DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA"

Transkript

1 DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA En rapport från Vänsterpartiet

2 Dela%bankerna% %minska%riskerna% Förord Eurokrisenbliralltdjupare.Idessspårblirmiljonermänniskorarbetslösaochfattiga.Andra tvingasemigrerafrånsinakrisdrabbadeländer.ikrisensspårangripsfackligarättigheteroch välfärdssystemmedanoffentligatillgångarsäljsut.riskenäruppenbartatteurokrisen spridersigochfördjupasnärflerländerfårproblemmedstatfinanserochräntorpå upplåning.krisenriskerarattutvecklastillenakutbankkrismedstoraspridningsrisker. Krisensorsakerärfleraochbildenserolikautförolikaländer.Högastatsskulderochhöga budgetunderskottgörländersårbara.euronlåserfastländermedenpenningpolitiksom förstbidrogtillöverhettningochnutillbristpåkonkurrenskraft.bankernasoch finansinstitutenshögarisktagandebidrarstarkttillkrisenochnärskattebetalarnafårtäcka bankernasförlustervältraskrisenskostnaderöverpådemsomminstkanbäradem. Finanskrisensgylleneregelärattförlusternasocialiserasmedanvinsternaförblirprivata. Dennatypavkriskanintelösasgenomåtstramning.Idagbefinnersigredanfleraländeri ellerpågränsentillrecession.nedgångenriskerarattfördjupasytterligareav neddragningarna.detkrävsdärförbådeåtgärderförbättrebudgetbalansochinvesteringar. Mendettaräckerinteförattlösakrisen.Ländermåstegesenmöjlighetattlämnaen valutaunionsomhindrarderasekonomiskautveckling.denfinansiellaspekulationenoch risktagandetfrånbanksektornmåsteminskakraftigtgenomnyaregleringar.idennarapport gerviförslagomhurensådanregleringkanseut.denfinanssektorsomhartjänat astronomiskasummormåsteocksåvaramedochbetalaprisetfördenkrissomdeharvarit medochorsakat. 1.Eurokrisen SommarensochhöstensfinansiellaturbulensinnebärattfinansJocheurokrisenhargåttini ennyfas.denekonomiskaturbulensenharinneburitattsåvälitaliensomspanienpåallvar hardragitsmedideneuropeiska skuldkrisen.denekonomiskakrisenivalutaunionenären skuldkrisisåmottoatträntornapåfleraländersstatsobligationerharskjutitihöjdenochatt vissaländer,framföralltgrekland,harbetydandestatsfinansiellaproblem.meni sammanhangetärdetviktigtattslåfastdesvagastatsfinansernaihuvudsakärettresultat avkrisen,intedessbakomliggandeorsak.destatsfinansiellaproblemsomfleraav valutaområdetsländerdrabbatsavärframföralltenkonsekvensavdenglobalafinanskrisen ,obalanseridetprivatasparandetinomvalutaunionen,dengemensamma penningjochvalutapolitikensamtinhemskafastighetsjochbankkriser.utanmöjlighetentill självständigvalutapolitikharflerasydeuropeiskaländerfåttsesinkonkurrenskrafturholkad tillföljdavskillnaderiproduktivitetstillväxtblandvalutaunionensländer.dettaharbidragit tillstoraunderskottibytesbalansernaochideoffentligafinanserna. Detframstårocksåallttydligareattvalutaunionenisigkanskeärdenfrämstaförklaringen tillvarfördettycksvarasåsvårtattbrytadennuvarandeondacirkeln.detärsantattett antalländerieurozonenharbetydandebudgetunderskottoch/ellerstorastatsskulder.men 1

3 2 detfinnsmångaandraländer,däriblandusa,storbritannienochjapan,somharlikastora ellerstörre,budgetunderskottochstatsskulder,utanatträntornapåderasstatsobligationer skjutitihöjden,sediagram.103nedan.hurkommerdettasig?financialtimesskribent MartinWolfgerossdetkärnfullasvaret: It sthecentralbank,stupid. 1 Diagram%1%Budgetsaldo,%2011,%%%av%BNP% Diagram%2%Bruttoskuld,%2011,%%%av%BNP% USA Japan UK Italien Spanien Portugal Grekland Källa:OECD 0 Källa:OECD USA Japan UK Italien Spanien Portugal Grekland USA,StorbritannienochJapanharallaegnacentralbankersom,omallaandraåtgärderär uttömda,kanagerasomlångivareisistainstans( lenderoflastresort ).Ländernai euroområdethardetinte.ensådansedelpressfinansieringärnaturligtvisinteoproblematisk, framföralltriskerarensådanpolitikattledatillökadinflation.menförmarknadensaktörer innebärändåvetskapenomattdennaåtgärdstårtillbudsattriskenförstatsbankrutt minskar.dekräverdärförintelikahögräntaförattköpastatspapperavt.ex.japanoch StorbritanniensomavSpanienochPortugal. Diagram%3%Räntor%på%10Aåriga%statsobligationer,%per%11A11A08% Portugal Italien Spanien Storbrit. USA Japan % Källa:Riksbanken ECBskullekunnaförvalutaunionenintapositionensom lenderoflastresort.eu:s regelverkförbjuderemellertidiprincipattecbfyllerdennafunktion,vilketbrukarbetecknas som nobailjout klausulen.deteuförsökergöraiställetärattfylladeneuropeiska räddningsfonden(efsf)medsåmycketmedelattdeniställetkanfungerasomettslags 1 Financial Times,

4 lenderoflastresort,(foritaly)skullemankunnatillägga.detsenasteförslagetattöka EFSF:sekonomiskamusklertill1000miljardereuroäremellertidintetänktattskegenom attmedlemsländernaskjutertillextramedel,eftersomdettaskullehotafrankrikesaaaj rating,ochdärmedocksåefsf:saaajrating.tankenäriställetattökakrisfondens ekonomiskamusklergenomattlåtakrisfondenförsäkradelaravdenprivatamarknadens köpavstatsobligationer.dettaförslagharemellertidinteimponeratpåmarknadensaktörer, vilketavspeglasiräntornapåbl.a.italienskastatspapper. DenpågåendeEurokrisenärverkligenentragedi,framföralltfördedirektdrabbade länderna,menocksåfördenglobalaekonomin.massarbetslöshet,storaneddragningari välfärden,höjdapensionsåldrar,sänktalönerochprivatiseringarochutförsäljningarav gemensamegendomärkonsekvenseravdenfördapolitiken.depolitiskabeslutsomfattats hartagitsislutnarumutaninsynochovanförhuvudetpåländernasmedborgare.detsvårt attkommatillnågonannanslutsatsänattdetsociala,ekonomiskaochpolitiskaprisetför eurojexperimentetbörjarbliohållbart. ÄvenSverigedrabbashårt.Ivåras,innaneurokrisenhadefördjupats,bedömderegeringen attarbetslöshetenframtill2014skullesjunkanedtill5,2procent.isambandmedhöstens budgetpropositionhadedennasiffrarevideratsupptill7,7procent,vilketmotsvararen ökningavarbetslöshetenmedca125000personer.utvecklingenärmycketbekymmersam eftersomarbetsmarknadenaldrigfårenchanstillåterhämtning,vilketinnebäratt långtidsarbetslöshetenökarochgruppersomungdomarochinvandrarefåralltsvårareattta siginpåarbetsmarknaden.förattmötakrisenborderegeringenanvändademycketstarka offentligafinansernaförinvesteringariinfrastruktur,energieffektiviseringar,renoveringarav skolorochsjukhus,bostadsbyggandem.m.dessainvesteringarstärkersverigeslångsiktiga tillväxtförmågasamtidigtsomdehålleruppeefterfråganpåkortsikt. BeträffandedeneuropeiskautvecklingenochSverigesrollinomEUvillvislåfastföljande: JDetmåsteblimöjligtförEuroländerattträdauturvalutaunionen,enutträdesrätturEuron börinförassnarast JVissaytterligareskuldnedskrivningarförnågotEurolandkommersannoliktattbli nödvändiga,dessaskadåbekostasavfordringsägarna,inteskattebetalarna JSverigebörkrävaettfördragsfästundantagfrånEMUsomocksåomfattarstyrningenav denekonomiskapolitiken,däriblanddeneuropeiskaterminenochdesexnyalagarnaom ekonomiskstyrning JEUmåstetastörresocialaochdemokratiskahänsynikrispolitiken,fackligarättigheteroch avtalmåsterespekteras JViavvisarettsvensktekonomisktdeltagandeienbankakutpåEUJnivå % 2%En%reformerad%finanssektor% 3

5 4 2.1Kortbakgrund Finanskrisen2007J2009vardenstörstaglobalafinanskrisensedan1930Jkrisen.Undernågra veckorhösten2008vardetkapitalistiskasystemethotatigrunden.systemeträddades enbartgenomattregeringarochcentralbankerpumpadeinofattbarasummorav skattebetalarnaspengaribankerochandrafinansinstitut.krisensorsakervarkomplexaoch sammanflätade,menigrundenblottladekrisenbetydandebristeridetkapitalistiska systemetiallmänhetochdessnyliberalatillämpningisynnerhet.framföralltvisadesigden marknadsliberalatesenomeffektivamarknadersomfungerarbästutanstatligregleringinte hållamotverkligheten. Vänsterpartietsförsta(större)sammanhängandeanalysavfinanskrisenpresenteradevii sambandmedvårmotionpå2009årsekonomiskavårproposition.därpekadevibl.a.på ökadeekonomiskaklyftorsomenmöjligorsaktilldeamerikanskahushållensökade skuldsättningochiförlängningentillfinanskrisen.imfpubliceradeförrahöstenenuppsats somtycksbekräftavårahypoteser. 2 Författarna(KumhofochRancière)tilluppsatsen noterarattsåvälfinanskrisenpå1930jtaletsom2008årskrisföregicksavkraftigtstigande inkomstskillnader(iusa).samtidigtsomdenrealamedianinkomstenför(manliga)löntagare lågheltstillamellan1965j2005ökadedenrikastetiondelensinainkomsterundersamma tidsperiodmedca75procent.dettaresulteradeiattvanligalöntagarekompenseradesina fallanderelativainkomstermedökadskuldsättning,samtidigtsomderikasteskikten användeendelavsinaökadeinkomsterochförmögenhetertillköpavfinansiellatillgångar. DettaleddeisinturtillnyasparandeJochlånemönsterochtillenkraftigexpansionavden finansiellasektorn(relativtbnpjutvecklingen).denökadeskuldsättningenresulteradeiatt mångaamerikanskahushållfickproblemattklarasinabostadslån,vilketblevdenutlösande faktorntillkrisen. Vanligaförklaringartilldensenastefinanskriseninkluderarfinansiellaavregleringaroch prisbubblorpåolikatillgångar.kumhofochranciérenoterarattdessafaktorervarit framträdandeunderdenärmstaårenförefinansiellakriser.mendemenarattdessa faktorersnararekansessomettresultatavlångsiktigatrendersomdrivsavökade inkomstskillnader. 2.2Nyfinansiellreglering FleraavdeförslagtillnyfinansiellregleringsomVänsterpartietdrivitärpåvägatt genomförasinomramenföreuochiandrainternationellaorganisationer.dethandlarbl.a. omskärptregleringavkreditvärderingsinstitut,clearingsamthandelnmedolika derivatinstrument.detärocksåglädjandeattkampenmots.k.skatteparadishar intensifierats Docksaknasdetidagslägetfortfarandekonkretaförslagmedattkommatillrättameddet störstaproblemet,vilketärattmångabankerärsåstoraochsammanflätademedövriga finansiellainstitutionerattdeavstatsmakternaansesvaraförstoraföratttillåtasgåi konkurs(toobigtofail). 2 Kumhof, M & R Rancière (2010), Inequality, Levererage and Crises, IMF Working paper.

6 5 Ideflestaländer(förattintesägaalla)finnsenimplicitgarantifrånstatenssidaattmaninte kommerattlåtatoobigtofailjinstitutionernagåikonkurs.dennaförsäkranärenförklaring tillvarförvissabolagkunnatväxasigsåstoraattdejustblivit toobigtofail,samtutgör denbärandebjälkenienincitamentsstrukturblanddestorafinansiellaföretagensomvaren utavhuvudorsakernatillfinanskrisen. Implicitaelleruttaladestatligagarantierinnebärenkraftigsubventionavstorbankernas upplåningskostnader.garantiernainnebärocksåattdetintefinnsnågonstörreanledningför storbankernaskreditgivareatttaredapåbankernasfinansiellasituation. FinansinspektionensgeneraldirektörMartinAnderssonharbedömtattvärdetförden svenskaimplicitabankgarantinfördefyrastorbankernauppgicktillmellan25j30miljarder kronorperårunderfinanskrisen. 3 BankofEnglandharuppskattatvärdetpådenbrittiska implicitagarantintill50miljarderpundomåretfördefemstörstabrittiskabankernamellan 2007och2009,vilketärlikamycketsomallabrittiskabankerssamladeårsvinstföre finanskrisen. 4 Attblienstorbankmåstevaravärldensbästaaffärsidé.Närtidernaärgodagörde astronomiskavinstertillföljdavdenoligopolistiskamarknadsstrukturen,menskulleolyckan varaframmeochdetblirfinansiellorogårstateninmedskattebetalarnaspengarochräddar bankerna.vinsternaprivatiserasochförlusternasocialiseras.incitamentenförolika finansiellainstitutionerattblisåstoraattdeblir toobigtofail ärmedandraordmycket starkaochstorbankernasgarantierledertillattdetarhögreriskerisyfteattökasina marknadsandelar.swedbankochseb:sagerandeibaltikumåreninnankrisenäretttydligt exempelpådetta. EUJkommissionenharpresenteratettövergripandeförslagomattinföraengemensamram för ordnad rekonstruktionochavvecklingavfinansiellainstitutsomhamnatpåobestånd. Vänsterpartietmenarattettsådantlagförslagbörvägledasavföljandeprinciper. Innanstatengårinmedmedelföratträddaettfinansielltinstitutmåstesåvälägarna sominstitutetslångivarebetala.dettaskaävenomfatta seniora obligationsinnehavare.enmetodfördettakanvaraattomvandlaskuldertilleget kapital(s.k.bailjin)ihändelseavinsolvens. Omstatenräddarettfinansielltinstitutfrånkonkurs,skastatenocksåtaöver ägandetsamtbytautledningeniföretaget. Problemetmeddagensfinansiellasektorochdessstorainstitutärintebaraattdeär too bigtofail,utanattdeocksåiprincipär toobigtosave iallafallmedmindreänmassiva statligakapitaltillskottochstorabudgetunderskottsomendirektkonsekvens.denirländska bankkrisenkanillustreradetta.deirländskafinansinstitutenssammanlagda balansomslutninginnankrisenvarca9,5gångerstörreänirlandssamlandebnp.den 3 Öppen utfrågning i riksdagen den 14:e april i år med anledning av finansutskottets utlåtande över EUkommissionens förslag till ett europeiskt ramverk för hantering av banker i kris. Se: Finansutskottets utlåtande 2010/11: FiU27. 4 Se Svenska Dagbladet, , (näringslivsbilagan, s 4).

7 6 irländskastatensräddningsaktionförbankernaresulteradeiettbudgetunderskottför2010 påca30procentavbnp. Ävendensvenskafinanssektornärohållbartstor.Desvenskafinansinstitutenssammanlagda balansomslutningärca3gångerstörreänsverigesbnp. 5 Ombankernasverksamheter utomlandsinkluderasmotsvararderassammanlagdabalansomslutningca4,5gångerbnp. Ensådanfinanssektor,oavsetthurstriktregleraddenär,utgörenallvarligriskförSveriges makroekonomiskastabilitet. Diagram%4%Sveriges%finanssektor,%%%av%BNP% Källa:SCB, Sverigesekonomi,statistisktperspektiv,2011:1. Motivetfördestatligaräddningsaktionernaavstorabankerärattfallissemangav dessariskeraratthotastabiliteteniheladetfinansiellasystemet.vänsterpartiets utgångspunktärattomenbankär toobigtofail dåärdennogjust förstor ochdåmåsteenreformeradfinansiellregleringtasiktepådetta.vänsterpartiet menarattföljandeförslagidettasammanhangbörövervägas. Bankdelningslag.Iseptemberpresenteradesdenbrittiskabankutredningen, IndependetCommissiononBanking(ICB),sinslutrapport.Utredningentillsattes motbakgrundavfinanskrisenseffekterpådetbrittiskabanksystemet.närden brittiskastatengavolikaformeravstödtillbankernaunderfinanskrisenvisadedet sigattdetvarmycketsvårtattsepareratraditionellsamhällsviktigverksamhetfrån investmentverksamhet.dettainnebaratthelabankernafickräddas,ävendedelar sominteansågssamhällsviktiga,vilketblevmycketkostsamt.blandannatmotdenna bakgrundföreslårutredningenenslagsseparation( ringfencing )avbankernas 5 SCB, Sveriges ekonomi, statistiskt perspektiv 2011:1. Med finanssektorn avses här monetära finansinstitut (MFI). MFI är ett samlingsbegrepp för finansiella företag som tar emot inlåning från andra än monetära finansinstitut och ger krediter för egen räkning eller placerar i värdepapper. Till MFI-sektorn räknas bankfilialer till banker i utlandet som är verksamma i respektive land, exemplevis räknas svenska bankers filialer i de baltiska länderna till MFI-sektorn i de baltiska länderna och inte till Sveriges MFI-sektor.

8 7 verksamhetidelstraditionellbankverksamhet,delsinvestmentverksamhet. Utredningenuppskattarattsåmycketsomfyratillfemsjättedelaravdebrittiska bankernassammanlagdabalansomslutninghärrörfråndetsomdefinierassom investmentverksamhet,vilketmotsvarar40j50biljonerkronor. 6 Detfinnsi dagslägetingaberäkningaröverstorlekarnapå investmentdelarna idesvenska bankerna,menomdessaandelarärlikastorasomidebrittiskabankernasåuppgår derassammantagnabalansomslutningtillmellan miljarderkronor. Ettannatskältillattenbankdelningslagbordeinförasharsingrundidenovan nämndaimplicitabankgarantin.denimplicitabankgarantininnebärenkraftig subventionavstorbankernasverksamhet.garantinärstötandeävenombankerna enbartskulleägnasigåttraditionellbankverksamhetiformavinjochutlåningtill privatpersonerochmindreföretag.mendenblirheltgrotesknärbankernakan användasubventionentillattspekuleramedegnapengariolikafinansiella instrument.detärinteheltenkeltattförståvarförstatenskasubventioneraprivata företagsfinansiellaspekulation.ochsedandessutomgåinochräddaföretagenom deriskerarattgåikonkurssomettresultatavdennaspekulation. Enlagombankdelningbörocksåinförasförattminskariskenförintressekonflikter. Bankernasnuvarandeaffärsmodellerdärdedelsplacerarpengarförkundernas räkning,delshandlarföregenräkningkanledatillbetydandeintressekonflikter.som exempelkannämnass.k. frontrunning,därbankenförstanvänderegetkapitalför köpavolikaaktierochsedaninvesterarkundernaspengarisammaaktierförattpå såsättdranyttaavkursuppgången.förvissofinnsdetregelverkförattförhindraden typenavmissbruk,menfinanskrisenlärdeossattdetfinnskreativasättattkomma runtdessa. Särlagstiftningförbanksektornideneuropeiskakonkurrenslagstiftningen.Den nuvarandekonkurrenslagstiftningentillåterbankernaatthamarknadsandelarsom gördembåde toobigtofail och toobigtosave.enreformerad konkurrenslagstiftningskulleocksåföramedsigdenmycketpositivaeffektenattnya aktörersmöjligheterattbrytauppbankoligopolen vilkatillsammansmedde implicitastatligagarantiernautgörgrundenförbankernasobscenavinstnivåer kraftigtskulleöka. Höjdaochprogressivakapitaltäckningskrav.DenyaBaselIIIJreglernaföreskriver bankernaatthållasammantagetmellan7j9,5procentkärnprimärkapitaliförhållande tillriskvägdatillgångar. 7 Dessakraväralltförlågaochskulleminstbehövafördubblas. Densenastefinanskrisenkantjänasomillustrativtexempel.IMFharuppskattatatt kreditförlusternafördeamerikanskabankernauppgicktillca7procentavriskvägda tillgångarnamellan2007j2010.bankernamåstealltsåförstvaraiensådanposition attdekanabsorberakreditförlusteridenstorleksordningen.betänksedanhur mycketegetkapitalsombankernabehöverunderenfinanskrisefterdetattdet 6 Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2011: Bestående av ett minimum krav på 4,5 % och därutöver en konserveringsbuffert på 2,5 %, samt en kontracyklisk buffert på 0-2,5 %.

9 8 finansiellasystemetdrabbatsavstorakreditförluster.detkanliggapåomkring8 procentavderiskvägdatillgångarna,vilketvarvaddefyrastörstaamerikanska bankernatyckteattdebehövdeibörjanav2010föratterhållamarknadens förtroende. 8 Dåärviuppeietterforderligtkapitalpå15procent.Tilldetkanbehövas ensäkerhetsbuffertpåomkring5procenteftersomkapitalkravenärställdamotde riskvägda.tillgångarna,ochattberäknaochbedömariskvikterärmycketosäkert. Sammantagetimplicerardettakapitaltäckningskravpåistorleksordningen20 procent. 9 Viföreslårocksåattkapitaltäckningskravengörsprogressiva;dvs.justörrebank destohögrekapitaltäckningskrav.påsåsättskullebankernagesekonomiska incitamentattintebli toobigtofail. Införenskattpåfinansiellatransaktioner.Enavgiftpåfinansiellatransaktionerskulle kunnabidratillattmotverkadetilltagandeochmycketskadligahandelsmönstrenpå finansmarknaderna,exempelvisautomatiserads.k.högfrekvenshandel. 10 Enskattpå finansiellatransaktionerskullekunnaförbättramarknadseffektivitetenochge finanssektornincitamentattgöralångsiktigainvesteringartillnyttafördenreala ekonoministälletförskadligspekulation.därutöverskulleenskattpåfinansiella transaktionerkunnagenererabetydandeinkomster.ieujkommissionensnyligen presenteradeförslag 11 omskattpåfinansiellatransaktionerberäknasensådanskatt kunnainbringa57miljardereuroperårförhelaeu.vänsterpartietvälkomnareuj kommissionensförslag,menmenarattinkomsternabörtillfalladeenskilda medlemsländerna. Förattökakonkurrensenochgaranterakreditförsörjningenbördetstatligaägandet avbankerochfinansiellinfrastrukturöka.vänsterpartietvilldärförattstatens ägandeinordeautökasochattsbabfårettsärskiltuppdragatttillgodosesociala företagsbehov.vivillocksåseöveromdetkanfinnasettbehovattlåtasbabutvidga sinverksamhetgenomattöppnalokalabankkontor.egenkapitalbevisförsparbanker skainförasochstatenskakunnageuppstartslåntillnyalokalabanker.vivillockså undersökaförutsättningarnaförennystatliginvesteringsbank. Underdesenastedecenniernahardetskettbetydandeinnovationerbeträffandenya finansiellaprodukter.samtidigtharhandelnmeddessanyainstrumentökatidet närmasteexplotionsartat.somexempelkannämnasattdenuteståendevolymenpå kreditderivatmarknaden enavdemeromtaladenyaprodukterna uppgicktillnära 12000miljarderUSdollarunder2005.Somjämförelsekannämnasstorlekenpådet samladevärdetpåvärldenssamtligaaktiemarknader,somviddennatidpunkt 8 Mallaby, S, Radicals are right to take on the banks, Financial Times, I en rapport från Bank of England föreslås att systemviktiga banker ska hålla ett kärnprimärkapital på mellan % av de riskvägda tillgångarna (se Financial Times, , s 15). Och ordföranden för den brittiska finansinspektionen, Adair Turner, har sagt att en höjning till 20 procent vore lämpligt (se te.x. Svenska Dagbladet, ). 10 Datoriserad handel med värdepapper, där en hel affär, från köporder till att hitta en säljare och genomföra affären, sker på några mikrosekunder. Många menar att det var denna typ av handel som låg bakom the flash crash på New York börsen den 6:e maj 2010, då börsen på bara några minuter föll med 9 %. 11 KOM (2011) 594 slutlig.

10 9 uppgicktillcirka40000miljarderusdollar. 12 Enannantendenspådefinansiella marknadernaunderdesenasteårenärs.k.värdepapperisering,vilketblandannat innebärattolikatyperavvärdepapperpaketerasomtillnyainstrument,s.k. struktureradefinansiellainstrument.dessavärdepapperärytterstsammansattaoch därmedsvåraattbedömariskeni. Ettproblemmeddennahandel,somblevväldigtpåtagligisambandmed finanskrisen,ärattmerpartenavhandelnmedsåvälderivatinstrumentsom struktureradeprodukterinteskerpåvanligamarknadsplatser,utanskräddarsystill olikastörreplacerare(dvs.handelskeröverdisk overthecounter(otc)).efter Lehmankonkursenkollapsadevärdetpådeflestaavdessainstrument,eftersomde oftahadedes.k.subprimelånensomunderliggandetillgång.dettamedfördeentotal förtroendekrispådefinansiellamarknadernaeftersommarknadensaktörerinte visstevilkainstitutsomsattpåvilkavärdepapper.förattminskariskenförliknande förtroendekollapserpådefinansiellamarknadernabördärförallhandelmedolika derivatjochstruktureradeprodukterskepåauktoriserademarknadsplatser. Förbjuds.k. nakenblankning.blankning( shortselling )innebärattensäljaresäljer ettvärdepappersomsäljareninteägeriavsiktattköpatillbakaettidentiskt värdepappervidensenaretillfällertillettlägrepris.detäralltsåenoperationdär manspekulerarienprisnedgångpåenfinansielltillgång.blankningarkandelasuppi tvåolikakategorier;delsblankningarmedtäckningdärsäljarenharavtalatomatt lånavärdepapperföreförsäljning,delss.k. naken blankningdärsäljarenintehar lånatvärdepappernärblankningensker. Blankningriskerarattsättaenstarkprispresspåolikavärdepapperochattnegativa prisspiralerblirsjälvuppfyllande,vilketkanledatillmarknadsstörningarochäventill systemrisker.vårbedömningärattdesamhällsekonomiskakostnadernaochriskerna medolikatyperavblankningsoperationerklartöverstigerdensamhällsekonomiska vinstenavdesamma.viföreslårdärförattdens.k. nakna blankningenförbjuds. 2.3Stödlagenochstabilitetsfonden MerpartenavarbetetmednyfinansiellregleringskerinomramenförEU.Denfrämsta nya,rent inhemska,regleringsomtillkommitefterfinanskrisenärlagen(2008:814)om statligtstödtillkreditinstitut(stödlagen).idennalagreglerasformernafördenimplicita bankgarantin.enligtförarbetena(prop2008/09:61 Stabilitetsstärkandeåtgärderfördet svenskafinansiellasystemet )skastödetanvändasförattmotverkasystemrisker.stödet skaalltsåendastfåanvändasomettkreditinstitutsproblemfårkonsekvenserpå systemetsfunktionsförmåga. Detstatligastödettillkreditinstiutskafinansierasviaenstabilitetsfondsomskapatsför dettaändamål.iovannämndapropositionangesattstödåtgärdernaskallfinansierasav institutensjälva,påandrahållipropositionensägsdetattinstitutenhuvudsakligen.ska svaraförfinansieringen.deinstitutsomomfattasavlagenåladesdärförattbetalaen 12

11 10 årligavgifttillfonden.måletärattfondenskauppgåtilligenomsnitt2,5procentavbnp år2023.närstabilitetsfondenstartadestillfördestaten15miljarderkronorsomett startkapital.regeringenangerattmåletmedstabilitetsfondenärattdenskakunna täckadesammanlagdakostnadernaihändelseavenbetydandebankkris. Stabilitetsfondensutformningharflerabrister.Fördetförstaärdenförmodligenför liten.destatligautgifternaisambandmeddensvenskabankkrisenibörjanav1990jtalet uppgickexempelvistillmellan3j4procentavbnp.därtillkandetvaravanskligtatt kopplastorlekenpåstabilitetsfondentillbnpeftersomfinanssektornssammanlagda storlekiförhållandetillbnpinteharvisatsigvarastabilövertiden.tvärtomharju finanssektornexpanderatkraftigtiförhållandetillbnpunderdesenaste10åren(jmf diagram4ovan).riksrevisionenhariennyligenpubliceratrapport 13 gjortett räkneexempelsomvisarattommanefter1990jtalskrisenhadeskapatenstabilitetsfond somår2000hadehaftenbehållningpå2,5procentavbnp,såskulledettahamotsvarat 1,2procentavbanksektornstillgångar.MedenkonstantrelationtillBNPskullevärdetav ensådanfondiförhållandetillbankernastillgångarhasjunkittill0,8procentår2010. Stabilitetsfondenuppfyllerhellerinteregeringenslöfteomattdethuvudsakligenska varabanksektornsomskaståfördedirektakostnadernaihändelseavenbankkris. RiksrevisionenrefererarisinrapporttillenprognosavRiksgäldskontoretsominnebäratt Stabilitetsfondennårenbehållningpå2,5procentavBNPår2025,vilketmotsvarar156 miljarderkronor.avdessabedömsemellertidendast53miljarderhärrörafrån bankernasstabilitetsavgifter,vilketendastmotsvararentredjedelavfondensbehållning. Ommaninkluderardenräntasomavserstabilitetsavgifternaberäknasbankernas finansieringuppgåtillca48procentavfondbehållningen. 14 Stabilitetsfondeninnebärinte,somregeringsföreträdareiblandpåstår,attstorbankerna därmedbärkostnadernafördenimplicitabankgarantin.denimplicitagarantininnebär enkraftigsubventionavbankernaslöpandekostnader.medanstabilitetsavgifterna innebärenlitenmedfinansieringavbankernabeträffandedekostnadersomkanuppståi händelseavenfinansiellkris.detärtvåheltolikasakersomintedirektharmedvarandra attgöra.stabilitetsfondenisigkommerinteattledatillminskatrisktagandehos bankerna.snararetvärtom;förekomstenavstabilitetsfondenkanskapaenfalsktrygghet somgörattbankernaiställetökarrisktagandet. 13 Riksrevisionen (2011), Stabilitetsfonden gör den skäl för namnet?, RIR 2011: Ibid.

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Mot ett mer stabilt banksystem nästa steg för Baselkommittén

Mot ett mer stabilt banksystem nästa steg för Baselkommittén Mot ett mer stabilt banksystem nästa steg för Baselkommittén SNS/SIFR Finanspanel 3 oktober 2014 Stefan Ingves Riksbankschef och ordförande i Baselkommittén för banktillsyn Agenda Om Baselkommittén för

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

Kontracykliskt buffertvärde

Kontracykliskt buffertvärde 17--7 BESLUT FI Dnr 17-9 Finansinspektionen Box 71 SE-13 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel + 9 Fax + 13 3 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Kontracykliskt buffertvärde Finansinspektionen (FI) beslutar

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Finansiell stabilitet 2015:2 - Kapitel 1 Nulägesbedömning

Finansiell stabilitet 2015:2 - Kapitel 1 Nulägesbedömning Finansiell stabilitet 2015:2 - Kapitel 1 Nulägesbedömning 1:1. Aktieindex Index, 1 januari 2000 = 100 Källor: Bloomberg och Riksbanken 1:2. Svenskt stressindex Ranking (0=låg stress, 1=hög stress) Anm.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kapitel 1 2014-12-04

Kapitel 1 2014-12-04 Kapitel 1 2014-12-04 Europeiskt stressindex Rankning (1=hög stress, 0=låg stress) Diagram 1:1 Källa: Europeiska centralbanken (ECB) Förväntad volatilitet på aktie- och obligationsmarknaden Index Diagram

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Det svenska banksystemet 2013-11-28

Det svenska banksystemet 2013-11-28 Det svenska banksystemet 213-11-28 Bankernas tillgångar i förhållande till BNP December 212, procent Schweiz Cypern Nederländerna Sverige Storbritannien Spanien Danmark Frankrike Tyskland Österrike Portugal

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 1/2013 SKATT PÅ FINANSIELLA TRANSAKTIONER, FTT

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 1/2013 SKATT PÅ FINANSIELLA TRANSAKTIONER, FTT SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 1/2013 18 FEBRUARI 2013 Utges av Svenska Fondhandlareföreningens Service AB Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll SKATT PÅ FINANSIELLA TRANSAKTIONER,

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 Lägre räntor men oförändrade marginaler på nya företagslån. Nya krav och klargöranden från Fi medför höjda företagsräntor. Motiverade räntehöjningar störst för

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet

Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet 2013-08-26 Finansdepartementet Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet Regeringen har för avsikt att besluta att: ett formaliserat stabilitetsråd inrättas som ska bedöma finansiell stabilitet och

Läs mer

Mikael Feldbaum, Michael Kumhof IMF chef vill beskatta de rika En intervju med Michael Kumhof

Mikael Feldbaum, Michael Kumhof IMF chef vill beskatta de rika En intervju med Michael Kumhof Mikael Feldbaum, Michael Kumhof IMF chef vill beskatta de rika En intervju med Michael Kumhof Michael Kumhof är chef för avdelningen som utvecklar IMF:s ekonomiska modeller. Nu har hans forskning lett

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Den historiska utvecklingen och utmaningar inom bankreglering och makrotillsyn Finanstilsynet, Oslo, 20 Oktober 2016

Den historiska utvecklingen och utmaningar inom bankreglering och makrotillsyn Finanstilsynet, Oslo, 20 Oktober 2016 Den historiska utvecklingen och utmaningar inom bankreglering och makrotillsyn Finanstilsynet, Oslo, 20 Oktober 2016 Riksbankschef Stefan Ingves Prolog: Palmstruch och Riksens Ständers Bank Palmstruch

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU8y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 2 april 2009 att bereda finansutskottet tillfälle

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Finansiering av resolutionsreserven - Bankföreningens förslag på avgiftsstruktur

Finansiering av resolutionsreserven - Bankföreningens förslag på avgiftsstruktur FRAMSTÄLLAN 1 (5) 2016-12-13 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Finansiering av resolutionsreserven - Bankföreningens förslag på avgiftsstruktur

Läs mer

Riksbankschef Stefan Ingves Brussels Economic Forum, Bryssel

Riksbankschef Stefan Ingves Brussels Economic Forum, Bryssel ANFÖRANDE DATUM: 2011-05-18 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Brussels Economic Forum, Bryssel SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010

Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010 Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas? Lars Calmfors Kungl. Vetenskaps-societeten Uppsala, 31/8-2010 Budgetunderskott och den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuldkvot 83,8

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2005

Svenskt portföljinnehav 2005 Avdelningen för penningpolitik Svenskt portföljinnehav 2005 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Oktober 2006 INFORMATION om denna publikation lämnas av Camilla Hagman Falkler, tel 08-787 02 56

Läs mer

DNR AFS. Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt

DNR AFS. Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt DNR 008-73-AFS Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt Enkät hösten 008 RISKENKÄT HÖSTEN 008 Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Finansiell stabilitet 2016:2. Kapitel 1. Nulägesbedömning

Finansiell stabilitet 2016:2. Kapitel 1. Nulägesbedömning Finansiell stabilitet 2016:2 Kapitel 1 Nulägesbedömning 1:1 Börsutveckling Index, 2 januari 2015 = 100 Källor: Macrobond och Thomson Reuters 1:2 Svenskt stressindex Ranking (0 = låg stress, 1 = hög stress)

Läs mer

Finansiell stabilitet 2014:1. Kapitel

Finansiell stabilitet 2014:1. Kapitel Finansiell stabilitet 2014:1 Kapitel 1 2014-06-04 Europeiskt stressindex Rankning (1=hög stress, 0=låg stress) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 07 08 09 10 11 12 13 14 Penningmarknaden Obligationsmarknaden

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2012

Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådets rapport 2012 Knut Wicksells centrum för finansvetenskap 7 september 2012 Lars Jonung Finanspolitiska Rådet Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Läs mer

Information om kapitaltäckning och likviditet

Information om kapitaltäckning och likviditet Information om kapitaltäckning och likviditet 2016-09-30 Kapitalbas och riskexponering Nordnet tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditriskexponering. Inga interna modeller används. Vid tillämpning

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Information om kapitaltäckning och likviditet

Information om kapitaltäckning och likviditet Information om kapitaltäckning och likviditet 2017-03-31 Kapitalbas och riskexponering Nordnet tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditriskexponering. Inga interna modeller används. Vid tillämpning

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport SNS 19 januari Finansminister Anders Borg Konjunkturrådets huvudslutsatser Sverige har hittills klarat krisen med bättre offentliga finanser än andra länder Handlingsutrymme

Läs mer

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/03/025 Er referens: Fi2016/01229/S1 1 (7) 2016-04-27 Skatte- och tullavdelningen Att. Fredrik Opander Finansdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Avdragsförbud för

Läs mer

Information om kapitaltäckning och likviditet

Information om kapitaltäckning och likviditet Information om kapitaltäckning och likviditet 2017-06-30 Kapitalbas och riskexponering Nordnet tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditriskexponering. Inga interna modeller används. Vid tillämpning

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Det svenska finanspolitiska rådets rapport 2012

Det svenska finanspolitiska rådets rapport 2012 Det svenska finanspolitiska rådets rapport 2012 Danmarks Nationalbank, København 4 september 2012 Lars Jonung Finanspolitiska Rådet Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden (IMF)

Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden (IMF) Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU13 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden (IMF) Sammanfattning Utskottet behandlar Riksbankens framställning 2009/10:RB2 om att

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Naturvårdsverket 12 november 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen År

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:3)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:3) PM Hanteringsklass: Öppen 1 (9) Dnr Dnr: 2013/424 2013-11-15 Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:3) Riksgäldskontoret (nedan Riksgälden) är stödmyndighet enligt

Läs mer

Finansiell stabilitet 2017:1. Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget

Finansiell stabilitet 2017:1. Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget Finansiell stabilitet 2017:1 Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget 1:1 Börsutveckling Index, 2 januari 2015 = 100 Källor: Macrobond och Thomson Reuters 1:2 Svenskt stressindex Ranking

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2015-09-02 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Yttrande över betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6)

Yttrande över betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Datum Dnr Ert datum Er referens 2013-05-24 15-2013-0258 2013-02-27 Fi2013/329 Yttrande över betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6) Sammanfattning

Läs mer

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2015-02-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14-14349 Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 32 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 32 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av 2016-12-13 Sida 1 (8) Del 5, Penningmängd 2003 December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av inlåningen. Inlåning med vissa villkor redovisas numera som avistainlåning. 2009 April: Fr.o.m.

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2013

Svenskt portföljinnehav 2013 BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Svenskt portföljinnehav 2013 Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper 2013 Statistiska

Läs mer

Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014

Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014 Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014 Riksbanken är en myndighet under riksdagen med ansvar för den svenska penningpolitiken. Sedan 1999 har Riksbanken en självständig ställning

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-03-16 BESLUT FI Dnr 15-3226 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Ta bort och skrota utsläppsrätter i EU ETS

Ta bort och skrota utsläppsrätter i EU ETS Överskottet visar också att det varit billigare att uppnå målet än beräknat. Överskottet beror främst på; a) att tilldelningen av utsläppsrätter redan från början var mycket frikostig, särskilt FORES POLICY

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Makrotillsyn och tydlig kommunikation bidrar till finansiell stabilitet*

Makrotillsyn och tydlig kommunikation bidrar till finansiell stabilitet* ANFÖRANDE DATUM: 2012-03-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Karolina Ekholm Bankföreningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport. Lars Calmfors Nationalekonomiska föreningen 8/6-09

Finanspolitiska rådets rapport. Lars Calmfors Nationalekonomiska föreningen 8/6-09 Finanspolitiska rådets rapport Lars Calmfors Nationalekonomiska föreningen 8/6-09 Huvudteman 1. Den akuta krishanteringen - åtgärder mot finanskrisen - konventionell finanspolitik 2. Långsiktiga systemfrågor

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2015-09

Kapitaltäckning och likviditet 2015-09 Kapitaltäckning och likviditet 2015-09 Periodisk information per 30 september 2015 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015 PROMEMORIA Datum 2015-05-22 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen?

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? 2 Vad säger forskningen om lägstalöner och lönespridning? I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU31 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna Sammanfattning Finansutskottet behandlar regeringens proposition 2013/14:161 En databas för övervakning

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Koncernen tkr

Koncernen tkr Nedanstående information om FOREX Bank AB med organisationsnummer 516406-0104 offentliggörs kvartalsvis i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) 8 kap samt (FFFS 2014:21) 5 kap. Informationen

Läs mer

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst?

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? 1 Vad består vår bostadstjänst av? Vare sig du vill köpa ditt första egna hem eller byta ut ditt nuvarande, har vi ett lämpligt bolån just för dig. Vi sköter också

Läs mer

Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker

Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2014-06-26 1 (6) Dnr 2014/667 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker (FI Dnr 14-6258) Inledande synpunkter Riksgäldskontoret

Läs mer

Basel III - skärpta regler för banker

Basel III - skärpta regler för banker Basel III - skärpta regler för banker 44 Baselkommittén presenterade nyligen ett nytt regelverk för banker, det så kallade Basel III. Det omfattar i grova drag nya och skärpta krav på kapital och likviditet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Svenskt portföljinnehav. Utländska aktier och räntebärande värdepapper

Svenskt portföljinnehav. Utländska aktier och räntebärande värdepapper Svenskt portföljinnehav Utländska aktier och räntebärande värdepapper 2011 Svenskt portföljinnehav Utländska aktier och räntebärande värdepapper 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Swedish portfolio holdings

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006

Bank- och finansstatistik 2005. Publicerad i Maj 2006 Bank- och finansstatistik 005 Publicerad i Maj 006 INNEHÅLL Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna Sparbanker 4 Bankernas rörelseresultat,

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Bilaga 14 FFFS 2008:x Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Allmänt om hur kvartalsrapporteringen ska upprättas Kvartalsrapportering för investeringsfonder görs via Finansinspektionens

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor 18 NOVEMBER 2015 18 november 2015 Dnr 15-13038 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 RISKER TILL FÖLJD AV LÅNGVARIGT LÅGA RÄNTOR 5 Europeiska stresstest

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB (556890-3040). Primärtkapital 10 449 021

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB (556890-3040). Primärtkapital 10 449 021 Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige Primärtkapital 10 449 021 Total kapitalbas: 10 449 021 Kapitalkrav marknadsrisk 681 280 Kapitalkrav operativ

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Anders Vredin. Martin Flodén. Anna Larsson. Morten O. Ravn. Stefan Fölster. SNS Konjunkturråd 2012. (ordf.), docent i nationalekonomi

Anders Vredin. Martin Flodén. Anna Larsson. Morten O. Ravn. Stefan Fölster. SNS Konjunkturråd 2012. (ordf.), docent i nationalekonomi SNS Konjunkturråd 2012 Anders Vredin (ordf.), docent i nationalekonomi Martin Flodén professor, Stockholms universitet Anna Larsson fil.dr, Stockholms universitet Morten O. Ravn professor, University College

Läs mer

Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut

Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut 2015-11-17 BESLUT Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-8080 Att: Verkställande Direktören Delgivning nr 1 106 40 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Motion till riksdagen 2016/17:732 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:732 av Ulla Andersson m.fl. (V) Kommittémotion V620 Motion till riksdagen 2016/17:732 av Ulla Andersson m.fl. (V) Bankstrukturutredning Innehåll 1. Innehåll 1 2. Förslag till riksdagsbeslut 1 3. Bakgrund 2 4. Bolån 3 5. Paketerbjudanden

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas Bilaga 1 REMISSEXEMPLAR FFFS 2015:xx KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG Institut Organisationsnr Institutnr Kvartal År Blanketten skall ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den

Läs mer