1. Skolenheten och sökanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Skolenheten och sökanden"

Transkript

1 Dnr :644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). 1. Skolenheten och sökanden 1 a) Skolenhetens adressuppgifter Skolenhetens namn Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm Utdelningsadress, postnummer och ort Viktor Rydbergs väg Webbadress E-postadress Telefon Mobil b) Sökandens uppgifter Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor Organisationsform Stiftelse Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Kungstensgatan 6, Stockholm Webbadress

2 E-postadress Telefon Mobil c) Denna punkt fylls i endast om sökanden är en fysisk person. Sökanden lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter (exklusive personnummer) får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 d) Sökandens kontaktperson Kontaktpersonens behörighet att företräda sökanden bekräftas genom en fullmakt bifogad till ansökan, se avsnitt 17. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter enbart att ske med kontaktpersonen. Om kontaktperson ändras, ska detta anmälas till berörd handläggare. Ett byte av kontaktperson måste bekräftas genom ny fullmakt från sökanden. Kontaktpersonens namn Louise Ankarcrona E-postadress Telefon Mobil e) Medgivande om användning av personnamn Kontaktpersonen lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 f) Offentligt inflytande Har en kommun eller ett landsting aktier eller andelar i sökanden eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt? Ja Nej Om ja redogör för ägandeförhållandena, det rättsliga inflytandet, orsakerna till att samverkan är nödvändig samt eventuella särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

3 2. Planerad verksamhet 2 a) Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar. Waldorf Konfessionell Om skolenheten ska ha konfessionell inriktning redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. Observera att samtliga konfessionella inslag som kommer att förekomma i utbildningen ska redovisas. 2 b) Ange vilken läroplan skolenheten avser att följa. Läroplan för gymnasieskolan 2011 Läroplan för gymnasieskolan 2011 och egna dokument som komplement till läroplanen. Se avsnitt c) Särskilda varianter m.m. Ange om ansökan avser särskilda varianter, riksrekrytering, riksrekryterande idrottsutbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning. En ansökan ska då även göras på Skolverkets webbplats:http://forms.skolverket.se/orbeon/ansokan-forms/start Ja, ansökan har gjorts på Skolverkets webbplats. 2 d) Utökning av gymnasieskolan Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestår av 5 siffror Ska skolenheten byta namn anges här det gamla namnet. Ska skolenheten byta namn anges här det nya namnet. Nuvarande antal elever i skolenheten Sökta utbildningar 3 a) Ange nationella program och inriktningar Nationellt program Nationell inriktning

4 Estetiska programmet Musik Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår b) Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att kunna starta upp och driva den sökta verksamheten med varaktighet och stabilitet. Elevprognosen ska grundas på en genomförd intresseundersökning som bifogas i ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Redogör för de uppgifter som elevprognosen grundar sig på. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör undersökningen visa hur många elever ur relevant ålderskategori som visat ett riktat intresse för respektive planerat program och inriktning. Se avsnitt 17. Se bilaga 2 5. Skolenhetens och huvudmannens rutiner 5 a) Systematiskt kvalitetsarbete Redogör för hur skolenheten kommer att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Av redogörelsen ska det framgå vilka direktiv som kommer att ges till enhetsnivå och vilken återkoppling som kommer att begäras in från enhetsnivå samt vilka som kommer att medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Se avsnitt 17. På stiftelsens skolor sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete: På enhetsnivå:

5 Enskilda kurser utvärderas av eleverna Personalen utvärderar skolledningarnas arbete På huvudmannanivå: Varje år utvärderas, genom enkäter till eleverna i årskurs ett och tre, allmänna faktorer som miljö, trivsel, kunskapsinhämtning, studievägledning, skolhälsovård, information och kommunikation. Resultaten av enkäterna på enhets- och huvudmannanivå ligger till grund för planeringen av följande läsår. På stiftelsens skolor pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Lärarna har stor frihet att pröva nya metoder och arbetssätt. En förutsättning för detta är en noggrann uppföljning av resultatet, vilket också sker. Se bilaga 6 5 b) Rutiner för klagomålshantering Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha gällande att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt hur elever, vårdnadshavare och andra får information om klagomålshantering. Huvudmannen och skolledningen informerar på skolans portal - som är tillgänglig för elever och vårdnadshavare - om hur klagomål, tankar och idéer kan framföras till huvudman, skolledning eller lärare. Huvudmannen och skolledningen tar således emot mejl, telefonsamtal, brev, och svarar alltid på dessa. Skolan har en aktiv föräldraföreningsom skolledningen har regelbundna möten med. Till förädraföreningen kan vårdnadshavare vända sig med klagomål. Skolledningen informerar huvudmannen om inkomna klagomål, som följer upp att den klagande får svar inom en vecka. På under fliken kontakt finns ett fält med följande text: Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten i stiftelsens skolor? Skicka ett brev till stiftelsen eller ett mail till Skolhuvudmannen behandlar ärendet och återkommer med svar inom en vecka. Adressen går direkt till styrelsen för huvudmannen, som kontaktar berörd skolledare och ser till att ärendet behandlas så att svar kan ges inom den angivna tiden. 5 c) Elevers och vårdnadshavares inflytande Redogör för hur elever och vårdnadshavare får inflytande över utbildningen. Skolan har ett väl fungerande elevråd, med valda representanter i styrlesen, som arrangerar öppna elevrådsmöten varje vecka, dit alla elever på skolan är välkomna. Elevrådet har också regelbundna möten med skolledningen, där frågor som rör allt från elevernas fysiska skolmiljö, sociala aktiviteter

6 och undervisningsfrågor diskuteras. Varje klass har två mentorer, som träffar sina mentorselever en gång i veckan. I årskurs ett diskuteras begreppet demokrati och elevdemokrati under mentortiden. Inom de olika kurserna på skolan bestämer lärarna form och innehåll i samråd med eleverna, inom ramen för de mål och styrdokument som finns. Eleverna ges möjlighet att ta stort ansvar för upplägg och planering av sina studier. Genom möjlighet till god framförhållning och transparens ges eleverna möjlighet att påverka allt från lektionsinnehåll till examinationsformer, studietakt och kursinnehåll. Skolan har ett öppet klimat mellan elever och mellan personal och elever, vilket framkomer i de utvärderingar som görs varje år. Eleverna driver idag ett antal kommitéer, där elever och personal tillsammans arbetar för ett gemensamt syfte. 5 d) Arbete för trygghet och studiero Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha för att utarbeta ordningsregler. Beskriv även hur eleverna kommer att medverka i processen. På Viktor Rydberg Gymnasium finns ett kontrakt mellan elev och skola, där ordningsregler finns definierade. Alla elever som börjar skolan får skriva på kontraktet, som är utarbetat av elever och personal, under ledning av rektor. Varje år, på vårterminen, ses reglerna över i alla mentorsgrupper, för eventuell revidering 5 e) Plan mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner med att ta fram och arbeta med en plan mot kränkande behandling. Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 17. Se bilaga 7, Likabehandlingsplan med plan för åtgärder vid kränkande behandling 5 f) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner och arbete med att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Se bilaga 7, Likabehandlingsplan med plan för åtgärder vid kränkande behandling 5 g) Rutiner för frånvarohantering Redogör för skolenhetens rutiner för att rapportera frånvaro till vårdnadshavare. Vårdnadshavaren får välja om rapportering ska ske via eller sms. Efter varje skoldag skickas frånvarorapport automatiskt från frånvaroprogrammet. 5 h) Kommer huvudmannen att skicka in slutbetygen eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till lägeskommunen? Ja Nej

7 6. Kurser och yrkesutgångar 6 a) Kurser inom programfördjupning Inom ramen för varje nationellt program ska skolenheten erbjuda ett antal kurser som programfördjupning. De kurser som får erbjudas är sådana kurser som Skolverket meddelat föreskrifter om. Redogör för respektive sökt program vilka kurser skolenheten avser att erbjuda inom ramen för programmets programfördjupning. Följande kurser kommer att erbjudas på programfördjupningen för det sökta programmet: Engelska 7 Entreprenörskap Film- och TV-produktion Filosofi 1 Fotografisk bild Matematik 2b Matematik 3b Matematik 4 Medieproduktion 1 Medieproduktion 2 Moderna språk - Spanska, Franska, Tyska, Kinesiska Ensemble 1 Instrument eller sång 1 Instrument eller sång 2 Körsång 1 Körsång 2 Musikproduktion 1 Naturkunskap 2 Psykologi 1 Samhällskunskap 2 6 b) Yrkesutgångar Om ansökan avser utbildning på yrkesprogram ange, per program, vilken eller vilka yrkesutgångar som utbildningen på programmet kommer att leda till. 6 c) Kurser inom det individuella valet Skolenheten ska inom ramen för det individuella valet erbjuda de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå för elever på yrkesprogram. Eleverna på samtliga program ska ha rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen och minst en kurs i estetiska ämnen inom det individuella valet. Kommer skolenheten att erbjuda dessa kurser inom ramen för det individuella valet? Ja Nej

8 7. Utbildning 7 a) Undervisning och arbetsformer Redogör för hur undervisningen kommer att genomföras och vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen. Lämna konkreta exempel. Undervisningen i musik på VRG i Djursholm ska i så stor utsträckning som möjligt integreras med andra estetiska ämnen, men också humaniora och språk. Tre områden kommer undervisningen att präglas av: -Teori och praktik går hand i hand, vilket skapar möjlighet att omsätta sitt kunnande och att växa med ämnet musik. -Samspel, eleverna ska tränas i att samverka musikaliskt och också låta sig ledas och leda delar av musikundervisningen, framträdanden och förberedelser för konserter och musikproduktioner -Aktivitet ska vara ett ledord i undervisningen, tydligt fokus ligger på ett elevlett och formativt sätt att arbeta med musikämnets alla kurser. Elever som läser inriktning musik på estetiska programmet får både enskild undervisning på sitt huvudinstrument varje vecka under alla tre åren. Under alla tre åren spelar/sjunger eleven i ensemble och får undervisning i små grupper i gehörs- och musiklära, vilket ger en naturlig koppling i undervisningen till både teori och praktik. För att möta publiken utanför skolan anordnas konserter i lokaler. Detta för att lära eleverna alla led kring framträdanden och produktion. Eleverna får då möjlighet att väva in kunskaper från andra kurser som till exempel ledarskap och entreprenörskap. Inför tredje året kan eleven delta i audition till VRG.s musikal, som är en frivillig kurs i alla stiftelsens tre gymnasieskolor i åk 3. Musikalen sätts upp på en etablerad scen i Stockholm. 7 b) Värdegrundsfrågor Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Beskriv hur värdegrundsarbetet kommer att genomsyra verksamheten och inte endast är isolerat till enstaka lektioner. Lämna konkreta exempel. Det kontinuerliga värdegrundsarbetet på VRG Djursholm innefattar bl.a. arbetet med skolans likabehandlingsplan. Vid varje skolstart formas en grupp som arbetar aktivt med likabehandlingsplanen under hösten. Gruppen består av elever (minst en representant från elevkåren och en från Peers ) samt vuxna på skolan (skolledning, lärare samt resurspersonal) som träffas för att arbeta med att revidera likabehandlingsplanen inför nästkommande kalenderår. Gruppen tar också fram arbetsmaterial som alla elever får tillfälle att arbeta med under hösten i sina mentorsgrupper. Arbetsmaterialet syftar främst till att få skolans elever delaktiga i vilka typer av insatser man vill jobba med på skolan under nästkommande kalenderår. Mentorerna håller i dessa tillfällen och lämnar sedan in elevernas kommentarer till arbetsgruppen, som går igenom dem och lägger fram förslag på en reviderad likabehandlingsplan. I mentorsgrupperna använder man också dessa tillfällen till att diskutera vad diskriminering och kränkande behandling är. Arbetsgruppen skickar sedan ut förslag på ny likabehandlingsplan för nästkommande läsår, som eleverna får godkänna. Detta förslag går även till skolans personal och till föräldraföreningen. Detta arbete med likabehandlingsplanen innebär ett kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor.

9 Ur förra årets arbete utmynnade t.ex. vad vi kallar VRG Olympics, en dag som syftar till att skapa gemenskap mellan årskurser och program, förebygga kränkningar och öka tryggheten på skolan. VRG Olympics gick av stapeln för första gången hösten 2011, med mycket lyckat resultat. VRG Olympics kommer att gå av stapeln igen, hösten Likabehandlingsplanen bifogas. 7 c) Elevinflytande och elevdemokrati Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elevinflytande och elevdemokrati. Lämna konkreta exempel. Eleverna kan påverka sin studieplan och fritt välja inom programfördjupning och individuella valet. De kan påverka vilket år dessa kurser kunnat läsas, samt även i viss utsträckning ändra sina val under studietiden. Eleverna kan påverka arbetsformen i alla ämnen och i viss mån även antalet samt utformningen av examinationerna (prov, redovisningar). Via möten med lärare och skolledning, samt elevkår och peergroup (rådgivande elevgrupp) fångas elevers åsikter upp och diskuteras. Mentorstiden används också för avstämning med samtliga elever kring arbetssituation och önskemål. Eleverna kan på detta sätt påverka även övergripande frågor som arbetsbördans fördelning över läsåret, regler för prov och inlämningar, hur elever sätts ihop i grupper samt gemensamma ordnings och trivselregler. På skolan förväntar vi oss att eleverna deltar aktivt i undervisningen och att de tar ansvar för de möjligheter de har att påverka sin utbildning. Eleverna kan även utöva inflytande, både via sin respons på skolans olika utvärderingar och i samband med de analyser som görs av kursutvärderingar och skolutvärderingar. Skolans elevskyddsombud deltar i skyddstillsynen av skolans fysiska och psykiska miljö och samtliga elever är delaktiga i framtagandet och uppföljningen av likabehandlingsplanen. Det förekommer även att olika intressegrupper tar direkt kontakt med skolledningen för att påverka utbildningen, t. ex. med förslag på kurser som de gärna ser erbjuds inom ramen för det individuella valet eller förslag/förbättringar som rör arbetsmiljön. 7 d) Kunskapsutveckling Redogör för hur man vid skolenheten kommer att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Lämna konkreta exempel. Undervisningen är så gott som uteslutande i form av lärarledda lektioner vilket ger lärarna god möjlighet att ha kontinuerlig uppsikt över elevernas framsteg och snabbt kan lägga märke till om någon elev har svårigheter i kursen. Skolan erbjuder frivilligt stöd i form av t. ex mattestuga, för elever som har svårigheter och är i behov av extra stöd. Skolans specialpedagoger erbjuder ett stöd som utformas och schemaläggs utifrån elevens individuella behov. Elever med dyslexi, dyskalkyli eller andra svårigheter har möjlighet att

10 använda sig av hjälpmedel i undervisningen och vid examinationer. Extra tid vid examinationer planeras in och det finns även möjlighet till alternativa examinationsformer. Stödet kan dels ges i form av allt från mattestugor för elevgrupper, dels i form av individuellt stöd med en anpassning av undervisningen för att tillgodose elevens behov, med specialpedagog alt ämneslärare. 7 e) Anpassning av undervisningen Redogör för hur man vid skolenheten kommer att anpassa undervisningen till elevernas behov. När eleverna börjar årskurs 1 görs ett diagnostiskt prov i svenska och matematik som syftar till att identifiera vilka elever som möjligen skulle behöva studiestöd. Via detta diagnostiska test har vi möjlighet att kontakta berörd elev och vårdnadshavare för att föra en diskussion om behov av stöd föreligger. Elever i behov av särskilt stöd kan också identifieras på andra vis. Elevhälsoteamet och specialpedagogen får ofta signaler direkt från undervisande lärare (t.ex. via resultat på de nationella proven eller via F/IG-varning), från föräldrar och på de terminsvisa elevkonferenser vi har där alla elever gås igenom, årskursvis. Ibland händer det även att eleven själv kontaktar sin undervisande lärare, mentor, skolledning eller elevhälsoteamet. När en elev har identifierats vara i behov av särskilt stöd kontaktas elevhälsoteamet, om det inte är så att elevhälsoteamet själva står för identifieringen. Den personal på skolan som identifierar behovet fyller i en anmälan om behov av särskilt stöd (A7. Bilaga 4. Anmälan särskilt stöd). Anmälan lämnas till elevhälsoteamet och ärendet dras på de veckovisa möten som elevhälsoteamet har. En utredning görs skyndsamt av undervisande lärare i det (de) berörda ämnet (ämnena) eller annan personal (A7. Bilaga 5. Utredning av särskilt stöd). Utredningen diskuteras sedan igen av elevhälsoteamet och om ett behov av särskilt stöd föreligger beslutas det att ett åtgärdsprogram ska upprättas (A7. Bilaga 6. Åtgärdsprogram). Under hösten har vi utarbetat nya blanketter tillsammans med Danderyds kommun för utredning kring särskilt stöd och åtgärdsprogram. Dessa nya blanketter är i bruk från Vid upprättande av åtgärdsprogram ligger den tidigare utredningen som grund. Elev och vårdnadshavare (omyndig elev) kallas till möte om upprättande av åtgärdsprogram och vid det mötet beslutas det gemensamt om vilka behov som föreligger, om vilka åtgärder som ska sättas in samt om hur uppföljning och utvärdering av åtgärderna ska ske. På mötet där åtgärdsprogram upprättas närvarar alltid elev och vårdnadshavare (om elev är omyndig), mentor, samt skolledning (rektor eller bitr. rektor beroende på vilken typ av särskilt stöd som skall sättas in) samt övrig personal vid behov (t. ex specialpedagog, kurator, skolsköterska eller annan undervisande lärare). Beslut om uppföljningsmöte tas också då utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogrammet ska ske (A7. Bilaga 7. Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram). Stödet kan dels ges i form av allt från mattestugor för elevgrupper, dels i form av individuellt stöd med en anpassning av undervisningen för att tillgodose elevens behov, med specialpedagog alt ämneslärare. Skolan har en Lärstudio med fyra specialpedagoger som arbetar helt inkluderat med (både

11 högstadiets- och gymnasiets) elever som finns på skolans område. Om behov finns ges möjlighet till samtal/träff med kurator vid enstaka eller upprepade tillfällen; för att hjälpa till med verktyg inte bara för den psykosociala situationen utan också med studiestrategier. Elever som har behov av det kan, få extra tid vid examinationer (ex elever dyslexi), möjlighet att använda hjälpmedel och/eller möjlighet till alternativa examinationsformer. 7 f) Elever i behov av särskilt stöd Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Beskriv särskilt rutinerna för upprättande av och arbetet med åtgärdsprogram. Lämna konkreta exempel. Skolan har ett väl uppbyggt elevhälsoteam, där bland annat syv och specialpedagoger och en representant för skolledningen ingår. Alla elever gör i börja av årskurs ett en s.k. screening, där vi tittar på läsförståelse, stavning och käshastighet. I denna screening kan elevhälsan fånga upp elever som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna arbetar med individuellt stöd till elever och även i grupper, med studiestrategier. Specialpedagogerna arbetar även nära ämneslärarna med stöd och insatser där det behövs. 7 g) Information till vårdnadshavare Redogör för på vilket sätt vårdnadshavaren kommer att informeras om elevens kunskaper, utveckling och lärande. Idag har varje vårdnadshavare ett eget konto på skolportalen i Sharepoint, genom vilket han/hon kan följa sin son/dotters schema, arbetsuppgifter, frånvarodata samt resultatutveckling. Vidare har varje elev och vårdnadshavare en mentor/lärare knuten till sig, till vilken de kan vända sig för stöd med frågor om elevens studiesociala situation och resultatutveckling. Skolan kallar också till möten mellan mentor, elev och vårdnadshavare. Tre gånger per läsår ges vårdnadshavarna möjlighet att via nätet boka individuella möten på plats på skolan med de undervisande lärarna. Då ges det möjlighet för vårdnadshavaren, eleven och läraren att diskutera elevens situation, behov och resultatutveckling i de individuella kurserna. Skolan har ett system där elvers frånvaro dagligen mejlas till vårdnadshavaren. 8. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning. 8 a) Omfattning av APL Redogör för på vilka av programmen APL kommer att ingå. Ange omfattningen i veckor för respektive program. 8 b) Säkerställande av APL-platser Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL-platser på utbildningen på respektive program där APL kommer att erbjudas.

12 Bifoga en förteckning över de företag som visat intresse för att ta emot elever. Observera att en förteckning per program ska bifogas. Av förteckningen ska kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) till namngiven person på respektive företag framgå som kan bekräfta tillgång till APLplatser. Se avsnitt c) Lokalt programråd Redogör för det lokala programrådets roll i skolenhetens APL-organisation. 8 d) Anskaffande av APL-platser Redogör för de rutiner skolenheten kommer att ha vid anskaffandet av APL-platser. 8 e) Kursmål samt information Redogör för hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen samt för hur eleverna informeras om kursmål och bedömning. Redogörelsen ska avse respektive program. 8 f) Handledning Redogör för hur det säkerställs att den som anlitas som handledare bedöms vara lämplig och har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget. 8 g) Ansvarig lärare Ange hur ofta ansvarig lärare kommer att göra besök på APL-platsen under APL-perioden. 8 h) Bedömning och betygsättning Redogör för rutinerna för bedömning och betygsättning vid APL. 8 i) Lärlingsutbildning Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas. 9. Mottagande och urval 9 a) Mottagande Kommer skolenheten att ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i gymnasieskolan? Ja Nej, urvalet kommer att begränsas, motivera nedan. Om antalet sökande överstiger antalet platser kommer urvalet att begränsas för att anpassa antalet elever till antalet platser. 9 b) Kommer skolenheten att följa bestämmelserna om urval? Ja

13 9 c) Kommer skolenheten att anordna färdighetsprov? Ja Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för vilka program som avses, hur provet kommer att genomföras, vad som ingår i provet och hur resultatet ska vägas in i förhållande till meritpoängen. På Estetiska programmets inriktning musik kommer färdighetsprov att anordnas i enlighet med de rutiner som gäller samma utbildning på stiftelsens skola Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Meritpoängen räknas ut enligt följande: Poängen på färdighetsprovet (1-20) multipliceras med 16 och läggs sedan ihop med den totala poängen från högstadiebetyget. Maximalt antal poäng är 640 (betyg+ färdighetsprov) 10. Rektor 10 a) Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Skolenheten kommer att ha en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. 10 b) Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster 44 40, c) Lärarnas utbildning För undervisningen i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Övergångsbestämmelser avseende lärarlegitimation framgår av Lag (2010:801) om införande av skollagen. Undantag får göras i vissa fall. Skolenheten kommer att följa skollagens krav på lärarnas utbildning. 11. Elevhälsa Redogör för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll, de insatser elevhälsan på skolenheten kommer att omfatta samt de funktioner inom elevhälsan (utöver skolläkare och skolsköterska) som skolenhetens elever kommer att ha tillgång till.

14 Skolan har kurator, skolsköterska och specialpedagoger, som regelbundet har mötes- och mottagningstider. Vid behov har vi inom stiftelsen även tillgång till skolläkare och psykolog. Elevhälsoarbetet leds ytterst av rektor, men det dagliga arbetet leds av en biträdande rektor. Elevhälsoarbetet arbetar ytterst främjande vad gäller fysisk och socio-emotionell hälsa. Detta främjande arbete bedrivs både via undervisning (t.ex. via kurserna svenska, idrott och hälsa, biologi och naturkunskap), frivillig verksamhet (den frivilliga skolidrotten, idrottsutbyten, annan frivillig verksamhet på skolan såsom kör, kommittéer, elevkår etc.), mentorskapet och via specifika insatser såsom temadagar. Det finns även en av ledningen tillsatt projektgrupp, som har det uttalade syftet att på lång sikt arbeta för att finna nya arbetsformer för att främja elevhälsan, då det är skolans bestämda uppfattning att ett gott främjande arbete skapar goda förutsättningar för trygghet och lärande. Denna projektgrupp leds av en lärare med ledningsuppdrag, och i gruppen ingår biträdande rektor samt 3 st pedagogisk personal. Av personerna i denna grupp är två personer dessutom certifierade i motiverande samtal (MI). Skolans likabehandlingsplan ingår också i elevhälsoarbetet. Skolans elevhälsoteam består av biträdande rektor (som också leder elevhälsoteamet), rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Elevhälsoteamet arbetar både främjande och åtgärdande. Elevhälsoteamet träffas varje vecka för protokollförda möten och i slutet av läsåret för ett längre möte, där vi utvärderar året som har gått och planerar för kommande år. Delar av elevhälsoteamet finns också tillgängliga för skolans pedagoger vid två tillfällen varje vecka. Dessa tillfällen, EHT Öppet hus, är till för den pedagogiska personalen. De är välkomna att besöka öppet hus för att dryfta ärenden, ställa frågor och få handledning i diverse ärenden rörande elevhälsofrågor. Ärenden som ska tas vidare till hela elevhälsoteamsgruppen skickas på remiss dit. Skolan deltar även i kommunens samverkansgrupp, Ungt Fokus, där kommunens övriga gymnasieskolor, fältassistenter, ungdomsmottagning etc finns representerade. Dessa möten äger rum tre gånger per termin och är ett forum där frågor dryftas på ett kommun/nationellt plan. 12. Studie- och yrkesvägledning Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa att eleverna i gymnasieskolan erbjuds Studieoch yrkesvägledning (SYV) så att elevernas behov av vägledning och information inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Om huvudmannen avser att överlämna uppgiften på entreprenad ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. Stiftelsens studie- och yrkesvägledare för gymnasieskolan finns anträffbar för individuella möten en gång i veckan på VRG Djursholm. Vid behov kan elever också boka individuella möten med studieoch yrkesvägledaren på stiftelsens övriga skolor, VRG Jarlaplan och VRG Odenplan. Studie- och yrkesvägledaren bistår främst med vägledning vad gäller vidare studier efter gymnasiet. Studie- och yrkesvägledaren träffar eleverna årskursvis på mentorstid. I åk 1 får eleverna information om hur studie- och yrkesvägledningen är upplagd, hur de hittar informationen i skolportalen och vad

15 man bör tänka på när man utformar den individuella studieplanen med tanke på antagning till högskolan. I åk 2 får elever information om utlandsstudier på högskolan och i åk 3 om ansökan till högskolestudier i Sverige. Studie- och yrkesvägledning finns tillgänglig via skolportalen där studie- och yrkesinformation finns och där kan eleven även boka ett möte. Elever kan även kontakta studie- och yrkesvägledaren via e- post eller telefon. Studie- och yrkesvägledaren anordnar kontinuerligt informationsmöten där universitet och högskolor prestenterar sig för stiftelsens alla tre gymnasieskolor. Dessa informationsmöten erbjuds ofta på kvällstid för att möjliggöra närvaro för alla elever som vill. Även föräldrar bjuds in. Förutom den formella studie- och yrkesvägledning som sker på skolan bistår mentorer med enklare vägledning och skolledning med mer avancerad vägledning vad gäller gymnasiestudierna. Vägledningen rörande elevernas väl i gymnasieskolan sköt av ISP-gruppen (ISP:individuell studieplan), lärare och/eller skolledare med särskild inblick i hur utbudet av individuella kurser är utformat, vilka behörighetskrav som ställs för olika universitetsutbildningar och hur meritpoäng fungerar. Handledning av eleverna sker i grupper och det finns även möjlighet till enskild handledning. 13. Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk 13 a) Modersmålsundervisning Skolenheten kommer att erbjuda modersmålsundervisning. 13 b) Svenska som andraspråk Undervisning i svenska som andraspråk ska om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet samt invandrarelever som har svenska som umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Skolenheten kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk. 14. Lokaler och utrustning 14 a) Nyetablerad skola Redogör för skolans planerade lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta att de redovisade lokalalternativen kan bli aktuella inför planerad skolstart (ange namn, telefonnummer, e-postadress). Vid nybyggnation bifogas en ritning. Se avsnitt 17.

16 14 b) Utökad skola Redogör för hur ni avser att utöka befintliga lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta möjligheten till att utöka lokalerna (ange namn, telefonnummer, e-postadress). VRG Djursholm bedriver verksamhet sedan 1994 i ändamålsenliga lokaler. Antalet elever kommer inte att öka, utan elevantalet kommer endast att omfördelas. Därmed finns inte behov av nya lokaler. 14 c) Speciallokaler och utrustning Redogör för tillgången till speciallokaler och utrustning. Ange i vilken utsträckning speciallokaler ska hyras. Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa speciallokalerna och utrustning. Idrott och hälsa Skolan nyttjar en av kommunen ägd idrottsanläggning, Norrängsgården, som ligger i anslutning till skolan och som lämpar sig väl både för idrottslektioner och den extra skollagsträning som sker efter lektionstid. Anläggningen erbjuder goda möjligheter till såväl inomhus- som utomhusidrott. Naturvetenskapliga ämnen Skolan erbjuder Naturvetenskapsprogrammet och har all utrustning som krävs för undervisning i naturvetenskapliga ämnen. Förutom de traditionella labbsalarna erbjuder elevernas individuella laptops också möjligheter till laborationer på nätet. Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram. Skolenhetens utrustning i övrigt, särskilt tillgången till datorer. Skolan är utrustad med ett heltäckande trådlöst nätverk. Eleverna och lärarna har egna individuella laptops, som de administrerar själva och som de därmed har möjlighet att optimera ett individualiserat arbetssätt på. Lektionssalar och studieytor är utrustade med datorprojektorer. Skola har även en väl uppbyggd skolportal, som ger eleverna ständig tillgång till lektionsplanering, material och uppgifter, oavsett tid och rum. Läroböcker varvas med digitala läromedel i kurserna. Elevernas egna skapande är en viktig komponent i skolans arbetssätt. Skolan har en modernt utrustad musiksal, med tillgång till senaste tekniken, liksom en aula för framträdanden och samlingar. Aulan är utrustad för multimediala visningar. Musiksalen, i kombination med angränsande rum, ger eleverna goda förutsättningar för musikträning, komposition och eget arbete. Att ge eleverna möjlighet att visa upp sina arbeten - det som de lärt sig - är en viktig pedagogisk komponent i skolans tanke och idé. Därför ordnas möjlighet till detta vid olika evenemang och tillställningar då skolans aula utnyttjas. 14 d) Skolbibliotek Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av redogörelsen ska bland annat framgå hur skolbiblioteket ska användas i den pedagogiska

17 verksamheten. Om huvudmannen avser att köpa in tjänsten ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. På skolan finns ett skolbibliotek med en bibliotekarie. Vidare har alla elever egen laptop, från vilken de kan nå ett stort utbud av information, läromedel och multimedia - inklusive källor som skolan tillhandahåller via prenumerationer och abonnemang. 15. Ekonomi 15 a) Avgifter Utbildningen i gymnasieskolan kommer att vara avgiftsfri för eleverna. 15 b) Lägsta elevantal Ange hur många elever som behövs för att utbildningen/utbildningarna ska kunna starta och bära sig ekonomiskt c) Etableringskostnader Ange etableringskostnader och under vilka kostnadsposter i budgeten de finns redovisade. VRG Djursholm är etablerad sedan 1994 och bär sig ekonomiskt. Eftersom det inte är fråga om en utökning av elevantalet är det inte heller fråga om några kännbara investeringskostnader. 15 d) Bidragsbelopp Redovisa hur bidragsbeloppet har beräknats per skolform. Ange till exempel om summan grundats på kontakter med kommunen eller liknande. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive verksamhet. Stockholms läns kommuner har en gemensam lista för eleversättning på de olika gymnasieprogrammen. Det är den listan som ligger till grund för hur bidragsbeloppen beräknats. Beloppen förändras mitt i verksamhetsåret, så de är vägda medelvärden för två kalenderår. 15 e) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa styrkas. Redovisa separat hur de har beräknats och bifoga underlag som styrker beloppet. Se avsnitt f) Resultatutveckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera ett positivt resultat. 15 g) Likviditetsbudget och Resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget

18 Inbetalningar Läså r 1 Intäkter Läså r 1 Läså r 2 Läså r 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån 1) Övriga intäkter Ägartillskott 2) Finansiering med egna medel 3) Summa intäkter Övriga inbetalningar 4) Kostnader Summa inbetalningar Personal Utbetalningar Skolledning Personal Lärare Skolledning Administration Lärare Rekrytering Administration Fortbildning Rekrytering Lokaler/utrustning Fortbildning Lokalhyra Lokaler/utrustning Service Lokalhyra Kontorsutrustning Möbler Läromedel Datorer Service Kontorsutrustning Telefon, kopiator m m Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Programvaror, licenser Studieresor m m Övrigt APL- handledning Information och annonsering Försäkringar

19 Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL- handledning Försäkringar SYV Finansiella poster Räntor Amorteringar SYV Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator m m Summa kostnader Vinst/Förlust Summa utbetalningar Över-/underskott Lån: Styrk posten lån med aktuellt lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som lånas ut. Ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg samt t ex kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel: Avser finansiering med egna medel, till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel aktuell årsredovisning, se avsnitt 17. Övriga inbetalningar: Tillskott av medel som inte omfattas av ovanstående poster. Styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Personalkostnader: Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärar-/personaltjänster. 16. Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här. Ansökan gäller inte en utökning av verksamheten, endast en omfördelning av elever mellan program. 17. Bilagor Handlingar som ska bifogas ansökan - Ange bilagenummer. Fullmakt för den kontaktperson som företräder sökanden hos Statens skolinspektion. Bil 1 Intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Uppgifterna ska ligga till grund för sökandens budget och visa att sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de sökta

20 utbildningarna. Bil 2 Ritning över tilltänkta skollokaler. Sökandens senaste årsredovisning. Bil 3 Intyg avseende extern finansiering av utbildningsverksamheten. Stiftelse - Stiftelseförordnande. Bil 4 Stiftelse - Registreringsbevis från länsstyrelsen. Bil 5 Vid utökning av verksamheten ska dessutom följande bifogas Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. Bil 6 Plan mot kränkande behandling. Bil 7 Övriga bilagor APL - förteckning av företag per program. Bil 8 budget Bilagor till denna ansökan Namn Nr Bilaga 1 - Bil 1 Fullmakt.pdf 1 Bilaga 10 - Bil 2 Elevprognos.pdf 10 Bilaga 3 - Bil 3 Årsredovisning.pdf 3 Bilaga 4 - Bil 4 Stiftelseförordnande.pdf 4 Bilaga 5 - Bil 5 Registreringsbevis.pdf 5 Bilaga 6 - Bil 6a Systematiskt kvalitetsarbete.pdf 6 Bilaga 7 - Bil 6b Utvärderingsklocka.png 7 Bilaga 8 - Bil 7 Likabehandlingsplan 2012 under arbete.pdf 8 Bilaga 9 - Bil 8 Budget pdf 9 Angående bilagor Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats till ansökan Bilaga 8, budget, bifogas Eftersom verksamheten är igång sedan 1994, och antalet elever inte ska öka behöver vi ingen ny byggnad eller extern finansiering. Därför finns inte dessa bilagor med. Gy 2012/24590

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Remiss Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573. Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman

Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573. Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman Remiss Till berörda kommuner 2011-02-24 1 (1) Dnr 32-2011:573 Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Baggium Utbildning AB har

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Sida 1 av 14 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm

Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Elevhälsoplan för Sjölins gymnasium Södermalm Vad är elevhälsa? Enligt skollagen (2 kap, 25-28 ) är det övergripande gemensamma målet för skolans elevhälsoarbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens

Läs mer

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck Mentorskap Mentorskapets uppdrag på Osbeck Detta material har tagits fram och sammanställs av följande arbetsgrupp: Osbecks ledningsgrupp Ingela Månsson Rektor Bosse Wahlin - Rektor Janne Alvstrand Biträdande

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun JB Gymnasium Mitt AB Postadress: Box 3147, 550 03 Jönköping Rektorn för JB Gymnasiet i Norrköping tommy.thundahl@jbgymnasiet.se 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Borlänge kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Erikslundsgymnasiet belägen i Borlänge kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Erikslundsgymnasiet

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Västerås kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Västerås kommun Information och Kompetens i Sverige AB gabriella.nylander@klaragymnasium.se Rektorn för Klara Gymnasium i Västerås johan.wewel@klaragymnasium.se 1 (6) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-02-17 BUN 2016/22 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 genomförde tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola en Beslut Hermods gymnasium ab Org.nr. 556528-6696 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Malmö belägen i Malmö kommun 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Hermods Gymnasium

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7972 Karlskrona kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Törnströmska gymnasiet i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4413 Danderyds kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Danderyds gymnasiesärskola belägen i Danderyds kommun 2(10) Dnr 43-2016:4413 Tillsyn i Danderyds gymnasiesärskola har genomfört

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Örkelljunga kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Örkelljunga Utbildningscentrum, gymnasieskola i Örkelljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4656 Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Skutehagen F-3 i Göteborgs kommun 2(10) Tillsyn Skutehagen F-3 har genomfört

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Ansökan om godkännande av fristående förskola

Ansökan om godkännande av fristående förskola SID 1/6 Ansökan om godkännande av fristående förskola Sökanden ska i ansökan lämna sådan information att nämnden kan pröva om sökanden har förutsättningar att uppfylla författningarnas krav (2 kap. 5 skollagen).

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer