Till berörda kommuner (1) Dnr :747

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747"

Transkript

1 Remiss Till berörda kommuner (1) Dnr :747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda de förändringar av gymnasiesärskolan som regeringen föreslår i propositionen En gymnasiesärskola med hög kvalitet (prop. 2011/12:50). Förändringarna är föreslagna att gälla för utbildningar som startar läsåret 2013/14. Se mer information i bifogad Att yttra sig Gymnasiesärskolan Eftersom riksdagen ännu inte antagit gymnasiesärskolereformen kan Skolinspektionen komma att skicka kompletteringar avseende ansökan och sökta programstrukturer i ett senare skede. Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. E-postadress: Vänligen ange diarienummer :747 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. På Skolinspektionens vägnar Kerstin Haster Utredare Bilaga Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB Information från Skolinspektionen Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående skolor Kopia till Utvecklingspedagogik Sverige AB Postadress: Box 23069, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: Fax:

2 I kommun Järfälla kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). 1. Skolenheten och sökanden 1 a) Skolenhetens adressuppgifter Skolenhetens namn Arbetsnamn "Häggvik2" - Vi återkommer med annat namn Utdelningsadress, postnummer och ort Box 418, Sollentuna Webbadress E-postadress Telefon Mobil b) Sökandens uppgifter Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Utvecklingspedagogik Sverige AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Box 418, Sollentuna Webbadress

3 E-postadress Telefon Mobil c) Denna punkt fylls i endast om sökanden är en fysisk person. Sökanden lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter (exklusive personnummer) får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 d) Sökandens kontaktperson Kontaktpersonens behörighet att företräda sökanden bekräftas genom en fullmakt bifogad till ansökan, se avsnitt 16. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter enbart att ske med kontaktpersonen. Om kontaktperson ändras, ska detta anmälas till berörd handläggare. Ett byte av kontaktperson måste bekräftas genom ny fullmakt från sökanden. Kontaktpersonens namn Viveka Rosqvist E-postadress Telefon Mobil e) Medgivande om användning av personnamn Kontaktpersonen lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 f) Offentligt inflytande Har en kommun eller ett landsting aktier eller andelar i sökanden eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt? Ja Nej Om ja redogör för ägandeförhållandena, det rättsliga inflytandet, orsakerna till att samverkan är nödvändig samt eventuella särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

4 2. Planerad verksamhet 2 a) Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar. Waldorf Konfessionell Om skolenheten ska ha konfessionell inriktning redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. Observera att samtliga konfessionella inslag som kommer att förekomma i utbildningen ska redovisas. 2 b) Ange vilken läroplan gymnasiesärskolan avser att följa. Nationell läroplan Nationell läroplan och egna dokument som komplement till läroplanen. Se avsnitt c) Utökning av befintlig gymnasiesärskola Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestår av 5 siffror Ska skolenheten byta namn anges här det gamla namnet. Ska skolenheten byta namn anges här det nya namnet. Nuvarande antal elever i skolenheten. 3. Sökta utbildningar 3 a) Ange nationella program och inriktningar Riksdagen förväntas inom den närmaste tiden fatta beslut om hur den nya gymnasiesärskolan kommer att utformas. Den nya gymnasiesärskolan kommer tidigast att börja höstterminen På Skolverkets webbplats:www.skolverket.sekommer att framgå om riksdagen har fattat beslut om en ny gymnasiesärskola. Nationellt program Programmet för samhälle, natur, och språk Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

5 Läsår Läsår Läsår Nationellt program Programmet för hälsa, vård och omsorg Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår Nationellt program Individuella program Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår b) Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet

6 4. Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att kunna starta upp och driva den sökta verksamheten med varaktighet och stabilitet. Elevprognosen ska grundas på en genomförd intresseundersökning som bifogas i ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Redogör för de uppgifter som elevprognosen grundar sig på. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör undersökningen visa hur många elever ur relevant ålderskategori som visat ett riktat intresse för respektive planerat program och inriktning. Se avsnitt 16. Huvudmannen driver idag Häggviks Gymnasium, en etablerad gymnasiesärskola med läsåret 2011/ elever. Skolan har de senaste åren ökat kraftigt enligt följande: Lå 2007/ elever Lå 2008/ elever Lå 2009/ elever Lå 2010/ elever Lå 2011/ elever Prognos lå 2012/ elever Häggviks Gymnasium kommer de närmaste åren att ha årliga avgångar på drygt 50 elever per år. I vår prognos räknar vi med ett intag på 45 elever per år. Under förra läsåret hade Häggviks Gymnasium ett stort antal elever som sökte till oss och vi var p.g.a. platsbrist tvungna att säga nej till cirka 10 elever. Även under detta läsår ser vi ett stort intresse att söka till Häggviks Gymnasium och enligt den prognos vi gjort baserat på antal elever som har varit här och provat på under läsåret tror vi att vi kommer att bli tvungna och säga nej till cirka 20 elever inför lå 2012/2013. Se även bilaga 8 och 9. En nystartad gymnasiesärskola i Utvecklingspedagogiks regi i Järfälla skulle kunna ta emot de elever som vi idag får tacka nej till. Dessutom kan en grupp elever erbjudas möjligheten att flytta över från nuvarande Häggviks Gymnasium (förkorta resvägen). Vi ser också stora möjligheter att ta emot elever som i dag har för lång resväg till Häggviks Gymnasium. Idag tar företagets befintliga skola emot många elever från Järfälla. Trycket på elever därifrån har de senaste åren varit stort. Med en skola i Järfälla kommun skulle vi kunna erbjuda många elever (även kommuner gränsande till Järfälla) en betydligt kortare resväg. Närheten till buss och pendeltåg ger möjligheten att täcka in ett stort geografiskt upptagningsområde.

7 5. Skolenhetens och huvudmannens rutiner 5 a) Systematiskt kvalitetsarbete Redogör för hur skolenheten kommer att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Av redogörelsen ska det framgå vilka direktiv som kommer att ges till enhetsnivå och vilken återkoppling som kommer att begäras in från enhetsnivå samt vilka som kommer att medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Se avsnitt 16. Den nystartade gymnasiesärskolan är tänkt att byggas upp efter befintligt koncept från Häggviks Gymnasium. Ett nära samarbete mellan skolorna ska finnas. Därför bifogas Häggviks Gymnasiums kvalitetsarbete med denna ansökan. systematisk kvalitetesredovisning huvudman bilaga 5 systematisk kvalitetesredovisning enhet bilaga 6 5 b) Rutiner för klagomålshantering Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha gällande att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt hur elever, vårdnadshavare och andra får information om klagomålshantering. Rutiner för klagomålshantering ligger på vår hemsida Elever och vårdnadshavare kommer att få information om klagomålshantering via utskickad broschyr inför läsårsstart. Vi kommer även att informera om detta vid utvecklingssamtal och föräldramöte 5 c) Elevers och vårdnadshavares inflytande Redogör för hur elever och vårdnadshavare får inflytande över utbildningen. Eleverna kommer att utifrån deras förmåga bli delaktiga i planering och genomförande av sitt lärande tillsammans med undervisande lärare och mentor. Vid utvecklingssamtal kommer elev, vårdnadshavare och lärare diskutera utifrån de skriftliga omdömena och fokusområden kring lärande och kunskapsbedömning. Målen ska vara nedbrutna och konkretiserade i så hög grad som möjligt så att eleven kan ta till sig dem och därmed ges möjlighet att vara delaktig i sitt eget lärande. Den Individuella StudiePlanen (ISP)och den pedagogiska planeringen (PP)kommer att ligga som grund för dessa samtal. 5 d) Arbete för trygghet och studiero Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha för att utarbeta ordningsregler. Beskriv även hur eleverna kommer att medverka i processen. Klassråd och elevrådet kommer att få i uppdrag att tillsammans med personal utforma ordningsregler för skolan. 5 e) Plan mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner med att ta fram och arbeta med en plan mot kränkande behandling. Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 16. Plan mot likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling ska utarbetas i samverkan mellan personal, elever och föräldraråd, den ska revideras en gång om året utifrån vår övergripande

8 utvärdering. Bl.a. genom en årlig elevenkät. Skolan kommer att bilda en trygghetsgrupp som ska arbeta aktivt och preventivt mot kränkande behandling. Gruppen ska ledas av skolans kurator. Broschyr med lättläst text och bilder kommer att utformas som komplement till ordinarie plan. 5 f) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner och arbete med att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Rutiner kommer att finnas i skolans Likabehanlingsplan/plan mot kränkande behandling och Trygghetsgruppens broschyr.dessa planer kommer att utarbetas i samverkan med elever, föräldrar och personal. 5 g) Rutiner för frånvarohantering Redogör för skolenhetens rutiner för att rapportera frånvaro till vårdnadshavare. Vid ej anmäld frånvaro ska vårdnadshavare kontaktas samma dag. Mentorerna ansvarar för att detta sker. 5 h) Kommer huvudmannen att skicka in slutbetygen eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till lägeskommunen? Ja Nej 6. Utbildning 6 a) Undervisning och arbetsformer Redogör för hur undervisningen kommer att genomföras och vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen. Lämna konkreta exempel. Skolan kommer att vara uppdelad i Individuella o Nationella program. Klasserna kommer att var åldersblandande och gruppstorleken anpassas efter elevens behov. Skolans undervisning kommer att genomsyras av en tydliggörande pedagogik och ett tematiskt arbetssätt. För att minska riskerna med för mycket upprepning kommer en pedagogisk fyraårsplan för varje program baserad på kursernas nationella uppnående/strävansmål upprättas. Denna fyraårsplan ska revideras inför varje läsår. Detta för att säkerställa att samtliga följer de nationella målen. Inför varje termin upprättar samtliga lärare en pedagogisk planering för terminen i respektive kurs som visar på arbetssätt, metoder m.m. utifrån de nationella kursmålen. Ett samarbete med UngaFöretagare kommer att starta. 6 b) Värdegrundsfrågor Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Beskriv hur värdegrundsarbetet kommer att genomsyra verksamheten och inte endast är isolerat till enstaka lektioner. Lämna konkreta exempel.

9 Skolans trygghetsgrupp ska arbeta aktivt och preventivt med kränkande behandling genom bland annat forumspel och rollspel.en likabehandlingsplan/plan för kränkande behandling kommer att upprättas och målen i Likabehandlingsplanen /plan för kränkande behandling kommer att tas upp i klasserna kontinuerligt. Likabehandlingsplanen/plan för kränkande behandling ska också utarbetas med enbart bilder för att den ska vara tillgänglig för alla elever. Genom elevernas egen veckoplanering, samt konkretisering av målen kommer eleverna successivt lära sig att ta ansvar för sina studier. Sociala berättelser, Seriesamtal och rollspel ska vara ett naturligt inslag i undervisningen som stöd i värdegrundsfrågor. Skoldagen kommer att inledas med en kort samling där ofta värdegrundsfrågor tas upp. 6 c) Elevinflytande och elevdemokrati Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elevinflytande och elevdemokrati. Lämna konkreta exempel. Vi kommer att sträva efter att få våra elever så delaktiga som möjligt. Varje klass kommmer att ha regelbundna klassråd där elevernas synpunkter tas upp. Efter elevens förutsättningar ska eleverna själva hålla i dessa möten. Klassrådens synpunkter kommer att ta upp på skolans elevråd som leds av en elevrådsrepresentant, en elevassistent och någon från skolledningen. 6 d) Kunskapsutveckling Redogör för hur man vid skolenheten kommer att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Lämna konkreta exempel. Elevernas arbete och resultat kommer att dokumenteras kontinuerligt i en lärportal enligt den pedagogiskt årsplanen. Vårdnadshavare kommer att ha möjlighet att koppla upp sig mot lärportalen. Två gånger om året kommer pedagog/elev/vårdnadshavare ha utvecklingssamtal där man sätter upp mål och fokusområden för terminen. I den individuella studieplanen kommer man kunna följa kurser och timmar samt eventuellt extra stöd. Eleverna kommer att kontinuerligt och efter förmåga delaktiga i hela lärprocessen. Skolledningen kommer att ha minst tre inbokade samtal med varje enskild lärare vare läsår, skolledningen kommer också att medverka vid lärarlag som är varje vecka. Skolan kommer att ha en utvecklingsgrupp som består av skolledning, pedagogisk handledare och lärarlagsledare som ska träffas varje vecka. Elevhälsoteamet kommer att träffas varje vecka. Betygskonferenser ska ske varje termin. I samtliga dessa forum kommer elevernas kunskapsutveckling diskuteras. Skolledningen kmmer att göra spontana och inplanerade klassrumsbesök med lärande, målarbete och kunskapsutveckling i fokus. 6 e) Anpassning av undervisningen Redogör för hur man vid skolenheten kommer att anpassa undervisningen till elevernas behov.

10 Anpassning kommer att ske efter elevens behov genom gruppstorlek, personaltäthet,tydliggörande pedagogik, läromedel/it, kognitivt stöd, individuell/gruppundervisning. 6 f) Elever i behov av särskilt stöd Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Beskriv särskilt rutinerna för upprättande av och arbetet med åtgärdsprogram. Lämna konkreta exempel. Om elev har svårigheter i sitt skolarbete diskuteras detta i lärarlaget. Insatser inom lärarlaget sätts in, elevärendet tas upp i handledning (skolpsykolog eller pedagogisk handledare)och läraren upprättar en handlingsplan. Behöver eleven särskilt stöd, anmäls elevärendet till elevhälsan. Rektor ser till att en utredning görs. Utifrån resultatet sätt åtgärder in, vid behov elevhälsokonferens med åtgärdsprogram eller fortsatt handlingsplan. Åtgärderna följs kontinuerligt upp och vårdnadshavare delges om rätten till överklagande. Flödesschema/handlingsplan för elev i behov av särskilt stöd finns tillgänglig samt blankett för anmälan till elevhälsan. 6 g) Information till vårdnadshavare Redogör för på vilket sätt vårdnadshavaren kommer att informeras om elevens kunskaper, utveckling och lärande. Genom utvecklingssamtal samt möjlighet att ta del av de skriftliga omdömena, fokusområden och pedagogisk beskrivning på lärportalen får vårdnadshavare möjlighet att kontinuerligt ta del av elevens kunskapsutveckling. 6 h) Betyg - markera ett av alternativen nedan Skolan kommer att följa bestämmelserna om betyg i 3 kap och 18 kap skollagen. Skolan anordnar endast det individuella programmet och avser därför inte att sätta betyg. 6 i) Redogör för skolans arbete med individuella studieplaner. Varje elev ska ha en individuell studieplan som formas tillsammans med elev, vårdnadshavare samt mentor två gånger per läsår vid utvecklingssamtalen. Den individuella studieplanen ska innehålla en timplan, individuella val, fokus områden samt skriftliga omdömen. 7. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 7a) Omfattning av APL Redogör för omfattningen (antal veckor) av planerad APL för respektive program. För elever på det individuella programmet är praktik av stort värde. En del av eleverna har flera olika praktikplatser medans andra har en enda under sina fyra år. Allt planeras efter den enskilde elevens behov och förmåga.

11 Elever på det nationella programmet ska göra minst 22 veckors APL. 7b) Anskaffande av APL-platser Redogör för de rutiner skolenheten kommer att ha vid anskaffandet av APL-platser. Elev kallas i åk 2, med föräldrar, till ett möte hos SYV för att prata om APL. Eleven fyller i en intresseblankett samt en blankett där det i huvudsak fokuseras på elevens behov av stöd/hjälpmedel. Under mötet går man igenom intressen och önskemål från elev, men även det utbud av praktikplatser som finns i närområdet (skolans eller där eleven bor). Efter samtalet tar SYV kontakt med de företag som är aktuella för respektive elev. SYV bokar efter detta möte in en praktikperiod och tar kontakt med handledare. 7c) Säkerställande av APL-platser Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL-platser på respektive program där APL kommer att erbjudas. Bifoga en förteckning över de företag som visat intresse för att ta emot elever. Observera att förteckning per program ska bifogas. Av förteckningen ska kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) till namngiven person på respektive företag framgå som kan bekräfta tillgång till APLplatser. Se avsnitt 16. Se bifogad lista över redan tagna kontakter. Bilaga 7. Fler kontakter kommer att tas med företag i geografisk närhet. 7 d) Beskriv den planerade organisationen kring APL med avseende på skolans kontakter med arbetsplatserna, handledning och besök på arbetsplatserna. Skolan kommer att erbjuda handledning för de företag som tar emot praktikelever, även en enklare utbildning kring utvecklingsstörning/funktionshinder kommer att erbjudas. När det är nya platser som hittas åker alltid SYV på ett besök för att prata med handledaren och titta på hur företaget ser ut. Under praktikens gång så besöker mentorerna alltid eleverna, med chans för handledaren att ställa frågor om eleven och praktiken. Efter praktikens slut fyller eleven i en utvärdering, för att man skall kunna jämföra och i slutändan kunna välja vilken praktikplats man tyckte var bäst. Även praktikplatsen skall fylla i en utvärdering, där handledaren svarar på om eleven är välkommen tillbaka på en andra period, om eleven behöver öva på något för att klara denna typ av arbete m.m. SYV har kontinuerlig kontakt med företagen, även om det inte alltid finns elever på praktik där. Varje år kollar man igenom om de som tidigare haft elever är intresserad av att ta emot igen. Nya kontakter tas ständigt, ffa via personliga besök eller genom olika mässor, telefonsamtal, internet, tips från kollegor etc.

12 8. Mottagande och urval 8 a) Kommer skolan att vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i en gymnasiesärskola med offentlig huvudman? Ja 8 b) Ange vilka urvalsgrunder som kommer att gälla vid fler sökande än antal platser. Ange även i vilken ordning urvalsgrunderna kommer att tillämpas. 1 Svedenskolan - Utvecklingspedagogik Sverige AB 2 syskonförtur 3 närhetsprincip 4 elever från kommuner som inte har egen gymnasiesärskola/den den utbildning som huvudmannen har 9. Skolenhetens organisation, ledning och personal 9 a) Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Skolenheten kommer att ha en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. 9 b) Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster c) Lärarnas utbildning För undervisningen i gymnasiesärskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Övergångsbestämmelser avseende lärarlegitimation framgår av Lag (2010:801) om införande av skollagen. Undantag får göras i vissa fall. Skolenheten kommer att följa skollagens krav på lärarnas utbildning.

13 10. Elevhälsa Redogör för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll, de insatser elevhälsan på skolenheten kommer att omfatta samt de funktioner inom elevhälsan (utöver skolläkare och skolsköterska) som skolenhetens elever kommer att ha tillgång till. Elevhälsan kommer att bestå av skolpsykolog, skolkurator, pedagogisk handledare, skolsköterska och skolläkare, representant samordnare skola/fritids speciallärare, biträdande rektor och rektor. Stödfunktionerna blir anställda inom företaget förutom skolsköterska och skolläkare som köps in. Elevhälsan kommer att träffas en gång i veckan och ledas av rektor. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska psykosociala och specialpedagogisk insatser och bidrar till skapandet av miljöer som främjar lärande,utveckling och hälsa. Elevärenden ska anmälas till elevhälsan genom fastställd blankett och den som anmäler ärendet kommer att bli inbjuden till elevhälsan för rådgivning. Utredningar, handledning och rådgivning ska sker via elevhälsan. Flödesschema för elever med särskilt stöd kommer att finnas tillgängligt för all personal se bilaga Utifrån denna samlade kompetens kommer teamet arbeta för att hitta bästa möjliga lösningar för att eleverna ska få det stöd och hjälp de behöver och har rätt till. Om man är utsatt för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling ska man i första hand vända sig till lärare, annan vuxen på skolan, skolledning eller någon av personerna i Trygghetsgruppen eller/och elevhälsoteamet. Trygghetsgruppen ska kopplas alltid in vid misstanke om mobbning. 11. Studie- och yrkesvägledning Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa att eleverna i gymnasiesärskolan erbjuds Studie- och yrkesvägledning (SYV) så att elevernas behov av vägledning och information inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Om huvudmannen avser att överlämna uppgiften på entreprenad ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. På skolan kommer det att finnas en studie och yrkesvägledare som ska ansvara, i samverkan med elev, vårdnadshavare och mentor, för individuell planering, genomförande och utvärdering av praktik för samtliga elever. Praktiken ska utmärkas av samverkan och elevens delaktighet. Eleven ska också vara delaktig i beslut om sysselsättning efter gymnasietiden. Varje elev som gjort praktik får ett skriftligt omdöme från praktikplatsen samt gör efter förmåga en egen skriftligt utvärdering. 12. Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk 12 a) Modersmålsundervisning Skolenheten kommer att erbjuda modersmålsundervisning. 12 b) Svenska som andraspråk Undervisning i svenska som andraspråk ska om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från

14 skolor i utlandet samt invandrarelever som har svenska som umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Skolenheten kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk. 13. Lokaler och utrustning 13 a) Nyetablerad skola Redogör för skolans planerade lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta att de redovisade lokalalternativen kan bli aktuella inför planerad skolstart (ange namn, telefonnummer, e-postadress). Vid nybyggnation bifogas en ritning. Se avsnitt 16. Med tanke på att den elevgrupp som vi riktar oss till inte är koncentrerad till ett visst specifikt område i en kommun eller ens till en viss kommun, har vi tittat brett på såväl geografiskt läge i stort (vilken/vilka kommuner) och var i den eventuella kommunen som etableringen kan bli aktuell. Det vi ser, utifrån varifrån befintliga elever på Häggviks Gymnasium kommer liksom från vilka kommuner de som söker till oss kommer ifrån, är att det finns ett stort behov av en gymnasiesärskola som kan komplettera Häggviks Gymnasium och erbjuda en alterantiv skolplacering. Vi har tagit kontakt med utbildningsdirektören i Järfälla för att undersöka deras möjligheter att stödja oss i etableringen även utifrån ett lokalperspektiv. Vidare har ett antal kontakter med privata fastighetsägare tagits för att söka samverkan i syfte att lösa lokalfrågan. Vi (genom huvudmannen/huvudmannens ägare) ser även på möjligheten att förvärva lokal/fastighet för att lösa lokalfrågan. Det vi söker är fastighet i närhet till pendeltågsstation/buss. Ytmässigt handlar det om ca kvm med möjlighet till gy-sal, matsal, speciallokaler. 13 b) Utökad skola Redogör för hur ni avser att utöka befintliga lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta möjligheten till att utöka lokalerna (ange namn, telefonnummer, e-postadress). 13 c) Speciallokaler och utrustning Redogör för tillgången till speciallokaler och utrustning. Ange i vilken utsträckning speciallokaler ska hyras. Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa speciallokalerna och utrustning.

15 Idrott och hälsa Gy-sal i skolans planerade lokaler. Går inte detta skall gy-sal hyras. Naturvetenskapliga ämnen Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram. Skolenhetens utrustning i övrigt, särskilt tillgången till datorer. Elevcafeteria, uppehållsrum, personalrum, flera arbetsrum. klassrum utrustade med interaktiva tavlor. Mycket hög datortäthet för både elever och personal. IPads. 13 d) Skolbibliotek Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av redogörelsen ska bland annat framgå hur skolbiblioteket ska användas i den pedagogiska verksamheten. Om huvudmannen avser att köpa in tjänsten ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. Skolan ska ha ett eget skolbibliotek som ska rustas med litteratur och digitala läromedel och tillgänglig för personal och elever. Modell efter Häggviks Gymnasiums upplägg. 14. Ekonomi 14 a) Avgifter Utbildningen i gymnasiesärskolan kommer att vara avgiftsfri för eleverna. 14 b) Lägsta elevantal Ange hur många elever som behövs för att utbildningen/utbildningarna ska kunna starta och bära sig ekonomiskt c) Etableringskostnader Ange etableringskostnader och under vilka kostnadsposter i budgeten de finns redovisade. Lokalanpassning, möbler/inventarier, datorer. Finns redovisat i budget enligt bilaga 1 (resultatutv år 1-4) och bilaga 2 (likviditet år 1). Huvudmannens ekonomi kommer att klara av etableringskostnaderna, se huvudmannens årsredovisning, bilaga 4.

16 14 d) Bidragsbelopp Redovisa hur bidragsbeloppet har beräknats per skolform. Ange till exempel om summan grundats på kontakter med kommunen eller liknande. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive verksamhet. Bidragsbeloppen är beräknade utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga gymnasiesärskola. Bifogar exempel på faktura från två kommuner, Järfälla och Täby, se bilaga e) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa styrkas. Redovisa separat hur de har beräknats och bifoga underlag som styrker beloppet. Se avsnitt f) Resultatutveckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera ett positivt resultat. Resultatbudgeten över de första fyra åren finns i bilaga 1. År 2 förväntas verksamheten hamna med ett mindre u nderskott. År 3 förväntas ett överskott. Resultatbudgeten är framtagen utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga gymnasiesärskola Häggviks Gymnasium, som har ett liknande upplägg som den planerade skolan och som även har motsvarande fördelning av elever mellan nationell och individuell nivå. Huvudmannens ägare, Jan-Åke Ahlström AB, kommer att skjuta till kapital om behov kommer att uppstå. 14 g) Likviditetsbudget och Resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Läså r 1 Intäkter Läså r 1 Läså r 2 Läså r 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån 1) Övriga intäkter Ägartillskott 2) Finansiering med egna medel 3) Summa intäkter Övriga inbetalningar 4) Kostnader Summa inbetalningar Personal Utbetalningar Skolledning Personal Lärare

17 Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalhyra Möbler Datorer Service Kontorsutrustning Telefon, kopiator m m Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL- handledning Försäkringar SYV Finansiella poster Räntor Amorteringar Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalhyra Service Kontorsutrustning Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor m m APL- handledning Försäkringar SYV Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator m m Summa kostnader Vinst/Förlust

18 Summa utbetalningar Över-/underskott Lån: Styrk posten lån med aktuellt lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som lånas ut. Ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg samt t ex kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel: Avser finansiering med egna medel, till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel aktuell årsredovisning, se avsnitt 16. Övriga inbetalningar: Tillskott av medel som inte omfattas av ovanstående poster. Styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Personalkostnader: Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärar-/personaltjänster 15. Övriga upplysningar Ange eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla. Antalet sökanden till huvudmannens befintliga gymnasiesärskola, Häggviks Gymnasium, har ökat de senaste åren och prognosen, grundad på nuvarande ansökningar till Häggviks gymnasium, är att det finns behov av att komplettera Häggviks gymnasium idag med en liknande verksamhet men med ett annat geografiskt läge. Detta skulla öka tillgängligheten av skola för vår elevgrupp inom hela StorStockholm. En nystartad gymnasiesärskola skulle kunna ta emot de elever som vi idag får tacka nej till p.g.a. platsbrist. Dessutom kan en grupp elever erbjudas att flytta över från nuvarande Häggvik så att den befintliga skolan inte utökas för mycket. Den nystartade gymnasiesärskolan är tänkt att byggas upp efter befintligt koncept från Häggviks Gymnasium, där det finns väl utarbetade rutiner samt ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Ett samarbete mellan skolorna ska finnas och då Utvecklingspedagogik Sverige AB dessutom söker tillstånd för en gymnasieskola (Gy 2012/24274) ser vi stora möjlighet till samverkan mellan gynmnasiesärskolorna och gymnasieskolan som på olika sätt som kan bidra till inkludering. Vi kommer också att söka samverkan med befintliga gymnasieskolor i den geografiska närheten. Får vi som huvudman godkänt på vår ansökan om att starta gymnasieutbilning vid Häggviks Gymnasium (enligt ovan nämnda ansökan) kommer det att innebära färre gysärplatser på Häggviks Gymnasium, vilket gör, vad vi ser, behovet av ytterligare en gymnasiesärskola än större. (Not: Då upptagningsområdet är stort för den typ av skola som vi ansöker om, har vi även tittat på Sundebyberg som möjligt etabelringsområde. Sundbyberg har ingen egen gymnasiesärskola.) ANGÅENDE BUDGET Resultatbudgeten är framtagen utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga

19 gymnasiesärskola Häggviks Gymnasium, som har ett liknande upplägg som den planerade skolan och som även har motsvarande fördelning av elever mellan nationell och individuell nivå. Budget och likviditetsbehov finns i bilaga 1 resp 2. Huvudmannens ägare, Jan-Åke Ahlström AB , kommer att ställa upp med kapital om det kommer att behövas. 16. Bilagor Handlingar som ska bifogas ansökan - Ange bilagenummer. Fullmakt för den kontaktperson som företräder sökanden hos Statens skolinspektion. 10 Intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från elever och vårdnadshavare till den planerade utbildningen och skolenheten. Uppgifterna ska ligga till grund för sökandens budget och visa att sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de sökta utbildningarna. 8,9 Ritning över skolenhetens tilltänkta lokaler. Sökandens senaste årsredovisning. 4 Intyg avseende extern finansiering av utbildningsverksamheten. Aktiebolag - Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. 11 Vid utökning av verksamheten ska dessutom följande bifogas Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. 5, 6 Plan mot kränkande behandling. Övriga bilagor APL - förteckning av företag per program. 7 Bilagor till denna ansökan Namn Nr Bilaga 1 - Bilaga 1 - Budget år1-3 ny GySär.pdf 1 Bilaga 10 - Bilaga 10 - Fullmakt VR.pdf 10 Bilaga 11 - Bilaga _Registreringsbevis_ pdf 11 Bilaga 2 - Bilaga 2 - Likviditet år1 ny GySär.pdf 2 Bilaga 3 - Bilaga 3 - Exempel bidrag från Järfälla och Täby.pdf 3 Bilaga 4 - Bilaga 4 - Årsredovisning i Utvecklingspedagogik pdf 4 Bilaga 5 - Bilaga 5 - Systematiskt kvalitetsarbete huvudmannanivå.pdf 5

20 Bilaga 6 - Bilaga 6 - Hä2 Systematiskt kvalarbete på enhetsnivå.pdf 6 Bilaga 7 - Bilaga 7 - Hä2 APL lista.pdf 7 Bilaga 8 - Bilaga 8 - Elevantal HäGy 2007_2012.pdf 8 Bilaga 9 - Bilaga 9 - HäGy ansökn elever och kommuner.pdf 9 Angående bilagor Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats till ansökan Bilaga avseende ritning tilltänkta lokaler skickas inte in nu då diskussioner/sökande fortfarande pågår, se pkt 13a. Kompletteras med senare.

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573. Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman

Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573. Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman Remiss Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Baggium Utbildning AB har

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Örkelljunga kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Örkelljunga Utbildningscentrum, gymnasieskola i Örkelljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Sida 1 av 14 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Borlänge kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Erikslundsgymnasiet belägen i Borlänge kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Erikslundsgymnasiet

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Stockholms kommun Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Bromma gymnasium beläget i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Bromma gymnasium har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 genomförde tillsyn

Läs mer

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: SKOLINSPEKTIONEN Från: Anna-Carin Kostic [mailto:anna-carin.kostic@skolinspektionen.se] Skickat: den 18 februari 2016 14:48 Till: Höör - KLK - Höörs Kommun - Brevlåda Kopia: silvia.maria.bengtsson@gmail.com

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Kajan Friskola AB Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) Uppsala Dnr :965 Att: : :958

Kajan Friskola AB Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) Uppsala Dnr :965 Att: : :958 Beslut Kajan Friskola AB 2015-05-29 Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) 75643 Uppsala Dnr 31-2015:965 Att: anders.eriksson@kajanfriskola.se 31-2015:993 32-2015:958 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4656 Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Skutehagen F-3 i Göteborgs kommun 2(10) Tillsyn Skutehagen F-3 har genomfört

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Gy 11. Förutom den Lokala arbetsplanen

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-02-17 BUN 2016/22 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Aprendere Skolor AB lars.tunberg@aprendere.se Rektorn för Min Skola Östermalm malin.bellander@min-skola.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av den fristående skolan Min skola Östermalm i Stockholms

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun JB Gymnasium Mitt AB Postadress: Box 3147, 550 03 Jönköping Rektorn för JB Gymnasiet i Norrköping tommy.thundahl@jbgymnasiet.se 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola 'N Beslut Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Stockholms hotell & restaurangskola, gymnasiesärskola belägen i Stockholms kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4401 Järfälla kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Järfälla gymnasium belägen i Järfälla kommun 2(10) Tillsyn i Järfälla gymnasium har genomfört tillsyn av Järfälla kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7972 Karlskrona kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Törnströmska gymnasiet i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4413 Danderyds kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Danderyds gymnasiesärskola belägen i Danderyds kommun 2(10) Dnr 43-2016:4413 Tillsyn i Danderyds gymnasiesärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9014 Jönköpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Bäckadalsgymnasiet Ro 2 belägen i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-04 Dnr 44-2011:5338 Säkerhetsgymnasiet AB martin.bjurhem@bya.se Rektorn vid Säkerhetsgymnasiet bodil.henrikson@sakerhetsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Västerås kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Västerås kommun Information och Kompetens i Sverige AB gabriella.nylander@klaragymnasium.se Rektorn för Klara Gymnasium i Västerås johan.wewel@klaragymnasium.se 1 (6) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2016:11225 Lichron Teknik AB Org.nr. 556756-0635 elin.tai.lindberg@lichron.se för gymnasieskola efter tillsyn av Lichron Teknik AB Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beslut för förskoleklass

Beslut för förskoleklass Skolinspektionen Askrike Utbildning AB Org.nr. 556888-4257 Beslut för förskoleklass efter tillsyn i Flottiljens skola belägen i Täby kommun Förstagångstillsyn Flottiljens skola Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2014:8687 Åmåls kommun Bam.utbildning@amal.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av skolformen gymnasiesärskola i Åmåls kommun 2(13) Tillsyn av skolformen gymnasiesävslwia Åmåls kommun har

Läs mer