RML-V-1. Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning. Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RML-V-1. Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning. Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command"

Transkript

1 Militära Flyginspektionen RML-V-1 Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command M Utgåva 1

2 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 Fastställelseskrivelse Ratification Letter Sida/Page: V-1-ii

3 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 REGELVERKSSTRUKTUR STRUCTURE OF RML Regler för Militär Luftfart Rules of Military Aviation RML - G Grunder/Basic RML - V Verksamheter - Operators and Providers RML - P Personal - Personnel RML - M Materielsystem och förnödenheter - Materiel systems, Equipment and Supply RML - F Mark, anläggningar och lokaler - Ground, Construction and Premises RML - D Specifika driftskrav på verksamheter - Particular Operational Requirements RML-V-1 Ledning - Command RML-V-2 Flygdrift - Aircraft operations RML-V-3 Flygplatser och baser - Aerodromeand War base Operations RML-V-4 Flygled, stril och samband - Air trafficand Mission control, Comm. RML-V-5 Utveckling, certifiering och produktion av luftfartsprodukter - Development Certification and Production of Aeronautical products RML-V-6 Flygunderhållstjänst - Aviation Maintenance Sida/Page V-1-iii

4 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page: V-1-iv

5 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 FÖRORD Regler för militär luftfart Verksamheter Del 1, (RML V-1) innehåller föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till följande målgrupper: 1. De personer inom Högkvarteret, som leder respektive har roller i de processer som levererar förutsättningar och yttre restriktioner för militär luftfart. Hit hör Operationsledningen (OP), Krigförbandsledningen (KRI), Grundorganisationsledningen (GRO), Planeringsstaben (PLAN) samt Personalstaben (PERS). 2. De personer inom Försvarsmaktens enheter på central nivå, som leder utvecklings- och övningsverksamhet och uppdragssamordnar flygstridskrafter respektive andra stridskrafter, som innehåller flygsäkerhetspåverkande materielsystem. Hit hör Armé-, Marin- och Flygvapencentum respektive Försvarsmaktens Underhållscentrum. 3. De personer som leder den verksamhet inom Försvarsmaktens grundorganisation som omfattas av det militära luftfartssystemet. Hit hör flygflottiljer (motsv.), underhållsregementen, flygverkstäder, skolor och andra enheter som svarar för verksamhet som innehåller luftfartsrelaterade tjänster eller i övrigt hanterar luftfartsprodukter. 4. De verksamhetsledare som svarar för leverans av luftfartsrelaterade tjänster inklusive leverans av luftfartsprodukter till Försvarsmakten. Berörda verksamheter omfattas av kravet på auktorisation enligt tillämplig del i RML-V-serien och skall implementera tillämpliga krav enligt RML- V-1 Underavdelning C. PREFACE Rules of military aviation, Operators and Providers Part 1, (RML-V-1) contains rules and general advice primarily addressing persons belonging to the following parties: 1. Those persons within the Headquarter, in command of, or being part of processes delivering conditions or external restrictions related to military aviation. To this category belongs the Joint Operations Command (OP), the Joint Organisation and Procurement Command (KRI), the Joint Training Command (GRO), the Plans and Policy Staff (PLAN) and the Personnel Staff (PERS). 2. Those persons within the Swedish Armed Forces at central level, in command of development work and centralised training and co-ordination of commissions for aviators and other forces that include flight safety related materiel systems. This category includes the Army- Naval- and Air Force centre and the Maintenance centre of the Armed Forces. 3. Those persons in command of units within the basic organisation of the Swedish Armed Forces that belong to the military aviation system. This category includes the Flying stations (equiv.), the Maintenance (supply) regiments, schools and other units that are responsible for activities including aviation related service or involved in provision of aeronautical products. 4. Those accountable managers who are responsible for delivery of aviation related services including delivery of aeronautical products to the Swedish Armed Forces. Operators or providers concerned must be authorised according to applicable parts of the RML-V-series and shall implement applicable requirements according to RML- V-1 Subpart C. Sida/Page V-1-v

6 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 Not 1. För närvarande svarar den militära flyginspektionen (FLYGI) i fred för tilldelning av luftrum för luftfartygs manövrering. Not 2. I Försvarsmaktens helikopterflottilj ingående förbandsenheter behandlas som Flygflottilj (motsv.) Not 3. Särskilt utpekade medarbetare vid Försvarsmaktens rekryteringscentrum (RekryC), respektive Flygmedicincentrum (FMC) utövar tillsyn (Inträdeskontroll) på uppdrag av FLYGI och dessa personer styrs i detta avseende av FLYGI arbetsordning. Text markerad med kursiv stil är föreskrifter för militär luftfart. Föreskrift som är hämtade från annan författningssamling såsom Försvarsmaktens Författningssamling (FFS), markeras genom att aktuell föreskrifts benämning anges inom parentes efter förskriftstextens slut (t ex FFS 1997:15). RML-V-1 kommer att utsändas enligt särskilt upprättad sändlista. Under andra halvåret 1998 avses en RML-pärm att utsändas med upprättat innehåll. Ändringar kommer därefter att distribueras via Försvarets bok- och blankettförråd. Erfarenheter av och synpunkter på RML-V-1 insänds till, FLYGI Högkvarteret, Försvarsmakten STOCKHOLM. Note 1. At present, the Inspectorate of Military Flight Safety (FLYGI) is responsible for provision of air space for aircraft movement during time of peace. Note 2. Units belonging to the Helicopter wing of the Swedish Armed Forces are treated as Flying stations (equiv.). Note 3. Designated staff members at the Recruitment Centre of the Swedish Armed Forces, and at the Flight medical centre are performing supervision (Entry control) on behalf of FLYGI and these persons are in this respect controlled by FLYGI internal rules. Passages printed in Italics are rules for military aviation. A rule in RML - V-1 that is quoted from another set of rules like Försvarsmaktens Författningssamling (FFS), is printed with its designation within brackets at the end of the passage (e.g. FFS 1997:15). RML-V-1 will be distributed according to a particular distribution list. During the second half of 1998 a RML - cover will be distributed with an updated content. Revisions will later on be distributed through Försvarets Bok - och blankettförråd. Experiences from and suggestions on RML-V- 1shouldbesenttoTheInspectorateofMilitary Flight Safety, FLYGI, Headquarters, Swedish Armed Forces, STOCKHOLM Åke Svedén Flygsäkerhetsinspektör Åke Svedén Inspector of Military Flight Safety Sida/Page: V-1-vi

7 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 Interimistiska regler För att uppnå en väl avvägd övergång till RML krav skall följande interimistiska föreskrifter gälla: Flygsäkerhetsinspektören (FSI) avgör vilka militära luftfartsdokument som skall introduceras och i vilken ordningsföljd efter hand som de olika minimikraven är uppfyllda. FSI meddelar berörda verksamhetsutövare i vilken takt och på vilket sätt som övergång till RML-V-1 krav skall ske. Interim Rules In order to achieve a balanced transition to RML rules, the following interim rules shall apply: The Inspector of Military Flight Safety (FSI) decides upon what military aviation documents that shall be introduced in what sequence as required requirements for entry have been satisfied. FSI will inform operators and providers concerned about the pace and how the transition to RML-V-1 rules shall take place. Begäran om godkännande eller förnyelse av militärt luftfartsdokument skall tills vidare först insändas på anmodan av FSI. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Militär flygverksamhet (OSF), skall gälla vid konflikt mellan krav och ansvarsfördelning enligt RML- V-1 och motsvarande krav och ansvarsfördelning enligt OSF. I övrigt kommer ansvarsfördelningen enligt definitionerna för verksamhetsledare och övriga befattningshavare vid flygflottilj (motsv.) enligt RML-V att först introduceras i samband med att Typflottilj intas. (Hkv skr Nr 023:66865). Dessa interimistiska regler upphör att gälla Request for grant or renewal of military aviation documents shall until further notice only take place upon FSI request. Rules and Safety requirements for Military Aviation (OSF) shall take precedence if a conflict between requirements and distribution of responsibilities according to RML-V-1 and corresponding requirements and distribution of responsibility according to OSF should occur. The distribution of responsibility according to the definitions in RML-V for accountable managers and other persons at Flying station (equiv.) will be introduced the first time a Standardised Flying station is inaugurated. (Hkv No. 023:66865). These interim rules will expire on Sida/Page V-1-vii

8 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page: V-1-viii

9 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fastställelseskrivelse...ii Regelverksstruktur...iii Förord...v Interimistiska regler...vii Innehållsförteckning...ix Kontrollista RML-V-1...xiii Förteckning över ändringar RML-V-1...xv Underavdelning A - Generellt Begrepp Tillämpning Berörda verksamhetspåverkare Krav på verksamhetspåverkare Verksamhetsutövare Krav på auktorisation Kvalificerade sökande Ansökan Krav för utfärdande Krav på dokumentation Krav för att erhålla auktorisation Ändringar i verksamheten Överlåtelse av auktorisationen Särskilda villkor för auktorisationen Förändring av de särskilda villkoren Tillsynsaktiviteter Varaktighet Ansvarstagande...21 Slut på Underavdelning A...21 Underavdelning B - Särskilda krav på produkter levererade av verksamhetspåverkare Försvarsmaktsnivå (nivå 0) Försvarssystemnivå (nivå 1) Flygmaterielsystemnivå (nivå 2) Förband och grundorganisation Personal Materiel Mark, anläggningar och lokaler Samordning av luftfart...7 Slut på Underavdelning B...8 Underavdelning C Generella krav på verksamhetsutövare inom det militära luftfartssystemet Tillämpning Ledningsprocesser Ansvar och befogenheter Särskilt godkända ansvarshavare Ansvarskedja till leverantörer Organisation Krav på processbeskrivningar...7 Sida/Page V-1-ix

10 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V Huvudprocesser vid flygflottilj (motsv.) Ekonomi Personal och andra resurser Verksamhetsuppföljning Ändringar och avvikelser Granskning av verksamhetsförutsättningar Behandling av avvikande luftfartsprodukter Identifiering av osäkra eller icke luftvärdiga luftfartsprodukter Direktanmälan till tillsynsmyndigheten Utredning och slutbehandling av avvikande luftfartsprodukter Korrektiva åtgärder Preventiva åtgärder Verksamhetsrevision Ständig förbättringsverksamhet Slut på Underavdelning C Sida/Page: V-1-x

11 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 TABLE OF CONTENTS Ratification Letter...ii Sructure of RML...iii Preface...v Interim Rules...vii Table of contents...xi List of effective pages RML-V-1...xiii List of incorporated changes RML-V-1...xv Subpart A General Definitions Applicability Condition makers concerned Requirements for condition makers Operators or providers Authorisation required Eligibility Application Requirements for issue Required documentation Requirements for authorisation Changes to the organisation Transferability Terms of authorisation Change to the Terms of authorisation Investigation Duration Responsibility...21 End of Subpart A...21 Subpart B - Particular requirements related to products delivered by condition makers Armed Forces level (level 0) Defence system level (level 1) Air materiel system level (level 2) Military units and basic organisation Personnel Materiel Ground, constructions and premises Co-ordination of aviation...7 End of Subpart B...8 Subpart C Basic rules applicable to operators and providers within the military aviation system Applicability Management processes Responsibility and authority Postholders acceptable to FSI Chain of responsibility to contractors Organisation Required process documentation...7 Sida/Page V-1-xi

12 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V Core operation processes at a flying station (equiv.) Economy Personnel and other resources Follow-up on performance Change- and deviation control Preventive review of operational conditions Control of non-conforming aeronautical products Identification of unsafe or unairworthy aeronautical products Alert reporting to the Authority Review and disposition of non-conforming aeronautical products Corrective actions Preventive action Audit and appraisal Continuous process improvement End of Subpart C Sida/Page: V-1-xii

13 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 Kontrollista RML-V-1 List of effective pages RML-V-1 Sida/Page Datum/Date Sida/Page Datum/Date Sida/Page Datum/Date Sida/Page V-1-xiii

14 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page: V-1-xiv

15 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 Förteckning över ändringar RML-V-1 List of incorporated changes RML-V-1 Nr/ No. Ändringens datum/ Date of Change Införd den/ Incorporated on: Införd av/ Inserted by: Signature Nr/ No Ändringens datum/ Date of Change Införd den/ Incorporated on: Införd av/ Inserted by: Signature Sida/Page V-1-xv

16 Militära Flyginspektionen RML-V-1 RML-V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page: V-1-xvi

17 Underavdelning A - Generellt 1.1 Begrepp Med militär luftfart avses i dessa föreskrifter all verksamhet inom det militära luftfartssystemet (definierat enligt 1.1.2), innefattande utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande och avveckling av förband och materielsystem som ingår i det militära luftfartssystemet samt av den mark, de anläggningar, lokaler och förnödenheter, som erfordras för det militära luftfartssystemet. (FFS 1997:15) Det militära luftfartssystemet omfattar ett flygdriftssystem (definierat enligt 1.1.3), ett flygplats- och bassystem (enligt 1.1.4) samt ett luftrumssystem (enligt 1.1.5). Dessa delsystem verkar inom landet i ett luftfartssystem som även omfattar delsystem tillhörande det civila luftfartssystemet. (FFS 1997:15) Flygdriftssystem avser förband inklusive personal, flygmaterielsystem och övriga luftfartsprodukter samt andra verksamhetsutövare som tillhandahåller luftfartsrelaterade tjänster för utveckling, anskaffning nyttjande, vidmakthållande och avveckling i ett livscykelperspektiv. (RML-G-1.3) Subpart A General 1.1 Definitions Military aviation covers with respect to these rules, all activities within the military aviation system (defined according to 1.1.2), including development, acquisition, deployment and operation, support, dismantling and possible recycling of military units and materiel systems belonging to the military aviation system as well as ground, constructions, premises, equipment and supplies, required for the military aviation system. (FFS 1997:15) The military aviation system comprises of an aircraft operations system (defined according to 1.1.3), an aerodrome and war base system, (according to 1.1.4) and an air space system, (according to 1.1.5). These subsystems are part of the national aviation system that comprises of sub-systems belonging to the civil aviation system as well. (FFS 1997:15) Aircraft operations system covers units including personnel, air materiel systems and other aeronautical products and other operators or providers of aviation related services, for development, acquisition, deployment and operation, support, dismantling and possible recycling in a life cycle perspective. (RML-G-1.3) Sida/Page: V-1A-1

18 1.1.4 Flygplats- och bassystem avser förband inklusive personal, materielsystem och övriga luftfartsprodukter, erforderlig mark, anläggningar och lokaler, luftfartsrelaterade anordningar och utrustning ombord på fartyg och andra installationer samt andra verksamhetsutövare som tillhandahåller luftfartsrelaterade tjänster för utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande och avveckling i ett livscykelperspektiv. (RML-G-1.4) Luftrumssystem avser det luftrum som tillgodoser behovet för luftfartygs manövrering, förband inklusive personal, materielsystem och övriga luftfartsprodukter, erforderlig mark, anläggningar och lokaler samt andra verksamhetsutövare som tillhandahåller luftfartsrelaterade tjänster för utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande och avveckling i ett livscykelperspektiv. (RML-G-1.5) Militärt luftfartsdokument avser behörighetshandling påskriven av Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektör efter godkänd inträdeskontroll. Dokumentet (certifikat eller auktorisationsbevis) kan avse enskild person, verksamhetsutövare, luftfartsrelaterad tjänst, luftfartsprodukt, mark, anläggning, lokal eller annan anordning och utrustning eller annat, som erfordras för det militära luftfartssystemet. (RML-G-1.6) Verksamhetsutövare avser förband, företag eller organisatorisk enhet som ingår i det militära luftfartssystemet. (RML-G-1.7) Aerodrome and war base system covers units including personnel, materiel systems and other aeronautical products, required ground, constructions and premises, aviation related facilities and equipment onboard vessels or other installations and other operators or providers of aviation related services for development, acquisition, deployment and operation, support, dismantling and possible recycling in a life cycle perspective. (RML-G-1.4) Airspace system covers the airspace for aircraft movement, units including personnel, materiel systems and other aeronautical products, required ground, constructions and premises and other operators or providers of aviation related services for development, acquisition, deployment and operation, support, dismantling and possible recycling in a life cycle perspective. (RML-G-1.5) Military aviation document means a certificate or authorisation signed by the Inspector of Military Flight Safety when the applicant has passed the entry control. The document may apply to an individual person, operator or provider, aviation-related service, aeronautical product, ground, construction, premise or other facility and equipment or other things required for the military aviation system. (RML-G-1.6) Operator or provider means a military unit, enterprise or unit that is participant of the military aviation system. (RML-G-1.7) Sida/Page: V-1A-2

19 1.1.8 Luftfartsrelaterad tjänst avser tillhandahållande av de tjänster, inklusive utbildning av personal, luftfartsprodukter, mark, anläggningar, lokaler som erfordras för det militära luftfartssystemet. (RML-G-1.8) Luftfartsprodukt avser varje materielsystem, delsystem, luftfartyg inklusive robot, reservdelar, apparater, programvaruprodukt, grunddata, uppdragsdata, markmateriel eller förbrukningsförnödenhet som kan påverka flygsäkerhetsnivån. (RML-G-1.9) Verksamhetspåverkare avser organisatorisk enhet på central nivå inom Försvarsmakten, som levererar förutsättningar eller yttre restriktioner för militär luftfart (definierad enligt 1.1.1) Försvarssystem (nivå 1) avser i denna föreskrift de försvarssystem som innehåller flygmaterielsystem, (definierade enligt ) eller andra flygsäkerhetspåverkande materielsystem på vilka krav ställs på definierade gränssnitt och samverkansunderlag omfattade av konfigurationsledning. Konfigurationsstatusredovisning är formaliserad med försvarssystemunderlag, (definierade enligt ). (RML-V-5.2.4) Försvarssystemunderlag avser det spårbara samlade underlaget för ingående materielsystem inklusive gränssnitt och samverkansunderlag mot yttre system, samt den dokumentation som krävs för att definiera försvarssystemets egenskaper, som visats överensstämma med funktionella och fysiska krav för en viss baskonfiguration. (RML-V-5.2.5) Aviation related service means the provision of services including training of people, aeronautical products, ground, constructions, premises required for the military aviation system. (RML-G-1.8) Aeronautical product means any materiel system, sub-system, aircraft including missile, product, parts and appliances, software product, basic data and mission data, or consumable and expendable that may have an influence on the level of flight safety. (RML-G-1.9) Condition maker means a central unit within the Swedish Armed Forces that delivers conditions or external restrictions related to military aviation (defined according to 1.1.1) Defence system (level 1) means in this regulation those Defence systems that include Air materiel systems, (defined according to ) or other flight safety related Materiel systems that require interface control drawings and interface requirement specifications supported by configuration management. Configuration status accounting is formalised with Defence system design, (defined according to ). (RML-V-5.2.4) Defence system design means the traceable total documentation for included materiel systems with interface control drawings and interface requirement specifications, and required documentation to define the design features of the Defence system, shown to comply with applicable functional and physical requirements of a particular configuration baseline. (RML-V-5.2.5) Sida/Page: V-1A-3

20 Flygmaterielsystem (nivå 2) avser luftfartyg, (definierat enligt ), med uppdragsberoende hängda, avskjutningsbara och bogserbara produkter, med personburen flygsäkerhetsutrustning, med typbundna stödsystem, (definierade enligt ), med grund- och uppdragsdata samt lagringsmedier, och med tillhörande flygmaterielsystemunderlag. (RML-V-5.2.6) Flygsäkerhetspåverkande materielsystem avser andra materielsystem än flygmaterielsystem (nivå 2) på vilka krav ställs på definierade gränssnitt och samverkansunderlag omfattade av konfigurationsledning, och som omfattas av begreppet luftfartsprodukt (definierad enligt 1.1.9), (RML-V-5.2.6) Luftfartyg tillhörande produktnivån (nivå 3), avser kompletta bemannade eller obemannade militära luftfartyg eller en robot, med skrov, motor och grundfarkostsystem, med uppdragsberoende installerade system, med integration av uppdragsberoende hängda, avskjutningsbara och bogserbara system, med integration av flygförare och övrig besättning, samt styrare (operatör) av obemannat luftfartyg eller robot, med integration av programvaruprodukter för grunddata och uppdragsdata, och med tillhörande militärt typunderlag. (RML-V-5.2.7) Flygsäkerhetspåverkande produkt avser annan produkt än luftfartyg tillhörande produktnivån (nivå 3), som omfattas av begreppet luftfartsprodukt (definierad enligt 1.1.9), (RML-V-5.2.7) Air materiel system (level 2) means an Aircraft, (defined according to ), with mission related attached, deployable and towed products, with flight safety equipment carried by crew members, with Type related support systems, (defined according to ), with basic data and mission related data with storage media, and with appurtenant Air materiel design. (RML-V-5.2.6) Flight safety related materiel system means other materiel system than Air materiel system (level 2) that require interface control drawings and interface requirement specifications supported by configuration management, that is covered by the term Aeronautical product (defined according to 1.1.9), (RML-V-5.2.6) Aircraft, being on product level, (level 3), means completed manned or unmanned military Aircraft or a missile, with airframe, engine and basic air vehicle systems, with mission related installed systems, with the integration of mission related attached, deployable and towed systems, with the integration of pilot(s) and other crew members, and manipulator of unmanned aircraft or missile, with the integration of software products for basic data and mission data, and, with appurtenant Military type design. (RML-V-5.2.7) Flight safety related product means other product than Aircraft on product level (level 3) that are covered by the term Aeronautical product (defined according to 1.1.9), (RML-V-5.2.7) Sida/Page: V-1A-4

21 Typbundna stödsystem avser markmateriel, knuten till visst flygmaterielsystem, omfattande: klargöringsoch underhållsutrustning, utbildningsutrustning, informations- och dataöverföringsutrustning, manualer och datamedier, utvecklingshjälpmedel, riggar och simulatorer, verktyg och produktionsutrustning, speciella tillverkningsprocesser och provutrustning. (RML-V-5.2.8) Militärt certifieringsunderlag avser de funktionella och fysiska kravspecifikationer samt gränsytedefinitioner som skall gälla systemet eller produkten, och som inkluderar utpekade flygsäkerhets- och luftvärdighetskrav som är fastställda på berörd försvarssystemnivå (nivå 1) eller flygmaterielsystemnivå (nivå 2) i samråd med FSI, efter att vederbörande är tillfreds med de utpekade flygsäkerhets- och luftvärdighetskraven. (RML-V ) Type related support system means ground materiel related to a certain Air materiel system, including: equipment for servicing and maintenance, training devices, information and data transfer equipment, manuals and computer stored information, development tools, rigs and simulators, tools and production equipment, special processes, and test equipment. (RML-V-5.2.8) Military Certification Basis means the functional and physical requirement specifications and interface definitions of the system or product concerned, including designated flight safety- and airworthiness requirements, that are approved on Defence systems level (level 1) or Air materiel systems level (level 2), as appropriate, in concurrence with FSI, when he is satisfied with the designated flight safety- and airworthiness requirements. (RML-V ) Delar och enheter avser varje del, konstruktionsenhet, instrument, mekanism, utrustning, apparat, tillbehör eller biutrustning, inklusive informations- och dataöverföringsutrustning (ej inkluderande programvaruprodukter, definierade enligt ), som ingår i, brukas eller avses brukas i ett luftfartyg under flygning, ingår i installerad, hängd, avskjutningsbar eller bogserbar produkt, är buren av besättningsmedlemmar med samma syfte, ingår i flygsäkerhetspåverkande markmateriel, (definierat enligt ) och inkluderar reserv- och modifieringsmateriel, samt standarddelar i överensstämmelse med gällande industri- eller försvarsstandard. (RML-V ) Parts and appliances means any part, instrument, mechanism, equipment, apparatus, appurtenance, or accessory, including information and data transfer equipment, (not including software products, defined according to ), that is part of, used or intended to be used in an Aircraft during flight, is part of installed, attached, deployable or towable product, is carried by crew members for the same purpose, is part of Flight safety related support products, (defined according to ), and includes replacement and modification parts, and Standard parts in accordance with established Industry or Government specifications. (RML-V ) Sida/Page: V-1A-5

22 Programvaruprodukt avser en fullständig uppsättning av dataprogram, rutiner och tillhörande dokumentation och data. (RML-V ) Flygsäkerhetspåverkande markmateriel avser till luftfartyget på marken direktansluten utrustning, marksystem och utrustning som genererar information direkt till luftfartygets system, hanterings- och provutrustning för delar och enheter avsedda för luftfartyg, hanterings- och förvaringsmateriel för förbrukningsförnödenheter och ammunition, och annan markmateriel, som kan påverka flygsäkerhetsnivån. (RML-V ) Flygsäkerhetspåverkande förbrukningsförnödenheter avser flygdrivmedel (flygbränsle), smörjmedel, vätskor, gaser, och liknande produkter, samt ammunition, pyrotekniska och andra utskjutningsbara produkter, som kan påverka flygsäkerhetsnivån. (RML-V ) Not. Begreppet Flygmateriel omfattar begreppen Luftfartyg, enligt , Flygsäkerhetspåverkande produkt, enligt , vissa Delar och enheter enligt , vissa Programvaruprodukter enligt samt vissa flygsäkerhetspåverkande förbrukningsförnödenheter enligt Begreppet Flygmateriel används inte i RML- V Software product means a complete set of computer programs, procedures and possibly associated documentation and data. (RML-V ) Flight safety related support products means equipment directly connected to the aircraft on ground, ground systems and equipment generating information signals directly into the aircraft systems, handling and test equipment for aircraft parts and appliances, handling and storage equipment for flight safety related consumables, expendables and ammunition, and other support products, that may have an influence on the level of flight safety. (RML-V ) Flight safety related consumables, and expendables means aircraft fuel, lubricants, liquids, gases, and similar products, ammunition, pyrotechnic and other deployable products that may have an influence on the level of flight safety. (RML- V ) Note. The term Air materiel covers the terms Aircraft, according to 1.1.5, Flight safety related product according to , certain Parts and appliances according to , certain Software products according to , and certain Flight safety related consumables and expendables according to The term Air materiel is not used in RML-V-1. Sida/Page: V-1A-6

23 Flygdrift avser flygoperationell tjänst och får även omfatta klargöring av luftfartyg och/eller stationstjänst Flygunderhållstjänst avser försörjning av delar och enheter och flygsäkerhetspåverkande förbrukningsförnödenheter samt underhåll av och tekniskt systemstöd för luftfartsprodukter definierade enligt och får även omfatta klargöring av luftfartyg Flygplats- och bastjänst avser anläggning och drift av flygplatser och baser samt motsvarande luftfartsrelaterade anordningar och utrustning ombord på fartyg och andra installationer och får även omfatta stationstjänst Anläggning avser här ansvar för att mark, anläggningar, lokaler, materielsystem och övriga luftfartsprodukter vid inträdeskontroll uppfyller kraven inom det militära luftfartssystemet Drift avser här ansvar för verksamheterna fälthållning och motsvarande ombord på fartyg och andra installationer, samt för flygdrivmedelstjänst, ammunitionstjänst, hantering av pyrotekniska och andra avskjutningsbara produkter och annat farligt gods samt basräddningstjänst i tillämpliga delar, inkluderande fortlöpande ansvar för att ljusanläggningar, navigationsoch kommunikationsanläggningar, meteorologisk utrustning och andra luftfartsprodukter uppfyller kraven inom det militära luftfartssystemet Aircraft operations means flight operations and may include aircraft mission readiness and/or station services Aviation maintenance means provisioning of parts and appliances and flight safety related consumables and expendables, and maintenance and maintenance engineering support for aeronautical products defined according to and may include aircraft mission readiness Aerodrome and war base operations means construction and operation of aerodromes and war bases and aviationrelated facilities and equipment onboard vessels or other installations and may include station services Construction means in this particular case, responsibility to ensure that ground, constructions and premises, materiel systems and other aeronautical products conform to applicable requirements before entry into the military aviation system Operation means in this particular case, responsibility for maintenance of the movement area and equivalent onboard vessels or other installations, aircraft fuel service, ammunition, pyrotechnic and other deployable products and other dangerous goods, and applicable parts of base rescue service, and including continuing responsibility to ensure that lights, navigational- and communication facilities, meteorological equipment and other aeronautical products conform to the requirements within the military aviation system. Sida/Page: V-1A-7

24 Flygtrafiktjänst (ANS) avser inom det militära luftfartssystemet flygledningstjänst, flygteletjänst, flygräddningstjänst, och flygbriefingtjänst. Vid flygflottilj (motsv.) bedrivs endast flygledningstjänst och flygräddningstjänst i tillämpliga delar Flygvädertjänst avser meteorologiskt tjänst (MET) inom det militära luftfartssystemet Sambands- och informationssystemtjänst avser ansvar för sambandsfunktioner och informationssystem inom det militära luftfartssystemet Striltjänst avser inom det militära luftfartssystemet, stridsledning av flygande förband och luftbevakning Flygflottilj (motsv.) avser verksamhetsutövare, som innehar militära luftfartsdokument för att bedriva flygdrift, flygunderhållstjänst, i tillämpliga delar flygplats- och bastjänst, flygtrafiktjänst, striltjänst samt sambands- och informationssystemtjänst för utveckling, vidmakthållande och avveckling av förband med tillhörande fackutbildning samt producera de övriga luftfartsrelaterade tjänster som krävs för att stödja verksamheten Flygflottiljchef (motsv.) avser verksamhetsledare inom det militära luftfartssystemet vid flygflottilj (motsv.), som kan accepteras av FSI Air navigation service (ANS) means within the military aviation system air traffic management, communications, search and rescue, and aeronautical information service. At a flying station (equiv.) operation is limited to applicable parts of air traffic management and search and rescue services Aviation meteorological service means meteorological service within the military aviation system Communication and information system services mean responsibility for communication and information systems within the military aviation system Sector operating and control means within the military aviation system, mission control of airborne units and aircraft warning services Flying station (equiv.) means operator holding military aviation documents for aircraft operations, maintenance of aeronautical products, applicable parts of aerodrome- and war base operations, air navigation service and sector operating and control, communication and information system services for development, operation and dismantling of units including provision of training and production of other aviation related services required to support the operation Station commander (equiv.) means accountable manager acceptable to FSI within the military aviation system at a flying station (equiv.). Sida/Page: V-1A-8

25 Flygchef avser befattningshavare som kan accepteras av FSI och som har det odelade ansvaret för och leder flygoperationell tjänst samt i vissa fall även leder klargöring av luftfartyg och/eller stationstjänst Teknisk chef avser befattningshavare som kan accepteras av FSI och som har det odelade ansvaret för och leder flygunderhållstjänst samt i vissa fall även leder klargöring av luftfartyg Militär flygplatschef avser befattningshavare som kan accepteras av FSI och som har det odelade ansvaret för och leder flygplats- och bastjänst samt i vissa fall även leder stationstjänst Flygtrafiktjänstchef avser befattningshavare som kan accepteras av FSI och som har det odelade ansvaret för och leder tillämpliga delar av flygtrafiktjänsten Strilchef avser befattningshavare som kan accepteras av FSI och som har det odelade ansvaret för och leder tillämpliga delar av striltjänsten Sambands- och informationssystemchef avser befattningshavare som kan accepteras av FSI och som har det odelade ansvaret för och leder tillämpliga delar av sambands- och informationssystemtjänsten Flight operations manager means person acceptable to FSI with executive responsibility in command of flight operations and may include command of aircraft mission readiness and/or station services Technical manager means person acceptable to FSI with executive responsibility in command of aviation maintenance and may include command of aircraft mission readiness Military airport manager means person acceptable to FSI with executive responsibility in command of aerodrome- and war base operations, and may include command of station services Air traffic manager means person acceptable to FSI with executive responsibility in command of applicable parts of air navigation services Sector operating and control manager means person acceptable to FSI with executive responsibility in command of applicable parts of mission control and aircraft warning services Communication and information system service manager means person acceptable to FSI with executive responsibility in command of applicable parts of communication and information system services. Sida/Page: V-1A-9

26 FSI avser Flygsäkerhetsinspektören vid den militära flyginspektionen FLYGI, eller någon person som denne bemyndigat fatta beslut i det aktuella ärendet. Tillsynsmyndigheten avser den samlade resursen av utpekade personer som delegerats tillsynsuppgifter med tillhörande bemyndiganden under FSI. (RML-V-5.2.1) Not. Termen FSI används i texten för att markera beslutssituationer medan termen tillsynsmyndigheten eller FLYGI används när det är fråga om faktainsamling. (RML-V-5.2.1) RML-V-1 innehåller: skall, varvid texten (kursiv stil) skall refereras till som föreskrift i de fall momenten är bindande (en överträdelse kan leda till påföljder), respektive måste, varvid texten skall refereras till som minimikrav, idefall momenten utgör en tillämplig förutsättning för auktorisation (en avvikelse leder till att auktorisation ej uppnås) FSI means the Inspector of Military Aviation Safety of FLYGI, or any person to whom he or she has delegated his authority in the matter concerned. The Authority means the total resources of designated persons, reporting to FSI, to whom any authority functions and powers have been delegated. (RML-V-5.2.1) Note. The term FSI is used in the text to indicate a decision point, while the term the Authority or FLYGI is used to indicate factfinding activities. (RML-V-5.2.1) RML-V-1 use: Shall, and the clauses (in Italics) shall be referred to as regulation where they are an imperative (i.e. non-compliance could involve penalties), or Must, and are referred to as a requirement, where they are a condition precedent for authorisation (i.e. nonconformity leads to failure to obtain an authorisation). Sida/Page: V-1A-10

27 1.2 Tillämpning Underavdelning A identifierar verksamhetspåverkare inom Försvarsmakten och föreskriver regler och krav gällande dessa enligt 1.4. Dessutom föreskrivs regler och krav för utfärdande av militärt luftfartsdokument för verksamhetsutövare inom Försvarsmakten och för operatörer av svenskmärkta militära luftfartyg inom eller utanför Sverige enligt Underavdelning B föreskriver specifika krav på produkter som innehåller förutsättningar eller yttre restriktioner för militär luftfart levererade av verksamhetspåverkare identifierade under 1.3. Underavdelning B skall tillämpas av varje innehavare av auktorisation för designorganisationer - Nivå 2, i samband med leverans av ledningsstöd till central enhet identifierad enligt Underavdelning C föreskriver minimikrav på ledning resursstyrning, processledning, mätning, analys och ständig förbättringsverksamhet som skall beskrivas enligt RML-G-5.2 inför utfärdande av militärt luftfartsdokument. Dessa krav måste i tillämpliga delar inarbetas tillsammans med de specifika verksamhetskrav, som framgår av för respektive auktorisation gällande del av RML- V-serien. 1.3 Berörda verksamhetspåverkare Nedanstående verksamheter, som bedrivs av enheter på central nivå inom Försvarsmakten omfattas av specifika krav enligt 1.4, nedan Enhet inom Högkvarteret som leder operativ planering, inriktning av organisationer, förband och funktioner samt utfärdar operativa order och leder operativa övningar Applicability Subpart A identifies condition makers within the Swedish Armed Forces and prescribes rules and requirements for them according to 1.4. Furthermore, rules and requirements are prescribed for the issue of military aviation documents for operators or providers within the Swedish Armed Forces and for operators of Swedish marked military aircraft within or outside Sweden according to Subpart B prescribes particular requirements concerning products that include conditions or external restrictions related to military aviation delivered by condition makers identified under 1.3. Subpart B is applicable to any holder of Design organisation authorisation - Level 2, when delivering management support to a central unit identified according to Subpart C prescribes minimum requirements related to command, resource management, process control, the use of metrics, analysis and continuous process improvements that shall be described according to RML-G-5.2 prior to issue of a military aviation document. Applicable parts of these requirements must be implemented together with any particular requirements for authorisation prescribed in the relevant RML- V-series document. 1.3 Condition makers concerned Listed central level units of the Swedish Armed Forces are covered by the specific requirements according to 1.4, below Unit within the Headquarter in command of operational planning, the aim and direction of organisations, units and functions, issuing operational orders and being in command of operational exercises. Sida/Page: V-1A-11

28 1.3.2 Enhet inom Högkvarteret som leder utveckling, vidmakthållande och avveckling av krigsförband inklusive prov och försöksverksamhet samt taktikutveckling med personalbehov och personalkrav respektive leder försörjning av materielsystem, ledningssystem och övriga luftfartsprodukter, mark, anläggningar och lokaler, luftfartsrelaterade anordningar samt utrustning ombord på fartyg och andra installationer inom det militära luftfartssystemet Enhet inom Högkvarteret som leder utveckling, vidmakthållande och avveckling av grundorganisationen med personalbehov och personalkrav respektive leder försörjning av materielsystem och övriga luftfartsprodukter, luftrum, mark, anläggningar och lokaler, luftfartsrelaterade anordningar samt utrustning ombord på fartyg och andra installationer inom det militära luftfartssystemet Enhet inom Högkvarteret för planering och avvägning som leder forskning och teknikutveckling respektive perspektiv- och studieplanering samt leder kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring med tillhörande verksamhetsbeskrivning (verksamhetsordning) inom det militära luftfartssystemet Enhet inom Högkvarteret för personalförsörjning som leder Försvarsmaktens försörjning av chefer och övrig anställd personal samt leder kompetensutveckling av anställd personal inom det militära luftfartssystemet Enheter inom Högkvarteret som har krigsförbandsansvar för flygförband och ansvar för tillhörande flygutbildningssystem inom flygdriftssystemet Unit within the Headquarter in command of development, upholding and dismantling of military units including tests, trials and tactical development with personnel needs and requirements and that is in command of procurement of materiel systems, command systems and other aeronautical products, ground, constructions and premises, aviation related facilities and equipment onboard vessels and other installations within the military aviation system Unit within the Headquarter in command of development, upholding and dismantling of the basic training establishment related to time of peace with personnel needs and requirements and that is in command of procurement of materiel systems and other aeronautical products, air space, ground, constructions and premises, aviation related facilities and equipment onboard vessels and other installations within the military aviation system Unit within the Headquarter for planning and balancing, in command of research and technical development, perspective and study planning, quality system development and quality assurance activities including the quality manual system within the military aviation system Unit within the Headquarter for personnel supply, in command of provision of commanders and other employed personnel and in command of competence development of employed personnel within the military aviation system Units within the Headquarter that are over all responsible for different types of air units including corresponding flight training systems within the aircraft operations system. Sida/Page: V-1A-12

29 1.3.7 Enhet inom Högkvarteret som har krigsförbandsansvar för underhållsförband samt leder utvecklingen inom funktionen flygunderhållstjänst inklusive framtagande av materielunderhållsplan inom flygdriftssystemet Enheter inom Högkvarteret som har krigsförbandsansvar för flygplats- och basförband samt utarbetar underlag för försörjning av mark, anläggningar, lokaler, materielsystem och övriga luftfartsprodukter inom flygplats- och bassystemet Enheter inom Högkvarteret som har krigsförbandsansvar för strilförband (motsv.) med flygtrafiktjänst och tillhörande ledningssystem samt utarbetar underlag för försörjning av luftrum, mark, anläggningar, lokaler, materielsystem och övriga luftfartsprodukter inom luftrumssystemet Enheter inom Högkvarteret som har krigsförbandsansvar för sambandsförband och enheter för informationssystem samt utarbetar underlag för försörjning av mark, anläggningar, lokaler, materielsystem inklusive ledningssystem och övriga luftfartsprodukter inom det militära luftfartssystemet Enheter på central nivå inom Försvarsmakten, som samordnar verksamhetsuppdrag till flygkommandon (motsv.), förband, centra och skolor beträffande utveckling av taktik, stridsteknik och teknikutveckling samt försöksverksamhet och utbildningsverksamhet inom det militära luftfartssystemet eller erhåller uppdrag att bedriva sådan verksamhet med egna resurser Unit within the Headquarter that are over all responsible for different types of maintenance units and in functional command of maintenance development including establishment of maintenance planning programs within the aircraft operations system Units within the Headquarter that are over all responsible for different types of aerodrome- and war base units and develop data for provision of ground, constructions and premises, materiel systems and other aeronautical products within the aerodrome and war base system Units within the Headquarter that are over all responsible for different types of sector operating and control units with corresponding command systems and develop data for provision of air space, ground, constructions and premises, materiel systems and other aeronautical products within the air space system Units within the Headquarter that are over all responsible for different types of communication and information systems units and develop data for provision of ground, constructions and premises, materiel systems including command systems and other aeronautical products within the military aviation system Central level units of the Swedish Armed Forces that co-ordinate commissions directed to regional air commands (equiv.), units, central staff units or schools regarding development of tactics, fighting techniques, technical development, trials and training within the military aviation system or receive commissions to execute such tasks utilising their own resources. Sida/Page: V-1A-13

30 1.4 Krav på verksamhetspåverkare Enheter på central nivå inom Försvarsmakten som levererar förutsättningar eller yttre restriktioner för militär luftfart skall följa Luftfartslagen (1957:297) och tillämpliga föreskrifter i RML. Verksamhetspåverkare är ej medlemmar i det militära luftfartssystemet enligt RML-G utan omhändertas i särskild ordning enligt denna RML-V För enheter omfattade av 1.3 föreligger inget auktorisationskrav. Dock omfattas enheternas uppgifter beträffande leverans av grundläggande måldokument, systemmålsättningar, systemdefinitioner, TOEM, TTEM, systemspecifikationer, utvecklingsplaner, planeringsdirektiv och verksamhetsuppdrag till olika verksamhetsutövare inom det militära luftfartssystemet av kraven i RML-G Från verksamhetspåverkare levererade produkter skall möjliggöra för berörda verksamhetsutövare inom det militära luftfartssystemet att uppfylla kraven i RML-G Verksamhetspåverkare skall beakta de specifika krav på levererade produkter som framgår av underavdelning B, nedan Chefer för och berörda handläggare inom enheter enligt skall sammantaget lägst uppfylla krav på kompetens enligt RML-G motsvarande kraven på ansvarshavare vid flygflottilj (motsv.) och i övrigt vara lämpliga och kunna accepteras av FSI. 1.4 Requirements for condition makers Central level units of the Swedish Armed Forces that delivers conditions or external restrictions related to military aviation shall observe the Swedish Aviation Act (1957:297) and applicable rules of RML. Condition makers are not members of the military aviation system according to RML-G but are covered separately by this RML-V No authorisation is required for units listed under 1.3. However, their production of basic goals, system objectives, system definitions, TOEM, TTEM, system specifications, development plans, planning directives and commissions to different operators or providers within the military aviation system, are covered by the requirements spelled out in RML-G Products delivered from condition makers shall make it possible for applicable operators or providers within the military aviation system to fulfil the requirements spelled out in RML-G Condition makers shall observe the particular product requirements that appear in Subpart B, below Commanders and staff within units covered by shall all together as a minimum level fulfil requirements for competency according to RML-G that satisfies the requirements for postholders at a flying station (equiv.) and be considered fit and proper persons acceptable to FSI. Sida/Page: V-1A-14

SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Preface. Förord

SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Preface. Förord Förord Regler för militär luftfart Grunder () innehåller grundläggande föreskrifter och allmänna råd som främst riktar sig till de personer som leder och ansvarar för verksamhet inom de organisatoriska

Läs mer

Fastställelseskrivelse Ratification Letter

Fastställelseskrivelse Ratification Letter Fastställelseskrivelse Ratification Letter Sida/Page: V-2-ii Regelverkets struktur Structure of RML Regler för Militär Luftfart Rules of Military Aviation RML - G Grunder/Basic RML - V Verksamheter - Operators

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

RML-V-2. Verksamheter. Flygtjänst. Utgåva 2 2007-01-01

RML-V-2. Verksamheter. Flygtjänst. Utgåva 2 2007-01-01 Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation RML-V-2 Verksamheter Flygtjänst Utgåva 2 2007-01-01 RML-V-2 Förord Regler för militär luftfart Verksamheter Del 2, (RML V-2) innehåller föreskrifter

Läs mer

RML-P-6 RML-P-6 FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. RML-P-6 Aircraft maintenance licence. RML-P-6 Certifikat för luftfartygsunderhåll. P.6.

RML-P-6 RML-P-6 FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. RML-P-6 Aircraft maintenance licence. RML-P-6 Certifikat för luftfartygsunderhåll. P.6. Certifikat för luftfartygsunderhåll Aircraft maintenance licence P.6.1 Allmänt I denna skall den behöriga myndigheten hos vilken en person ansöker om utfärdande av ett certifikat för luftfartygsunderhåll

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products Underavdelning F - Utbildningsorganisation - Luftfartsprodukter Subpart F - Training organisation - Aeronautical products V.7.F.1 Allmänt V.7.F.1.1 I denna Underavdelning F skall den behöriga myndigheten

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES

FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES RML V-1 Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare Del 1 Ledning Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Management Utgåva RML V-1 RML V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1?

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? Certifying Staff Frågor från myndigheten som vi vill FÖRTYDLIGA: Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? 1 Fundera över. Vilken nivå på teknisk kompetens krävs på Certifying

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

RML-V-1D RML-V-1D SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-1D RML-V-1D SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 1 Underavdelning D - Rapportering och utredning av händelser i militär luftfart... 3 V.1.D.40 Tillämpning... 3 V.1.D.41 Särskilda begrepp... 3 V.1.D.42 Tillämpningsområde...

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1 Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin 1 Övergripande regelstruktur F.n. ej publicerade i EUT Originalbild framtagen av EASA 2 Förordning (EU) 965/2012

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1 EASA regelverk för EU-OPS operatörer Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå 1 Ny övergripande struktur Regulation (EC) 216/2008 Cover Regulation Air Operation (OPS) Cover

Läs mer

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Bo Eckerbert Sektionen för EU-OPS verksamhet (Of) Regelstruktur Originalbild framtagen av EASA PART SPA Specific Approvals Subpart C MNPS (Minimum

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Part-66 B3/Group 3. Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department

Part-66 B3/Group 3. Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department Part-66 B3/Group 3 Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department NY TYPLISTA AMC Appendix I till Del-66 (Annex III) ED Decision 2013/024/R Ny indelning av grupper

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder!

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder! Typlistan, alla listors moder! Presentatör Tobias Fridarve Martin Francke Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för underhålls- och

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services AIP SVERIGE/SWEDEN 13 NOV 2014 GEN 3.3-1 3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services 1 Ansvarig myndighet 1 Responsible authority Ansvarig myndighet för flygtrafikledningen är Transportstyrelsen.

Läs mer

5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas

5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas AIP SVERIGE/SWEDEN 28 MAY 2015 ENR 5.2-1 5.2 Områden för militär övningsverksamhet 5.2 Military exercise and training areas 1 Tillfälligt reserverat luftrum (TRA) 1 Temporary Reserved Airspace (TRA) 1.1

Läs mer

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden a) Innan en specialiserad flygverksamhet påbörjas ska operatören göra en riskbedömning där verksamhetens komplexitet bedöms för att fastställa de inneboende

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVRI/SWDN 14 NOV 2013 NR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 kap 2 mom 2.6 och Appendix 4. Omfattningen

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION BOX 50 FIN - 01531 VANDA, FINLAND Telefon/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LUFTFARTSINSPEKTIONEN FLIGHT SAFETY AUTHORITY

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta;

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Eurocontrol har den 2 december 2009 beslutat om de undervägsavgifter

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems

Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems Issue 2 Dated 12 April 2006 Örlkn Roy Johansson 08-788 8639 roy.johansson@mil.se Syfte med CONOPS Beskriva Försvarsmakts

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVERIE/SWEDEN 17 JAN 2008 ENR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR/UIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 mom 2.6 och Appendix 4.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable INSTRUKTION FR UPPRÄTTANDE AV KONTROLLINSTRUKTION SVETSADE FRSVARSMATERIELKONSTRUKTIONER INSTRUCTION FOR DRAWING UP AN INSPECTION INSTRUCTION WELDED DEFENCE MATERIEL

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Authority Requirements for Air Operations (ARO)

Authority Requirements for Air Operations (ARO) Authority Requirements for Air Operations (ARO) Jonas Gavelin Sektionen för EU-OPS verksamhet Regelstruktur - Del ARO - Authority Requirements Air Operations Originalbild framtagen av EASA Struktur Part

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Farligt gods. Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart

Farligt gods. Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart Farligt gods Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart dan.svensson@transportstyrelsen.se 1 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:XX) om transport av farligt gods med

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION BOX 50 FIN - 01531 VANDA, FINLAND Telefon/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LUFTFARTSINSPEKTIONEN FLIGHT SAFETY AUTHORITY

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik.

WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. www.wermtec.com WermTec Industriteknik din kompletta leverantör av industriell teknik. WermTec Industriteknik omfattar allt från rena konsultuppdrag till hela systemleveranser av produktionslinjer, robotceller

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

UAV-Policy, Issue 2. UAV-Policy, Utgåva 2 FÖRSVARSMAKTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING TABLE OF CONTENTS. 1 Definitioner Definitions...

UAV-Policy, Issue 2. UAV-Policy, Utgåva 2 FÖRSVARSMAKTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING TABLE OF CONTENTS. 1 Definitioner Definitions... 02 810:68657 Sida 01 (41) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Definitioner... 1 2 Samhällskrav... 6 2.1 Internationella ramvillkor... 6 2.2 Luftfart över svenskt område... 7 2.3 Ansvarighet för skada till följd av

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Agneta Wikman, överläkare Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Referenser

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

RML-D.B.10. Användning av laserutrustning för militär luftfart. Särtryck. Bilaga RML-D.B.10 till HKV 02 810:76141 nr 2008-09-25. Utgåva 1.

RML-D.B.10. Användning av laserutrustning för militär luftfart. Särtryck. Bilaga RML-D.B.10 till HKV 02 810:76141 nr 2008-09-25. Utgåva 1. Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation Användning av laserutrustning för militär luftfart Särtryck Bilaga till HKV 02 810:76141 nr 2008-09-25 Utgåva 1.0 Förord Chefen för Försvarsmaktens

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

RML V-6. Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare. Del 6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll

RML V-6. Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare. Del 6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll RML V-6 Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare Del 6 Luftvärdighet, systemvärdighet samt flygunderhåll Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part Airworthiness, systemworthiness

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer