RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN"

Transkript

1 Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other than aircraft and aircraft components 6.B.1 Allmänt 6.B.1.1 I denna Underavdelning B skall den behöriga myndigheten vara FLYGI om inte annat sägs i Avsnitt B. 6.B.1 General 6.B.1.1 For the purpose of this Subpart B, the competent authority shall be FLYGI unless otherwise stated in Section B. 6.B.2 Tillämpning 6.B.2.1 Denna Underavdelning B föreskriver regler och krav som gäller underhåll av andra luftfartsprodukter än luftfartyg med tillhörande komponenter och programvaruprodukter. Denna Underavdelning B föreskriver också regler och krav för de organisationer inom det militära luftfartssystemet som utför underhåll och åtgärder som påverkar den operationella säkerheten enligt ESSAR 5, på flygsäkerhetspåverkande markmateriel som används inom det gemensamma civil-militära ATM systemet. 6.B Ingen luftfartsprodukt inom det militära luftfartssystemet klassificerad som kvalificerad flygsäkerhetspåverkande markmateriel av den ansvarige designorganisationen enligt RML-V-5S, eller som kvalificerat Typbundet stödsystem av den ansvarige designorganisationen enligt RML- V-5JA, eller som påverkar den operationella säkerheten enligt ESSAR 5, får användas utan att ett underhållsintyg utfärdats av en organisation för underhåll utfört på systemet eller produkten eller på någon komponent eller programvaruprodukt avsedd för montering i en sådant system eller sådan produkt. 6.B Luftfartsprodukt inom det militära luftfartssystemet klassificerad som normal flygsäkerhetspåverkande markmateriel av den ansvarige designorganisationen enligt RML-V-5S, eller som normalt Typbundet stödsystem av den ansvarige designorganisationen enligt RML-V-5JA får underhållas av såväl RML-V-6A, som RML-V-6D-AF organisationer förutsatt att berörd personal genomgått erforderlig typutbildning/utbildning för särskild uppgift och arbetet bedrivs enligt förfaranden införda i verkstadshandboken. 6.B.2 Applicability 6.B.2.1 This Subpart B prescribes rules and requirements regarding maintenance of aeronautical products other than aircraft and aircraft components and software products. This Subpart B also prescribes rules and requirements applicable to those organisations within the military aviation system undertaking maintenance and operational safety related tasks according to ESSAR 5 on Flight safety related ground materiel being part of the mixed civil-military ATM system. 6.B No aeronautical product within the military aviation system classified as advanced flight safety related ground materiel by the responsible design organisation according to RML-V-5S or, as advanced Type related support system, by the responsible organisation according to RML-V- 5JA, or affecting the operational safety according to ESSAR 5, may be used unless a certificate of release to service has been issued by an organisation for maintenance carried out on the system or product or any component or software product intended for fitment to such a system or product. 6.B Aeronautical product within the military aviation system classified as normal flight safety related ground materiel by the responsible design organisation according to RML-V-5S or, as normal Type related support systems, by the responsible organisation according to RML-V-5JA may be maintained by a RML-V-6A, as well as RML-V-6D-AF organisations provided that the personnel concerned have passed required type/task training and following procedures incorporated in the maintenance organisation exposition. Sida/Page: V-6B-1

2 6.B.2.2 Underhållsintyg och auktoriserad organisation för underhåll: 6.B Ingen organisation får utfärda underhållsintyg enligt 6.B om den inte är auktoriserad enligt denna Underavdelning B eller är godtagen enligt alternativet i 6.B.A Med undantag av vad som är fastställt i 6.B.2.5, får en organisation inte underhålla sådana luftfartsprodukter om den inte är passande auktoriserad enligt denna Underavdelning B eller är godtagen enligt alternativet i 6.B.A.10.3, eller arbetar inom ett kvalitetssystem tillhörande en underhållsorganisation på bakre nivå med passande auktorisation enligt denna Underavdelning B. Not. En auktorisation för underhåll enligt denna underavdelning krävs ej för att utföra tillsyn före användning (motsv.), men krävs för åtgärdande av fel. 6.B.2.3 Ingen organisation får utfärda underhållsintyg för en komponent eller programvaruprodukt avsedd för montering i en luftfartsprodukt omfattad av 6.B utan att vara passande auktoriserad enligt denna Underavdelning B, eller är godtagen enligt alternativet i 6.B.A Med undantag av vad som är fastställt i 6.B.2.5, får en organisation inte utföra underhåll av en sådan komponent eller programvaruprodukt utan att antingen vara passande auktoriserad enligt denna Underavdelning B, beroende på vad som är tilllämpligt, eller är godtagen enligt alternativet i 6.B.A.10.3 eller arbetar inom ett kvalitetssystem tillhörande en underhållsorganisation på bakre nivå med passande auktorisation enligt denna Underavdelning B. Utfärdande av militärt luftfartsdokument 6.B.2.4 Ett militärt luftfartsdokument för underhållsorganisation kan omfatta underhållsarbete som kan variera från en komponent eller en programvaruprodukt till ett komplett flygsäkerhetspåverkande materielsystem eller varje kombination därav. 6.B.2.5 En organisation vars arbete styrs av ett kvalitetssystem antingen tillhörande en annan underhållsorganisation med passande auktorisation enligt denna underavdelning, eller godtagen enligt alternativet i 6.B.A.10.3, är begränsad till det arbetsområde som är tillåtet enligt procedurer enligt 6.B.A B.2.2 Certificate for release to service and authorised maintenance organisations: 6.B No organisation may certify for release to service under 6.B unless authorised in accordance with this Subpart B or accepted in accordance with the 6.B.A.10.3 alternative. Except where stated otherwise in sub paragraph 6.B.2.5, no organisation may maintain such a aeronautical products, unless appropriately authorised in accordance with this Subpart B or accepted in accordance with the 6.B.A.10.3 alternative, or working under the quality system of an appropriately authorised back level maintenance organisation enligt denna Underavdelning B. Note. A maintenance organisation authorisation under this Subpart is not required for the Operational readiness inspection (equiv.), but is required for defect rectification. 6.B.2.3 No organisation may certify for release to service a component or software product intended for fitment to an aeronautical product covered by 6.B unless appropriately authorised in accordance with this Subpart B, or accepted in accordance with the 6.B.A.10.3 alternative. Except where stated otherwise in sub paragraph 6.B.2.5, no organisation may maintain such a component or software product unless either appropriately authorised in accordance with this Subpart B, as applicable, or accepted in accordance with the 6.B.A.10.3 alternative, or working under the quality system of an appropriately authorised back level maintenance organisation enligt denna Underavdelning B. Issue of Military aviation document 6.B.2.4 A Military aviation document for a maintenance organisation may be granted for maintenance activity varying from that for a component or a software product to that for a flight safety related materiel system or any combination thereof. 6.B.2.5 An organisation working under the quality system of either an appropriately authorised maintenance organisation under this Subpart, or accepted in accordance with the 6.B.A.10.3 alternative is limited to the work scope permitted by 6.B.A.65.2 procedures. 6.B.3 Utnyttjas ej i V-6. 6.B.3 Not required for V-6. Sida/Page: V-6B-2

3 6.B.4 Utnyttjas ej i V-6. 6.B.3 Not required for V-6. 6.B.5 Definitioner Tillämpliga definitioner enligt 6.A.5 gäller för denna Underavdelning B. 6.B.5 Definitions Applicable definitions according to 6.A.5 shall apply to this Subpart B. AVSNITT A - Organisatioriska krav SECTION A - Organisational requirements 6.B.A.10 Tillämpningsområde (Se även Del 145, AMC 145.A.10 samt GM 145.A.10) 6.B.A.10.1 I detta avsnitt anges de krav som en organisation skall uppfylla för att kvalificera för den behöriga myndighetens utfärdande eller förlängning av en auktorisation eller godtagande av en organisation för underhållstjänst omfattande luftfartsprodukter enligt 6.B.2.1 samt komponent eller programvaruprodukt avsedd för montering i dessa och föreskriver allmänna driftsregler för auktoriserade underhållsorganisationer. När auktorisationen är beviljad genom utfärdande av tilllämpligt militärt luftfartsdokument, gäller den hela organisationen ledd av verksamhetsledaren. Organisationer inom Försvarsmakten 6.B.A.10.2 En organisation som tillhör Försvarsmakten kommer att beviljas auktorisation när kraven i RML är uppfyllda. 6.B.A.10 Scope (See also Part 145, AMC 145.A.10 and GM 145.A.10) 6.B.A.10.1 This Section establishes the requirements to be met by an organisation to qualify for the competent authority s issue or continuation of an authorisation or acceptance of an organisation for the maintenance related to aeronautical products covered by 6.B.2.1 and component or software product intended for fitment to these systems and products, and prescribes the general operating rules for authorised maintenance organisations. The authorisation, when granted by the issuance of the appropriate Military aviation document, will apply to the whole organisation headed by the accountable manager. Organisations within the Swedish Armed Forces 6.B.A.10.2 An organisation that belongs to the Swedish Armed Forces will be granted authorisation when in compliance with RML. Sida/Page: V-6B-3

4 Organisationer utanför Försvarsmakten 6.B.A.10.3 En organisation som ej tillhör Försvarsmakten, lokaliserad inom eller utanför Sverige, kommer att beviljas auktorisation endast om FSI är förvissad om att det föreligger behov av en sådan auktorisation för underhållstjänst omfattande militära luftfartsprodukter enligt 6.B.2.1 samt komponent eller programvaruprodukt avsedd för montering i dessa och när organisationen uppfyller tilllämpliga RML. Alternativt kan FSI godta en sådan organisation lokaliserad utanför Sverige på grundval av ett godkännande som är utfärdat av en militär myndighet under förutsättning att organisationen uppfyller FLYGI särskilda underhållsvillkor som säkerställer en motsvarighet till intentionen i 6.A.A A.A Den alternativa godtagbara organisationen kan avkrävas att påvisa behov innan den godtas. Behörig tillsynsmyndighet enligt 6.B.B.10 skall vara utsedd. 6.B.A.10.4 Utnyttjas ej i V-6 6.B.A.10.5 Utnyttjas ej i V-6 6.B.A.10.6 Utnyttjas ej i V-6 6.B.A.10.7 Utnyttjas ej i V-6 Organisations outside the Swedish Armed Forces 6.B.A.10.3 An organisation, not belonging to the Swedish Armed Forces, will be granted authorisation in respect of any location in or outside Sweden if FSI is satisfied that there is a need for such authorisation for the maintenance related to military aeronautical products covered by 6.B.2.1 and component or software product intended for fitment to these systems and products, and when the organisation is in compliance with applicable RML. Alternatively, FSI may accept such an organisation located outside Sweden on the basis of an approval granted by a military Authority subject to the organisation being in compliance with FLYGI maintenance special conditions to ensure equivalence to the intention of 6.A.A A.A The alternative accepted organisation may be required to show a need before being accepted. Competent supervising authority according to 6.B.B.10 shall be designated. 6.B.A.10.4 Not required for V-6 6.B.A.10.5 Not required for V-6 6.B.A.10.6 Not required for V-6 6.B.A.10.7 Not required for V-6 6.B.A.15 Ansökan (Se även Del 145, AMC 145.A.15 + Form 2) Form och huvudsakligt innehåll 6.B.A.15.1 En ansökan om auktorisation av en organisation för underhåll eller ändring av ett befintligt militärt luftfartsdokument måste utformas på ett sätt som kan accepteras av FSI och inlämnas tillsammans med begärt antal kopior av verksamhetsordningen för underhåll enligt 6.B.A.70 eller ändringar av denna. Verkstadshandboken måste vara integrerad i den sökandes överordnade verksamhetsbeskrivning enligt RML-G-5.2 och måste uppfylla tilllämpliga krav enligt RML-V-1C. Utfärdande av militärt luftfartsdokument 6.B.A.15.2 Sökande som uppfyller tillämpliga krav i RML är berättigad att erhålla en auktorisation för eller godtagande av sin underhållsorganisation. 6.B.A.15 Application (See also Part 145, AMC 145.A.15 + Form 2) Format and basic information 6.B.A.15.1 An application for maintenance organisation authorisation or for the amendment of an existing Military aviation document must be made in a form and manner acceptable to FSI and submitted with the required number of copies of the maintenance organisation exposition according to 6.B.A.70, or amendment thereto. The maintenance organisation exposition must be integrated in the documented management system of the applicant according to RML-G- 5.2 and must comply with applicable requirements according to RML- V-1C. Issue of Military aviation document 6.B.A.15.2 An applicant who meets the applicable requirements of RML is entitled to a maintenance organisation authorisation or acceptance. Sida/Page: V-6B-4

5 6.B.A.15.3 Godtagande av bruk av en militär underhållsorganisation enligt alternativet i 6.B.A.10.3 införs i de särskilda villkoren för berörd organisation enligt Under-underavdelning D- AG. 6.B.A.15.3 Acceptance of the use of a military maintenance organisation according to the 6.B.A.10.3 alternative, is entered in the Terms of authorisation of the organisation concerned according to Sub-subpart D-AG. 6.B.A.20 Särskilda villkor Auktorisationens omfattning (Se även Del 145, AMC 145.A.20) Organisationen skall i sin verkstadshandbok specificera det arbetsområde som bedöms utgöra grund för auktorisationen. 6.B.A.20 Terms of authorisation Extent of authorisation (See also Part 145, AMC 145.A.20) The organisation shall specify the scope of work deemed to constitute the authorisation in its exposition. 6.B.A.25 Krav på anläggningar Organisationen skall se till att följande är uppfyllt: Anläggningar (Se även Del 145, AMC 145.A.25(a)) 6.B.A.25.1 För alla planerade arbeten skall lämpliga anläggningar finnas, som i synnerhet skyddar mot väder och vind. Driftsmiljön för fast monterad flygsäkerhetspåverkande markmateriel skall även kunna anpassas för att uppfylla kraven på underhållsmiljö. Specialiserade verkstäder och arbetsplatser skall avskiljas på lämpligt sätt, för att säkerställa att det är osannolikt att miljö och arbetsutrymmen förorenas. Kontorsutrymmen (Se även Del 145, AMC 145.A.25(b)) 6.B.A.25.2 Kontorsutrymmen som är lämpliga för ledningen av de planerade arbeten som nämns i punkt 6.B.A.25.1 samt för intygsutfärdande personal skall finnas, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som bidrar till god standard på underhållet. Arbetsmiljö 6.B.A.25.3 Arbetsmiljön, inklusive hangarer, komponentverkstäder och kontors-utrymmen, skall vara lämplig för arbetsuppgifterna och i synnerhet skall särskilda krav vara uppfyllda. Om inte annat krävs av speciella arbetsomständigheter, skall arbetsmiljön vara sådan, att den inte försämrar personalens effektivitet: 6.B.A Temperaturer skall hållas på en sådan nivå att personalen kan utföra erforderliga uppgifter utan otillbörligt obehag. 6.B.A.25 Facility requirements The organisation shall ensure that: Facilities (See also Part 145, AMC 145.A.25(a)) 6.B.A.25.1 Facilities must be provided appropriate for all planned work, ensuring in particular, protection from the weather elements. It must be possible to adapt the operational environment for permanently installed flight safety related ground materiel to the environmental requirements for maintenance. Specialised workshops and bays must be segregated as appropriate, to ensure that environmental and work area contamination is unlikely to occur. Office accommodation (See also Part 145, AMC 145.A.25(b)) 6.B.A.25.2 Office accommodation is provided for the management of the planned work referred to in paragraph 6.B.A.25.1, and certifying staff so that they can carry out their designated tasks in a manner that contributes to good maintenance standards. Working environment 6.B.A.25.3 The working environment including hangars, component workshops and office accommodation is appropriate for the task carried out and in particular special requirements observed. Unless otherwise dictated by the particular task environment, the working environment must be such that the effectiveness of personnel is not impaired: 6.B.A temperatures must be maintained such that personnel can carry out required tasks without undue discomfort. Sida/Page: V-6B-5

6 6.B.A Damm och övriga former av luftburna föroreningar skall hållas på en minimal nivå och inte tillåtas uppnå en nivå inom arbetsområdet där synliga föroreningar uppträder på komponenters ytor. I de fall damm/andra luftburna föroreningar resulterar i synlig nedsmutsning av ytor, skall misstänkta system stängas av till dess att godtagbara förhållanden har återupprättats. 6.B.A Belysningen skall vara sådan att den garanterar att varje inspektions- och underhållsåtgärd kan utföras på ett effektivt sätt. 6.B.A Buller skall inte störa personal i arbetet med att utföra inspektionsuppgifter. I det fall det inte är praktiskt möjligt att reglera bullerkällan, skall aktuell personal förses med erforderlig personlig utrustning för att hindra att alltför kraftigt oljud orsakar störningar under utförandet av inspektionsarbetena. 6.B.A I de fall en särskild underhållsåtgärd kräver användning av specifika miljöförhållanden, som skiljer sig från ovanstående, så skall sådana förhållanden iakttas. Särskilda förhållanden finns angivna i underhållsdata enligt 6.D.A B.A Arbetsmiljön för linjeunderhåll skall vara sådan, att det speciella underhållet eller inspektionsarbetet kan utföras utan otillbörliga störningar. När därför arbetsmiljön försämras till en oacceptabel nivå med avseende på temperatur, fukt, hagel, is, snö, vind, ljus, damm/andra luftburna föroreningar skall dessa särskilda underhållseller inspektionsuppgifter skjutas upp till dess att tillfredsställande förhållanden har återupprättats. Förvaringsutrymmen (Se även Del 145, AMC 145.A.25(d)) 6.B.A.25.4 Säkra förvaringsutrymmen skall finnas för komponenter, programvaruprodukter, utrustning, verktyg och material. Förvaringsförhållandena skall garantera att driftsdugliga komponenter, programvaruprodukter och material särskiljs från icke-driftsdugliga komponenter, programvaruprodukter, material, utrustning och verktyg. Förvaringsförhållandena skall vara enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra försämring av och skada på lagerhållna artiklar. Tillträde till förvaringsutrymmen skall begränsas till behörig personal. 6.B.A dust and any other airborne contamination are kept to a minimum and not be permitted to reach a level in the work task area where visible component surface contamination is evident. Where dust/other airborne contamination results in visible surface contamination, all susceptible systems are sealed until acceptable conditions are re-established. 6.B.A lighting is such as to ensure each inspection and maintenance task can be carried out in an effective manner. 6.B.A noise shall not distract personnel from carrying out inspection tasks. Where it is impractical to control the noise source, such personnel are provided with the necessary personal equipment to stop excessive noise causing distraction during inspection tasks. 6.B.A where a particular maintenance task requires the application of specific environmental conditions different to the foregoing, then such conditions are observed. Specific conditions are identified in the maintenance data according to 6.D.A B.A the working environment for line maintenance is such that the particular maintenance or inspection task can be carried out without undue distraction. Therefore where the working environment deteriorates to an unacceptable level in respect of temperature, moisture, hail, ice, snow, wind, light, dust/other airborne contamination, the particular maintenance or inspection tasks must be suspended until satisfactory conditions are re-established. Storage facilities (See also Part 145, AMC 145.A.25(d)) 6.B.A.25.4 Secure storage facilities are provided for components, software products, equipment, tools and material. Storage conditions ensure segregation of serviceable components, software products and material from unserviceable components, software products, material, equipment and tools. The conditions of storage are in accordance with the manufacturer's instructions to prevent deterioration and damage of stored items. Access to storage facilities is restricted to authorised personnel. Sida/Page: V-6B-6

7 6.B.A.30 Bemanningskrav Verksamhetsledare 6.B.A.30.1 Organisationen skall tillsätta en verksamhetsansvarig chef som har organisationsansvaret för att se till att allt underhåll som kunden kräver kan finansieras och genomföras enligt den standard som krävs av denna underavdelning. Den verksamhetsansvarige chefen skall 6.B.A se till att alla erforderliga resurser finns tillgängliga för att fullgöra underhållet i enlighet med 6.B.A.65.2 till stöd för organisationens auktorisation, 6.B.A upprätta och främja den säkerhetsoch kvalitetspolicy som anges i 6.B.A B.A uppvisa en grundläggande förståelse av denna underavdelning. Ansvarshavare (Se även Del 145, AMC 145.A.30(b)) 6.B.A.30.2 Organisationen skall utse en person eller grupp av personer vars ansvar innefattar att se till att organisationen uppfyller kraven i denna underavdelning. Den eller de personerna skall vara direkt ansvariga inför den verksamhetsansvarige chefen. 6.B.A Den eller de personer som utsetts skall företräda organisationens ledningsgrupp för underhåll och ansvara för alla funktioner som finns angivna i denna underavdelning. (Se även Del 145, EASA Form 4 (Appendix I)) 6.B.A Den eller de personer som utsetts skall identifieras och deras meriter skall lämnas in i sådan form och på sådant sätt som fastställts av FLYGI. 6.B.A Den eller de personer som utsetts skall kunna uppvisa relevanta kunskaper, relevant bakgrund och tillfredsställande erfarenhet av underhåll av luftfartsprodukter och ha användbara kunskaper om denna underavdelning. 6.B.A Förfaranden skall klargöra vem som vikarierar för en viss person om denna person är frånvarande under längre tid. 6.B.A.30 Personnel requirements Accountable manager 6.B.A.30.1 The organisation shall appoint an accountable manager who has corporate authority for ensuring that all maintenance required by the customer can be financed and carried out to the standard required by this Subpart. The accountable manager shall: 6.B.A ensure that all necessary resources are available to accomplish maintenance in accordance with 6.B.A.65.2 to support the organisation authorisation. 6.B.A establish and promote the safety and quality policy specified in 6.B.A B.A demonstrate a basic understanding of this Subpart. Post holders (See also Part 145, AMC 145.A.30(b)) 6.B.A.30.2 The organisation shall nominate a person or group of persons, whose responsibilities include ensuring that the organisation complies with this Subpart. Such person(s) shall ultimately be responsible to the accountable manager. 6.B.A The person or persons nominated shall represent the maintenance management structure of the organisation and be responsible for all functions specified in this Subpart. (See also Part 145, EASA Form 4 (Appendix I)) 6.B.A The person or persons nominated shall be identified and their credentials submitted in a form and manner established by FLYGI. 6.B.A The person or persons nominated shall be able to demonstrate relevant knowledge, background and satisfactory experience related to maintenance of aeronautical products and demonstrate a working knowledge of this Subpart. 6.B.A Procedures shall make clear who deputises for any particular person in the case of lengthy absence of the said person. Sida/Page: V-6B-7

8 Ledningens representant (Se även Del 145, AMC 145.A.30(c)) 6.B.A.30.3 Den verksamhetsansvarige chefen enligt punkt 6.B.A.30.1 skall utse en person med ansvar för övervakning av kvalitetssystemet, inklusive tillhörande återrapporteringssystem som krävs i 6.B.A Den person som utses skall ha direkt kontakt med den verksamhetsansvarige chefen så att denne är korrekt informerad om frågor rörande kvalitet och kravuppfyllelse. Erforderlig personal (Se även Del 145, AMC 145.A.30(d) (endast vägledning)) 6.B.A.30.4 Organisationen skall ha ett arbetsschema med mantimmar för underhåll som visar att organisationen har tillräckligt med personal för att planera, utföra, övervaka, inspektera och kvalitetsbevaka organisationen i enlighet med auktorisationsbeviset för underhåll. Dessutom skall organisationen ha ett förfarande för att omplanera arbete som skall utföras då den faktiska personalstyrkan är mindre än den planerade personalstyrkan för ett visst arbetsskift eller en viss period. Det är tillåtet att tillfälligtvis använda underentreprenörspersonal med passande kompetens från annan verksamhetsutövare inom det militära luftfartssystemet i samband med att arbetsbördan blir större än den man normalt åtar sig, dock enbart vad gäller personal som inte utfärdar underhållsintyg. Management representative (See also Part 145, AMC 145.A.30(c)) 6.B.A.30.3 The accountable manager under paragraph 6.B.A.30.1 shall appoint a person with responsibility for monitoring the quality system, including the associated feedback system as required by 6.B.A The appointed person shall have direct access to the accountable manager to ensure that the accountable manager is kept properly informed on quality and compliance matters. Sufficient staff (See also Part 145, AMC 145.A.30(d)(guidance only)) 6.B.A.30.4 The organisation shall have a maintenance man-hour plan showing that the organisation has sufficient staff to plan, perform, supervise, inspect and quality monitor the organisation in accordance with the maintenance authorisation certificate. In addition the organisation shall have a procedure to reassess work intended to be carried out when actual staff availability is less than the planned staffing level for any particular work shift or period. The use of temporarily subcontracted staff with suitable competence from another operator or provider within the military aviation system is permitted in the case of higher than normally expected contracted work and only for personnel not issuing a certificate of release to service. Sida/Page: V-6B-8

9 Erforderlig kompetens (Se även Del 145, AMC 145.A.30(e) samt GM 145.A30(e)) 6.B.A.30.5 Organisationen skall fastställa och kontrollera kompetensen hos den personal som är engagerad i allt underhåll, all ledning och/eller i kvalitetsrevisioner i enlighet med ett förfarande och en standard som godkänts av FSI eller av den behöriga myndigheten när så är tillämpligt. Utbildning för att uppnå och vidmakthålla en förståelse för tillämpliga förfaranden och instruktioner publicerade i organisationens dokumenterade verksamhetsledningssystem enligt RML-G.5.2 och RML- V-1C, och eventuella tillhörande handböcker, skall tillgodoses. Utöver erforderliga fackkunskaper med avseende på arbetsfunktionen, skall i kompetensen ingå förståelse för frågor rörande mänskliga faktorer och mänskliga prestationer som är anpassad till den personens funktion i organisationen. Mänskliga faktorer innebär principer som avser aeronautisk utformning, certifiering, utbildning, drift och underhåll och som söker få fram ett säkert gränssnitt mellan människan och andra systemkomponenter genom att på rätt sätt ta hänsyn till mänskliga prestationer. Mänskliga prestationer innebär människans förutsättningar och begränsningar som påverkar säkerheten och effektiviteten i samband med aeronautiskt arbete. Personal med specialiserad arbetsuppgift 6.B.A.30.6 Organisationen skall se till att personal som utför och/eller kontrollerar oförstörande provning av luftfartsprodukter för fortsatt luftvärdighet har lämpliga kvalifikationer för det särskilda oförstörande provet i enlighet med europeisk eller likvärdig standard som godkänts av FSI eller byrån när så är tillämpligt. Personal som utför någon annan specialiserad arbetsuppgift såsom svetsning eller mjuklödning, skall ha lämpliga kvalifikationer i enlighet med officiellt erkända normer. Arbetsuppgifter som påverkar den operationella säkerheten enligt ESSAR 5 6.B.A Varje organisation som svarar för drift och underhåll av ATM-utrustning godkänd för operationell drift skall säkerställa att 6.B.A ingenjörs- och teknikerpersonalen är korrekt utbildade och kvalificerade för tilldelade uppgifter 6.B.A ingenjörs- och teknikerpersonal har respektive vidmakthåller Required competency (See also Part 145, AMC 145.A.30(e) and GM 145.A.30(e) 6.B.A.30.5 The organisation shall establish and control the competence of personnel involved in any maintenance, management and/or quality audits in accordance with a procedure and to a standard agreed by FSI or the competent authority when applicable. Training to achieve and maintain awareness and understanding of relevant procedures and instructions published in the documented management system of the applicant according to RML-G-5.2 and RML-V-1C and any referenced associated manuals of the organisation, shall be provided. In addition to the necessary expertise related to the job function, competence must include an understanding of the application of human factors and human performance issues appropriate to that person's function in the organisation. Human factors means principles which apply to aeronautical design, certification, training, operations and maintenance and which seek safe interface between the human and other system components by proper consideration of human performance. Human performance means human capabilities and limitations which have an impact on the safety and efficiency of aeronautical operations. Specialised services staff 6.B.A.30.6 The organisation shall ensure that personnel who carry out and/or control a continued system worthiness non-destructive test of aeronautical products are appropriately qualified for the particular non-destructive test in accordance with the European or equivalent Standard recognised by FSI or the Agency when applicable. Personnel who carry out any other specialised task such as welding or soldering, shall be appropriately qualified in accordance with officially recognised Standards. Operational safety related tasks according to ESSAR 5 6.B.A Any organisation operating and maintaining ATM equipment approved for operational use shall ensure that: 6.B.A engineering and technical personnel used are properly trained and qualified to perform the assigned tasks; 6.B.A engineering and technical personnel have and maintain: Sida/Page: V-6B-9

10 tillräcklig kunskap för att säkerställa en god förståelse om den/de ATM tjänst(er) de stödjer och de verkliga och potentiella följderna av arbetet med hänsyn till säkerheten hos dessa tjänster, och tillräcklig kunskap om gällande begränsningar som gäller i samband med utförande av säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. 6.B.A alla andra krav i denna Underavdelning B som berör ingenjörs- och teknikerpersonal enligt ESSAR 5 är uppfyllda, inklusive kravet på intygsutfärdande personal enligt 6.B.A.35. Personal för linjeunderhåll 6.B.A.30.7 Varje organisation som underhåller mobila luftfartsprodukter skall, förutom när annat anges under punkt 6.B.A.30.10, i samband med linjeunderhåll av luftfartsprodukterna förfoga över intygsutfärdande personal med lämplig behörighet i enlighet med 6.B.A.35. Dessutom får sådana organisationer också använda sig av lämpligt uppgiftsutbildad intygsutfärdande personal kvalificerade i enlighet med 6.B.A.35 för att utföra planerat linjeunderhåll av mindre omfattning och åtgärda enkla fel. Personal för basunderhåll 6.B.A.30.8 Varje organisation som underhåller luftfartsprodukter skall förutom när annat anges under punkt 6.B.A.30.10, i samband med basunderhåll förfoga över intygsutfärdande personal med lämplig behörighet och kvalificerade i enlighet 6.B.A.35. Personal för underhåll av komponenter och programvaruprodukter 6.B.A.30.9 Intygsutfärdande personal för komponenter och programvaruprodukter skall uppfylla kraven i 6.B.A Speciella förhållanden 6.B.A Genom undantag från punkterna 6.B.A.30.7 och 6.B.A.30.8 får organisationen använda intygsutfärdande personal som är kvalificerad i enlighet med följande föreskrifter: sufficient knowledge to ensure a sound understanding of the ATM service(s) they are supporting, and the actual and potential effects of their work on the safety of those service(s); and sufficient knowledge of the appropriate working limits to be applied when performing safety related tasks. 6.B.A all other requirements of this Sub-part B in relation to engineering and technical personnel according to ESSAR 5 are fulfilled, inclusive of required Certifying staff according to 6.B.a.35. Line maintenance staff 6.B.A.30.7 Any organisation maintaining mobile aeronautical products, except where stated otherwise in paragraph 6.B.A.30.10, shall in the case of line maintenance of the aeronautical products, have appropriate certifying staff qualified in accordance with 6.B.A.35. In addition such organisations may also use appropriately task trained certifying staff qualified in accordance with 6.B.A.35 to carry out minor scheduled line maintenance and simple defect rectification. Base maintenance staff 6.B.A.30.8 Any organisation maintaining aeronautical products, except where stated otherwise in paragraph 6.B.A shall in the case of base maintenance have appropriate rated certifying staff qualified in accordance with 6.B.A.35. Component and software product maintenance staff 6.B.A.30.9 Component software product certifying staff shall comply with 6.B.A Particular circumstances 6.B.A By derogation to paragraphs 6.B.A.30.7 and 6.B.A.30.8, the organisation may use certifying staff qualified in accordance with the following provisions: Sida/Page: V-6B-10

11 6.B.A För anläggningar som tillhör organisationen och som är belägna utanför svenskt territorium får intygsutfärdande personal vara kvalificerad i enlighet med de nationella militära- eller civila luftfartsbestämmelserna i det land där organisationens anläggning är registrerad i enlighet med villkor i upprättade bilaterala avtal enligt 6.B.B B.A För linjeunderhåll som utförs på en lokalisering hos en organisation som är belägen utanför svenskt territorium kan den intygsutfärdande personalen vara kvalificerad i enlighet med de nationella luftfartsbestämmelserna i berört land. 6.B.A For organisation facilities located outside the Swedish territory certifying staff may be qualified in accordance with the national military or civil aviation regulations of the State in which the organisation facility is registered subject to the conditions specified in bilateral agreements established under 6.B.B B.A For line maintenance carried out at a location of an organisation which is located outside the Swedish territory, the certifying staff may be qualified in accordance with the national aviation regulations of the applicable State. 6.B.A Utnyttjas ej i V-6B 6.B.A Not required for V-6B 6.B.A Utnyttjas ej i V-6B 6.B.A Not required for V-6B 6.B.A Utnyttjas ej i V-6B 6.B.A Not required for V-6B 6.B.A.35 Intygsutfärdande personal Intygsbehörighet 6.B.A.35.1 Erforderlig intygsutfärdande personal skall finnas för att utfärda underhållsintyg för de luftfartsprodukter som omfattas av 6.B inklusive de luftfartsprodukter som används inom det gemensamma civil-militära ATM systemet. Utöver tillämpliga krav i 6.B.A.30.7 och 6.B.A.30.8, skall organisationen se till att all intygsutfärdande personal har tillräckliga kunskaper om den relevanta luftfartsprodukten som skall underhållas jämte tillhörande organisationsförfaranden. Detta skall ske innan en intygsbehörighet utfärdas eller förnyas. Not. Relevant luftfartsprodukt innebär sådana luftfartsprodukter som finns specificerade i den särskilda intygsbehörigheten. 6.B.A.35 Certifying staff Certification authorisation 6.B.A.35.1 Sufficient Certifying staff shall be available for issuing of Certificate of Release to Service on aeronautical products covered by 6.B.2.1.1, inclusive of aeronautical products being part of the mixed civil-military ATM system. In addition to the appropriate requirements of 6.B.A.30.7 and 6.B.A.30.8, the organisation shall ensure that all certifying staff have an adequate understanding of the relevant aeronautical product to be maintained together with the associated organisation procedures. This must be accomplished before the issue or re-issue of the certification authorisation. Note. Relevant aeronautical product, means those aeronautical products specified in the particular certification authorisation. 6.B.A.35.2 Utnyttjas ej i V-6B 6.B.A.35.2 Not required for V-6B Sida/Page: V-6B-11

12 6.B.A.35.3 Organisationen skall se till att all intygsutfärdande personal har varit engagerade i verkligt relevant underhåll av luftfartsprodukter under åtminstone sex månader under varje på varandra följande tvåårsperiod. Engagerade i verkligt relevant underhåll av luftfartsprodukter innebär här att personen har arbetat i miljö knuten till underhåll av luftfartsprodukter och antingen har utövat befogenheterna enligt intygsbehörighet och/eller har utfört underhåll på åtminstone några av de system knutna till luftfartsprodukten som är angivna i den särskilda intygsbehörigheten. 6.B.A.35.4 Organisationen skall se till att all intygsutfärdande personal erhåller tillräcklig fortbildning under varje tvåårsperiod för att garantera att sådan personal har aktuella kunskaper om relevant teknik, organisationsförfaranden och frågor som rör människans förutsättningar och begränsningar. 6.B.A.35.5 Organisationen skall upprätta ett program för fortbildning av intygsutfärdande personal inklusive ett förfarande för att garantera att relevanta punkter i 6.B.A.35 uppfylls som grundval för utfärdande av intygsbehörigheter enligt denna underavdelning. (Se även Del 145, AMC 145.A.35(f)) 6.B.A.35.6 Organisationen kall bedöma all blivande intygsutfärdande personal med avseende på kompetens, kvalifikationer och förmåga att utföra det förväntade intygsutfärdandet i enlighet med ett förfarande angivet i verkstadshandboken innan en intygsbehörighet utfärdas eller förnyas enligt denna Underavdelning. 6.B.A.35.7 När villkoren i punkterna 6.B.A.35.1, 6.B.A.35.2, 6.B.A.35.4, 6.B.A.35.6 och, i förekommande fall, punkt 6.B.A.35.3 har uppfyllts av den intygsutfärdande personalen, skall organisationen utfärda en intygsbehörighet som entydigt anger omfattningen och begränsningarna för en sådan auktorisation. intygsbehörigheten fortsatta giltighet är beroende av att punkterna 6.B.A.35.1, 6.B.A.35.2, 6.B.A.35.4, och, i förekommande fall, punkt 6.B.A.35.3 i fortsättningen uppfylls. 6.B.A.35.3 The organisation shall ensure that all certifying staff are involved in at least six months of actual relevant maintenance experience of aeronautical products in any consecutive two year period. For the purpose of this paragraph involved in actual relevant maintenance of aeronautical products means that the person has worked in an aircraft or component maintenance environment and has either exercised the privileges of the certification authorisation and/or has actually carried out maintenance on at least some of the aircraft type systems specified in the particular certification authorisation. 6.B.A.35.4 The organisation shall ensure that all certifying staff receive sufficient continuation training in each two year period to ensure that such staff have up-to-date knowledge of relevant technology, organisation procedures and human factor issues. 6.B.A.35.5 The organisation shall establish a programme for continuation training for certifying staff including a procedure to ensure compliance with the relevant paragraphs of 6.B.A.35 as the basis for issuing certification authorisations under this Subpart. (See also Part 145, AMC 145.A.35(f)) 6.B.A.35.6 The organisation shall assess all prospective certifying staff for their competence, qualification and capability to carry out their intended certifying duties in accordance with a procedure as specified in the exposition prior to the issue or reissue of a certification authorisation under this Subpart. 6.B.A.35.7 When the conditions of paragraphs 6.B.A.35.1, 6.B.A.35.2, 6.B.A.35.4, 6.B.A.35.6 and, where applicable, paragraph 6.B.A.35.3 have been fulfilled by the certifying staff, the organisation shall issue a certification authorisation that clearly specifies the scope and limits of such authorisation. Continued validity of the certification authorisation is dependent upon continued compliance with paragraphs 6.B.A.35.1, 6.B.A.35.2, 6.B.A.35.4, and where applicable, paragraph 6.B.A Sida/Page: V-6B-12

13 6.B.A.35.8 Intygsbehörigheten skall vara i en form som gör dess omfattning klar för den intygsutfärdande personalen och varje behörig myndighetsrepresentant som kan komma att kräva att få undersöka auktorisationen. Om koder används för att definiera omfattningen skall organisationen hålla en kodnyckel lättillgänglig. Not. Behörig myndighetsrepresentant innebär tjänstemän hos FLYGI, behöriga myndigheter, byrån och medlemsstaten som har ansvar för tillsyn av underhållna luftfartsprodukter. 6.B.A.35.9 Den person som har ansvar för övervakning av kvalitetssystemet enligt 6.B.A.30.3 skall också vara ansvarig på organisationens vägnar för utfärdande av intygsbehörigheter till intygsutfärdande personal. Sådan person kan utse andra personer som utför själva utfärdandet eller återkallandet av intygsbehörigheter i enlighet med ett förfarande som angivits i verkstadshandboken. Register över intygsutfärdande personal (Se även Del 145, AMC 145.A.35(j)) 6.B.A Organisationen skall föra ett register över all intygsutfärdande personal. Personalregistren skall innehålla 6.B.A uppgifter om alla certifikat för underhåll av luftfartsprodukter enligt RML-P-6 som innehas, 6.B.A.35.8 The certification authorisation must be in a style that makes its scope clear to the certifying staff and any authorised person who may require to examine the authorisation. Where codes are used to define scope, the organisation shall make a code translation readily available. Note. Authorised person means the officials of FLYGI, the competent authorities, the Agency and the Member State who has responsibility for the oversight of the maintained aeronautical products. 6.B.A.35.9 The person responsible for monitoring of the quality system in accordance with 6.B.A.30.3 shall also remain responsible on behalf of the organisation for issuing certification authorisations to certifying staff. Such person may nominate other persons to actually issue or revoke the certification authorisations in accordance with a procedure as specified in the exposition. Record of certifying staff (See also Part 145, AMC 145.A.35(j)) 6.B.A The organisation shall maintain a record of all certifying staff. The staff records shall contain: 6.B.A details of any licence for maintenance of aeronautical products held under RML-P- 6; 6.B.A all relevant genomgången utbildning, 6.B.A all relevant training completed 6.B.A omfattningen av utfärdade intygsbehörigheter, i förekommande fall, och 6.B.A uppgifter om personal med begränsade intygsbehörigheter eller intygsbehörigheter för ett enda tillfälle. 6.B.A Organisationen skall bevara registret under åtminstone två år efter det att den intygsutfärdande personalen har slutat sin anställning hos organisationen eller så snart som auktorisationen har återkallats. Dessutom skall underhållsorganisationen på begäran förse intygsutfärdande personal med en kopia av respektive personuppgifter när personal lämnar organisationen. 6.B.A Den intygsutfärdande personalen skall på begäran få tillgång till sina personuppgifter enligt vad som anges ovan. 6.B.A the scope of the certification authorisations issued, where relevant, and 6.B.A particulars of staff with limited or one-off certification authorisations. 6.B.A The organisation shall retain the record for at least two years after the certifying staff have ceased employment with the organisation or as soon as the authorisation has been withdrawn. In addition, upon request, the maintenance organisation shall furnish certifying staff with a copy of their record on leaving the organisation. 6.B.A The certifying staff shall be given access on request to their personal records as detailed above. Sida/Page: V-6B-13

14 6.B.A Organisationen skall förse intygsutfärdande personal med en kopia av sin intygsbehörighet antingen i pappersformat eller elektroniskt format. 6.B.A Intygsutfärdande personal skall inom 24 timmar kunna presentera sin intygsbehörighet för varje behörig myndighetsrepresentant. Minimiålder 6.B.A Minimiåldern för intygsutfärdande personal är 21 år. 6.B.A The organisation shall provide certifying staff with a copy of their certification authorisation in either a documented or electronic format. 6.B.A Certifying staff shall produce their certification authorisation to any authorised person from the competent authority within 24 hours. Minimum age 6.B.A The minimum age for certifying staff is 21 years. 6.B.A.40 Utrustning, verktyg och material Erforderlig utrustning, verktyg och material (Se även Del 145, AMC 145.A.40(a)) 6.B.A.40.1 Organisationen skall ha tillgång till och använda erforderlig utrustning, verktyg och material för att utföra arbeten inom det godkända arbetsområdet. 6.B.A Då tillverkaren specificerar ett visst verktyg eller viss utrustning skall organisationen använda sig av detta verktyg eller denna utrustning, såvida inte den behöriga myndigheten via förfaranden som finns angivna i verkstadshandboken medger användning av alternativa verktyg eller utrustning. 6.B.A Utrustning och verktyg skall alltid finnas tillgängliga, förutom då det gäller verktyg eller utrustning som används så sällan att de inte alltid måste finnas tillgängliga. Sådana fall skall anges i ett förfarande i verkstadshandboken. 6.B.A.40 Equipment, tools and material Required equipment, tools and material (See also Part 145, AMC 145.A.40(a)) 6.B.A.40.1 The organisation shall have available and use the necessary equipment, tools and material to perform the approved scope of work. 6.B.A Where the manufacturer specifies a particular tool or equipment, the organisation shall use that tool or equipment, unless the use of alternative tooling or equipment is agreed by the competent authority via procedures specified in the exposition. 6.B.A Equipment and tools must be permanently available, except in the case of any tool or equipment that is so infrequently used that its permanent availability is not necessary. Such cases shall be detailed in an exposition procedure. 6.B.A Utnyttjas ej i V6B 6.B.A Not required for V-6B Underhåll och kalibrering av verktyg och utrustning (Se även Del 145, AMC 145.A.40(b)) 6.B.A.40.2 Organisationen skall se till att alla verktyg, all utrustning och i synnerhet all provutrustning är underhållen, kontrollerade och kalibrerade enligt en officiellt erkänd standard och med sådana intervall att användbarhet och precision garanteras. Register över sådana kalibreringar och spårbarhet hos den tillämpade standarden skall förvaras hos organisationen. Maintenance and calibration of tools and equipment (See also Part 145, AMC 145.A.40(b)) 6.B.A.40.2 The organisation shall ensure that all tools, equipment and particularly test equipment, as appropriate, are maintained, controlled and calibrated according to an officially recognised standard at a frequency to ensure serviceability and accuracy. Records of such calibrations and traceability to the standard used shall be kept by the organisation. Sida/Page: V-6B-14

15 6.B.A.42 Godkännande av komponenter och programvaruprodukter (Se även Del 145, AMC 145.A.42(a)) 6.B.A.42.1 Alla komponenter och programvaruprodukter skall klassificeras och på lämpligt sätt indelas i följande kategorier: 6.B.A Komponenter som är i tillfredsställande skick, godkända enligt FLYGI blankett 1 eller likvärdigt dokument och märkta i enlighet med RML-V-5,Underavdelning Q. 6.B.A Driftsodugliga delar som skall underhållas i enlighet med detta avsnitt. 6.B.A Obrukbara komponenter som klassificeras i enlighet med 6.B.A B.A Standarddelar som används i luftfartsprodukter och som finns specificerade i tillverkarens illustrerade reservdelskatalog och/eller underhållsdata. 6.B.A Material, såväl råvaror som förbrukningsartiklar, som används under underhållsarbetet om organisationen är förvissad om att materialet uppfyller erforderlig specifikation och kan spåras på rätt sätt. Allt material skall åtföljas av dokumentation som entydigt hänför sig till det enskilda materialet och innehåller en förklaring om överensstämmelse med specifikationen jämte uppgifter om såväl tillverkare som leverantörskälla. 6.B.A Programvaruprodukter, inklusive modulära integrerade avioniksystem med tillhörande systemkonfigurationsfil och hårdvaruelement. Programvaruprodukter måste omfattas av instruktionerna för bibehållen systemvärdighet och kontinuerlig luftvärdighet enligt RML-V (Se även Del 145, AMC 145.A.42(b)) 6.B.A.42.2 Innan en komponent eller programvaruprodukt installeras, skall organisationen se till att denna komponent eller programvaruprodukt är lämplig att montera i de fall olika modifieringar och/eller Flygsäkerhetsdirektiv kan vara tillämpliga. 6.B.A.42 Acceptance of components and software products (See also Part 145, AMC 145.A.42(a)) 6.B.A.42.1 All components and software products shall be classified and appropriately segregated into the following categories: 6.B.A Components which are in a satisfactory condition, released on a FLYGI Form 1 or equivalent and marked in accordance with RML- V-5 Subpart Q. 6.B.A Unserviceable components which shall be maintained in accordance with this section. 6.B.A Unsalvageable components which are classified in accordance with 6.B.A B.A Standard parts used on an aeronautical product when specified in the manufacturer's illustrated parts catalogue and/or the maintenance data. 6.B.A Material both raw and consumable used in the course of maintenance when the organisation is satisfied that the material meets the required specification and has appropriate traceability. All material must be accompanied by documentation clearly relating to the particular material and containing a conformity to specification statement plus both the manufacturing and supplier source. 6.B.A Software products, inclusive of Integrated Modular Avionics (IMA) Systems with its System Configuration File and associated hardware elements. Software products must be covered by instructions for sustained system worthiness and/or continued airworthiness in accordance with RML-V (See also Part 145, AMC 145.A.42(b)) 6.B.A.42.2 Prior to installation of a component or a Software product, the organisation shall ensure that the particular component or Software product is eligible to be fitted when different modification and/or Flight safety directive standards may be applicable. Sida/Page: V-6B-15

16 (Se även Del 145, AMC 145.A.42(c)) 6.B.A.42.3 Organisationen får inom sina egna anläggningar tillverka ett begränsat sortiment av delar som används under pågående arbete förutsatt att förfaranden finns angivna i verkstadshandboken. (Se även Del 145, AMC 145.A.42(d)) 6.B.A.42.4 Komponenter som har uppnått sin certifierade livslängd eller som har en defekt som inte går att reparera skall klassificeras som obrukbara och får inte tillåtas att åter komma in i komponentlagersystemet, såvida inte den certifierade driftslivslängden har förlängts eller en reparationsåtgärd har godkänts i enlighet med RML-V-5. (See also Part 145, AMC 145.A.42(c)) 6.B.A.42.3 The organisation may fabricate a restricted range of parts to be used in the course of undergoing work within its own facilities provided procedures are identified in the exposition. (See also Part 145, AMC 145.A.42(d)) 6.B.A.42.4 Components which have reached their certified life limit or contain a non-repairable defect shall be classified as unsalvageable and shall not be permitted to re-enter the component supply system unless certified life limits have been extended or a repair solution has been approved according to RML-V-5. 6.B.A.45 Underhållsdata 6.B.A.45.1 Organisationen skall inneha och använda tillämpliga och aktuella godkända underhållsdata vid utförandet av underhåll, inklusive modifieringar och reparationer. Tillämpliga innebär att de är relevanta för den luftfartsprodukt eller process som är angiven i organisationens förteckning över godkända klassbehörigheter och i alla tillhörande kapabilitetslistor. 6.B.A Då underhållsdata tillhandahålls av en operatör eller kund skall organisationen inneha sådana data under det att arbetet pågår med undantag för behovet av att uppfylla kraven i 6.B.A (Se även Del 145, AMC 145.A.45(b)) 6.B.A.45.2 I denna underavdelning skall tilllämpliga underhållsdata utgöras av något av nedanstående: 6.B.A Samtliga tillämpliga krav, förfaranden, operativa direktiv eller information som utfärdats av FSI med stöd av RML, eller av den myndigheten som svarar för tillsynen av luftfartsprodukten. 6.B.A Samtliga tillämpliga militära flygsäkerhetsdirektiv som utfärdats av den myndighet som ansvarar för tillsynen av luftfartsprodukten eller av den myndighet som utfärdat materielsystemintyget eller typcertifikatet. 6.B.A.45 Maintenance data 6.B.A.45.1 The organisation shall hold and use applicable current approved maintenance data in the performance of maintenance, including modifications and repairs. Applicable means relevant to aeronautical product or process specified in the organisation's approval class rating schedule and in any associated capability list. 6.B.A In the case of maintenance data provided by an operator or customer, the organisation shall hold such data when the work is in progress, with the exception of the need to comply with 6.B.A (See also Part 145, AMC 145.A.45(b)) 6.B.A.45.2 For the purposes of this Subpart, applicable maintenance data shall be any of the following: 6.B.A Any applicable requirement, procedure, operational directive or information issued by FSI under RML or, by the authority responsible for the oversight of the aeronautical product; 6.B.A Any applicable military Flight Safety Directive issued by the authority responsible for the oversight of the aeronautical product, or issued by the original Materiel system clearance or Type Certificate Authority; Sida/Page: V-6B-16

17 6.B.A Instruktioner för bibehållen systemvärdighet utfärdade av innehavare av berört militärt Materielsystemintyg eller innehavaren av typcertifikatet, innehavaren av det kompletterande typcertifikatet eller av varje annan organisation som enligt RML-V-5 skall publicera data och, när det gäller luftfartsprodukter från tredje land, de systemvärdighetsdata som föreskrivs av den myndighet som ansvarar för tillsynen av luftfartsprodukten. 6.B.A Samtliga tillämpliga standarder såsom, men inte begränsat till, rutinmässiga underhållsstandarder som är erkänd av FSI eller byrån när så är tillämpligt som en god standard för underhåll. 6.B.A Samtliga tillämpliga data som utfärdats i enlighet med punkt 6.B.A Rapportering av felaktiga underhållsdata (Se även Del 145, AMC 145.A.45(c)) 6.B.A.45.3 Organisationen skall upprätta förfaranden för att se till att felaktiga, ofullständiga eller tvetydiga förfaranden, rutiner, uppgifter eller underhållsinstruktioner som upptäcks och som ingår i de underhållsdata som används av underhållspersonalen registreras och meddelas till den som författat dessa underhållsdata. Ändringar till underhållsinstruktioner (Se även Del 145, AMC 145.A.45(d)) 6.B.A.45.4 Organisationen får enbart modifiera underhållsinstruktioner i enlighet med ett förfarande som angivits i underhållsorganisationens verkstadshandbok. För sådana ändringar gäller att organisationen skall visa att de resulterar i likvärdig eller förbättrad underhållsstandard och organisationen skall underrätta innehavaren av typcertifikatet om sådana ändringar. Underhållsinstruktioner i denna punkt betyder instruktioner om hur en särskild underhållsåtgärd skall utföras. De omfattar inte teknisk konstruktion för reparationer och modifieringar vilka omfattas av reglerna enligt RML-V-5M respektive V-5D. 6.B.A Instructions for sustained system worthiness issued by the holder of the applicable military Materiel system clearance, or type certificate holders, supplementary type certificate holders, any other organisation required to publish such data by RML-V-5 and in the case of aeronautical products from third countries the system worthiness data mandated by the authority responsible for the oversight of the aeronautical product; 6.B.A Any applicable standard, such as but not limited to, maintenance standard practices recognised by FSI or the Agency when applicable as a good standard for maintenance; 6.B.A Any applicable data issued in accordance with paragraph 6.B.A Notification of erroneous maintenance data (See also Part 145, AMC 145.A.45(c)) 6.B.A.45.3 The organisation shall establish procedures to ensure that if found, any inaccurate, incomplete or ambiguous procedure, practice, information or maintenance instruction contained in the maintenance data used by maintenance personnel is recorded and notified to the author of the maintenance data. Changes to maintenance instructions (See also Part 145, AMC 145.A.45(d)) 6.B.A.45.4 The organisation may only modify maintenance instructions in accordance with a procedure specified in the maintenance organisation's exposition. With respect to those changes, the organisation shall demonstrate that they result in equivalent or improved maintenance standards and shall inform the type-certificate holder of such changes. Maintenance instructions for the purposes of this paragraph means instructions on how to carry out the particular maintenance task: they exclude the engineering design of repairs and modifications that are covered by RML-V-5M and V-5D respectively. Sida/Page: V-6B-17

18 System med arbetskort eller arbetsblad 6.B.A.45.5 Organisationen skall ha ett gemensamt system med arbetskort eller arbetsblad som skall användas i alla relevanta delar av organisationen. Dessutom skall organisationen antingen noggrant ange på sådana arbetskort eller arbetsblad de underhållsdata som ingår i punkterna 6.B.A.45.2 och 6.B.A.45.4 eller ange noggranna hänvisningar till den eller de särskilda underhållsåtgärder som ingår i sådana underhållsdata. Arbetskort och arbetsblad kan vara framtagna med hjälp av dator och förvaras i en elektronisk databas under förutsättning att det finns både fullgoda skydd mot obehöriga ändringar och en elektronisk reservdatabas som skall uppdateras inom 24 timmar efter det att någon ändring gjorts i den elektroniska huvuddatabasen. Komplicerade underhållsåtgärder skall skrivas över på arbetskorten eller arbetsbladen och delas upp i tydliga moment för att garantera ett register över fullgörandet av hela underhållsåtgärden. 6.B.A Då organisationen genomför underhåll åt en operatör av en luftfartsprodukt som kräver att dennes system med arbetskort eller arbetsblad skall användas, så får detta användas. I detta fall skall organisationen upprätta ett förfarande för att se till att operatörens arbetskort eller arbetsblad fylls i korrekt. Tillgång till godkända underhållsdata (Se även Del 145, AMC 145.A.45(f)) 6.B.A.45.6 Organisationen skall säkerställa att alla tillämpliga godkända underhållsdata finns lätt tillgängliga för användning när de behövs av underhållspersonalen. Aktuella underhållsdata (Se även Del 145, AMC 145.A.45(g)) 6.B.A.45.7 Organisationen skall fastställa ett förfarande för att se till att de underhållsdata som den kontrollerar hålls aktuella. Då det gäller underhållsdata som operatören/kunden kontrollerar och tillhandahåller, skall organisationen kunna visa att den antingen har en skriftlig bekräftelse från operatören/kunden att alla sådana underhållsdata är aktuella eller att den har arbetsordrar som anger ändringsstatus för underhållsdata som skall användas eller att den kan visa att den finns med på operatörens/kundens ändringslista för underhållsdata. Work card or work sheet system 6.B.A.45.5 The organisation shall provide a common work card or work sheet system to be used throughout relevant parts of the organisation. In addition, the organisation shall either transcribe accurately the maintenance data contained in paragraphs 6.B.A.45.2 and 6.B.A.45.4 onto such work cards or work sheets or make precise reference to the particular maintenance task or tasks contained in such maintenance data. Work cards and work sheets may be computer generated and held on an electronic database subject to both adequate safeguards against unauthorised alteration and a backup electronic database which shall be updated within 24 hours of any entry made to the main electronic database. Complex maintenance tasks shall be transcribed onto the work cards or work sheets and subdivided into clear stages to ensure a record of the accomplishment of the complete maintenance task. 6.B.A Where the organisation provides a maintenance service to an aeronautical product operator who requires their work card or work sheet system to be used then such work card or work sheet system may be used. In this case, the organisation shall establish a procedure to ensure correct completion of the operators' work cards or work sheets. Access to approved maintenance data (See also Part 145, AMC 145.A.45(f)) 6.B.A.45.6 The organisation shall ensure that all applicable approved maintenance data is readily available for use when required by maintenance personnel. Current maintenance data (See also Part 145, AMC 145.A.45(g)) 6.B.A.45.7 The organisation shall establish a procedure to ensure that maintenance data it controls is kept up to date. In the case of operator/customer controlled and provided maintenance data, the organisation shall be able to show that either it has written confirmation from the operator/customer that all such maintenance data is up to date or it has work orders specifying the amendment status of the maintenance data to be used or it can show that it is on the operator/customer maintenance data amendment list. Sida/Page: V-6B-18

19 Spårbarhet till godkända underhållsdata 6.B.A.45.8 Organisationen måste kunna påvisa överensstämmelse mellan kraven i tillämpliga godkända underhållsdata och utfört underhåll inklusive monterade komponenter samt installerade programvaruprodukter. Traceability to approved maintenance data 6.B.A.45.8 The organisation must be able to show conformity between requirements in applicable approved maintenance data and maintenance carried out including fitted components and installed software products. 6.B.A.47 Produktionsplanering (Se även Del 145, AMC 145.A.47(a)) 6.B.A.47.1 Organisationen skall ha ett system, som är lämpligt för arbetets mängd och svårighetsgrad, för att planera tillgängligheten för all erforderlig personal, verktyg, utrustning, material, underhållsdata och lokaler för att garantera att underhållsarbetet fullgörs på ett säkert sätt. (Se även Del 145, AMC 145.A.47(b)) 6.B.A.47.2 Planeringen av underhållsåtgärder och organisation av skiftgång skall ta hänsyn till begränsningar med avseende på mänskliga prestationer. (Se även Del 145, AMC 145.A.47(c)) 6.B.A.47.3 När det krävs att, till följd av skiftgång eller personalbyte, underhållsåtgärder lämnas över för fortsatt arbete eller slutförande av arbete skall relevant information korrekt meddelas mellan den personal som slutar och den som börjar. 6.B.A.47 Production planning (See also Part 145, AMC 145.A.47(a)) 6.B.A.47.1 The organisation shall have a system appropriate to the amount and complexity of work to plan the availability of all necessary personnel, tools, equipment, material, maintenance data and facilities in order to ensure the safe completion of the maintenance work. (See also Part 145, AMC 145.A.47(b)) 6.B.A.47.2 The planning of maintenance tasks, and the organising of shifts, shall take into account human performance limitations. (See also Part 145, AMC 145.A.47(c)) 6.B.A.47.2 When it is required to hand over the continuation or completion of maintenance tasks for reasons of a shift or personnel change over, relevant information shall be adequately communicated between outgoing and incoming personnel. 6.B.A.50 Intygsutfärdande Underhållsintyg (Se även Del 145, AMC 145.A.50(a)) 6.B.A.50.1 Ett underhållsintyg skall utfärdas av vederbörligt behörig intygsutfärdande personal för organisationens räkning när det har kontrollerats att allt beordrat underhåll har utförts på rätt sätt av organisationen i enlighet med förfaranden angivna i 6.B.A.70 och med hänsyn till tillgängligheten och användningen av underhållsdata som anges i 6.B.A.45 samt att det inte finns några krav som inte uppfyllts och som är kända för att kunna utgöra allvarlig fara för flygsäkerheten. (Se även Del 145, AMC 145.A.50(b)) 6.B.A.50.2 Ett underhållsintyg skall utfärdas före drift när något underhåll har slutförts på flygsäkerhetspåverkande markmateriel, inklusive typbundna stödsystem eller, beträffande åtgärder som påverkar den operationella säkerheten för ett ATM-system, före driftsättning. 6.B.A.50 Certification of maintenance Certificate of release to service (See also Part 145, AMC 145.A.50(a)) 6.B.A.50.1 A certificate of release to service shall be issued by appropriately authorised certifying staff on behalf of the organisation when it has been verified that all maintenance ordered has been properly carried out by the organisation in accordance with the procedures specified in 6.B.A.70, taking into account the availability and use of the maintenance data specified in 6.B.A.45 and that there are no non-compliances which are known that hazard seriously the flight safety. (See also Part 145, AMC 145.A.50(b)) 6.B.A.50.2 A certificate of release to service shall be issued before operation at the completion of any maintenance on Flight safety related ground materiel, inclusive of Type related support systems or before operational use of ATM systems following undertaking of operational safety related tasks. Sida/Page: V-6B-19

20 Not. En komponent eller programvaruprodukt som har underhållits utanför den flygsäkerhetspåverkande markmaterielen kräver utfärdande av ett underhållsintyg för sådant underhåll och ytterligare ett underhållsintyg avseende korrekt montering i markmaterielen när denna utförs. 6.B.A.50.3 Nya fel eller ofullständiga arbetsorder för underhåll som upptäcks under ovanstående underhåll skall påpekas för operatören med det specifika syftet att träffa en överenskommelse om att åtgärda sådana fel eller komplettera de saknade delarna på underhållsarbetsordern. Om operatören säger nej till att sådant underhåll utförs enligt denna punkt, då gäller punkt 6.B.A Auktoriserat underhållsintyg för komponent och programvaruprodukt (Se även Del 145, AMC 145.A.50(d)) 6.B.A.50.4 Ett underhållsintyg skall utfärdas då underhåll på en komponent eller programvaruprodukt som inte är monterad i en överordnad luftfartsprodukt slutförts. Det auktoriserade underhållsintyget eller en etikett med luftvärdighetsgodkännande som identifierats som FLYGI blankett 1 i Tillägg I till denna underavdelning utgör komponentens underhållsintyg. När en organisation underhåller en komponent eller programvaruprodukt för eget bruk kan det hända att en FLYGI blankett 1 inte är nödvändig beroende på organisationens interna förfaranden för utfärdande av underhållsintyg enligt definitionen i handboken. Uppskjutet underhåll (Se även Del 145, AMC 145.A.50(e)) 6.B.A.50.5 Genom undantag från punkt 6.B.A.50.1 får organisationen när den inte kan slutföra allt underhåll som beordrats utfärda ett underhållsintyg inom den godkända luftfartsproduktens begränsningar. Organisationen skall föra in detta i luftfartsproduktens överordnade underhållsintyg innan sådant intyg signeras. Note. A component or software product which has been maintained off the flight safety related ground materiel requires the issue of a certificate of release to service for such maintenance and another certificate of release to service in regard to being installed properly on the flight safety related ground materiel when such action occurs. 6.B.A.50.3 New defects or incomplete maintenance work orders identified during the above maintenance shall be brought to the attention of the operator for the specific purpose of obtaining agreement to rectify such defects or completing the missing elements of the maintenance work order. In the case where the operator declines to have such maintenance carried out under this paragraph, paragraph 6.B.A.50.5 is applicable. Authorised release certificate for component and software product (See also Part 145, AMC 145.A.50(d)) 6.B.A.50.4 A certificate of release to service shall be issued at the completion of any maintenance on a component or software product whilst off the superior aeronautical product. The authorised release certificate or airworthiness approval tag identified as FLYGI Form 1 in Appendix I to this Subpart constitutes the component certificate of release to service. When an organisation maintains a component or software product for its own use, a FLYGI Form 1 may not be necessary depending upon the organisation's internal release procedures defined in the exposition. Deferred maintenance (See also Part 145, AMC 145.A.50(e)) 6.B.A.50.5 By derogation to paragraph 6.B.A.50.1, when the organisation is unable to complete all maintenance ordered, it may issue a certificate of release to service within the approved limitations of the aeronautical product. The organisation shall enter such fact in the certificate of release to service of the superior aeronautical product before the issue of such certificate. Sida/Page: V-6B-20

RML-V-2. Verksamheter. Flygtjänst. Utgåva 2 2007-01-01

RML-V-2. Verksamheter. Flygtjänst. Utgåva 2 2007-01-01 Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation RML-V-2 Verksamheter Flygtjänst Utgåva 2 2007-01-01 RML-V-2 Förord Regler för militär luftfart Verksamheter Del 2, (RML V-2) innehåller föreskrifter

Läs mer

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products Underavdelning F - Utbildningsorganisation - Luftfartsprodukter Subpart F - Training organisation - Aeronautical products V.7.F.1 Allmänt V.7.F.1.1 I denna Underavdelning F skall den behöriga myndigheten

Läs mer

RML-P-6 RML-P-6 FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. RML-P-6 Aircraft maintenance licence. RML-P-6 Certifikat för luftfartygsunderhåll. P.6.

RML-P-6 RML-P-6 FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. RML-P-6 Aircraft maintenance licence. RML-P-6 Certifikat för luftfartygsunderhåll. P.6. Certifikat för luftfartygsunderhåll Aircraft maintenance licence P.6.1 Allmänt I denna skall den behöriga myndigheten hos vilken en person ansöker om utfärdande av ett certifikat för luftfartygsunderhåll

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Authority Requirements for Air Operations (ARO)

Authority Requirements for Air Operations (ARO) Authority Requirements for Air Operations (ARO) Jonas Gavelin Sektionen för EU-OPS verksamhet Regelstruktur - Del ARO - Authority Requirements Air Operations Originalbild framtagen av EASA Struktur Part

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. MFL AIR 4-2011 2011-10-10 & EN4179 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda SCANDT INTRODUCTION SCANDT

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

RML-V-1. Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning. Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command

RML-V-1. Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning. Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command Militära Flyginspektionen RML-V-1 Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command M 7748-754211 Utgåva 1 Militära Flyginspektionen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

RML-V-1D RML-V-1D SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-1D RML-V-1D SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 1 Underavdelning D - Rapportering och utredning av händelser i militär luftfart... 3 V.1.D.40 Tillämpning... 3 V.1.D.41 Särskilda begrepp... 3 V.1.D.42 Tillämpningsområde...

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

RML-D.B.10. Användning av laserutrustning för militär luftfart. Särtryck. Bilaga RML-D.B.10 till HKV 02 810:76141 nr 2008-09-25. Utgåva 1.

RML-D.B.10. Användning av laserutrustning för militär luftfart. Särtryck. Bilaga RML-D.B.10 till HKV 02 810:76141 nr 2008-09-25. Utgåva 1. Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation Användning av laserutrustning för militär luftfart Särtryck Bilaga till HKV 02 810:76141 nr 2008-09-25 Utgåva 1.0 Förord Chefen för Försvarsmaktens

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Fastställelseskrivelse Ratification Letter

Fastställelseskrivelse Ratification Letter Fastställelseskrivelse Ratification Letter Sida/Page: V-2-ii Regelverkets struktur Structure of RML Regler för Militär Luftfart Rules of Military Aviation RML - G Grunder/Basic RML - V Verksamheter - Operators

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Code of Conduct. Version 1.0 1(6) CODE OF CONDUCT. Version: 1.0. Dokumentansvarig: Ledning & Styrning. Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef

Code of Conduct. Version 1.0 1(6) CODE OF CONDUCT. Version: 1.0. Dokumentansvarig: Ledning & Styrning. Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef 1(6) CODE OF CONDUCT Version: 1.0 Dokumentansvarig: Ledning & Styrning Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef Fastställd i styrelsen: 2009-01-13 Giltig fr.o.m: 2009-01-13 Giltig t.o.m: Tillsvidare Code

Läs mer

SWAMID. Nyttjandestatistik av SWAMID. Vad är SWAMID? Så, hur mycket används SWAMID idag? Vi vet inte.. http://flog.sunet.se en första demonstration!

SWAMID. Nyttjandestatistik av SWAMID. Vad är SWAMID? Så, hur mycket används SWAMID idag? Vi vet inte.. http://flog.sunet.se en första demonstration! Nyttjandestatistik av SWAMID SWAMID och Ladok 3 SWAMIDs vikt för SUNET och oss som lärosäten Nästa SWAMID WS 15-16 Maj i Stockholm Formell AL1 (LoA1) - profil på remiss Internationella samarbeten edugain!

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Tre direktiv ska genomföras i svensk lag:

Tre direktiv ska genomföras i svensk lag: De nya EU-direktiven vilka blir de praktiska konsekvenserna för leverantörer och upphandlande myndigheter i Sverige? Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Anders Carlstedt, Editor ISO/IEC 27002, 27005 & 28008 Partner, Amentor About Amentor A Swedish GRC professional services company, founded in 2004, servicing

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma

Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma Passenger details/information om passageraren: Orginal 1 st carrier on outward journey Family or Surname/Efternamn Given name/förnamn

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Table of content Page 2 5 Swedish version Page 6 10 English version SignGuard Europe AB (556633-0220) Stockholm, Sweden Drottninggatan

Läs mer

Quality and Environmental Management System

Quality and Environmental Management System B4: This section contains trade secrets and details the processes, descriptions, procedures and protocols of Swedish Match's hygiene and environmental control program. Document Title Valid From Page 1(2)

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

DFC 2008-09-05 bild 1

DFC 2008-09-05 bild 1 DFC 2008-09-05 bild 1 Specialister ITIL & IT Service Management Ackrediterade utbildningar Coachning / Mentorskap Konsultstöd av ackrediterade lärare DFC 2008-09-05 bild 2 Service Management Kurs Dagar

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

PBM2 RULES FOR QUALIFICATION OF NDT SYSTEMS IN SWEDEN

PBM2 RULES FOR QUALIFICATION OF NDT SYSTEMS IN SWEDEN PBM2 RULES FOR QUALIFICATION OF NDT SYSTEMS IN SWEDEN Edition: 4 This document is jointly produced by the Swedish nuclear power companies. All revisions shall be approved by joint consultation. Approved

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Beslut om ändrad ackreditering som certifieringsorgan för ledningssystem (3 bilagor)

Beslut om ändrad ackreditering som certifieringsorgan för ledningssystem (3 bilagor) Enheten för certifiering och kontroll Ert datum Er referens Maria Eklund Per E Davidsson Direktnr: 033-177702 E-post: maria.eklund@swedac.se BMG TRADA Certifiering AB Box 9006 400 91 GÖTEBORG Beslut om

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 124 125 INNEHÅLL Nr Sidan 124 Lagomsättandeikraftavdebestämmelsersomhörtillområdetförlagstiftningeniavtaletmed

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer