RML V-6. Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare. Del 6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RML V-6. Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare. Del 6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll"

Transkript

1 RML V-6 Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare Del 6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part Airworthiness, systemworthiness and aviation maintenance

2 RML-V-6 FÖRORD Regler för militär luftfart Verksamheter Del 6, (RML V-6) innehåller föreskrifter och allmänna råd som främst riktar sig till de personer som leder och ansvarar för ledning av fortsatt luftvärdighet (V-6D och V-6F), initial samt fortsatt systemvärdighet för flygsäkerhetspåverkande luftfartsprodukter (V-6E) samt flygunderhåll (V-6A). Denna upplaga utgör ett komplett nytryck av RML-V-6 och inkluderar V-6A utgåva 3, V-6D utgåva 2 samt V-6E utgåva 1. V-6B utgår i sin helhet. Existerade upplaga av RML-V-6, daterade ersätts av denna upplaga. Denna upplaga inkluderar FSI ställningstagande till Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003, bilaga I (Del-M) och bilaga II (Del-145). Avsikten är att följa dessa bilagor så länge detta är kostnadseffektivt för såväl Försvarsmakten som för berörda leverantörer. Hänsyn har, så långt det är praktiskt möjligt, tagits till syftet med grundförordningen nr 1592/2002 daterad 15 juli Ett antal Acceptable Means of Compliance (AMC) samt några Guidance Material (GM) som är utfärdade av EASA är införlivade genom hänvisning (t.ex. (Se även Del 145, AMC 145.A.30(j)(4) samt GM 145.A.30(j)(4)). En AMC redovisar ett sätt men inte det enda godtagbara sättet att uppfylla kraven i en speciell paragraf. Informationen i dessa AMC och GM kan behöva tolkas och anpassas till militär luftfart. Det ankommer på respektive sökande att värdera givna råd och inför- liva motsvarande förfaranden i verksamheten. Eventuell anpassning till det militära luftfartssyste- mets behov måste accepteras av FSI. Erfarenheter av och synpunkter på RML-V-6 insänds till ; Försvarsmakten STOCKHOLM RML-V-6 PREFACE Rules of military aviation, Operators and Providers Part 6, (RML-V-6) contains rules and general advice primarily addressing persons who manage and are responsible for continuing airworthiness (V-6D and V-6F), initial and continuing systemworthiness for flight safety related aeronautical products (V-6E) and aviation maintenance (V-6A). This edition is a complete reprint of RML-V-6 inclusive of V-6A issue 3, V-6D issue 2 and V-6E issue 1. V-6B is completely withdrawn. The existing edition of RML-V-6, dated is replaced by this edition. This edition includes FSI position on Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003, Annex I (Part-M) and II (Part-145). The intention is to follow these appendices whenever cost-effective for the Armed Forces as well as for the suppliers concerned. Due regard has, as far as practicable, been taken to the objectives of the basic Regulation No 1592/2002 dated 15 July Some Acceptable means of Compliance (AMC) and some Guidance Material (GM) issued by EASA, are incorporated by reference (e.g. (See also Part-145, AMC 145.A.30(j)(4) and GM 145.A.30(j)(4)). An AMC presents one means but not the only means of compliance with the requirement of a particular paragraph. The information in these AMC s may need interpreting and adaptation to military aviation. The applicant concerned must evaluate the advice given and incorporate relevant procedures in the organisation. Any need for adaptation to the military aviation system must be acceptable to FSI. Experiences from and suggestions on RML-V-6 should be sent to the Swedish Military Aviation Authority; Swedish Armed Forces Dep. of Military Aviation Authority STOCKHOLM SWEDEN Anders Jansson C FLYGI Anders Jansson Director V-6-1 2

3 Underavdelning A - godkända organisationer för flygunderhåll - omfattande luftfartyg samt luftfartygskomponenter Subpart A - approved organisations for aviation maintenance related to aircraft and aircraft components V.6.A.1 Allmänt V.6.A.1 General V.6.A.1.1 I denna Underavdelning A skall den behöriga myndigheten vara FLYGI om inte annat sägs i Avsnitt B. V.6.A.1.1 For the purpose of this Subpart A, the competent authority shall be FLYGI unless otherwise stated in Section B. V.6.A.2 Tillämpning V.6.A.2 Applicability V.6.A.2.1 Ett luftfartyg får inte användas inom det svenska militära luftfartssystemet såvida inte ett underhållsintyg utfärdats av en organisation för flygunderhåll utfört på luftfartyget eller på en luftfartygskomponent avsedd för montering i ett sådant luftfartyg och V.6.A.2.2 Ingen organisation får utfärda underhållsintyg för ett luftfartyg som brukas inom det svenska militära luftfartssystemet om den inte är godkänd enligt denna underavdelning. Med undantag av vad som är fastställt i V.6.A.2.5, får en organisation inte underhålla ett sådant luftfartyg om den inte innehar ett passande verksamhetstillstånd enligt denna underavdelning eller arbetar inom ett kvalitetssystem tillhörande en sådan organisation eller är godtagen enligt V.6.A.A.10.4 eller V.6.A.A Not. Ett verksamhetstillstånd för flygunderhåll enligt denna underavdelning krävs ej för att utföra tillsyn före flygning (motsv.). Dock skall, när sådan tillsyn utförs av en organisation med passande verksamhetstillstånd för flygunderhåll enligt denna Underavdelning A skriftlig deklaration upprättas och överlämnas till luftfartygschefen. Se även V.6.D.A beträffande klargöring av luftfartyg. V.6.A.2.1 No aircraft, when used within the Swedish military aviation system, may fly unless a certificate of release to service has been issued by an organisation for aviation maintenance carried out on the aircraft or an aircraft component intended for fitment to such an aircraft, and V.6.A.2.2 No organisation may certify for release to service an aircraft used within the Swedish military aviation system unless approved in accordance with this Subpart. Except where stated otherwise in sub paragraph V.6.A.2.5, no organisation may maintain such an aircraft unless holding an appropriate maintenance approval in accordance with this Subpart or working under the quality system of such an organisation or is accepted in accordance with V.6.A.A.10.4 or V.6.A.A Note. A maintenance organisation approval under this Subpart is not required for the Pre-flight inspection (equiv.). However, when such inspection is carried out by an approved organisation for aviation maintenance under this Subpart A a written declaration has to be issued and delivered to the Aircraft commander. See also V.6.D.A regarding Turnaround of aircraft. V-6A-1 3

4 V.6.A.2.3 Ingen organisation får utfärda underhållsintyg, enligt FLYGI blankett 1, för en luftfartygskomponent avsedd för montering i ett luftfartyg använt inom det svenska militära luftfartssystemet utan att inneha verksamhetstillstånd enligt denna underavdelning A, eller är godtagen enligt V.6.A.A Med undantag av vad som är fastställt i V.6.A.2.5, får en organisation inte utföra underhåll av en sådan luftfartygskomponent utan att antingen inneha passande verksamhetstillstånd enligt denna underavdelning eller arbetar inom ett kvalitetssystem tillhörande en sådan organisation eller är godtagen enligt V.6.A.A.10.4 eller V.6.A.A Utfärdande av militärt luftfartsdokument V.6.A.2.4 Ett verksamhetstillstånd för flygunderhållsorganisation kan omfatta underhållsarbete som kan variera från en luftfartygskomponent till ett komplett luftfartyg eller varje kombination därav. V.6.A.2.5 En icke godkänd organisation vars arbete styrs av en annan flygunderhållsorganisation med passande verksamhetstillstånd enligt denna underavdelning, eller en icke godkänd organisation, godtagen enligt V.6.A.A.10.4 eller V.6.A.A.10.7, är begränsad till det arbetsområde som är tillåtet enligt procedurer enligt V.6.A.A.65.2 och tillåter inte en fullständig basunderhållstillsyn av ett luftfartyg eller en fullständig kontroll eller översyn av en motor eller motormodul vid en motorverkstad. V.6.A.2.6 Nyttjandet av en underleverantör enligt V.6.A.A.10.4 eller V.6.A.A.10.7 ska godkännas av FSI. V.6.A.2.3 No organisation may certify, in accordance with FLYGI Form 1, for release to service an aircraft component intended for fitment to an aircraft used within the Swedish military aviation system unless either approved in accordance with this Subpart A, or accepted in accordance V.6.A.A Except where stated otherwise in sub paragraph V.6.A.2.5, no organisation may maintain such an aircraft component unless appropriately approved in accordance with this Subpart or working under the quality system of such an organisation or accepted in accordance with V.6.A.A.10.4 or V.6.A.A Issue of Military aviation document V.6.A.2.4 A Maintenance Organisation Approval may be granted for maintenance activity varying from that for an aircraft component to that for a complete aircraft or any combination thereof. V.6.A.2.5 A non-approved organisation, working under the control of an appropriately approved maintenance organisation under this Subpart, or a non-approved organisation accepted in accordance with V.6.A.A.10.4, or V.6.A.A.10.7, is limited to the work scope permitted by V.6.A.A.65.2 procedures and may not carry out a base maintenance check of an aircraft or a complete workshop maintenance check or overhaul of an engine or engine module. V.6.A.2.6 The use of a sub-contractor in accordance with V.6.A.A.10.4 or V.6.A.A.10.7 shall be approved by FSI. V.6.A.3 V.6.A.4 Utnyttjas ej i V-6. Utnyttjas ej i V-6. V.6.A.3 Not required for V-6. V.6.A.3 Not required for V-6. V-6A-2 3

5 V.6.A.5 Definitioner För denna RML-V-6 skall följande definitioner gälla: V.6.A.5.1 Verksamhetsansvarig chef avser den chef, som har den statliga myndighetenseller företagets bemyndigande att säkerställa att allt underhåll som efterfrågats av flygoperatören kan finansieras och utföras enligt etablerad standard inom ramen för RML minimikrav och varje annat krav som är definierat i verksamhetsbeskrivningen. Den verksamhetsansvarige chefen, identifierad enligt RML-G kan ge skriftlig delegation till en annan person i organisationen, varvid den personen blir verksamhetsansvarig chef i mening. (se även RML V ) V.6.A.5.2 Verksamhetsutövare avser en identifierbar organisation, inom ramen för en statlig myndighet eller ett företag (registrerad juridisk person), som bedriver verksamhet inom det svenska militära luftfartssystemet. Sådan organisation kan vara lokaliserad på fler än en verksamhetsort, såväl inom som utanför Sveriges gränser. Not. Lokalisering betyder en plats varifrån en organisation bedriver eller avser att bedriva aktiviteter, som kräver ett godkännande. V.6.A.5.3 Intygsutfärdande personal avser personal med ansvar för utfärdande av underhållsintyg efter underhåll av ett luftfartyg eller en komponent enligt RML-V-6 Underavdelning A. V.6.A.5.4 Luftfartsprodukt avser varje luftfartyg, propeller eller motor, inkluderande komponenter samt varje annan flygsäkerhetspåverkande luftfartsprodukt inkluderande produkt avsedd för integration med luftfartyg samt flygsäkerhetspåverkande markmateriel. (RML-G-1.9) V.6.A.6 Definitions For the purpose of RML-V-6 the following definitions shall apply: V.6.A.5.1 Accountable manager means the manager, who has the state agency or corporate authority for ensuring that all maintenance required by the aircraft operator can be financed and carried out to the established standard within RML minimum requirements and any other requirement established in the manual system. The accountable manager identified according to RML-G may delegate in writing to another person in the organisation, such person then becoming the accountable manager for the purpose of. (see also RML V ) V.6.A.5.2 Operator or provider means an identifiable organisation, within the frame of a state agency or an enterprise (registered legal entity), which is conducting activities within the Swedish military aviation system. Such an organisation may be established on more than one location whether or not within the Swedish territory. Note. Location means a place from which an organisation carries out activities or wishes to carry out activities for which a RML-V-.6A approval is required. V.6.A.5.3 Certifying staff means personnel responsible for the maintenance release of an aircraft or a component in accordance with RML-V-6 Subpart A. V.6.A.5.4 Aeronautical product means any aircraft, propeller or engine, including components and any other product including products intended for integration with an aircraft and ground support equipment (GSE) that may have an influence on the level of flight safety. (RML-G-1.9) V-6A-3 3

6 V.6.A.5.5 Luftfartyg avser anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med undantag av dess reaktioner mot jordytan. Not 1. Luftfartyg, lättare än luft (aerostat) avser varje luftfartyg som huvudsakligen hålls uppe genom sin bärkraft i atmosfären. Not 2. Luftfartyg, tyngre än luft (aerodyn) avser varje luftfartyg som erhåller sin lyftkraft under flygning huvudsakligen från aerodynamiska krafter. Not 3. Luftfartyg tillhörande produktnivån (nivå 3), avser kompletta militära luftfartyg (även inkluderande kompletta fjärrmanövrerade luftfartyg, se not. 3.1 samt fallskärmar, se not. 3.2), med, om tillämpligt; skrov, motor och grundfarkostsystem, med uppdragsberoende installerade system, med integration av uppdragsberoende hängda, avskjutningsbara och bogserbara system, med integration av flygförare och övrig besättning samt förare av fjärrmanövrerat luftfartyg, med integration av programvaruprodukter för grunddata och uppdragsdata, och med tillhörande delar av det militära typunderlaget, definierat enligt RML- V Not 3.1. Komplett fjärrmanövrerat luftfartyg (RPAS) omfattar fjärrmanövrerad luftfarkost (RPA), som är återanvändningsbar, och de delar som erfordras under flygning (ex. markstation (RPS) och datalänk), med tillhörande delar av det militära typunderlaget. Not 3.2 Fallskärm tillhör kategorin luftfartyg av särskild beskaffenhet Vilket innebär att krav för initial respektive fortsatt luftvärdighet anges i RML V-6E i stället för V-5 respektive V-6D, som för luftfartyg, vilka ej är kategoriserade som luftfartyg av särskild beskaffenhet. Not 4. Stort luftfartyg avser ett luftfartyg klassificerat som ett flygplan med maximal startmassa på mer än kg, samtliga luftfartyg klassificerade i kategorin stridsflygplan, flermotorig helikopter och annat luftfartyg som enligt det militära databladet (MTCDS) till typcertifikatet klassificerats som stort luftfartyg ur underhållssynpunkt. V.6.A.5.5 Aircraft means any machine that can de- rive support in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of the air against the earth s surface. Note 1. Aircraft-lighter-than-air (aerostat) means any aircraft supported chiefly by its buoyancy in the air. Note 2. Aircraft-heavier-than-air (aerodyne) means any aircraft deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic forces. Note 3. Aircraft, being on product level, (level 3), means completed military aircraft (including remotely piloted aircraft systems, see note 3.1, and parachutes, see note 3.2), with, if applicable; airframe, engine and basic air vehicle systems, with mission related installed systems, with the integration of mission related attached, deployable and towed systems, with the integration of pilot(s) and other crew members, and pilot(s) of unmanned aircraft, with the integration of software products for basic data and mission data, and, with appurtenant parts of the Military type design, defined according to RML-V Note 3.1. Completed remotely piloted aircraft (system) (RPAS) includes remotely piloted air vehicle (RPA), being recoverable, and those parts that are required during flight (typically remote pilot station (RPS) and datalink) with appurtenant parts of the Military type design. Note 3.2 Parachute belongs to the category of special aircraft Which means that requirements for initial and continuing airworthiness, respectively, are stated in RML V-6E instead of V-5 and V-6D, as for aircraft, which are not categorized as special aircraft. Note 4. Large aircraft means an aircraft, classified as an aeroplane with a maximum take-off mass of more than kg, all aircraft classified in Combat category, a multi-engine helicopter and other aircraft classified as large aircraft from a maintenance point of view according to the military Type Certification Data Sheet (MTCDS). V-6A-4 3

7 V.6.A.5.6 Flygsäkerhetspåverkande luftfartsprodukt avser produkt, vilken ej ingår inom ramen för ett MTC, avsedd för integration med luftfartyg (ex: jaktrobot), samt produkt kategoriserad som flygsäkerhetspåverkande markmateriel, definierad enligt V.6.A.5.8. V.6.A.5.7 Komponent avser varje motor, propeller, del eller utrustning. Not. Det militära begreppet Luftfartygskomponent omfattar delar och utrustningar enligt V.6.A.5.9 samt programvaruprodukter enligt V.6.A vilka ingår inom ramen för det militära typcertifikatet. V.6.A.5.8 Flygsäkerhetspåverkande markmateriel avser till luftfartyget på marken direktansluten utrustning, marksystem och utrustning som genererar information direkt till luftfartygets system, hanterings- och provutrustning för delar och utrustningar avsedda för luftfartyg, hanterings- och förvaringsmateriel för förbrukningsförnödenheter och ammunition, och annan markmateriel, som kan påverka flygsäkerhetsnivån. V.6.A.5.9 Delar och utrustningar nivå 4 avser varje del, konstruktionsenhet, instrument, mekanism, utrustning, apparat, tillbehör eller biutrustning, inklusive informations- och dataöverföringsutrustning (ej inkluderande programvaruprodukter, definierade enligt V.6.A.5.10), som ingår i, brukas eller avses brukas i ett luftfartyg under flygning och inkluderar reserv- och modifieringsmateriel, samt standarddelar i överensstämmelse med gällande industri- eller försvarsstandard. (RML-V-5.2.8) V.6.A.5.10 Programvaruprodukt avser en fullständig uppsättning av dataprogram, rutiner och tillhörande dokumentation och data. (RML-V-5.2.9) V.6.A.5.6 Flight safety related aeronautical product means product - not included within the frame of a MTC, intended for integration with an aircraft (i.e. AA-missile), and product categorized as ground support equipment (GSE), defined according to V.6.A.5.8 that may have an influence on the level of flight safety. V.6.A.5.7 Component means any engine, propeller, part or appliance. Note. The military term Aircraft component covers parts and appliances according to V.6.A.5.9 and certain software products according to V.6.A.5.10 within the framework of the militära typcertifikatet. V.6.A.5.8 Flight safety related ground support equipment (GSE) means equipment directly connected to the aircraft on ground, ground systems and equipment generating information signals directly into the aircraft systems, handling and test equipment for aircraft parts and appliances, handling and storage equipment for flight safety related consumables, expendables and ammunition, and other ground materiel, that may have an influence on the level of flight safety. V.6.A.5.9 Parts and appliances level 4 means any part, instrument, mechanism, equipment, apparatus, appurtenance, or accessory, including information and data transfer equipment, (not including software products, defined according to V.6.A.5.10), that is part of, used or intended to be used in an Aircraft during flight and includes replacement and modification parts, and Standard parts in accordance with established Industry or Government specifications.(rml-v-5.2.8) V.6.A.5.10 Software product means a complete set of computer programs, procedures and possibly associated documentation and data. (RML-V-5.2.9) V-6A-5 3

8 V.6.A.5.11 Flygsäkerhetspåverkande förbrukningsförnödenheter avser flygdrivmedel (flygbränsle), smörjmedel, vätskor, gaser, och liknande produkter, samt ammunition, pyrotekniska och andra utskjutningsbara produkter, som kan påverka flygsäkerhetsnivån. (RML-V ) Not. Begreppet Flygmateriel omfattar begreppen Luftfartyg enligt V.6.A.5.5 och Flygsäkerhetspåverkande luftfartsprodukt, enligt V.6.A.5.6, vissa Delar och utrustningar enligt V.6.A.5.9, vissa Programvaruprodukter enligt V.6.A.5.10 samt vissa flygsäkerhetspåverkande förbrukningsförnödenheter enligt V.6.A Begreppet Flygmateriel används ej i RML-V-6. V.6.A.5.12 Luftvärdighet. Ett luftfartyg är luftvärdigt om det är konstruerat, tillverkat, verifierat, utrustat och underhållet på ett sådant sätt samt har sådana egenskaper att säkerhetens krav är uppfyllda. Not. Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1592/2002 med grundläggande krav på luftvärdighet betraktas en produkt (luftfartyg, motor eller propeller) som luftvärdig om: (1) dess produktintegritet är i överensstämmelse med typunderlaget och är säkerställd för alla förväntade förhållanden under den operationella livslängden av produkten, (2) luftvärdighetsaspekterna på den operationella användningen har beaktats, och (3) organisationer som utför design, produktion eller underhåll av produkten, är godkända. (RML-G-1.12) V.6.A.5.11 Flight safety related consumables, and expendables means aircraft fuel, lubricants, liquids, gases, and similar products, ammunition, pyrotechnic and other deployable products that may have an influence on the level of flight safety. (RML-V ) Note. The term Air materiel covers the terms Aircraft according to V.6.A.5.5 and certain Flight safety related aeronautical products according to V.6.A.5.6, certain Parts and appliances according to V.6.A.5.9, certain Software products according to V.6.A.5.10 and certain Flight safety related consumables and expendables according to V.6.A The term Air materiel is not used in RML-V-6. V.6.A.5.12 Airworthiness. An aircraft is airworthy if designed, produced, verified, equipped and maintained in such a way and has such qualities that all safety requirements are satisfied. Note. Under the European Parliament and the Council Regulation (EC) No. 1592/2002 with essential requirements for airworthiness, a product (aircraft, engine or propeller) is considered as airworthy if: (1) Its product integrity conforms to its type design and is assured for all anticipated flight conditions for the operational life of the product, (2) The airworthiness aspects of the product operation have been addressed, and (3) The organisations undertaking design, manufacture or maintenance of the product, are approved. (RML-G.-1.12) V-6A-6 3

9 V.6.A.5.13 Flygunderhåll avser översyn, reparation, inspektion, utbyte, modifiering eller åtgärdande av fel på luftfartyg eller komponent eller en kombination av dessa, med undantag för tillsyn före flygning. V.6.A.5.14 Översyn avser renovering av luftfartyg/luftfartygskomponent genom inspektion och utbyten i enlighet med godkänd standard för förlängning av driftslivslängd. V.6.A.5.15 Reparation avser återställande av luftfartyg/luftfartygskomponent till driftsdugligt skick i enlighet med godkänd standard. V.6.A.5.16 Inspektion avser granskning av luftfartyg eller luftfartygskomponent för att fastställa överensstämmelse med godkänd standard. V.6.A.5.17 Modifiering avser ändring av luftfartyg/luftfartygskomponent i enlighet med godkänd standard. V.6.A.5.18 Tillsyn före flygning (motsv.) avser inspektion utförd före flygning för att se till att luftfartyget är i skick för säker flygning och inkluderar normal påfyllning eller urtappning av olja, andra vätskor och gaser. Den innefattar inte åtgärdande av fel. Not. Tillsyn före flygning ingår i Klargöring av luftfartyg, som även omfattar avlämning och mottagning av luftfartyg, hantering av drivmedel, ammunition m.m. samt ombeväpning/hantering av nyttolast. V.6.A.5.19 Godkänd av FSI avser godkänd av FSI direkt eller i enlighet med en procedur godkänd av FSI. V.6.A.5.20 Godkänd standard avser en standard för konstruktion/tillverkning/underhåll/- kvalitet som är godkänd av FSI. V.6.A.5.21 FSI avser Flygsäkerhetsinspektören vid den militära flyginspektionen FLYGI, eller någon person som denne bemyndigat fatta beslut i det aktuella ärendet. FLYGI avser den samlade resursen av utpekade personer som delegerats tillsynsuppgifter med tillhörande bemyndiganden under FSI. (RML-V-5.2.1) V.6.A.5.13 Aviation Maintenance means any one or combination of overhaul, repair, inspection, replacement, modification or defect rectification of an aircraft or component with the exception of pre-flight inspection. V.6.A.5.14 Overhaul means the restoration of an aircraft/aircraft component by inspection and replacement in conformity with an approved standard to extend the operational life. V.6.A.5.15 Repair means the restoration of an aircraft/aircraft component to a serviceable condition in conformity with an approved standard. V.6.A.5.16 Inspection means the examination of an aircraft or an aircraft component to establish conformity with an approved standard. V.6.A.5.17 Modification means the alteration of an aircraft/aircraft component in conformity with an approved standard. V.6.A.5.18 Pre-flight inspection (equiv.) means the inspection carried out before flight to ensure that the aircraft is fit for the intended flight and includes normal servicing of oil, other liquids and gases. It does not include defect rectification. Note. Pre-flight inspection is part of Turnaround (T/A) that also includes release and post flight check of aircraft, handling of fuel, ammunition, etc. and reloading of mission systems/payload. V.6.A.5.19 Approved by FSI means approved by FSI directly or in accordance with a procedure approved by FSI. V.6.A.5.20 Approved standard means a design/ manufacturing/maintenance/quality standard approved by FSI. V.6.A.5.21 FSI means the Director Swedish Military Aviation Authority (SE MAA), hereafter named FLYGI, or any person to whom he or she has delegated his authority in the matter concerned. FLYGI means the total resources of designated persons, reporting to FSI, to whom any authority functions and powers have been delegated. (RML-V-5.2.1) V-6A-7 3

10 Not. Termen FSI används i texten för att markera beslutssituationer medan termen FLYGI används när det är fråga om faktainsamling. (RML-V ) V.6.A.5.22 Militärt luftfartsdokument avser certifikat eller verksamhetstillstånd påskrivet av Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektör FSI, efter godkänd inträdeskontroll. Dokumentet (certifikat eller verksamhetstillstånd) kan avse enskild person, verksamhetsutövare, luftfartsrelaterad tjänst, luftfartsprodukt, mark, anläggning, lokal eller annan anordning och utrustning eller annat, som kan påverka flygsäkerhetsnivån. (RML-G-1.6) V.6.A.5.23 Fortsatt luftvärdighet avser samtliga processer som säkerställer att luftfartyget vid alla tidpunkter under sin livstid uppfyller gällande luftvärdighetskrav och är i skick för säker flygning. V.6.A.5.24 Underhållsintyg avser ett attesterat intyg utfärdat av intygsutfärdande personal när vederbörande är övertygad om att erforderligt underhåll av luftfartyget eller luftfartygskomponenten är tillfredsställande utfört av den godkända organisationen enligt de procedurer som är specificerade i organisationens verksamhetsbeskrivning. Not. Ett underhållssintyg skall baseras på förekomsten av gällande militära godkända data för luftfartsprodukten ifråga. V.6.A.5.25 Intygsbehörighet avser den behörighet som utfärdats till intygsutfärdande personal av den godkända organisationen och som anger att de får underteckna underhållsintyg inom de begränsningar som finns angivna i sådan behörighet för den godkända organisationens räkning. V.6.A.5.26 Underhållsdata avser all information som är nödvändig för att säkerställa att luftfartyget eller luftfartygskomponenten, är i ett sådant skick att luftfartygets luftvärdighet, eller att deras funktion i operativt bruk eller i nödutrustning är säkerställd. Note. The term FSI is used in the text to indicate a decision point, while the term FLYGI is used to indicate fact finding activities. (RML-V-5.2.1) V.6.A.5.22 Military aviation document means a certificate or approval signed by the Director FSI, when the applicant has passed the entry control. The document may apply to an individual person, operator or provider, aviation-related service, aeronautical product, ground, construction, premise or other facility and equipment or other things that may have an influence on the level of flight safety. (RML-G-1.6) V.6.A.5.23 Continuing airworthiness means all of the processes ensuring that, at any time in its operating life, the aircraft complies with the airworthiness requirements in force and is in a condition for safe operation. V.6.A.5.24 Authorised Release Certificate means a certificate of release to service issued by certifying staff when he or she is satisfied that all required maintenance of the aircraft or aircraft component has been properly carried out by the approved organisation according to procedures specified in the organisation's manual system. Note. An Authorised Release Certificate shall be based upon the existence of valid military approved data for the aeronautical product concerned. V.6.A.5.25 Certification authorisation means the authorisation issued to certifying staff by the approved maintenance organisation and which specifies the fact that they may sign certificates of release to service within the limitations stated in such authorisation on behalf of the approved maintenance organisation. V.6.A.5.26 Maintenance data means any information necessary to ensure that the aircraft or aircraft component or other aeronautical product, can be maintained in a condition such that airworthiness of the aircraft, or serviceability of operational and emergency equipment is assured. V-6A-8 3

11 AVSNITT A - Organisatoriska krav SECTION A - Organisational requirements V.6.A.A.10 Tillämpningsområde V.6.A.A.10 Scope (Se även Del 145, AMC 145.A.10 samt GM 145.A.10) V.6.A.A.10.1 I detta avsnitt anges de krav som en organisation skall uppfylla för att kvalificera för FLYGI:s utfärdande eller förlängning av ett verksamhetstillstånd för en organisation för flygunderhåll - omfattande luftfartyg samt luftfartygskomponenter och föreskriver allmänna driftsregler för godkända flygunderhållsorganisationer. När verksamhetstillståndet är beviljat och utfärdat, gäller det hela organisationen ledd av den verksamhetsansvarige chefen. Organisationer inom Försvarsmakten V.6.A.A.10.2 En organisation som tillhör Försvarsmakten kommer att beviljas verksamhetstillstånd när kraven i RML är uppfyllda. Organisationer utanför Försvarsmakten V.6.A.A.10.3 En organisation som ej tillhör Försvarsmakten, lokaliserad inom eller utanför Sverige, kommer att beviljas verksamhetstillstånd endast om FSI är förvissad om att det föreligger behov av ett sådant verksamhetstillstånd för flygunderhåll - omfattande militära luftfartyg och/eller luftfartygskomponenter och när organisationen uppfyller tillämpliga RML. (See also Part 145, AMC 145.A.10 and GM 145.A.10) V.6.A.A.10.1 This Section establishes the requirements to be met by an organisation to qualify for FLYGI s issuance or continuation of a Maintenance Organisation Approval related to aircraft and aircraft components and prescribes the general operating rules for approved Maintenance Organisations. The Maintenance Organisation Approval, when granted and issued, will apply to the whole organisation headed by the accountable manager. Organisations within the Swedish Armed Forces V.6.A.A.10.2 An organisation that belongs to the Swedish Armed Forces will be granted approval when in compliance with RML. Organisations outside the Swedish Armed Forces V.6.A.A.10.3 An organisation, not belonging to the Swedish Armed Forces, will be granted approval in respect of any location in or outside Sweden if FSI is satisfied that there is a need for such approval for the aviation maintenance, related to military aircraft and/or aircraft components and when the organisation is in compliance with applicable RML. V-6AA-1 3

12 Godtagande av civil, alternativt militär, underhållsorganisation V.6.A.A.10.4 FSI får godta att en organisation och som beviljats godkännande enligt denna RML- V-6A anlitar underleverantör lokaliserad inom eller utanför Sverige om underleverantören innehar ett gällande EASA-/FAR-145, alternativt utländskt militärt, godkännande med passande arbetsområde, när det visats inför FSI att den sökande enligt RML har: V.6.A.A Etablerat en dokumenterad procedur som säkrar tillgängligheten av tillämpliga godkända underhållsdata enligt V.6.A.A.45 som måste användas av den EASA- /FAR-145, alternativt utländskt militärt, godkända organisationen vid genomförandet av avtalad flygunderhållstjänst, V.6.A.A etablerat dokumenterade procedurer, för att säkra godkännandet av underhåll enligt V.6.A.A.50, hanteringen av underhållsdokumentation enligt V.6.A.A.55, rapporteringen av händelser enligt V.6.A.A.60 och för att säkra omedelbar tillgång till information om förändringar hos den EASA- /FAR-145, alternativt utländskt militärt, godkända organisationen enligt V.6.A.A.85, V.6.A.A etablerat ett avtal, som kan accepteras av FSI, mellan den organisation som är godkänd enligt och den EASA-/ FAR-145 listade organisationen, som säkrar uppfyllandet av kraven enligt V.6.A.A.80, och som beskriver den detaljerade arbetsomfattningen som skall utföras av den EASA- /FAR-145, alternativt utländskt militärt, godkända organisationen, och V.6.A.A att avtalet enligt V.6.A.A ger FLYGI tillträde till den EASA-/FAR-145, alternativt utländskt militärt, godkända organisationen enligt V.6.A.A V.6.A.A.10.5 Utnyttjas ej i V-6 V.6.A.A.10.6 Utnyttjas ej i V-6 Acceptance of civil, alternately military, maintenance organisation V.6.A.A.10.4 FSI may accept that an organisation being granted approval according to this, engages subcontractor located in or outside Sweden, provided the subcontractor having a valid EASA-/FAR-145 approval with the appropriate scope of work, when it is demonstrated to FSI that the RML approved applicant has: V.6.A.A Established a documented procedure to ensure the access to applicable approved maintenance data according to V.6.A.A.45 that must be used by the EASA-/FAR- 145 approved organisation in the performance of contracted aviation maintenance, V.6.A.A established documented procedures, to ensure the certification of maintenance according to V.6.A.A.50, handling of maintenance records according to V.6.A.A.55, reporting of occurrences according to V.6.A.A.60, and to ensure immediate information about changes to the continued validity of the EASA-/FAR-145 approved organisation according to V.6.A.A.85, V.6.A.A established an agreement, acceptable to FSI, between the organisation being granted approval according to this RML-V- 6A and the EASA-/FAR-145 listed organisation, ensuring accomplishment with the requirements according to V.6.A.A.80 and specifying in detail the work to be performed by the EASA-/FAR- 145 approved maintenance organisation, and V.6.A.A the agreement according to V.6.A.A grants FLYGI access to the EASA-/FAR-145 approved maintenance organisation according to V.6.A.A V.6.A.A.10.5 Not required for V-6 V.6.A.A.10.6 Not required for V-6 V-6AA-2 3

13 Underhåll av civilt luftfartyg på militärt register V.6.A.A.10.7 En organisation som innehar ett gällande EASA-/FAR-145 godkännande med passande arbetsområde, får godtas av FSI för att utföra flygunderhåll åt en flygoperatör inom det svenska militära luftfartssystemet när det visats inför FSI att: V.6.A.A Det finns ett behov av ett sådant godtagande för att underhålla civila luftfartyg med tillhörande luftfartygskomponenter som söker inträde i det svenska militära luftfartssystemet för operation under en definierad tidsperiod med kontraktsmässigt reglerat utträde och återinträde i det civila luftfartssystemet. V.6.A.A Berört luftfartyg och berörda luftfartygskomponenter omfattas av ett gällande EASA Part 21 eller FAR 21 typcertifikat och att varje extra utrustning eller konstruktionsändring är godkänd av det civila registreringslandets myndighet före avregistrering från civilt luftfartygsregister, eller kan avlägsnas före återinträde utan att det civila typcertifikatet påverkas. V.6.A.A Tillhandahållandet av luftvärdighetsdirektiv från tillverkningslandets myndighet till flygoperatören och till FLYGI är etablerad och säkrad av flygoperatören inom det svenska militära luftfartssystemet. V.6.A.A Luftfartyget kommer att opereras inom det svenska militära luftfartssystemet enligt gällande utgåva av luftfartygets flyghandbok och andra operationella instruktioner som är godkända och ändringsstyrda av tillverkningslandets luftfartsmyndighet. V.6.A.A Luftfartyget och luftfartygskomponenterna kommer att underhållas enligt en gällande underhållsplan som bygger på gällande instruktioner för fortsatt luftvärdighet och som är anpassad till driftsförhållandena inom det svenska militära luftfartssystemet och som är godkänt av registreringslandets myndighet. Maintenance of civil aircraft on military registry V.6.A.A.10.7 An organisation having a valid EASA-/FAR-145 approval with the appropriate scope of work may be accepted by FSI to provide aviation maintenance for an aircraft operator within the Swedish military aviation system when it is demonstrated to FSI that: V.6.A.A There is a need for such acceptance to maintain civil aircraft and corresponding aircraft components that are seeking entry to the Swedish military aviation system for operation during a defined period of time with a contractual provision for exit and reenter into the civil aviation system. V.6.A.A The aircraft and aircraft components concerned are covered by a valid EASA Part 21 or FAR 21 Type Certificate and any additional equipment or design changes needed for the military mission are approved by the Authority of State of civil Registry prior to deregistration from the civil aircraft registry, or can be removed prior to re-entry without any influence upon the civil Type certificate. V.6.A.A The provision of Airworthiness Directives from the Authority of State of Manufacture to the aircraft operator and to FLYGI is established and secured by the aircraft operator within the Swedish military aviation system. V.6.A.A The aircraft will be operated within the Swedish military aviation system according to the current edition of the Aircraft Flight manual and other operating instructions approved and controlled by the Authority of State of Manufacture. V.6.A.A The aircraft and aircraft components will be maintained according to a current maintenance program, which is based upon current instructions for continued airworthiness and adapted to the proposed operational environment within the Swedish military aviation system and approved by the Authority of State of civil Registry. V-6AA-3 3

14 V.6.A.A Den EASA-/FAR-145 listade organisationen ändrar sin EASA-/FAR-145 beskrivning om så erfordras för att redovisa tillhandahållna tjänster inklusive procedurer för rapportering av händelser till flygoperatören inom det svenska militära luftfartssystemet och till FLYGI enligt V.6.A.A.60 och att dessa tillägg kan accepteras av FSI. V.6.A.A Ett avtal, som kan accepteras av FSI, är etablerat mellan flygoperatören inom det svenska militära luftfartssystemet och den EASA-/FAR-145 listade organisationen, varav den detaljerade arbetsomfattningen som skall utföras av den EASA-/FAR-145 godkända organisationen, framgår. V.6.A.A Den behöriga myndigheten enligt V.6.A.B.10, har konfirmerat att tillsynsansvaret även omfattar det underhållsarbete som tillhandahålls till flygoperatören inom det svenska militära luftfartssystemet. V.6.A.A Flygoperatören inom det svenska militära luftfartssystemet är kapabel att svara för ledning av fortsatt luftvärdighet för luftfartyget och luftfartygskomponenterna enligt Underunderavdelning D-AG och ansvara för att V.6.D.A uppfylls. V.6.A.A The EASA-/FAR-145 listed organisation amends its EASA-/FAR-145 maintenance exposition as required to reflect the service provided, including procedures for reporting of occurrences to the aircraft operator within the Swedish military aviation system and to FLYGI according to V.6.A.A.60 and those amendments are acceptable to FSI. V.6.A.A An agreement, acceptable to FSI, is established between the aircraft operator within the Swedish military aviation system and the EASA-/FAR-145 listed organisation, specifying in detail the work to be performed by the EASA-/FAR-145 Approved maintenance organisation. V.6.A.A The competent authority under V.6.A.B.10, has confirmed that it assumes supervisory responsibility for the maintenance work provided for the aircraft operator within the Swedish military aviation system. V.6.A.A The aircraft operator within the Swedish military aviation system is capable to ensure the continuing airworthiness management of the aircraft and aircraft components according to Sub-subpart D-AG and ensure that V.6.D.A is satisfied. V.6.A.A.15 Ansökan (Se även Del 145, AMC 145.A.15 + Form 2) Form och huvudsakligt innehåll V.6.A.A.15.1 En ansökan om verksamhetstillstånd för en organisation för flygunderhåll eller ändring av ett befintligt verksamhetstillstånd måste utformas på ett sätt som kan accepteras av FSI och inlämnas tillsammans med begärt antal kopior av verkstadshandboken för flygunderhåll enligt V.6.A.A.70 eller ändringar av denna. Verkstadshandboken måste uppfylla tillämpliga krav enligt RML. Utfärdande av militärt luftfartsdokument V.6.A.A.15.2 Sökande som uppfyller tillämpliga krav i RML är berättigad att erhålla ett verksamhetstillstånd för sin flygunderhållsorganisation. V.6.A.A.15 Application (See also Part 145, AMC 145.A.15 + Form 2) Format and basic information V.6.A.A.15.1 An application for Maintenance Organisation Approval or for the amendment of an existing approval must be made in a form and manner acceptable to FSI and submitted with the required number of copies of the Maintenance Organisation Exposition according to V.6.A.A.70, or amendment thereto. The maintenance organisation exposition must comply with applicable requirements according to RML. Issue of Military aviation document V.6.A.A.15.2 An applicant who meets the applicable requirements of RML is entitled to a Maintenance Organisation Approval. V-6AA-4 3

15 V.6.A.A.15.3 Godtagandet av bruk av en civil eller militär underhållsorganisation enligt V.6.A.A.10.4 införs i de särskilda villkoren för den sökande enligt, medan godtagande av bruk av en civil underhållsorganisation enligt V.6.A.A.10.7 införs i de särskilda villkoren för berörd organisation enligt Under-underavdelning D-AG. V.6.A.A.20 Särskilda villkor Verksamhetstillståndets omfattning (Se även Del 145, AMC 145.A.20) Organisationen skall i sin verkstadshandbok specificera det arbetsområde som bedöms utgöra grund för verksamhetstillståndet. (Tillägg II till denna underavdelning innehåller en uppställning över alla klasser och behörigheter). V.6.A.A.15.3 Acceptance of the use of a civil or military maintenance organisation according to V.6.A.A.10.4 is entered in the Terms of approval of the applicant according to, while acceptance of the use of a civil maintenance organisation according to V.6.A.A.10.7 is entered in the Terms of approval of the operator concerned according to Sub-subpart D-AG. V.6.A.A.20 Terms of approval Extent of approval (See also Part 145, AMC 145.A.20) The organisation shall specify the scope of work deemed to constitute the approval in its exposition (Appendix II to this Subpart contains a table of all classes and ratings). V.6.A.A.25 Krav på anläggningar Organisationen skall se till att följande är uppfyllt: Anläggningar (Se även Del 145, AMC 145.A.25(a)) V.6.A.A.25.1 För alla planerade arbeten skall lämpliga anläggningar finnas, som i synnerhet skyddar mot väder och vind. Specialiserade verkstäder och arbetsplatser skall avskiljas på lämpligt sätt, för att säkerställa att det är osannolikt att miljö och arbetsutrymmen förorenas. V.6.A.A För basunderhåll av luftfartyg skall luftfartygshangarer både finnas tillgängliga och vara tillräckligt stora för att härbärgera luftfartygen vid planerat basunderhåll. V.6.A.A För komponentunderhåll skall komponentverkstäder vara tillräckligt stora för att inrymma komponenterna i samband med planerat underhåll. Kontorsutrymmen (Se även Del 145, AMC 145.A.25(b)) V.6.A.A.25.2 Kontorsutrymmen som är lämpliga för ledningen av de planerade arbeten som nämns i punkt V.6.A.A.25.1 samt för intygsutfärdande personal skall finnas, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som bidrar till god standard på luftfartygsunderhållet. V.6.A.A.25 Facility requirements The organisation shall ensure that: Facilities (See also Part 145, AMC 145.A.25(a)) V.6.A.A.25.1 Facilities are provided appropriate for all planned work, ensuring in particular, protection from the weather elements. Specialised workshops and bays are segregated as appropriate, to ensure that environmental and work area contamination is unlikely to occur. V.6.A.A For base maintenance of aircraft, aircraft hangars are both available and large enough to accommodate aircraft on planned base maintenance; V.6.A.A For component maintenance, component workshops are large enough to accommodate the components on planned maintenance. Office accommodation (See also Part 145, AMC 145.A.25(b)) V.6.A.A.25.2 Office accommodation is provided for the management of the planned work referred to in paragraph V.6.A.A.25.1, and certifying staff so that they can carry out their designated tasks in a manner that contributes to good aircraft maintenance standards. V-6AA-5 3

16 Arbetsmiljö V.6.A.A.25.3 Arbetsmiljön, inklusive luftfartygshangarer, komponentverkstäder och kontorsutrymmen, skall vara lämplig för arbetsuppgifterna och i synnerhet skall särskilda krav vara uppfyllda. Om inte annat krävs av speciella arbetsomständigheter, skall arbetsmiljön vara sådan, att den inte försämrar personalens effektivitet: V.6.A.A Temperaturer skall hållas på en sådan nivå att personalen kan utföra erforderliga uppgifter utan otillbörligt obehag. V.6.A.A Damm och övriga former av luftburna föroreningar skall hållas på en minimal nivå och inte tillåtas uppnå en nivå inom arbetsområdet där synliga föroreningar uppträder på luftfartygs-/ komponentytor. I de fall damm/andra luftburna föroreningar resulterar i synlig nedsmutsning av ytor, skall misstänkta system stängas av till dess att godtagbara förhållanden har återupprättats. V.6.A.A Belysningen skall vara sådan att den garanterar att varje inspektions- och underhållsåtgärd kan utföras på ett effektivt sätt. V.6.A.A Buller skall inte störa personal i arbetet med att utföra inspektionsuppgifter. I det fall det inte är praktiskt möjligt att reglera bullerkällan, skall aktuell personal förses med erforderlig personlig utrustning för att hindra att alltför kraftigt oljud orsakar störningar under utförandet av inspektionsarbetena. V.6.A.A I de fall en särskild underhållsåtgärd kräver användning av specifika miljöförhållanden, som skiljer sig från ovanstående, så skall sådana förhållanden iakttas. Särskilda förhållanden finns angivna i underhållsdata enligt V.6.D.A.401. V.6.A.A Arbetsmiljön för linjeunderhåll skall vara sådan, att det speciella underhållet eller inspektionsarbetet kan utföras utan otillbörliga störningar. När därför arbetsmiljön försämras till en oacceptabel nivå med avseende på temperatur, fukt, hagel, is, snö, vind, ljus, damm/andra luftburna föroreningar skall dessa särskilda underhålls- eller inspektionsuppgifter skjutas upp till dess att tillfredsställande förhållanden har återupprättats. Working environment V.6.A.A.25.3 The working environment including aircraft hangars, component workshops and office accommodation is appropriate for the task carried out and in particular special requirements observed. Unless otherwise dictated by the particular task environment, the working environment must be such that the effectiveness of personnel is not impaired: V.6.A.A Temperatures must be maintained such that personnel can carry out required tasks without undue discomfort. V.6.A.A Dust and any other airborne contamination are kept to a minimum and not be per- mitted to reach a level in the work task area where visible aircraft/component surface contamination is evident. Where dust/other airborne contamination results in visible surface contamination, all susceptible systems are sealed until acceptable conditions are re-established. V.6.A.A Lighting is such as to ensure each inspection and maintenance task can be carried out in an effective manner. V.6.A.A Noise shall not distract personnel from carrying out inspection tasks. Where it is impractical to control the noise source, such personnel are provided with the necessary personal equipment to stop excessive noise causing distraction during inspection tasks. V.6.A.A Where a particular maintenance task requires the application of specific environmental conditions different to the foregoing, then such conditions are observed. Specific conditions are identified in the maintenance data according to V.6.D.A.401. V.6.A.A the working environment for line maintenance is such that the particular maintenance or inspection task can be carried out without undue distraction. Therefore where the working environment deteriorates to an unacceptable level in respect of temperature, moisture, hail, ice, snow, wind, light, dust/other airborne contamination, the particular maintenance or inspection tasks must be suspended until satisfactory conditions are reestablished. V-6AA-6 3

17 Förvaringsutrymmen (Se även Del 145, AMC 145.A.25(d)) V.6.A.A.25.4 Säkra förvaringsutrymmen skall finnas för komponenter, utrustning, verktyg och material. Förvaringsförhållandena skall garantera att driftsdugliga luftfartygskomponenter och material särskiljs från icke-driftsdugliga luftfartygskomponenter, material, utrustning och verktyg. Förvaringsförhållandena skall vara enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra försämring av och skada på lagerhållna artiklar. Tillträde till förvaringsutrymmen skall begränsas till behörig personal. Storage facilities (See also Part 145, AMC 145.A.25(d)) V.6.A.A.25.4 Secure storage facilities are provided for components, equipment, tools and material. Storage conditions ensure segregation of serviceable components and material from unserviceable aircraft components, material, equipment and tools. The conditions of storage are in accordance with the manufacturer's instructions to pre- vent deterioration and damage of stored items. Access to storage facilities is restricted to authorised personnel. V.6.A.A.30 Bemanningskrav V.6.A.A.30 Personnel requirements Verksamhetsansvarig chef V.6.A.A.30.1 Organisationen skall tillsätta en verksamhetsansvarig chef som har organisationsansvaret för att se till att allt underhåll som kunden kräver kan finansieras och genomföras enligt den standard som krävs av denna underavdelning. Den verksamhetsansvarige chefen skall V.6.A.A se till att alla erforderliga resurser finns tillgängliga för att fullgöra underhållet i enlighet med V.6.A.A.65.2 till stöd för organisationens godkännande, V.6.A.A upprätta och främja den säkerhets- och kvalitetspolicy som anges i V.6.A.A V.6.A.A uppvisa en grundläggande förståelse av denna underavdelning. Utsedda ledande personer (Se även Del 145, AMC 145.A.30(b)) V.6.A.A.30.2 Den verksamhetsansvarige V.6.A.A.30.2 chefen skall utse en ledande person, eller grupp av ledande personer, vars ansvar innefattar att se till att organisationen uppfyller kraven i denna underavdelning. Den eller de personerna skall vara direkt ansvariga inför den verksamhetsansvarige chefen. V.6.A.A.30.3 V.6.A.A Den eller de personer som utsetts skall företräda organisationens ledningsgrupp för underhåll och ansvara för alla funktioner som finns angivna i denna underavdelning. V.6.A.A Den eller de personer som utsetts skall identifieras och FSI acceptans skall sökas via FLYGI blankett 2 och 4, inkluderande deras meriter. (Se även Del 145, EASA Form 4 (Appendix I)) Accountable manager V.6.A.A.30.1 The organisation shall appoint an accountable manager who has corporate authority for ensuring that all maintenance required by the customer can be financed and carried out to the standard required by this Subpart. The accountable manager shall: V.6.A.A ensure that all necessary resources are available to accomplish maintenance in accordance with V.6.A.A.65.2 to support the organisation approval. V.6.A.A establish and promote the safety and quality policy specified in V.6.A.A V.6.A.A demonstrate a basic understanding of this Subpart. Nominated Senior Persons (See also Part 145, AMC 145.A.30(b)) The accountable manager shall nominate a senior person or group of senior persons, whose responsibilities include ensuring that the organisation complies with this Subpart. Such person(s) shall ultimately be responsible to the accountable manager. V.6.A.A The person or persons nominated shall represent the maintenance management structure of the organisation and be responsible for all functions specified in this Subpart. V.6.A.A The person or persons nominated shall be identified and FSI acceptance must be applied for via FLYGI Form 2 and 4, including their credentials (See also Part 145, EASA Form 4 (Appendix I)) V-6AA-7 3

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

RML-P-6 RML-P-6 FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. RML-P-6 Aircraft maintenance licence. RML-P-6 Certifikat för luftfartygsunderhåll. P.6.

RML-P-6 RML-P-6 FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. RML-P-6 Aircraft maintenance licence. RML-P-6 Certifikat för luftfartygsunderhåll. P.6. Certifikat för luftfartygsunderhåll Aircraft maintenance licence P.6.1 Allmänt I denna skall den behöriga myndigheten hos vilken en person ansöker om utfärdande av ett certifikat för luftfartygsunderhåll

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products Underavdelning F - Utbildningsorganisation - Luftfartsprodukter Subpart F - Training organisation - Aeronautical products V.7.F.1 Allmänt V.7.F.1.1 I denna Underavdelning F skall den behöriga myndigheten

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES

FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES RML V-1 Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare Del 1 Ledning Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Management Utgåva RML V-1 RML V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

RML-V-2. Verksamheter. Flygtjänst. Utgåva 2 2007-01-01

RML-V-2. Verksamheter. Flygtjänst. Utgåva 2 2007-01-01 Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation RML-V-2 Verksamheter Flygtjänst Utgåva 2 2007-01-01 RML-V-2 Förord Regler för militär luftfart Verksamheter Del 2, (RML V-2) innehåller föreskrifter

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

RML-V-6D RML-V-6D FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. Subpart D - continuing airworthiness/system worthiness and maintenance organisations

RML-V-6D RML-V-6D FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. Subpart D - continuing airworthiness/system worthiness and maintenance organisations Underavdelning D - fortsatt luftvärdighet/ systemvärdighet samt underhållsorganisationer Subpart D - continuing airworthiness/system worthiness and maintenance organisations V.6.D.1 Allmänt V.6.D.1.1 I

Läs mer

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1?

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? Certifying Staff Frågor från myndigheten som vi vill FÖRTYDLIGA: Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? 1 Fundera över. Vilken nivå på teknisk kompetens krävs på Certifying

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder!

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder! Typlistan, alla listors moder! Presentatör Tobias Fridarve Martin Francke Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för underhålls- och

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

Part-66 B3/Group 3. Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department

Part-66 B3/Group 3. Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department Part-66 B3/Group 3 Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department NY TYPLISTA AMC Appendix I till Del-66 (Annex III) ED Decision 2013/024/R Ny indelning av grupper

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Preface. Förord

SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Preface. Förord Förord Regler för militär luftfart Grunder () innehåller grundläggande föreskrifter och allmänna råd som främst riktar sig till de personer som leder och ansvarar för verksamhet inom de organisatoriska

Läs mer

Authority Requirements for Air Operations (ARO)

Authority Requirements for Air Operations (ARO) Authority Requirements for Air Operations (ARO) Jonas Gavelin Sektionen för EU-OPS verksamhet Regelstruktur - Del ARO - Authority Requirements Air Operations Originalbild framtagen av EASA Struktur Part

Läs mer

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden a) Innan en specialiserad flygverksamhet påbörjas ska operatören göra en riskbedömning där verksamhetens komplexitet bedöms för att fastställa de inneboende

Läs mer

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION BOX 50 FIN - 01531 VANDA, FINLAND Telefon/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LUFTFARTSINSPEKTIONEN FLIGHT SAFETY AUTHORITY

Läs mer

Återkoppling från VK Del

Återkoppling från VK Del Återkoppling från VK Del 145 2016 Presentatör Catarina Mossberg,Flygteknisk Inspektör & Del-145/MF koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för

Läs mer

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1 Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin 1 Övergripande regelstruktur F.n. ej publicerade i EUT Originalbild framtagen av EASA 2 Förordning (EU) 965/2012

Läs mer

RML-V-1. Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning. Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command

RML-V-1. Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning. Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command Militära Flyginspektionen RML-V-1 Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command M 7748-754211 Utgåva 1 Militära Flyginspektionen

Läs mer

A- och B-delen konsoliderad t.o.m. ändring nr 593/2012 C- och D-delen konsoliderad t.o.m. ändring 2012/004/R. Bilaga II (Del 145)

A- och B-delen konsoliderad t.o.m. ändring nr 593/2012 C- och D-delen konsoliderad t.o.m. ändring 2012/004/R. Bilaga II (Del 145) Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION BOX 50 FIN - 01531 VANDA, FINLAND Telefon/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LUFTFARTSINSPEKTIONEN FLIGHT SAFETY AUTHORITY

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

A- och B-delen konsoliderad t.o.m. ändring nr 1149/ /11/2011 C- och D-delen konsoliderad t.o.m. ändring 2012/004/R 19/04/2012

A- och B-delen konsoliderad t.o.m. ändring nr 1149/ /11/2011 C- och D-delen konsoliderad t.o.m. ändring 2012/004/R 19/04/2012 Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 bilagor)

Beslut om ackreditering (3 bilagor) Datum Beteckning 2014-05-16 2014/1247 Tekniska enheten för Industri och anläggningar Ert datum Er referens Per Fällström Joakim Thorn Direktnr: 033-17 77 49 E-post: per.fallstrom@swedac.se Nyli Metrology

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN

FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN 1 BASIC REGULATION 216/2008 COVER REGULATIONS IR-IMPLEMETION RULES

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1 EASA regelverk för EU-OPS operatörer Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå 1 Ny övergripande struktur Regulation (EC) 216/2008 Cover Regulation Air Operation (OPS) Cover

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. MFL AIR 4-2011 2011-10-10 & EN4179 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda SCANDT INTRODUCTION SCANDT

Läs mer

Organisation Requirements for Air Operations (Part ORO), Subpart GEN, Subpart AOC

Organisation Requirements for Air Operations (Part ORO), Subpart GEN, Subpart AOC Organisation Requirements for Air Operations (Part ORO), Subpart GEN, Subpart AOC Jonas Gavelin sektionen för EU-OPS verksamhet 1 Övergripande regelstruktur F.n. ej publicerade i EUT Originalbild framtagen

Läs mer

A- och B-delen konsoliderad t.o.m. ändring nr 593/ /07/2012 C- och D-delen konsoliderad t.o.m. ändring 2013/034/R 19/12/2013.

A- och B-delen konsoliderad t.o.m. ändring nr 593/ /07/2012 C- och D-delen konsoliderad t.o.m. ändring 2013/034/R 19/12/2013. Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning Välkommen till Seminarium Kontroll före idrifttagning Föredragshållare Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB 2011-05-13 1 SIS, Swedish Standards Institute ideell förening medlemmar från privat och offentlig sektor

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Bo Eckerbert Sektionen för EU-OPS verksamhet (Of) Regelstruktur Originalbild framtagen av EASA PART SPA Specific Approvals Subpart C MNPS (Minimum

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5.

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Agenda Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Dennis, Jerry och Gun. 30 min. 09:00 Intro. (Agendan, lokaler, m.m.) Dennis / Jerry/Gun 15 min 09:15

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

RML-V-1D RML-V-1D SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-1D RML-V-1D SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 1 Underavdelning D - Rapportering och utredning av händelser i militär luftfart... 3 V.1.D.40 Tillämpning... 3 V.1.D.41 Särskilda begrepp... 3 V.1.D.42 Tillämpningsområde...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

SÖ 2000: (SÖ

SÖ 2000: (SÖ Nr 58 Överenskommelse med Sri Lanka om ändring av bilaga till luftfartsöverenskommelse den 29 maj 1959 (SÖ 1965: 52) Colombo och Stockholm den 3 september 1998 och den 22 mars 1999 Regeringen beslutade

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Fastställelseskrivelse Ratification Letter

Fastställelseskrivelse Ratification Letter Fastställelseskrivelse Ratification Letter Sida/Page: V-2-ii Regelverkets struktur Structure of RML Regler för Militär Luftfart Rules of Military Aviation RML - G Grunder/Basic RML - V Verksamheter - Operators

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

TSL Tillämpning av regel 1(5)

TSL Tillämpning av regel 1(5) TSL 2011-2227 Tillämpning av regel 1(5) Tillämpning av regel Regel: M.A.706(k) Dnr: TSL 2011-2227 (Version 0 TSL 2010-2448) Version: 1 : 2011-04-27 Regelns lydelse: I EU nr 127/2010 tillkom paragraf M.A.706(k).

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Tekniska enheten för medicin, miljö och livsmedel Morgan Nilsson Direktnr: 08-406 83 39 E-post: morgan.nilsson@swedac.se Er referens Laboratoriemedicin Gävleborg Gävle Sjukhus 801 87 Gävle Beslut om ackreditering

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable INSTRUKTION FR UPPRÄTTANDE AV KONTROLLINSTRUKTION SVETSADE FRSVARSMATERIELKONSTRUKTIONER INSTRUCTION FOR DRAWING UP AN INSPECTION INSTRUCTION WELDED DEFENCE MATERIEL

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:21 Nr 21 Teknisk överenskommelse mellan konungariket Danmarks försvarsministerium, republiken Finlands försvarsministerium,

Läs mer

Seminarium 2012 Del-66

Seminarium 2012 Del-66 Seminarium 2012 Del-66 Tobias Fridarve Initial Luftvärdighet 1 Tidsbegränsning av Grund och Typutbildning Reglerna en guide Typ och Grupp Ratings Praktisk Erfarenhet och Begränsningar Konvertering enligt

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning s. 1 av 10 Blandningstunna 140 / 190 L BRUKSANVISNING Säkerhet Montering Underhåll och felsökning Bruksanvisning i original reviderad 2014-09-02 s. 2 av 10 Före montering, idrifttagande eller underhåll,

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Information angående HATA och nya förändringar

Information angående HATA och nya förändringar Information angående HATA och nya förändringar Presentatör Tobias Fridarve, Flygteknisk Inspektör & Del-66 Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för Underhålls- och tillverkningsorganisationer

Läs mer

Svenska Kyrkans PEFC ek. för.

Svenska Kyrkans PEFC ek. för. Svenska Kyrkans PEFC ek. för. Certifiering av Ledningssystem Verksamhet: Gruppcertifiering av Svenska Kyrkans skogar och försäljning av rundvirke Datum: 101028, 101101-02 Reviderade områden: Gruppfunktion,

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Utforma ett förenklat arbetsverktyg för EASAs regelverk 2042/2003 med tillhörande AMC och amendments

Utforma ett förenklat arbetsverktyg för EASAs regelverk 2042/2003 med tillhörande AMC och amendments Akademin för innovation, design och teknik EXAMENSARBETE I FLYGTEKNIK 15 HP, GRUNDNIVÅ 300 Utforma ett förenklat arbetsverktyg för EASAs regelverk 2042/2003 med tillhörande AMC och amendments Författare:

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVERIE/SWEDEN 17 JAN 2008 ENR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR/UIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 mom 2.6 och Appendix 4.

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer