Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB."

Transkript

1 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av 10 e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, adress- eller e-postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt till registerutdrag och rättelse av uppgifterna. 1. Huvudman och ombud 1.1) Uppgifter om huvudmannen Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Move & Walk Sverige AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Annebergsgatan 23B, Webbadress

2 E-postadress Telefon arbetet Mobil ) Bifoga huvudmannens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 15 för bilagor. registreringsbevis från Bolagsverket. registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal. personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. registreringsbevis från Bolagsverket och föreningens stadgar. föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet. registreringsbevis från länsstyrelsen och stiftelseförordnande. 1.3) Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen (2010:800) 1.4) Huvudmannens ombud Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte av ombud ska en ny fullmakt skickas in. Ombudets namn Maivor Lillja Davidsson E-postadress

3 Telefon arbetet Mobil ) Fullmakt Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till ansökan. Se avsnitt 15 för bilagor. 1.6) Skolenhetens uppgifter Skolenhetens namn Move & Walk Gymnasiesärskola Malmö Ombudets namn Maivor Lillja Davidsson E-postadress Webbadress Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola. 1.7) Utökning av befintlig skolenhet Fråga 1.8 till 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet. Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej 1.8) SkolID Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestående av 5 siffror. 1.9) Byta namn gamla namnet Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. 1.10) Byta namn nya namnet Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här. 1.11) Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program och årskurs. Program Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Ta bort

4 Individuella program Totalt antal elever vid skolenheten: 2. Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1) Nationella program Program som ansökan avser, ange nationella program samt elevantal. Individuella program Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Totalt Läsår Läsår Läsår ) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet ) Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen ska visa ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Se avsnitt 15 för bilagor. Det finns i nuläget ingen gymnasiesärskola i Malmö kommun med kompetensen om Konduktiv Pedagogik (KP).Move & Walk har fått tillstånd att driva grundsärskola med kompetensen om Konduktiv Pedagogik. Det finns en stor efterfrågan att kunna fortsätta skolgången efter grundskolan och samtidigt få tillgång till det specialkompetensen med Konduktiv Pedagogik.Move & Walk har en träningsverksamhet i Malmö och Göteborg där ca 40 personer tränar årligen med KP som är i gymnasieålder och är inskrivna i särskola. Ut av dessa 9 personer har visat intresse för att börja på skolan redan vid en ev start. 20 visade intresse att börja skola om 2 år HT 2016.Med gymnasiesärskola skulle Move & Walk kunna erbjuda kontinuerligt skolgång till våra elever.

5 3. Ekonomi 3.1) Etableringskostnader Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten. Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 15 för bilagor. EtableringskostnaderMöbler 20000Lokal 40000Dator 15000Kontor 10000Läromedel 10000Utrustning Etableringskostnaderna uppgår till kr och finansieras av egna medel. 3.2) Bidragsbelopp Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Vi har beräknat bidragsbeloppet till kr per termin och elev. Detta är baserat på den erhållna ersättning per gymnasieelev i Göteborgs Kommun. 3.3) Årsredovisning Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten. Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 15 för bilagor. 3.4) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis caféverksamhet eller frisörverksamhet). Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Se avsnitt 15 för bilagor. Vi har inga intäkter i denna kategori 3.5) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Se avsnitt 15 för bilagor. Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som

6 är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning. Vi kommer att finansiera denna verksamhet med egna medel från eget kapital inom koncernen. 3.6) Likviditetsbudget och resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Inbetalningar Läsår 1 Resultatbudget Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån Övriga intäkter Ägartillskott Finansiering med egna medel Summa intäkter Övriga inbetalningar Kostnader Summa inbetalningar Utbetalningar Personal Skolledning Personal Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Service

7 Lokalkostnad Möbler Datorer Service Kontorsutrustning Telefon, kopiator mm 0 Läromedel Litteratur/utrustning/skolbi bliotek Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa 6382 Skolmåltider Studieresor APL-handledning Försäkringar 2000 Studie- och yrkesvägledning Finansiella poster Räntor Kontorsutrustning Läromedel Litteratur/utrustning/skolbi bliotek Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL-handledning Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Summa kostnader Amorteringar Summa utbetalningar Vinst/Förlust Över-/underskott ) Resultatutveckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur huvudmannen ska arbeta för att uppnå detta

8 4. Lokaler 4.1) Lokaler vid nyetablering av skolenhet Redogör för skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. Bifoga ett skriftligt underlag som visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras genom intyg som visar att de fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller sälja fastigheten. Se avsnitt 15 för bilagor. Move & Walk Skola ska bedriva verksamheten på följande adress:annebergsgatan 23 B, Malmö. Den totala ytan är 186 kvadratmeter och kommer anpassat till verksamheten enligt gällande regler och krav.se bifogat hyreskontrakt och planskiss 4.2) Speciallokaler vid nyetablering av skolenhet Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas i skolenheten eller om de ska hyras externt. Om huvudmannen avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag som styrker tillgången. Detta bör göras genom intyg som visar att fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut lokalerna. Se avsnitt 15 för bilagor. Idrott och hälsa Undervisningen sker i skolans studiehall. Utrustningen anpassas till elevernas behov och motorisk färdighet. Då undervisningen sker inom ämnesområdet Natur och miljö måste även här utrustas på elevernas villkor.utemiljön i området utnyttjas.verksamheten avser att hyra lokal för ämnet externt. Verksamheten är i uppstarten av ett samarbete med en skolaverksamhet med tillgång av speciallokal för Idrott och hälsa. Hem- och konsumentkunskap Verksamheten kommer ha tillgång till handikappanpassat kök. Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

9 4.3) Lokaler vid utökning av befintlig skolenhet Redogör för hur huvudmannen avser att utöka befintliga lokaler. Ange även yta för utökning samt för hela skolenheten och skolans adress. 4.4) Speciallokaler vid utökning av befintlig skolenhet Redogör för tillgången till speciallokaler för de årskurser som utökningen avser. Ange om huvudmannen hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms i den befintliga skolenheten. Idrott och hälsa Hem- och konsumentkunskap Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram 4.5) Skolbibliotek Beskriv hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av beskrivningen ska framgå skolbibliotekets innehållsmässiga och pedagogiska funktion. Om skolbiblioteket inte inryms i skolenhetens lokaler bifoga intyg som visar att huvudmannen kommer att få tillgång till skolbibliotek. Se avsnitt 15 för bilagor. M&W kommer att ha eget skolbibliotek.biblioteket ska ha sedvanliga fakta- och skönlitterära böcker i bok- och ljudform. I biblioteket ingår även dataprogram med pedagogisk inriktning.biblioteket kommer förutom av eleverna att användas som referensmaterial för pedagogerna i framställning av "PLS- böcker" anpassade till den enskilde eleven.merparten av våra elever kommunicerar med AKK. 5. Skolenhetens ledning och personal 5.1) Rektor vid nyetablering av skolenhet För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. 5.2) Rektor vid utökning av skolenhet Redogör för den pedagogiska utbildning och erfarenhet som skolenhetens rektor har.

10 5.3) Lärare behörighetskrav För undervisning i gymnasiesärskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. Huvudmannen för gymnasiesärskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13, skollagen. 5.4) Antal lärare Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Uppgifterna ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärartjänster i budgeten. Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Heltidstjänster Personer Heltidstjänster Personer Heltidstjänster Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning 6.1) Elevhälsa Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa. M&W har anställd skolläkare samt skolsköterska. Vid behov kan psykolog resp kuratorstjänster köpas in.det förebyggande arbetet ryms även inom ämnesområden, som hem-och konsumentkunskap, idrott och hälsa samt individ och samhälle.m&w samarbetar med elevens REHAB-team. 6.2) Studie- och yrkesvägledning Beskriv hur eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning (SYV). Funktionen Studie- och Yrkesvägledning kommer att köpas in från fristående företag. Elevens/ elevgruppens behov av vägledning styr in köpet.

11 7. Elevens utveckling mot målen 7.1) Särskilt stöd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Move & Walks elever har individuella studieplaner som upprättas med utgångspunkt ifrån elevens behov och möjligheter.då en elev bedöms att inte uppfylla målen i ett ämne eller ämnesområde ska ett åtgärdsprogram upprättas. Anledning till att studieplanen inte kan följas kan vara sjukdom eller förändring av det allmänna tillståndet.pedagogen anmäler, till rektor, elevens svårigheter med att följa planen. Pedagogen lämnar en skriftlig redogörelse för elevens svårigheter.rektor kallar till ett EHT-möte där pedagoger, elevhälsan och vårdnadshavare ingår. Med utgångspunkt i den information som framkommer på mötet och den skriftliga dokumentationen beslutar rektor att ett åtgärdsprogram skall upprättas, alternativt inte upprättas.åtgärdsprogrammet upprättas av ansvarig pedagog i samråd med elevens vårdnadshavare.av åtgärdsprogrammet skall, förutom åtgärder, även framgå när och hur åtgärdsprogrammet skall utvärderas. 8. Kvalitet och inflytande 8.1) Systematiskt kvalitetsarbete vid utökning Vid utökning ska dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten bifogas ansökan. Se avsnitt 15 för bilagor. 8.2) Systematiskt kvalitetsarbete vid nyetablering Besvaras vid en nyetablering. Beskriv huvudmannens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna-nivå är att följa upp hur nationella mål, normer och värdegrund uppfylls.move & Walk Skola har så som andra bolag i koncernen gemensamma styrdokument samt verksamhetsspecifika kvalitetsledningssystem. Utifrån dessa dokument arbetar verksamheten med ständiga förbättringar inom många olika områden. Exempelvis med att kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.samtliga medarbetare är delaktiga i denna process.eleverna behöver att särskild hänsyn tas för att ge barnen och eleverna goda förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Rutiner har därför upprättats för detta. Bland annat har pedagogerna utarbetat former för att varje elev ska kunna uttrycka sig vad gäller kvalitetsarbete regelbundet, på särskild avsatt tid.på enhetsnivå utarbetar pedagogerna tillsammans med eleven en planering för en period om 6-8 veckor en individuell arbetsplan.denna utvärderas dagligen av pedagogerna, tillsammans med eleven. Pedagogerna för dagligen en skriftlig dokumentation om eleven. Den skriftliga dokumentationen kompletteras med videoinspelningar vid

12 några tillfällen per termin.vårdnadshavarna ges vid individuella utvecklingssamtal, minst 2 gånger/läsår, möjlighet att påverka och lämna synpunkter. Det finns två föräldramöten per läsår som möjliggör för vårdnadshavarna att delta i kvalitetsarbetet.rektor informeras fortlöpande om elevens utveckling och kunskapsinhämtning. Rektor har då att ta ställning till om elevens möjlighet att nå så långt som förutsättningarna medger uppfylls. Rektor informerar huvudmannen kontinuerligt. Huvudmannen och rektor har att ta ställning till att erforderliga resurser ges för att eleven ska uppnå nationella och individuella mål. 8.3) Rutiner för klagomål Beskriv huvudmannens rutiner för klagomålshanteringen. Vårdnadshavare informeras vid skolstart om skolans klagomålsrutiner.klagomålsrutinerna finns anslagna på skolan.skriftliga klagomålsrutiner se bilaga ) Inflytande och samråd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning. Eleverna har individuella studieplaner som upprättas i samråd med eleven. Elevens arbete utvårderas i samråd med pedagogen dagligen. Pedagogen dokumenterar dagligen. Eleverna har möjlighet att påverka sin utbildning genom att ta initiativ till förändringar.individuella utvecklingssamtal hålls 2 ggr/termin. Om eleven inte är myndig har även vårdnadshavaren möjlighet att påverka studieplaner och undervisning.forum för samråd i frågor av allmänt intresse är klassråd och elevråd. 9. Trygghet och studiero 9.1) Ordningsregler Redogör för skolenhetens arbete med att upprätta ordningsregler. Move & Walk utarbetar tillsammans med eleverna ordningsregler enligt 5 kap 5 Skollagen.De områden och situationer som särskilt uppmärksammas är:mellanmänskliga relationerlektionssituationenrastenmatsalendagens början och dagens slut

13 10. Åtgärder mot kränkande behandling 10.1) Plan mot kränkande behandling vid utökning av skolenhet Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 15 för bilagor. 10.2) Målinriktat arbete Beskriv hur huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Rutiner för framtagande av plan mot kränkande behandling i alla former ingår i det systematiska kvalitétsarbetet, där elev, vårdnadshavare och personal gemensamt diskutervi samarbetar med Friends där vi arbetar för att skapa rutiner för att kunna förebygga kränkningar och för att kunna stärka våra elever.värderingsövningar och kompissamtal ingår i det förebyggande arbetet mot kränkningarall personal har rapporteringsskyldighet till rektor om han/hon har misstanke om eller upplever att någon elev utsatts eller utsätts för kränkande behandling. Rektor utreder och dokumenterar händelsen.rektor har rapporteringsskyldighet gentemot huvudmannen (styrelsen).vi försöker att skapa en förståelse från omvärlden för vår elevgrupp. Ett exempel på detta är en årlig fotbollsmatch mellan våra elever och fotbollsspelare från Torslanda IK.Likabehandlingsplanen redovisas i bilaga ) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Beskriv huvudmannens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Skolans mål är att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och alla former av kränkande behandling. Likabehandlingsplanen anger riktlinje för hur arbetet skall bedrivas. Arbetet ska bedrivas kontinuerligt, systematisk och målinriktat. Det förebyggande arbetet ska integreras i all verksamhet.likabehandlingsplanen följs upp via enkäter till elever och vårdnadshavare, samtal och observationer.då någon form av kränkande behandling identifieras:lärarna har skyldighet att anmäla till rektor om en elev i verksamheten anser sig utsatt för kränkande behandling eller har utsatts för kränkande behandling.rektor utreder händelsen och vidtar erforderliga åtgärder.rektor har skyldighet att anmäla till huvudmannen (Move & Walk: s styrelse)huvudmannen har då att ta ställning till om erforderliga åtgärder vidtagits. Om inte har huvudmannen att ytterligare utreda och vidta åtgärder. Huvudmannen har gemensamt med rektor även ansvar att tillse att personal fullgör sina skyldigheter att motverka och upptäcka alla former av kränkande behandling. 10.4) Grundläggande demokratiska värderingar Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.

14 Move & Walk använder sig av ett lösningsfokuserat arbetssätt. Detta innebär att det alltid är elevens färdigheter och intressen, och inte begränsningar som är utgångspunkt i arbetet.den konduktiva pedagogiken byggs som ovan nämnts på en värdegrund där man alltid ser utvecklingsmöjligheter och utgår från det konkreta mot det abstrakta.skolan för tillsammans med eleverna kontinuerliga samtal om värdegrundsfrågor.målsättningar med värdegrundsarbetet är huvudsakligen atteleven ska öka sin självkänsla och sitt självförtroendeeleven ska få insikt om det egna funktionshindreteleven ska känna att de är respekterade för den de är samt respektera andra på samma villkoreleven ska få ökad förståelse för varandras olikheter och utveckla empatieleven ska se sig som en individ som är en del av gruppeneleven ska ges möjlighet att uttrycka sitt val i olika situationer. 11. Utbildningens utformning 11.1) Läroplan Ange om skolenheten avser att följa Läroplan för gymnasiesärskolan bifoga egna dokument som komplement till Läroplan för gymnasiesärskolan. Se avsnitt 15 för bilagor. 11.2) Inriktning Waldorf Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. 12. Utbildning 12.1) Utbildningens syfte Beskriv hur utbildningen i gymnasiesärskolan kommer att genomföras. Skolan använder sig av konduktiv pedagogik.skolan är inriktad mot elever med CP-skador, förvärvade eller medfödda. Den konduktiva pedagogiken kombinerar rörelseaktiviteter tillsammans med kognitiv, kommunikation och socialt utvecklingsarbete..genom de aktiviteter som eleverna utför kommer inlärning att ske, både genom fysiska, kognitiva, kommunikativa och sociala interaktioner. Konduktiv pedagogik bygger till stor del på motivation och intention vilket genom erfarenhet och

15 vetenskapliga studier och utvärderingar visat sig vare nyckel till inlärning för denna elevgrupp.den konduktiva pedagogiken bygger på en värdegrund där man alltid ser möjligheterna, och där man utgår från det konkreta och strävar mot det abstrakta.merparten av eleverna kan inte tala, varför alternativ kommunikation behövs. Skolan använder i detta huvudsakligen inprint-bilder.exempel på inlärningssituation:"liggprogrammet" kombineras med inlärning av olika kroppsdelar. Genom välstrukturerad övningar i programmet stimulerar vi hjärnan för inlärning. Hjärnans plasticitet möjliggör att en annan hjärncell skall tar över det förlorade funktionen. Under dagen kommer vi från liggande,genom sittande till de mer svåra aktiviteter som alltid baseras på vardagsfunktioner. Detta ger elever förbättrad kroppsuppfattning, motorik, kognitiv utveckling, förbättrad ADL funktioner m.m. Om eleven är på en högre nivå kan detta göras på engelska. Varje elev har var sitt "inprintlexikon" där antalet symboler succesivt växer fram. 12.2) Målgrupp Hur kommer huvudmannen att säkerställa att eleverna tillhör målgruppen? Målgruppen är elever som är inskrivna i särskolan/kan bli inskrivna i särskolan. 12.3) Utvecklingssamtal Vårdnadshavare till elever i gymnasiesärskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje termin enligt 18 kap. 20 skollagen. 12.4) Mottagande Skolan kommer att vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i en gymnasiesärskola med offentlig huvudman, enligt 18 kap. 34 skollagen. 12.5) Urvalsgrunder Ange vilka urvalsgrunder som kommer att gälla vid fler sökande än antal platser på respektive sökt utbildning. Ange även i vilken ordning urvalsgrunder kommer att tillämpas. 1 Elevens behov av utbildningen 2 Elevens särskilda behov av att delta i undervisningen 3 Eleven är lämplig att gå utbildningen 4 Verksamhets samband 12.6) Ämnesområden inom det individuella programmet Om skolenheten avser att erbjuda det individuella programmet, redogör för vilka ämnesområden som kommer att erbjudas. Estetisk verksamhethem- och konsumentkunskapidrott och hälsanatur och miljöindivid och samhällespråk och kommunikation 12.7) Dokumentation av genomförd gymnasieärskoleutbildning Elever som har genomfört en gymnasiesärskoleutbildning kommer att få ett gymnasiesärskolebevis.

16 12.8) Individuellt val Huvudmannen avser enligt 4 kap 7 a gymnasieförordningen (2010:2039) att erbjuda minst en kurs i idrott och hälsa samt minst en kurs i hem- och konsumentkunskap inom utrymmet för individuellt val. 13. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning Besvara nedanstående frågor om ansökan avser ett nationellt program. 13.1) Gymnasial lärlingsutbildning Huvudmannen avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning. 13.2) Omfattning av APL Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program. Program Antal veckor Ta bort 13.3) Säkerställande av APL-platser Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL-platser på utbildningen på respektive program där APL kommer att erbjudas. Bifoga ett skriftligt underlag från tillfrågade företag som kan styrka tillgången till APL-platser. Detta bör göras genom ett intyg som visar att företagen som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna ta emot elever för APL. Se avsnitt 15 för bilagor. 13.4) Lokalt programråd Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 gymnasieförordningen (2010:2039). 13.5) Handledare Beskriv huvudmannens rutiner vad gäller att utse en handledare på APL-platsen.

17 13.6) Bedömning och betygsättning Redogör för huvudmannens rutiner för bedömning och betygsättning vid APL. 13.7) Lärlingsutbildning - utbildningskontrakt Om gymnasiesärskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt. Se avsnitt 15 för bilagor. 14. Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här. Move & Walk bedriver sedan 2008 grundsärskola och gymnasiesärskola i Göteborg och har därmed stor erfarenhet av verksamheten. Move & Walk har tillstånd att driva förskolaklass, grundsärskola och fritidsverksamhet med Konduktiv Pedagogik. Med gymnasiesärskola kommer vi kunna erbjuda kontinuerlig skolgång till våra elever med särskilda behov. 15. Bilagor 15.1) Bilagor enligt Skolinspektionens föreskrifter (SKOLFS 2011:154) - Ange bilagenummer. Fullmakt för det ombud som företräder sökanden hos Statens skolinspektion. 1 Intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Uppgifterna ska ligga till grund för sökandens budget och visa att sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de sökta utbildningarna. 2 Sökandens senaste årsredovisning. 3 Intyg avseende extern finansiering av utbildningsverksamheten. Beskrivning av tilltänkta lokaler 4, 5 Aktiebolag - Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. 6 Vid utökning av verksamheten ska dessutom följande bifogas Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. (8.1) Plan mot kränkande behandling. (10.1)

18 15.2) Övriga bilagor Etableringskostnader. (3.1) Övriga inbetalningar/intäkter. (3.4) Lokaler intyg från fastighetsföretag. (4.1) 7, 8 Speciallokaler intyg från exempelvis kommun eller fastighetsföretag. (4.2) 9, 10 Skolbibliotek - bifoga intyg från folkbibliotek/stadsbibliotek. (4.5) Läroplan, bifogade dokument. (11.1) 11, 12 Intyg gällande APL-platser (14.3) Exempel på utbildningskontrakt (14.7) Bilagor till denna ansökan Namn Nr Bilaga 1 - Bilaga _Fullmakt_Gymn_Malmö.pdf 1 Bilaga 10 - Bilaga_Brev_Mariaskolan_Malmö.pdf 10 Bilaga 11 - Bilaga_Skriftliga rutiner för klagomål.pdf 11 Bilaga 12 - Likabehandlingsplan.pdf 12 Bilaga 2 - Intresseundersökning Gymnasiesärskola Malmö.pdf 2 Bilaga 3 - Bilaga_Årsredovisningen_2012_Sverige.pdf 3 Bilaga 4 - Bilaga_Planritning_Malmö.pdf 4 Bilaga 5 - Bilaga_Planskiss_Annebergsgatan_23 B.pdf 5 Bilaga 6 - Bilaga_Registreringsbevis.pdf 6 Bilaga 7 - Hyreskontrakt för lokal.pdf 7 Bilaga 8 - Hyreskontrakt_bilaga 2.pdf 8 Bilaga 9 - Bilaga_Brev_Bellevuestadion.pdf ) Angående bilagor Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Ansökan från Pysslingen

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6 Enköpings kommun Kungsgatan 42 745 80 Enköping 1 (10) Bergvretenskolan Kantarellgatan 1 749 44 Enköping Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer