Tjänsteskrivelse AU Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU Projekt- och föreningsbidrag FIFH GYVF Sammanfattning Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) och arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen har under våren 2015 diskuterat möjligheter till samverkan mellan föreningen och förvaltningen. Föreliggande ärende avser förslag till beslut avseende projekt- och föreningsbidrag till FIFH under perioden september 2015-augusti Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att att från budgetposten avseende projekt- och föreningsbidrag anslå kr till FIFH delrapporter ska redovisas till arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsutskottet i december 2015 samt april 2016 slutrapport ska redovisas till arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsutskottet i september 2016 Beslutsunderlag G-GYVF Tjänsteskrivelse AU Projekt- och föreningsbidrag FIFH IOP Kompl samt kompl efter möte 13 juli 2015 pdf IOP Malmö Stad Beslutsplanering Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden Ärendet Den 6 februari 2015 fattade Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut om att inleda en omfattande dialog med antal föreningar, i syfte att diskutera behov av och möjligheter till upprättande av eventuella Idéburna offentliga partnerskap (IOP) inom ramen för arbetsmarknadsområdet. Bakgrunden till beslutet var en önskan om att skapa en långsiktighet och tydlighet i samarbetet mellan den ideella idéburna sektorn och Malmö stad i syfte att skapa förbättrade möjligheter till att möjliggöra enskilda malmöbors inträde på arbetsmarknaden. Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) är en av de föreningar med vilka dialog kring möj- SIGNERAD

2 ligheterna till eventuellt partnerskap genomförts under våren Den verksamhet som FIFH bedriver handlar framför allt om att skapa möjligheter för idrottsutövning för kvinnor och män som har någon form av funktionsnedsättning. FIFH bedriver dock också verksamhet som handlar om påverkansarbete och attitydförändring, bland annat genom uppsökande arbete men också genom andra insatser som handlar om att delge medlemmarna möjligheter att, genom insatser och aktiviteter, närma sig arbetsmarknaden. 2 (2) I det förslag till IOP som under våren diskuterats med FIFH har har fokus lagts på att skapa möjligheter för 20 personer med funktionsnedsättning att, inom ramen för FIFH:s verksamhet, att ta del av utbildning/praktik/arbete eller annan likvärdig sysselsättning. Det görs bland annat genom att särskilda jobbchoacher utför uppsökande arbete, utför kompetensutvecklande insatser inom områden såsom tillgänglighet och bemötande, samt motiverar och inspirerar arbetssökande kvinnor och män med funktionsnedsättning. Under den dialog som fördes mellan FIFH och arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen under våren framkom dock att ett idéburet offentligt partnerskap inom ramen för arbetsmarknadsområdet inte kunde ses som den mest passande samverkansformen. Detta grundar sig i att föreningens verksamhet till större delen handlar om insatser inom idrottens område. Det är samtidigt viktigt att, i detta hänseende, poängtera det betydande arbete som FIFH utför inom detta område och inom de insatser som syftar till att delge malmöbor i utanförskap verktyg för att börja närma sig självförsörjning och arbetsmarknaden. Med anledning av ovanstående påbörjade därför arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen en dialog med fritidsförvaltningen i syfte att se över möjligheterna för långsiktigt stöd till FIFH inom ramen för fritidsförvaltningens ansvarsområde. Då FIFH befinner sig i utsatt ekonomisk situation och då dialog kring ett möjligt IOP förts under hela våren 2015 sågs det också som angeläget att hitta en lösning som möjliggör föreningens fortlevnad och viktiga arbete. Med anledning av detta enades arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen om att föreslå att FIFH tilldelas medel från arbetsmarknads, - gymnasie och vuxenutbildningsnämndens budgetpost för projekt- och föreningsbidrag om kr (vilket motsvarar kostnaderna för det tidigare förslaget till IOP) under perioden september 2016-augusti Under denna period påbörjar även fritidsförvaltningen en dialog med FIFH gällande en mer långsiktig samverkan mellan fritidsförvaltningen och FIFH. Syftet med detta är att hitta en långsiktig lösning för FIFH inom ramen för det ansvarsområde som fritidsförvaltningen verkar inom. Ansvariga Lars Silverberg, Biträdande direktör

3 FIFH Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Föreningen Idrott För Handikappade och Arbetsmarknads- Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden FIFH Malmö kommer inom ramen för detta IOP bistå och komplettera Malmö Stads kommunala arbetsmarknadsinsatser för att årligen skapa utbildning/praktik/arbete eller annan likvärdig sysselsättning för 20 personer med funktionsnedsättning Metoden FIFH kommer att använda sig av är upplevelsebaserad kunskap. Detta innebär att personer med egna funktionsnedsättningar som har tidigare erfarenhet av ett eget utanförskap men som nu vänt detta till ett innanförskap kommer att jobbcoacha de individer som står till arbetsmarknadens förfogande. Sammansättningen av personal bör alltid kännas ingen av sammansättningen av deltagare. För att uppnå målet om att skapa utbildning/praktik/arbete eller annan likvärdig sysselsättning för 10 personer med funktionsnedsättning kommer verksamheten att bedrivas utifrån följande inriktning: Jobbcoacher/Förebyggande Uppsökande Arbete: Jobbcoacherna ska utföra ett uppsökande arbete då man vanligtvis inte finner dessa individer inom de traditionella strukturerna. Förutom att bygga upp ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och JobbMalmö, kommer vi även att rikta insatser mot sjulvården, personlig assistans, habilitering/rehabilitering för att finna de individer som idag inte försörjer sig själva, men som med rätt support skulle kunna inkluderas på arbetsmarknaden. Insatsen innebär att vi kommer att nå åt med information till ca 4500 personer årligen. (3 tjänster 100%) Förändringsledare/Attitydförändring: Jobbcoacherna ska utföra kompetensutvecklande utbildningsinsatser inom områdena bemötande, tillgänglighet och handikappkunskap gentemot potentiella arbetsgivare för att just minska föreställningarna som finns och förenkla inträdet på arbetsmarknaden, man kommer också till viss del jobba förebyggande med liknande insatser gentemot grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Insatsen innebär att vi kommer att nå åt med information till ca 5000 personer årligen. (2 tjänster 100%) Jobbcoacher: Jobbcoacherna ska motivera, stimulera, inspirera och utveckla arbetssökande individer med funktionsnedsättning. Genom att använda sig av jobbcoacher med egna liknande upplevda erfarenheter skapas en trovärdighet mellan jobbcoach och deltagare. FIFH har dessutom möjlighet att matcha ihop deltagaren med en förebild inte bara gällande liknande erfarenheter på arbetsmarknaden utan också utifrån funktionsnedsättning. (3 tjänster 100%) Administration: För att samordna dessa tjänster finns det även behov för administrativ personal. (1 tjänst 50%) FIFH avser inte att anställa deltagarna inom FIFH, utan sysselsättningen ska främst ske genom externa aktörer.

4 FIFH IOP Ekonomisk Plan Kostnader Personalkostnad Jobbcoacher Uppsökande arbete (inkl. lönebikostnad) Personalkostnad Förändringsledare Attitydförändring (Inkl. lönebikostnad) Persoalkostnad Jobbcoachning (Inkl. Lönebikostnad) Personalkostnad Administration (Inkl. Lönebikostnad) Utbildningskostnad (20 000/deltagare/år) Söks AGVUN Malmö Stad Finansiering Malmö Stad finansierar partnerskapet med den del av den totala lönekostnaden som det lönebidraget inte täcker, samt med utbildningskostnader enligt ovan FIFH finansierar partnerskapet med kostnader avseende lokaler FIFH finansierar därutöver partnerskapet med ca 1000 ideella arbetstimmar

5 FIFH Idéburet offentligt Partnerskap: Mellan Arbetsmarknads, Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden (AGVN), Malmö Stad och Föreningen Idrott För Handikappade, FIFH Verksamhet/Måluppfyllelse Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FIFH har sitt ursprung från Malmökommittén för handikappade och åldringar, vilken grundades 1956 på uppdrag av Malmö stad. Kommunen har sedan dess alltjämt samverkat med FIFH och finansierat delar av FIFH:s verksamhet. Samverkan mellan Malmö stad och FIFH har varit öppet, förtroendefullt och fungerat väl. I Malmö finns idag stora behov inom FIFH:s verksamhetsområde och FIFH är ett bra komplement till Malmö stads insatser. FIFH har idag drygt 900 medlemmar och erbjuder träning i 14 olika idrotter vid ca 60 verksamhetstimmar varje vecka. FIFH är en av Sveriges största idrottsföreningar som arbetar strategiskt med olika samhällsutmaningar för att i nära samverkan med målgruppen skapa hållbara och innovativa lösningar i syfte att förbättra levnadsvillkor och tillgång till arbete för gruppen funktionsnedsatta. Partnerskapet utgår ifrån Malmö stads vision om fler Malmöbor i arbete. Partnerskapet syftar till att skapa förutsättningar för långsiktighet och planering av föreningens verksamhet. Vidare syftar avsiktsförklaringen till att komplettera Malmö stads insatser för målgruppen ungdomar och försörjningsstödstagare med funktionsnedsättning. Partnerskapet mellan parterna ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet, dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse, respekt och acceptans för kritik, långsiktighet och transparens. FIFH är en unik organisation, i synnerhet vad gäller metoder för att involvera och ge inflytande till målgruppen. I dagsläget utgörs stor majoritet av FIFH:s egen personal, på alla nivåer inom organisationen, av personer från målgruppen. Det unika består också i att FIFH arbetar med upplevelsebaserad kunskap baserad på egna arbetsmarknadsrelaterade erfarenheter. Genom dialoger på olika sätt med målgruppen som idag återfinns i ett utanförskap kompletterar FIFH de pågående kommunala insatser som Malmö Stad erbjuder. Med detta partnerskap avser Malmö stad, Arbetsmarknads, Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden, att stödja FIFH med ekonomiska resurser för den verksamhet som bedrivs inom ramen för: Individförstärkning/Mångfaldsarbete Partnerskapet ska verka för att stärka upp individens självbild och deras omvärldskunskap. Sedan har vi inom olika delar inom föreningens verksamhet möjlighet att ge individen praktisk erfarenhet av arbetslivet för att öka deras anställningsbarhet. Det unika är att arbetet utförs av förebilder/personer med egna funktionsnedsättningar, dessa förebilder krävs för att förändring ska kunna ske. Där utöver är målsättningen med partnerskapet att öka kunskapen om mångfald i samhället i allmänhet och kring personer med funktionsnedsättning i synnerhet. Övriga mottagare av insatser Huvudsakliga målgrupper för arbetet med attitydförändringar är skolelever, lärare, personalhandläggare, arbetsgivare, fackligt förtroendevalda med flera. arbetstillfällen för målgruppen,

6 FIFH Strategiskt påverkansarbete På ett övergripande plan är målsättningen är att också delta, skapa forum och debatter för att i demokratisk anda medverka till att undanröja hinder inom Malmö stads verksamheter, så att barn och unga vuxna med funktionsnedsättning kan delta i dessa verksamheter. Arbetet genomförs som ett strategiskt bestående förändringsarbete på både individ- och organisationsnivå. FIFH uppmuntras därutöver att till att samverka med offentliga aktörer och andra berörda intressenter. I synnerhet gäller det samverkan med JobbMalmö samt Malmö stads områdesprogram. Målgrupp Föreningens målgrupp är personer med funktionsnedsättningar. De senaste sju åren har FIFH arbetat med projektet Ny Arena, vilket delvis finansierats av Malmö stad arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet. Projektets övergripande målsättning har varit att personer med funktionsnedsättning ska vara verksamma på alla samhällets arenor. Projektet har möjliggjort anställningar av personer såväl internt som i andra verksamheter/företag/organisationer. Vi tror att våra upplevelsebaserade erfarenheter kan ge Malmö Stad den spetskompetens som individer med funktionsnedsättning i utanförskap behöver. Vidare tror vi att FIFH:s erfarenheter ger ett stort mervärde i komplement till Malmö Stads Kommunala insatser. Finansiering Malmö stad bidrar med kr/år till FIFH under 2015/2016, enligt ovan angivna riktlinjer. Marknadsanalys En funktionsnedsättning utmanar en människa både fysiskt och psykiskt. Det är inte bara kroppen som påverkas, utan även individens självbild. För att komma tillbaka till livet igen efter en svår skada eller sjukdom krävs en mängd insatser både från det offentliga men också av den ideella sektorn. Förutom de rent medicinska insatserna är en viktig insats att bereda möjligheter för individen att möta personer som själva lever med funktionsnedsättningar, och som har lärt sig effektiva strategier för att hantera de utmaningar som funktionsnedsättningen otvivelaktigt ställer en person inför. Men detta räcker inte heller för att ta sig tillbaka till livet, utan det behövs också ett engagemang och sammanhang med fungerande strukturer där individen kan känna sig bekväm och få möjlighet till träning och personlig utveckling. Värdefulla insatser görs idag av rehabiliteringskliniker och ideella organisationer, men dessa är av temporär natur och fokus ligger inte på metodutveckling. Efter att individen har erhållit rehabilitering och är utskriven ställs kraven på personen att själv söka upp och finna träning och möjligheter till bygga upp ett meningsfullt sammanhang. En grannlaga uppgift då de flesta aktiviteter och träningsmöjligheter som var tillgängliga före skadan inte längre är det i samma utsträckning. En del lyckas, men många blir fast i ett stillasittande utanförskap och drabbas av onödig ohälsa.

7 FIFH Tidsplan Partnerskapet gäller år 2015/2016. Stadskontoret avser att återkomma till arbetsmarknads- Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden med frågan om förlängd avsiktsförklaring. Denna avsiktsförklaring bör då tecknas för hela nuvarande mandatperiod. Rollfördelning/Ansvar Med upplevelsebaserad kunskap och erfarenhet ansvarar FIFH för att stärka, utveckla personer med funktionsnedsättning i utanförskap och bidra till att individerna erhåller en större anställningsbarhet, samt kommer närmare den reguljära arbetsmarknaden. Malmö Stad erbjuder stort kontaktnät, resurser erfarenheter ut ett kommunalt perspektiv. Insatserna tillsammans utgör ett mervärde till nuvarande kommunala insatser. Volym på uppdrag, planering och beslut görs i samråd mellan företrädare för Malmö Stad och Föreningen Idrott För Handikappade, FIFH. Utvärdering och uppföljning Föreningen upprättar årligen en verksamhetsplan och vid årets slut en årsberättelse som redogör för verksamheten under föregående år med uppföljning av plan. Verksamhetsplanen ska innehålla aktiviteter och målsättning för året.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-04-20 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Utredningen om Matchningsanställningen - nya vägar till jobb från Arbetsmarknadsdepartementet.

Utredningen om Matchningsanställningen - nya vägar till jobb från Arbetsmarknadsdepartementet. SIGNERAD 2015-05-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-05-21 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningen om Matchningsanställningen nya vägar

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231

Slutrapport Hassela Movement projektperiod 140701-141231 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Ulrika Määttä Lagerlöf Sekreterare ulrika.maatta-lagerlof@malmo.se Tjänsteskrivelse Slutrapport Hassela Movement

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP

Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-16 Vår referens Charlotte Bernström Avdelningschef Tjänsteskrivelse charlotte.bernstrom@malmo.se Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer