RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN"

Transkript

1 Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other than aircraft and aircraft components 6.B.1 Allmänt 6.B.1.1 I denna Underavdelning B skall den behöriga myndigheten vara FLYGI om inte annat sägs i Avsnitt B. 6.B.1 General 6.B.1.1 For the purpose of this Subpart B, the competent authority shall be FLYGI unless otherwise stated in Section B. 6.B.2 Tillämpning 6.B.2.1 Denna Underavdelning B föreskriver regler och krav som gäller underhåll av andra luftfartsprodukter än luftfartyg med tillhörande komponenter och programvaruprodukter. Denna Underavdelning B föreskriver också regler och krav för de organisationer inom det militära luftfartssystemet som utför underhåll och åtgärder som påverkar den operationella säkerheten enligt ESSAR 5, på flygsäkerhetspåverkande markmateriel som används inom det gemensamma civil-militära ATM systemet. 6.B Ingen luftfartsprodukt inom det militära luftfartssystemet klassificerad som kvalificerad flygsäkerhetspåverkande markmateriel av den ansvarige designorganisationen enligt RML-V-5S, eller som kvalificerat Typbundet stödsystem av den ansvarige designorganisationen enligt RML- V-5JA, eller som påverkar den operationella säkerheten enligt ESSAR 5, får användas utan att ett underhållsintyg utfärdats av en organisation för underhåll utfört på systemet eller produkten eller på någon komponent eller programvaruprodukt avsedd för montering i en sådant system eller sådan produkt. 6.B Luftfartsprodukt inom det militära luftfartssystemet klassificerad som normal flygsäkerhetspåverkande markmateriel av den ansvarige designorganisationen enligt RML-V-5S, eller som normalt Typbundet stödsystem av den ansvarige designorganisationen enligt RML-V-5JA får underhållas av såväl RML-V-6A, som RML-V-6D-AF organisationer förutsatt att berörd personal genomgått erforderlig typutbildning/utbildning för särskild uppgift och arbetet bedrivs enligt förfaranden införda i verkstadshandboken. 6.B.2 Applicability 6.B.2.1 This Subpart B prescribes rules and requirements regarding maintenance of aeronautical products other than aircraft and aircraft components and software products. This Subpart B also prescribes rules and requirements applicable to those organisations within the military aviation system undertaking maintenance and operational safety related tasks according to ESSAR 5 on Flight safety related ground materiel being part of the mixed civil-military ATM system. 6.B No aeronautical product within the military aviation system classified as advanced flight safety related ground materiel by the responsible design organisation according to RML-V-5S or, as advanced Type related support system, by the responsible organisation according to RML-V- 5JA, or affecting the operational safety according to ESSAR 5, may be used unless a certificate of release to service has been issued by an organisation for maintenance carried out on the system or product or any component or software product intended for fitment to such a system or product. 6.B Aeronautical product within the military aviation system classified as normal flight safety related ground materiel by the responsible design organisation according to RML-V-5S or, as normal Type related support systems, by the responsible organisation according to RML-V-5JA may be maintained by a RML-V-6A, as well as RML-V-6D-AF organisations provided that the personnel concerned have passed required type/task training and following procedures incorporated in the maintenance organisation exposition. Sida/Page: V-6B-1

2 6.B.2.2 Underhållsintyg och auktoriserad organisation för underhåll: 6.B Ingen organisation får utfärda underhållsintyg enligt 6.B om den inte är auktoriserad enligt denna Underavdelning B eller är godtagen enligt alternativet i 6.B.A Med undantag av vad som är fastställt i 6.B.2.5, får en organisation inte underhålla sådana luftfartsprodukter om den inte är passande auktoriserad enligt denna Underavdelning B eller är godtagen enligt alternativet i 6.B.A.10.3, eller arbetar inom ett kvalitetssystem tillhörande en underhållsorganisation på bakre nivå med passande auktorisation enligt denna Underavdelning B. Not. En auktorisation för underhåll enligt denna underavdelning krävs ej för att utföra tillsyn före användning (motsv.), men krävs för åtgärdande av fel. 6.B.2.3 Ingen organisation får utfärda underhållsintyg för en komponent eller programvaruprodukt avsedd för montering i en luftfartsprodukt omfattad av 6.B utan att vara passande auktoriserad enligt denna Underavdelning B, eller är godtagen enligt alternativet i 6.B.A Med undantag av vad som är fastställt i 6.B.2.5, får en organisation inte utföra underhåll av en sådan komponent eller programvaruprodukt utan att antingen vara passande auktoriserad enligt denna Underavdelning B, beroende på vad som är tilllämpligt, eller är godtagen enligt alternativet i 6.B.A.10.3 eller arbetar inom ett kvalitetssystem tillhörande en underhållsorganisation på bakre nivå med passande auktorisation enligt denna Underavdelning B. Utfärdande av militärt luftfartsdokument 6.B.2.4 Ett militärt luftfartsdokument för underhållsorganisation kan omfatta underhållsarbete som kan variera från en komponent eller en programvaruprodukt till ett komplett flygsäkerhetspåverkande materielsystem eller varje kombination därav. 6.B.2.5 En organisation vars arbete styrs av ett kvalitetssystem antingen tillhörande en annan underhållsorganisation med passande auktorisation enligt denna underavdelning, eller godtagen enligt alternativet i 6.B.A.10.3, är begränsad till det arbetsområde som är tillåtet enligt procedurer enligt 6.B.A B.2.2 Certificate for release to service and authorised maintenance organisations: 6.B No organisation may certify for release to service under 6.B unless authorised in accordance with this Subpart B or accepted in accordance with the 6.B.A.10.3 alternative. Except where stated otherwise in sub paragraph 6.B.2.5, no organisation may maintain such a aeronautical products, unless appropriately authorised in accordance with this Subpart B or accepted in accordance with the 6.B.A.10.3 alternative, or working under the quality system of an appropriately authorised back level maintenance organisation enligt denna Underavdelning B. Note. A maintenance organisation authorisation under this Subpart is not required for the Operational readiness inspection (equiv.), but is required for defect rectification. 6.B.2.3 No organisation may certify for release to service a component or software product intended for fitment to an aeronautical product covered by 6.B unless appropriately authorised in accordance with this Subpart B, or accepted in accordance with the 6.B.A.10.3 alternative. Except where stated otherwise in sub paragraph 6.B.2.5, no organisation may maintain such a component or software product unless either appropriately authorised in accordance with this Subpart B, as applicable, or accepted in accordance with the 6.B.A.10.3 alternative, or working under the quality system of an appropriately authorised back level maintenance organisation enligt denna Underavdelning B. Issue of Military aviation document 6.B.2.4 A Military aviation document for a maintenance organisation may be granted for maintenance activity varying from that for a component or a software product to that for a flight safety related materiel system or any combination thereof. 6.B.2.5 An organisation working under the quality system of either an appropriately authorised maintenance organisation under this Subpart, or accepted in accordance with the 6.B.A.10.3 alternative is limited to the work scope permitted by 6.B.A.65.2 procedures. 6.B.3 Utnyttjas ej i V-6. 6.B.3 Not required for V-6. Sida/Page: V-6B-2

3 6.B.4 Utnyttjas ej i V-6. 6.B.3 Not required for V-6. 6.B.5 Definitioner Tillämpliga definitioner enligt 6.A.5 gäller för denna Underavdelning B. 6.B.5 Definitions Applicable definitions according to 6.A.5 shall apply to this Subpart B. AVSNITT A - Organisatioriska krav SECTION A - Organisational requirements 6.B.A.10 Tillämpningsområde (Se även Del 145, AMC 145.A.10 samt GM 145.A.10) 6.B.A.10.1 I detta avsnitt anges de krav som en organisation skall uppfylla för att kvalificera för den behöriga myndighetens utfärdande eller förlängning av en auktorisation eller godtagande av en organisation för underhållstjänst omfattande luftfartsprodukter enligt 6.B.2.1 samt komponent eller programvaruprodukt avsedd för montering i dessa och föreskriver allmänna driftsregler för auktoriserade underhållsorganisationer. När auktorisationen är beviljad genom utfärdande av tilllämpligt militärt luftfartsdokument, gäller den hela organisationen ledd av verksamhetsledaren. Organisationer inom Försvarsmakten 6.B.A.10.2 En organisation som tillhör Försvarsmakten kommer att beviljas auktorisation när kraven i RML är uppfyllda. 6.B.A.10 Scope (See also Part 145, AMC 145.A.10 and GM 145.A.10) 6.B.A.10.1 This Section establishes the requirements to be met by an organisation to qualify for the competent authority s issue or continuation of an authorisation or acceptance of an organisation for the maintenance related to aeronautical products covered by 6.B.2.1 and component or software product intended for fitment to these systems and products, and prescribes the general operating rules for authorised maintenance organisations. The authorisation, when granted by the issuance of the appropriate Military aviation document, will apply to the whole organisation headed by the accountable manager. Organisations within the Swedish Armed Forces 6.B.A.10.2 An organisation that belongs to the Swedish Armed Forces will be granted authorisation when in compliance with RML. Sida/Page: V-6B-3

4 Organisationer utanför Försvarsmakten 6.B.A.10.3 En organisation som ej tillhör Försvarsmakten, lokaliserad inom eller utanför Sverige, kommer att beviljas auktorisation endast om FSI är förvissad om att det föreligger behov av en sådan auktorisation för underhållstjänst omfattande militära luftfartsprodukter enligt 6.B.2.1 samt komponent eller programvaruprodukt avsedd för montering i dessa och när organisationen uppfyller tilllämpliga RML. Alternativt kan FSI godta en sådan organisation lokaliserad utanför Sverige på grundval av ett godkännande som är utfärdat av en militär myndighet under förutsättning att organisationen uppfyller FLYGI särskilda underhållsvillkor som säkerställer en motsvarighet till intentionen i 6.A.A A.A Den alternativa godtagbara organisationen kan avkrävas att påvisa behov innan den godtas. Behörig tillsynsmyndighet enligt 6.B.B.10 skall vara utsedd. 6.B.A.10.4 Utnyttjas ej i V-6 6.B.A.10.5 Utnyttjas ej i V-6 6.B.A.10.6 Utnyttjas ej i V-6 6.B.A.10.7 Utnyttjas ej i V-6 Organisations outside the Swedish Armed Forces 6.B.A.10.3 An organisation, not belonging to the Swedish Armed Forces, will be granted authorisation in respect of any location in or outside Sweden if FSI is satisfied that there is a need for such authorisation for the maintenance related to military aeronautical products covered by 6.B.2.1 and component or software product intended for fitment to these systems and products, and when the organisation is in compliance with applicable RML. Alternatively, FSI may accept such an organisation located outside Sweden on the basis of an approval granted by a military Authority subject to the organisation being in compliance with FLYGI maintenance special conditions to ensure equivalence to the intention of 6.A.A A.A The alternative accepted organisation may be required to show a need before being accepted. Competent supervising authority according to 6.B.B.10 shall be designated. 6.B.A.10.4 Not required for V-6 6.B.A.10.5 Not required for V-6 6.B.A.10.6 Not required for V-6 6.B.A.10.7 Not required for V-6 6.B.A.15 Ansökan (Se även Del 145, AMC 145.A.15 + Form 2) Form och huvudsakligt innehåll 6.B.A.15.1 En ansökan om auktorisation av en organisation för underhåll eller ändring av ett befintligt militärt luftfartsdokument måste utformas på ett sätt som kan accepteras av FSI och inlämnas tillsammans med begärt antal kopior av verksamhetsordningen för underhåll enligt 6.B.A.70 eller ändringar av denna. Verkstadshandboken måste vara integrerad i den sökandes överordnade verksamhetsbeskrivning enligt RML-G-5.2 och måste uppfylla tilllämpliga krav enligt RML-V-1C. Utfärdande av militärt luftfartsdokument 6.B.A.15.2 Sökande som uppfyller tillämpliga krav i RML är berättigad att erhålla en auktorisation för eller godtagande av sin underhållsorganisation. 6.B.A.15 Application (See also Part 145, AMC 145.A.15 + Form 2) Format and basic information 6.B.A.15.1 An application for maintenance organisation authorisation or for the amendment of an existing Military aviation document must be made in a form and manner acceptable to FSI and submitted with the required number of copies of the maintenance organisation exposition according to 6.B.A.70, or amendment thereto. The maintenance organisation exposition must be integrated in the documented management system of the applicant according to RML-G- 5.2 and must comply with applicable requirements according to RML- V-1C. Issue of Military aviation document 6.B.A.15.2 An applicant who meets the applicable requirements of RML is entitled to a maintenance organisation authorisation or acceptance. Sida/Page: V-6B-4

5 6.B.A.15.3 Godtagande av bruk av en militär underhållsorganisation enligt alternativet i 6.B.A.10.3 införs i de särskilda villkoren för berörd organisation enligt Under-underavdelning D- AG. 6.B.A.15.3 Acceptance of the use of a military maintenance organisation according to the 6.B.A.10.3 alternative, is entered in the Terms of authorisation of the organisation concerned according to Sub-subpart D-AG. 6.B.A.20 Särskilda villkor Auktorisationens omfattning (Se även Del 145, AMC 145.A.20) Organisationen skall i sin verkstadshandbok specificera det arbetsområde som bedöms utgöra grund för auktorisationen. 6.B.A.20 Terms of authorisation Extent of authorisation (See also Part 145, AMC 145.A.20) The organisation shall specify the scope of work deemed to constitute the authorisation in its exposition. 6.B.A.25 Krav på anläggningar Organisationen skall se till att följande är uppfyllt: Anläggningar (Se även Del 145, AMC 145.A.25(a)) 6.B.A.25.1 För alla planerade arbeten skall lämpliga anläggningar finnas, som i synnerhet skyddar mot väder och vind. Driftsmiljön för fast monterad flygsäkerhetspåverkande markmateriel skall även kunna anpassas för att uppfylla kraven på underhållsmiljö. Specialiserade verkstäder och arbetsplatser skall avskiljas på lämpligt sätt, för att säkerställa att det är osannolikt att miljö och arbetsutrymmen förorenas. Kontorsutrymmen (Se även Del 145, AMC 145.A.25(b)) 6.B.A.25.2 Kontorsutrymmen som är lämpliga för ledningen av de planerade arbeten som nämns i punkt 6.B.A.25.1 samt för intygsutfärdande personal skall finnas, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som bidrar till god standard på underhållet. Arbetsmiljö 6.B.A.25.3 Arbetsmiljön, inklusive hangarer, komponentverkstäder och kontors-utrymmen, skall vara lämplig för arbetsuppgifterna och i synnerhet skall särskilda krav vara uppfyllda. Om inte annat krävs av speciella arbetsomständigheter, skall arbetsmiljön vara sådan, att den inte försämrar personalens effektivitet: 6.B.A Temperaturer skall hållas på en sådan nivå att personalen kan utföra erforderliga uppgifter utan otillbörligt obehag. 6.B.A.25 Facility requirements The organisation shall ensure that: Facilities (See also Part 145, AMC 145.A.25(a)) 6.B.A.25.1 Facilities must be provided appropriate for all planned work, ensuring in particular, protection from the weather elements. It must be possible to adapt the operational environment for permanently installed flight safety related ground materiel to the environmental requirements for maintenance. Specialised workshops and bays must be segregated as appropriate, to ensure that environmental and work area contamination is unlikely to occur. Office accommodation (See also Part 145, AMC 145.A.25(b)) 6.B.A.25.2 Office accommodation is provided for the management of the planned work referred to in paragraph 6.B.A.25.1, and certifying staff so that they can carry out their designated tasks in a manner that contributes to good maintenance standards. Working environment 6.B.A.25.3 The working environment including hangars, component workshops and office accommodation is appropriate for the task carried out and in particular special requirements observed. Unless otherwise dictated by the particular task environment, the working environment must be such that the effectiveness of personnel is not impaired: 6.B.A temperatures must be maintained such that personnel can carry out required tasks without undue discomfort. Sida/Page: V-6B-5

6 6.B.A Damm och övriga former av luftburna föroreningar skall hållas på en minimal nivå och inte tillåtas uppnå en nivå inom arbetsområdet där synliga föroreningar uppträder på komponenters ytor. I de fall damm/andra luftburna föroreningar resulterar i synlig nedsmutsning av ytor, skall misstänkta system stängas av till dess att godtagbara förhållanden har återupprättats. 6.B.A Belysningen skall vara sådan att den garanterar att varje inspektions- och underhållsåtgärd kan utföras på ett effektivt sätt. 6.B.A Buller skall inte störa personal i arbetet med att utföra inspektionsuppgifter. I det fall det inte är praktiskt möjligt att reglera bullerkällan, skall aktuell personal förses med erforderlig personlig utrustning för att hindra att alltför kraftigt oljud orsakar störningar under utförandet av inspektionsarbetena. 6.B.A I de fall en särskild underhållsåtgärd kräver användning av specifika miljöförhållanden, som skiljer sig från ovanstående, så skall sådana förhållanden iakttas. Särskilda förhållanden finns angivna i underhållsdata enligt 6.D.A B.A Arbetsmiljön för linjeunderhåll skall vara sådan, att det speciella underhållet eller inspektionsarbetet kan utföras utan otillbörliga störningar. När därför arbetsmiljön försämras till en oacceptabel nivå med avseende på temperatur, fukt, hagel, is, snö, vind, ljus, damm/andra luftburna föroreningar skall dessa särskilda underhållseller inspektionsuppgifter skjutas upp till dess att tillfredsställande förhållanden har återupprättats. Förvaringsutrymmen (Se även Del 145, AMC 145.A.25(d)) 6.B.A.25.4 Säkra förvaringsutrymmen skall finnas för komponenter, programvaruprodukter, utrustning, verktyg och material. Förvaringsförhållandena skall garantera att driftsdugliga komponenter, programvaruprodukter och material särskiljs från icke-driftsdugliga komponenter, programvaruprodukter, material, utrustning och verktyg. Förvaringsförhållandena skall vara enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra försämring av och skada på lagerhållna artiklar. Tillträde till förvaringsutrymmen skall begränsas till behörig personal. 6.B.A dust and any other airborne contamination are kept to a minimum and not be permitted to reach a level in the work task area where visible component surface contamination is evident. Where dust/other airborne contamination results in visible surface contamination, all susceptible systems are sealed until acceptable conditions are re-established. 6.B.A lighting is such as to ensure each inspection and maintenance task can be carried out in an effective manner. 6.B.A noise shall not distract personnel from carrying out inspection tasks. Where it is impractical to control the noise source, such personnel are provided with the necessary personal equipment to stop excessive noise causing distraction during inspection tasks. 6.B.A where a particular maintenance task requires the application of specific environmental conditions different to the foregoing, then such conditions are observed. Specific conditions are identified in the maintenance data according to 6.D.A B.A the working environment for line maintenance is such that the particular maintenance or inspection task can be carried out without undue distraction. Therefore where the working environment deteriorates to an unacceptable level in respect of temperature, moisture, hail, ice, snow, wind, light, dust/other airborne contamination, the particular maintenance or inspection tasks must be suspended until satisfactory conditions are re-established. Storage facilities (See also Part 145, AMC 145.A.25(d)) 6.B.A.25.4 Secure storage facilities are provided for components, software products, equipment, tools and material. Storage conditions ensure segregation of serviceable components, software products and material from unserviceable components, software products, material, equipment and tools. The conditions of storage are in accordance with the manufacturer's instructions to prevent deterioration and damage of stored items. Access to storage facilities is restricted to authorised personnel. Sida/Page: V-6B-6

7 6.B.A.30 Bemanningskrav Verksamhetsledare 6.B.A.30.1 Organisationen skall tillsätta en verksamhetsansvarig chef som har organisationsansvaret för att se till att allt underhåll som kunden kräver kan finansieras och genomföras enligt den standard som krävs av denna underavdelning. Den verksamhetsansvarige chefen skall 6.B.A se till att alla erforderliga resurser finns tillgängliga för att fullgöra underhållet i enlighet med 6.B.A.65.2 till stöd för organisationens auktorisation, 6.B.A upprätta och främja den säkerhetsoch kvalitetspolicy som anges i 6.B.A B.A uppvisa en grundläggande förståelse av denna underavdelning. Ansvarshavare (Se även Del 145, AMC 145.A.30(b)) 6.B.A.30.2 Organisationen skall utse en person eller grupp av personer vars ansvar innefattar att se till att organisationen uppfyller kraven i denna underavdelning. Den eller de personerna skall vara direkt ansvariga inför den verksamhetsansvarige chefen. 6.B.A Den eller de personer som utsetts skall företräda organisationens ledningsgrupp för underhåll och ansvara för alla funktioner som finns angivna i denna underavdelning. (Se även Del 145, EASA Form 4 (Appendix I)) 6.B.A Den eller de personer som utsetts skall identifieras och deras meriter skall lämnas in i sådan form och på sådant sätt som fastställts av FLYGI. 6.B.A Den eller de personer som utsetts skall kunna uppvisa relevanta kunskaper, relevant bakgrund och tillfredsställande erfarenhet av underhåll av luftfartsprodukter och ha användbara kunskaper om denna underavdelning. 6.B.A Förfaranden skall klargöra vem som vikarierar för en viss person om denna person är frånvarande under längre tid. 6.B.A.30 Personnel requirements Accountable manager 6.B.A.30.1 The organisation shall appoint an accountable manager who has corporate authority for ensuring that all maintenance required by the customer can be financed and carried out to the standard required by this Subpart. The accountable manager shall: 6.B.A ensure that all necessary resources are available to accomplish maintenance in accordance with 6.B.A.65.2 to support the organisation authorisation. 6.B.A establish and promote the safety and quality policy specified in 6.B.A B.A demonstrate a basic understanding of this Subpart. Post holders (See also Part 145, AMC 145.A.30(b)) 6.B.A.30.2 The organisation shall nominate a person or group of persons, whose responsibilities include ensuring that the organisation complies with this Subpart. Such person(s) shall ultimately be responsible to the accountable manager. 6.B.A The person or persons nominated shall represent the maintenance management structure of the organisation and be responsible for all functions specified in this Subpart. (See also Part 145, EASA Form 4 (Appendix I)) 6.B.A The person or persons nominated shall be identified and their credentials submitted in a form and manner established by FLYGI. 6.B.A The person or persons nominated shall be able to demonstrate relevant knowledge, background and satisfactory experience related to maintenance of aeronautical products and demonstrate a working knowledge of this Subpart. 6.B.A Procedures shall make clear who deputises for any particular person in the case of lengthy absence of the said person. Sida/Page: V-6B-7

8 Ledningens representant (Se även Del 145, AMC 145.A.30(c)) 6.B.A.30.3 Den verksamhetsansvarige chefen enligt punkt 6.B.A.30.1 skall utse en person med ansvar för övervakning av kvalitetssystemet, inklusive tillhörande återrapporteringssystem som krävs i 6.B.A Den person som utses skall ha direkt kontakt med den verksamhetsansvarige chefen så att denne är korrekt informerad om frågor rörande kvalitet och kravuppfyllelse. Erforderlig personal (Se även Del 145, AMC 145.A.30(d) (endast vägledning)) 6.B.A.30.4 Organisationen skall ha ett arbetsschema med mantimmar för underhåll som visar att organisationen har tillräckligt med personal för att planera, utföra, övervaka, inspektera och kvalitetsbevaka organisationen i enlighet med auktorisationsbeviset för underhåll. Dessutom skall organisationen ha ett förfarande för att omplanera arbete som skall utföras då den faktiska personalstyrkan är mindre än den planerade personalstyrkan för ett visst arbetsskift eller en viss period. Det är tillåtet att tillfälligtvis använda underentreprenörspersonal med passande kompetens från annan verksamhetsutövare inom det militära luftfartssystemet i samband med att arbetsbördan blir större än den man normalt åtar sig, dock enbart vad gäller personal som inte utfärdar underhållsintyg. Management representative (See also Part 145, AMC 145.A.30(c)) 6.B.A.30.3 The accountable manager under paragraph 6.B.A.30.1 shall appoint a person with responsibility for monitoring the quality system, including the associated feedback system as required by 6.B.A The appointed person shall have direct access to the accountable manager to ensure that the accountable manager is kept properly informed on quality and compliance matters. Sufficient staff (See also Part 145, AMC 145.A.30(d)(guidance only)) 6.B.A.30.4 The organisation shall have a maintenance man-hour plan showing that the organisation has sufficient staff to plan, perform, supervise, inspect and quality monitor the organisation in accordance with the maintenance authorisation certificate. In addition the organisation shall have a procedure to reassess work intended to be carried out when actual staff availability is less than the planned staffing level for any particular work shift or period. The use of temporarily subcontracted staff with suitable competence from another operator or provider within the military aviation system is permitted in the case of higher than normally expected contracted work and only for personnel not issuing a certificate of release to service. Sida/Page: V-6B-8

9 Erforderlig kompetens (Se även Del 145, AMC 145.A.30(e) samt GM 145.A30(e)) 6.B.A.30.5 Organisationen skall fastställa och kontrollera kompetensen hos den personal som är engagerad i allt underhåll, all ledning och/eller i kvalitetsrevisioner i enlighet med ett förfarande och en standard som godkänts av FSI eller av den behöriga myndigheten när så är tillämpligt. Utbildning för att uppnå och vidmakthålla en förståelse för tillämpliga förfaranden och instruktioner publicerade i organisationens dokumenterade verksamhetsledningssystem enligt RML-G.5.2 och RML- V-1C, och eventuella tillhörande handböcker, skall tillgodoses. Utöver erforderliga fackkunskaper med avseende på arbetsfunktionen, skall i kompetensen ingå förståelse för frågor rörande mänskliga faktorer och mänskliga prestationer som är anpassad till den personens funktion i organisationen. Mänskliga faktorer innebär principer som avser aeronautisk utformning, certifiering, utbildning, drift och underhåll och som söker få fram ett säkert gränssnitt mellan människan och andra systemkomponenter genom att på rätt sätt ta hänsyn till mänskliga prestationer. Mänskliga prestationer innebär människans förutsättningar och begränsningar som påverkar säkerheten och effektiviteten i samband med aeronautiskt arbete. Personal med specialiserad arbetsuppgift 6.B.A.30.6 Organisationen skall se till att personal som utför och/eller kontrollerar oförstörande provning av luftfartsprodukter för fortsatt luftvärdighet har lämpliga kvalifikationer för det särskilda oförstörande provet i enlighet med europeisk eller likvärdig standard som godkänts av FSI eller byrån när så är tillämpligt. Personal som utför någon annan specialiserad arbetsuppgift såsom svetsning eller mjuklödning, skall ha lämpliga kvalifikationer i enlighet med officiellt erkända normer. Arbetsuppgifter som påverkar den operationella säkerheten enligt ESSAR 5 6.B.A Varje organisation som svarar för drift och underhåll av ATM-utrustning godkänd för operationell drift skall säkerställa att 6.B.A ingenjörs- och teknikerpersonalen är korrekt utbildade och kvalificerade för tilldelade uppgifter 6.B.A ingenjörs- och teknikerpersonal har respektive vidmakthåller Required competency (See also Part 145, AMC 145.A.30(e) and GM 145.A.30(e) 6.B.A.30.5 The organisation shall establish and control the competence of personnel involved in any maintenance, management and/or quality audits in accordance with a procedure and to a standard agreed by FSI or the competent authority when applicable. Training to achieve and maintain awareness and understanding of relevant procedures and instructions published in the documented management system of the applicant according to RML-G-5.2 and RML-V-1C and any referenced associated manuals of the organisation, shall be provided. In addition to the necessary expertise related to the job function, competence must include an understanding of the application of human factors and human performance issues appropriate to that person's function in the organisation. Human factors means principles which apply to aeronautical design, certification, training, operations and maintenance and which seek safe interface between the human and other system components by proper consideration of human performance. Human performance means human capabilities and limitations which have an impact on the safety and efficiency of aeronautical operations. Specialised services staff 6.B.A.30.6 The organisation shall ensure that personnel who carry out and/or control a continued system worthiness non-destructive test of aeronautical products are appropriately qualified for the particular non-destructive test in accordance with the European or equivalent Standard recognised by FSI or the Agency when applicable. Personnel who carry out any other specialised task such as welding or soldering, shall be appropriately qualified in accordance with officially recognised Standards. Operational safety related tasks according to ESSAR 5 6.B.A Any organisation operating and maintaining ATM equipment approved for operational use shall ensure that: 6.B.A engineering and technical personnel used are properly trained and qualified to perform the assigned tasks; 6.B.A engineering and technical personnel have and maintain: Sida/Page: V-6B-9

10 tillräcklig kunskap för att säkerställa en god förståelse om den/de ATM tjänst(er) de stödjer och de verkliga och potentiella följderna av arbetet med hänsyn till säkerheten hos dessa tjänster, och tillräcklig kunskap om gällande begränsningar som gäller i samband med utförande av säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. 6.B.A alla andra krav i denna Underavdelning B som berör ingenjörs- och teknikerpersonal enligt ESSAR 5 är uppfyllda, inklusive kravet på intygsutfärdande personal enligt 6.B.A.35. Personal för linjeunderhåll 6.B.A.30.7 Varje organisation som underhåller mobila luftfartsprodukter skall, förutom när annat anges under punkt 6.B.A.30.10, i samband med linjeunderhåll av luftfartsprodukterna förfoga över intygsutfärdande personal med lämplig behörighet i enlighet med 6.B.A.35. Dessutom får sådana organisationer också använda sig av lämpligt uppgiftsutbildad intygsutfärdande personal kvalificerade i enlighet med 6.B.A.35 för att utföra planerat linjeunderhåll av mindre omfattning och åtgärda enkla fel. Personal för basunderhåll 6.B.A.30.8 Varje organisation som underhåller luftfartsprodukter skall förutom när annat anges under punkt 6.B.A.30.10, i samband med basunderhåll förfoga över intygsutfärdande personal med lämplig behörighet och kvalificerade i enlighet 6.B.A.35. Personal för underhåll av komponenter och programvaruprodukter 6.B.A.30.9 Intygsutfärdande personal för komponenter och programvaruprodukter skall uppfylla kraven i 6.B.A Speciella förhållanden 6.B.A Genom undantag från punkterna 6.B.A.30.7 och 6.B.A.30.8 får organisationen använda intygsutfärdande personal som är kvalificerad i enlighet med följande föreskrifter: sufficient knowledge to ensure a sound understanding of the ATM service(s) they are supporting, and the actual and potential effects of their work on the safety of those service(s); and sufficient knowledge of the appropriate working limits to be applied when performing safety related tasks. 6.B.A all other requirements of this Sub-part B in relation to engineering and technical personnel according to ESSAR 5 are fulfilled, inclusive of required Certifying staff according to 6.B.a.35. Line maintenance staff 6.B.A.30.7 Any organisation maintaining mobile aeronautical products, except where stated otherwise in paragraph 6.B.A.30.10, shall in the case of line maintenance of the aeronautical products, have appropriate certifying staff qualified in accordance with 6.B.A.35. In addition such organisations may also use appropriately task trained certifying staff qualified in accordance with 6.B.A.35 to carry out minor scheduled line maintenance and simple defect rectification. Base maintenance staff 6.B.A.30.8 Any organisation maintaining aeronautical products, except where stated otherwise in paragraph 6.B.A shall in the case of base maintenance have appropriate rated certifying staff qualified in accordance with 6.B.A.35. Component and software product maintenance staff 6.B.A.30.9 Component software product certifying staff shall comply with 6.B.A Particular circumstances 6.B.A By derogation to paragraphs 6.B.A.30.7 and 6.B.A.30.8, the organisation may use certifying staff qualified in accordance with the following provisions: Sida/Page: V-6B-10

11 6.B.A För anläggningar som tillhör organisationen och som är belägna utanför svenskt territorium får intygsutfärdande personal vara kvalificerad i enlighet med de nationella militära- eller civila luftfartsbestämmelserna i det land där organisationens anläggning är registrerad i enlighet med villkor i upprättade bilaterala avtal enligt 6.B.B B.A För linjeunderhåll som utförs på en lokalisering hos en organisation som är belägen utanför svenskt territorium kan den intygsutfärdande personalen vara kvalificerad i enlighet med de nationella luftfartsbestämmelserna i berört land. 6.B.A For organisation facilities located outside the Swedish territory certifying staff may be qualified in accordance with the national military or civil aviation regulations of the State in which the organisation facility is registered subject to the conditions specified in bilateral agreements established under 6.B.B B.A For line maintenance carried out at a location of an organisation which is located outside the Swedish territory, the certifying staff may be qualified in accordance with the national aviation regulations of the applicable State. 6.B.A Utnyttjas ej i V-6B 6.B.A Not required for V-6B 6.B.A Utnyttjas ej i V-6B 6.B.A Not required for V-6B 6.B.A Utnyttjas ej i V-6B 6.B.A Not required for V-6B 6.B.A.35 Intygsutfärdande personal Intygsbehörighet 6.B.A.35.1 Erforderlig intygsutfärdande personal skall finnas för att utfärda underhållsintyg för de luftfartsprodukter som omfattas av 6.B inklusive de luftfartsprodukter som används inom det gemensamma civil-militära ATM systemet. Utöver tillämpliga krav i 6.B.A.30.7 och 6.B.A.30.8, skall organisationen se till att all intygsutfärdande personal har tillräckliga kunskaper om den relevanta luftfartsprodukten som skall underhållas jämte tillhörande organisationsförfaranden. Detta skall ske innan en intygsbehörighet utfärdas eller förnyas. Not. Relevant luftfartsprodukt innebär sådana luftfartsprodukter som finns specificerade i den särskilda intygsbehörigheten. 6.B.A.35 Certifying staff Certification authorisation 6.B.A.35.1 Sufficient Certifying staff shall be available for issuing of Certificate of Release to Service on aeronautical products covered by 6.B.2.1.1, inclusive of aeronautical products being part of the mixed civil-military ATM system. In addition to the appropriate requirements of 6.B.A.30.7 and 6.B.A.30.8, the organisation shall ensure that all certifying staff have an adequate understanding of the relevant aeronautical product to be maintained together with the associated organisation procedures. This must be accomplished before the issue or re-issue of the certification authorisation. Note. Relevant aeronautical product, means those aeronautical products specified in the particular certification authorisation. 6.B.A.35.2 Utnyttjas ej i V-6B 6.B.A.35.2 Not required for V-6B Sida/Page: V-6B-11

12 6.B.A.35.3 Organisationen skall se till att all intygsutfärdande personal har varit engagerade i verkligt relevant underhåll av luftfartsprodukter under åtminstone sex månader under varje på varandra följande tvåårsperiod. Engagerade i verkligt relevant underhåll av luftfartsprodukter innebär här att personen har arbetat i miljö knuten till underhåll av luftfartsprodukter och antingen har utövat befogenheterna enligt intygsbehörighet och/eller har utfört underhåll på åtminstone några av de system knutna till luftfartsprodukten som är angivna i den särskilda intygsbehörigheten. 6.B.A.35.4 Organisationen skall se till att all intygsutfärdande personal erhåller tillräcklig fortbildning under varje tvåårsperiod för att garantera att sådan personal har aktuella kunskaper om relevant teknik, organisationsförfaranden och frågor som rör människans förutsättningar och begränsningar. 6.B.A.35.5 Organisationen skall upprätta ett program för fortbildning av intygsutfärdande personal inklusive ett förfarande för att garantera att relevanta punkter i 6.B.A.35 uppfylls som grundval för utfärdande av intygsbehörigheter enligt denna underavdelning. (Se även Del 145, AMC 145.A.35(f)) 6.B.A.35.6 Organisationen kall bedöma all blivande intygsutfärdande personal med avseende på kompetens, kvalifikationer och förmåga att utföra det förväntade intygsutfärdandet i enlighet med ett förfarande angivet i verkstadshandboken innan en intygsbehörighet utfärdas eller förnyas enligt denna Underavdelning. 6.B.A.35.7 När villkoren i punkterna 6.B.A.35.1, 6.B.A.35.2, 6.B.A.35.4, 6.B.A.35.6 och, i förekommande fall, punkt 6.B.A.35.3 har uppfyllts av den intygsutfärdande personalen, skall organisationen utfärda en intygsbehörighet som entydigt anger omfattningen och begränsningarna för en sådan auktorisation. intygsbehörigheten fortsatta giltighet är beroende av att punkterna 6.B.A.35.1, 6.B.A.35.2, 6.B.A.35.4, och, i förekommande fall, punkt 6.B.A.35.3 i fortsättningen uppfylls. 6.B.A.35.3 The organisation shall ensure that all certifying staff are involved in at least six months of actual relevant maintenance experience of aeronautical products in any consecutive two year period. For the purpose of this paragraph involved in actual relevant maintenance of aeronautical products means that the person has worked in an aircraft or component maintenance environment and has either exercised the privileges of the certification authorisation and/or has actually carried out maintenance on at least some of the aircraft type systems specified in the particular certification authorisation. 6.B.A.35.4 The organisation shall ensure that all certifying staff receive sufficient continuation training in each two year period to ensure that such staff have up-to-date knowledge of relevant technology, organisation procedures and human factor issues. 6.B.A.35.5 The organisation shall establish a programme for continuation training for certifying staff including a procedure to ensure compliance with the relevant paragraphs of 6.B.A.35 as the basis for issuing certification authorisations under this Subpart. (See also Part 145, AMC 145.A.35(f)) 6.B.A.35.6 The organisation shall assess all prospective certifying staff for their competence, qualification and capability to carry out their intended certifying duties in accordance with a procedure as specified in the exposition prior to the issue or reissue of a certification authorisation under this Subpart. 6.B.A.35.7 When the conditions of paragraphs 6.B.A.35.1, 6.B.A.35.2, 6.B.A.35.4, 6.B.A.35.6 and, where applicable, paragraph 6.B.A.35.3 have been fulfilled by the certifying staff, the organisation shall issue a certification authorisation that clearly specifies the scope and limits of such authorisation. Continued validity of the certification authorisation is dependent upon continued compliance with paragraphs 6.B.A.35.1, 6.B.A.35.2, 6.B.A.35.4, and where applicable, paragraph 6.B.A Sida/Page: V-6B-12

13 6.B.A.35.8 Intygsbehörigheten skall vara i en form som gör dess omfattning klar för den intygsutfärdande personalen och varje behörig myndighetsrepresentant som kan komma att kräva att få undersöka auktorisationen. Om koder används för att definiera omfattningen skall organisationen hålla en kodnyckel lättillgänglig. Not. Behörig myndighetsrepresentant innebär tjänstemän hos FLYGI, behöriga myndigheter, byrån och medlemsstaten som har ansvar för tillsyn av underhållna luftfartsprodukter. 6.B.A.35.9 Den person som har ansvar för övervakning av kvalitetssystemet enligt 6.B.A.30.3 skall också vara ansvarig på organisationens vägnar för utfärdande av intygsbehörigheter till intygsutfärdande personal. Sådan person kan utse andra personer som utför själva utfärdandet eller återkallandet av intygsbehörigheter i enlighet med ett förfarande som angivits i verkstadshandboken. Register över intygsutfärdande personal (Se även Del 145, AMC 145.A.35(j)) 6.B.A Organisationen skall föra ett register över all intygsutfärdande personal. Personalregistren skall innehålla 6.B.A uppgifter om alla certifikat för underhåll av luftfartsprodukter enligt RML-P-6 som innehas, 6.B.A.35.8 The certification authorisation must be in a style that makes its scope clear to the certifying staff and any authorised person who may require to examine the authorisation. Where codes are used to define scope, the organisation shall make a code translation readily available. Note. Authorised person means the officials of FLYGI, the competent authorities, the Agency and the Member State who has responsibility for the oversight of the maintained aeronautical products. 6.B.A.35.9 The person responsible for monitoring of the quality system in accordance with 6.B.A.30.3 shall also remain responsible on behalf of the organisation for issuing certification authorisations to certifying staff. Such person may nominate other persons to actually issue or revoke the certification authorisations in accordance with a procedure as specified in the exposition. Record of certifying staff (See also Part 145, AMC 145.A.35(j)) 6.B.A The organisation shall maintain a record of all certifying staff. The staff records shall contain: 6.B.A details of any licence for maintenance of aeronautical products held under RML-P- 6; 6.B.A all relevant genomgången utbildning, 6.B.A all relevant training completed 6.B.A omfattningen av utfärdade intygsbehörigheter, i förekommande fall, och 6.B.A uppgifter om personal med begränsade intygsbehörigheter eller intygsbehörigheter för ett enda tillfälle. 6.B.A Organisationen skall bevara registret under åtminstone två år efter det att den intygsutfärdande personalen har slutat sin anställning hos organisationen eller så snart som auktorisationen har återkallats. Dessutom skall underhållsorganisationen på begäran förse intygsutfärdande personal med en kopia av respektive personuppgifter när personal lämnar organisationen. 6.B.A Den intygsutfärdande personalen skall på begäran få tillgång till sina personuppgifter enligt vad som anges ovan. 6.B.A the scope of the certification authorisations issued, where relevant, and 6.B.A particulars of staff with limited or one-off certification authorisations. 6.B.A The organisation shall retain the record for at least two years after the certifying staff have ceased employment with the organisation or as soon as the authorisation has been withdrawn. In addition, upon request, the maintenance organisation shall furnish certifying staff with a copy of their record on leaving the organisation. 6.B.A The certifying staff shall be given access on request to their personal records as detailed above. Sida/Page: V-6B-13

14 6.B.A Organisationen skall förse intygsutfärdande personal med en kopia av sin intygsbehörighet antingen i pappersformat eller elektroniskt format. 6.B.A Intygsutfärdande personal skall inom 24 timmar kunna presentera sin intygsbehörighet för varje behörig myndighetsrepresentant. Minimiålder 6.B.A Minimiåldern för intygsutfärdande personal är 21 år. 6.B.A The organisation shall provide certifying staff with a copy of their certification authorisation in either a documented or electronic format. 6.B.A Certifying staff shall produce their certification authorisation to any authorised person from the competent authority within 24 hours. Minimum age 6.B.A The minimum age for certifying staff is 21 years. 6.B.A.40 Utrustning, verktyg och material Erforderlig utrustning, verktyg och material (Se även Del 145, AMC 145.A.40(a)) 6.B.A.40.1 Organisationen skall ha tillgång till och använda erforderlig utrustning, verktyg och material för att utföra arbeten inom det godkända arbetsområdet. 6.B.A Då tillverkaren specificerar ett visst verktyg eller viss utrustning skall organisationen använda sig av detta verktyg eller denna utrustning, såvida inte den behöriga myndigheten via förfaranden som finns angivna i verkstadshandboken medger användning av alternativa verktyg eller utrustning. 6.B.A Utrustning och verktyg skall alltid finnas tillgängliga, förutom då det gäller verktyg eller utrustning som används så sällan att de inte alltid måste finnas tillgängliga. Sådana fall skall anges i ett förfarande i verkstadshandboken. 6.B.A.40 Equipment, tools and material Required equipment, tools and material (See also Part 145, AMC 145.A.40(a)) 6.B.A.40.1 The organisation shall have available and use the necessary equipment, tools and material to perform the approved scope of work. 6.B.A Where the manufacturer specifies a particular tool or equipment, the organisation shall use that tool or equipment, unless the use of alternative tooling or equipment is agreed by the competent authority via procedures specified in the exposition. 6.B.A Equipment and tools must be permanently available, except in the case of any tool or equipment that is so infrequently used that its permanent availability is not necessary. Such cases shall be detailed in an exposition procedure. 6.B.A Utnyttjas ej i V6B 6.B.A Not required for V-6B Underhåll och kalibrering av verktyg och utrustning (Se även Del 145, AMC 145.A.40(b)) 6.B.A.40.2 Organisationen skall se till att alla verktyg, all utrustning och i synnerhet all provutrustning är underhållen, kontrollerade och kalibrerade enligt en officiellt erkänd standard och med sådana intervall att användbarhet och precision garanteras. Register över sådana kalibreringar och spårbarhet hos den tillämpade standarden skall förvaras hos organisationen. Maintenance and calibration of tools and equipment (See also Part 145, AMC 145.A.40(b)) 6.B.A.40.2 The organisation shall ensure that all tools, equipment and particularly test equipment, as appropriate, are maintained, controlled and calibrated according to an officially recognised standard at a frequency to ensure serviceability and accuracy. Records of such calibrations and traceability to the standard used shall be kept by the organisation. Sida/Page: V-6B-14

15 6.B.A.42 Godkännande av komponenter och programvaruprodukter (Se även Del 145, AMC 145.A.42(a)) 6.B.A.42.1 Alla komponenter och programvaruprodukter skall klassificeras och på lämpligt sätt indelas i följande kategorier: 6.B.A Komponenter som är i tillfredsställande skick, godkända enligt FLYGI blankett 1 eller likvärdigt dokument och märkta i enlighet med RML-V-5,Underavdelning Q. 6.B.A Driftsodugliga delar som skall underhållas i enlighet med detta avsnitt. 6.B.A Obrukbara komponenter som klassificeras i enlighet med 6.B.A B.A Standarddelar som används i luftfartsprodukter och som finns specificerade i tillverkarens illustrerade reservdelskatalog och/eller underhållsdata. 6.B.A Material, såväl råvaror som förbrukningsartiklar, som används under underhållsarbetet om organisationen är förvissad om att materialet uppfyller erforderlig specifikation och kan spåras på rätt sätt. Allt material skall åtföljas av dokumentation som entydigt hänför sig till det enskilda materialet och innehåller en förklaring om överensstämmelse med specifikationen jämte uppgifter om såväl tillverkare som leverantörskälla. 6.B.A Programvaruprodukter, inklusive modulära integrerade avioniksystem med tillhörande systemkonfigurationsfil och hårdvaruelement. Programvaruprodukter måste omfattas av instruktionerna för bibehållen systemvärdighet och kontinuerlig luftvärdighet enligt RML-V (Se även Del 145, AMC 145.A.42(b)) 6.B.A.42.2 Innan en komponent eller programvaruprodukt installeras, skall organisationen se till att denna komponent eller programvaruprodukt är lämplig att montera i de fall olika modifieringar och/eller Flygsäkerhetsdirektiv kan vara tillämpliga. 6.B.A.42 Acceptance of components and software products (See also Part 145, AMC 145.A.42(a)) 6.B.A.42.1 All components and software products shall be classified and appropriately segregated into the following categories: 6.B.A Components which are in a satisfactory condition, released on a FLYGI Form 1 or equivalent and marked in accordance with RML- V-5 Subpart Q. 6.B.A Unserviceable components which shall be maintained in accordance with this section. 6.B.A Unsalvageable components which are classified in accordance with 6.B.A B.A Standard parts used on an aeronautical product when specified in the manufacturer's illustrated parts catalogue and/or the maintenance data. 6.B.A Material both raw and consumable used in the course of maintenance when the organisation is satisfied that the material meets the required specification and has appropriate traceability. All material must be accompanied by documentation clearly relating to the particular material and containing a conformity to specification statement plus both the manufacturing and supplier source. 6.B.A Software products, inclusive of Integrated Modular Avionics (IMA) Systems with its System Configuration File and associated hardware elements. Software products must be covered by instructions for sustained system worthiness and/or continued airworthiness in accordance with RML-V (See also Part 145, AMC 145.A.42(b)) 6.B.A.42.2 Prior to installation of a component or a Software product, the organisation shall ensure that the particular component or Software product is eligible to be fitted when different modification and/or Flight safety directive standards may be applicable. Sida/Page: V-6B-15

16 (Se även Del 145, AMC 145.A.42(c)) 6.B.A.42.3 Organisationen får inom sina egna anläggningar tillverka ett begränsat sortiment av delar som används under pågående arbete förutsatt att förfaranden finns angivna i verkstadshandboken. (Se även Del 145, AMC 145.A.42(d)) 6.B.A.42.4 Komponenter som har uppnått sin certifierade livslängd eller som har en defekt som inte går att reparera skall klassificeras som obrukbara och får inte tillåtas att åter komma in i komponentlagersystemet, såvida inte den certifierade driftslivslängden har förlängts eller en reparationsåtgärd har godkänts i enlighet med RML-V-5. (See also Part 145, AMC 145.A.42(c)) 6.B.A.42.3 The organisation may fabricate a restricted range of parts to be used in the course of undergoing work within its own facilities provided procedures are identified in the exposition. (See also Part 145, AMC 145.A.42(d)) 6.B.A.42.4 Components which have reached their certified life limit or contain a non-repairable defect shall be classified as unsalvageable and shall not be permitted to re-enter the component supply system unless certified life limits have been extended or a repair solution has been approved according to RML-V-5. 6.B.A.45 Underhållsdata 6.B.A.45.1 Organisationen skall inneha och använda tillämpliga och aktuella godkända underhållsdata vid utförandet av underhåll, inklusive modifieringar och reparationer. Tillämpliga innebär att de är relevanta för den luftfartsprodukt eller process som är angiven i organisationens förteckning över godkända klassbehörigheter och i alla tillhörande kapabilitetslistor. 6.B.A Då underhållsdata tillhandahålls av en operatör eller kund skall organisationen inneha sådana data under det att arbetet pågår med undantag för behovet av att uppfylla kraven i 6.B.A (Se även Del 145, AMC 145.A.45(b)) 6.B.A.45.2 I denna underavdelning skall tilllämpliga underhållsdata utgöras av något av nedanstående: 6.B.A Samtliga tillämpliga krav, förfaranden, operativa direktiv eller information som utfärdats av FSI med stöd av RML, eller av den myndigheten som svarar för tillsynen av luftfartsprodukten. 6.B.A Samtliga tillämpliga militära flygsäkerhetsdirektiv som utfärdats av den myndighet som ansvarar för tillsynen av luftfartsprodukten eller av den myndighet som utfärdat materielsystemintyget eller typcertifikatet. 6.B.A.45 Maintenance data 6.B.A.45.1 The organisation shall hold and use applicable current approved maintenance data in the performance of maintenance, including modifications and repairs. Applicable means relevant to aeronautical product or process specified in the organisation's approval class rating schedule and in any associated capability list. 6.B.A In the case of maintenance data provided by an operator or customer, the organisation shall hold such data when the work is in progress, with the exception of the need to comply with 6.B.A (See also Part 145, AMC 145.A.45(b)) 6.B.A.45.2 For the purposes of this Subpart, applicable maintenance data shall be any of the following: 6.B.A Any applicable requirement, procedure, operational directive or information issued by FSI under RML or, by the authority responsible for the oversight of the aeronautical product; 6.B.A Any applicable military Flight Safety Directive issued by the authority responsible for the oversight of the aeronautical product, or issued by the original Materiel system clearance or Type Certificate Authority; Sida/Page: V-6B-16

17 6.B.A Instruktioner för bibehållen systemvärdighet utfärdade av innehavare av berört militärt Materielsystemintyg eller innehavaren av typcertifikatet, innehavaren av det kompletterande typcertifikatet eller av varje annan organisation som enligt RML-V-5 skall publicera data och, när det gäller luftfartsprodukter från tredje land, de systemvärdighetsdata som föreskrivs av den myndighet som ansvarar för tillsynen av luftfartsprodukten. 6.B.A Samtliga tillämpliga standarder såsom, men inte begränsat till, rutinmässiga underhållsstandarder som är erkänd av FSI eller byrån när så är tillämpligt som en god standard för underhåll. 6.B.A Samtliga tillämpliga data som utfärdats i enlighet med punkt 6.B.A Rapportering av felaktiga underhållsdata (Se även Del 145, AMC 145.A.45(c)) 6.B.A.45.3 Organisationen skall upprätta förfaranden för att se till att felaktiga, ofullständiga eller tvetydiga förfaranden, rutiner, uppgifter eller underhållsinstruktioner som upptäcks och som ingår i de underhållsdata som används av underhållspersonalen registreras och meddelas till den som författat dessa underhållsdata. Ändringar till underhållsinstruktioner (Se även Del 145, AMC 145.A.45(d)) 6.B.A.45.4 Organisationen får enbart modifiera underhållsinstruktioner i enlighet med ett förfarande som angivits i underhållsorganisationens verkstadshandbok. För sådana ändringar gäller att organisationen skall visa att de resulterar i likvärdig eller förbättrad underhållsstandard och organisationen skall underrätta innehavaren av typcertifikatet om sådana ändringar. Underhållsinstruktioner i denna punkt betyder instruktioner om hur en särskild underhållsåtgärd skall utföras. De omfattar inte teknisk konstruktion för reparationer och modifieringar vilka omfattas av reglerna enligt RML-V-5M respektive V-5D. 6.B.A Instructions for sustained system worthiness issued by the holder of the applicable military Materiel system clearance, or type certificate holders, supplementary type certificate holders, any other organisation required to publish such data by RML-V-5 and in the case of aeronautical products from third countries the system worthiness data mandated by the authority responsible for the oversight of the aeronautical product; 6.B.A Any applicable standard, such as but not limited to, maintenance standard practices recognised by FSI or the Agency when applicable as a good standard for maintenance; 6.B.A Any applicable data issued in accordance with paragraph 6.B.A Notification of erroneous maintenance data (See also Part 145, AMC 145.A.45(c)) 6.B.A.45.3 The organisation shall establish procedures to ensure that if found, any inaccurate, incomplete or ambiguous procedure, practice, information or maintenance instruction contained in the maintenance data used by maintenance personnel is recorded and notified to the author of the maintenance data. Changes to maintenance instructions (See also Part 145, AMC 145.A.45(d)) 6.B.A.45.4 The organisation may only modify maintenance instructions in accordance with a procedure specified in the maintenance organisation's exposition. With respect to those changes, the organisation shall demonstrate that they result in equivalent or improved maintenance standards and shall inform the type-certificate holder of such changes. Maintenance instructions for the purposes of this paragraph means instructions on how to carry out the particular maintenance task: they exclude the engineering design of repairs and modifications that are covered by RML-V-5M and V-5D respectively. Sida/Page: V-6B-17

18 System med arbetskort eller arbetsblad 6.B.A.45.5 Organisationen skall ha ett gemensamt system med arbetskort eller arbetsblad som skall användas i alla relevanta delar av organisationen. Dessutom skall organisationen antingen noggrant ange på sådana arbetskort eller arbetsblad de underhållsdata som ingår i punkterna 6.B.A.45.2 och 6.B.A.45.4 eller ange noggranna hänvisningar till den eller de särskilda underhållsåtgärder som ingår i sådana underhållsdata. Arbetskort och arbetsblad kan vara framtagna med hjälp av dator och förvaras i en elektronisk databas under förutsättning att det finns både fullgoda skydd mot obehöriga ändringar och en elektronisk reservdatabas som skall uppdateras inom 24 timmar efter det att någon ändring gjorts i den elektroniska huvuddatabasen. Komplicerade underhållsåtgärder skall skrivas över på arbetskorten eller arbetsbladen och delas upp i tydliga moment för att garantera ett register över fullgörandet av hela underhållsåtgärden. 6.B.A Då organisationen genomför underhåll åt en operatör av en luftfartsprodukt som kräver att dennes system med arbetskort eller arbetsblad skall användas, så får detta användas. I detta fall skall organisationen upprätta ett förfarande för att se till att operatörens arbetskort eller arbetsblad fylls i korrekt. Tillgång till godkända underhållsdata (Se även Del 145, AMC 145.A.45(f)) 6.B.A.45.6 Organisationen skall säkerställa att alla tillämpliga godkända underhållsdata finns lätt tillgängliga för användning när de behövs av underhållspersonalen. Aktuella underhållsdata (Se även Del 145, AMC 145.A.45(g)) 6.B.A.45.7 Organisationen skall fastställa ett förfarande för att se till att de underhållsdata som den kontrollerar hålls aktuella. Då det gäller underhållsdata som operatören/kunden kontrollerar och tillhandahåller, skall organisationen kunna visa att den antingen har en skriftlig bekräftelse från operatören/kunden att alla sådana underhållsdata är aktuella eller att den har arbetsordrar som anger ändringsstatus för underhållsdata som skall användas eller att den kan visa att den finns med på operatörens/kundens ändringslista för underhållsdata. Work card or work sheet system 6.B.A.45.5 The organisation shall provide a common work card or work sheet system to be used throughout relevant parts of the organisation. In addition, the organisation shall either transcribe accurately the maintenance data contained in paragraphs 6.B.A.45.2 and 6.B.A.45.4 onto such work cards or work sheets or make precise reference to the particular maintenance task or tasks contained in such maintenance data. Work cards and work sheets may be computer generated and held on an electronic database subject to both adequate safeguards against unauthorised alteration and a backup electronic database which shall be updated within 24 hours of any entry made to the main electronic database. Complex maintenance tasks shall be transcribed onto the work cards or work sheets and subdivided into clear stages to ensure a record of the accomplishment of the complete maintenance task. 6.B.A Where the organisation provides a maintenance service to an aeronautical product operator who requires their work card or work sheet system to be used then such work card or work sheet system may be used. In this case, the organisation shall establish a procedure to ensure correct completion of the operators' work cards or work sheets. Access to approved maintenance data (See also Part 145, AMC 145.A.45(f)) 6.B.A.45.6 The organisation shall ensure that all applicable approved maintenance data is readily available for use when required by maintenance personnel. Current maintenance data (See also Part 145, AMC 145.A.45(g)) 6.B.A.45.7 The organisation shall establish a procedure to ensure that maintenance data it controls is kept up to date. In the case of operator/customer controlled and provided maintenance data, the organisation shall be able to show that either it has written confirmation from the operator/customer that all such maintenance data is up to date or it has work orders specifying the amendment status of the maintenance data to be used or it can show that it is on the operator/customer maintenance data amendment list. Sida/Page: V-6B-18

19 Spårbarhet till godkända underhållsdata 6.B.A.45.8 Organisationen måste kunna påvisa överensstämmelse mellan kraven i tillämpliga godkända underhållsdata och utfört underhåll inklusive monterade komponenter samt installerade programvaruprodukter. Traceability to approved maintenance data 6.B.A.45.8 The organisation must be able to show conformity between requirements in applicable approved maintenance data and maintenance carried out including fitted components and installed software products. 6.B.A.47 Produktionsplanering (Se även Del 145, AMC 145.A.47(a)) 6.B.A.47.1 Organisationen skall ha ett system, som är lämpligt för arbetets mängd och svårighetsgrad, för att planera tillgängligheten för all erforderlig personal, verktyg, utrustning, material, underhållsdata och lokaler för att garantera att underhållsarbetet fullgörs på ett säkert sätt. (Se även Del 145, AMC 145.A.47(b)) 6.B.A.47.2 Planeringen av underhållsåtgärder och organisation av skiftgång skall ta hänsyn till begränsningar med avseende på mänskliga prestationer. (Se även Del 145, AMC 145.A.47(c)) 6.B.A.47.3 När det krävs att, till följd av skiftgång eller personalbyte, underhållsåtgärder lämnas över för fortsatt arbete eller slutförande av arbete skall relevant information korrekt meddelas mellan den personal som slutar och den som börjar. 6.B.A.47 Production planning (See also Part 145, AMC 145.A.47(a)) 6.B.A.47.1 The organisation shall have a system appropriate to the amount and complexity of work to plan the availability of all necessary personnel, tools, equipment, material, maintenance data and facilities in order to ensure the safe completion of the maintenance work. (See also Part 145, AMC 145.A.47(b)) 6.B.A.47.2 The planning of maintenance tasks, and the organising of shifts, shall take into account human performance limitations. (See also Part 145, AMC 145.A.47(c)) 6.B.A.47.2 When it is required to hand over the continuation or completion of maintenance tasks for reasons of a shift or personnel change over, relevant information shall be adequately communicated between outgoing and incoming personnel. 6.B.A.50 Intygsutfärdande Underhållsintyg (Se även Del 145, AMC 145.A.50(a)) 6.B.A.50.1 Ett underhållsintyg skall utfärdas av vederbörligt behörig intygsutfärdande personal för organisationens räkning när det har kontrollerats att allt beordrat underhåll har utförts på rätt sätt av organisationen i enlighet med förfaranden angivna i 6.B.A.70 och med hänsyn till tillgängligheten och användningen av underhållsdata som anges i 6.B.A.45 samt att det inte finns några krav som inte uppfyllts och som är kända för att kunna utgöra allvarlig fara för flygsäkerheten. (Se även Del 145, AMC 145.A.50(b)) 6.B.A.50.2 Ett underhållsintyg skall utfärdas före drift när något underhåll har slutförts på flygsäkerhetspåverkande markmateriel, inklusive typbundna stödsystem eller, beträffande åtgärder som påverkar den operationella säkerheten för ett ATM-system, före driftsättning. 6.B.A.50 Certification of maintenance Certificate of release to service (See also Part 145, AMC 145.A.50(a)) 6.B.A.50.1 A certificate of release to service shall be issued by appropriately authorised certifying staff on behalf of the organisation when it has been verified that all maintenance ordered has been properly carried out by the organisation in accordance with the procedures specified in 6.B.A.70, taking into account the availability and use of the maintenance data specified in 6.B.A.45 and that there are no non-compliances which are known that hazard seriously the flight safety. (See also Part 145, AMC 145.A.50(b)) 6.B.A.50.2 A certificate of release to service shall be issued before operation at the completion of any maintenance on Flight safety related ground materiel, inclusive of Type related support systems or before operational use of ATM systems following undertaking of operational safety related tasks. Sida/Page: V-6B-19

20 Not. En komponent eller programvaruprodukt som har underhållits utanför den flygsäkerhetspåverkande markmaterielen kräver utfärdande av ett underhållsintyg för sådant underhåll och ytterligare ett underhållsintyg avseende korrekt montering i markmaterielen när denna utförs. 6.B.A.50.3 Nya fel eller ofullständiga arbetsorder för underhåll som upptäcks under ovanstående underhåll skall påpekas för operatören med det specifika syftet att träffa en överenskommelse om att åtgärda sådana fel eller komplettera de saknade delarna på underhållsarbetsordern. Om operatören säger nej till att sådant underhåll utförs enligt denna punkt, då gäller punkt 6.B.A Auktoriserat underhållsintyg för komponent och programvaruprodukt (Se även Del 145, AMC 145.A.50(d)) 6.B.A.50.4 Ett underhållsintyg skall utfärdas då underhåll på en komponent eller programvaruprodukt som inte är monterad i en överordnad luftfartsprodukt slutförts. Det auktoriserade underhållsintyget eller en etikett med luftvärdighetsgodkännande som identifierats som FLYGI blankett 1 i Tillägg I till denna underavdelning utgör komponentens underhållsintyg. När en organisation underhåller en komponent eller programvaruprodukt för eget bruk kan det hända att en FLYGI blankett 1 inte är nödvändig beroende på organisationens interna förfaranden för utfärdande av underhållsintyg enligt definitionen i handboken. Uppskjutet underhåll (Se även Del 145, AMC 145.A.50(e)) 6.B.A.50.5 Genom undantag från punkt 6.B.A.50.1 får organisationen när den inte kan slutföra allt underhåll som beordrats utfärda ett underhållsintyg inom den godkända luftfartsproduktens begränsningar. Organisationen skall föra in detta i luftfartsproduktens överordnade underhållsintyg innan sådant intyg signeras. Note. A component or software product which has been maintained off the flight safety related ground materiel requires the issue of a certificate of release to service for such maintenance and another certificate of release to service in regard to being installed properly on the flight safety related ground materiel when such action occurs. 6.B.A.50.3 New defects or incomplete maintenance work orders identified during the above maintenance shall be brought to the attention of the operator for the specific purpose of obtaining agreement to rectify such defects or completing the missing elements of the maintenance work order. In the case where the operator declines to have such maintenance carried out under this paragraph, paragraph 6.B.A.50.5 is applicable. Authorised release certificate for component and software product (See also Part 145, AMC 145.A.50(d)) 6.B.A.50.4 A certificate of release to service shall be issued at the completion of any maintenance on a component or software product whilst off the superior aeronautical product. The authorised release certificate or airworthiness approval tag identified as FLYGI Form 1 in Appendix I to this Subpart constitutes the component certificate of release to service. When an organisation maintains a component or software product for its own use, a FLYGI Form 1 may not be necessary depending upon the organisation's internal release procedures defined in the exposition. Deferred maintenance (See also Part 145, AMC 145.A.50(e)) 6.B.A.50.5 By derogation to paragraph 6.B.A.50.1, when the organisation is unable to complete all maintenance ordered, it may issue a certificate of release to service within the approved limitations of the aeronautical product. The organisation shall enter such fact in the certificate of release to service of the superior aeronautical product before the issue of such certificate. Sida/Page: V-6B-20

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A)

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) TILLÄGG till LUFTFARTSSYSTEMET och FLYGOPERATIVA PROCEDURER för PPL KSAB 2014:2 FÖRORD Tillägg för den som önskar utbilda sig

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Authority Requirements for Air Operations (ARO)

Authority Requirements for Air Operations (ARO) Authority Requirements for Air Operations (ARO) Jonas Gavelin Sektionen för EU-OPS verksamhet Regelstruktur - Del ARO - Authority Requirements Air Operations Originalbild framtagen av EASA Struktur Part

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Nätkod Requirement for Generators

Nätkod Requirement for Generators EI1000, W-3.1, 2013-01-30 BILAGA 2 1 (20) Diarienr Internationella avdelningen Nätkod Requirement for Generators Bakgrund Syftet med denna nätkod avseende anslutning av betydande produktionsenheter till

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Säker användning av nanomaterial

Säker användning av nanomaterial Rapport Nr 1/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Säker användning av nanomaterial Behov av reglering och andra åtgärder rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är upprättad på sex originalspråk arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Tekniska

Läs mer

Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten

Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten Miljöbalkens regler om skyldigheter och ansvar för förorenade områden Rapport 5242 jan 2003 BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS)

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) för Tullverkets CA för informationsutbyte via EDI Version 1.0 2011-05-10 Version 1.0, 2011-05-10 Sid 3 (50) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

SWEDEN CONVENTION ON EXTRADITION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SWEDEN

SWEDEN CONVENTION ON EXTRADITION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SWEDEN SWEDEN Extradition TIAS 5496 14 U.S.T. 1845; 1961 U.S.T. LEXIS 886 October 24, 1961, Date-Signed December 3, 1963, Date-In-Force STATUS: [*1] Convention and protocol signed at Washington October 24, 1961;

Läs mer

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden RAPPORT 5490 APRIL 2006 Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer