FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES"

Transkript

1 RML V-1 Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare Del 1 Ledning Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Management Utgåva

2 RML V-1 RML V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page V-1- ii

3 Militära Flyginspektionen RML V-1 RML V-1 Regelverksstruktur Regler för Militär Luftfart Rules of Military Aviation FFS 016:1 Structure of RML RML - G Grunder/Basic RML V Verksamhetsutövare - Operators and Providers RML P Personal - Personnel RML F Utformning av militära flygplatser - Design of aerodromes RML D Specifika driftskrav - Particular Operational Requirements RML T Trafikregler - Rules of the Air RML V-1 Ledning - Command RML V- Flygtjänst - Air Operations RML V-3 Flygplatstjänst - Aerodrome Operations RML V-4 RML V-5 RML V-6 Flygstridsledningstjänst Fortsatt luft-/systemvärdighet - Command and samt Control underhåll Operations - Konstruktion, certifiering samt tillverkning - Design, Certification and Production Continuing air-/systemworthiness and maintenance RML V-7 Verksamhet vid Luftfartsskola - Military Aviation Education RML V-9 Fallskärmstjänst - Parachute Operations Sida/Page V-1- iii

4 RML V-1 RML V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK V-1- iv

5 Militära Flyginspektionen RML V-1 RML V-1 FÖRORD Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare, Del 1 Ledning (RML V-1), innehåller föreskrifter som riktar sig till följande målgrupper: De verksamhetsansvariga chefer som svarar för operationell verksamhet inom det svenska militära luftfartssystemet, respektive de verksamhetsansvariga chefer som svarar för leverans av luftfartsrelaterade tjänster respektive leverans av luftfartsprodukter till det svenska militära luftfartssystemet. Berörda verksamhetsutövare omfattas av kravet på verksamhetstillstånd enligt tillämplig del i RML V-serien och ska uppfylla tillämpliga krav i RML, inklusive krav angivna i denna del. Denna utgåva av RML V-1, inklusive samtliga underdelar, ersätter i sin helhet tidigare utgåva 1 av RML V-1, inklusive samtliga underdelar. Föreskrift i RML V-1 som är hämtad från annan författningssamling såsom Försvarsmaktens författningssamling (FFS), markeras genom att aktuell föreskrifts benämning anges inom parentes efter förskriftstextens slut (t ex FFS 016:1). Erfarenheter av och synpunkter på RML V-1 insänds till: E-post: eller Försvarsmakten STOCKHOLM PREFACE Rules of military aviation, Operators and Providers, Part 1 Management (RML V-1) contains rules primarily addressing the following parties: Those Accountable Managers who are responsible for operations within the Swedish military aviation system and those Accountable Managers who are responsible for delivery of aviation related services and delivery of aeronautical products to the Swedish military aviation system. Operators concerned must be approved according to applicable parts of the RML V-series and must comply with applicable requirements according to RML, including requirements in this part. This issue of RML V-1, including every subpart, is replacing, in its entirety, the previous issue 1 of RML V-1, including each subpart. A rule in RML V-1 that is quoted from another set of rules like Försvarsmaktens författningssamling (FFS), is printed with its designation within brackets at the end of the passage (e.g. FFS 016:1). Experiences from and suggestions on RML V- 1 should be sent to: or Swedish Armed Forces Military Aviation Authority STOCKHOLM SWEDEN Anders Janson C FLYGI Anders Janson Director Military Aviation Authority Sida/Page V-1-v

6 RML V-1 RML V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK V-1- vi

7 Underavdelning A - Generellt 1.1 Begrepp Med militär luftfart avses i dessa föreskrifter all verksamhet inom det svenska militära luftfartssystemet enligt definition i 14 kap. 1 luftfartslagen (010:500), innefattande utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande och avveckling av organisation och materielsystem som ingår i det militära luftfartssystemet samt av den mark, de anläggningar, lokaler och förnödenheter samt den flygmedicinska verksamhet som erfordras för det svenska militära luftfartssystemet. (FFS 016:1) 1.1. Det Svenska militära luftfartssystemet omfattar ett flygdriftssystem, ett flygplats- och bassystem samt ett luftrumssystem. Dessa delsystem verkar inom landet i ett luftfartssystem som även omfattar delsystem tillhörande det civila luftfartssystemet. (se även RML G 1.) Militärt luftfartsdokument avser certifikat, bevis eller annat tillstånd påskrivet av flygsäkerhetsinspektören, FSI, efter godkänd inträdeskontroll. Dokumentet kan avse enskild person, verksamhetsutövare, luftfartsprodukt eller annat, som erfordras för det svenska militära luftfartssystemet. (RML G 1.3) Verksamhetsutövare avser en identifierbar organisation, inom ramen för en statlig myndighet eller ett företag, som bedriver verksamhet inom det svenska militära luftfartssystemet. (RML G 1.4) Luftfartsrelaterad tjänst avser tillhandahållande av de tjänster, inklusive utbildning av personal, luftfartsprodukter, mark, anläggningar, lokaler som erfordras för det svenska militära luftfartssystemet. (RML G 1.5) Subpart A General 1.1 Definitions Military aviation covers with respect to these rules, all activities within the Swedish military aviation system according to definition in 14 chapter 1 in the aviation act (010:500), including development, acquisition, deployment, sustainment, and dismantling of organisation and materiel systems belonging to the military aviation system as well as ground, constructions, premises, equipment, supplies and aviation related medical services required for the Swedish military aviation system The Swedish military aviation system comprises of an aircraft operations system, an aerodrome and war base system, and an air space system. These sub-systems are part of the national aviation system that comprises of sub-systems belonging to the civil aviation system as well. (see also RML G 1.) Military aviation document means a certificate, license or other approval signed by the Director Military Aviation Authority, FSI, when the applicant has passed the entry control. The document may apply to an individual person, operator or provider, aeronautical product or other, which is required for the Swedish military aviation system. (RML G-1.3) Operator or provider means an identifiable organisation, within the frame of a state agency or an enterprise, which is conducting activities within the Swedish military aviation system. (RML G 1.4) Aviation related service means the provision of services including training of people, aeronautical products, ground, constructions, premises required for the Swedish military aviation system. (RML G1.5) V-1A

8 1.1.6 Luftfartsprodukt avser varje luftfartyg, propeller eller motor, inkluderande komponenter, samt varje annan flygsäkerhetspåverkande produkt inkluderande flygsäkerhetspåverkande markmateriel samt produkt avsedd för integration med luftfartyg som kan påverka flygsäkerhetsnivån. (RML G 1.6) Luftfartyg avser anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med undantag av dess reaktioner mot jordytan. (ref: RML V-5..4) Not 1. Luftfartyg, lättare än luft (aerostat) avser varje luftfartyg som huvudsakligen hålls uppe genom sin bärkraft i atmosfären. Not. Luftfartyg, tyngre än luft (aerodyn) avser varje luftfartyg som erhåller sin lyftkraft under flygning huvudsakligen från aerodynamiska krafter. Not 3. Luftfartyg avser kompletta militära luftfartyg (även inkluderande kompletta fjärrmanövrerade luftfartyg, se not. 3.1, samt fallskärmar, se not. 3.), med, om tillämpligt; skrov, motor och grundfarkostsystem, med uppdragsberoende installerade system, med integration av uppdragsberoende hängda, avskjutningsbara och bogserbara system, med integration av flygförare och övrig besättning, med integration av programvaruprodukter för grunddata och uppdragsdata, och med tillhörande delar av det militära typunderlaget, definierat enligt RML V Not 3.1. Komplett fjärrmanövrerat luftfartyg (RPAS) omfattar fjärrmanövrerad luftfarkost (RPA), som är återanvändningsbar, och de delar som erfordras under flygning (ex. markstation (RPS) och datalänk), med tillhörande delar av det militära typunderlaget. Not 3. Fallskärm tillhör kategorin luftfartyg av särskild beskaffenhet Vilket innebär att krav för initial respektive fortsatt luftvärdighet anges i RML V-6F i stället för V-5 respektive V-6D, som för luftfartyg, vilka ej är av särskild beskaffenhet Aeronautical product means any aircraft, propeller or engine, including components and any other product including ground support equipment (GSE) and products intended for integration with an aircraft that may have an influence on the level of flight safety. (RML G 1.6) Aircraft means any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of the air against the earth s surface. (ref: RML V-5..4) Note 1. Aircraft-lighter-than-air (aerostat) means any aircraft supported chiefly by its buoyancy in the air. Note. Aircraft-heavier-than-air (aerodyne) means any aircraft deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic forces. Note 3. Aircraft means completed military aircraft (including remotely piloted aircraft systems, see note 3.1, and parachutes, see note 3.), with, if applicable; airframe, engine and basic air vehicle systems, with mission related installed systems, with the integration of mission related attached, deployable and towed systems, with the integration of pilot(s) and other crew members, with the integration of software products for basic data and mission data, and, with appurtenant parts of the Military type design, defined according to RML V Note 3.1. Completed remotely piloted aircraft system (RPAS) includes remotely piloted air vehicle (RPA), being recoverable, and those parts that are required during flight (typically remote pilot station (RPS) and datalink) with appurtenant parts of the Military type design. Note 3. Parachute belongs to the category of special aircraft Which means that requirements for initial and continuing airworthiness, respectively, are stated in RML V-6F instead of V-5 and V-6D, respectively, as for aircraft, which are not special aircraft. V-1A

9 1.1.8 Militär certifieringsbas avser de luftvärdighetskrav som ska gälla den berörda produkten och som har godkänts av FSI. (RML V-5..7) Delar och enheter avser varje del, konstruktionsenhet, instrument, mekanism, utrustning, apparat, tillbehör eller biutrustning, inklusive informations och dataöverföringsutrustning (ej inkluderande programvaruprodukter, definierade enligt RML V-5..9), som ingår i, brukas eller avses brukas i ett luftfartyg under flygning och inkluderar reserv och modifieringsmateriel, samt standarddelar i överensstämmelse med gällande industri- eller myndighetsstandard. (RML V-5..8) Programvaruprodukt avser en fullständig uppsättning av dataprogram, rutiner och tillhörande dokumentation och data. (RML V-5..9) Flygsäkerhetspåverkande luftfartsprodukt avser produkt, vilken ej ingår inom ramen för ett MTC, avsedd för integration med luftfartyg (ex: jaktrobot), samt produkt kategoriserad som flygsäkerhetspåverkande markmateriel Flygsäkerhetspåverkande markmateriel avser till luftfartyget på marken direktansluten utrustning, marksystem och utrustning som genererar information direkt till luftfartygets system, hanterings- och provutrustning för delar och enheter avsedda för luftfartyg, hanterings- och förvaringsmateriel för förbrukningsförnödenheter och ammunition, och annan markmateriel, som kan påverka flygsäkerhetsnivån Flygsäkerhetspåverkande förbrukningsförnödenheter avser flygdrivmedel (flygbränsle), smörjmedel, vätskor, gaser, och liknande produkter, samt ammunition, pyrotekniska och andra utskjutningsbara produkter, som kan påverka flygsäkerhetsnivån. (RML V-5..10) Military Certification Basis means the airworthiness requirements of the product concerned and that has been approved by FSI. (RML V-5..7) Parts and appliances means any part, instrument, mechanism, equipment, apparatus, appurtenance, or accessory, including information and data transfer equipment, (not including software products, defined according to RML V-5..9), that is part of, used or intended to be used in an Aircraft during flight and includes replacement and modification parts, and Standard parts in accordance with established Industry Standard or Government specifications. (RML V-5..8) Software product means a complete set of computer programs, procedures and associated documentation and data. (RML V- 5..9) Flight safety related aeronautical product means product, not included within the frame of a MTC, intended for integration with an aircraft (i.e. AA-missile), and product categorized as ground support equipment (GSE) that may have an influence on the level of flight safety Flight safety related ground support equipment means equipment directly connected to the aircraft on ground, ground systems and equipment generating information directly into the aircraft systems, handling and test equipment for aircraft parts and appliances, handling and storage equipment for flight safety related consumables, expendables and ammunition, and other support products, that may have an influence on the level of flight safety Flight safety related consumables, and expendables means aircraft fuel, lubricants, liquids, gases, and similar products, ammunition, pyrotechnic and other deployable products that may have an influence on the level of flight safety. (RML V-5..10) V-1A

10 Flygoperatör avser verksamhetsutövare som bedriver flygtjänst, inom det svenska militära luftfartssystemet, samt ansvarar för ledning av fortsatt luftvärdighet för opererade luftfartyg. Not. Flygoperatör ska, för att få bedriva flygtjänst, inom det svenska militära luftfartssystemet, inneha, av FSI utfärdade, verksamhetstillstånd enligt RML V- respektive verksamhetstillstånd enligt RML V-6D-AG. FSI får, om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall, medge undantag, innebärande att en fristående D-AG organisation får anlitas av en V- organisation Flygtjänst avser flygoperationell verksamhet, inkluderande ledningens ansvar, resursstyrning, processstyrning, mätning, analys och förbättring av denna verksamhet. Flygtjänst får även inkludera flygförarklargöring av luftfartyg Flygunderhåll avser, inom det svenska militära luftfartssystemet, översyn, reparation, inspektion, utbyte, modifiering eller åtgärdande av fel på luftfartyg eller komponent eller en kombination av dessa, med undantag för tillsyn före flygning Fallskärmsoperatör avser verksamhetsutövare som bedriver fallskärmstjänst, inom det svenska militära luftfartssystemet, samt ansvarar för ledning av initial samt fortsatt luftvärdighet för opererade fallskärmsprodukter. Not. Fallskärmsoperatör ska, för att få bedriva fallskärmstjänst, inom det svenska militära luftfartssystemet, inneha, av FSI utfärdade, verksamhetstillstånd enligt RML V-9 respektive verksamhetstillstånd enligt RML V-6F-AG Fallskärmstjänst avser fallskärmsoperationell verksamhet, inkluderande ledningens ansvar, resursstyrning, processstyrning, mätning, analys och förbättring av denna verksamhet Air Operator means operator which performs flight operations, within the Swedish military aviation system, and is responsible for management of the continuing airworthiness for operated aircraft. Note. Air Operator must, in order to be allowed to perform flight operations, within the Swedish military aviation system, hold, by FSI issued, approvals according to RML V- and RML V-6D- AG respectively. FSI may, if there are special circumstances for a certain case, admit a V- organisation to contract an external D-AG organisation Flight operations means flying operations including management responsibility, allocation of resources, process control, measurement, analysis and improvements of these activities. Flight operations may also include pilot turn-around Aviation Maintenance means, within the Swedish military aviation system, any one or combination of overhaul, repair, inspection, replacement, modification or defect rectification of an aircraft or component with the exception of pre-flight inspection Parachute Operator means operator which performs parachute operations, within the Swedish military aviation system, and is responsible for the initial and continuing airworthiness for operated parachute products. Note. Parachute Operator must, in order to be allowed to perform parachute operations, within the Swedish military aviation system, hold, by FSI issued, approvals according to RML V-9 and RML V-6.F-AG respectively Parachute Operations means Parachute Flying Operations, including management responsibility, allocation of resources, process control, measurement, analysis and improvements of these activities. V-1A

11 Fortsatt luftvärdighet avser samtliga processer som säkerställer att luftfartyget vid alla tidpunkter under sin livstid uppfyller gällande luftvärdighetskrav och är i skick för säker flygning Flygplatsoperatör avser verksamhetsutövare som bedriver flygplatstjänst, inom det svenska militära luftfartssystemet Flygplatstjänst avser anläggning samt flygplatsoperationell verksamhet, inkluderande ledningens ansvar, resursstyrning, processtyrning, mätning, analys och förbättring av denna verksamhet. Not. Flygplatsoperatör ska för att få bedriva militär flygplatstjänst, inom det svenska militära luftfartssystemet, inneha, av FSI utfärdat, verksamhetstillstånd enligt RML V Anläggning avser här ansvar för att flygplatsen initialt och fortsatt uppfyller tillämpliga krav enligt RML F Flygplats avser, på land, vatten eller fartyg, angivet område (med byggnader, anläggningar och utrustning), som helt eller delvis avses för luftfartygs landning, start och rörelser i övrigt Flygstridsledningsoperatör avser verksamhetsutövare som bedriver flygstridsledningstjänst, inom det svenska militära luftfartssystemet. Not. Flygstridsledningsoperatör ska för att få bedriva militär flygstridsledningstjänst, inom det svenska militära luftfartssystemet, inneha, av FSI utfärdat, verksamhetstillstånd enligt RML V Flygstridsledningstjänst avser flygstridsledning av flygande enheter och luftbevakning, inkluderande ledningens ansvar, resursstyrning, processtyrning, mätning, analys och förbättring av denna verksamhet Continuing Airworthiness means all of the processes ensuring that, at any time in its operating life, the aircraft complies with the airworthiness requirements in force and is in condition for safe operation Aerodrome Operator means Operator which performs Military Aerodrome Operations, within the Swedish military aviation system Military Aerodrome Operations means establishment and aerodrome operational activities, including management responsibility, allocation of resources, process control, measurement, analysis and improvements of these activities. Note. Aerodrome Operator must, in order to be allowed to perform aerodrome operations, within the Swedish military aviation system, hold an, by FSI issued, approval according to RML V Establishment means, in this context, responsibility to ensure that the aerodrome, initially and continuously, conforms to applicable requirements in RML F Aerodrome means a defined area on land, water or ship (including buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and other movement of aircraft Command and Control Operator means Operator that performs Command and Control Operations, within the Swedish military aviation system. Note. Command and Control Operator must, in order to be allowed to perform Command and Control Operations, within the Swedish military aviation system, hold, by FSI issued, an approval according to RML V Command and Control Operations means mission control of airborne units and air surveillance services,, including management responsibility, allocation of resources, process control, measurement, analysis and improvements of these activities. V-1A

12 Initial samt fortsatt systemvärdighet avser samtliga processer som säkerställer att flygsäkerhetspåverkande luftfartsprodukter (1.1.11) initialt samt vid alla tidpunkter under sin livstid uppfyller tillämpliga systemvärdighetskrav och är i skick för säker drift Flygtrafiktjänst (ANS) avser inom det svenska militära luftfartssystemet; luftrumsplanering, flödesplanering, flygtrafikledningstjänst, flyginformationstjänst, flygräddningstjänst, kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster, flygbriefingtjänst samt flygvädertjänst Militär sambands- och informationssystemtjänst avser ansvar för sambandsfunktioner och informationssystem inom det svenska militära luftfartssystemet FSI avser flygsäkerhetsinspektören vid den militära flyginspektionen FLYGI, eller någon person som FSI bemyndigat fatta beslut i det aktuella ärendet. FLYGI (Tillsynsfunktionen) avser den samlade resursen av utpekade personer som delegerats tillsynsuppgifter med tillhörande bemyndiganden under FSI. (RML G-1.7) Not 1. Termen FSI används i texten för att markera beslutssituationer medan termen FLYGI används när det är fråga om faktainsamling. Not. Godkänd av FSI avser godkänd av FSI direkt eller i enlighet med en procedur godkänd av FSI Initial and Continuing Systemworthiness means all of the processes ensuring that, initially and at any time in its operating life, the flight safety related aeronautical products (1.1.11) complies with the applicable systemworthiness requirements in force and are in condition for safe operation Air Navigation Service (ANS) means within the Swedish military aviation system; Air Space Management (ASM), Air Traffic Flow Management(ATFM), Air Traffic Service (ATS) including Air Traffic Control (ATC), Flight Information Service (FIS), search and rescue (ALRS), Communications, Navigations and Surveillance (CNS), Aeronautical Information Service (AIS) and aviation meteorological service (MET) Military Communication and information system services means responsebility for communication and information systems within the Swedish military aviation system FSI means the Director Swedish Military Aviation Authority, SE MAA, or any person to whom FSI has delegated his authority in the matter concerned. FLYGI (The Authority, SE MAA) means the total resources of designated persons, reporting to FSI, to whom any authority functions and powers have been delegated. (RML G-1.7) Note 1. The term FSI is used in the text to indicate a decision point, while the term FLYGI is used to indicate fact finding activities. Note. Approved by FSI means approved by FSI directly or in accordance with a procedure approved by FSI. V-1A

13 1. Tillämpning 1..1 Underavdelning A föreskriver övergripande regler och krav för utfärdande av militärt luftfartsdokument för verksamhetsutövare inom och utanför Försvarsmakten inom eller utanför Sverige enligt Underavdelning B - Ej tillämplig 1..3 Underavdelning C föreskriver generella krav på ledning resursstyrning, processledning, mätning, analys och ständig förbättringsverksamhet som ska beskrivas enligt RML G-5. inför utfärdande av militärt luftfartsdokument (verksamhetstillstånd). Dessa krav måste i tillämpliga delar inarbetas tillsammans med de specifika verksamhetskrav, som framgår av, för respektive godkännande, gällande del av RML V-serien Underavdelning D föreskriver (direkt, eller genom hänvisning) krav beträffande rapportering och utredning av händelser i militär luftfart. Kraven gäller de potentiella och faktiska händelser, som ytterst påverkar flygsäkerheten. 1.3 Ej tillämplig 1.4 Ej tillämplig 1.. Applicability 1..1 Subpart A prescribes general rules and requirements for the issue of military aviation documents for operators or providers within or outside the Swedish Armed Forces within or outside Sweden according to Subpart B - Not applicable 1..3 Subpart C prescribes general requirements related to command, resource management, process control, the use of metrics, analysis and continuous process improvements that shall be described according to RML G-5. prior to issue of a military aviation document (approval). Applicable parts of these requirements must be implemented together with any particular requirements for approval prescribed in the relevant RML V-series document Subpart D prescribes (directly or by cross reference) procedural requirements related to reporting and investigation of occurrences in military aviation. It applies to potential and factual occurrences, which ultimately affect the flight safety Not applicable 1.4. Not applicable V-1A

14 1.5 Verksamhetstillstånd För följande verksamhetsutövare gäller krav på innehav av militärt luftfartsdokument (verksamhetstillstånd) för avsedd verksamhet enligt RML: Operatörer Flygoperatör (1.1.13), ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de krav som anges i RML V-, RML V- 6.D-AG, tillämpliga delar i RML T och RML D, samt övriga tillämpliga RML krav Fallskärmsoperatör (1.1.15), ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de krav som anges i RML V-9 och RML V-6.F-AG samt övriga tillämpliga RML krav Flygplatsoperatör (1.1.17) ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de krav som anges i RML V-3 och RML F samt övriga tillämpliga RML krav Flygstridsledningsoperatör (1.1.18) ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de krav som anges i RML V-4, och tillämpliga krav i RML T samt RML D samt övriga tillämpliga RML krav. 1.5 Organisational Approvals The following operators or providers shall hold a military aviation document (Approval) covering intended activities according to RML: Operators Air Operator (1.1.13), must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, requirements under RML V-, V-6.D-AG, applicable requirements in RML T and RML D, as well as other RML requirements as applicable Parachute Operator (1.1.15), must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, also to requirements under RML V-9 and RML V-6.E-AG, as well as other RML requirements as applicable Aerodrome Operator (1.1.17), must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, also to requirements under RML F and RML V-3, RML V-6.E and other RML requirements as applicable Command and Control Operator (1.1.18) must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, also to requirements under RML V-4 and applicable requirements in RML T and RML D, as well as other RML requirements as applicable Leverantörer Konstruktionsorganisation som tar fram samt ansvarar för konstruktionen av ett luftfartyg (1.1.7), en motor eller en propeller, inom ramen för det svenska militära luftfartssystemet, ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de tillämpliga krav som anges i RML V-5JA (alt. V-5JV) samt övriga tillämpliga RML krav Providers Design Organisation that develops and takes responsibility for the design of a aircraft (1.1.7), an engine or a propeller, within the frame of the Swedish military aviation system, must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, also to applicable requirements under RML V-5JA (alt. V-5JV) and other RML requirements as applicable. V-1A

15 1.5.. Tillverkningsorganisation som tillverkar luftfartyg (1.1.7) och/eller luftfartygskomponenter inom ramen för det svenska militära luftfartssystemet, ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de tillämpliga krav som anges i RML V-5G samt övriga tillämpliga RML krav Organisation för ledning av fortsatt luftvärdighet som utför och tar ansvar för uppgifter för ledning av fortsatt luftvärdighet (1.1.16) fallskärmsprodukter exkluderat (1.5..6) inom ramen för det svenska militära luftfartssystemet, ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de krav som anges i RML V-6.D-AG samt övriga tillämpliga RML krav. Sådan organisation ska ingå inom, samt under samma verksamhetsansvarig chef som för, den flygoperatör som opererar aktuella luftfartyg. Not. FSI får, om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall, besluta om undantag, innebärande att en fristående D-AG organisation får anlitas av en V- organisation Detta ska tydligt framgå i de särskilda villkoren som är utfärdade för V- tillståndet Flygunderhållsorganisation som utför och intygar flygunderhåll (1.1.14), utfört på luftfartyg och/eller luftfartygskomponenter, inom ramen för det svenska militära luftfartssystemet, ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de krav som anges i RML V-6.A samt övriga tillämpliga RML krav Organisation för flygunderhållsutbildning som bedriver grund- respektive typutbildning för flygtekniker inom ramen för det svenska militära luftfartssystemet, ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de krav som anges i RML V-7 samt övriga tillämpliga RML krav Production Organisation that produces aircraft (1.1.7) and/or aircraft components within the frame of the Swedish military aviation system, must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, also to applicable requirements under RML V-5G and other RML requirements as applicable Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) that performs and takes responsibility for performed tasks for the Continuing Airworthiness (1.1.16) Management excluding parachute products (1.5..6) within the frame of the Swedish military aviation system, must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, also to requirements under RML V-6.F-AG and other RML requirements as applicable. Such organisation must be included within, and under the responsibility of the same accountable manager as for, the Air Operator which operates the aircraft concerned. Note. FSI may, if there are special circumstances for a certain case, decide on an exemption, admitting a V- organisation to contract an external D-AG organisation This must be clearly stated in the Terms of Approval for the V- organisation Aviation Maintenance Organisation that performs and releases aviation maintenance (1.1.14), performed on aircrafts and/or aircraft components, within the frame of the Swedish military aviation system, must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, also to requirements under RML V-6.A and other RML requirements as applicable Maintenance Training Organisation that performs basic and type training for aircraft technicians within the frame of the Swedish military aviation system, must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, also to requirements under RML V-7 and other RML requirements as applicable. V-1A

16 Organisation för ledning av initial samt fortsatt luftvärdighet för fallskärmsprodukter som utför och tar ansvar för uppgifter för ledning av initial samt fortsatt luftvärdighet för fallskärmsprodukter inom ramen för det svenska militära luftfartssystemet, ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de krav som anges i RML V- 6.F-AG samt övriga tillämpliga RML krav. Sådan organisation ska ingå inom ramen för, samt under samma verksamhetsansvarig chef som, för den fallskärmsoperatör som opererar aktuella fallskärmsprodukter. Not. FSI får, om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall, besluta om undantag, innebärande att en fristående F-AG organisation får anlitas av en V-9 organisation Detta ska tydligt framgå i de särskilda villkoren som är utfärdade för V-9 tillståndet Organisation för ledning av initial samt fortsatt systemvärdighet för flygsäkerhetspåverkande luftfartsprodukter som utför och tar ansvar för uppgifter för ledning av initial samt fortsatt systemvärdighet (1.1.19) för flygsäkerhetspåverkande luftfartsprodukter (1.1.11) inom ramen för det svenska militära luftfartssystemet, ska utöver tillämpliga krav i denna RML V-1, även uppfylla de krav som anges i RML V-6.E-AG samt övriga tillämpliga RML krav. 1.6 Krav på militärt luftfartsdokument Krav på verksamhetstillstånd omfattande den verksamhet som ingår i det svenska militära luftfartssystemet föreligger för samtliga verksamhetsutövare enligt 1.5, ovan Initial and Continuing Airworthiness Mangement Organisation for parachute products that performs and takes responsibility for performed tasks for the Initial and Continuing Airworthiness Management of parachute products within the frame of the Swedish military aviation system, must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, also to requirements under RML V-6.F-AG and other RML requirements as applicable. Such organisation must be included within, and under the responsibility of the same accountable manager as for, the Parachute Operator which operates the parachute products concerned. Note. FSI may, if there are special circumstances for a certain case, decide on an exemption, admitting a V- organisation to contract an external D-AG organisation This must be clearly stated in the Terms of Approval for the V- organisation Initial and Continuing Systemworthiness Management Organisation for flight safety related aeronautical products that performs and takes responsibility for performed tasks for the initial and continuing systemworthiness (1.1.19) management of flight safety related aeronautical products within the frame of the Swedish military aviation system, must comply with, besides applicable requirements according to this RML V-1, also to requirements under RML V- 6.E-AG and other RML requirements as applicable. 1.6 Military Aviation Document required Approval for those activities that form an integral part of the Swedish military aviation system is required for all operators or providers covered by 1.5, above. V-1A

17 1.7 Kvalificerade sökande En verksamhetsutövare kan endast ansöka om verksamhetstillstånd för sådan verksamhet där det enligt 1.5 krävs ett sådant tillstånd. Verksamhetstillstånd utfärdas endast enligt nedanstående kategorier: RML V- för flygoperatör V-6.D-AG för flygoperatör alternativt för fristående D-AG organisation för det fall FSI har beslutat om undantag RML V-9 för fallskärmsoperatör V-6.F-AG för fallskärmsoperatör alternativt för fristående F-AG organisation för det fall FSI har beslutat om undantag RML V-3 för flygplatsoperatör RMLV-4 för flygstridsledningsoperatör RML V-5JA för konstruktionsorganisation RML V-5JV för konstruktionsorganisation RML V-5G för produktionsorganisation RMLV-6.A för flygunderhållsorganisation RML V-6.E-AG för organisation för ledning av initial samt fortsatt systemvärdighet för flygsäkerhetspåverkande luftfartsprodukter RML V-7 för organisation för flygunderhållsutbildning av flygtekniker 1.8 Ansökan om ett militärt luftfartsdokument (verksamhetstillstånd) Varje ansökan om verksamhetstillstånd (FLYGI blankett enligt tillägg 1 till denna V-1A) för verksamhetsutövare för kategorier enligt 1.7 ovan, måste utformas på ett sätt som kan accepteras av FSI och måste innehålla ett förslag till verksamhetshandbok som uppfyller kraven enligt 1.10 och som även visar hur denna information är integrerad i den sökandes övergripande verksamhetsledningssystem. Dessutom måste ansökan innehålla förslag till särskilda villkor för verksamhetstillståndet enligt 1.14, nedan. Vidare måste specifika krav på ansökan enligt tillämplig RML V-del (enligt 1.7 ovan) vara uppfyllda. 1.7 Eligibility An operator or provider may only apply for approval for such activities where it according to 1.5 is required to uphold such an approval. Approvals are issued only according to military categories listed below: RML V- for Air Operator V-6.D-AG for Air Operator alternately for an external D-AG organisation for the case that FSI has decided on an exemption RML V-9 for Parachute Operator V-6.F-AG for Parachute Operator alternately for an external D-AG organisation for the case that FSI has decided on an exemption RML V-3 for Aerodrome Operator RMLV-4 for Command and Control Operator RML V-5.JA for Design Organisation RML V-5JV for Design Organisation RML V-5.G for Production Organisation RMLV-6.A for Aviation Maintenance Organisation RML V-6.E-AG for Initial and Continuing Systemworthiness Management Organisation for flight safety related aeronautical products RML V-7 for Maintenance Training Organisation 1.8 Application for a military aviation document (approval) Each application for approval (FLYGI Form according to appendix 1 to this V-1A) for an operator or provider, for categories according to 1.7 above, must be accomplished in a manner that can be accepted by FSI and must include a draft of a Management Exposition that complies with 1.10 and that also shows how this information is integrated in the applicants overall management system. The application must also include a draft for the Terms of Approval according to 1.14 below. Further the application must comply with any requirement on the application as specified in each applicable RML V-part (according to 1.7 above). V-1A

18 1.9 Krav för utfärdande Utfärdande av militärt luftfartsdokument FSI utfärdar verksamhetstillstånd för en verksamhetsutövare när FLYGI är övertygad om att tillämpliga krav i RML är uppfyllda. Krav på assistans till FSI 1.9. FSI inträdeskontroll förutsätter assistans till och samarbete med FLYGI och andra personer som medverkar på FSI uppdrag i samband med inspektioner och tillsynsaktiviteter under såväl inledande värdering som fortlöpande tillsynsaktiviteter Krav på dokumentation Verksamhetsbeskrivning Den sökande måste förse FLYGI med en verksamhetshandbok i form av de interna krav och procedurer som erfordras för att driva den verksamhet som, enligt ansökan, ska omfattas av verksamhetstillståndet. Verksamhetshandboken ska uppfylla krav enligt tillämpliga RML-delar. Fortsatt giltighet hos verksamhetsbeskrivningen Verksamhetshandboken ska fortlöpande anpassas för att täcka de interna regler och procedurer som krävs och förbli en uppdaterad beskrivning av verksamheten och kopior av ändringar till beskrivningen ska tillställas FLYGI för direkt eller indirekt godkännande, i enlighet med en av FSI godkänd procedur. Redovisning av kompetens i verksamheten Den sökande måste förse FLYGI med en sammanställning av de kvalifikationer och den erfarenhet som personal i ledande ställning och andra personer som har ett ansvar i beslutsprocessen, inom ramen för det sökta verksamhetstillståndets omfattning, besitter. 1.9 Requirements for issue Issue of Military aviation document FSI issues an approval for an operator or provider under this Subpart when FLYGI is satisfied that compliance has been shown with the applicable requirements of RML. Required assistance to FSI 1.9. Satisfying FSI during entry control, necessitates the complete organisation assisting and co-operating with FLYGI and any person designated by FSI, in performing inspections and audits, conducted during initial assessment and subsequent supervision activities Required documentation Internal rules and procedures The applicant must furnish FLYGI with a Management Exposition, which must include the required internal rules and procedures controlling the output of the organisation under the scope of the approval, according to the application. The exposition must comply with requirements according to applicable RML-parts. Continued validity of the Management Exposition The Management Exposition shall be amended as necessary to cover the required internal rules and procedures and remain an up-to- date description of the organisation and copies of amendments shall be supplied to FLYGI for direct or in-direct approval, in accordance with a procedure approved by FSI. Statement of qualifications and experience The applicant must furnish a statement to FLYGI of the qualifications and experience of the management staff and other persons responsible for making decisions within the scope of work for which the applicant has applied for approval. V-1A

19 1.11 Krav för verksamhetstillstånd Erforderliga resurser, delegerade uppgifter och befogenheter samt behov av samverkan Dokumentationen överlämnad enligt 1.10, måste, oavsett övriga tillämpliga RML krav, visa att: personalen för att utföra arbetsuppgifterna inom ramen för verksamhetstillståndets Särskilda villkor, räcker till med hänsyn till antal och kompetens och har delegerats passande uppgifter med motsvarande befogenheter för att fullgöra sina distribuerade ansvarsuppgifter och att dessa förutsättningar, tillsammans med utrymmen, faciliteter och utrustning är tillräckliga för att möjliggöra för personalen att lösa överenskomna verksamhetsuppdrag, och det råder fullständig och effektiv samordning mellan samverkande enheter, med leverantörer och inom varje enhet med hänsyn till hantering ärenden inom ramen för verksamhetstillståndets omfattning. 1.1 Ändringar i verksamheten Efter att ett verksamhetstillstånd för en verksamhetsutövare är utfärdat måste varje ändring av de interna krav, resurser och procedurer som har betydelse med hänsyn till förmågan att uppfylla ställda krav, eller till luftvärdigheten hos de produkter som omfattas av verksamhetstillståndets särskilda villkor, godkännas av FSI. En skriftlig ansökan (FLYGI blankett enligt tillägg 1 till denna V-1A) om godkännande av ändringar, ska överlämnas till FSI och verksamhetsutövaren ska visa FLYGI på ett trovärdigt sätt, baserat på överlämnade ändringsförslag till verksamhetshandboken, och detta innan ändringen är implementerad - såvida inte ändringen faller inom ramen för en av FSI godkänd procedur för indirekt godkännande av ändringar - att den sökande även fortsättningsvis kommer att uppfylla kraven i 1.5 samt 1.11, efter implementeringen Requirements for Approval Required resources with delegated duties and authority, and required co-ordination The information submitted under 1.10 must, regardless of other applicable RML requirements, show that: the staff involved to perform the work within the Terms of Approval are of sufficient numbers and experience and have been given appropriate duties with corresponding authority to be able to discharge their allocated responsibilities and that these, together with the accommodation, facilities and equipment are adequate to enable the staff to achieve the requirements of agreed commissions, and there is full and efficient coordination between co-operating units, with sub-contractors and within each department, with respect to matters within the scope of the approval. 1.1 Changes to the organisation After the issue of an Approval for an operator or a provider, each change to the internal requirements, resources or procedures that is significant to the ability to satisfy established requirements, or to the airworthiness of the products under the Terms of Approval, must be approved by FSI. An application for approval of changes, shall be submitted in writing (FLYGI Form according to appendix 1 to this V-1A) to FSI and the operator or provider shall show, to the satisfaction of FLYGI, on the basis of submission of the proposed changes to the Management Exposition, and before implementation of the change - unless the change does not fit within the frame of a procedure, approved by FSI, for in-direct approval - that it will continue to comply with requirements in 1.5 and 1.11, after implementation. V-1A

20 1.13 Överlåtelse av ett militärt luftfartsdokument I enlighet med tillämplig RML V-del 1.14 Särskilda villkor för verksamhetstillståndet Särskilda villkor utfärdas som en del av verksamhetstillståndet. Här förtecknas de typer av luftfartsrelaterad verksamhet som verksamhetsutövaren har tillstånd att bedriva och de villkor som ska gälla som en förutsättning för verksamhetstillståndets fortsatta giltighet Förändring av de särskilda villkoren Varje förändring av de särskilda villkoren måste godkännas av FSI. Ansökan om förändring av de särskilda villkoren måste ske skriftligen (FLYGI blankett enligt tillägg 1 till denna V-1A) till FLYGI. Den sökande måste uppfylla tillämpliga krav i RML Tillsyn Varje innehavare av ett av FSI utfärdat verksamhetstillstånd för verksamhetsutövare, ska vidta de åtgärder som möjliggör att FLYGI kan utöva alla de tillsynsaktiviteter inkluderande tillsyn av underleverantörer i den omfattning som krävs för att fastställa att tillämpliga krav i RML efterlevs Varaktighet Löptiden för ett militärt luftfartsdokument Ett verksamhetstillstånd för en verksamhetsutövare förblir giltigt till: Det återlämnas av innehavaren, eller omhändertas eller återkallas av FSI, eller ett specificerad giltighetsdatum, eller ett slutdatum etablerat av FSI på annat sätt Transferability In accordance with applicable RML V-part Terms of Approval Terms of Approval are issued as part of the approval. This lists the types of aviation related activities for which the operator or provider holds an approval, and the terms to be remained valid for the continuation of the validity of the approval Change to the Terms of Approval Each change to the Terms of Approval must be approved by FSI. Application for change to the Terms of Approval must be made in writing (FLYGI Form according to appendix 1 to this V-1A) to FLYGI. The applicant must comply with the applicable requirements of RML Supervision Each holder of a, by FSI, issued approval for operators or providers, shall make arrangements that allow FLYGI to make any supervision activities, including auditing of subcontractors, necessary to determine compliance with the applicable regulations of RML Duration Validity of military aviation document An Approval for an operator or provider remains valid until: Surrendered by the holder, or Suspended or revoked by FSI, or The end of a specific duration, or a termination date otherwise established by FSI. V-1A

21 Restriktioner, omhändertagande eller återkallande FSI får begränsa, omhänderta eller återkalla ett verksamhetstillstånd för verksamhetsutövare om FLYGI: Finner att verksamheten inte uppfyller tillämpliga minimikrav i RML, eller är förhindrad av innehavaren eller någon av dennes leverantörer från att genomföra tillsynsaktiviteter enligt 1.16, eller finner belägg för att den beskrivna organisationen inte vidmakthåller en tillfredsställande styrning och övervakning av den luftfartsrelaterade verksamhet som verksamhetstillståndet omfattar eller förlorar spårbarheten till gällande underlag för denna verksamhet Ansvarstagande Anpassning av verksamhetshandboken Verksamhetsutövaren ska vidmakthålla verksamhetshandboken så att den förblir en uppdaterad beskrivning av verksamhetens aktuella krav och procedurer för att kontinuerligt uppfylla tillämpliga krav i RML. Interna krav och procedurer som styrande dokument Verksamhetsutövaren ska säkerställa att verksamhetshandboken nyttjas som det grundläggande ledningsverktyget inom organisationen. Samtliga procedurer som det hänvisas till i verksamhetshandboken ska betraktas som delar av verksamhetshandboken och likaledes vara styrande dokument. Restrictions, suspension or revoke FSI may restrict, suspend or revoke an approval for an operator or provider if FLYGI: Finds that the organisation does not comply with the applicable requirements of RML, or Is prevented by the holder or any of its contractors to perform supervision activities in accordance with 1.16, or Finds evidence that the described organisation cannot maintain satisfactory control and supervision of the aviation related activities that are covered by the Approval, or is unable to maintain traceability to the current configuration baseline of the specifications for these services Responsibility Conformity of the Management Exposition The Operator or Provider shall maintain the Management Exposition in conformity with the current rules and procedures to continuously fulfil applicable requirements of RML. Internal rules and procedures as basic working documents The Operator or Provider shall ensure that the Management Exposition is used as a basic working document within the organisation. All procedures referenced in the exposition shall be considered as parts of the Exposition and therefore as basic working documents. V-1A

22 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK V-1A

23 Tillägg I FLYGI Blankett Appendix I FLYGI Form V-1A

24 Slut på underavdelning A End of subpart A V-1A

25 RML V-1B Underavdelning B Ej tillämplig RML V-1B Subpart B Not applicable V-1B

26 RML V-1 RML V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK

27 Underavdelning C Generella krav på verksamhetsutövare inom det svenska militära luftfartssystemet 1.30 Tillämpning Denna underavdelning beskriver de generella krav på ledning, resursstyrning, processledning, mätning, analys och förbättringsverksamhet som i tillämpliga delar ska inarbetas av verksamhetsutövare inom det svenska militära luftfartssystemet och som ska beskrivas enligt V-1A Ledningsprocesser Verksamhetsutövaren måste beskriva de ledningsprocesser som krävs för att hantera verksamhetens inriktning, planering, resursstyrning, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av verksamheten. (Jämför RML G-5..1) Hantering av intressentkrav Det måste finnas en dokumenterad procedur för hantering av intressenters krav. Korsreferensregister ska etableras mellan tillämpliga krav i RML och verksamhetshandboken för att visa hur kraven är omhändertagna i verksamheten. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att identifiera och åtgärda konflikter mellan RML krav och andra intressenters krav inklusive krav ställda i planerade eller beordrade uppdrag. Den verksamhetsansvarige chefen är skyldig att informera FLYGI om intressekonflikter som kan påverka flygsäkerhetsnivån. Subpart C Basic rules applicable to operators and providers within the Swedish military aviation system 1.30 Applicability This subpart prescribes basic rules concerning command, resource control, process control, applied metrics, analysis and continuous improvements that, when applicable, shall be incorporated by the operator or provider within the Swedish military aviation system and shall be described according to V-1A Management processes The operator or provider must describe the management processes covering the mission statement, the planning, resource control, realisation, follow-up and continuous improvement of the operation. (Compare RML G-5..1) Stakeholders' needs and requirements There must be a documented procedure sorting out stakeholders' requirements. Crossreference registers shall be established between applicable RML requirements and the Management Exposition to demonstrate how the requirements are implemented. The operator or provider shall identify and resolve any conflicts between RML requirements and other stakeholders' needs and requirements including rules related to planned or delivered assignments. It is the responsibility of the Accountable Manager to inform FLYGI about any conflict of interest that may have an impact on the level of flight safety. V-1C

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Preface. Förord

SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Preface. Förord Förord Regler för militär luftfart Grunder () innehåller grundläggande föreskrifter och allmänna råd som främst riktar sig till de personer som leder och ansvarar för verksamhet inom de organisatoriska

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

RML-V-1. Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning. Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command

RML-V-1. Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning. Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command Militära Flyginspektionen RML-V-1 Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command M 7748-754211 Utgåva 1 Militära Flyginspektionen

Läs mer

RML-V-2. Verksamheter. Flygtjänst. Utgåva 2 2007-01-01

RML-V-2. Verksamheter. Flygtjänst. Utgåva 2 2007-01-01 Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation RML-V-2 Verksamheter Flygtjänst Utgåva 2 2007-01-01 RML-V-2 Förord Regler för militär luftfart Verksamheter Del 2, (RML V-2) innehåller föreskrifter

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Fastställelseskrivelse Ratification Letter

Fastställelseskrivelse Ratification Letter Fastställelseskrivelse Ratification Letter Sida/Page: V-2-ii Regelverkets struktur Structure of RML Regler för Militär Luftfart Rules of Military Aviation RML - G Grunder/Basic RML - V Verksamheter - Operators

Läs mer

RML V-6. Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare. Del 6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll

RML V-6. Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare. Del 6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll RML V-6 Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare Del 6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part Airworthiness, systemworthiness

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

RML-P-6 RML-P-6 FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. RML-P-6 Aircraft maintenance licence. RML-P-6 Certifikat för luftfartygsunderhåll. P.6.

RML-P-6 RML-P-6 FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. RML-P-6 Aircraft maintenance licence. RML-P-6 Certifikat för luftfartygsunderhåll. P.6. Certifikat för luftfartygsunderhåll Aircraft maintenance licence P.6.1 Allmänt I denna skall den behöriga myndigheten hos vilken en person ansöker om utfärdande av ett certifikat för luftfartygsunderhåll

Läs mer

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1?

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? Certifying Staff Frågor från myndigheten som vi vill FÖRTYDLIGA: Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? 1 Fundera över. Vilken nivå på teknisk kompetens krävs på Certifying

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products Underavdelning F - Utbildningsorganisation - Luftfartsprodukter Subpart F - Training organisation - Aeronautical products V.7.F.1 Allmänt V.7.F.1.1 I denna Underavdelning F skall den behöriga myndigheten

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder!

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder! Typlistan, alla listors moder! Presentatör Tobias Fridarve Martin Francke Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för underhålls- och

Läs mer

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1 Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin 1 Övergripande regelstruktur F.n. ej publicerade i EUT Originalbild framtagen av EASA 2 Förordning (EU) 965/2012

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden a) Innan en specialiserad flygverksamhet påbörjas ska operatören göra en riskbedömning där verksamhetens komplexitet bedöms för att fastställa de inneboende

Läs mer

Funktionella system. ANS-seminarium. Arlanda

Funktionella system. ANS-seminarium. Arlanda Funktionella system ANS-seminarium Arlanda 2013-04-18 Innehåll - Funktionella system Definitioner/Bestämmelser Gränsdragningar Exempel Frågor Definitioner, EU 1034/2011 funktionella system: kombination

Läs mer

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION BOX 50 FIN - 01531 VANDA, FINLAND Telefon/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LUFTFARTSINSPEKTIONEN FLIGHT SAFETY AUTHORITY

Läs mer

Part-66 B3/Group 3. Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department

Part-66 B3/Group 3. Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department Part-66 B3/Group 3 Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department NY TYPLISTA AMC Appendix I till Del-66 (Annex III) ED Decision 2013/024/R Ny indelning av grupper

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVERIE/SWEDEN 17 JAN 2008 ENR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR/UIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 mom 2.6 och Appendix 4.

Läs mer

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Bo Eckerbert Sektionen för EU-OPS verksamhet (Of) Regelstruktur Originalbild framtagen av EASA PART SPA Specific Approvals Subpart C MNPS (Minimum

Läs mer

Authority Requirements for Air Operations (ARO)

Authority Requirements for Air Operations (ARO) Authority Requirements for Air Operations (ARO) Jonas Gavelin Sektionen för EU-OPS verksamhet Regelstruktur - Del ARO - Authority Requirements Air Operations Originalbild framtagen av EASA Struktur Part

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5.

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Agenda Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Dennis, Jerry och Gun. 30 min. 09:00 Intro. (Agendan, lokaler, m.m.) Dennis / Jerry/Gun 15 min 09:15

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Dokumentnamn: Dokumentägare: Fastställt av: You will find a english version of this document further down

Dokumentnamn: Dokumentägare: Fastställt av: You will find a english version of this document further down Dokumentägare: Johanna Sennmark Fastställt av: Martin Melkersson Fastställt den: 2016-02-18 Dok.nr Version: 3.0 1 (6) You will find a english version of this document further down 1 Syfte Syftet med det

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVRI/SWDN 14 NOV 2013 NR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 kap 2 mom 2.6 och Appendix 4. Omfattningen

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Återkoppling från VK Del

Återkoppling från VK Del Återkoppling från VK Del 145 2016 Presentatör Catarina Mossberg,Flygteknisk Inspektör & Del-145/MF koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för

Läs mer

RML-V-1D RML-V-1D SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-1D RML-V-1D SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 1 Underavdelning D - Rapportering och utredning av händelser i militär luftfart... 3 V.1.D.40 Tillämpning... 3 V.1.D.41 Särskilda begrepp... 3 V.1.D.42 Tillämpningsområde...

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta;

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Eurocontrol har den 2 december 2009 beslutat om de undervägsavgifter

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION BOX 50 FIN - 01531 VANDA, FINLAND Telefon/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LUFTFARTSINSPEKTIONEN FLIGHT SAFETY AUTHORITY

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Organisation Requirements for Air Operations (Part ORO), Subpart GEN, Subpart AOC

Organisation Requirements for Air Operations (Part ORO), Subpart GEN, Subpart AOC Organisation Requirements for Air Operations (Part ORO), Subpart GEN, Subpart AOC Jonas Gavelin sektionen för EU-OPS verksamhet 1 Övergripande regelstruktur F.n. ej publicerade i EUT Originalbild framtagen

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 bilagor)

Beslut om ackreditering (3 bilagor) Datum Beteckning 2014-05-16 2014/1247 Tekniska enheten för Industri och anläggningar Ert datum Er referens Per Fällström Joakim Thorn Direktnr: 033-17 77 49 E-post: per.fallstrom@swedac.se Nyli Metrology

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1 EASA regelverk för EU-OPS operatörer Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå 1 Ny övergripande struktur Regulation (EC) 216/2008 Cover Regulation Air Operation (OPS) Cover

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

RML V-4. Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare Del 4 Flygstridsledningstjänst

RML V-4. Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare Del 4 Flygstridsledningstjänst RML V-4 Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare Del 4 Flygstridsledningstjänst Rules of Military Aviation Operators and providers Part 4 Command and Control Operations Utgåva Förord Regler för militär

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning Välkommen till Seminarium Kontroll före idrifttagning Föredragshållare Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB 2011-05-13 1 SIS, Swedish Standards Institute ideell förening medlemmar från privat och offentlig sektor

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services AIP SVERIGE/SWEDEN 13 NOV 2014 GEN 3.3-1 3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services 1 Ansvarig myndighet 1 Responsible authority Ansvarig myndighet för flygtrafikledningen är Transportstyrelsen.

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

UAV-Policy, Issue 2. UAV-Policy, Utgåva 2 FÖRSVARSMAKTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING TABLE OF CONTENTS. 1 Definitioner Definitions...

UAV-Policy, Issue 2. UAV-Policy, Utgåva 2 FÖRSVARSMAKTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING TABLE OF CONTENTS. 1 Definitioner Definitions... 02 810:68657 Sida 01 (41) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Definitioner... 1 2 Samhällskrav... 6 2.1 Internationella ramvillkor... 6 2.2 Luftfart över svenskt område... 7 2.3 Ansvarighet för skada till följd av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 2 november 2012

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 2 november 2012 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 2 november 2012 81/2012 (Finlands författningssamlings nr 587/2012) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila

Läs mer

5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas

5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas AIP SVERIGE/SWEDEN 28 MAY 2015 ENR 5.2-1 5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas 1 Tillfälligt reserverat luftrum (TRA) 1 Temporary Reserved Airspace (TRA) 1.1

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

RML-V-6D RML-V-6D FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. Subpart D - continuing airworthiness/system worthiness and maintenance organisations

RML-V-6D RML-V-6D FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. Subpart D - continuing airworthiness/system worthiness and maintenance organisations Underavdelning D - fortsatt luftvärdighet/ systemvärdighet samt underhållsorganisationer Subpart D - continuing airworthiness/system worthiness and maintenance organisations V.6.D.1 Allmänt V.6.D.1.1 I

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Tekniska enheten för medicin, miljö och livsmedel Morgan Nilsson Direktnr: 08-406 83 39 E-post: morgan.nilsson@swedac.se Er referens Laboratoriemedicin Gävleborg Gävle Sjukhus 801 87 Gävle Beslut om ackreditering

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Agneta Wikman, överläkare Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Referenser

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Farligt gods. Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart

Farligt gods. Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart Farligt gods Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart dan.svensson@transportstyrelsen.se 1 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:XX) om transport av farligt gods med

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer