Under fredagens möte med styrelse, personal och revisorer diskuterade vi SBR i framtiden, Vart är vi på väg och hur ska vi komma fram?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under fredagens möte med styrelse, personal och revisorer diskuterade vi SBR i framtiden, 2013 2017. Vart är vi på väg och hur ska vi komma fram?"

Transkript

1 Under fredagens möte med styrelse, personal och revisorer diskuterade vi SBR i framtiden, Vart är vi på väg och hur ska vi komma fram? Detta vill vi ska ha hänt 2017: Medlemsnytta i alla delar SBR skall vara det självklara alternativet för alla biodlare medlemmar Utbildningsfrågorna i fokus Mindre bidragsberoende Fungerande kommunikationsstrategier Organisationsfrågor o Avstånden mellan olika nivåer har minskat o Distrikten har tydligare roller o Vi har tydliggjort organisationen för den enskilde medlemmen och för alla funktionärer, oavsett på vilken nivå man verkar Hot och svagheter: Bina är hotade Splittring inom SBR och mellan biodlarorganisationer Omedvetna konsumenter Biodlare som inte följer lagar och regler som kan ge biodlingen negativ stämpel Bidragsberoendet vi styr inte själva Bristande resurser Vikande medlemsantal

2 Systemet med att föreningar tillåter lokalt medlemskap, vilket innebär att den medlemmen utnyttjar SBR, utan att fullt ut bidra till hela organisationen. Svårt att nå ut internt med budskap och information. Svårigheter att enas om olika frågor, finns många olika uppfattningar och brist på tolerans, så har vi alltid gjort Ekonomiskt kännbart att starta en biodling Stor omsättning av medlemmar, dvs vi får in många nya medlemmar, men samtidigt är det många relativt nya medlemmar som upphör att vara medlemmar Åldersstrukturen, behov av ytterligare föryngring är stor. Vissa personer är nyckelpersoner och svåra att ersätta Medlemsregistret har tekniska begränsningar Avstånden mellan olika nivåer upplevs som stort, dvs från styrelse till den enskilde medlemmen SBR har små möjligheter att påverka politiker och beslutsfattare. Organisationen följer ej långsiktiga mål, saker kommer emellan Styrkor och möjligheter: Många medlemmar Vi ligger rätt i tiden fokus på biodling Personalgruppen kunnig och stabil Ekonomin är god SBR har en lång historia och tradition, folkrörelse God erfarenhet/kunskap inom organisationen vad avser kärnan, dvs biodlingen Många eldsjälar som besitter stor kunskap om biodling. Nationella Programmet, som skapar möjligheter för riktade aktiviteter Allt är möjligt Utrymme för ökad konsumtion, honungsproduktion och export Intresset hos våra nysvenskar Decentralisering av projekt och frågor till distrikten. Låta blommor blomma. Ökat medlemsantal, ger ökade medlemsavgifter och större tyngd. Minskat medlemsavhopp ger fler medlemmar. Utbildning Samarbete/samverkan med andra organisationer

3 Sammanfattning av samtalen runt viktiga frågor : Förvaltning och användning av HF medlen Diskussionen höll sig mest om hur medlen ska användas och inte om hur de ska förvaltas. Man var överens om att det var viktigt att informera om alla delar i affären. Satsningar ska göras på verksamheter som utvecklar distrikten och som ger intäkter. Förslag på satsningar: o Projektägare/ katalog o Utbildningar o Ny plattform för hemsidan o Nationell kupinventering (digital karta) o Lobby/info/utbildning om binas roll och verksamheter, mot politiker, organisationer, mfl Utbildningsfrågor SBR har här ett stort åtagande. Ett antal förslag framkom. o Kompisprojektet bra men det behövs fortsättningsmaterial o Skapa stegutbildning, en för hobby och en för företag o Gymnasieprogram 100p kommer snart att godkännas och utbildningen ska ges på naturbruksgymnasiet i Ingelsta o Finns ett glapp mellan nybörjare och de som vill fortsätta. Friska upp skriften Min första och Min andra sommar. SBR ska ge förslag och rekommendera olika material o Distriktet kan ta ansvar för högre utbildning, skapa en tydlig roll i utbildningsfrågorna o Kraftigare satsningar på kursledarna som ska ge fortsättningskurser, höj nivån på utbildare Hitta pedagoger i distriktet. I Finland och Tyskland finns färdiga utbildningar Registrera utbildare via SV o Skapa kontinuitet på utbildningssatsningarna o Fånga upp gruppen mellan BF och SBR

4 o Fungerande föreningsbigård skapar en kontinuitet. SBR kan föreslå tema för året som kan användas i föreningar och som täcker in aktiviteter under hela året o Bättre material för invandrare, flera språk behövs Invandrare behöver hjälp med att finansiera utrustningsinköp och behöver plats för bikupor och honungshantering. Organisera seminarier där vi bjuder in invandrare o Fokusera på biodlingen och dess potential istället på hur många samhällen man har o Ta tillvara andra produkter från bisamhället o Visningskupa kan den göras bättre? o Saknas material för honungskvalité hela vägen för att behålla en hög, jämn standard. o Bygg en utbildningsbank med paketlösningar o Samarbeta mer mellan föreningarna med utbildning o Gör utbildningsfilmer o Ta fram och visa på goda exempel sprid Medlemsservice/medlemskommunikation Enskilda medlemmar uppfattar inte SBR som en branschorganisation, det är inte till SBR man ringer när man vill ha hjälp. Det är viktigt att man som ordförande kan kolla vilka medlemmar man har (tillgång till medlemsregistret efterfrågas). Det är viktigt att veta vem SBR är allierad med. Just nu känns samarbetet med Jordbruksverket och LRF osäkert, då bönderna drar åt ett annat håll. Medlemmar kan uppfatta att SBR står så nära LRF att man inte kan protestera mot monokulturer, neonikotionider, och andra bekymmer som det moderna jordbruket innebär. Det finns en grupp inom LRF (fröodlarna) som mer står på vår sida. Ska vi samarbeta med andra organisationer som mer drar år vårt håll i olika frågor? Konsumentorganisationer borde också vara intresserade av en bra honung. BT är viktig. Fyll den med innehåll (har blivit bättre på senaste åren). Gör tidningen digital. Ha inte så många dubbelnummer. Ordförandebrevet är positivt, men man kan gärna ta emot mer detaljer. Hemsidan är viktig. Det är dock viktigt att ansvariga i distrikt eller biodlarföreningar lär sig hantera tekniken.

5 Mall för hemsidor till biodlarföreningar efterfrågas (kommentar, den finns, men info om den saknas på hemsidan). Det är viktigt att någon svarar på kansliet. Det är kanske dags att lägga semestrar omlott? Hur gör man för att bara vara lokal medlem utan att få tidningen? Man vill gärna se hur välkomstpaketet ser ut? Kan det skickas ut? Distrikten behöver ramar för hur och vad som ska skickas vidare till lokalföreningar. Det ser mycket olika ut i landet. Distriktens roll och ansvarsområden o Utbildning: Steg 2, kurskvällar o Samordna: föreningsmöten höja nivån, ordförandeträffar, funktionärsmöten o Utåtriktad verksamhet: Biodlarinfo till allmänheten och skolor, andra organisationer, o Myndighetskontakter NP medel Denna övning gick ut på att beskriva nuvarande process och hur den går till med ansökningsförfarandet. Dessutom gavs en kort beskrivning på de medel som SBR brukar erhålla. Syftet var att försöka väcka ett intresse ute bland distrikten att flagga upp projektområden och att också kunna locka personer utanför styrelse och personal, att gå in som projektledare eller deltagare i projekt. Anette, SBR:s ekonomiansvarige, är en administrativ resurs som hela organisationen kan använda och ju fler projekt som går via kansliet, ju mer kan Anettes arbetstid debiteras projekten. Det bör tillsättas styrgrupper för varje projekt i framtiden, där det finns möjligheter att ta del av den kompetens som finns inom organisationen, när det gäller att ansöka om medel. Här nämndes den kompetens som både Jonny Ulvtorp och Matias Köping sitter på och som med fördel kan spridas till andra. Försäkringsfrågor Förslaget är att försäkringen ska vara en del av medlemsavgiften, vilket i princip skulle innebära en fördubbling av avgiften.

6 En differentierad premie skulle innebära stor administration som i så fall ska göras av SBR. Eventuellt skulle försäkringen för amerikansk yngelröta räknas in i kollektivförsäkringen och även björnskador. Förslag att Länsförsäkringar ger ett ungefärligt pris på vad det skulle kosta och vad som kan ingå som skickas ut till distrikt/föreningar för behandling/yttrande. Många tror att dagens medlemsförsäkring täcker det mesta, bla så ingår inte sjukdomsförsäkring. Denna information skickas också ut till föreningarna att man idag inte är försäkrad. Hemförsäkringen mfl gäller inte. Information i Bitidningen om förslaget. Nya medlemmar får bättre information om vad som eg. gäller försäkringsmässigt. Ökat antal stölder av bisamhällen kan påverka önskan om att teckna kollektiv försäkring. Föreningarna bör ta upp frågan på sina årsmöten och utrycka sina synpunkter till distrikten. Därefter tas beslut om inriktning på distriktsårsmötet och beslut tas slutligen på Rfm i april.

7 Sammanfattning av samtalen i kommittéerna på lördageftermiddagen. Biodlingskommittén Kommitténs ansvarsområde är biavel, bihälsa och skötselmetoder. Det mer konkreta förslag som gavs var att förbättra anmälan till länsstyrelsen. Kommittén bör också kontakta Jordbruksverket angående utredningen om bitillsynen. Kvalitetskommittén Sigillarbetet diskuterades, de flesta tyckte det är ett viktigt och ett behövligt steg att ta. Etiketten diskuterades med koppling till honungsbedömningen och placeringen av etiketten på återtagshonungen. De flesta tyckte inte att den hör hemma på återtaget. Ingen direkt vilja att slopa honungsbedömningen framkom, men trovärdighetsproblem kan uppstå i det nuvarande systemet. Det finns alltför stora möjligheter att lura till sig etiketten för att det ska uppfattas som ett säkert system. Näringsbiodlarkommittén Då Våga Växa enkäten nyligen varit ute och ett flertal av deltagarna var närvarande så kom diskussionerna mycket att handla om de olika svaren/åsikterna som framkommit ur den, vilka i sig kan vara nog så talande för inriktning. Men det saknades lite mer förutsättningslösa diskussioner om framtiden. Önskemål korta mål: o Analysera Våga Växa enkäten mer på djupet och utifrån dess resultat tas hänsyn för en verksamhetsplan. o Ta fram en åtgärdslista med prioriteringar från Våga Växa enkäten. o När åtgärdslista och verksamhetsplan är framtagen bör man ta fram provdistrikt i vilka man genomför de åtgärder som framkommit. o Näringskommittén ges uppdrag att genomföra ovanstående. o Vid behov bör man förstärka näringskommittén med en eller flera personer som har insyn i ämnet. Utbildningskommittén Utbilda utbildarna likt i kompis projektet. Distanscirkel. Ledare Material Nätverk kring utbildning material tillverkning, gå ut söka intresserade Fortsättningen är viktigast Blanda teori via distans och sedan praktisk träff, material för detta

8 Pedagogiskutbildning hitta dem som är lite större som också vill hålla utbildningar Facebook för olika erfagrupper Hitta utbildarna. Hur gör vi? Distrikten ta ansvar för att hitta dem? Samarbeta Kommunikationskommittén Layout på tidningen, omodern men innehållet bättre än Gadden. Kort inforuta om SBRs styrelsebeslut på hemsidan. Telefonnummer och Epostadress på nya medlemmar på hemsidan. Snabba remisser till distriktsstyrelserna är möjligt, en del förberedda. Facebook inte så populär i gruppen. Lite för tidigt, om några år kanske. Info från distrikten till föreningarna. Rabatt för SBR medl. hos vissa företag relaterade till biodling, transportkostnader (Vi har ju redan Agrolkortet genom LRF som medlemsorganisation.) Hemsidan bör utvecklas med bra idéer Vi skickar ut för lite information. Allt som sker inom förbundet ska skickas ut mera frekvent Föreningstekniksutbildning, grunderna, möten, propositionsordning, etc. Tre hjärtefrågor Utbildning Honung Funktionärer/lärare Ta fram ett kurssystem o Kommunikation Förbättra hemsidan Nå ut till alla o Söka pengar: Ge stöd till/utbilda föreningar och distrikt hur man söker pengar från olika håll, t.ex leader, landsbygdsprogram, fonder m.m. o Våga växa Ge stöd till biodlare som vill växa till mellan 50 och 100 samhällen Starthjälp, företagande, utbildning

9 o Uppföljning Motionerna från RFM Varför medlemmar slutar

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer