Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola"

Transkript

1 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner En förteckning över aktuella lagar, förordningar och propositioner finns på Skolinspektionens webbplats under rubriken fristående skolor. Se nedanstående länk: om personuppgiftslagen Information till sökande där huvudmannen/sökanden är en fysisk person. Informationen gäller även ombud/kontaktperson som företräder huvudmannen. När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av 10 e personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, adress- eller e-postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt till registerutdrag och rättelse av uppgifterna. Ange vilket läsår skolenheten avser att starta2016/2017 Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen Sökandens namn (exempel Bolaget AB)Kajan Friskola AB Organisationsnummer/personnummer Organisationsform Aktiebolag Skolenhetens namnkajan gymnasiesärskola Malmö Malmö kommun Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm alternativ till Fullmakt - Lägg till bilaga

2 1. Sökanden och kontaktperson Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Organisationsform 1.1 Uppgifter om sökanden Kajan Friskola AB Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress Postnummer Ort Ulleråkersvägen 42 B Uppsala 1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. Aktiebolag - Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. Handelsbolag och kommanditbolag - Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. Enskild firma - Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. Ekonomisk förening - Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. Ideell förening - Föreningens stadgar. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens ändamål, bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om vem som tecknar firman. Förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. Av förteckningen ska framgå vem som är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Registrerat trossamfund - Trossamfundets stadgar. Av stadgarna ska framgå trossamfundets namn, trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas. Registreringsbevis från registret över trossamfund från Kammarkollegiet. Stiftelse - Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom och motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från länsstyrelsen. Nyregistrerad associationsform - Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket eller beroende på vilken associationsform som står bakom ansökan annan registeransvarig myndighet. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att ni betalt avgiften för detta. För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas i ansökan av orsaken till detta.

3 Lägg till bilaga 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för - bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen - orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska komma till stånd, samt - vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. 1.4 Kontaktperson Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan. Information om förenklad delgivning av beslut Information om förenklad delgivning av beslut Skolinspektionen använder sig av förenklad delgivning vid beslut om avslag och avvisning. Vid beslut om godkännande sänder Skolinspektionen beslutet med e-post till kontaktpersonen. Förenklad delgivning Förenklad delgivning sker genom att Skolinspektionen först skickar den handling som ska delges per e-post, om sådan har angivits, annars med vanlig post. Närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats, också detta skickas per e-post, om sådan har angivits, annars med vanlig post. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. Förenklad delgivning kommer endast ske om beslutet är ett avslag och avvisning. E-postmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens (angiven kontaktpersons) uppgivna e- postadress. Ni är därför skyldiga att anmäla ändring av kontaktpersonens e-postadress till Skolinspektionen. För att vara säker på att inte missa några tidsfrister måste ni gå igenom er e- post regelbundet, förslagsvis minst en gång i veckan. Är ni förhindrade att göra detta, exempelvis vid semester, anmäl då detta i förväg till Skolinspektionen så att det kan beaktas vid delgivningen. Överklagande Delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades. Om mottagaren önskar inkomma med ett överklagande så ska det ha kommit Skolinspektionen tillhanda inom ytterligare tre veckor från detta datum. Om kommunen är part ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Vanlig delgivning Vanlig delgivning kan komma att användas istället för förenklad delgivning. I så fall sker delgivning genom att handlingen skickas till er med rekommenderad post. Ni måste då gå till postens utlämningsställe för att hämta er handling och samtidigt underteckna ett mottagningsbevis. Då anses ni delgiven det datum mottagningsbeviset undertecknas och ett eventuellt överklagande ska inkomma till Skolinspektionen senast inom tre veckor från det datumet. Ni kan läsa mer om förenklad delgivning i delgivningslagen (2010:1932). Kontaktperson E-postadress Anders Eriksson Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress Postnummer Ulleråkersvägen 42 B

4 Ort Uppsala 1.5 Inriktning Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar Waldorf Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. 2. Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1 Nationellt program Ange vilka nationella program eller individuellt program samt antalet utbildningsplatser ansökan avser. Nationellt program Individuella programmet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk4 Totalt Läsår Läsår Läsår Nationellt program Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk4 Totalt Läsår 1 0 Läsår 2 0 Läsår 3 0 Infoga program 2.2 Gymnasiesärskolan - antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet Gymnasiesärskolan - elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen ska visa ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. I ansökan ska sökanden redogöra för hur intresset från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten undersökts samt vilka kontakter som tagits med exempelvis kommuner och vårdnadshavare. Av redogörelsen bör följande framgå: - namn och kontaktuppgifter till kommunala tjänstemän som kontaktats - tidpunkt då kommunen/kommunerna kontaktats - hur många elever/vårdnadshavare som kontaktats och hur många av dessa som visat intresse

5 för den sökta utbildningen - tidpunkt då elever/vårdnadshavare kontaktats - vilken information om huvudmannen och den planerade skolenheten som elever/vårdnadshavare fick vid detta tillfälle - att elever/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola. Redovisat elevunderlag ska ligga till grund för verksamhetens budget. Autism- och Aspergerföreningen i länet har objektivt yttrat sig angående det rådande behovet och tillgången till liknande verksamhet som riktar in sig på elever med autism och eller utvecklingsstörning. Elevunderlaget har uppskattats genom statistik från SCB. Lägg till bilaga 3. Ekonomi om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner 2 kap. 5 samt 14 kap. 19 skollagen. Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet avsnitt (s och 633). om inhämtning av kreditupplysning Övriga ekonomiska upplysningar Skolinspektionen inhämtar upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Om sökanden har kännedom om att bolaget/föreningen har betalningsanmälningar, redogör för skälen till eventuella betalningsanmärkningar. Skolinspektionen inhämtar kreditupplysning på: Aktiebolag - kreditupplysning på bolaget. Ekonomisk förening - kreditupplysning på den ekonomiska föreningen. Vid behov inhämtas kreditupplysning på medlemmar i styrelsen. Enskild person/enskild firma - kreditupplysning på den enskilda personen/enskilda firman. Handelsbolag - kreditupplysning på handelsbolaget samt delägarna. Kommanditbolag - kreditupplysning på kommanditbolaget samt komplementären. Ideell förening - kreditupplysning på den ideella föreningen samt på ledamöterna i styrelsen. Registrerat Trossamfund - kreditupplysning på trossamfundet samt medlemmarna i styrelsen. Stiftelse - kreditupplysning på stiftelsen. 3.1 Sökandens budget Enligt propositionen Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165, s. 240) är ett villkor för godkännande att den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. I detta villkor ingår att budget och andra planeringsdokument påvisar att den sökta verksamheten i praktiken har förutsättningar att följa föreskrifterna såväl vid skolstart som på sikt. Avser godkännandet förskoleklass och/eller grundskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt. För att Skolinspektionen ska kunna bedöma sökandens ekonomiska förutsättningar bör en likviditetsbudget för läsår 1 och resultatbudgetar för läsåren 1-3 lämnas in. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Elevprognosen ska visa att skolan med största sannolikhet kommer att få tillräckligt antal elever för att säkra skolstart och förutsättningarna för en stabil och kontinuerlig verksamhet. Antalet

6 elever som redovisats i ansökan ska ligga till grund för budgeten. Det sistnämnda gäller även antalet lärartjänster då angivet antal lärartjänster i ansökan ska ligga till grund för de ekonomiska beräkningarna i budgeten. Skolinspektionen använder bland annat de jämförelsetal för bidrag och övriga poster som finns i Skolverkets databas: Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in- och utbetalningar och investeringar för etablering, det vill säga in- och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in- och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget. Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Om ansökan avser ett nystartat bolag/förening, beskriv hur sökanden avser att täcka ett eventuellt underskott i likviditetsbudget läsår 1 samt förlust i resultatbudget läsår 1. Sökanden har i sin budget utgått från kommunens ersättningssystem samt erfarenheter och nyckeltal härrörande från sin idag redan befintliga verksamhet. Den grundstruktur och kompetens som redan finns inom den befintliga verksamheten ska verka främjande för att nya verksamheter ska uppnå samma kvalitet. En planerad hög personaltäthet samt interna och externa grundutbildningar/fortbildningar är också identifierade framgångsfaktorer. 3.2 Årsredovisning/årsbokslut Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. Lägg till bilaga 3.3 Grundbelopp Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Av redogörelsen ska framgå - beloppets storlek och hur det har beräknats - vilka kontakter som tagits med kommunen. Som grund till beräkningarna har siffror angetts vilka är beräknade på den aktuella kommunens ersättningssystem samt fem andra, för verksamheten aktuella, kommuners grundbelopp samt tb. Siffrorna i kalkylen motsvarar snittbeloppet av Kajan Friskolas redan idag befintliga verksamhet och bedöms således vara fullt realistiska. Dessa siffror har även jämförts med den aktuella kommunens ersättningar och bedömts ligga på en motsvarande nivå. Verksamheten riktar sig mot elever som i regel är i behov av särskilt stöd och därför är det svårt att bortse från tb. 3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut.

7 Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel - Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Årsredovisning 2014 är ej klar i skrivandets stund. Den sökande av ser att finansiera underskottet med likvida medel. Lägg till bilaga 3.5 Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. 1 st personal med lönebidrag. Lägg till bilaga 3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten. Av budgeten ska följande framgå - vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten. Av beskrivningen ska följande framgå - hur investeringar och etableringskostnader är beräknade - hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras - när i tiden in- och utbetalningarna kommer att uppstå. 100 tkr för gymnasiesärskolan. (300 tkr för hela verksamheten grundskola, grundsär och gymnasiesär) vilka skrivs av på 5 år men de utbetalas innan verksamhetens uppstart. 3.7 Likviditetsbudget för in- och utbetalningar innan skolstart samt likviditetsbudget för läsår 1 Inkom med en likviditetsbudget för in- och utbetalningar innan skolstart samt en likviditetsbudget för läsår 1. Observera att eventuellt över- eller underskott från investerings- och etableringsbudgeten flyttas till likviditetsbudgeten läsår 1. Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings- och etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både likviditetsbudget in- och utbetalningar innan skolstart och i likviditetsbudget läsår 1. Likviditetsbudget in- och utbetalningar innan skolstort Likviditetsbudget läsår 1 Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

8 Kommunalt bidrag gymnasiesärskola Lån Lån 0 Aktieägartillskott/ägartillskott Aktieägartillskott/ägartillskott 0 Finansiering med egna medel 405 Finansiering med egna medel 405 Annan finansiering Annan finansiering 0 Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar Summa inbetalningar 405 Summa inbetalningar Utbetalningar - innan skolstart Utbetalningar - läsår 1 Utbildning och personal Utbildning och personal Skolledning 53 Skolledning Personal/lärare Lärare gymnasiesärskolan Övrig personal Administration Administration 0 Rekrytering Rekrytering 0 Lokaler/Utrustning Fortbildning Lokaler/Utrustning Lokalhyra 188 Lokalhyra Speciallokaler Speciallokaler 0 Möbler 100 Möbler 100 Datorer Datorer 0 Kontorsutrustning 17 Kontorsutrustning Telefon, kopiator mm 13 Telefon, kopiator mm Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) Övrigt Information och annonsering Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) Övrigt 17 Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor 0 Försäkringar Försäkringar 0 Studie- och yrkesvägledning 0 APL-handledning 0 Övriga utbetalningar 17 Övriga utbetalningar Finansiella poster Finansiella poster Räntor Räntor 0 Amorteringar Amorteringar 0 Summa utbetalningar 405 Summa utbetalningar Över/Underskott 0 Över/Underskott

9 3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan. Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudgeten. Förklara eventuella avvikelser. Resultatbudget Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag gymnasiesärskola Övriga intäkter Summa kostnader Kostnader Personal Skolledning Lärare gymnasiesärskola Övrig personal Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/Utrustning Lokalkostnad Kostnader för speciallokaler Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor Försäkringar Studie- och yrkesvägledning APL-handledning Övriga kostnader Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Summa kostnader

10 Vinst/förlust Resultatbudgeten Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta. 4. Lokaler 4.1 Lokaler Redogör för skolenhetens planerade lokaler. Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen. Skolanpassad lokal planeras att hyra inom Malmö stad. 4.2 Speciallokaler Redogör för tillgången till speciallokaler och ange om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska hyras externt. Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen Hem och konsumentkunskap Planeras att inrymmas inom skolenheten. Idrott och hälsa Planeras att hyras externt. Naturvetenskapliga ämnen Planeras att hyras externt. Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram 4.3 Skolbibliotek Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. - skolbibliotekets innehållsmässiga funktion - skolbibliotekets pedagogiska funktion. Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra eleverna tillgång till ett skolbibliotek. Skolbibliotekstjänst kommer köpas in och även innefatta ett pedagogiskt uppdrag. 5. Skolenhetens ledning och personal

11 5.1 Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. 5.2 Lärare behörighetskrav För undervisning i gymnasiesärskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. Sökanden för gymnasiesärskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 och skollagen. 5.3 Antal lärare Ange beräknat antal lärare uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5). Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal elever per lärare, läsår 1 5 Antal elever per lärare, läsår 2 5 Antal elever per lärare, läsår 3 5 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 5 Antal heltidstjänster Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.lärarnas behörighet och kompetens kommer nyttjas inom övriga skolformer på skolan (Grundsärskola och grundskola) 5.4 Övrig personal Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses. Elevassistenter avses. 5 st år 1, 9 st år 2 samt 9 st år 3. En stöd och köksansvarig finns även med i budget. 6. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning 6.1 Elevhälsa Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa. - vilka personalkategorier som kommer ingå i elevhälsan - elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll. Elevhälsoteamet innehållande specialpedagog, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator kommer kontinuerligt sammanträda. Genom hälsobesök och samverkan arbetar elevhälsoteamet tillsammans med skolledning, personal, elever och föräldrar för att skapa lärande miljöer och gynnsamma förutsättningar

12 för eleverna att nå målen för utbildningen. 6.2 Studie- och yrkesvägledning Beskriv hur eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning (SYV). Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser. - hur elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning och yrkesverksamhet tillgodoses. SYV kommer anställas och erbjudas alla elever efter individuella behov. Studie- och yrkesvägledningen sker kontinuerlig under hela utbildningstiden. 7. Elevens utveckling mot målen 7.1 Särskilt stöd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. - hur behovet av särskilt stöd identifieras och hur stödet anpassas till eleven - arbetsgången avseende det särskilda stödet - samrådet med elevhälsan. Skolan kommer rikta sig företrädesvis för elever i behov av särskilt stöd vilket medför att det i grunden kommer finnas en gud struktur för att ta emot och individanpassa utbildningen. Utöver detta kommer dock det särskilda stödet föregås av utredningar, där elevhälsan spelar en central roll. Om utredningen visar på att ett behov av särskilt stöd finns så upprättas ett åtgärdsprogram i vilket det framgår vad behovet är samt hur detta ska tillgodoses. 8. Kvalitet och inflytande 8.1 Systematiskt kvalitetsarbete Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. - hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska kvalitetsarbetet - hur krav, mål och riktlinjer följs upp - vilka som ges möjlighet att delta i arbetet - hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer dokumenteras. För verksamheten ansvarar ytterst rektor. Elevernas särskilda behov medför att personaltätheten är hög. Detta kan kopplas till en hög kvalitet. Skolverksamheten har anpassade lokaler för elevgruppen vilket gör det lättare att individuellt anpassa gruppsammansättningar och gruppstorlekar. En gång per månad samlas hela personalgruppen på APT. Därutöver är det tre gång per månad husmöte där rektor samt personal avhandlar frågor och gemensamt planerar verksamheten. En gång per vecka är det även lärarmöte då rektor enbart träffar lärarna för diskussion och återkoppling till deras arbete. Ämnen som berörs är exempelvis IUP och åtgärdprogram. Ca två gånger per termin är det sk team-möte där rektor, elevens pedagogiska personal, vårdnadshavare samt andra personer ur elevens nätverk (exempelvis assistent eller habiliteringspersonal) träffas för att diskutera den senaste tidens progress. Kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av ledning,

13 personal och i den mån det är möjligt även elever. Vårdnadshavare ges också möjlighet att påverka. Exempel på detta är elev- och föräldraenkäter. Det systematiska kvalitetsarbetet innefattar planering, uppföljning, utvärdering analys och bedömning samt olika former av förbättringsarbete och utvecklingsåtgärder. Detta redovisas årligen i en skriftlig kvalitetsredovisning. Alla avvikelser rapporteras i så kallade incidentrapporter, som skrivs av personal som lämnar dem till rektorn. Rektorn lämnar dem i sin tur vidare till vd, för signatur kring åtgärder samt för eventuell ytterligare hantering. Kvartalsvis lämnar rektorn en skriftlig rapport till vd och de tillsammans går igenom denna rapport och aktuella incidentrapporter under perioden. Genomgången dokumenteras, och syftar bl a till att identifiera mönster, upprepningar, särskilda svårigheter etc som framkommer i incidentrapporterna. 8.2 Rutiner för klagomål Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen. - sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen - hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra. Det finns en särskild blankett för hantering av klagomål och synpunkter på verksamheten vilket vårdnadshavare och elever informeras om vid skolstart. Blanketten ska även finnas på hemsidan. Personalen ska erbjuda sig att bistå med att fylla i blanketten vid behov. Samtliga blanketter skall lämnas till rektor. 8.3 Inflytande och samråd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning. - hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning - vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna. Eleverna har dagliga morgon- och eftermiddagssamlingar där förväntningar på dagen och reflektioner av densamma diskuteras tillsammans med personal. Varje klass har klassråd och utser en representant till elevrådet.temat på klass- och elevrådet är exempelvis utbildningens innehåll och utformande, trygghet och studiero samt läromiljön. Båda hålls en gång per månad. Eleverna får möjlighet att delta i en anonym elevenkät en gång per år. 9. Åtgärder mot kränkande behandling 9.1 Målinriktat arbete Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå - främjande och förebyggande åtgärder - hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling - elevers delaktighet i arbetet exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande behandling. All personal på skolan ska medverka till en organisation och verksamhet som främjar goda relationer och en trygg miljö för eleverna. Planen mot kränkande behandling ska integreras som en självklar del i skolans övriga arbete. All personal skall ha kunskap om innebörden av begreppet kränkande behandling samt kunskap om lämpligt förhållningssätt för att förebygga och i förekommande fall bemöta kränkningarna. All personal, elever och föräldrar ska involveras i skolans värdegrundsarbete. Alla ska kontinuerligt reflektera kring förhållningssätt, värderingar, relationer och normer. Alla ska känna ansvar att skapa god miljö för allas trivsel. Alla ska ges möjlighet till inflytande över egen person. Alla ska ha möjlighet att bli uppmärksammade

14 genom kontinuerliga samtal i klassrum, på fritids, på personalmöten och vid medarbetarsamtal. Rektorerna skall vara tillgängliga för alla i skolan. Alla har rätt att även vid misstanke om kränkning bli tagen på allvar. Alla på skolan ska vara uppmärksamma på vuxnas kränkningar av elever. Information om denna plan skall ges på föräldramöten samt på skolans hemsida. I samband med den årliga revisionen av planen mot kränkande behandling görs en kartläggning av det rådande läget. Utvärdering av föregående års åtgärder görs varpå nya åtgärder arbetas fram tillsammans med elever och personal. Diskussioner sker med eleverna i separat avseda forum samt på klass- och elevråd. 9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. - lärarens roll och ansvar - rektorns roll och ansvar - huvudmannens roll och ansvar. Alla som arbetar på skolan har ett gemensamt ansvar i arbetet mot kränkande behandling, vilket innebär att den som upptäcker någon form av kränkning ingriper omedelbart. Målet är att det är en rättighet för alla elever att inte bli diskriminerade eller kränkta. Om en elev uppvisar att förändrat beteende som ovilja att gå till skolan, ovilja att tala om skolan eller uppvisar psykosomatiska symptom som t ex ont i magen, ont i huvudet eller nedstämdhet, kan det vara ett tecken på att eleven blir utsatt för någon kränkande behandling. Ta reda på fakta och om en situation har uppstått som kräver att man behöver reda ut vad som har hänt. Ta reda på hur länge det har pågått och var, samt vilka/vilken som är inblandade. Dokumentera, detta görs av den personalen som eleven talar med. Informera någon av rektorerna om vad som har hänt. Kontakta föräldrarna samma dag och redogör om vad som har hänt, utan att lägga in egna värderingar. Gör upp tid för uppföljning. Tala enskilt med den / de som kränker om detta är möjligt utifrån elevens begåvningsnivå. Dokumentera. Tala om vad skolan har för avsikt att göra (använd vi-form). Ha fortsatt kontinuerlig uppföljning med samtliga inblandade och deras föräldrar. (Rektor/klasslärare) Ge både offret och de som kränker möjlighet till stöd. Rektor informerar VD 9.3 Grundläggande demokratiska värderingar Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor. - hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen. Skolan har ett salutogent förhållningssätt där personalen alltid lyfter fram det positiva i olika situationer. Genom demokratiska arbetsformer och sammanhang lär sig eleverna om demokrati. Alla människors lika värde, frihet, solidaritet och jämställdhet är värden som ska genomsyra verksamheten. På arbetsplatsträffar arbetas det kontinuerligt på flera olika sätt i varierande gruppkonstellationer med värdegrundsfrågor. På planeringsdagar kommer fortbildning/föreläsningar/workshops i etik och moral att hållas. Värdegrunden arbetas fram av hela arbetsgruppen och förs genom den ut till verksamheten och eleverna. 10. Gymnasiesärskola 10.1 Utbildningens syfte Beskriv hur utbildningen i gymnasiesärskolan kommer att genomföras. - hur undervisningen kommer att organiseras - vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.

15 Många i elevgruppen har svårt att interagera och samspela socialt med andra. Alla elever har en klasstillhörighet och klasserna består av ca 5 elever. Varje klass har ett eget klassrum där delar av undervisningen bedrivs i helklass. Utöver detta har varje klass tillgång till mindre arbetsrum där elever har möjlighet att arbeta i mindre konstellationer. Elevernas scheman och undervisning är individanpassade. Personalen försöker alltid framkalla situationer som främjar att eleverna deltar i större pedagogiska sammanhang och undervisas i grupp. Det senare är vanligast i praktiskt-estetiska ämnen. Personaltätheten är hög och till sin hjälp har lärarna elevassistenter Målgrupp Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa att eleverna tillhör målgruppen. Vid ansökan till skolan och mottagande av elev sker så kontrolleras de senaste aktuella utredningarna. (pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social) 10.3 Utvecklingssamtal Vårdnadshavare till elever i gymnasiesärskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje termin enligt 18 kap. 20 skollagen Ämnesområden inom det individuella programmet Om skolenheten avser att erbjuda det individuella programmet, redogör för vilka ämnesområden som kommer att erbjudas. estetisk verksamhet hem- och konsumentkunskap idrott och hälsa natur och miljö individ och samhälle språk och kommunikation 10.5 Dokumentation av genomförd gymnasieärskoleutbildning Elever som har genomfört en gymnasiesärskoleutbildning kommer att få ett gymnasiesärskolebevis Individuellt val Sökanden avser enligt 4 kap. 7 a gymnasieförordningen att erbjuda minst en kurs i idrott och hälsa samt minst en kurs i hem- och konsumentkunskap inom utrymmet för individuellt val Mottagande och urval En fristående gymnasiesärskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till utbildning i en gymnasiesärskola med offentlig huvudman enligt 18 kap. 34 skollagen. Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till gymnasiesärskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 18 kap. 36 skollagen. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är elevers behov av utbildningen, elevers särskilda skäl att gå utbildningen, elever är lämpade att gå utbildningen, eleven har gått i huvudmannens skola sedan tidigare det finns ett verksamhetssamband. Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden. 11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner

16 om APL utomlands 11.1 Gymnasial lärlingsutbildning Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning. Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att påbörja lärlingsutbildningen Omfattning av APL Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program. Program Veckor Infoga program 11.3 Säkerställande av APL-platser Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL-platser på utbildningen Handledare Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL-platsen. - hur sökanden avser att säkerställa att den handledaren som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig Bedömning och betygsättning Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande. - vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna - hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen - hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen. 12. Övrigt 12.1 Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här. Skolan är avsedd att erbjuda utbildning inom grundskola (resursskola), grundsärskola inklusive träningsskola samt gymnasiesärskola. Lägg till bilaga (1) Lägg till bilaga (2) Lägg till bilaga (3) Lägg till bilaga (4) Lägg till bilaga (5) 12.2 Övriga bilagor

17 Lägg till bilaga (6) Lägg till bilaga (7) Lägg till bilaga (8) Lägg till bilaga (9) Lägg till bilaga (10) 12.3 Angående bilagor Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6 Enköpings kommun Kungsgatan 42 745 80 Enköping 1 (10) Bergvretenskolan Kantarellgatan 1 749 44 Enköping Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer