Till berörda kommuner (1) Dnr :747

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747"

Transkript

1 Remiss Till berörda kommuner (1) Dnr :747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda de förändringar av gymnasiesärskolan som regeringen föreslår i propositionen En gymnasiesärskola med hög kvalitet (prop. 2011/12:50). Förändringarna är föreslagna att gälla för utbildningar som startar läsåret 2013/14. Se mer information i bifogad Att yttra sig Gymnasiesärskolan Eftersom riksdagen ännu inte antagit gymnasiesärskolereformen kan Skolinspektionen komma att skicka kompletteringar avseende ansökan och sökta programstrukturer i ett senare skede. Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. E-postadress: Vänligen ange diarienummer :747 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. På Skolinspektionens vägnar Kerstin Haster Utredare Bilaga Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB Information från Skolinspektionen Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående skolor Kopia till Utvecklingspedagogik Sverige AB Postadress: Box 23069, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: Fax:

2 I kommun Järfälla kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). 1. Skolenheten och sökanden 1 a) Skolenhetens adressuppgifter Skolenhetens namn Arbetsnamn "Häggvik2" - Vi återkommer med annat namn Utdelningsadress, postnummer och ort Box 418, Sollentuna Webbadress E-postadress Telefon Mobil b) Sökandens uppgifter Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Utvecklingspedagogik Sverige AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Box 418, Sollentuna Webbadress

3 E-postadress Telefon Mobil c) Denna punkt fylls i endast om sökanden är en fysisk person. Sökanden lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter (exklusive personnummer) får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 d) Sökandens kontaktperson Kontaktpersonens behörighet att företräda sökanden bekräftas genom en fullmakt bifogad till ansökan, se avsnitt 16. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter enbart att ske med kontaktpersonen. Om kontaktperson ändras, ska detta anmälas till berörd handläggare. Ett byte av kontaktperson måste bekräftas genom ny fullmakt från sökanden. Kontaktpersonens namn Viveka Rosqvist E-postadress Telefon Mobil e) Medgivande om användning av personnamn Kontaktpersonen lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 f) Offentligt inflytande Har en kommun eller ett landsting aktier eller andelar i sökanden eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt? Ja Nej Om ja redogör för ägandeförhållandena, det rättsliga inflytandet, orsakerna till att samverkan är nödvändig samt eventuella särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

4 2. Planerad verksamhet 2 a) Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar. Waldorf Konfessionell Om skolenheten ska ha konfessionell inriktning redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. Observera att samtliga konfessionella inslag som kommer att förekomma i utbildningen ska redovisas. 2 b) Ange vilken läroplan gymnasiesärskolan avser att följa. Nationell läroplan Nationell läroplan och egna dokument som komplement till läroplanen. Se avsnitt c) Utökning av befintlig gymnasiesärskola Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestår av 5 siffror Ska skolenheten byta namn anges här det gamla namnet. Ska skolenheten byta namn anges här det nya namnet. Nuvarande antal elever i skolenheten. 3. Sökta utbildningar 3 a) Ange nationella program och inriktningar Riksdagen förväntas inom den närmaste tiden fatta beslut om hur den nya gymnasiesärskolan kommer att utformas. Den nya gymnasiesärskolan kommer tidigast att börja höstterminen På Skolverkets webbplats:www.skolverket.sekommer att framgå om riksdagen har fattat beslut om en ny gymnasiesärskola. Nationellt program Programmet för samhälle, natur, och språk Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

5 Läsår Läsår Läsår Nationellt program Programmet för hälsa, vård och omsorg Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår Nationellt program Individuella program Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår b) Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet

6 4. Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att kunna starta upp och driva den sökta verksamheten med varaktighet och stabilitet. Elevprognosen ska grundas på en genomförd intresseundersökning som bifogas i ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Redogör för de uppgifter som elevprognosen grundar sig på. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör undersökningen visa hur många elever ur relevant ålderskategori som visat ett riktat intresse för respektive planerat program och inriktning. Se avsnitt 16. Huvudmannen driver idag Häggviks Gymnasium, en etablerad gymnasiesärskola med läsåret 2011/ elever. Skolan har de senaste åren ökat kraftigt enligt följande: Lå 2007/ elever Lå 2008/ elever Lå 2009/ elever Lå 2010/ elever Lå 2011/ elever Prognos lå 2012/ elever Häggviks Gymnasium kommer de närmaste åren att ha årliga avgångar på drygt 50 elever per år. I vår prognos räknar vi med ett intag på 45 elever per år. Under förra läsåret hade Häggviks Gymnasium ett stort antal elever som sökte till oss och vi var p.g.a. platsbrist tvungna att säga nej till cirka 10 elever. Även under detta läsår ser vi ett stort intresse att söka till Häggviks Gymnasium och enligt den prognos vi gjort baserat på antal elever som har varit här och provat på under läsåret tror vi att vi kommer att bli tvungna och säga nej till cirka 20 elever inför lå 2012/2013. Se även bilaga 8 och 9. En nystartad gymnasiesärskola i Utvecklingspedagogiks regi i Järfälla skulle kunna ta emot de elever som vi idag får tacka nej till. Dessutom kan en grupp elever erbjudas möjligheten att flytta över från nuvarande Häggviks Gymnasium (förkorta resvägen). Vi ser också stora möjligheter att ta emot elever som i dag har för lång resväg till Häggviks Gymnasium. Idag tar företagets befintliga skola emot många elever från Järfälla. Trycket på elever därifrån har de senaste åren varit stort. Med en skola i Järfälla kommun skulle vi kunna erbjuda många elever (även kommuner gränsande till Järfälla) en betydligt kortare resväg. Närheten till buss och pendeltåg ger möjligheten att täcka in ett stort geografiskt upptagningsområde.

7 5. Skolenhetens och huvudmannens rutiner 5 a) Systematiskt kvalitetsarbete Redogör för hur skolenheten kommer att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Av redogörelsen ska det framgå vilka direktiv som kommer att ges till enhetsnivå och vilken återkoppling som kommer att begäras in från enhetsnivå samt vilka som kommer att medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Se avsnitt 16. Den nystartade gymnasiesärskolan är tänkt att byggas upp efter befintligt koncept från Häggviks Gymnasium. Ett nära samarbete mellan skolorna ska finnas. Därför bifogas Häggviks Gymnasiums kvalitetsarbete med denna ansökan. systematisk kvalitetesredovisning huvudman bilaga 5 systematisk kvalitetesredovisning enhet bilaga 6 5 b) Rutiner för klagomålshantering Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha gällande att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt hur elever, vårdnadshavare och andra får information om klagomålshantering. Rutiner för klagomålshantering ligger på vår hemsida Elever och vårdnadshavare kommer att få information om klagomålshantering via utskickad broschyr inför läsårsstart. Vi kommer även att informera om detta vid utvecklingssamtal och föräldramöte 5 c) Elevers och vårdnadshavares inflytande Redogör för hur elever och vårdnadshavare får inflytande över utbildningen. Eleverna kommer att utifrån deras förmåga bli delaktiga i planering och genomförande av sitt lärande tillsammans med undervisande lärare och mentor. Vid utvecklingssamtal kommer elev, vårdnadshavare och lärare diskutera utifrån de skriftliga omdömena och fokusområden kring lärande och kunskapsbedömning. Målen ska vara nedbrutna och konkretiserade i så hög grad som möjligt så att eleven kan ta till sig dem och därmed ges möjlighet att vara delaktig i sitt eget lärande. Den Individuella StudiePlanen (ISP)och den pedagogiska planeringen (PP)kommer att ligga som grund för dessa samtal. 5 d) Arbete för trygghet och studiero Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha för att utarbeta ordningsregler. Beskriv även hur eleverna kommer att medverka i processen. Klassråd och elevrådet kommer att få i uppdrag att tillsammans med personal utforma ordningsregler för skolan. 5 e) Plan mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner med att ta fram och arbeta med en plan mot kränkande behandling. Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 16. Plan mot likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling ska utarbetas i samverkan mellan personal, elever och föräldraråd, den ska revideras en gång om året utifrån vår övergripande

8 utvärdering. Bl.a. genom en årlig elevenkät. Skolan kommer att bilda en trygghetsgrupp som ska arbeta aktivt och preventivt mot kränkande behandling. Gruppen ska ledas av skolans kurator. Broschyr med lättläst text och bilder kommer att utformas som komplement till ordinarie plan. 5 f) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner och arbete med att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Rutiner kommer att finnas i skolans Likabehanlingsplan/plan mot kränkande behandling och Trygghetsgruppens broschyr.dessa planer kommer att utarbetas i samverkan med elever, föräldrar och personal. 5 g) Rutiner för frånvarohantering Redogör för skolenhetens rutiner för att rapportera frånvaro till vårdnadshavare. Vid ej anmäld frånvaro ska vårdnadshavare kontaktas samma dag. Mentorerna ansvarar för att detta sker. 5 h) Kommer huvudmannen att skicka in slutbetygen eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till lägeskommunen? Ja Nej 6. Utbildning 6 a) Undervisning och arbetsformer Redogör för hur undervisningen kommer att genomföras och vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen. Lämna konkreta exempel. Skolan kommer att vara uppdelad i Individuella o Nationella program. Klasserna kommer att var åldersblandande och gruppstorleken anpassas efter elevens behov. Skolans undervisning kommer att genomsyras av en tydliggörande pedagogik och ett tematiskt arbetssätt. För att minska riskerna med för mycket upprepning kommer en pedagogisk fyraårsplan för varje program baserad på kursernas nationella uppnående/strävansmål upprättas. Denna fyraårsplan ska revideras inför varje läsår. Detta för att säkerställa att samtliga följer de nationella målen. Inför varje termin upprättar samtliga lärare en pedagogisk planering för terminen i respektive kurs som visar på arbetssätt, metoder m.m. utifrån de nationella kursmålen. Ett samarbete med UngaFöretagare kommer att starta. 6 b) Värdegrundsfrågor Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Beskriv hur värdegrundsarbetet kommer att genomsyra verksamheten och inte endast är isolerat till enstaka lektioner. Lämna konkreta exempel.

9 Skolans trygghetsgrupp ska arbeta aktivt och preventivt med kränkande behandling genom bland annat forumspel och rollspel.en likabehandlingsplan/plan för kränkande behandling kommer att upprättas och målen i Likabehandlingsplanen /plan för kränkande behandling kommer att tas upp i klasserna kontinuerligt. Likabehandlingsplanen/plan för kränkande behandling ska också utarbetas med enbart bilder för att den ska vara tillgänglig för alla elever. Genom elevernas egen veckoplanering, samt konkretisering av målen kommer eleverna successivt lära sig att ta ansvar för sina studier. Sociala berättelser, Seriesamtal och rollspel ska vara ett naturligt inslag i undervisningen som stöd i värdegrundsfrågor. Skoldagen kommer att inledas med en kort samling där ofta värdegrundsfrågor tas upp. 6 c) Elevinflytande och elevdemokrati Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elevinflytande och elevdemokrati. Lämna konkreta exempel. Vi kommer att sträva efter att få våra elever så delaktiga som möjligt. Varje klass kommmer att ha regelbundna klassråd där elevernas synpunkter tas upp. Efter elevens förutsättningar ska eleverna själva hålla i dessa möten. Klassrådens synpunkter kommer att ta upp på skolans elevråd som leds av en elevrådsrepresentant, en elevassistent och någon från skolledningen. 6 d) Kunskapsutveckling Redogör för hur man vid skolenheten kommer att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Lämna konkreta exempel. Elevernas arbete och resultat kommer att dokumenteras kontinuerligt i en lärportal enligt den pedagogiskt årsplanen. Vårdnadshavare kommer att ha möjlighet att koppla upp sig mot lärportalen. Två gånger om året kommer pedagog/elev/vårdnadshavare ha utvecklingssamtal där man sätter upp mål och fokusområden för terminen. I den individuella studieplanen kommer man kunna följa kurser och timmar samt eventuellt extra stöd. Eleverna kommer att kontinuerligt och efter förmåga delaktiga i hela lärprocessen. Skolledningen kommer att ha minst tre inbokade samtal med varje enskild lärare vare läsår, skolledningen kommer också att medverka vid lärarlag som är varje vecka. Skolan kommer att ha en utvecklingsgrupp som består av skolledning, pedagogisk handledare och lärarlagsledare som ska träffas varje vecka. Elevhälsoteamet kommer att träffas varje vecka. Betygskonferenser ska ske varje termin. I samtliga dessa forum kommer elevernas kunskapsutveckling diskuteras. Skolledningen kmmer att göra spontana och inplanerade klassrumsbesök med lärande, målarbete och kunskapsutveckling i fokus. 6 e) Anpassning av undervisningen Redogör för hur man vid skolenheten kommer att anpassa undervisningen till elevernas behov.

10 Anpassning kommer att ske efter elevens behov genom gruppstorlek, personaltäthet,tydliggörande pedagogik, läromedel/it, kognitivt stöd, individuell/gruppundervisning. 6 f) Elever i behov av särskilt stöd Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Beskriv särskilt rutinerna för upprättande av och arbetet med åtgärdsprogram. Lämna konkreta exempel. Om elev har svårigheter i sitt skolarbete diskuteras detta i lärarlaget. Insatser inom lärarlaget sätts in, elevärendet tas upp i handledning (skolpsykolog eller pedagogisk handledare)och läraren upprättar en handlingsplan. Behöver eleven särskilt stöd, anmäls elevärendet till elevhälsan. Rektor ser till att en utredning görs. Utifrån resultatet sätt åtgärder in, vid behov elevhälsokonferens med åtgärdsprogram eller fortsatt handlingsplan. Åtgärderna följs kontinuerligt upp och vårdnadshavare delges om rätten till överklagande. Flödesschema/handlingsplan för elev i behov av särskilt stöd finns tillgänglig samt blankett för anmälan till elevhälsan. 6 g) Information till vårdnadshavare Redogör för på vilket sätt vårdnadshavaren kommer att informeras om elevens kunskaper, utveckling och lärande. Genom utvecklingssamtal samt möjlighet att ta del av de skriftliga omdömena, fokusområden och pedagogisk beskrivning på lärportalen får vårdnadshavare möjlighet att kontinuerligt ta del av elevens kunskapsutveckling. 6 h) Betyg - markera ett av alternativen nedan Skolan kommer att följa bestämmelserna om betyg i 3 kap och 18 kap skollagen. Skolan anordnar endast det individuella programmet och avser därför inte att sätta betyg. 6 i) Redogör för skolans arbete med individuella studieplaner. Varje elev ska ha en individuell studieplan som formas tillsammans med elev, vårdnadshavare samt mentor två gånger per läsår vid utvecklingssamtalen. Den individuella studieplanen ska innehålla en timplan, individuella val, fokus områden samt skriftliga omdömen. 7. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 7a) Omfattning av APL Redogör för omfattningen (antal veckor) av planerad APL för respektive program. För elever på det individuella programmet är praktik av stort värde. En del av eleverna har flera olika praktikplatser medans andra har en enda under sina fyra år. Allt planeras efter den enskilde elevens behov och förmåga.

11 Elever på det nationella programmet ska göra minst 22 veckors APL. 7b) Anskaffande av APL-platser Redogör för de rutiner skolenheten kommer att ha vid anskaffandet av APL-platser. Elev kallas i åk 2, med föräldrar, till ett möte hos SYV för att prata om APL. Eleven fyller i en intresseblankett samt en blankett där det i huvudsak fokuseras på elevens behov av stöd/hjälpmedel. Under mötet går man igenom intressen och önskemål från elev, men även det utbud av praktikplatser som finns i närområdet (skolans eller där eleven bor). Efter samtalet tar SYV kontakt med de företag som är aktuella för respektive elev. SYV bokar efter detta möte in en praktikperiod och tar kontakt med handledare. 7c) Säkerställande av APL-platser Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL-platser på respektive program där APL kommer att erbjudas. Bifoga en förteckning över de företag som visat intresse för att ta emot elever. Observera att förteckning per program ska bifogas. Av förteckningen ska kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) till namngiven person på respektive företag framgå som kan bekräfta tillgång till APLplatser. Se avsnitt 16. Se bifogad lista över redan tagna kontakter. Bilaga 7. Fler kontakter kommer att tas med företag i geografisk närhet. 7 d) Beskriv den planerade organisationen kring APL med avseende på skolans kontakter med arbetsplatserna, handledning och besök på arbetsplatserna. Skolan kommer att erbjuda handledning för de företag som tar emot praktikelever, även en enklare utbildning kring utvecklingsstörning/funktionshinder kommer att erbjudas. När det är nya platser som hittas åker alltid SYV på ett besök för att prata med handledaren och titta på hur företaget ser ut. Under praktikens gång så besöker mentorerna alltid eleverna, med chans för handledaren att ställa frågor om eleven och praktiken. Efter praktikens slut fyller eleven i en utvärdering, för att man skall kunna jämföra och i slutändan kunna välja vilken praktikplats man tyckte var bäst. Även praktikplatsen skall fylla i en utvärdering, där handledaren svarar på om eleven är välkommen tillbaka på en andra period, om eleven behöver öva på något för att klara denna typ av arbete m.m. SYV har kontinuerlig kontakt med företagen, även om det inte alltid finns elever på praktik där. Varje år kollar man igenom om de som tidigare haft elever är intresserad av att ta emot igen. Nya kontakter tas ständigt, ffa via personliga besök eller genom olika mässor, telefonsamtal, internet, tips från kollegor etc.

12 8. Mottagande och urval 8 a) Kommer skolan att vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i en gymnasiesärskola med offentlig huvudman? Ja 8 b) Ange vilka urvalsgrunder som kommer att gälla vid fler sökande än antal platser. Ange även i vilken ordning urvalsgrunderna kommer att tillämpas. 1 Svedenskolan - Utvecklingspedagogik Sverige AB 2 syskonförtur 3 närhetsprincip 4 elever från kommuner som inte har egen gymnasiesärskola/den den utbildning som huvudmannen har 9. Skolenhetens organisation, ledning och personal 9 a) Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Skolenheten kommer att ha en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. 9 b) Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster c) Lärarnas utbildning För undervisningen i gymnasiesärskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Övergångsbestämmelser avseende lärarlegitimation framgår av Lag (2010:801) om införande av skollagen. Undantag får göras i vissa fall. Skolenheten kommer att följa skollagens krav på lärarnas utbildning.

13 10. Elevhälsa Redogör för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll, de insatser elevhälsan på skolenheten kommer att omfatta samt de funktioner inom elevhälsan (utöver skolläkare och skolsköterska) som skolenhetens elever kommer att ha tillgång till. Elevhälsan kommer att bestå av skolpsykolog, skolkurator, pedagogisk handledare, skolsköterska och skolläkare, representant samordnare skola/fritids speciallärare, biträdande rektor och rektor. Stödfunktionerna blir anställda inom företaget förutom skolsköterska och skolläkare som köps in. Elevhälsan kommer att träffas en gång i veckan och ledas av rektor. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska psykosociala och specialpedagogisk insatser och bidrar till skapandet av miljöer som främjar lärande,utveckling och hälsa. Elevärenden ska anmälas till elevhälsan genom fastställd blankett och den som anmäler ärendet kommer att bli inbjuden till elevhälsan för rådgivning. Utredningar, handledning och rådgivning ska sker via elevhälsan. Flödesschema för elever med särskilt stöd kommer att finnas tillgängligt för all personal se bilaga Utifrån denna samlade kompetens kommer teamet arbeta för att hitta bästa möjliga lösningar för att eleverna ska få det stöd och hjälp de behöver och har rätt till. Om man är utsatt för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling ska man i första hand vända sig till lärare, annan vuxen på skolan, skolledning eller någon av personerna i Trygghetsgruppen eller/och elevhälsoteamet. Trygghetsgruppen ska kopplas alltid in vid misstanke om mobbning. 11. Studie- och yrkesvägledning Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa att eleverna i gymnasiesärskolan erbjuds Studie- och yrkesvägledning (SYV) så att elevernas behov av vägledning och information inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Om huvudmannen avser att överlämna uppgiften på entreprenad ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. På skolan kommer det att finnas en studie och yrkesvägledare som ska ansvara, i samverkan med elev, vårdnadshavare och mentor, för individuell planering, genomförande och utvärdering av praktik för samtliga elever. Praktiken ska utmärkas av samverkan och elevens delaktighet. Eleven ska också vara delaktig i beslut om sysselsättning efter gymnasietiden. Varje elev som gjort praktik får ett skriftligt omdöme från praktikplatsen samt gör efter förmåga en egen skriftligt utvärdering. 12. Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk 12 a) Modersmålsundervisning Skolenheten kommer att erbjuda modersmålsundervisning. 12 b) Svenska som andraspråk Undervisning i svenska som andraspråk ska om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från

14 skolor i utlandet samt invandrarelever som har svenska som umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Skolenheten kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk. 13. Lokaler och utrustning 13 a) Nyetablerad skola Redogör för skolans planerade lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta att de redovisade lokalalternativen kan bli aktuella inför planerad skolstart (ange namn, telefonnummer, e-postadress). Vid nybyggnation bifogas en ritning. Se avsnitt 16. Med tanke på att den elevgrupp som vi riktar oss till inte är koncentrerad till ett visst specifikt område i en kommun eller ens till en viss kommun, har vi tittat brett på såväl geografiskt läge i stort (vilken/vilka kommuner) och var i den eventuella kommunen som etableringen kan bli aktuell. Det vi ser, utifrån varifrån befintliga elever på Häggviks Gymnasium kommer liksom från vilka kommuner de som söker till oss kommer ifrån, är att det finns ett stort behov av en gymnasiesärskola som kan komplettera Häggviks Gymnasium och erbjuda en alterantiv skolplacering. Vi har tagit kontakt med utbildningsdirektören i Järfälla för att undersöka deras möjligheter att stödja oss i etableringen även utifrån ett lokalperspektiv. Vidare har ett antal kontakter med privata fastighetsägare tagits för att söka samverkan i syfte att lösa lokalfrågan. Vi (genom huvudmannen/huvudmannens ägare) ser även på möjligheten att förvärva lokal/fastighet för att lösa lokalfrågan. Det vi söker är fastighet i närhet till pendeltågsstation/buss. Ytmässigt handlar det om ca kvm med möjlighet till gy-sal, matsal, speciallokaler. 13 b) Utökad skola Redogör för hur ni avser att utöka befintliga lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta möjligheten till att utöka lokalerna (ange namn, telefonnummer, e-postadress). 13 c) Speciallokaler och utrustning Redogör för tillgången till speciallokaler och utrustning. Ange i vilken utsträckning speciallokaler ska hyras. Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa speciallokalerna och utrustning.

15 Idrott och hälsa Gy-sal i skolans planerade lokaler. Går inte detta skall gy-sal hyras. Naturvetenskapliga ämnen Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram. Skolenhetens utrustning i övrigt, särskilt tillgången till datorer. Elevcafeteria, uppehållsrum, personalrum, flera arbetsrum. klassrum utrustade med interaktiva tavlor. Mycket hög datortäthet för både elever och personal. IPads. 13 d) Skolbibliotek Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av redogörelsen ska bland annat framgå hur skolbiblioteket ska användas i den pedagogiska verksamheten. Om huvudmannen avser att köpa in tjänsten ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. Skolan ska ha ett eget skolbibliotek som ska rustas med litteratur och digitala läromedel och tillgänglig för personal och elever. Modell efter Häggviks Gymnasiums upplägg. 14. Ekonomi 14 a) Avgifter Utbildningen i gymnasiesärskolan kommer att vara avgiftsfri för eleverna. 14 b) Lägsta elevantal Ange hur många elever som behövs för att utbildningen/utbildningarna ska kunna starta och bära sig ekonomiskt c) Etableringskostnader Ange etableringskostnader och under vilka kostnadsposter i budgeten de finns redovisade. Lokalanpassning, möbler/inventarier, datorer. Finns redovisat i budget enligt bilaga 1 (resultatutv år 1-4) och bilaga 2 (likviditet år 1). Huvudmannens ekonomi kommer att klara av etableringskostnaderna, se huvudmannens årsredovisning, bilaga 4.

16 14 d) Bidragsbelopp Redovisa hur bidragsbeloppet har beräknats per skolform. Ange till exempel om summan grundats på kontakter med kommunen eller liknande. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive verksamhet. Bidragsbeloppen är beräknade utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga gymnasiesärskola. Bifogar exempel på faktura från två kommuner, Järfälla och Täby, se bilaga e) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa styrkas. Redovisa separat hur de har beräknats och bifoga underlag som styrker beloppet. Se avsnitt f) Resultatutveckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera ett positivt resultat. Resultatbudgeten över de första fyra åren finns i bilaga 1. År 2 förväntas verksamheten hamna med ett mindre u nderskott. År 3 förväntas ett överskott. Resultatbudgeten är framtagen utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga gymnasiesärskola Häggviks Gymnasium, som har ett liknande upplägg som den planerade skolan och som även har motsvarande fördelning av elever mellan nationell och individuell nivå. Huvudmannens ägare, Jan-Åke Ahlström AB, kommer att skjuta till kapital om behov kommer att uppstå. 14 g) Likviditetsbudget och Resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Läså r 1 Intäkter Läså r 1 Läså r 2 Läså r 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån 1) Övriga intäkter Ägartillskott 2) Finansiering med egna medel 3) Summa intäkter Övriga inbetalningar 4) Kostnader Summa inbetalningar Personal Utbetalningar Skolledning Personal Lärare

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 2014/41056 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0079 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Hermods AB om godkännande

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer: KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson 2014-02- 1 3 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari 2014 12:27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn 32-2014:756 Ansökan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-22 Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 213/3966 I kommun Danderyds kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Ansökan från Pysslingen

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer