Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan"

Transkript

1 Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 2011/ (2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut Bildningsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat med bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Sammanfattning Hans Beckman har den 6 oktober 2011 inkommit med ett medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan. Kommunfullmäktige har den 20 oktober överlämnat förslaget till bildningsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag Ärendet Hans Beckman föreslår följande: Införande av hemspråksundervisning i förskolorna. Det finns i många av grannkommunerna och det är trist att vår kommun utmärker sig negativt i denna viktiga fråga. Värdet är väldigt stort för familjen i syfte att fostra sina barn i till bästa önskvärda riktning. Vi pratar Franska och Finska utöver Svenska i hemmet. Förvaltningens kommentarer I läroplanen för förskolan finns flera uppdrag kring barn med annat modersmål: Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

2 2 Skolinspektionen har vid sin tillsyn av förskoleverksamheten i Upplands-Bro under hösten 2011 konstaterat följande: I intervjuer med förskolans personal får Skolinspektionen flera exempel på förskolornas arbete med att ge barn med ett annat modersmål än svenska möjligheter att utveckla sin kulturella identitet. I förskolor där det finns personal som talar barnens modersmål tar man vara på detta för att ge barnen möjlighet att utveckla sitt modersmål. Förskolor där denna möjlighet inte finns ges barnen i liten omfattning möjlighet att utveckla sitt modersmål. Detsamma gäller barn som på sin förskola är ensamma om sitt modersmål. Någon större samverkan för att avhjälpa dessa svårigheter finns inte mellan de olika enheterna. Med anledning av de påtalade bristerna har bildningsnämnden vid sitt sammanträde lämnat följande svar till Skolinspektionen: Kommunens förskolechefer utarbetar tillsammans med utvecklingsledaren för förskolan en kommunövergripande handlingsplan för arbetet med modersmålsstöd. I denna plan skall framgå hur vi praktiskt kan samverka för att nå alla barn i kommunens förskolor. Upplands-Bro kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär bl.a. att kommunen om behovet finns har en skyldighet att anordna förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. I dagarna går en enkät ut till samtliga hushåll i kommunen för att undersöka detta behov. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Henrik Hedqvist Bildningschef Ulla Ekestam Administrativ chef

3

4

5 Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Anders Wedin Datum Vår beteckning Dnr Bildningsnämnden Yttrande friskoleansökningar Förslag till beslut Bildningsförvaltningens förslag till yttrande överlämnas som nämndens eget till Skolinspektionen Sammanfattning Skolinspektionen har berett Upplands-Bro kommun tillfälle att senast 29 april 2011 yttra sig över ett antal ansökningar om rätt till bidrag till fristående skolor. Beslutsunderlag Sammanställning av ansökningarna, bilaga A Statistik elevunderlag bilaga B Yttrande Inkomna ansökningar om bidrag till fristående skolor gäller för program och inriktningar med början ht Upplands-Bro kommun har inför GY11 tillsammans med nordvästkommunerna samverkat regionalt vad gäller utbud av program, inriktningar och utbildningsplatser. Det har lett till förvaltningsförslag till respektive styrelse som innebär ett balanserat utbud inom regionen i förhållande till beräknad efterfrågan. En etablering av nedanstående skolor bedöms inte leda till en uppenbar överetablering och ett besvärande överskott på utbildningsplatser inom Upplands-Bro kommun. \\UPPFIL01\gem$\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2012\bin\bin \02.01 Friskoleansökningar gym 2013.doc

6 2(2) Utvecklingspedagogik Sverige AB (dnr :747) Järfälla Ansökan gäller programmet för samhälle, natur och språk. Dille Gård AB (dnr :843) Upplands-Bro Ansökan gäller Naturbruksprogrammet inriktning djur. Barnperspektiv Tillgång till ett brett utbud av gymnasieutbildningar i regionen till en rimlig kostnad Bildningsförvaltningen Henrik Hedqvist Bildningschef Ulla Ekestam Administrativ chef

7 Remiss Till berörda kommuner (1) Dnr :747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda de förändringar av gymnasiesärskolan som regeringen föreslår i propositionen En gymnasiesärskola med hög kvalitet (prop. 2011/12:50). Förändringarna är föreslagna att gälla för utbildningar som startar läsåret 2013/14. Se mer information i bifogad Att yttra sig Gymnasiesärskolan Eftersom riksdagen ännu inte antagit gymnasiesärskolereformen kan Skolinspektionen komma att skicka kompletteringar avseende ansökan och sökta programstrukturer i ett senare skede. Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. E-postadress: Vänligen ange diarienummer :747 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. På Skolinspektionens vägnar Kerstin Haster Utredare Bilaga Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB Information från Skolinspektionen Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående skolor Kopia till Utvecklingspedagogik Sverige AB Postadress: Box 23069, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: Fax:

8 Ansökningsid: GyS 2012/24401 I kommun Järfälla kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). Ansökningsid: GyS 2012/ Skolenheten och sökanden 1 a) Skolenhetens adressuppgifter Skolenhetens namn Arbetsnamn "Häggvik2" - Vi återkommer med annat namn Utdelningsadress, postnummer och ort Box 418, Sollentuna Webbadress E-postadress Telefon Mobil b) Sökandens uppgifter Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Utvecklingspedagogik Sverige AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Box 418, Sollentuna Webbadress

9 E-postadress Telefon Mobil c) Denna punkt fylls i endast om sökanden är en fysisk person. Sökanden lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter (exklusive personnummer) får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 d) Sökandens kontaktperson Kontaktpersonens behörighet att företräda sökanden bekräftas genom en fullmakt bifogad till ansökan, se avsnitt 16. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter enbart att ske med kontaktpersonen. Om kontaktperson ändras, ska detta anmälas till berörd handläggare. Ett byte av kontaktperson måste bekräftas genom ny fullmakt från sökanden. Kontaktpersonens namn Viveka Rosqvist E-postadress Telefon Mobil e) Medgivande om användning av personnamn Kontaktpersonen lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 f) Offentligt inflytande Har en kommun eller ett landsting aktier eller andelar i sökanden eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt? Ja Nej Om ja redogör för ägandeförhållandena, det rättsliga inflytandet, orsakerna till att samverkan är nödvändig samt eventuella särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. Ansökningsid: GyS 2012/24401

10 2. Planerad verksamhet 2 a) Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar. Waldorf Konfessionell Om skolenheten ska ha konfessionell inriktning redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. Observera att samtliga konfessionella inslag som kommer att förekomma i utbildningen ska redovisas. 2 b) Ange vilken läroplan gymnasiesärskolan avser att följa. Nationell läroplan Nationell läroplan och egna dokument som komplement till läroplanen. Se avsnitt c) Utökning av befintlig gymnasiesärskola Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestår av 5 siffror Ska skolenheten byta namn anges här det gamla namnet. Ska skolenheten byta namn anges här det nya namnet. Nuvarande antal elever i skolenheten. Ansökningsid: GyS 2012/ Sökta utbildningar 3 a) Ange nationella program och inriktningar Riksdagen förväntas inom den närmaste tiden fatta beslut om hur den nya gymnasiesärskolan kommer att utformas. Den nya gymnasiesärskolan kommer tidigast att börja höstterminen På Skolverkets webbplats:www.skolverket.sekommer att framgå om riksdagen har fattat beslut om en ny gymnasiesärskola. Nationellt program Programmet för samhälle, natur, och språk Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

11 Läsår Läsår Läsår Nationellt program Programmet för hälsa, vård och omsorg Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår Nationellt program Individuella program Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår b) Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet Ansökningsid: GyS 2012/24401

12 4. Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att kunna starta upp och driva den sökta verksamheten med varaktighet och stabilitet. Elevprognosen ska grundas på en genomförd intresseundersökning som bifogas i ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Redogör för de uppgifter som elevprognosen grundar sig på. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör undersökningen visa hur många elever ur relevant ålderskategori som visat ett riktat intresse för respektive planerat program och inriktning. Se avsnitt 16. Huvudmannen driver idag Häggviks Gymnasium, en etablerad gymnasiesärskola med läsåret 2011/ elever. Skolan har de senaste åren ökat kraftigt enligt följande: Lå 2007/ elever Lå 2008/ elever Lå 2009/ elever Lå 2010/ elever Lå 2011/ elever Prognos lå 2012/ elever Häggviks Gymnasium kommer de närmaste åren att ha årliga avgångar på drygt 50 elever per år. I vår prognos räknar vi med ett intag på 45 elever per år. Under förra läsåret hade Häggviks Gymnasium ett stort antal elever som sökte till oss och vi var p.g.a. platsbrist tvungna att säga nej till cirka 10 elever. Även under detta läsår ser vi ett stort intresse att söka till Häggviks Gymnasium och enligt den prognos vi gjort baserat på antal elever som har varit här och provat på under läsåret tror vi att vi kommer att bli tvungna och säga nej till cirka 20 elever inför lå 2012/2013. Se även bilaga 8 och 9. En nystartad gymnasiesärskola i Utvecklingspedagogiks regi i Järfälla skulle kunna ta emot de elever som vi idag får tacka nej till. Dessutom kan en grupp elever erbjudas möjligheten att flytta över från nuvarande Häggviks Gymnasium (förkorta resvägen). Vi ser också stora möjligheter att ta emot elever som i dag har för lång resväg till Häggviks Gymnasium. Idag tar företagets befintliga skola emot många elever från Järfälla. Trycket på elever därifrån har de senaste åren varit stort. Med en skola i Järfälla kommun skulle vi kunna erbjuda många elever (även kommuner gränsande till Järfälla) en betydligt kortare resväg. Närheten till buss och pendeltåg ger möjligheten att täcka in ett stort geografiskt upptagningsområde. Ansökningsid: GyS 2012/24401

13 5. Skolenhetens och huvudmannens rutiner 5 a) Systematiskt kvalitetsarbete Redogör för hur skolenheten kommer att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Av redogörelsen ska det framgå vilka direktiv som kommer att ges till enhetsnivå och vilken återkoppling som kommer att begäras in från enhetsnivå samt vilka som kommer att medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Se avsnitt 16. Den nystartade gymnasiesärskolan är tänkt att byggas upp efter befintligt koncept från Häggviks Gymnasium. Ett nära samarbete mellan skolorna ska finnas. Därför bifogas Häggviks Gymnasiums kvalitetsarbete med denna ansökan. systematisk kvalitetesredovisning huvudman bilaga 5 systematisk kvalitetesredovisning enhet bilaga 6 5 b) Rutiner för klagomålshantering Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha gällande att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt hur elever, vårdnadshavare och andra får information om klagomålshantering. Rutiner för klagomålshantering ligger på vår hemsida Elever och vårdnadshavare kommer att få information om klagomålshantering via utskickad broschyr inför läsårsstart. Vi kommer även att informera om detta vid utvecklingssamtal och föräldramöte 5 c) Elevers och vårdnadshavares inflytande Redogör för hur elever och vårdnadshavare får inflytande över utbildningen. Eleverna kommer att utifrån deras förmåga bli delaktiga i planering och genomförande av sitt lärande tillsammans med undervisande lärare och mentor. Vid utvecklingssamtal kommer elev, vårdnadshavare och lärare diskutera utifrån de skriftliga omdömena och fokusområden kring lärande och kunskapsbedömning. Målen ska vara nedbrutna och konkretiserade i så hög grad som möjligt så att eleven kan ta till sig dem och därmed ges möjlighet att vara delaktig i sitt eget lärande. Den Individuella StudiePlanen (ISP)och den pedagogiska planeringen (PP)kommer att ligga som grund för dessa samtal. 5 d) Arbete för trygghet och studiero Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha för att utarbeta ordningsregler. Beskriv även hur eleverna kommer att medverka i processen. Klassråd och elevrådet kommer att få i uppdrag att tillsammans med personal utforma ordningsregler för skolan. 5 e) Plan mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner med att ta fram och arbeta med en plan mot kränkande behandling. Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 16. Plan mot likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling ska utarbetas i samverkan mellan personal, elever och föräldraråd, den ska revideras en gång om året utifrån vår övergripande

14 utvärdering. Bl.a. genom en årlig elevenkät. Skolan kommer att bilda en trygghetsgrupp som ska arbeta aktivt och preventivt mot kränkande behandling. Gruppen ska ledas av skolans kurator. Broschyr med lättläst text och bilder kommer att utformas som komplement till ordinarie plan. 5 f) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner och arbete med att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Rutiner kommer att finnas i skolans Likabehanlingsplan/plan mot kränkande behandling och Trygghetsgruppens broschyr.dessa planer kommer att utarbetas i samverkan med elever, föräldrar och personal. 5 g) Rutiner för frånvarohantering Redogör för skolenhetens rutiner för att rapportera frånvaro till vårdnadshavare. Vid ej anmäld frånvaro ska vårdnadshavare kontaktas samma dag. Mentorerna ansvarar för att detta sker. 5 h) Kommer huvudmannen att skicka in slutbetygen eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till lägeskommunen? Ja Nej Ansökningsid: GyS 2012/ Utbildning 6 a) Undervisning och arbetsformer Redogör för hur undervisningen kommer att genomföras och vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen. Lämna konkreta exempel. Skolan kommer att vara uppdelad i Individuella o Nationella program. Klasserna kommer att var åldersblandande och gruppstorleken anpassas efter elevens behov. Skolans undervisning kommer att genomsyras av en tydliggörande pedagogik och ett tematiskt arbetssätt. För att minska riskerna med för mycket upprepning kommer en pedagogisk fyraårsplan för varje program baserad på kursernas nationella uppnående/strävansmål upprättas. Denna fyraårsplan ska revideras inför varje läsår. Detta för att säkerställa att samtliga följer de nationella målen. Inför varje termin upprättar samtliga lärare en pedagogisk planering för terminen i respektive kurs som visar på arbetssätt, metoder m.m. utifrån de nationella kursmålen. Ett samarbete med UngaFöretagare kommer att starta. 6 b) Värdegrundsfrågor Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Beskriv hur värdegrundsarbetet kommer att genomsyra verksamheten och inte endast är isolerat till enstaka lektioner. Lämna konkreta exempel.

15 Skolans trygghetsgrupp ska arbeta aktivt och preventivt med kränkande behandling genom bland annat forumspel och rollspel.en likabehandlingsplan/plan för kränkande behandling kommer att upprättas och målen i Likabehandlingsplanen /plan för kränkande behandling kommer att tas upp i klasserna kontinuerligt. Likabehandlingsplanen/plan för kränkande behandling ska också utarbetas med enbart bilder för att den ska vara tillgänglig för alla elever. Genom elevernas egen veckoplanering, samt konkretisering av målen kommer eleverna successivt lära sig att ta ansvar för sina studier. Sociala berättelser, Seriesamtal och rollspel ska vara ett naturligt inslag i undervisningen som stöd i värdegrundsfrågor. Skoldagen kommer att inledas med en kort samling där ofta värdegrundsfrågor tas upp. 6 c) Elevinflytande och elevdemokrati Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elevinflytande och elevdemokrati. Lämna konkreta exempel. Vi kommer att sträva efter att få våra elever så delaktiga som möjligt. Varje klass kommmer att ha regelbundna klassråd där elevernas synpunkter tas upp. Efter elevens förutsättningar ska eleverna själva hålla i dessa möten. Klassrådens synpunkter kommer att ta upp på skolans elevråd som leds av en elevrådsrepresentant, en elevassistent och någon från skolledningen. 6 d) Kunskapsutveckling Redogör för hur man vid skolenheten kommer att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Lämna konkreta exempel. Elevernas arbete och resultat kommer att dokumenteras kontinuerligt i en lärportal enligt den pedagogiskt årsplanen. Vårdnadshavare kommer att ha möjlighet att koppla upp sig mot lärportalen. Två gånger om året kommer pedagog/elev/vårdnadshavare ha utvecklingssamtal där man sätter upp mål och fokusområden för terminen. I den individuella studieplanen kommer man kunna följa kurser och timmar samt eventuellt extra stöd. Eleverna kommer att kontinuerligt och efter förmåga delaktiga i hela lärprocessen. Skolledningen kommer att ha minst tre inbokade samtal med varje enskild lärare vare läsår, skolledningen kommer också att medverka vid lärarlag som är varje vecka. Skolan kommer att ha en utvecklingsgrupp som består av skolledning, pedagogisk handledare och lärarlagsledare som ska träffas varje vecka. Elevhälsoteamet kommer att träffas varje vecka. Betygskonferenser ska ske varje termin. I samtliga dessa forum kommer elevernas kunskapsutveckling diskuteras. Skolledningen kmmer att göra spontana och inplanerade klassrumsbesök med lärande, målarbete och kunskapsutveckling i fokus. 6 e) Anpassning av undervisningen Redogör för hur man vid skolenheten kommer att anpassa undervisningen till elevernas behov.

16 Anpassning kommer att ske efter elevens behov genom gruppstorlek, personaltäthet,tydliggörande pedagogik, läromedel/it, kognitivt stöd, individuell/gruppundervisning. 6 f) Elever i behov av särskilt stöd Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Beskriv särskilt rutinerna för upprättande av och arbetet med åtgärdsprogram. Lämna konkreta exempel. Om elev har svårigheter i sitt skolarbete diskuteras detta i lärarlaget. Insatser inom lärarlaget sätts in, elevärendet tas upp i handledning (skolpsykolog eller pedagogisk handledare)och läraren upprättar en handlingsplan. Behöver eleven särskilt stöd, anmäls elevärendet till elevhälsan. Rektor ser till att en utredning görs. Utifrån resultatet sätt åtgärder in, vid behov elevhälsokonferens med åtgärdsprogram eller fortsatt handlingsplan. Åtgärderna följs kontinuerligt upp och vårdnadshavare delges om rätten till överklagande. Flödesschema/handlingsplan för elev i behov av särskilt stöd finns tillgänglig samt blankett för anmälan till elevhälsan. 6 g) Information till vårdnadshavare Redogör för på vilket sätt vårdnadshavaren kommer att informeras om elevens kunskaper, utveckling och lärande. Genom utvecklingssamtal samt möjlighet att ta del av de skriftliga omdömena, fokusområden och pedagogisk beskrivning på lärportalen får vårdnadshavare möjlighet att kontinuerligt ta del av elevens kunskapsutveckling. 6 h) Betyg - markera ett av alternativen nedan Skolan kommer att följa bestämmelserna om betyg i 3 kap och 18 kap skollagen. Skolan anordnar endast det individuella programmet och avser därför inte att sätta betyg. 6 i) Redogör för skolans arbete med individuella studieplaner. Varje elev ska ha en individuell studieplan som formas tillsammans med elev, vårdnadshavare samt mentor två gånger per läsår vid utvecklingssamtalen. Den individuella studieplanen ska innehålla en timplan, individuella val, fokus områden samt skriftliga omdömen. Ansökningsid: GyS 2012/ Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 7a) Omfattning av APL Redogör för omfattningen (antal veckor) av planerad APL för respektive program. För elever på det individuella programmet är praktik av stort värde. En del av eleverna har flera olika praktikplatser medans andra har en enda under sina fyra år. Allt planeras efter den enskilde elevens behov och förmåga.

17 Elever på det nationella programmet ska göra minst 22 veckors APL. 7b) Anskaffande av APL-platser Redogör för de rutiner skolenheten kommer att ha vid anskaffandet av APL-platser. Elev kallas i åk 2, med föräldrar, till ett möte hos SYV för att prata om APL. Eleven fyller i en intresseblankett samt en blankett där det i huvudsak fokuseras på elevens behov av stöd/hjälpmedel. Under mötet går man igenom intressen och önskemål från elev, men även det utbud av praktikplatser som finns i närområdet (skolans eller där eleven bor). Efter samtalet tar SYV kontakt med de företag som är aktuella för respektive elev. SYV bokar efter detta möte in en praktikperiod och tar kontakt med handledare. 7c) Säkerställande av APL-platser Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL-platser på respektive program där APL kommer att erbjudas. Bifoga en förteckning över de företag som visat intresse för att ta emot elever. Observera att förteckning per program ska bifogas. Av förteckningen ska kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) till namngiven person på respektive företag framgå som kan bekräfta tillgång till APLplatser. Se avsnitt 16. Se bifogad lista över redan tagna kontakter. Bilaga 7. Fler kontakter kommer att tas med företag i geografisk närhet. 7 d) Beskriv den planerade organisationen kring APL med avseende på skolans kontakter med arbetsplatserna, handledning och besök på arbetsplatserna. Skolan kommer att erbjuda handledning för de företag som tar emot praktikelever, även en enklare utbildning kring utvecklingsstörning/funktionshinder kommer att erbjudas. När det är nya platser som hittas åker alltid SYV på ett besök för att prata med handledaren och titta på hur företaget ser ut. Under praktikens gång så besöker mentorerna alltid eleverna, med chans för handledaren att ställa frågor om eleven och praktiken. Efter praktikens slut fyller eleven i en utvärdering, för att man skall kunna jämföra och i slutändan kunna välja vilken praktikplats man tyckte var bäst. Även praktikplatsen skall fylla i en utvärdering, där handledaren svarar på om eleven är välkommen tillbaka på en andra period, om eleven behöver öva på något för att klara denna typ av arbete m.m. SYV har kontinuerlig kontakt med företagen, även om det inte alltid finns elever på praktik där. Varje år kollar man igenom om de som tidigare haft elever är intresserad av att ta emot igen. Nya kontakter tas ständigt, ffa via personliga besök eller genom olika mässor, telefonsamtal, internet, tips från kollegor etc. Ansökningsid: GyS 2012/24401

18 8. Mottagande och urval 8 a) Kommer skolan att vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i en gymnasiesärskola med offentlig huvudman? Ja 8 b) Ange vilka urvalsgrunder som kommer att gälla vid fler sökande än antal platser. Ange även i vilken ordning urvalsgrunderna kommer att tillämpas. 1 Svedenskolan - Utvecklingspedagogik Sverige AB 2 syskonförtur 3 närhetsprincip 4 elever från kommuner som inte har egen gymnasiesärskola/den den utbildning som huvudmannen har Ansökningsid: GyS 2012/ Skolenhetens organisation, ledning och personal 9 a) Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Skolenheten kommer att ha en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. 9 b) Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster c) Lärarnas utbildning För undervisningen i gymnasiesärskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Övergångsbestämmelser avseende lärarlegitimation framgår av Lag (2010:801) om införande av skollagen. Undantag får göras i vissa fall. Skolenheten kommer att följa skollagens krav på lärarnas utbildning. Ansökningsid: GyS 2012/24401

19 10. Elevhälsa Redogör för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll, de insatser elevhälsan på skolenheten kommer att omfatta samt de funktioner inom elevhälsan (utöver skolläkare och skolsköterska) som skolenhetens elever kommer att ha tillgång till. Elevhälsan kommer att bestå av skolpsykolog, skolkurator, pedagogisk handledare, skolsköterska och skolläkare, representant samordnare skola/fritids speciallärare, biträdande rektor och rektor. Stödfunktionerna blir anställda inom företaget förutom skolsköterska och skolläkare som köps in. Elevhälsan kommer att träffas en gång i veckan och ledas av rektor. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska psykosociala och specialpedagogisk insatser och bidrar till skapandet av miljöer som främjar lärande,utveckling och hälsa. Elevärenden ska anmälas till elevhälsan genom fastställd blankett och den som anmäler ärendet kommer att bli inbjuden till elevhälsan för rådgivning. Utredningar, handledning och rådgivning ska sker via elevhälsan. Flödesschema för elever med särskilt stöd kommer att finnas tillgängligt för all personal se bilaga Utifrån denna samlade kompetens kommer teamet arbeta för att hitta bästa möjliga lösningar för att eleverna ska få det stöd och hjälp de behöver och har rätt till. Om man är utsatt för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling ska man i första hand vända sig till lärare, annan vuxen på skolan, skolledning eller någon av personerna i Trygghetsgruppen eller/och elevhälsoteamet. Trygghetsgruppen ska kopplas alltid in vid misstanke om mobbning. Ansökningsid: GyS 2012/ Studie- och yrkesvägledning Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa att eleverna i gymnasiesärskolan erbjuds Studie- och yrkesvägledning (SYV) så att elevernas behov av vägledning och information inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Om huvudmannen avser att överlämna uppgiften på entreprenad ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. På skolan kommer det att finnas en studie och yrkesvägledare som ska ansvara, i samverkan med elev, vårdnadshavare och mentor, för individuell planering, genomförande och utvärdering av praktik för samtliga elever. Praktiken ska utmärkas av samverkan och elevens delaktighet. Eleven ska också vara delaktig i beslut om sysselsättning efter gymnasietiden. Varje elev som gjort praktik får ett skriftligt omdöme från praktikplatsen samt gör efter förmåga en egen skriftligt utvärdering. Ansökningsid: GyS 2012/ Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk 12 a) Modersmålsundervisning Skolenheten kommer att erbjuda modersmålsundervisning. 12 b) Svenska som andraspråk Undervisning i svenska som andraspråk ska om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från

20 skolor i utlandet samt invandrarelever som har svenska som umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Skolenheten kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk. Ansökningsid: GyS 2012/ Lokaler och utrustning 13 a) Nyetablerad skola Redogör för skolans planerade lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta att de redovisade lokalalternativen kan bli aktuella inför planerad skolstart (ange namn, telefonnummer, e-postadress). Vid nybyggnation bifogas en ritning. Se avsnitt 16. Med tanke på att den elevgrupp som vi riktar oss till inte är koncentrerad till ett visst specifikt område i en kommun eller ens till en viss kommun, har vi tittat brett på såväl geografiskt läge i stort (vilken/vilka kommuner) och var i den eventuella kommunen som etableringen kan bli aktuell. Det vi ser, utifrån varifrån befintliga elever på Häggviks Gymnasium kommer liksom från vilka kommuner de som söker till oss kommer ifrån, är att det finns ett stort behov av en gymnasiesärskola som kan komplettera Häggviks Gymnasium och erbjuda en alterantiv skolplacering. Vi har tagit kontakt med utbildningsdirektören i Järfälla för att undersöka deras möjligheter att stödja oss i etableringen även utifrån ett lokalperspektiv. Vidare har ett antal kontakter med privata fastighetsägare tagits för att söka samverkan i syfte att lösa lokalfrågan. Vi (genom huvudmannen/huvudmannens ägare) ser även på möjligheten att förvärva lokal/fastighet för att lösa lokalfrågan. Det vi söker är fastighet i närhet till pendeltågsstation/buss. Ytmässigt handlar det om ca kvm med möjlighet till gy-sal, matsal, speciallokaler. 13 b) Utökad skola Redogör för hur ni avser att utöka befintliga lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta möjligheten till att utöka lokalerna (ange namn, telefonnummer, e-postadress). 13 c) Speciallokaler och utrustning Redogör för tillgången till speciallokaler och utrustning. Ange i vilken utsträckning speciallokaler ska hyras. Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa speciallokalerna och utrustning.

21 Idrott och hälsa Gy-sal i skolans planerade lokaler. Går inte detta skall gy-sal hyras. Naturvetenskapliga ämnen Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram. Skolenhetens utrustning i övrigt, särskilt tillgången till datorer. Elevcafeteria, uppehållsrum, personalrum, flera arbetsrum. klassrum utrustade med interaktiva tavlor. Mycket hög datortäthet för både elever och personal. IPads. 13 d) Skolbibliotek Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av redogörelsen ska bland annat framgå hur skolbiblioteket ska användas i den pedagogiska verksamheten. Om huvudmannen avser att köpa in tjänsten ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. Skolan ska ha ett eget skolbibliotek som ska rustas med litteratur och digitala läromedel och tillgänglig för personal och elever. Modell efter Häggviks Gymnasiums upplägg. Ansökningsid: GyS 2012/ Ekonomi 14 a) Avgifter Utbildningen i gymnasiesärskolan kommer att vara avgiftsfri för eleverna. 14 b) Lägsta elevantal Ange hur många elever som behövs för att utbildningen/utbildningarna ska kunna starta och bära sig ekonomiskt c) Etableringskostnader Ange etableringskostnader och under vilka kostnadsposter i budgeten de finns redovisade. Lokalanpassning, möbler/inventarier, datorer. Finns redovisat i budget enligt bilaga 1 (resultatutv år 1-4) och bilaga 2 (likviditet år 1). Huvudmannens ekonomi kommer att klara av etableringskostnaderna, se huvudmannens årsredovisning, bilaga 4.

22 14 d) Bidragsbelopp Redovisa hur bidragsbeloppet har beräknats per skolform. Ange till exempel om summan grundats på kontakter med kommunen eller liknande. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive verksamhet. Bidragsbeloppen är beräknade utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga gymnasiesärskola. Bifogar exempel på faktura från två kommuner, Järfälla och Täby, se bilaga e) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa styrkas. Redovisa separat hur de har beräknats och bifoga underlag som styrker beloppet. Se avsnitt f) Resultatutveckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera ett positivt resultat. Resultatbudgeten över de första fyra åren finns i bilaga 1. År 2 förväntas verksamheten hamna med ett mindre u nderskott. År 3 förväntas ett överskott. Resultatbudgeten är framtagen utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga gymnasiesärskola Häggviks Gymnasium, som har ett liknande upplägg som den planerade skolan och som även har motsvarande fördelning av elever mellan nationell och individuell nivå. Huvudmannens ägare, Jan-Åke Ahlström AB, kommer att skjuta till kapital om behov kommer att uppstå. 14 g) Likviditetsbudget och Resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Läså r 1 Intäkter Läså r 1 Läså r 2 Läså r 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån 1) Övriga intäkter Ägartillskott 2) Finansiering med egna medel 3) Summa intäkter Övriga inbetalningar 4) Kostnader Summa inbetalningar Personal Utbetalningar Skolledning Personal Lärare

23 Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalhyra Möbler Datorer Service Kontorsutrustning Telefon, kopiator m m Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL- handledning Försäkringar SYV Finansiella poster Räntor Amorteringar Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalhyra Service Kontorsutrustning Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor m m APL- handledning Försäkringar SYV Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator m m Summa kostnader Vinst/Förlust

24 Summa utbetalningar Över-/underskott Lån: Styrk posten lån med aktuellt lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som lånas ut. Ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg samt t ex kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel: Avser finansiering med egna medel, till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel aktuell årsredovisning, se avsnitt 16. Övriga inbetalningar: Tillskott av medel som inte omfattas av ovanstående poster. Styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Personalkostnader: Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärar-/personaltjänster Ansökningsid: GyS 2012/ Övriga upplysningar Ange eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla. Antalet sökanden till huvudmannens befintliga gymnasiesärskola, Häggviks Gymnasium, har ökat de senaste åren och prognosen, grundad på nuvarande ansökningar till Häggviks gymnasium, är att det finns behov av att komplettera Häggviks gymnasium idag med en liknande verksamhet men med ett annat geografiskt läge. Detta skulla öka tillgängligheten av skola för vår elevgrupp inom hela StorStockholm. En nystartad gymnasiesärskola skulle kunna ta emot de elever som vi idag får tacka nej till p.g.a. platsbrist. Dessutom kan en grupp elever erbjudas att flytta över från nuvarande Häggvik så att den befintliga skolan inte utökas för mycket. Den nystartade gymnasiesärskolan är tänkt att byggas upp efter befintligt koncept från Häggviks Gymnasium, där det finns väl utarbetade rutiner samt ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Ett samarbete mellan skolorna ska finnas och då Utvecklingspedagogik Sverige AB dessutom söker tillstånd för en gymnasieskola (Gy 2012/24274) ser vi stora möjlighet till samverkan mellan gynmnasiesärskolorna och gymnasieskolan som på olika sätt som kan bidra till inkludering. Vi kommer också att söka samverkan med befintliga gymnasieskolor i den geografiska närheten. Får vi som huvudman godkänt på vår ansökan om att starta gymnasieutbilning vid Häggviks Gymnasium (enligt ovan nämnda ansökan) kommer det att innebära färre gysärplatser på Häggviks Gymnasium, vilket gör, vad vi ser, behovet av ytterligare en gymnasiesärskola än större. (Not: Då upptagningsområdet är stort för den typ av skola som vi ansöker om, har vi även tittat på Sundebyberg som möjligt etabelringsområde. Sundbyberg har ingen egen gymnasiesärskola.) ANGÅENDE BUDGET Resultatbudgeten är framtagen utifrån verkligt underlag från huvudmannens befintliga

25 gymnasiesärskola Häggviks Gymnasium, som har ett liknande upplägg som den planerade skolan och som även har motsvarande fördelning av elever mellan nationell och individuell nivå. Budget och likviditetsbehov finns i bilaga 1 resp 2. Huvudmannens ägare, Jan-Åke Ahlström AB , kommer att ställa upp med kapital om det kommer att behövas. Ansökningsid: GyS 2012/ Bilagor Handlingar som ska bifogas ansökan - Ange bilagenummer. Fullmakt för den kontaktperson som företräder sökanden hos Statens skolinspektion. 10 Intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från elever och vårdnadshavare till den planerade utbildningen och skolenheten. Uppgifterna ska ligga till grund för sökandens budget och visa att sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de sökta utbildningarna. 8,9 Ritning över skolenhetens tilltänkta lokaler. Sökandens senaste årsredovisning. 4 Intyg avseende extern finansiering av utbildningsverksamheten. Aktiebolag - Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. 11 Vid utökning av verksamheten ska dessutom följande bifogas Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. 5, 6 Plan mot kränkande behandling. Övriga bilagor APL - förteckning av företag per program. 7 Bilagor till denna ansökan Namn Nr Bilaga 1 - Bilaga 1 - Budget år1-3 ny GySär.pdf 1 Bilaga 10 - Bilaga 10 - Fullmakt VR.pdf 10 Bilaga 11 - Bilaga _Registreringsbevis_ pdf 11 Bilaga 2 - Bilaga 2 - Likviditet år1 ny GySär.pdf 2 Bilaga 3 - Bilaga 3 - Exempel bidrag från Järfälla och Täby.pdf 3 Bilaga 4 - Bilaga 4 - Årsredovisning i Utvecklingspedagogik pdf 4 Bilaga 5 - Bilaga 5 - Systematiskt kvalitetsarbete huvudmannanivå.pdf 5

26 Bilaga 6 - Bilaga 6 - Hä2 Systematiskt kvalarbete på enhetsnivå.pdf 6 Bilaga 7 - Bilaga 7 - Hä2 APL lista.pdf 7 Bilaga 8 - Bilaga 8 - Elevantal HäGy 2007_2012.pdf 8 Bilaga 9 - Bilaga 9 - HäGy ansökn elever och kommuner.pdf 9 Angående bilagor Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats till ansökan Bilaga avseende ritning tilltänkta lokaler skickas inte in nu då diskussioner/sökande fortfarande pågår, se pkt 13a. Kompletteras med senare.

27 Upplands-Bro kommun med flera enl. sändlista Remiss (1) Dnr :843 Ansökan från Dille Gård AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Upplands-Bro kommun Dille Gård AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Upplands-Bro kommun fr.o.m. läsåret 2013/14. Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 27 april Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. E-postadress: Vänligen ange 2012:843 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. Bilagor till denna ansökan skickas i ett separat mejl. På Skolinspektionens vägnar Anna Spada Utredare Bilaga Ansökan från Dille Gård AB Information från Skolinspektionen Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående skolor Kopia till Dille Gård AB Postadress: Box 23069, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: Fax:

28 Dnr :843 Ansökningsid: Gy 2012/23895 I kommun Upplands-Bro kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). Ansökningsid: Gy 2012/ Skolenheten och sökanden 1 a) Skolenhetens adressuppgifter Skolenhetens namn Säbyholm Nya Naturbruksgymnasium Utdelningsadress, postnummer och ort Säbyholmsskolan, 19791, Bro Webbadress E-postadress Telefon Mobil 1 b) Sökandens uppgifter Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Dille Gård Ab Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Dille 226, 83695, Ås Webbadress E-postadress

29 Telefon Mobil c) Denna punkt fylls i endast om sökanden är en fysisk person. Sökanden lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter (exklusive personnummer) får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 d) Sökandens kontaktperson Kontaktpersonens behörighet att företräda sökanden bekräftas genom en fullmakt bifogad till ansökan, se avsnitt 17. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter enbart att ske med kontaktpersonen. Om kontaktperson ändras, ska detta anmälas till berörd handläggare. Ett byte av kontaktperson måste bekräftas genom ny fullmakt från sökanden. Kontaktpersonens namn Hans Stenberg E-postadress Telefon Mobil e) Medgivande om användning av personnamn Kontaktpersonen lämnar samtycke enligt 10 personuppgiftslagen (1998:204) till att dessa uppgifter får göras tillgängliga på Skolinspektionens webbplats. Medges Medges ej 1 f) Offentligt inflytande Har en kommun eller ett landsting aktier eller andelar i sökanden eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt? Ja Nej Om ja redogör för ägandeförhållandena, det rättsliga inflytandet, orsakerna till att samverkan är nödvändig samt eventuella särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. Ansökningsid: Gy 2012/23895

30 2. Planerad verksamhet 2 a) Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar. Waldorf Konfessionell Om skolenheten ska ha konfessionell inriktning redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. Observera att samtliga konfessionella inslag som kommer att förekomma i utbildningen ska redovisas. 2 b) Ange vilken läroplan skolenheten avser att följa. Läroplan för gymnasieskolan 2011 Läroplan för gymnasieskolan 2011 och egna dokument som komplement till läroplanen. Se avsnitt c) Särskilda varianter m.m. Ange om ansökan avser särskilda varianter, riksrekrytering, riksrekryterande idrottsutbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning. En ansökan ska då även göras på Skolverkets webbplats:http://forms.skolverket.se/orbeon/ansokan-forms/start Ja, ansökan har gjorts på Skolverkets webbplats. 2 d) Utökning av gymnasieskolan Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestår av 5 siffror Ska skolenheten byta namn anges här det gamla namnet. Ska skolenheten byta namn anges här det nya namnet. Nuvarande antal elever i skolenheten. Ansökningsid: Gy 2012/ Sökta utbildningar 3 a) Ange nationella program och inriktningar Nationellt program Nationell inriktning Naturbruksprogrammet Djur

31 Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår Nationellt program Nationell inriktning Naturbruksprogrammet Trädgård Ange planerat antal elever för utbildningen. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår b) Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet Ansökningsid: Gy 2012/ Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att kunna starta upp och driva den sökta verksamheten med varaktighet och stabilitet. Elevprognosen ska grundas på en genomförd intresseundersökning som bifogas i ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Redogör för de uppgifter som elevprognosen grundar sig på. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör undersökningen visa hur många elever ur relevant ålderskategori som visat ett riktat intresse för respektive planerat program och inriktning. Se avsnitt 17. Vi har inte genomfört någon undersökning. Däremot finns en skola, som bedriver det program och de intiktningar vi söker, i kommunen idag. Det är i samma lokaler vi avser att ha vår verksamhet.

32 Eleverna och föräldrarna som går i skolan resp är engagerade i skolan har med alla medel försökt förhindra den planderade flytten till annan kommun som nuvarande huvudman avser att genomföra inför skolstart Det finns en namninsamling på ca 1500 namn som starkt motsätter sig flytten av skolan. De önskar således att skolan blir kvar där den är idag. Vår avsikt är att starta verksamhet 2012 (tidigare om det hade varit möjligt)och försörja med det uppenbara behov som kommer att finnas. Vi räknar även med att ett antal av de som kommer att gå i 1:an 2012 i den flyttade skolan kommer att välja att återvända till Upplands-Bro och Säbyholm. Det har bedrivits utbildning inom området kring Naturbruk seda mitten på 1970-talet. Ansökningsid: Gy 2012/ Skolenhetens och huvudmannens rutiner 5 a) Systematiskt kvalitetsarbete Redogör för hur skolenheten kommer att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Av redogörelsen ska det framgå vilka direktiv som kommer att ges till enhetsnivå och vilken återkoppling som kommer att begäras in från enhetsnivå samt vilka som kommer att medverka i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Se avsnitt 17. Huvudmannens styrelse och VD ger skolans rektor skriftliga direktiv kring det systematiska kvalitetsarbetet. De gällande direktiven planeras i samråd med enhetens rektor. Direktiven anger mål och indikatorer som ligger i huvudmannens intresse. Direktiven berör utvecklingsbehov inom de olika inriktningarna för enheten program, fastighetens utveckling, och ekonomisk utveckling. Det systematiska arbetet kring formerna för verksamheten, utbildningsresultaten och övriga nationella mål för utbildningen formas på enheten där rektor och samtliga personal och elever deltar. Återkoppling till huvudmannen sker muntligt och skriftligt på styrelsemöten där rektor för enheten är adjungerad. Utöver detta sker en årlig revision där rektor skriftligen rapporterar hur kvalitetsarbetet på enheten skett och resultaten för verksamhetsåret. På enhetsnivå ansvarar rektorn för att arbetet planeras, följs upp och utvärderas. I det systematiska arbetet deltar elever, personal och rektor. 5 b) Rutiner för klagomålshantering Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha gällande att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt hur elever, vårdnadshavare och andra får information om klagomålshantering. Skolan rutiner för klagomålshantering delges eleverna under mentorstid inför skolstart varje läsår. Utöver detta finns dessa rutiner beskrivna i Schoolsoft. Schoolsoft är den informationskanal till vilken både elever och vårdnadshavare har personliga inloggningar. Följande rutiner gäller då elev eller vårdnadshavare är missnöjd med utbildningen: Det nedanstående ska ses som en stegrande åtgärdstrappa.klagomål kan ske muntligt eller skriftligt. Klagomål i steg 3, huvudmannens styrelse, skall alltid ske skriftligt. Den klagande skall få muntligt

33 eller skriftligt svar inom 2 veckor från att klagomålet mottagits. -Vänd dig till berörd pedagog. -Vänd dig till ansvarig rektor -Vänd dig till huvudmannens styrelse, kontaktuppgifter fås via rektor Om man inte är nöjd med åtgärderna kan en anmälan göras till skolinspektionen eller barn och elevombudsmannen (beo) Detta ska göras skriftligen via eller via vanligt brev. 5 c) Elevers och vårdnadshavares inflytande Redogör för hur elever och vårdnadshavare får inflytande över utbildningen. Skolan arbetar idag med mentorer och mentorsgrupper, Varje elev tillhör en mentor som har ansvar för max 10 st elever. I dessa grupper så sker det största och viktigaste arbete med elevernas medinflytande. Möte med mentor sker både i grupp och enskillt. Vidare träffar rektor alla elever i en storsamling: Dille-info, en gång i veckan. Då kan alla: elever, rektor och personal ta upp frågor till diskussion. Beroende på frågornas art så sker bedömning och beslut direkt eller så vidtar ett utredningsarbete för att fördjupa sig i frågan. Om frågans karaktär kräver det så engageras skolans elevråd. Eleverna har även tid avsatt på schemat ca en gång per månad för klassråd. Skolan har ett elevboende kopplat till sig och eleverna deltar på sin fritid i olika forum såsom stall-, hus- och hundråd för att dryfta olika frågor som är kopplat till deras sociala situation på skolan. Vår uppfattning är att om eleverna trivs och mår bra socialt så får det en mycket stor positiv effekt på skolarbetet och resultaten i studierna. Föräldrasamverkan sker via utveclingssamtal 2 ggr per läsår. De har alltid insyn elevens skolvardag via webbverktyget Scoolsoft (tillgång till, individuella studieplaner, närvaro, studieresultat och vad som är aktuellt på skolan). De bjuds in till föräldramöte och besök iverksamheten. I slutet på varje läsår skickas det ut en föräldraenkät. Föräldrarna uppmuntras att kontakta skolans personal vid synpunkter och förslag. Skolan har klassråd, elevråd och elevskyddsombud. Eleverna har också en representant i skolan Lokala programråd som träffas 2 ggr/läsår 5 d) Arbete för trygghet och studiero Redogör för vilka rutiner skolenheten kommer att ha för att utarbeta ordningsregler. Beskriv även hur eleverna kommer att medverka i processen. Skolans alla elver är indelade i mentorsgrupper. Varje grupp består av max 10 st elever och en mentor. Gruppen träffas regelbundet en gång per vecka. Varje elev har också minst ett enskilt handledningstillfälle/vecka. I detta forum diskuteras förutom kring studieresultat och individuell studieplanering väen kring värdegrundsfrågor exempel: samarbete, kommunikation, konflikter, grupprocesser mm.

34 I gruppens samtal inventeras behovet av åtgärder för att främja trygghet och studiero som vid starten av varje läsår utmynnar i skolans ordningsregler som går på remiss till skolans elevråd. Reglerna presenteras skriftligt samt muntligt på skolans gemensamma Dille-info. 5 e) Plan mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner med att ta fram och arbeta med en plan mot kränkande behandling. Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 17. Planen revideras varje år. Ändringar och tillägg samt plan av aktiviteter och åtgärder bygger på kartläggning av föregående års arbete och erfarenheter. Alla elever och personal deltar i arbetet- Rektor ansvarar för att arbetet sker. Se bifogat dok Likabehandlingsplan" under avsnitt f) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Redogör för skolenhetens rutiner och arbete med att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. All personal skall anmäla alla former av kränkande behandling till rektorn. Rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skall anmäla detta till huvudmannen. All personal skall alltid agera för att avstyra pågående kränkande behandling och förebygga och förhindra att sådana situationer uppstår. Skolans huvudman skall utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, vilket rektor ansvarar för att göra, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Rektor ansvarar för att det utreds skyndsamt och att ärendet dokumenteras och följs upp. 5 g) Rutiner för frånvarohantering Redogör för skolenhetens rutiner för att rapportera frånvaro till vårdnadshavare. Om en elev har ej giltig frånvaro skickas ett sms (alt mail om vårdnadshavare vill det) vid första frånvarotillfället. Om eleven har upprepade ogiltiga frånavotillfällen ansvara mentor för att utreda orsakerna samt att informera vårdnadshavarna. Om detta inte hjälper kallar rektor till elevvårdkonferens där det utreds ytterligare samt att ev åtgärder beslutas. Den löpande statistiken för varje elev finns alltid tillgänglig för vårdnadshavarna vi Schoolsoft. 5 h) Kommer huvudmannen att skicka in slutbetygen eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till lägeskommunen? Ja Nej

35 Ansökningsid: Gy 2012/ Kurser och yrkesutgångar 6 a) Kurser inom programfördjupning Inom ramen för varje nationellt program ska skolenheten erbjuda ett antal kurser som programfördjupning. De kurser som får erbjudas är sådana kurser som Skolverket meddelat föreskrifter om. Redogör för respektive sökt program vilka kurser skolenheten avser att erbjuda inom ramen för programmets programfördjupning. se bifogade filer 7 och 8 6 b) Yrkesutgångar Om ansökan avser utbildning på yrkesprogram ange, per program, vilken eller vilka yrkesutgångar som utbildningen på programmet kommer att leda till. Se bilaga 7 och 8 6 c) Kurser inom det individuella valet Skolenheten ska inom ramen för det individuella valet erbjuda de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå för elever på yrkesprogram. Eleverna på samtliga program ska ha rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen och minst en kurs i estetiska ämnen inom det individuella valet. Kommer skolenheten att erbjuda dessa kurser inom ramen för det individuella valet? Ja Nej Ansökningsid: Gy 2012/ Utbildning 7 a) Undervisning och arbetsformer Redogör för hur undervisningen kommer att genomföras och vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen. Lämna konkreta exempel. Vi arbetar processinriktat och låter teori och praktik sammankopplas genom ämnesintegrering. Genom ett situationsanpassat ledarskap, där undervisningen individualiseras, kan vi möta varje elev på sin nivå. Vi strävar också mot ett utökat entreprenöriellt lärande. Arbetet sker enskilt och i grupp utifrån målens och uppgifternas karaktär. T.ex. i ämnena häst och stallskötsel, datakunskap och engelska har eleverna fått följande uppgift: Ta reda på hur hästhållningen ser ut på Dille Gård! Hur många hästar tillhör varje system? Hur ofta utfodras hästarna? Hur mycket äter hästarna? Hur ofta tränas hästarna? Hur ser rutinerna ut när det gäller ut och insläpp mm? Arbetet ska presenteras som text i dataprogrammet Word, som bildspel i dataprogrammet PowerPoint och sen görs statistiska analyser i dataprogrammet Excel. Hela presentationen skall göras

36 på engelska. Här kombineras flera kurser/ämnen i ett arbete där eleverna utvecklar sin förmåga att samla, analysera, tolka och presentera information om sitt favoritämne. Vi eftersträvar att bedriva en undervisning så nära verkligheten/den gröna näringen som möjligt. Genom att sträva mot entreprenöriellt lärande skapar vi förutsättningar för våra elever att såväl få inblick i yrkeslivet såsom att utföra verkliga arbetsuppgifter. Detta sker både i skolans miljö och under elevernas praktiktid. 7 b) Värdegrundsfrågor Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen. Beskriv hur värdegrundsarbetet kommer att genomsyra verksamheten och inte endast är isolerat till enstaka lektioner. Lämna konkreta exempel. Värdegrundsarbetet är ett ständigt pågående arbete. Förebyggande och kompetenshöjande (individ- och gruppnivå) insatser är: -Teambuildande aktiviteter vid termins- och läsårsstarter. -Alla elever i åk 1 genomgår ett 10-stegs-program kring självkänsla, trygghet och indivudell utveckling kallat DISA (Din Inre Styrka sätts i Arbete) -Skolans kurator och skolsköterska har mycket tjänst i förhållande till elevantalet 25% resp 7,5% på 80 st elever. - Eftersom flertalet av skolans elever bor i internat så har skolan fritidsledare anställda. fritidsledarna stöttar eleverna i sin social soitation genom struktur och konflikthantering som återverkar positivt på studieresultaten. - Det planerade vardagliga värdegrundsarbetet sker i mentorsgrupperna. Ämnen som disktueras är t ex nättrakasserier, kvinnligt/manligt, alkohol och andra droger, tolerans, trygghet och studiero, kommunikation, konflikthantering, studieknik, sex och samlevnad, former för samarbete, respekt för medmänniskor och miljö mm. Varje möte i vardagen är ett tillfälle till lärande och att utveckla bärande och förtroliga relationer. Stort ansvara vilar på alla personal oavsett roll. Förtroendefulla relationer är en förutsättning för att kunna kommunicera och lösa konflikter på ett bra sätt. 7 c) Elevinflytande och elevdemokrati Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elevinflytande och elevdemokrati. Lämna konkreta exempel. Skolan har klassråd, elevråd, elevskyddsombud samt att eleverna finns representerade i det Lokala programrådet. Dessa olika forum är vägledande och beslutande kring hur formerna för verksaheten skall vara. Utöver detta används mentorsgrupperna och Dille-info som remissforum. De senaste exemplen på detta är genomgång av skolans vision och mål med alla elever där de i diskussion får reflektera kring vad dessa mål innebär för dem och deras lärande. Skolans regler för "Rapportering av ogiltig frånvaro till CSN" togs fram av mentorsgrupperna. Detta sammanställdes sedan av rektor och resultatet och reglerna presenterades sedan på skolans gemensamma

37 schemalagda veckoträff (Dille-info) I samband med varje kursstart går läraren tillsammans med elverna igenom det centrala innehållet i kursen samt vad som krävs för att nå de olika betygsstegen. I webbverktyget Schoolsoft finns elevens indivudella studieplanering där eleven även kan ange önskat målbetyg. Innehållet i kursen planeras av lärare och elever tillsammans. 7 d) Kunskapsutveckling Redogör för hur man vid skolenheten kommer att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Lämna konkreta exempel. Alla elever ingår i en mentorsgrupp, och eleverna träffar sin mentor vid två tillfällen varje vecka. Vid dessa tillfällen går mentorn igenom och följer upp elevernas individuella studieplan. I denna för kurslärarna in anteckningar om elevernas resultat, eller eventuella rester, och med studieplanen som bas sker utvecklingssamtal med elever och föräldrar varje termin. Ansvarig lärare för respektive kurs ansvarar för att kontinuerligt dokumentera varje elevs utveckling och därefter planera undervisningen så att varje enskild elev får möjlighet att utvecklas där de är. Avstämning för alla elever utförs i arbetslaget vid två tillfällen per läsår, men inom arbetslaget ger vi också varandra löpande information om elevernas kunskapsutveckling. 7 e) Anpassning av undervisningen Redogör för hur man vid skolenheten kommer att anpassa undervisningen till elevernas behov. För att anpassa undervisningen till elevernas olika behov, använder vi oss av material och metoder som främjar elevernas olika lärstilar. Vi har s.k. resurstid schemalagd, då elever kan få individuell hjälp eller jobba i en liten grupp med moment som de upplever som särskilt svåra. Studiegård är också schemalagd tid då lärarna finns tillgängliga för handledning. För att ge stöd åt elever som är studiemotiverade och som läser naturvetenskapliga ämnen som utökade kurser, erbjuder vi läxläsningshjälp med behöriga lärare i exempelvis matematik och fysik. 7 f) Elever i behov av särskilt stöd Redogör för hur man vid skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Beskriv särskilt rutinerna för upprättande av och arbetet med åtgärdsprogram. Lämna konkreta exempel. Rutinerna för upprättande av åtgärdsprogram följer stegen: uppmärksamma, utreda, dokumentera, åtgärda, utvärdera. T.ex. om en lärare eller en förälder är orolig för att en elev har varit frånvarande från lektioner p.g.a. sjukdom eller har kommit efter med studierna av annan orsak eller riskerar att inte nå målen skall detta anmälas till rektorn. Rektorn ansvarar fär att detta utreds och denne beslutar om det är aktuellt att upprätta åtgärdsprogram. Mentorn samlar information, och i samarbete med elevhälsan, eleven och vårdnadshavare dokumenteras och upprättas ett åtgärdsprogram, där de olika åtgärderna prioriteras och tidsätts. Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt på mentorstid, och vid behov revideras åtgärdsprogrammet. Exempel på åtgärder kan vara anpassning av textmassa, muntliga redovisningar,

38 tillgång till tekniska hjälpmedel och extra tid tillsammans med lärare. För PRIV- och IMPRO-elever upprättas ett åtgärdsprogram direkt vid skolstart och följs upp genom hela skolgången. 7 g) Information till vårdnadshavare Redogör för på vilket sätt vårdnadshavaren kommer att informeras om elevens kunskaper, utveckling och lärande. Återkopplingsperidoer till vårdnadshavare en gång per höst samt en gång per vårtermin med skriftliga omdömen utifrån de olika kursernas mål. Vårdnadshavarna kallas till 2 utvecklingssamtal per läsår. Då diskuteras måluppfyllelse, studieteknik, social utveckling, hälsa och trivsel. Elevernas studieplaner och resultat per kurs finns tillgängliga för vårdnadshavarna via Schoolsoft. Vid behov informeras de per telefon. Ansökningsid: Gy 2012/ Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning. 8 a) Omfattning av APL Redogör för på vilka av programmen APL kommer att ingå. Ange omfattningen i veckor för respektive program. Trädgård 15 veckor Djur 15 veckor Trädgård Inom trädgård finns APL-platser på anläggnings- och odlingsföretag, samt gardencenters/trädgårdsbutiker, golfbanor och trädgårdsskötselföretag. Djur Djurpraktik ges på hunddagis, hundpensionat, zooaffärer, 4H-gårdar, djurparker och veterinärpraktik. Hästeleverna går ut på ridskolor, turridning, hopptränare/dressyrtränare, hovslagare försäljningsstall, trav, galopp och veterinärer. Djurpraktik ges på hunddagis, hundpensionat, hundtrim, hundrehab, kennel, zooaffärer, 4H-gårdar, djurparker och veterinärpraktik. 8 b) Säkerställande av APL-platser Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL-platser på utbildningen på respektive program där APL kommer att erbjudas. Bifoga en förteckning över de företag som visat intresse för att ta emot elever. Observera att en förteckning per program ska bifogas. Av förteckningen ska kontaktuppgifter (namn, telefonnummer,

39 e-postadress) till namngiven person på respektive företag framgå som kan bekräfta tillgång till APLplatser. Se avsnitt 17. Se bilagor 17 8 c) Lokalt programråd Redogör för det lokala programrådets roll i skolenhetens APL-organisation. Det lokala programrådets roll fokuserar på omvärldsbevakning och ger skolan nya infallsvinklar till kursupplägg. Programrådet är en del av det nätverk som hjälper oss att finna APL platser och ger oss feedback på hur vi skall utveckla APL-verksamheten i helhet. 8 d) Anskaffande av APL-platser Redogör för de rutiner skolenheten kommer att ha vid anskaffandet av APL-platser. Samtliga personliga kontakter för all personal samt det lokala programrådet nyttjas. Anskaffande sker efter elevers önskemål enl nedan. Våra rutiner kring anskaffande av APL platser bygger på att flera lärare har som ansvar att anskaffa platser gentemot respektive inriktning. De olika stegen är enligt fökljande: 1. Elevinformation kring APL. 2. Insamlande av elevernas egna förslag och önskemål kring APL platser. 3. Elev och APL ansvarig bedömer tillsammans APL platsens relevans för eleven samt vilka kursmål eleven kan uppnå genom APL-platsen. 4. Eleven och läraren kontaktar var för sig APL-platsen. Eleven gör en förfrågan och en självpresentation hos APL platsen om detta inte gjorts tidigare, efter att läraren kontrollerat att APLvärden kan godkänna skolans krav på handledarerollen. 5. Skolan skickar informationsmaterial angående APL samt handledarroll samt bedömningsunderlag för ifyllnad efter APL-tidens slut. 6. APL påbörjas. 7. Eleven får ofta besök på APL platsen av lärare. 8. APL- avslutas varvid handledaren på APL-platsen skickar in bedömningsunderlaget till skolan. 9. Eleven gör en APU-rapport som redovisas. 8 e) Kursmål samt information Redogör för hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL-platsen kopplas till kursmålen samt för hur eleverna informeras om kursmål och bedömning. Redogörelsen ska avse respektive program. APL med dess moment säkerställs genom intervju av handledare samt genom god branschkännedom och personkännedom (ofta) från skolans personal. Eleverna informeras om kopplingen kursmål APL-moment enligt punktlistan under rubriken 8d Anskaffande av APL-platser. Exemplen nedan visar hur kopplingen kan se ut: 1. Diskussion med APL-handledare kring de arbetsuppgifter som APL-platsen kan erbjuda samt om de kursmål som skolan vill att eleven skall uppnå..

40 2. Diskussion med eleven kring de kursmål som eleven förväntas uppnå på APL-platsen som dokumenteras 3. Diskussion kring bedömning av APL och de kursmål som skall uppnås. 4. Beskrivning från lärarens sida vad man t ex kan förvänta sig för typer av arbetsuppgifter på t ex en handelsträdgård och hur eleven skall agera för att kunna uppnå uppsatta kursmål. 8 f) Handledning Redogör för hur det säkerställs att den som anlitas som handledare bedöms vara lämplig och har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget. Skolan har ett brett nätverk inom både naturturismbranschen och hästbranschen. Stora delar bygger på att programråd och personal på skolan sedan tidigare har erfarenheter av personerna (handledarna) bakom företag, organisationer eller myndigheter. Skolan utesluter därmed tveksamma APL platser. I de fall när eleven själv intygar APL-platsens goda kvalitet så gör vi en rutinmässig kontroll av platsen genom telefonsamtal, besök eller genom att inhämta referenser samt intervju enl beskrivning under 8e. Uppföljning av hur det fungerar sker med eleven kring hur denne upplever handledarens kompetens. 8 g) Ansvarig lärare Ange hur ofta ansvarig lärare kommer att göra besök på APL-platsen under APL-perioden. 1 gång per period. 8 h) Bedömning och betygsättning Redogör för rutinerna för bedömning och betygsättning vid APL. Vid betygssättning av eleverna används APL-handledarens bedömningsunderlag samt lärares information kring kopplingen kursmål-arbetsuppgifter. Det ser ut enligt följande: 1. Samtal med APL-platsen 2. Insamling av bedömningsunderlag. 3. Diskussion med handledare och elev vid APL-besök. 4. Diskussion mellan elev-lärare efter hemkomsten från APL-platsen med anknytning till uppnådda kursmål och dess betygskrityerier. 8 i) Lärlingsutbildning Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet kommer att utformas. Bifogar det avtal huvudmannen har idag kring inriktningen Djur på en befintlig enhet. För den nya skolan kommer avtalen att likna detta. Avtal mellan

41 Dille Gård Naturbruksgymnasium och Fjällbete avseende gymnasial lärlingsutbildning Avtalet reglerar förhållandet mellan eleven: på naturbruksprogrammet vid Dille Gård Naturbruksgymnasium(DG) och Fjällbete i Åredalen Ekonomisk Förening. Ett avtal upprättas för respektive elev som undervisas i verksamheten. Utöver detta avtal regleras förhållandet mellan Fjällbete, Dille Gård Naturbruksgymnasium och eleven av ett utbildningskontrakt. Syftet med utbildningskontraktet är att specificera elevens innehåll i utbildningen med avseende på kursernas teoretiska och praktiska moment. 1. Leverantör Fjällbete: Fjällbete i Åredalen Ekonomisk Förening Byvägen 68, Undersåker Nedan kallat Fjällbete. 2. Beställare Dille Gård Naturbruksgymnasium: Dille Gård Naturbruksgymnasium Dille 226, ÅS Nedan kallat DG. 3. Definition och uppdrag Uppdraget består i att leverera den praktiska delen av naturbruksprogrammets kurser. Möjliga yrkesutgångar är fårskötsel eller skötsel av kor med inriktning mot mjölkproduktion. Gymnasial lärlingsutbildning definieras som en utbildningsform i gymnasieskolan och ska följa Skollag och förordningar från statens Skolverk. Dille Gård Naturbruksgymnasium är huvudman och utbildningsanordnare. Delar av den praktiska lärlingsutbildningen är förlagd till Fjällbete. Utbildningen ska omfatta minst 2500 poäng. Innehållet i utbildningen regleras i elevens Individuella studieplan som är en bilaga till utbildningskontraktet. 4. Fjällbetes åtagande Fjällbete åtar sig att inom ramen för poängplanen för naturbruksprogrammets inriktning DJUR ansvara för delar av den praktiska utbildningen med yrkesutgångarna fårskötsel eller skötsel av kor med inriktning mot mjölkproduktion. Utbildningen förläggs till Fjällbete i Undersåker. En handledare från Fjällbete ska utses till att vara elevernas dagliga kontaktperson. 5. Dille Gårds åtagande DG är huvudman och anordnare av naturbruksprogrammet, inriktning DJUR med yrkesutgång fårskötsel eller skötsel av kor med inriktning mot mjölkproduktion, och har som sådan huvudansvar för såväl den teoretiska som den praktiska undervisningen. Dille Gård ska stötta och vägleda Fjällbete i arbetet med att forma den praktiska utbildningen. 6. Arbetsmiljö Fjällbete ska gentemot eleven uppfylla sina skyldigheter enligt gällande arbetsmiljölagstiftning. Elev likställs med arbetstagare vid tillämpning av arbetsmiljölagen och förordning om minderårig i arbetslivet. (AFS 1996:1 med ändringar i AFS 2000:31).

42 Såväl DG som Fjällbete ska se till att eleven har nödvändiga kunskaper i gällande säkerhetsarbete och arbetsmiljöfrågor. 7. Säkerhetsföreskrifter - Ordningsregler Det åligger Fjällbete att informera om deras gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Informationen ska ske de första dagarna av elevens praktiktid. I samråd med Dille Gård ska ordningsregler upprättas på arbetsplatsen. 8. Kvalitetssäkring Dille Gård äger rätt att tillsammans med Fjällbete rådgöra om lämplig arbetsmiljö i de delar av/och arbetsmiljön/arbetsplatsen som berör eleven. Lärlingsutbildningen ingår i Dille Gårds ordinarie utvärderingssystem av kvaliteten på utbildningen. 9. Handledare På Fjällbete avdelas en handledare. Handledaren lägger i samverkan med Dille Gård upp utbildningen på arbetsplatsen samt lämnar underlag för betygsättning och närvaroredovisning. Handledare ska ha nödvändig kunskap och erfarenhet och i övrigt bedömas lämplig för uppdraget. Handledare deltar i handledarutbildning anordnad av DG. 10. Elevstatus Dille Gård har huvudansvar för eleven, även under lärlingsutbildningen. Eleven är inte anställd av Fjällbete och har inte rätt till lön under den arbetstid som jämställs med skolarbete. Om den enskilde eleven och Fjällbete kommer överens om annat utanför skoltid är det en överenskommelse dem emellan. 11. Arbetstider Fjällbetes arbetstider skall tillämpas med hänsyn till Arbetsmiljölagen. DG får enligt förordning: SFS nr: 2007:1349 besluta om utbildningen ska bedrivas på andra tider än som gäller i Gymnasieförordningen 3 kap 1 och 2. Eleven följer sin handledares schema där så är möjligt. Ledigheter och lov följs i övrigt enligt skollag och skolans planering. Läsårsplaneringen framgår av utbildningskontraktet. 12. Utrustning Fjällbete tillhandahåller lokaler, verktyg, utrustning mm. för att arbetet ska kunna utföras. DG tillhandahåller allmän skyddsutrustning såsom ex skyddskläder, -skor och handskar samt hörselskydd. Fjällbete tillhandhåller specifik skyddsutrustning såsom ex motorsågsbyxor eller hjälm. 13. Försäkringsskydd DG ansvarar för att eleven omfattas av ett fullgott försäkringsskydd avseende person och sakförsäkring samt ansvarsförsäkring emot tredje man under utbildningstiden. Detta gäller under förutsättning att skadan inte orsakats av grov oaktsamhet eller avsiktlig förstörelse.

43 14. Prövotid och byte av plats Under de första två månaderna tillämpas en s k prövotid. Syftet med prövotiden är att eleven och Fjällbete ska kunna lära känna varandra. Fjällbete äger rätt att avsluta prövotiden om de finner skäl för detta (dock måste prövotiden ha pågått längre än två veckor). Prövotiden kan jämställas med arbetsmarknadens begrepp: provanställning. Innan två månader har löpt ut räknat från praktikens första dag så ska en utvärdering och avstämning ske om hur den första tiden har varit och hur förväntningar och farhågor ser ut inför den resterande praktiktiden. Vid denna avstämning ska elev, handledare från Fjällbete och mentor från DG delta. Om eleven är omyndig ska även vårdnadshavaren delta. Arbetsmarknadens begrepp: avsked, kan vara tillämpligt i specifika situationer. 15. Utbildningskontrakt och elevens åtagande Utbildningskontraktet skrivs mellan DG, Fjällbete och eleven (för minderårig elev skriver vårdnadshavaren under) och är en separat överenskommelse som reglerar utbildningen. Där specificeras antal kurser och/eller delar av kurser och omfattning av den utbildning som ska genomföras samt vilket ansvar respektive part har för att detta utförs. Utbildningskontraktet reglerar också elevens åtagande mot Fjällbete och skolan. 16. Sekretess och utdrag ur belastningsregistret Fjällbetes handledare och eventuellt övriga specifika personer knutna till företaget ska underteckna DG sekretessbevis. Handledaren ska även plocka ut ett utdrag ur Polisens belastningsregistret skola, barnomsorg (SFS nr: 1985:1100V). Fjällbete ska följa gällande regler för personuppgifter, särskilt sådana som är av känslig art. Fjällbete får inte lämna ut information som rör elevens personliga förhållanden. (SFS1980:100). 17. Samverkan gymnasie-, program- och inriktningsgemensamma kurser Av elevens utbildningskontrakt skall det framgå hur samverkan mellangymnasie-, program- och inriktningsgemensamma kurser vävs samman med lärandet på arbetsplatsen för att ge eleven optimala förutsättningar för att nå godkända betyg och yrkesexamen. Handledaren från Fjällbete och den ansvarige för lärlingsutbildningen från DG träffas fortlöpande för avstämning och planering. 18. Ekonomi och resekostnader Fri skollunch: Avseende elevens lunch ansvarar fjällbete för de dagar undervisningen bedrivs i Fjällbetes regi. Övriga dagar ansvarar DG. Elevens resor: Bekostas av eleven själv mellan Fjällbete och DG. Ersättning till Fjällbete för att upplåta elevplats ersätts från DG med kr/elev och läsår. I den ersättningen ansvarar Fjällbete för att tillhandahålla specifik skyddsutrustning för olika typer av arbete samt de verktyg som krävs för att kunna utföra arbetet på ett ändamålsenligt sätt. 19. Betalningsvillkor 30 dagar, fakturering sker en gång/månad. Det verkliga tidsuttaget kan variera över läsåret varför det totala faktureringsbeloppet fördelas jämt över årets månader. Om eleven avbryter sin utbildning äger Fjällbete rätt att fakturera efterföljande månad, därefter upphör faktureringen.

44 20. Avtalsperiod Detta avtal är giltigt fr o m tom. Dock längst tom läsårets slut. 21. Avtalets upphörande Detta avtal kan sägas upp med en uppsägningstid om en månad räknat från prövotidens sista datum. Arbetsmarknadens parter reglerar begreppet avsked. Detta begrepp är även tillämpligt i detta sammanhang. 22. Faktureringsadresser Dille Gård: Dille Gård AB EAN: Box 171, ÖSTERSUND Fjällbete: Fjällbete i Åredalen Ekonomisk Förening Byvägen 68, Undersåker 23. Åtagande och tvist Parterna förbinder sig att uppfylla policy och regler enligt detta avtal. Eventuell tvist med anledning av detta avtal löses vid Östersunds tingsrätt och med tillämpning av svensk rätt. Ort/Datum: Ort/Datum: Rektor Firmatecknare Dille Gård Naturbruksgymnasium Fjällbete i Åredalen Ek. för. Johan Eriksson Firmatecknare Dille Gård AB Ansökningsid: Gy 2012/ Mottagande och urval 9 a) Mottagande Kommer skolenheten att ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i gymnasieskolan? Ja Nej, urvalet kommer att begränsas, motivera nedan.

45 9 b) Kommer skolenheten att följa bestämmelserna om urval? Ja 9 c) Kommer skolenheten att anordna färdighetsprov? Ja Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för vilka program som avses, hur provet kommer att genomföras, vad som ingår i provet och hur resultatet ska vägas in i förhållande till meritpoängen. Ansökningsid: Gy 2012/ Rektor 10 a) Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Skolenheten kommer att ha en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. 10 b) Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Tjänster Personer Tjänster Personer Tjänster 10 c) Lärarnas utbildning För undervisningen i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Övergångsbestämmelser avseende lärarlegitimation framgår av Lag (2010:801) om införande av skollagen. Undantag får göras i vissa fall. Skolenheten kommer att följa skollagens krav på lärarnas utbildning. Ansökningsid: Gy 2012/ Elevhälsa Redogör för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll, de insatser elevhälsan på skolenheten kommer att omfatta samt de funktioner inom elevhälsan (utöver skolläkare och skolsköterska) som skolenhetens elever kommer att ha tillgång till. Elevhälsan skall vara väl förtrogna med skolans inre och yttre miljö. Arbetet förutsätter nära samverkan med rektor och övrig personal. Skolhälsovården: -följer elevernas utveckling -bevarar och förbättrar elevernas själsliga och kroppsliga hälsa -verkar för sunda levnadsvanor

46 -främst vara förebyggande och omfatta hälsoundersökningar samt enklare sjukvård. -Vaccinationer, syn-, hörsel- och tillväxtkontroller sker efter visst schema. Skolsköterskorna, kan i mån av tid, medverka vid olika teman i skolan. -Deltar i veckovisa förebyggande möten tillsammans med rektor -Stödjer eleverna i deras ev kontakt med soc, primärvården och psykriatin Skolhälsovården samarbetar med övrig personal för elevernas bästa och är till för alla elever. De har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Skolsköterska och kurator kommer att köpas av Upplands Bro kommun. Psykolog, skolläkare och specialpedagoger kommer att avropas vid behov från samma kommun. Ansökningsid: Gy 2012/ Studie- och yrkesvägledning Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa att eleverna i gymnasieskolan erbjuds Studieoch yrkesvägledning (SYV) så att elevernas behov av vägledning och information inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Om huvudmannen avser att överlämna uppgiften på entreprenad ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. Enheten kommer att ha en egen SYV. Ansökningsid: Gy 2012/ Undervisning i modersmål och svenska som andraspråk 13 a) Modersmålsundervisning Skolenheten kommer att erbjuda modersmålsundervisning. 13 b) Svenska som andraspråk Undervisning i svenska som andraspråk ska om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet samt invandrarelever som har svenska som umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Skolenheten kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk. Ansökningsid: Gy 2012/ Lokaler och utrustning 14 a) Nyetablerad skola Redogör för skolans planerade lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta att de redovisade lokalalternativen kan bli aktuella inför

47 planerad skolstart (ange namn, telefonnummer, e-postadress). Vid nybyggnation bifogas en ritning. Se avsnitt 17. Kontakt med ägare till befintliga lokaler idag som används för utbildning Naturbruksprogrammet: Fredrik Lundholm Förvaltare Locum AB Box 17201, Stockholm Östgötagatan 12 Telefon: Fax: SMS: E-post: 14 b) Utökad skola Redogör för hur ni avser att utöka befintliga lokaler (ange yta och adress). Redovisa kontaktuppgifter till namngiven person som kan bekräfta möjligheten till att utöka lokalerna (ange namn, telefonnummer, e-postadress). 14 c) Speciallokaler och utrustning Redogör för tillgången till speciallokaler och utrustning. Ange i vilken utsträckning speciallokaler ska hyras. Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa speciallokalerna och utrustning. Idrott och hälsa Fastigheten som huvudmannen kommer att hyra har idrottshall. Naturvetenskapliga ämnen Fastigheten har laborationssalar Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram. Finns på fastigheten Skolenhetens utrustning i övrigt, särskilt tillgången till datorer. 1 dator per 10 elever 14 d) Skolbibliotek Redogör för hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av redogörelsen ska bland annat framgå hur skolbiblioteket ska användas i den pedagogiska verksamheten. Om huvudmannen avser att köpa in tjänsten ska de kontakter som vidtagits för detta redovisas i ansökan. Fastigheten som skolan kommer att hyra har ett skolbibliotek. Ansökningsid: Gy 2012/23895

48 15. Ekonomi 15 a) Avgifter Utbildningen i gymnasieskolan kommer att vara avgiftsfri för eleverna. 15 b) Lägsta elevantal Ange hur många elever som behövs för att utbildningen/utbildningarna ska kunna starta och bära sig ekonomiskt c) Etableringskostnader Ange etableringskostnader och under vilka kostnadsposter i budgeten de finns redovisade. Se övriga upplysningar 15 d) Bidragsbelopp Redovisa hur bidragsbeloppet har beräknats per skolform. Ange till exempel om summan grundats på kontakter med kommunen eller liknande. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive verksamhet. Riksprislista 15 e) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa styrkas. Redovisa separat hur de har beräknats och bifoga underlag som styrker beloppet. Se avsnitt f) Resultatutveckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera ett positivt resultat. 15 g) Likviditetsbudget och Resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Läså r 1 Intäkter Läså r 1 Läså r 2 Läså r 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån 1) Övriga intäkter Ägartillskott 2) Finansiering med egna medel 3) Summa intäkter Övriga inbetalningar 4) Kostnader

49 Summa inbetalningar Utbetalningar Personal Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalhyra Möbler Datorer Service Kontorsutrustning Telefon, kopiator m m Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL- handledning Försäkringar SYV Personal Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalhyra Service Kontorsutrustning Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor m m APL- handledning Försäkringar SYV Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer

50 Finansiella poster Räntor Amorteringar Telefon, kopiator m m Summa kostnader Vinst/Förlust Summa utbetalningar Över-/underskott Lån: Styrk posten lån med aktuellt lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som lånas ut. Ägartillskott: Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg samt t ex kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel: Avser finansiering med egna medel, till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel aktuell årsredovisning, se avsnitt 17. Övriga inbetalningar: Tillskott av medel som inte omfattas av ovanstående poster. Styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Personalkostnader: Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärar-/personaltjänster. Ansökningsid: Gy 2012/ Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här. Då vi ett sent skede blivit uppvaktade av föräldrar, elever och personal är denna ansökan långt ifrån komplett i skrivande stund. Lokaler, APL-platser, Ekonomi, lärarresurser och övriga blanka fält kommer att kompletteras. Bifogar koncernens årsred, bilaga 4 Ansökningsid: Gy 2012/ Bilagor Handlingar som ska bifogas ansökan - Ange bilagenummer. Fullmakt för den kontaktperson som företräder sökanden hos Statens skolinspektion. 1 Intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Uppgifterna ska ligga till grund för sökandens budget och visa att sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de sökta utbildningarna. Ritning över tilltänkta skollokaler. Sökandens senaste årsredovisning. 3 Intyg avseende extern finansiering av utbildningsverksamheten. Aktiebolag - Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. 6

51 Vid utökning av verksamheten ska dessutom följande bifogas Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. Plan mot kränkande behandling. Övriga bilagor APL - förteckning av företag per program. Bilagor till denna ansökan Namn Nr Bilaga 1 - DOCfullmakt dg.pdf 1 Bilaga 2 - Plan mot kränk Likabeh.docx 2 Bilaga 3 - Dille Gård ÅR.pdf 3 Bilaga 4 - Dille Bolagen ÅR.pdf 4 Bilaga 5 - Rutin Kvalitetsredovisning.dokx.docx 5 Bilaga 6 - DOCregdg.pdf 6 Bilaga 7 - programstruktur djur.docx 7 Bilaga 8 - programstruktur trdgrd.doc 8 Angående bilagor Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats till ansökan APL - ej klara, kompletterar senare Ritningar - Ej klara, lokaler befintliga men har ej ännu digitala ritningar Intresseundersökning - se under 4

52 Remiss Till berörda kommuner (1) Dnr :1626 Ansökan från Psykologigymnasiet i Sverige AB om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Psykologigymnasiet i Solna kommun Psykologigymnasiet i Sverige AB har hos Skolinsp ektionen ansökt om god kännand e som h u- vud m an för särskild variant av gymnasieutbildning vid d en friståend e gym nasieskolan Psykologigymnasiet i Solna kommun fr o m läsåret 2012/13. Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med kap gymnasieförordningen Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den april. Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen bör innehålla en red ogörelse av d e ekonom iska p ed agogiska och organisatoriska konsekvenser en eventuell etablering får för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. E-postadress: Vänligen ange diarienummer :1626 i yttrandet Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in På Skolinspektionens vägnar Charlotte Ericsson Utredare Bilaga Ansökan från Psykologigymnasiet i Sverige AB Kopia till Psykologigymnasiet i Sverige AB Postadress: Box 23069, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: Fax:

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Remiss Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 2014/41056 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem

Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem 2014-01-27 1 (5) Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem Se Riktlinjer för godkännande av fristående fritidshem, Bun 2013/210 för information om ansökningsprocessen. 1 Fullständigt ifylld

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gr 2014/40498 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer