DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA"

Transkript

1 DELA BANKERNA MINSKA RISKERNA En rapport från Vänsterpartiet

2 Dela%bankerna% %minska%riskerna% Förord Eurokrisenbliralltdjupare.Idessspårblirmiljonermänniskorarbetslösaochfattiga.Andra tvingasemigrerafrånsinakrisdrabbadeländer.ikrisensspårangripsfackligarättigheteroch välfärdssystemmedanoffentligatillgångarsäljsut.riskenäruppenbartatteurokrisen spridersigochfördjupasnärflerländerfårproblemmedstatfinanserochräntorpå upplåning.krisenriskerarattutvecklastillenakutbankkrismedstoraspridningsrisker. Krisensorsakerärfleraochbildenserolikautförolikaländer.Högastatsskulderochhöga budgetunderskottgörländersårbara.euronlåserfastländermedenpenningpolitiksom förstbidrogtillöverhettningochnutillbristpåkonkurrenskraft.bankernasoch finansinstitutenshögarisktagandebidrarstarkttillkrisenochnärskattebetalarnafårtäcka bankernasförlustervältraskrisenskostnaderöverpådemsomminstkanbäradem. Finanskrisensgylleneregelärattförlusternasocialiserasmedanvinsternaförblirprivata. Dennatypavkriskanintelösasgenomåtstramning.Idagbefinnersigredanfleraländeri ellerpågränsentillrecession.nedgångenriskerarattfördjupasytterligareav neddragningarna.detkrävsdärförbådeåtgärderförbättrebudgetbalansochinvesteringar. Mendettaräckerinteförattlösakrisen.Ländermåstegesenmöjlighetattlämnaen valutaunionsomhindrarderasekonomiskautveckling.denfinansiellaspekulationenoch risktagandetfrånbanksektornmåsteminskakraftigtgenomnyaregleringar.idennarapport gerviförslagomhurensådanregleringkanseut.denfinanssektorsomhartjänat astronomiskasummormåsteocksåvaramedochbetalaprisetfördenkrissomdeharvarit medochorsakat. 1.Eurokrisen SommarensochhöstensfinansiellaturbulensinnebärattfinansJocheurokrisenhargåttini ennyfas.denekonomiskaturbulensenharinneburitattsåvälitaliensomspanienpåallvar hardragitsmedideneuropeiska skuldkrisen.denekonomiskakrisenivalutaunionenären skuldkrisisåmottoatträntornapåfleraländersstatsobligationerharskjutitihöjdenochatt vissaländer,framföralltgrekland,harbetydandestatsfinansiellaproblem.meni sammanhangetärdetviktigtattslåfastdesvagastatsfinansernaihuvudsakärettresultat avkrisen,intedessbakomliggandeorsak.destatsfinansiellaproblemsomfleraav valutaområdetsländerdrabbatsavärframföralltenkonsekvensavdenglobalafinanskrisen ,obalanseridetprivatasparandetinomvalutaunionen,dengemensamma penningjochvalutapolitikensamtinhemskafastighetsjochbankkriser.utanmöjlighetentill självständigvalutapolitikharflerasydeuropeiskaländerfåttsesinkonkurrenskrafturholkad tillföljdavskillnaderiproduktivitetstillväxtblandvalutaunionensländer.dettaharbidragit tillstoraunderskottibytesbalansernaochideoffentligafinanserna. Detframstårocksåallttydligareattvalutaunionenisigkanskeärdenfrämstaförklaringen tillvarfördettycksvarasåsvårtattbrytadennuvarandeondacirkeln.detärsantattett antalländerieurozonenharbetydandebudgetunderskottoch/ellerstorastatsskulder.men 1

3 2 detfinnsmångaandraländer,däriblandusa,storbritannienochjapan,somharlikastora ellerstörre,budgetunderskottochstatsskulder,utanatträntornapåderasstatsobligationer skjutitihöjden,sediagram.103nedan.hurkommerdettasig?financialtimesskribent MartinWolfgerossdetkärnfullasvaret: It sthecentralbank,stupid. 1 Diagram%1%Budgetsaldo,%2011,%%%av%BNP% Diagram%2%Bruttoskuld,%2011,%%%av%BNP% USA Japan UK Italien Spanien Portugal Grekland Källa:OECD 0 Källa:OECD USA Japan UK Italien Spanien Portugal Grekland USA,StorbritannienochJapanharallaegnacentralbankersom,omallaandraåtgärderär uttömda,kanagerasomlångivareisistainstans( lenderoflastresort ).Ländernai euroområdethardetinte.ensådansedelpressfinansieringärnaturligtvisinteoproblematisk, framföralltriskerarensådanpolitikattledatillökadinflation.menförmarknadensaktörer innebärändåvetskapenomattdennaåtgärdstårtillbudsattriskenförstatsbankrutt minskar.dekräverdärförintelikahögräntaförattköpastatspapperavt.ex.japanoch StorbritanniensomavSpanienochPortugal. Diagram%3%Räntor%på%10Aåriga%statsobligationer,%per%11A11A08% Portugal Italien Spanien Storbrit. USA Japan % Källa:Riksbanken ECBskullekunnaförvalutaunionenintapositionensom lenderoflastresort.eu:s regelverkförbjuderemellertidiprincipattecbfyllerdennafunktion,vilketbrukarbetecknas som nobailjout klausulen.deteuförsökergöraiställetärattfylladeneuropeiska räddningsfonden(efsf)medsåmycketmedelattdeniställetkanfungerasomettslags 1 Financial Times,

4 lenderoflastresort,(foritaly)skullemankunnatillägga.detsenasteförslagetattöka EFSF:sekonomiskamusklertill1000miljardereuroäremellertidintetänktattskegenom attmedlemsländernaskjutertillextramedel,eftersomdettaskullehotafrankrikesaaaj rating,ochdärmedocksåefsf:saaajrating.tankenäriställetattökakrisfondens ekonomiskamusklergenomattlåtakrisfondenförsäkradelaravdenprivatamarknadens köpavstatsobligationer.dettaförslagharemellertidinteimponeratpåmarknadensaktörer, vilketavspeglasiräntornapåbl.a.italienskastatspapper. DenpågåendeEurokrisenärverkligenentragedi,framföralltfördedirektdrabbade länderna,menocksåfördenglobalaekonomin.massarbetslöshet,storaneddragningari välfärden,höjdapensionsåldrar,sänktalönerochprivatiseringarochutförsäljningarav gemensamegendomärkonsekvenseravdenfördapolitiken.depolitiskabeslutsomfattats hartagitsislutnarumutaninsynochovanförhuvudetpåländernasmedborgare.detsvårt attkommatillnågonannanslutsatsänattdetsociala,ekonomiskaochpolitiskaprisetför eurojexperimentetbörjarbliohållbart. ÄvenSverigedrabbashårt.Ivåras,innaneurokrisenhadefördjupats,bedömderegeringen attarbetslöshetenframtill2014skullesjunkanedtill5,2procent.isambandmedhöstens budgetpropositionhadedennasiffrarevideratsupptill7,7procent,vilketmotsvararen ökningavarbetslöshetenmedca125000personer.utvecklingenärmycketbekymmersam eftersomarbetsmarknadenaldrigfårenchanstillåterhämtning,vilketinnebäratt långtidsarbetslöshetenökarochgruppersomungdomarochinvandrarefåralltsvårareattta siginpåarbetsmarknaden.förattmötakrisenborderegeringenanvändademycketstarka offentligafinansernaförinvesteringariinfrastruktur,energieffektiviseringar,renoveringarav skolorochsjukhus,bostadsbyggandem.m.dessainvesteringarstärkersverigeslångsiktiga tillväxtförmågasamtidigtsomdehålleruppeefterfråganpåkortsikt. BeträffandedeneuropeiskautvecklingenochSverigesrollinomEUvillvislåfastföljande: JDetmåsteblimöjligtförEuroländerattträdauturvalutaunionen,enutträdesrätturEuron börinförassnarast JVissaytterligareskuldnedskrivningarförnågotEurolandkommersannoliktattbli nödvändiga,dessaskadåbekostasavfordringsägarna,inteskattebetalarna JSverigebörkrävaettfördragsfästundantagfrånEMUsomocksåomfattarstyrningenav denekonomiskapolitiken,däriblanddeneuropeiskaterminenochdesexnyalagarnaom ekonomiskstyrning JEUmåstetastörresocialaochdemokratiskahänsynikrispolitiken,fackligarättigheteroch avtalmåsterespekteras JViavvisarettsvensktekonomisktdeltagandeienbankakutpåEUJnivå % 2%En%reformerad%finanssektor% 3

5 4 2.1Kortbakgrund Finanskrisen2007J2009vardenstörstaglobalafinanskrisensedan1930Jkrisen.Undernågra veckorhösten2008vardetkapitalistiskasystemethotatigrunden.systemeträddades enbartgenomattregeringarochcentralbankerpumpadeinofattbarasummorav skattebetalarnaspengaribankerochandrafinansinstitut.krisensorsakervarkomplexaoch sammanflätade,menigrundenblottladekrisenbetydandebristeridetkapitalistiska systemetiallmänhetochdessnyliberalatillämpningisynnerhet.framföralltvisadesigden marknadsliberalatesenomeffektivamarknadersomfungerarbästutanstatligregleringinte hållamotverkligheten. Vänsterpartietsförsta(större)sammanhängandeanalysavfinanskrisenpresenteradevii sambandmedvårmotionpå2009årsekonomiskavårproposition.därpekadevibl.a.på ökadeekonomiskaklyftorsomenmöjligorsaktilldeamerikanskahushållensökade skuldsättningochiförlängningentillfinanskrisen.imfpubliceradeförrahöstenenuppsats somtycksbekräftavårahypoteser. 2 Författarna(KumhofochRancière)tilluppsatsen noterarattsåvälfinanskrisenpå1930jtaletsom2008årskrisföregicksavkraftigtstigande inkomstskillnader(iusa).samtidigtsomdenrealamedianinkomstenför(manliga)löntagare lågheltstillamellan1965j2005ökadedenrikastetiondelensinainkomsterundersamma tidsperiodmedca75procent.dettaresulteradeiattvanligalöntagarekompenseradesina fallanderelativainkomstermedökadskuldsättning,samtidigtsomderikasteskikten användeendelavsinaökadeinkomsterochförmögenhetertillköpavfinansiellatillgångar. DettaleddeisinturtillnyasparandeJochlånemönsterochtillenkraftigexpansionavden finansiellasektorn(relativtbnpjutvecklingen).denökadeskuldsättningenresulteradeiatt mångaamerikanskahushållfickproblemattklarasinabostadslån,vilketblevdenutlösande faktorntillkrisen. Vanligaförklaringartilldensenastefinanskriseninkluderarfinansiellaavregleringaroch prisbubblorpåolikatillgångar.kumhofochranciérenoterarattdessafaktorervarit framträdandeunderdenärmstaårenförefinansiellakriser.mendemenarattdessa faktorersnararekansessomettresultatavlångsiktigatrendersomdrivsavökade inkomstskillnader. 2.2Nyfinansiellreglering FleraavdeförslagtillnyfinansiellregleringsomVänsterpartietdrivitärpåvägatt genomförasinomramenföreuochiandrainternationellaorganisationer.dethandlarbl.a. omskärptregleringavkreditvärderingsinstitut,clearingsamthandelnmedolika derivatinstrument.detärocksåglädjandeattkampenmots.k.skatteparadishar intensifierats Docksaknasdetidagslägetfortfarandekonkretaförslagmedattkommatillrättameddet störstaproblemet,vilketärattmångabankerärsåstoraochsammanflätademedövriga finansiellainstitutionerattdeavstatsmakternaansesvaraförstoraföratttillåtasgåi konkurs(toobigtofail). 2 Kumhof, M & R Rancière (2010), Inequality, Levererage and Crises, IMF Working paper.

6 5 Ideflestaländer(förattintesägaalla)finnsenimplicitgarantifrånstatenssidaattmaninte kommerattlåtatoobigtofailjinstitutionernagåikonkurs.dennaförsäkranärenförklaring tillvarförvissabolagkunnatväxasigsåstoraattdejustblivit toobigtofail,samtutgör denbärandebjälkenienincitamentsstrukturblanddestorafinansiellaföretagensomvaren utavhuvudorsakernatillfinanskrisen. Implicitaelleruttaladestatligagarantierinnebärenkraftigsubventionavstorbankernas upplåningskostnader.garantiernainnebärocksåattdetintefinnsnågonstörreanledningför storbankernaskreditgivareatttaredapåbankernasfinansiellasituation. FinansinspektionensgeneraldirektörMartinAnderssonharbedömtattvärdetförden svenskaimplicitabankgarantinfördefyrastorbankernauppgicktillmellan25j30miljarder kronorperårunderfinanskrisen. 3 BankofEnglandharuppskattatvärdetpådenbrittiska implicitagarantintill50miljarderpundomåretfördefemstörstabrittiskabankernamellan 2007och2009,vilketärlikamycketsomallabrittiskabankerssamladeårsvinstföre finanskrisen. 4 Attblienstorbankmåstevaravärldensbästaaffärsidé.Närtidernaärgodagörde astronomiskavinstertillföljdavdenoligopolistiskamarknadsstrukturen,menskulleolyckan varaframmeochdetblirfinansiellorogårstateninmedskattebetalarnaspengarochräddar bankerna.vinsternaprivatiserasochförlusternasocialiseras.incitamentenförolika finansiellainstitutionerattblisåstoraattdeblir toobigtofail ärmedandraordmycket starkaochstorbankernasgarantierledertillattdetarhögreriskerisyfteattökasina marknadsandelar.swedbankochseb:sagerandeibaltikumåreninnankrisenäretttydligt exempelpådetta. EUJkommissionenharpresenteratettövergripandeförslagomattinföraengemensamram för ordnad rekonstruktionochavvecklingavfinansiellainstitutsomhamnatpåobestånd. Vänsterpartietmenarattettsådantlagförslagbörvägledasavföljandeprinciper. Innanstatengårinmedmedelföratträddaettfinansielltinstitutmåstesåvälägarna sominstitutetslångivarebetala.dettaskaävenomfatta seniora obligationsinnehavare.enmetodfördettakanvaraattomvandlaskuldertilleget kapital(s.k.bailjin)ihändelseavinsolvens. Omstatenräddarettfinansielltinstitutfrånkonkurs,skastatenocksåtaöver ägandetsamtbytautledningeniföretaget. Problemetmeddagensfinansiellasektorochdessstorainstitutärintebaraattdeär too bigtofail,utanattdeocksåiprincipär toobigtosave iallafallmedmindreänmassiva statligakapitaltillskottochstorabudgetunderskottsomendirektkonsekvens.denirländska bankkrisenkanillustreradetta.deirländskafinansinstitutenssammanlagda balansomslutninginnankrisenvarca9,5gångerstörreänirlandssamlandebnp.den 3 Öppen utfrågning i riksdagen den 14:e april i år med anledning av finansutskottets utlåtande över EUkommissionens förslag till ett europeiskt ramverk för hantering av banker i kris. Se: Finansutskottets utlåtande 2010/11: FiU27. 4 Se Svenska Dagbladet, , (näringslivsbilagan, s 4).

7 6 irländskastatensräddningsaktionförbankernaresulteradeiettbudgetunderskottför2010 påca30procentavbnp. Ävendensvenskafinanssektornärohållbartstor.Desvenskafinansinstitutenssammanlagda balansomslutningärca3gångerstörreänsverigesbnp. 5 Ombankernasverksamheter utomlandsinkluderasmotsvararderassammanlagdabalansomslutningca4,5gångerbnp. Ensådanfinanssektor,oavsetthurstriktregleraddenär,utgörenallvarligriskförSveriges makroekonomiskastabilitet. Diagram%4%Sveriges%finanssektor,%%%av%BNP% Källa:SCB, Sverigesekonomi,statistisktperspektiv,2011:1. Motivetfördestatligaräddningsaktionernaavstorabankerärattfallissemangav dessariskeraratthotastabiliteteniheladetfinansiellasystemet.vänsterpartiets utgångspunktärattomenbankär toobigtofail dåärdennogjust förstor ochdåmåsteenreformeradfinansiellregleringtasiktepådetta.vänsterpartiet menarattföljandeförslagidettasammanhangbörövervägas. Bankdelningslag.Iseptemberpresenteradesdenbrittiskabankutredningen, IndependetCommissiononBanking(ICB),sinslutrapport.Utredningentillsattes motbakgrundavfinanskrisenseffekterpådetbrittiskabanksystemet.närden brittiskastatengavolikaformeravstödtillbankernaunderfinanskrisenvisadedet sigattdetvarmycketsvårtattsepareratraditionellsamhällsviktigverksamhetfrån investmentverksamhet.dettainnebaratthelabankernafickräddas,ävendedelar sominteansågssamhällsviktiga,vilketblevmycketkostsamt.blandannatmotdenna bakgrundföreslårutredningenenslagsseparation( ringfencing )avbankernas 5 SCB, Sveriges ekonomi, statistiskt perspektiv 2011:1. Med finanssektorn avses här monetära finansinstitut (MFI). MFI är ett samlingsbegrepp för finansiella företag som tar emot inlåning från andra än monetära finansinstitut och ger krediter för egen räkning eller placerar i värdepapper. Till MFI-sektorn räknas bankfilialer till banker i utlandet som är verksamma i respektive land, exemplevis räknas svenska bankers filialer i de baltiska länderna till MFI-sektorn i de baltiska länderna och inte till Sveriges MFI-sektor.

8 7 verksamhetidelstraditionellbankverksamhet,delsinvestmentverksamhet. Utredningenuppskattarattsåmycketsomfyratillfemsjättedelaravdebrittiska bankernassammanlagdabalansomslutninghärrörfråndetsomdefinierassom investmentverksamhet,vilketmotsvarar40j50biljonerkronor. 6 Detfinnsi dagslägetingaberäkningaröverstorlekarnapå investmentdelarna idesvenska bankerna,menomdessaandelarärlikastorasomidebrittiskabankernasåuppgår derassammantagnabalansomslutningtillmellan miljarderkronor. Ettannatskältillattenbankdelningslagbordeinförasharsingrundidenovan nämndaimplicitabankgarantin.denimplicitabankgarantininnebärenkraftig subventionavstorbankernasverksamhet.garantinärstötandeävenombankerna enbartskulleägnasigåttraditionellbankverksamhetiformavinjochutlåningtill privatpersonerochmindreföretag.mendenblirheltgrotesknärbankernakan användasubventionentillattspekuleramedegnapengariolikafinansiella instrument.detärinteheltenkeltattförståvarförstatenskasubventioneraprivata företagsfinansiellaspekulation.ochsedandessutomgåinochräddaföretagenom deriskerarattgåikonkurssomettresultatavdennaspekulation. Enlagombankdelningbörocksåinförasförattminskariskenförintressekonflikter. Bankernasnuvarandeaffärsmodellerdärdedelsplacerarpengarförkundernas räkning,delshandlarföregenräkningkanledatillbetydandeintressekonflikter.som exempelkannämnass.k. frontrunning,därbankenförstanvänderegetkapitalför köpavolikaaktierochsedaninvesterarkundernaspengarisammaaktierförattpå såsättdranyttaavkursuppgången.förvissofinnsdetregelverkförattförhindraden typenavmissbruk,menfinanskrisenlärdeossattdetfinnskreativasättattkomma runtdessa. Särlagstiftningförbanksektornideneuropeiskakonkurrenslagstiftningen.Den nuvarandekonkurrenslagstiftningentillåterbankernaatthamarknadsandelarsom gördembåde toobigtofail och toobigtosave.enreformerad konkurrenslagstiftningskulleocksåföramedsigdenmycketpositivaeffektenattnya aktörersmöjligheterattbrytauppbankoligopolen vilkatillsammansmedde implicitastatligagarantiernautgörgrundenförbankernasobscenavinstnivåer kraftigtskulleöka. Höjdaochprogressivakapitaltäckningskrav.DenyaBaselIIIJreglernaföreskriver bankernaatthållasammantagetmellan7j9,5procentkärnprimärkapitaliförhållande tillriskvägdatillgångar. 7 Dessakraväralltförlågaochskulleminstbehövafördubblas. Densenastefinanskrisenkantjänasomillustrativtexempel.IMFharuppskattatatt kreditförlusternafördeamerikanskabankernauppgicktillca7procentavriskvägda tillgångarnamellan2007j2010.bankernamåstealltsåförstvaraiensådanposition attdekanabsorberakreditförlusteridenstorleksordningen.betänksedanhur mycketegetkapitalsombankernabehöverunderenfinanskrisefterdetattdet 6 Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2011: Bestående av ett minimum krav på 4,5 % och därutöver en konserveringsbuffert på 2,5 %, samt en kontracyklisk buffert på 0-2,5 %.

9 8 finansiellasystemetdrabbatsavstorakreditförluster.detkanliggapåomkring8 procentavderiskvägdatillgångarna,vilketvarvaddefyrastörstaamerikanska bankernatyckteattdebehövdeibörjanav2010föratterhållamarknadens förtroende. 8 Dåärviuppeietterforderligtkapitalpå15procent.Tilldetkanbehövas ensäkerhetsbuffertpåomkring5procenteftersomkapitalkravenärställdamotde riskvägda.tillgångarna,ochattberäknaochbedömariskvikterärmycketosäkert. Sammantagetimplicerardettakapitaltäckningskravpåistorleksordningen20 procent. 9 Viföreslårocksåattkapitaltäckningskravengörsprogressiva;dvs.justörrebank destohögrekapitaltäckningskrav.påsåsättskullebankernagesekonomiska incitamentattintebli toobigtofail. Införenskattpåfinansiellatransaktioner.Enavgiftpåfinansiellatransaktionerskulle kunnabidratillattmotverkadetilltagandeochmycketskadligahandelsmönstrenpå finansmarknaderna,exempelvisautomatiserads.k.högfrekvenshandel. 10 Enskattpå finansiellatransaktionerskullekunnaförbättramarknadseffektivitetenochge finanssektornincitamentattgöralångsiktigainvesteringartillnyttafördenreala ekonoministälletförskadligspekulation.därutöverskulleenskattpåfinansiella transaktionerkunnagenererabetydandeinkomster.ieujkommissionensnyligen presenteradeförslag 11 omskattpåfinansiellatransaktionerberäknasensådanskatt kunnainbringa57miljardereuroperårförhelaeu.vänsterpartietvälkomnareuj kommissionensförslag,menmenarattinkomsternabörtillfalladeenskilda medlemsländerna. Förattökakonkurrensenochgaranterakreditförsörjningenbördetstatligaägandet avbankerochfinansiellinfrastrukturöka.vänsterpartietvilldärförattstatens ägandeinordeautökasochattsbabfårettsärskiltuppdragatttillgodosesociala företagsbehov.vivillocksåseöveromdetkanfinnasettbehovattlåtasbabutvidga sinverksamhetgenomattöppnalokalabankkontor.egenkapitalbevisförsparbanker skainförasochstatenskakunnageuppstartslåntillnyalokalabanker.vivillockså undersökaförutsättningarnaförennystatliginvesteringsbank. Underdesenastedecenniernahardetskettbetydandeinnovationerbeträffandenya finansiellaprodukter.samtidigtharhandelnmeddessanyainstrumentökatidet närmasteexplotionsartat.somexempelkannämnasattdenuteståendevolymenpå kreditderivatmarknaden enavdemeromtaladenyaprodukterna uppgicktillnära 12000miljarderUSdollarunder2005.Somjämförelsekannämnasstorlekenpådet samladevärdetpåvärldenssamtligaaktiemarknader,somviddennatidpunkt 8 Mallaby, S, Radicals are right to take on the banks, Financial Times, I en rapport från Bank of England föreslås att systemviktiga banker ska hålla ett kärnprimärkapital på mellan % av de riskvägda tillgångarna (se Financial Times, , s 15). Och ordföranden för den brittiska finansinspektionen, Adair Turner, har sagt att en höjning till 20 procent vore lämpligt (se te.x. Svenska Dagbladet, ). 10 Datoriserad handel med värdepapper, där en hel affär, från köporder till att hitta en säljare och genomföra affären, sker på några mikrosekunder. Många menar att det var denna typ av handel som låg bakom the flash crash på New York börsen den 6:e maj 2010, då börsen på bara några minuter föll med 9 %. 11 KOM (2011) 594 slutlig.

10 9 uppgicktillcirka40000miljarderusdollar. 12 Enannantendenspådefinansiella marknadernaunderdesenasteårenärs.k.värdepapperisering,vilketblandannat innebärattolikatyperavvärdepapperpaketerasomtillnyainstrument,s.k. struktureradefinansiellainstrument.dessavärdepapperärytterstsammansattaoch därmedsvåraattbedömariskeni. Ettproblemmeddennahandel,somblevväldigtpåtagligisambandmed finanskrisen,ärattmerpartenavhandelnmedsåvälderivatinstrumentsom struktureradeprodukterinteskerpåvanligamarknadsplatser,utanskräddarsystill olikastörreplacerare(dvs.handelskeröverdisk overthecounter(otc)).efter Lehmankonkursenkollapsadevärdetpådeflestaavdessainstrument,eftersomde oftahadedes.k.subprimelånensomunderliggandetillgång.dettamedfördeentotal förtroendekrispådefinansiellamarknadernaeftersommarknadensaktörerinte visstevilkainstitutsomsattpåvilkavärdepapper.förattminskariskenförliknande förtroendekollapserpådefinansiellamarknadernabördärförallhandelmedolika derivatjochstruktureradeprodukterskepåauktoriserademarknadsplatser. Förbjuds.k. nakenblankning.blankning( shortselling )innebärattensäljaresäljer ettvärdepappersomsäljareninteägeriavsiktattköpatillbakaettidentiskt värdepappervidensenaretillfällertillettlägrepris.detäralltsåenoperationdär manspekulerarienprisnedgångpåenfinansielltillgång.blankningarkandelasuppi tvåolikakategorier;delsblankningarmedtäckningdärsäljarenharavtalatomatt lånavärdepapperföreförsäljning,delss.k. naken blankningdärsäljarenintehar lånatvärdepappernärblankningensker. Blankningriskerarattsättaenstarkprispresspåolikavärdepapperochattnegativa prisspiralerblirsjälvuppfyllande,vilketkanledatillmarknadsstörningarochäventill systemrisker.vårbedömningärattdesamhällsekonomiskakostnadernaochriskerna medolikatyperavblankningsoperationerklartöverstigerdensamhällsekonomiska vinstenavdesamma.viföreslårdärförattdens.k. nakna blankningenförbjuds. 2.3Stödlagenochstabilitetsfonden MerpartenavarbetetmednyfinansiellregleringskerinomramenförEU.Denfrämsta nya,rent inhemska,regleringsomtillkommitefterfinanskrisenärlagen(2008:814)om statligtstödtillkreditinstitut(stödlagen).idennalagreglerasformernafördenimplicita bankgarantin.enligtförarbetena(prop2008/09:61 Stabilitetsstärkandeåtgärderfördet svenskafinansiellasystemet )skastödetanvändasförattmotverkasystemrisker.stödet skaalltsåendastfåanvändasomettkreditinstitutsproblemfårkonsekvenserpå systemetsfunktionsförmåga. Detstatligastödettillkreditinstiutskafinansierasviaenstabilitetsfondsomskapatsför dettaändamål.iovannämndapropositionangesattstödåtgärdernaskallfinansierasav institutensjälva,påandrahållipropositionensägsdetattinstitutenhuvudsakligen.ska svaraförfinansieringen.deinstitutsomomfattasavlagenåladesdärförattbetalaen 12

11 10 årligavgifttillfonden.måletärattfondenskauppgåtilligenomsnitt2,5procentavbnp år2023.närstabilitetsfondenstartadestillfördestaten15miljarderkronorsomett startkapital.regeringenangerattmåletmedstabilitetsfondenärattdenskakunna täckadesammanlagdakostnadernaihändelseavenbetydandebankkris. Stabilitetsfondensutformningharflerabrister.Fördetförstaärdenförmodligenför liten.destatligautgifternaisambandmeddensvenskabankkrisenibörjanav1990jtalet uppgickexempelvistillmellan3j4procentavbnp.därtillkandetvaravanskligtatt kopplastorlekenpåstabilitetsfondentillbnpeftersomfinanssektornssammanlagda storlekiförhållandetillbnpinteharvisatsigvarastabilövertiden.tvärtomharju finanssektornexpanderatkraftigtiförhållandetillbnpunderdesenaste10åren(jmf diagram4ovan).riksrevisionenhariennyligenpubliceratrapport 13 gjortett räkneexempelsomvisarattommanefter1990jtalskrisenhadeskapatenstabilitetsfond somår2000hadehaftenbehållningpå2,5procentavbnp,såskulledettahamotsvarat 1,2procentavbanksektornstillgångar.MedenkonstantrelationtillBNPskullevärdetav ensådanfondiförhållandetillbankernastillgångarhasjunkittill0,8procentår2010. Stabilitetsfondenuppfyllerhellerinteregeringenslöfteomattdethuvudsakligenska varabanksektornsomskaståfördedirektakostnadernaihändelseavenbankkris. RiksrevisionenrefererarisinrapporttillenprognosavRiksgäldskontoretsominnebäratt Stabilitetsfondennårenbehållningpå2,5procentavBNPår2025,vilketmotsvarar156 miljarderkronor.avdessabedömsemellertidendast53miljarderhärrörafrån bankernasstabilitetsavgifter,vilketendastmotsvararentredjedelavfondensbehållning. Ommaninkluderardenräntasomavserstabilitetsavgifternaberäknasbankernas finansieringuppgåtillca48procentavfondbehållningen. 14 Stabilitetsfondeninnebärinte,somregeringsföreträdareiblandpåstår,attstorbankerna därmedbärkostnadernafördenimplicitabankgarantin.denimplicitagarantininnebär enkraftigsubventionavbankernaslöpandekostnader.medanstabilitetsavgifterna innebärenlitenmedfinansieringavbankernabeträffandedekostnadersomkanuppståi händelseavenfinansiellkris.detärtvåheltolikasakersomintedirektharmedvarandra attgöra.stabilitetsfondenisigkommerinteattledatillminskatrisktagandehos bankerna.snararetvärtom;förekomstenavstabilitetsfondenkanskapaenfalsktrygghet somgörattbankernaiställetökarrisktagandet. 13 Riksrevisionen (2011), Stabilitetsfonden gör den skäl för namnet?, RIR 2011: Ibid.

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Det svenska banksystemet 2013-11-28

Det svenska banksystemet 2013-11-28 Det svenska banksystemet 213-11-28 Bankernas tillgångar i förhållande till BNP December 212, procent Schweiz Cypern Nederländerna Sverige Storbritannien Spanien Danmark Frankrike Tyskland Österrike Portugal

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Mikael Feldbaum, Michael Kumhof IMF chef vill beskatta de rika En intervju med Michael Kumhof

Mikael Feldbaum, Michael Kumhof IMF chef vill beskatta de rika En intervju med Michael Kumhof Mikael Feldbaum, Michael Kumhof IMF chef vill beskatta de rika En intervju med Michael Kumhof Michael Kumhof är chef för avdelningen som utvecklar IMF:s ekonomiska modeller. Nu har hans forskning lett

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 Lägre räntor men oförändrade marginaler på nya företagslån. Nya krav och klargöranden från Fi medför höjda företagsräntor. Motiverade räntehöjningar störst för

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2005

Svenskt portföljinnehav 2005 Avdelningen för penningpolitik Svenskt portföljinnehav 2005 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Oktober 2006 INFORMATION om denna publikation lämnas av Camilla Hagman Falkler, tel 08-787 02 56

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB (556890-3040). Primärtkapital 10 449 021

Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB (556890-3040). Primärtkapital 10 449 021 Uppgifter nedan avser rapporttillfälle per 2014-12-31 och gäller Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige Primärtkapital 10 449 021 Total kapitalbas: 10 449 021 Kapitalkrav marknadsrisk 681 280 Kapitalkrav operativ

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2013

Svenskt portföljinnehav 2013 BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Svenskt portföljinnehav 2013 Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper 2013 Statistiska

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2015-09-02 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker

Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2014-06-26 1 (6) Dnr 2014/667 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Remissyttrande - kapitalkrav för svenska banker (FI Dnr 14-6258) Inledande synpunkter Riksgäldskontoret

Läs mer

Basel III - skärpta regler för banker

Basel III - skärpta regler för banker Basel III - skärpta regler för banker 44 Baselkommittén presenterade nyligen ett nytt regelverk för banker, det så kallade Basel III. Det omfattar i grova drag nya och skärpta krav på kapital och likviditet

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2015 PROMEMORIA Datum 2015-05-22 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Riksbanken välkomnar i stort de förslag som Finansinspektionen framför i remisspromemorian Kapitalkrav för svenska banker.

Riksbanken välkomnar i stort de förslag som Finansinspektionen framför i remisspromemorian Kapitalkrav för svenska banker. E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 140626, 3 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

n n Ekonomiska kommentarer

n n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer För att se till att banksektorn har tillräckligt med kapital för att kunna förse ekonomin med krediter, även under perioder av stress, kan det vara effektivt att ha kapitalkrav

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Att hantera strukturella risker i den svenska banksektorn

Att hantera strukturella risker i den svenska banksektorn ANFÖRANDE DATUM: 2013-03-20 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 28 MAJ 213 (KV1, 213) 28 maj 213 Dnr 13-5747 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från hushåll

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2001 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00060 Er referens: FI Dnr 14-6258 1 (6) 2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Kapitalkrav för svenska banker Översyn av åtgärder

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2011

Bank- och finansstatistik 2011 Bank- och finansstatistik 2011 Publicerad i september 2012 2012-09-07 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2014

Bank- och finansstatistik 2014 Bank- och finansstatistik 2014 Publicerad i maj 2015 2015-05-28 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Framställning om lagändringar till stöd för en fördjupad finansiell analys i syfte att förhindra finansiella kriser

Framställning om lagändringar till stöd för en fördjupad finansiell analys i syfte att förhindra finansiella kriser Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 130131, 7 Regeringen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

ANFÖRANDE. Hur ska finansiella kriser kunna undvikas i Sverige?*

ANFÖRANDE. Hur ska finansiella kriser kunna undvikas i Sverige?* ANFÖRANDE DATUM: 2012-09-27 TALARE: Vice riksbankschef Karolina Ekholm PLATS: Handelsbanken, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Regeringsbeslut II 1 2015-06-04 Fi2015/3195 Finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Finansinspektionen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2013

Bank- och finansstatistik 2013 Bank- och finansstatistik 2013 Publicerad i maj 2014 2013-09-12 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian Nilsson

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2010

Bank- och finansstatistik 2010 Bank- och finansstatistik 2010 Publicerad i augusti 2011 2011-08-29 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Basfakta

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011

Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier. Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Eurokrisen: för och nackdelar med olika strategier Lars Calmfors Finansutskottet och Sieps 13 oktober 2011 Två parallella beslutsprocesser Förändrat regelsystem Europeisk termin Skärpt stabilitetspakt

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013 Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning 5 december 213 (Kv 3, 213) 5 december 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från hushåll och företag 9 Marknads-

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i september 00 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Bilaga 14 FFFS 2008:x Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Allmänt om hur kvartalsrapporteringen ska upprättas Kvartalsrapportering för investeringsfonder görs via Finansinspektionens

Läs mer

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren Kapitaltäckningsregler Mats Walberg och Jenny Nordgren Juni 2014 Innehåll Kapitaltäckningsreglerna... 3 Bakgrund till reglerna... 3 Vad syftar de nya reglerna till?... 3 De tre pelarna... 4 Pelare 1 (kapitalkrav)...

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 004 Publicerad i maj 005 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Ett bolag

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 004 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-05-13 statliga stabilitetsåtgärderna Andra rapporten 2011 Avser första kvartalet 2011 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERING Marknadsräntornas utveckling

Läs mer

Finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet Finansiell stabilitet Riksgäldsdirektör Hans Lindblad Finansdagarna, 2014-05-22 Vad gör Riksgälden? Myndighet under regeringen med ansvar för statens centrala finansförvaltning Statsskulden ca 1250 mdr

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Granskning av grönbok om den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin

Granskning av grönbok om den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin Finansutskottets utlåtande 2012/13:FiU40 Granskning av grönbok om den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens

Läs mer

Godkända Investeringstillgångar, Sverige

Godkända Investeringstillgångar, Sverige Uppdaterad 130628Uppdaterad 12 Godkända Investeringstillgångar Godkända Investeringstillgångar, Sverige Nedan angivna värdepapper som är upptagna till handel vid någon av följande reglerade marknader eller

Läs mer

Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris

Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU27 Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris Sammanfattning Utskottet har granskat EU-kommissionens meddelande om en EU-ram för krishantering inom finanssektorn

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik MIS 2014:1 Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014 Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000 Indelning

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar

Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar Likviditetskrav och likviditetsstöd Några kritiska tankar Lars Hörngren 2010-04-28 Huvudpunkter Rätt att ställa krav på mer kapital och att skärpa tillsynen av likviditetsrisker, men bindande likviditetskvoter

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom Likviditetsregleringarna och dess effekter Lars Frisell, Chefsekonom Många lärdomar för tillsynsmyndigheter från krisen Kredit- och likviditetsriskerna i de komplexa, värdepapperiserade produkterna Tveksamheten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer EU-kommissionen konstaterar i en rapport från februari 212 att den privata sektorn, det vill säga hushåll och företag, i Sverige har en hög skuldnivå. I denna kommentar analyserar

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

RP 71/2010 rd. och för vilka det har upprättats ett särskilt finansiellt stabiliseringsprogram som godkänts av de övriga länderna inom euroområdet.

RP 71/2010 rd. och för vilka det har upprättats ett särskilt finansiellt stabiliseringsprogram som godkänts av de övriga länderna inom euroområdet. RP 71/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen )

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ( Liikanen ) 2014-03-10 REMISSVAR Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 14-2616 Finansdepartementet (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 2:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(6) Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 Nya tabeller 4.5 Bankernas utlåning fördelad på löptid 4.6 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på löptid

Läs mer

2011 FM0401. Banker och Kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder. Innehållsförteckning

2011 FM0401. Banker och Kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder. Innehållsförteckning Finansmarknad 2011-03-21 1(13) Banker och Kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder. 2011 FM0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren Kapitaltäckningsregler Mats Walberg och Jenny Nordgren Februari 2015 Innehåll Kapitaltäckningsreglerna... 3 Bakgrund till reglerna... 3 Vad syftar de nya reglerna till?... 3 De tre pelarna... 4 Pelare

Läs mer

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar FI-forum 25 september 2014 Agenda Bakgrund, syfte och sammanhang Kapitaltäckning Kapitalbuffertar Kapitalbuffertar och pelare 2 Offentliggörande av information

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer I denna ekonomiska kommentar presenterar vi en systemriskindikator för det svenska banksystemet. Indikatorn ger en bild av sannolikheten för att de fyra svenska storbankerna samtidigt

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB ember Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2014-01-29 FM5001 M12 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer