DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA"

Transkript

1 DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA En rapport från Vänsterpartiet

2 Dela%bankerna% %minska%riskerna% Förord Eurokrisenbliralltdjupare.Idessspårblirmiljonermänniskorarbetslösaochfattiga.Andra tvingasemigrerafrånsinakrisdrabbadeländer.ikrisensspårangripsfackligarättigheteroch välfärdssystemmedanoffentligatillgångarsäljsut.riskenäruppenbartatteurokrisen spridersigochfördjupasnärflerländerfårproblemmedstatfinanserochräntorpå upplåning.krisenriskerarattutvecklastillenakutbankkrismedstoraspridningsrisker. Krisensorsakerärfleraochbildenserolikautförolikaländer.Högastatsskulderochhöga budgetunderskottgörländersårbara.euronlåserfastländermedenpenningpolitiksom förstbidrogtillöverhettningochnutillbristpåkonkurrenskraft.bankernasoch finansinstitutenshögarisktagandebidrarstarkttillkrisenochnärskattebetalarnafårtäcka bankernasförlustervältraskrisenskostnaderöverpådemsomminstkanbäradem. Finanskrisensgylleneregelärattförlusternasocialiserasmedanvinsternaförblirprivata. Dennatypavkriskanintelösasgenomåtstramning.Idagbefinnersigredanfleraländeri ellerpågränsentillrecession.nedgångenriskerarattfördjupasytterligareav neddragningarna.detkrävsdärförbådeåtgärderförbättrebudgetbalansochinvesteringar. Mendettaräckerinteförattlösakrisen.Ländermåstegesenmöjlighetattlämnaen valutaunionsomhindrarderasekonomiskautveckling.denfinansiellaspekulationenoch risktagandetfrånbanksektornmåsteminskakraftigtgenomnyaregleringar.idennarapport gerviförslagomhurensådanregleringkanseut.denfinanssektorsomhartjänat astronomiskasummormåsteocksåvaramedochbetalaprisetfördenkrissomdeharvarit medochorsakat. 1.Eurokrisen SommarensochhöstensfinansiellaturbulensinnebärattfinansJocheurokrisenhargåttini ennyfas.denekonomiskaturbulensenharinneburitattsåvälitaliensomspanienpåallvar hardragitsmedideneuropeiska skuldkrisen.denekonomiskakrisenivalutaunionenären skuldkrisisåmottoatträntornapåfleraländersstatsobligationerharskjutitihöjdenochatt vissaländer,framföralltgrekland,harbetydandestatsfinansiellaproblem.meni sammanhangetärdetviktigtattslåfastdesvagastatsfinansernaihuvudsakärettresultat avkrisen,intedessbakomliggandeorsak.destatsfinansiellaproblemsomfleraav valutaområdetsländerdrabbatsavärframföralltenkonsekvensavdenglobalafinanskrisen ,obalanseridetprivatasparandetinomvalutaunionen,dengemensamma penningjochvalutapolitikensamtinhemskafastighetsjochbankkriser.utanmöjlighetentill självständigvalutapolitikharflerasydeuropeiskaländerfåttsesinkonkurrenskrafturholkad tillföljdavskillnaderiproduktivitetstillväxtblandvalutaunionensländer.dettaharbidragit tillstoraunderskottibytesbalansernaochideoffentligafinanserna. Detframstårocksåallttydligareattvalutaunionenisigkanskeärdenfrämstaförklaringen tillvarfördettycksvarasåsvårtattbrytadennuvarandeondacirkeln.detärsantattett antalländerieurozonenharbetydandebudgetunderskottoch/ellerstorastatsskulder.men 1

3 2 detfinnsmångaandraländer,däriblandusa,storbritannienochjapan,somharlikastora ellerstörre,budgetunderskottochstatsskulder,utanatträntornapåderasstatsobligationer skjutitihöjden,sediagram.103nedan.hurkommerdettasig?financialtimesskribent MartinWolfgerossdetkärnfullasvaret: It sthecentralbank,stupid. 1 Diagram%1%Budgetsaldo,%2011,%%%av%BNP% Diagram%2%Bruttoskuld,%2011,%%%av%BNP% USA Japan UK Italien Spanien Portugal Grekland Källa:OECD 0 Källa:OECD USA Japan UK Italien Spanien Portugal Grekland USA,StorbritannienochJapanharallaegnacentralbankersom,omallaandraåtgärderär uttömda,kanagerasomlångivareisistainstans( lenderoflastresort ).Ländernai euroområdethardetinte.ensådansedelpressfinansieringärnaturligtvisinteoproblematisk, framföralltriskerarensådanpolitikattledatillökadinflation.menförmarknadensaktörer innebärändåvetskapenomattdennaåtgärdstårtillbudsattriskenförstatsbankrutt minskar.dekräverdärförintelikahögräntaförattköpastatspapperavt.ex.japanoch StorbritanniensomavSpanienochPortugal. Diagram%3%Räntor%på%10Aåriga%statsobligationer,%per%11A11A08% Portugal Italien Spanien Storbrit. USA Japan % Källa:Riksbanken ECBskullekunnaförvalutaunionenintapositionensom lenderoflastresort.eu:s regelverkförbjuderemellertidiprincipattecbfyllerdennafunktion,vilketbrukarbetecknas som nobailjout klausulen.deteuförsökergöraiställetärattfylladeneuropeiska räddningsfonden(efsf)medsåmycketmedelattdeniställetkanfungerasomettslags 1 Financial Times,

4 lenderoflastresort,(foritaly)skullemankunnatillägga.detsenasteförslagetattöka EFSF:sekonomiskamusklertill1000miljardereuroäremellertidintetänktattskegenom attmedlemsländernaskjutertillextramedel,eftersomdettaskullehotafrankrikesaaaj rating,ochdärmedocksåefsf:saaajrating.tankenäriställetattökakrisfondens ekonomiskamusklergenomattlåtakrisfondenförsäkradelaravdenprivatamarknadens köpavstatsobligationer.dettaförslagharemellertidinteimponeratpåmarknadensaktörer, vilketavspeglasiräntornapåbl.a.italienskastatspapper. DenpågåendeEurokrisenärverkligenentragedi,framföralltfördedirektdrabbade länderna,menocksåfördenglobalaekonomin.massarbetslöshet,storaneddragningari välfärden,höjdapensionsåldrar,sänktalönerochprivatiseringarochutförsäljningarav gemensamegendomärkonsekvenseravdenfördapolitiken.depolitiskabeslutsomfattats hartagitsislutnarumutaninsynochovanförhuvudetpåländernasmedborgare.detsvårt attkommatillnågonannanslutsatsänattdetsociala,ekonomiskaochpolitiskaprisetför eurojexperimentetbörjarbliohållbart. ÄvenSverigedrabbashårt.Ivåras,innaneurokrisenhadefördjupats,bedömderegeringen attarbetslöshetenframtill2014skullesjunkanedtill5,2procent.isambandmedhöstens budgetpropositionhadedennasiffrarevideratsupptill7,7procent,vilketmotsvararen ökningavarbetslöshetenmedca125000personer.utvecklingenärmycketbekymmersam eftersomarbetsmarknadenaldrigfårenchanstillåterhämtning,vilketinnebäratt långtidsarbetslöshetenökarochgruppersomungdomarochinvandrarefåralltsvårareattta siginpåarbetsmarknaden.förattmötakrisenborderegeringenanvändademycketstarka offentligafinansernaförinvesteringariinfrastruktur,energieffektiviseringar,renoveringarav skolorochsjukhus,bostadsbyggandem.m.dessainvesteringarstärkersverigeslångsiktiga tillväxtförmågasamtidigtsomdehålleruppeefterfråganpåkortsikt. BeträffandedeneuropeiskautvecklingenochSverigesrollinomEUvillvislåfastföljande: JDetmåsteblimöjligtförEuroländerattträdauturvalutaunionen,enutträdesrätturEuron börinförassnarast JVissaytterligareskuldnedskrivningarförnågotEurolandkommersannoliktattbli nödvändiga,dessaskadåbekostasavfordringsägarna,inteskattebetalarna JSverigebörkrävaettfördragsfästundantagfrånEMUsomocksåomfattarstyrningenav denekonomiskapolitiken,däriblanddeneuropeiskaterminenochdesexnyalagarnaom ekonomiskstyrning JEUmåstetastörresocialaochdemokratiskahänsynikrispolitiken,fackligarättigheteroch avtalmåsterespekteras JViavvisarettsvensktekonomisktdeltagandeienbankakutpåEUJnivå % 2%En%reformerad%finanssektor% 3

5 4 2.1Kortbakgrund Finanskrisen2007J2009vardenstörstaglobalafinanskrisensedan1930Jkrisen.Undernågra veckorhösten2008vardetkapitalistiskasystemethotatigrunden.systemeträddades enbartgenomattregeringarochcentralbankerpumpadeinofattbarasummorav skattebetalarnaspengaribankerochandrafinansinstitut.krisensorsakervarkomplexaoch sammanflätade,menigrundenblottladekrisenbetydandebristeridetkapitalistiska systemetiallmänhetochdessnyliberalatillämpningisynnerhet.framföralltvisadesigden marknadsliberalatesenomeffektivamarknadersomfungerarbästutanstatligregleringinte hållamotverkligheten. Vänsterpartietsförsta(större)sammanhängandeanalysavfinanskrisenpresenteradevii sambandmedvårmotionpå2009årsekonomiskavårproposition.därpekadevibl.a.på ökadeekonomiskaklyftorsomenmöjligorsaktilldeamerikanskahushållensökade skuldsättningochiförlängningentillfinanskrisen.imfpubliceradeförrahöstenenuppsats somtycksbekräftavårahypoteser. 2 Författarna(KumhofochRancière)tilluppsatsen noterarattsåvälfinanskrisenpå1930jtaletsom2008årskrisföregicksavkraftigtstigande inkomstskillnader(iusa).samtidigtsomdenrealamedianinkomstenför(manliga)löntagare lågheltstillamellan1965j2005ökadedenrikastetiondelensinainkomsterundersamma tidsperiodmedca75procent.dettaresulteradeiattvanligalöntagarekompenseradesina fallanderelativainkomstermedökadskuldsättning,samtidigtsomderikasteskikten användeendelavsinaökadeinkomsterochförmögenhetertillköpavfinansiellatillgångar. DettaleddeisinturtillnyasparandeJochlånemönsterochtillenkraftigexpansionavden finansiellasektorn(relativtbnpjutvecklingen).denökadeskuldsättningenresulteradeiatt mångaamerikanskahushållfickproblemattklarasinabostadslån,vilketblevdenutlösande faktorntillkrisen. Vanligaförklaringartilldensenastefinanskriseninkluderarfinansiellaavregleringaroch prisbubblorpåolikatillgångar.kumhofochranciérenoterarattdessafaktorervarit framträdandeunderdenärmstaårenförefinansiellakriser.mendemenarattdessa faktorersnararekansessomettresultatavlångsiktigatrendersomdrivsavökade inkomstskillnader. 2.2Nyfinansiellreglering FleraavdeförslagtillnyfinansiellregleringsomVänsterpartietdrivitärpåvägatt genomförasinomramenföreuochiandrainternationellaorganisationer.dethandlarbl.a. omskärptregleringavkreditvärderingsinstitut,clearingsamthandelnmedolika derivatinstrument.detärocksåglädjandeattkampenmots.k.skatteparadishar intensifierats Docksaknasdetidagslägetfortfarandekonkretaförslagmedattkommatillrättameddet störstaproblemet,vilketärattmångabankerärsåstoraochsammanflätademedövriga finansiellainstitutionerattdeavstatsmakternaansesvaraförstoraföratttillåtasgåi konkurs(toobigtofail). 2 Kumhof, M & R Rancière (2010), Inequality, Levererage and Crises, IMF Working paper.

6 5 Ideflestaländer(förattintesägaalla)finnsenimplicitgarantifrånstatenssidaattmaninte kommerattlåtatoobigtofailjinstitutionernagåikonkurs.dennaförsäkranärenförklaring tillvarförvissabolagkunnatväxasigsåstoraattdejustblivit toobigtofail,samtutgör denbärandebjälkenienincitamentsstrukturblanddestorafinansiellaföretagensomvaren utavhuvudorsakernatillfinanskrisen. Implicitaelleruttaladestatligagarantierinnebärenkraftigsubventionavstorbankernas upplåningskostnader.garantiernainnebärocksåattdetintefinnsnågonstörreanledningför storbankernaskreditgivareatttaredapåbankernasfinansiellasituation. FinansinspektionensgeneraldirektörMartinAnderssonharbedömtattvärdetförden svenskaimplicitabankgarantinfördefyrastorbankernauppgicktillmellan25j30miljarder kronorperårunderfinanskrisen. 3 BankofEnglandharuppskattatvärdetpådenbrittiska implicitagarantintill50miljarderpundomåretfördefemstörstabrittiskabankernamellan 2007och2009,vilketärlikamycketsomallabrittiskabankerssamladeårsvinstföre finanskrisen. 4 Attblienstorbankmåstevaravärldensbästaaffärsidé.Närtidernaärgodagörde astronomiskavinstertillföljdavdenoligopolistiskamarknadsstrukturen,menskulleolyckan varaframmeochdetblirfinansiellorogårstateninmedskattebetalarnaspengarochräddar bankerna.vinsternaprivatiserasochförlusternasocialiseras.incitamentenförolika finansiellainstitutionerattblisåstoraattdeblir toobigtofail ärmedandraordmycket starkaochstorbankernasgarantierledertillattdetarhögreriskerisyfteattökasina marknadsandelar.swedbankochseb:sagerandeibaltikumåreninnankrisenäretttydligt exempelpådetta. EUJkommissionenharpresenteratettövergripandeförslagomattinföraengemensamram för ordnad rekonstruktionochavvecklingavfinansiellainstitutsomhamnatpåobestånd. Vänsterpartietmenarattettsådantlagförslagbörvägledasavföljandeprinciper. Innanstatengårinmedmedelföratträddaettfinansielltinstitutmåstesåvälägarna sominstitutetslångivarebetala.dettaskaävenomfatta seniora obligationsinnehavare.enmetodfördettakanvaraattomvandlaskuldertilleget kapital(s.k.bailjin)ihändelseavinsolvens. Omstatenräddarettfinansielltinstitutfrånkonkurs,skastatenocksåtaöver ägandetsamtbytautledningeniföretaget. Problemetmeddagensfinansiellasektorochdessstorainstitutärintebaraattdeär too bigtofail,utanattdeocksåiprincipär toobigtosave iallafallmedmindreänmassiva statligakapitaltillskottochstorabudgetunderskottsomendirektkonsekvens.denirländska bankkrisenkanillustreradetta.deirländskafinansinstitutenssammanlagda balansomslutninginnankrisenvarca9,5gångerstörreänirlandssamlandebnp.den 3 Öppen utfrågning i riksdagen den 14:e april i år med anledning av finansutskottets utlåtande över EUkommissionens förslag till ett europeiskt ramverk för hantering av banker i kris. Se: Finansutskottets utlåtande 2010/11: FiU27. 4 Se Svenska Dagbladet, , (näringslivsbilagan, s 4).

7 6 irländskastatensräddningsaktionförbankernaresulteradeiettbudgetunderskottför2010 påca30procentavbnp. Ävendensvenskafinanssektornärohållbartstor.Desvenskafinansinstitutenssammanlagda balansomslutningärca3gångerstörreänsverigesbnp. 5 Ombankernasverksamheter utomlandsinkluderasmotsvararderassammanlagdabalansomslutningca4,5gångerbnp. Ensådanfinanssektor,oavsetthurstriktregleraddenär,utgörenallvarligriskförSveriges makroekonomiskastabilitet. Diagram%4%Sveriges%finanssektor,%%%av%BNP% Källa:SCB, Sverigesekonomi,statistisktperspektiv,2011:1. Motivetfördestatligaräddningsaktionernaavstorabankerärattfallissemangav dessariskeraratthotastabiliteteniheladetfinansiellasystemet.vänsterpartiets utgångspunktärattomenbankär toobigtofail dåärdennogjust förstor ochdåmåsteenreformeradfinansiellregleringtasiktepådetta.vänsterpartiet menarattföljandeförslagidettasammanhangbörövervägas. Bankdelningslag.Iseptemberpresenteradesdenbrittiskabankutredningen, IndependetCommissiononBanking(ICB),sinslutrapport.Utredningentillsattes motbakgrundavfinanskrisenseffekterpådetbrittiskabanksystemet.närden brittiskastatengavolikaformeravstödtillbankernaunderfinanskrisenvisadedet sigattdetvarmycketsvårtattsepareratraditionellsamhällsviktigverksamhetfrån investmentverksamhet.dettainnebaratthelabankernafickräddas,ävendedelar sominteansågssamhällsviktiga,vilketblevmycketkostsamt.blandannatmotdenna bakgrundföreslårutredningenenslagsseparation( ringfencing )avbankernas 5 SCB, Sveriges ekonomi, statistiskt perspektiv 2011:1. Med finanssektorn avses här monetära finansinstitut (MFI). MFI är ett samlingsbegrepp för finansiella företag som tar emot inlåning från andra än monetära finansinstitut och ger krediter för egen räkning eller placerar i värdepapper. Till MFI-sektorn räknas bankfilialer till banker i utlandet som är verksamma i respektive land, exemplevis räknas svenska bankers filialer i de baltiska länderna till MFI-sektorn i de baltiska länderna och inte till Sveriges MFI-sektor.

8 7 verksamhetidelstraditionellbankverksamhet,delsinvestmentverksamhet. Utredningenuppskattarattsåmycketsomfyratillfemsjättedelaravdebrittiska bankernassammanlagdabalansomslutninghärrörfråndetsomdefinierassom investmentverksamhet,vilketmotsvarar40j50biljonerkronor. 6 Detfinnsi dagslägetingaberäkningaröverstorlekarnapå investmentdelarna idesvenska bankerna,menomdessaandelarärlikastorasomidebrittiskabankernasåuppgår derassammantagnabalansomslutningtillmellan miljarderkronor. Ettannatskältillattenbankdelningslagbordeinförasharsingrundidenovan nämndaimplicitabankgarantin.denimplicitabankgarantininnebärenkraftig subventionavstorbankernasverksamhet.garantinärstötandeävenombankerna enbartskulleägnasigåttraditionellbankverksamhetiformavinjochutlåningtill privatpersonerochmindreföretag.mendenblirheltgrotesknärbankernakan användasubventionentillattspekuleramedegnapengariolikafinansiella instrument.detärinteheltenkeltattförståvarförstatenskasubventioneraprivata företagsfinansiellaspekulation.ochsedandessutomgåinochräddaföretagenom deriskerarattgåikonkurssomettresultatavdennaspekulation. Enlagombankdelningbörocksåinförasförattminskariskenförintressekonflikter. Bankernasnuvarandeaffärsmodellerdärdedelsplacerarpengarförkundernas räkning,delshandlarföregenräkningkanledatillbetydandeintressekonflikter.som exempelkannämnass.k. frontrunning,därbankenförstanvänderegetkapitalför köpavolikaaktierochsedaninvesterarkundernaspengarisammaaktierförattpå såsättdranyttaavkursuppgången.förvissofinnsdetregelverkförattförhindraden typenavmissbruk,menfinanskrisenlärdeossattdetfinnskreativasättattkomma runtdessa. Särlagstiftningförbanksektornideneuropeiskakonkurrenslagstiftningen.Den nuvarandekonkurrenslagstiftningentillåterbankernaatthamarknadsandelarsom gördembåde toobigtofail och toobigtosave.enreformerad konkurrenslagstiftningskulleocksåföramedsigdenmycketpositivaeffektenattnya aktörersmöjligheterattbrytauppbankoligopolen vilkatillsammansmedde implicitastatligagarantiernautgörgrundenförbankernasobscenavinstnivåer kraftigtskulleöka. Höjdaochprogressivakapitaltäckningskrav.DenyaBaselIIIJreglernaföreskriver bankernaatthållasammantagetmellan7j9,5procentkärnprimärkapitaliförhållande tillriskvägdatillgångar. 7 Dessakraväralltförlågaochskulleminstbehövafördubblas. Densenastefinanskrisenkantjänasomillustrativtexempel.IMFharuppskattatatt kreditförlusternafördeamerikanskabankernauppgicktillca7procentavriskvägda tillgångarnamellan2007j2010.bankernamåstealltsåförstvaraiensådanposition attdekanabsorberakreditförlusteridenstorleksordningen.betänksedanhur mycketegetkapitalsombankernabehöverunderenfinanskrisefterdetattdet 6 Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2011: Bestående av ett minimum krav på 4,5 % och därutöver en konserveringsbuffert på 2,5 %, samt en kontracyklisk buffert på 0-2,5 %.

9 8 finansiellasystemetdrabbatsavstorakreditförluster.detkanliggapåomkring8 procentavderiskvägdatillgångarna,vilketvarvaddefyrastörstaamerikanska bankernatyckteattdebehövdeibörjanav2010föratterhållamarknadens förtroende. 8 Dåärviuppeietterforderligtkapitalpå15procent.Tilldetkanbehövas ensäkerhetsbuffertpåomkring5procenteftersomkapitalkravenärställdamotde riskvägda.tillgångarna,ochattberäknaochbedömariskvikterärmycketosäkert. Sammantagetimplicerardettakapitaltäckningskravpåistorleksordningen20 procent. 9 Viföreslårocksåattkapitaltäckningskravengörsprogressiva;dvs.justörrebank destohögrekapitaltäckningskrav.påsåsättskullebankernagesekonomiska incitamentattintebli toobigtofail. Införenskattpåfinansiellatransaktioner.Enavgiftpåfinansiellatransaktionerskulle kunnabidratillattmotverkadetilltagandeochmycketskadligahandelsmönstrenpå finansmarknaderna,exempelvisautomatiserads.k.högfrekvenshandel. 10 Enskattpå finansiellatransaktionerskullekunnaförbättramarknadseffektivitetenochge finanssektornincitamentattgöralångsiktigainvesteringartillnyttafördenreala ekonoministälletförskadligspekulation.därutöverskulleenskattpåfinansiella transaktionerkunnagenererabetydandeinkomster.ieujkommissionensnyligen presenteradeförslag 11 omskattpåfinansiellatransaktionerberäknasensådanskatt kunnainbringa57miljardereuroperårförhelaeu.vänsterpartietvälkomnareuj kommissionensförslag,menmenarattinkomsternabörtillfalladeenskilda medlemsländerna. Förattökakonkurrensenochgaranterakreditförsörjningenbördetstatligaägandet avbankerochfinansiellinfrastrukturöka.vänsterpartietvilldärförattstatens ägandeinordeautökasochattsbabfårettsärskiltuppdragatttillgodosesociala företagsbehov.vivillocksåseöveromdetkanfinnasettbehovattlåtasbabutvidga sinverksamhetgenomattöppnalokalabankkontor.egenkapitalbevisförsparbanker skainförasochstatenskakunnageuppstartslåntillnyalokalabanker.vivillockså undersökaförutsättningarnaförennystatliginvesteringsbank. Underdesenastedecenniernahardetskettbetydandeinnovationerbeträffandenya finansiellaprodukter.samtidigtharhandelnmeddessanyainstrumentökatidet närmasteexplotionsartat.somexempelkannämnasattdenuteståendevolymenpå kreditderivatmarknaden enavdemeromtaladenyaprodukterna uppgicktillnära 12000miljarderUSdollarunder2005.Somjämförelsekannämnasstorlekenpådet samladevärdetpåvärldenssamtligaaktiemarknader,somviddennatidpunkt 8 Mallaby, S, Radicals are right to take on the banks, Financial Times, I en rapport från Bank of England föreslås att systemviktiga banker ska hålla ett kärnprimärkapital på mellan % av de riskvägda tillgångarna (se Financial Times, , s 15). Och ordföranden för den brittiska finansinspektionen, Adair Turner, har sagt att en höjning till 20 procent vore lämpligt (se te.x. Svenska Dagbladet, ). 10 Datoriserad handel med värdepapper, där en hel affär, från köporder till att hitta en säljare och genomföra affären, sker på några mikrosekunder. Många menar att det var denna typ av handel som låg bakom the flash crash på New York börsen den 6:e maj 2010, då börsen på bara några minuter föll med 9 %. 11 KOM (2011) 594 slutlig.

10 9 uppgicktillcirka40000miljarderusdollar. 12 Enannantendenspådefinansiella marknadernaunderdesenasteårenärs.k.värdepapperisering,vilketblandannat innebärattolikatyperavvärdepapperpaketerasomtillnyainstrument,s.k. struktureradefinansiellainstrument.dessavärdepapperärytterstsammansattaoch därmedsvåraattbedömariskeni. Ettproblemmeddennahandel,somblevväldigtpåtagligisambandmed finanskrisen,ärattmerpartenavhandelnmedsåvälderivatinstrumentsom struktureradeprodukterinteskerpåvanligamarknadsplatser,utanskräddarsystill olikastörreplacerare(dvs.handelskeröverdisk overthecounter(otc)).efter Lehmankonkursenkollapsadevärdetpådeflestaavdessainstrument,eftersomde oftahadedes.k.subprimelånensomunderliggandetillgång.dettamedfördeentotal förtroendekrispådefinansiellamarknadernaeftersommarknadensaktörerinte visstevilkainstitutsomsattpåvilkavärdepapper.förattminskariskenförliknande förtroendekollapserpådefinansiellamarknadernabördärförallhandelmedolika derivatjochstruktureradeprodukterskepåauktoriserademarknadsplatser. Förbjuds.k. nakenblankning.blankning( shortselling )innebärattensäljaresäljer ettvärdepappersomsäljareninteägeriavsiktattköpatillbakaettidentiskt värdepappervidensenaretillfällertillettlägrepris.detäralltsåenoperationdär manspekulerarienprisnedgångpåenfinansielltillgång.blankningarkandelasuppi tvåolikakategorier;delsblankningarmedtäckningdärsäljarenharavtalatomatt lånavärdepapperföreförsäljning,delss.k. naken blankningdärsäljarenintehar lånatvärdepappernärblankningensker. Blankningriskerarattsättaenstarkprispresspåolikavärdepapperochattnegativa prisspiralerblirsjälvuppfyllande,vilketkanledatillmarknadsstörningarochäventill systemrisker.vårbedömningärattdesamhällsekonomiskakostnadernaochriskerna medolikatyperavblankningsoperationerklartöverstigerdensamhällsekonomiska vinstenavdesamma.viföreslårdärförattdens.k. nakna blankningenförbjuds. 2.3Stödlagenochstabilitetsfonden MerpartenavarbetetmednyfinansiellregleringskerinomramenförEU.Denfrämsta nya,rent inhemska,regleringsomtillkommitefterfinanskrisenärlagen(2008:814)om statligtstödtillkreditinstitut(stödlagen).idennalagreglerasformernafördenimplicita bankgarantin.enligtförarbetena(prop2008/09:61 Stabilitetsstärkandeåtgärderfördet svenskafinansiellasystemet )skastödetanvändasförattmotverkasystemrisker.stödet skaalltsåendastfåanvändasomettkreditinstitutsproblemfårkonsekvenserpå systemetsfunktionsförmåga. Detstatligastödettillkreditinstiutskafinansierasviaenstabilitetsfondsomskapatsför dettaändamål.iovannämndapropositionangesattstödåtgärdernaskallfinansierasav institutensjälva,påandrahållipropositionensägsdetattinstitutenhuvudsakligen.ska svaraförfinansieringen.deinstitutsomomfattasavlagenåladesdärförattbetalaen 12

11 10 årligavgifttillfonden.måletärattfondenskauppgåtilligenomsnitt2,5procentavbnp år2023.närstabilitetsfondenstartadestillfördestaten15miljarderkronorsomett startkapital.regeringenangerattmåletmedstabilitetsfondenärattdenskakunna täckadesammanlagdakostnadernaihändelseavenbetydandebankkris. Stabilitetsfondensutformningharflerabrister.Fördetförstaärdenförmodligenför liten.destatligautgifternaisambandmeddensvenskabankkrisenibörjanav1990jtalet uppgickexempelvistillmellan3j4procentavbnp.därtillkandetvaravanskligtatt kopplastorlekenpåstabilitetsfondentillbnpeftersomfinanssektornssammanlagda storlekiförhållandetillbnpinteharvisatsigvarastabilövertiden.tvärtomharju finanssektornexpanderatkraftigtiförhållandetillbnpunderdesenaste10åren(jmf diagram4ovan).riksrevisionenhariennyligenpubliceratrapport 13 gjortett räkneexempelsomvisarattommanefter1990jtalskrisenhadeskapatenstabilitetsfond somår2000hadehaftenbehållningpå2,5procentavbnp,såskulledettahamotsvarat 1,2procentavbanksektornstillgångar.MedenkonstantrelationtillBNPskullevärdetav ensådanfondiförhållandetillbankernastillgångarhasjunkittill0,8procentår2010. Stabilitetsfondenuppfyllerhellerinteregeringenslöfteomattdethuvudsakligenska varabanksektornsomskaståfördedirektakostnadernaihändelseavenbankkris. RiksrevisionenrefererarisinrapporttillenprognosavRiksgäldskontoretsominnebäratt Stabilitetsfondennårenbehållningpå2,5procentavBNPår2025,vilketmotsvarar156 miljarderkronor.avdessabedömsemellertidendast53miljarderhärrörafrån bankernasstabilitetsavgifter,vilketendastmotsvararentredjedelavfondensbehållning. Ommaninkluderardenräntasomavserstabilitetsavgifternaberäknasbankernas finansieringuppgåtillca48procentavfondbehållningen. 14 Stabilitetsfondeninnebärinte,somregeringsföreträdareiblandpåstår,attstorbankerna därmedbärkostnadernafördenimplicitabankgarantin.denimplicitagarantininnebär enkraftigsubventionavbankernaslöpandekostnader.medanstabilitetsavgifterna innebärenlitenmedfinansieringavbankernabeträffandedekostnadersomkanuppståi händelseavenfinansiellkris.detärtvåheltolikasakersomintedirektharmedvarandra attgöra.stabilitetsfondenisigkommerinteattledatillminskatrisktagandehos bankerna.snararetvärtom;förekomstenavstabilitetsfondenkanskapaenfalsktrygghet somgörattbankernaiställetökarrisktagandet. 13 Riksrevisionen (2011), Stabilitetsfonden gör den skäl för namnet?, RIR 2011: Ibid.

1 ekonomiska 24 kommentarer juni 2009 nr 7, 2009

1 ekonomiska 24 kommentarer juni 2009 nr 7, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna ekonomiska kommentar diskuterar blankningsförbud med bakgrund av de förbud som infördes på många marknader under hösten 2008. Både motiven för införande av blankningsförbud

Läs mer

Att hantera strukturella risker i den svenska banksektorn

Att hantera strukturella risker i den svenska banksektorn ANFÖRANDE DATUM: 2013-03-20 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax

Läs mer

Stabilitetsfonden. Gör den skäl för namnet? RiR 2011:26

Stabilitetsfonden. Gör den skäl för namnet? RiR 2011:26 Gör den skäl för namnet? RiR 2011:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan

Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan l e n a hiort af ornäs & ma g n u s wiberg Beskattning av finanssektorn, ett ämne på den internationella agendan Diskussioner om beskattning av finanssektorn pågår sedan en tid tillbaka inom EU, G20 och

Läs mer

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk 2012-11-13 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-13136 Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 2:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

TRANSAKTIONER med finansiella

TRANSAKTIONER med finansiella December 2013 SNS ANALYS nr 16 Den europeiska transaktionsskatten och dess mål TRANSAKTIONER med finansiella instrument kan komma att beskattas. Elva av EU:s medlemsländer fick i januari 2013 klartecken

Läs mer

Mikael Feldbaum, Michael Kumhof IMF chef vill beskatta de rika En intervju med Michael Kumhof

Mikael Feldbaum, Michael Kumhof IMF chef vill beskatta de rika En intervju med Michael Kumhof Mikael Feldbaum, Michael Kumhof IMF chef vill beskatta de rika En intervju med Michael Kumhof Michael Kumhof är chef för avdelningen som utvecklar IMF:s ekonomiska modeller. Nu har hans forskning lett

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Riksbankens utredning om Stibor

Riksbankens utredning om Stibor Riksbankens utredning om Stibor Riksbanksstudier, november 2012 s v e r i g e s r i k s b a n k Riksbankens utredning om Stibor beställning av denna publikation kan göras från Sveriges riksbank, Kontorsservicecenter,

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik MIS 2014:1 Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014 Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000 Indelning

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Marknaden för obligationer som skapats genom värdepapperisering har sedan finanskrisen varit begränsad. Därför har det under det senaste året tagits ett flertal initiativ i Europa

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen )

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen ) 2014-03-10 REMISSVAR Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 14-2616 Finansdepartementet (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Kapitalkrav för de svenska storbankerna Riksbankens ståndpunkt 1

Kapitalkrav för de svenska storbankerna Riksbankens ståndpunkt 1 PM DATUM: 2015-07-03 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se Kapitalkrav för de svenska storbankerna Riksbankens

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 Lägre räntor men oförändrade marginaler på nya företagslån. Nya krav och klargöranden från Fi medför höjda företagsräntor. Motiverade räntehöjningar störst för

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning 5 december 213 (Kv 3, 213) 5 december 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från hushåll och företag 9 Marknads-

Läs mer

Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker

Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2014-06-26 1 (6) Dnr 2014/667 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker (FI Dnr 14-6258) Inledande synpunkter Riksgäldskontoret

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Reformerad hantering av internationella finanskriser

Reformerad hantering av internationella finanskriser Reformerad hantering av internationella finanskriser AV OLA MELANDER Ola Melander studerar för närvarande vid London School of Economics. De senaste årtiondenas internationella finansiella kriser har lett

Läs mer

Framställning om lagändringar till stöd för en fördjupad finansiell analys i syfte att förhindra finansiella kriser

Framställning om lagändringar till stöd för en fördjupad finansiell analys i syfte att förhindra finansiella kriser Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 130131, 7 Regeringen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Eurokrisens nya offer : Cypern - Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten av världen

Eurokrisens nya offer : Cypern - Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten av världen Grödinge 2013-04-25 Eurokrisens nya offer : Cypern - Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten av världen 1. Eurokrisens nya offer : Cypern Cypernkrisen kom inte som en överraskning.

Läs mer