Till berörda kommuner (1) Dnr :747

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747"

Transkript

1 Remiss Till berörda kommuner (1) Dnr :747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda de förändringar av gymnasiesärskolan som regeringen föreslår i propositionen En gymnasiesärskola med hög kvalitet (prop. 2011/12:50). Förändringarna är föreslagna att gälla för utbildningar som startar läsåret 2013/14. Se mer information i bifogad Att yttra sig Gymnasiesärskolan Eftersom riksdagen ännu inte antagit gymnasiesärskolereformen kan Skolinspektionen komma att skicka kompletteringar avseende ansökan och sökta programstrukturer i ett senare skede. Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. E-postadress: Vänligen ange diarienummer :747 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. På Skolinspektionens vägnar Kerstin Haster Utredare Bilaga Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB Information från Skolinspektionen Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående skolor Kopia till Utvecklingspedagogik Sverige AB Postadress: Box 23069, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: Fax:

2 I kommun Järfälla kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). 1. Skolenheten och sökanden 1 a) Skolenhetens adressuppgifter Skolenhetens namn Arbetsnamn "Häggvik2" - Vi återkommer med annat namn Utdelningsadress, postnummer och ort Box 418, Sollentuna Webbadress E-postadress Telefon Mobil b) Sökandens uppgifter Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Utvecklingspedagogik Sverige AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Box 418, Sollentuna Webbadress

3 E-postadress Telefon Mobil c) Denna punkt fylls i endast om sökanden är en fysisk person. Sökanden lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter (exklusive personnummer) får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 d) Sökandens kontaktperson Kontaktpersonens behörighet att företräda sökanden bekräftas genom en fullmakt bifogad till ansökan, se avsnitt 16. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter enbart att ske med kontaktpersonen. Om kontaktperson ändras, ska detta anmälas till berörd handläggare. Ett byte av kontaktperson måste bekräftas genom ny fullmakt från sökanden. Kontaktpersonens namn Viveka Rosqvist E-postadress Telefon Mobil e) Medgivande om användning av personnamn Kontaktpersonen lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 f) Offentligt inflytande Har en kommun eller ett landsting aktier eller andelar i sökanden eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt? Ja Nej Om ja redogör för ägandeförhållandena, det rättsliga inflytandet, orsakerna till att samverkan är nödvändig samt eventuella särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

4 2. Planerad verksamhet 2 a) Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar. Waldorf Konfessionell Om skolenheten ska ha konfessionell inriktning redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. Observera att samtliga konfessionella inslag som kommer att förekomma i utbildningen ska redovisas. 2 b) Ange vilken läroplan gymnasiesärskolan avser att följa. Nationell läroplan Nationell läroplan och egna dokument som komplement till läroplanen. Se avsnitt c) Utökning av befintlig gymnasiesärskola Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestår av 5 siffror Ska skolenheten byta namn anges här det gamla namnet. Ska skolenheten byta namn anges här det nya namnet. Nuvarande antal elever i skolenheten. 3. Sökta utbildningar 3 a) Ange nationella program och inriktningar Riksdagen förväntas inom den närmaste tiden fatta beslut om hur den nya gymnasiesärskolan kommer att utformas. Den nya gymnasiesärskolan kommer tidigast att börja höstterminen På Skolverkets webbplats:www.skolverket.sekommer att framgå om riksdagen har fattat beslut om en ny gymnasiesärskola. Nationellt program Programmet för samhälle, natur, och språk Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

5 Läsår Läsår Läsår Nationellt program Programmet för hälsa, vård och omsorg Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår Nationellt program Individuella program Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår b) Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet

6 4. Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att kunna starta upp och driva den sökta verksamheten med varaktighet och stabilitet. Elevprognosen ska grundas på en genomförd intresseundersökning som bifogas i ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Redogör för de uppgifter som elevprognosen grundar sig på. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör undersökningen visa hur många elever ur relevant ålderskategori som visat ett riktat intresse för respektive planerat program och inriktning. Se avsnitt 16. Huvudmannen driver idag Häggviks Gymnasium, en etablerad gymnasiesärskola med läsåret 2011/ elever. Skolan har de senaste åren ökat kraftigt enligt följande: Lå 2007/ elever Lå 2008/ elever Lå 2009/ elever Lå 2010/ elever Lå 2011/ elever Prognos lå 2012/ elever Häggviks Gymnasium kommer de närmaste åren att ha årliga avgångar på drygt 50 elever per år. I vår prognos räknar vi med ett intag på 45 elever per år. Under förra läsåret hade Häggviks Gymnasium ett stort antal elever som sökte till oss och vi var p.g.a. platsbrist tvungna att säga nej till cirka 10 elever. Även under detta läsår ser vi ett stort intresse att söka till Häggviks Gymnasium och enligt den prognos vi gjort baserat på antal elever som har varit här och provat på under läsåret tror vi att vi kommer att bli tvungna och säga nej till cirka 20 elever inför lå 2012/2013. Se även bilaga 8 och 9. En nystartad gymnasiesärskola i Utvecklingspedagogiks regi i Järfälla skulle kunna ta emot de elever som vi idag får tacka nej till. Dessutom kan en grupp elever erbjudas möjligheten att flytta över från nuvarande Häggviks Gymnasium (förkorta resvägen). Vi ser också stora möjligheter att ta emot elever som i dag har för lång resväg till Häggviks Gymnasium. Idag tar företagets befintliga skola emot många elever från Järfälla. Trycket på elever därifrån har de senaste åren varit stort. Med en skola i Järfälla kommun skulle vi kunna erbjuda många elever (även kommuner gränsande till Järfälla) en betydligt kortare resväg. Närheten till buss och pendeltåg ger möjligheten att täcka in ett stort geografiskt upptagningsområde.

7 5. Skolenhetens och huvudmannens rutiner 5 a) Systematiskt kvalitetsarbete Redogör för hur skolenheten kommer att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Av redogörelsen ska det framgå vilka direktiv som kommer att ges till enhetsnivå och vilken återkoppling som kommer att begäras in från enhetsnivå samt vilka som kommer att medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Se avsnitt 16. Den nystartade gymnasiesärskolan är tänkt att byggas upp efter befintligt koncept från Häggviks Gymnasium. Ett nära samarbete mellan skolorna ska finnas. Därför bifogas Häggviks Gymnasiums kvalitetsarbete med denna ansökan. systematisk kvalitetesredovisning huvudman bilaga 5 systematisk kvalitetesredovisning enhet bilaga 6 5 b) Rutiner för klagomålshantering Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha gällande att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt hur elever, vårdnadshavare och andra får information om klagomålshantering. Rutiner för klagomålshantering ligger på vår hemsida Elever och vårdnadshavare kommer att få information om klagomålshantering via utskickad broschyr inför läsårsstart. Vi kommer även att informera om detta vid utvecklingssamtal och föräldramöte 5 c) Elevers och vårdnadshavares inflytande Redogör för hur elever och vårdnadshavare får inflytande över utbildningen. Eleverna kommer att utifrån deras förmåga bli delaktiga i planering och genomförande av sitt lärande tillsammans med undervisande lärare och mentor. Vid utvecklingssamtal kommer elev, vårdnadshavare och lärare diskutera utifrån de skriftliga omdömena och fokusområden kring lärande och kunskapsbedömning. Målen ska vara nedbrutna och konkretiserade i så hög grad som möjligt så att eleven kan ta till sig dem och därmed ges möjlighet att vara delaktig i sitt eget lärande. Den Individuella StudiePlanen (ISP)och den pedagogiska planeringen (PP)kommer att ligga som grund för dessa samtal. 5 d) Arbete för trygghet och studiero Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha för att utarbeta ordningsregler. Beskriv även hur eleverna kommer att medverka i processen. Klassråd och elevrådet kommer att få i uppdrag att tillsammans med personal utforma ordningsregler för skolan. 5 e) Plan mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner med att ta fram och arbeta med en plan mot kränkande behandling. Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 16. Plan mot likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling ska utarbetas i samverkan mellan personal, elever och föräldraråd, den ska revideras en gång om året utifrån vår övergripande

8 utvärdering. Bl.a. genom en årlig elevenkät. Skolan kommer att bilda en trygghetsgrupp som ska arbeta aktivt och preventivt mot kränkande behandling. Gruppen ska ledas av skolans kurator. Broschyr med lättläst text och bilder kommer att utformas som komplement till ordinarie plan. 5 f) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner och arbete med att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Rutiner kommer att finnas i skolans Likabehanlingsplan/plan mot kränkande behandling och Trygghetsgruppens broschyr.dessa planer kommer att utarbetas i samverkan med elever, föräldrar och personal. 5 g) Rutiner för frånvarohantering Redogör för skolenhetens rutiner för att rapportera frånvaro till vårdnadshavare. Vid ej anmäld frånvaro ska vårdnadshavare kontaktas samma dag. Mentorerna ansvarar för att detta sker. 5 h) Kommer huvudmannen att skicka in slutbetygen eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till lägeskommunen? Ja Nej 6. Utbildning 6 a) Undervisning och arbetsformer Redogör för hur undervisningen kommer att genomföras och vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen. Lämna konkreta exempel. Skolan kommer att vara uppdelad i Individuella o Nationella program. Klasserna kommer att var åldersblandande och gruppstorleken anpassas efter elevens behov. Skolans undervisning kommer att genomsyras av en tydliggörande pedagogik och ett tematiskt arbetssätt. För att minska riskerna med för mycket upprepning kommer en pedagogisk fyraårsplan för varje program baserad på kursernas nationella uppnående/strävansmål upprättas. Denna fyraårsplan ska revideras inför varje läsår. Detta för att säkerställa att samtliga följer de nationella målen. Inför varje termin upprättar samtliga lärare en pedagogisk planering för terminen i respektive kurs som visar på arbetssätt, metoder m.m. utifrån de nationella kursmålen. Ett samarbete med UngaFöretagare kommer att starta. 6 b) Värdegrundsfrågor Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Beskriv hur värdegrundsarbetet kommer att genomsyra verksamheten och inte endast är isolerat till enstaka lektioner. Lämna konkreta exempel.

9 Skolans trygghetsgrupp ska arbeta aktivt och preventivt med kränkande behandling genom bland annat forumspel och rollspel.en likabehandlingsplan/plan för kränkande behandling kommer att upprättas och målen i Likabehandlingsplanen /plan för kränkande behandling kommer att tas upp i klasserna kontinuerligt. Likabehandlingsplanen/plan för kränkande behandling ska också utarbetas med enbart bilder för att den ska vara tillgänglig för alla elever. Genom elevernas egen veckoplanering, samt konkretisering av målen kommer eleverna successivt lära sig att ta ansvar för sina studier. Sociala berättelser, Seriesamtal och rollspel ska vara ett naturligt inslag i undervisningen som stöd i värdegrundsfrågor. Skoldagen kommer att inledas med en kort samling där ofta värdegrundsfrågor tas upp. 6 c) Elevinflytande och elevdemokrati Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elevinflytande och elevdemokrati. Lämna konkreta exempel. Vi kommer att sträva efter att få våra elever så delaktiga som möjligt. Varje klass kommmer att ha regelbundna klassråd där elevernas synpunkter tas upp. Efter elevens förutsättningar ska eleverna själva hålla i dessa möten. Klassrådens synpunkter kommer att ta upp på skolans elevråd som leds av en elevrådsrepresentant, en elevassistent och någon från skolledningen. 6 d) Kunskapsutveckling Redogör för hur man vid skolenheten kommer att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Lämna konkreta exempel. Elevernas arbete och resultat kommer att dokumenteras kontinuerligt i en lärportal enligt den pedagogiskt årsplanen. Vårdnadshavare kommer att ha möjlighet att koppla upp sig mot lärportalen. Två gånger om året kommer pedagog/elev/vårdnadshavare ha utvecklingssamtal där man sätter upp mål och fokusområden för terminen. I den individuella studieplanen kommer man kunna följa kurser och timmar samt eventuellt extra stöd. Eleverna kommer att kontinuerligt och efter förmåga delaktiga i hela lärprocessen. Skolledningen kommer att ha minst tre inbokade samtal med varje enskild lärare vare läsår, skolledningen kommer också att medverka vid lärarlag som är varje vecka. Skolan kommer att ha en utvecklingsgrupp som består av skolledning, pedagogisk handledare och lärarlagsledare som ska träffas varje vecka. Elevhälsoteamet kommer att träffas varje vecka. Betygskonferenser ska ske varje termin. I samtliga dessa forum kommer elevernas kunskapsutveckling diskuteras. Skolledningen kmmer att göra spontana och inplanerade klassrumsbesök med lärande, målarbete och kunskapsutveckling i fokus. 6 e) Anpassning av undervisningen Redogör för hur man vid skolenheten kommer att anpassa undervisningen till elevernas behov.

10 Anpassning kommer att ske efter elevens behov genom gruppstorlek, personaltäthet,tydliggörande pedagogik, läromedel/it, kognitivt stöd, individuell/gruppundervisning. 6 f) Elever i behov av särskilt stöd Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Beskriv särskilt rutinerna för upprättande av och arbetet med åtgärdsprogram. Lämna konkreta exempel. Om elev har svårigheter i sitt skolarbete diskuteras detta i lärarlaget. Insatser inom lärarlaget sätts in, elevärendet tas upp i handledning (skolpsykolog eller pedagogisk handledare)och läraren upprättar en handlingsplan. Behöver eleven särskilt stöd, anmäls elevärendet till elevhälsan. Rektor ser till att en utredning görs. Utifrån resultatet sätt åtgärder in, vid behov elevhälsokonferens med åtgärdsprogram eller fortsatt handlingsplan. Åtgärderna följs kontinuerligt upp och vårdnadshavare delges om rätten till överklagande. Flödesschema/handlingsplan för elev i behov av särskilt stöd finns tillgänglig samt blankett för anmälan till elevhälsan. 6 g) Information till vårdnadshavare Redogör för på vilket sätt vårdnadshavaren kommer att informeras om elevens kunskaper, utveckling och lärande. Genom utvecklingssamtal samt möjlighet att ta del av de skriftliga omdömena, fokusområden och pedagogisk beskrivning på lärportalen får vårdnadshavare möjlighet att kontinuerligt ta del av elevens kunskapsutveckling. 6 h) Betyg - markera ett av alternativen nedan Skolan kommer att följa bestämmelserna om betyg i 3 kap och 18 kap skollagen. Skolan anordnar endast det individuella programmet och avser därför inte att sätta betyg. 6 i) Redogör för skolans arbete med individuella studieplaner. Varje elev ska ha en individuell studieplan som formas tillsammans med elev, vårdnadshavare samt mentor två gånger per läsår vid utvecklingssamtalen. Den individuella studieplanen ska innehålla en timplan, individuella val, fokus områden samt skriftliga omdömen. 7. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 7a) Omfattning av APL Redogör för omfattningen (antal veckor) av planerad APL för respektive program. För elever på det individuella programmet är praktik av stort värde. En del av eleverna har flera olika praktikplatser medans andra har en enda under sina fyra år. Allt planeras efter den enskilde elevens behov och förmåga.

11 Elever på det nationella programmet ska göra minst 22 veckors APL. 7b) Anskaffande av APL-platser Redogör för de rutiner skolenheten kommer att ha vid anskaffandet av APL-platser. Elev kallas i åk 2, med föräldrar, till ett möte hos SYV för att prata om APL. Eleven fyller i en intresseblankett samt en blankett där det i huvudsak fokuseras på elevens behov av stöd/hjälpmedel. Under mötet går man igenom intressen och önskemål från elev, men även det utbud av praktikplatser som finns i närområdet (skolans eller där eleven bor). Efter samtalet tar SYV kontakt med de företag som är aktuella för respektive elev. SYV bokar efter detta möte in en praktikperiod och tar kontakt med handledare. 7c) Säkerställande av APL-platser Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL-platser på respektive program där APL kommer att erbjudas. Bifoga en förteckning över de företag som visat intresse för att ta emot elever. Observera att förteckning per program ska bifogas. Av förteckningen ska kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) till namngiven person på respektive företag framgå som kan bekräfta tillgång till APLplatser. Se avsnitt 16. Se bifogad lista över redan tagna kontakter. Bilaga 7. Fler kontakter kommer att tas med företag i geografisk närhet. 7 d) Beskriv den planerade organisationen kring APL med avseende på skolans kontakter med arbetsplatserna, handledning och besök på arbetsplatserna. Skolan kommer att erbjuda handledning för de företag som tar emot praktikelever, även en enklare utbildning kring utvecklingsstörning/funktionshinder kommer att erbjudas. När det är nya platser som hittas åker alltid SYV på ett besök för att prata med handledaren och titta på hur företaget ser ut. Under praktikens gång så besöker mentorerna alltid eleverna, med chans för handledaren att ställa frågor om eleven och praktiken. Efter praktikens slut fyller eleven i en utvärdering, för att man skall kunna jämföra och i slutändan kunna välja vilken praktikplats man tyckte var bäst. Även praktikplatsen skall fylla i en utvärdering, där handledaren svarar på om eleven är välkommen tillbaka på en andra period, om eleven behöver öva på något för att klara denna typ av arbete m.m. SYV har kontinuerlig kontakt med företagen, även om det inte alltid finns elever på praktik där. Varje år kollar man igenom om de som tidigare haft elever är intresserad av att ta emot igen. Nya kontakter tas ständigt, ffa via personliga besök eller genom olika mässor, telefonsamtal, internet, tips från kollegor etc.

12 8. Mottagande och urval 8 a) Kommer skolan att vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i en gymnasiesärskola med offentlig huvudman? Ja 8 b) Ange vilka urvalsgrunder som kommer att gälla vid fler sökande än antal platser. Ange även i vilken ordning urvalsgrunderna kommer att tillämpas. 1 Svedenskolan - Utvecklingspedagogik Sverige AB 2 syskonförtur 3 närhetsprincip 4 elever från kommuner som inte har egen gymnasiesärskola/den den utbildning som huvudmannen har 9. Skolenhetens organisation, ledning och personal 9 a) Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Skolenheten kommer att ha en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. 9 b) Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster c) Lärarnas utbildning För undervisningen i gymnasiesärskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Övergångsbestämmelser avseende lärarlegitimation framgår av Lag (2010:801) om införande av skollagen. Undantag får göras i vissa fall. Skolenheten kommer att följa skollagens krav på lärarnas utbildning.

13 10. Elevhälsa Redogör för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll, de insatser elevhälsan på skolenheten kommer att omfatta samt de funktioner inom elevhälsan (utöver skolläkare och skolsköterska) som skolenhetens elever kommer att ha tillgång till. Elevhälsan kommer att bestå av skolpsykolog, skolkurator, pedagogisk handledare, skolsköterska och skolläkare, representant samordnare skola/fritids speciallärare, biträdande rektor och rektor. Stödfunktionerna blir anställda inom företaget förutom skolsköterska och skolläkare som köps in. Elevhälsan kommer att träffas en gång i veckan och ledas av rektor. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska psykosociala och specialpedagogisk insatser och bidrar till skapandet av miljöer som främjar lärande,utveckling och hälsa. Elevärenden ska anmälas till elevhälsan genom fastställd blankett och den som anmäler ärendet kommer att bli inbjuden till elevhälsan för rådgivning. Utredningar, handledning och rådgivning ska sker via elevhälsan. Flödesschema för elever med särskilt stöd kommer att finnas tillgängligt för all personal se bilaga Utifrån denna samlade kompetens kommer teamet arbeta för att hitta bästa möjliga lösningar för att eleverna ska få det stöd och hjälp de behöver och har rätt till. Om man är utsatt för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling ska man i första hand vända sig till lärare, annan vuxen på skolan, skolledning eller någon av personerna i Trygghetsgruppen eller/och elevhälsoteamet. Trygghetsgruppen ska kopplas alltid in vid misstanke om mobbning. 11. Studie- och yrkesvägledning Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa att eleverna i gymnasiesärskolan erbjuds Studie- och yrkesvägledning (SYV) så att elevernas behov av vägledning och information inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Om huvudmannen avser att överlämna uppgiften på entreprenad ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. På skolan kommer det att finnas en studie och yrkesvägledare som ska ansvara, i samverkan med elev, vårdnadshavare och mentor, för individuell planering, genomförande och utvärdering av praktik för samtliga elever. Praktiken ska utmärkas av samverkan och elevens delaktighet. Eleven ska också vara delaktig i beslut om sysselsättning efter gymnasietiden. Varje elev som gjort praktik får ett skriftligt omdöme från praktikplatsen samt gör efter förmåga en egen skriftligt utvärdering. 12. Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk 12 a) Modersmålsundervisning Skolenheten kommer att erbjuda modersmålsundervisning. 12 b) Svenska som andraspråk Undervisning i svenska som andraspråk ska om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från

14 skolor i utlandet samt invandrarelever som har svenska som umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Skolenheten kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk. 13. Lokaler och utrustning 13 a) Nyetablerad skola Redogör för skolans planerade lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta att de redovisade lokalalternativen kan bli aktuella inför planerad skolstart (ange namn, telefonnummer, e-postadress). Vid nybyggnation bifogas en ritning. Se avsnitt 16. Med tanke på att den elevgrupp som vi riktar oss till inte är koncentrerad till ett visst specifikt område i en kommun eller ens till en viss kommun, har vi tittat brett på såväl geografiskt läge i stort (vilken/vilka kommuner) och var i den eventuella kommunen som etableringen kan bli aktuell. Det vi ser, utifrån varifrån befintliga elever på Häggviks Gymnasium kommer liksom från vilka kommuner de som söker till oss kommer ifrån, är att det finns ett stort behov av en gymnasiesärskola som kan komplettera Häggviks Gymnasium och erbjuda en alterantiv skolplacering. Vi har tagit kontakt med utbildningsdirektören i Järfälla för att undersöka deras möjligheter att stödja oss i etableringen även utifrån ett lokalperspektiv. Vidare har ett antal kontakter med privata fastighetsägare tagits för att söka samverkan i syfte att lösa lokalfrågan. Vi (genom huvudmannen/huvudmannens ägare) ser även på möjligheten att förvärva lokal/fastighet för att lösa lokalfrågan. Det vi söker är fastighet i närhet till pendeltågsstation/buss. Ytmässigt handlar det om ca kvm med möjlighet till gy-sal, matsal, speciallokaler. 13 b) Utökad skola Redogör för hur ni avser att utöka befintliga lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta möjligheten till att utöka lokalerna (ange namn, telefonnummer, e-postadress). 13 c) Speciallokaler och utrustning Redogör för tillgången till speciallokaler och utrustning. Ange i vilken utsträckning speciallokaler ska hyras. Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa speciallokalerna och utrustning.

15 Idrott och hälsa Gy-sal i skolans planerade lokaler. Går inte detta skall gy-sal hyras. Naturvetenskapliga ämnen Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram. Skolenhetens utrustning i övrigt, särskilt tillgången till datorer. Elevcafeteria, uppehållsrum, personalrum, flera arbetsrum. klassrum utrustade med interaktiva tavlor. Mycket hög datortäthet för både elever och personal. IPads. 13 d) Skolbibliotek Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av redogörelsen ska bland annat framgå hur skolbiblioteket ska användas i den pedagogiska verksamheten. Om huvudmannen avser att köpa in tjänsten ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. Skolan ska ha ett eget skolbibliotek som ska rustas med litteratur och digitala läromedel och tillgänglig för personal och elever. Modell efter Häggviks Gymnasiums upplägg. 14. Ekonomi 14 a) Avgifter Utbildningen i gymnasiesärskolan kommer att vara avgiftsfri för eleverna. 14 b) Lägsta elevantal Ange hur många elever som behövs för att utbildningen/utbildningarna ska kunna starta och bära sig ekonomiskt c) Etableringskostnader Ange etableringskostnader och under vilka kostnadsposter i budgeten de finns redovisade. Lokalanpassning, möbler/inventarier, datorer. Finns redovisat i budget enligt bilaga 1 (resultatutv år 1-4) och bilaga 2 (likviditet år 1). Huvudmannens ekonomi kommer att klara av etableringskostnaderna, se huvudmannens årsredovisning, bilaga 4.

16 14 d) Bidragsbelopp Redovisa hur bidragsbeloppet har beräknats per skolform. Ange till exempel om summan grundats på kontakter med kommunen eller liknande. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive verksamhet. Bidragsbeloppen är beräknade utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga gymnasiesärskola. Bifogar exempel på faktura från två kommuner, Järfälla och Täby, se bilaga e) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa styrkas. Redovisa separat hur de har beräknats och bifoga underlag som styrker beloppet. Se avsnitt f) Resultatutveckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera ett positivt resultat. Resultatbudgeten över de första fyra åren finns i bilaga 1. År 2 förväntas verksamheten hamna med ett mindre u nderskott. År 3 förväntas ett överskott. Resultatbudgeten är framtagen utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga gymnasiesärskola Häggviks Gymnasium, som har ett liknande upplägg som den planerade skolan och som även har motsvarande fördelning av elever mellan nationell och individuell nivå. Huvudmannens ägare, Jan-Åke Ahlström AB, kommer att skjuta till kapital om behov kommer att uppstå. 14 g) Likviditetsbudget och Resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Läså r 1 Intäkter Läså r 1 Läså r 2 Läså r 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån 1) Övriga intäkter Ägartillskott 2) Finansiering med egna medel 3) Summa intäkter Övriga inbetalningar 4) Kostnader Summa inbetalningar Personal Utbetalningar Skolledning Personal Lärare

17 Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalhyra Möbler Datorer Service Kontorsutrustning Telefon, kopiator m m Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL- handledning Försäkringar SYV Finansiella poster Räntor Amorteringar Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalhyra Service Kontorsutrustning Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor m m APL- handledning Försäkringar SYV Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator m m Summa kostnader Vinst/Förlust

18 Summa utbetalningar Över-/underskott Lån: Styrk posten lån med aktuellt lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som lånas ut. Ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg samt t ex kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel: Avser finansiering med egna medel, till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel aktuell årsredovisning, se avsnitt 16. Övriga inbetalningar: Tillskott av medel som inte omfattas av ovanstående poster. Styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Personalkostnader: Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärar-/personaltjänster 15. Övriga upplysningar Ange eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla. Antalet sökanden till huvudmannens befintliga gymnasiesärskola, Häggviks Gymnasium, har ökat de senaste åren och prognosen, grundad på nuvarande ansökningar till Häggviks gymnasium, är att det finns behov av att komplettera Häggviks gymnasium idag med en liknande verksamhet men med ett annat geografiskt läge. Detta skulla öka tillgängligheten av skola för vår elevgrupp inom hela StorStockholm. En nystartad gymnasiesärskola skulle kunna ta emot de elever som vi idag får tacka nej till p.g.a. platsbrist. Dessutom kan en grupp elever erbjudas att flytta över från nuvarande Häggvik så att den befintliga skolan inte utökas för mycket. Den nystartade gymnasiesärskolan är tänkt att byggas upp efter befintligt koncept från Häggviks Gymnasium, där det finns väl utarbetade rutiner samt ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Ett samarbete mellan skolorna ska finnas och då Utvecklingspedagogik Sverige AB dessutom söker tillstånd för en gymnasieskola (Gy 2012/24274) ser vi stora möjlighet till samverkan mellan gynmnasiesärskolorna och gymnasieskolan som på olika sätt som kan bidra till inkludering. Vi kommer också att söka samverkan med befintliga gymnasieskolor i den geografiska närheten. Får vi som huvudman godkänt på vår ansökan om att starta gymnasieutbilning vid Häggviks Gymnasium (enligt ovan nämnda ansökan) kommer det att innebära färre gysärplatser på Häggviks Gymnasium, vilket gör, vad vi ser, behovet av ytterligare en gymnasiesärskola än större. (Not: Då upptagningsområdet är stort för den typ av skola som vi ansöker om, har vi även tittat på Sundebyberg som möjligt etabelringsområde. Sundbyberg har ingen egen gymnasiesärskola.) ANGÅENDE BUDGET Resultatbudgeten är framtagen utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga

19 gymnasiesärskola Häggviks Gymnasium, som har ett liknande upplägg som den planerade skolan och som även har motsvarande fördelning av elever mellan nationell och individuell nivå. Budget och likviditetsbehov finns i bilaga 1 resp 2. Huvudmannens ägare, Jan-Åke Ahlström AB , kommer att ställa upp med kapital om det kommer att behövas. 16. Bilagor Handlingar som ska bifogas ansökan - Ange bilagenummer. Fullmakt för den kontaktperson som företräder sökanden hos Statens skolinspektion. 10 Intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från elever och vårdnadshavare till den planerade utbildningen och skolenheten. Uppgifterna ska ligga till grund för sökandens budget och visa att sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de sökta utbildningarna. 8,9 Ritning över skolenhetens tilltänkta lokaler. Sökandens senaste årsredovisning. 4 Intyg avseende extern finansiering av utbildningsverksamheten. Aktiebolag - Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. 11 Vid utökning av verksamheten ska dessutom följande bifogas Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. 5, 6 Plan mot kränkande behandling. Övriga bilagor APL - förteckning av företag per program. 7 Bilagor till denna ansökan Namn Nr Bilaga 1 - Bilaga 1 - Budget år1-3 ny GySär.pdf 1 Bilaga 10 - Bilaga 10 - Fullmakt VR.pdf 10 Bilaga 11 - Bilaga _Registreringsbevis_ pdf 11 Bilaga 2 - Bilaga 2 - Likviditet år1 ny GySär.pdf 2 Bilaga 3 - Bilaga 3 - Exempel bidrag från Järfälla och Täby.pdf 3 Bilaga 4 - Bilaga 4 - Årsredovisning i Utvecklingspedagogik pdf 4 Bilaga 5 - Bilaga 5 - Systematiskt kvalitetsarbete huvudmannanivå.pdf 5

20 Bilaga 6 - Bilaga 6 - Hä2 Systematiskt kvalarbete på enhetsnivå.pdf 6 Bilaga 7 - Bilaga 7 - Hä2 APL lista.pdf 7 Bilaga 8 - Bilaga 8 - Elevantal HäGy 2007_2012.pdf 8 Bilaga 9 - Bilaga 9 - HäGy ansökn elever och kommuner.pdf 9 Angående bilagor Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats till ansökan Bilaga avseende ritning tilltänkta lokaler skickas inte in nu då diskussioner/sökande fortfarande pågår, se pkt 13a. Kompletteras med senare.

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 2014/41056 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem

Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem 2014-01-27 1 (5) Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem Se Riktlinjer för godkännande av fristående fritidshem, Bun 2013/210 för information om ansökningsprocessen. 1 Fullständigt ifylld

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gr 2014/40498 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Remiss - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-17 GN-2014/97.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss - Ansökan från

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad fr.o.m.

Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. E4 BESLUTSFÖRSLAG Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. läsåret 2015/2016 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Borås Stad avstyrker

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Uppföljningsbesök på nystartade fristående skolor läsåret 2010/2011. Rapport

Uppföljningsbesök på nystartade fristående skolor läsåret 2010/2011. Rapport Uppföljningsbesök på nystartade fristående skolor läsåret 2010/2011 2 (15) Sammanfattning Skolinspektionen genomför uppföljningsbesök på samtliga nystartade fristående skolor i Sverige. Läsåret 2010/2011

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer