Fastställelseskrivelse Ratification Letter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställelseskrivelse Ratification Letter"

Transkript

1 Fastställelseskrivelse Ratification Letter Sida/Page: V-2-ii

2 Regelverkets struktur Structure of RML Regler för Militär Luftfart Rules of Military Aviation RML - G Grunder/Basic RML - V Verksamheter - Operators and Providers RML - P Personal - Personnel RML - M Materielsystem och förnödenheter - Materiel systems, Equipment and Supply RML - F Mark, anläggningar och lokaler - Ground, Construction and Premises RML - D Specifika driftskrav på verksamheter - Particular Operational Requirements RML-V-1 Ledning - Command RML-V-2 Flygtjänst - Air operations RML-V-3 Flygplatser och baser - Aerodromes and War base Operation RML-V-4 Flygled, stril och samband - Air trafficand Mission control, Comm. RML-V-5 Utveckling, certifiering och produktion - Development Certification and Production RML-V-6 Flygunderhållstjänst - Aviation Maintenance RML-V-7 Verksamhet vid Luftfartsskola - Military Aviation Education RML-V-8 Flygvädertjänst - Aviation MET Service Sida/Page: V-2-iii

3 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page: V-2-iv

4 Förord Regler för militär luftfart - Grunder (RML - G) innehåller grundläggande föreskrifter och allmänna råd som främst riktar sig till de personer som leder och ansvarar för verksamhet vid förband, staber, verk, underhållsinstanser och industriföretag inom det militära luftfartssystemet. Text markerad med kursiv stil är föreskrifter för militär luftfart. Föreskrift som är hämtade från annan författningssamling såsom Försvarsmaktens Författningssamling (FFS), markeras genom att aktuell föreskrifts benämning anges inom parentes efter förskriftstextens slut (t ex FFS 1997:15). Regelverket RML är under utveckling och blir strukturerat i olika delar som fastställs och publiceras efterhand. Utöver nyutvecklade förskrifter och allmänna råd ingår i regelverket andra föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer som tills vidare publiceras i FFS, publikationer, instruktioner m fl. Dessa kommer att efterhand ges en RML-beteckning utöver det nuvarande namnet och vid behov omarbetas för en anpassning till det nya RML-systemet. Erfarenheter av och synpunkter på insänds till, FLYGI Högkvarteret, Försvarsmakten STOCKHOLM. Åke Svedén Flygsäkerhetsinspektör Preface Rules of military aviation, Basic (RML - G) contains basic rules and general advice primarily addressing persons who manage and is responsible for activities at units, staffs, civil service departments, maintenance facilities and industrial corporations within the military aviation system. Passages printed in Italics are rules for military aviation. A rule in RML - G that is quoted from another set of rules like Försvarsmaktens Författningssamling (FFS), is printed with its designation within brackets at the end of the passage (e.g. FFS 1997:15). The set of rules RML is under development and will be structured in different parts, which gradually will be ratified and published. Besides new rules and general advice, other outlines, older but current rules are considered parts of RML but until further published in other publications. These publications will gradually be given a RML - designation besides the current one and when necessary be adapted to fit the new RML- structure. Experiences from and suggestions on RML should be sent to The Inspectorate of Military Flight Safety, FLYGI, Headquarters, Swedish Armed Forces, STOCKHOLM Åke Svedén Inspector of Military Flight Safety Sida/Page: V-2-v

5 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page: V-2-vi

6 Innehållsförteckning Fastställelseskrivelse...ii Regelverkets struktur...iii Förord... v Innehållsförteckning... vii Kontrollista... xi Förteckning över ändringar...xiii 1 Begrepp Inledning Försvarsmaktens ansvar Uppgift Flygsäkerhetsarbetets omfattning Grunder för flygsäkerhetsarbetet Flygsäkerhetsvillkor Delegerade uppgifter och befogenheter Flygsäkerhetsråd (FLYGI) Tillämpning RML struktur Det militära luftfartssystemet Inträde i det militära luftfarts systemet Märkning och registrering av militära luftfartyg Militärt luftfartsdokument Minimikrav för inträde i det militära luftfartssystemet Begäran om militärt luftfartsdokument Godkännande eller förnyelse av militärt luftfartsdokument Uppgifter för medlemmar av det militära luftfartssystemet Generella krav Generella villkor för verksamhetsutövare Utträde ur det militära luftfartssystemet Hantering av avvikelser Avvecklingskontroll Återlämnande av militärt luftfartsdokument (FLYGI) Organisation FLYGI uppgifter och befogenheter FSI befogenheter i vissa frågor Delegering av FSI uppgifter och befogenheter till vissa personer Regelgivning SLUT på Sida/Page: V-2-vii

7 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page: V-2-viii

8 Table of Contents Ratification Letter...ii Structure of RML...iii Preface... v Table of Contents... ix List of effective pages... xi List of incorporated changes...xiii 1 Definitions Introduction The responsibility of the Swedish Armed Forces Mission Flight safety scope Flight safety concept Flight safety provisions Delegated functions and powers Flight safety council (FLYGI) Applicability Structure of RML The military aviation system Entry into the military aviation system Marking and registration of military aircraft Military aviation document Requirements for entry to the military aviation system Request for military aviation document Grant or renewal of military aviation document Duties of participants in the military aviation system General requirements General requirements for operators or providers Exit from the military aviation system Deviation control Exit control Return of military aviation document (FLYGI) Organisation Duties and authority of FLYGI Authority of FSI in respect of particular cases Delegation of FSI s duties and authority to designated persons Rule making END of Sida/Page: V-2-ix

9 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page: V-2-x

10 Kontrollista List of effective pages Sida/Page Datum/Date Sida/Page Datum/Date Sida/Page Datum/Date G-ii Fastställelse G-iii G-iv Blank G-v G-vi Blank G-vii G-viii Blank G-ix G-x Blank G-xi G-xii Blank G-xiii G-xiv Blank G G G G G G G G G G G G G G SLUT/END Sida/Page: V-2-xi

11 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page: V-2-xii

12 Förteckning över ändringar List of incorporated changes Nr/ No. Ändringens datum/ Date of Change Införd den/ Incorporated on: Införd av/ Inserted by: Signature Nr/ No FLYGI Ändringens datum/ Date of Change Införd den/ Incorporated on: Införd av/ Inserted by: Signature Sida/Page: V-2-xiii

13 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY LEFT BLANK Sida/Page: V-2-xiv

14 Regler för militär luftfart Rules of military aviation Grunder () Basic () 1 Begrepp 1.1 Med militär luftfart avses i dessa föreskrifter all verksamhet inom det militära luftfartssystemet (definierat enligt 1.2), innefattande utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande och avveckling av förband och materielsystem som ingår i det militära luftfartssystemet samt av den mark, de anläggningar, lokaler och förnödenheter, som erfordras för det militära luftfartssystemet. (FFS 1997:15) 1.2 Det militära luftfartssystemet omfattar ett flygdriftssystem (definierat enligt 1.3), ett flygplats- och bassystem (enligt 1.4) samt ett luftrumssystem (enligt 1.5). Dessa delsystem verkar inom landet i ett luftfartssystem som även omfattar delsystem tillhörande det civila luftfartssystemet. (FFS 1997:15) 1.3 Flygdriftssystem avser förband inklusive personal, flygmaterielsystem och övriga luftfartsprodukter samt andra verksamhetsutövare som tillhandahåller luftfartsrelaterade tjänster för utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande och avveckling i ett livscykelperspektiv. 1.4 Flygplats- och bassystem avser förband inklusive personal, materielsystem och övriga luftfartsprodukter, erforderlig mark, anläggningar och lokaler, luftfartsrelaterade anordningar och utrustning ombord på fartyg och andra installationer samt andra verksamhetsutövare som tillhandahåller luftfartsrelaterade tjänster för utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande och avveckling i ett livscykelperspektiv. 1 Definitions 1.1 Military aviation covers with respect to these rules, all activities within the military aviation system (defined according to 1.2), including development, acquisition, deployment and operation, support, dismantling and possible recycling of military units and materiel systems belonging to the military aviation system as well as ground, constructions, premises, equipment and supplies, required for the military aviation system. (FFS 1997:15) 1.2 The military aviation system comprises of an aircraft operations system (defined according to 1.3), an aerodrome and war base system, (according to 1.4) and an air space system, (according to 1.5). These sub-systems are part of the national aviation system that comprises of sub-systems belonging to the civil aviation system as well. (FFS 1997:15) 1.3 Aircraft operations system covers units including personnel, air materiel systems and other aeronautical products and other operators or providers of aviation related services, for development, acquisition, deployment and operation, support, dismantling and possible recycling in a life cycle perspective. 1.4 Aerodrome and war base system covers units including personnel, materiel systems and other aeronautical products, required ground, constructions and premises, aviation related facilities and equipment onboard vessels or other installations and other operators or providers of aviation related services for development, acquisition, deployment and operation, support, dismantling and possible recycling in a life cycle perspective. Sida/Page: G-1

15 1.5 Luftrumssystem avser det luftrum som tillgodoser behovet för luftfartygs manövrering, förband inklusive personal, materielsystem och övriga luftfartsprodukter, erforderlig mark, anläggningar och lokaler samt andra verksamhetsutövare som tillhandahåller luftfartsrelaterade tjänster för utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande och avveckling i ett livscykelperspektiv. 1.6 Militärt luftfartsdokument avser behörighetshandling påskriven av Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektör efter godkänd inträdeskontroll. Dokumentet (certifikat eller auktorisationsbevis) kan avse enskild person, verksamhetsutövare, luftfartsrelaterad tjänst, luftfartsprodukt, mark, anläggning, lokal eller annan anordning och utrustning eller annat, som erfordras för det militära luftfartssystemet. 1.7 Verksamhetsutövare avser förband, företag eller organisatorisk enhet som ingår i det militära luftfartssystemet. 1.8 Luftfartsrelaterad tjänst avser tillhandahållande av de tjänster, inklusive utbildning av personal, luftfartsprodukter, mark, anläggningar, lokaler som erfordras för det militära luftfartssystemet. 1.9 Luftfartsprodukt avser varje materielsystem, delsystem, luftfartyg inklusive robot, reservdelar, apparater, programvaruprodukt, grunddata, uppdragsdata, markmateriel eller förbrukningsförnödenhet som kan påverka flygsäkerhetsnivån. 1.5 Airspace system covers the airspace for aircraft movement, units including personnel, materiel systems and other aeronautical products, required ground, constructions and premises and other operators or providers of aviation related services for development, acquisition, deployment and operation, support, dismantling and possible recycling in a life cycle perspective. 1.6 Military aviation document means a certificate or authorisation signed by the Inspector of Military Flight Safety when the applicant has passed the entry control. The document may apply to an individual person, operator or provider, aviation-related service, aeronautical product, ground, construction, premise or other facility and equipment or other things required for the military aviation system. 1.7 Operator or provider means a military unit, enterprise or unit that is participant of the military aviation system. 1.8 Aviation related service means the provision of services including training of people, aeronautical products, ground, constructions, premises required for the military aviation system. 1.9 Aeronautical product means any materiel system, sub-system, aircraft including missile, product, parts and appliances, software product, basic data and mission data, or consumable and expendable that may have an influence on the level of flight safety. Sida/Page: G-2

16 1.10 Verksamhetssäkerhet avser Försvarsmaktens förmåga att hantera risker vid all verksamhet innefattande utveckling, anskaffning, nyttjande, vidmakthållande och avveckling av verksamheter, personal, materielsystem, mark, anläggningar, lokaler och förnödenheter, på ett sådant sätt att de krav som kan ställas på säkerhet i respektive verksamhet är uppfyllda i ett livscykelperspektiv. Not 1 Begreppet verksamhetssäkerhet skall användas inom Försvarsmakten som ett övergripande begrepp då säkerhet (safety) i verksamheter avses. Not 2 Begreppet verksamhetssäkerhet är direkt kopplat till hantering av risker så att icke önskvärda händelser begränsas till en tolerabel nivå. Not 3 Verksamhetssäkerhet inom Försvarsmaktens verksamheter indelas avseende verksamhetsområden i: militär marksäkerhet militär sjösäkerhet samt militär flygsäkerhet Overall safety means the ability of the Swedish Armed Forces to manage risks related to any activity including development, acquisition, deployment and operation, support, dismantling and possible recycling of activities, personnel, materiel systems, ground, constructions, premises, equipment and supplies, in such a way that safety requirements applicable to any activity are satisfied in a life cycle perspective. Note 1 The term Overall safety shall be used within the Swedish Armed Forces as a generic term when safety bears upon any activity. Not 2 The term Overall safety is directly related to dealing with risks such that undesirable events are confined to a tolerable level. Note 3 The Overall safety relatedtoactivities within the Swedish Armed Forces is divided by activity areas into: Military field (or ground) safety Military naval safety, and Military flight safety. 2 Inledning 2.1 Försvarsmaktens ansvar Försvarsmakten ansvarar för frågor som rör militär luftfart. 2 Introduction 2.1 The responsibility of the Swedish Armed Forces The Swedish Armed Forces are in charge of matters regarding Swedish military aviation. Sida/Page: G-3

17 2.2 Uppgift Ledningen inom det militära luftfartssystemet har i fred uppgiften att tillsammans med andra resurser inom Försvarsmakten hävda Sveriges territoriella integritet samt kunna utveckla och organisera krigsförband och förbereda deras användning för landets försvar. Styrkor skall också kunna ställas till förfogande för internationella fredsinsatser och humanitär verksamhet samt för att kunna stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred. När den fredstida uppgiften löses är det främst samhällsintresset för säkerhet som skall tillgodoses. I händelse av krig är det primärt stridsuppgiften som styr krigsförbandens utnyttjande, där dock flygsäkerheten är av vital betydelse för krigsduglighet, moral och uthållighet. 2.3 Flygsäkerhetsarbetets omfattning Flygsäkerhetsarbetet skall anpassas till Försvarsmaktens uppgifter i fred, kris och krig med vederbörlig hänsyn till den civila luftfartens säkerhet samt till personer som inte befinner sig ombord på luftfartyget eller egendom som inte transporteras med luftfartyget. Arbetet skall omfatta alla åtgärder för att säkra uppdragens genomförande och rädda besättningar och passagerare om så krävs. 2.4 Grunder för flygsäkerhetsarbetet Flygsäkerhetsarbetet skall känneteckna och påverka hela kedjan från specifikation av försvarssystem med ingående materielsystem via utveckling, certifiering och produktion av materielsystem, förbandsproduktion, drift och vidmakthållande, till avveckling av ingående förband och system. Miljöaspekterna skall vägas in i verksamheten. 2.2 Mission During time of peace, the management within the military aviation system has, together with other resources within the armed forces, to satisfy the need for protection of the integrity of the Swedish territory and to prepare the armed forces for defence of the country. Certain units shall be available for international peace-promoting and humanitarian efforts and in order to strengthen our society during severe strains and stresses in peacetime. During time of peace, the society s focus on safety has to be satisfied. In case of war, the primary mission will guide the use of the forces, however flight safety is still of vital importance for war capability, moral and endurance. 2.3 Flight safety scope The flight safety activities shall be adapted to the mission of the Swedish Armed Forces during time of peace, crisis and war with regard for the safety of navigation of civil aircraft and of persons not being onboard the aircraft or property not carried onboard the aircraft. The work shall include all measures to fulfil the missions and rescue the crew and passengers involved if required. 2.4 Flight safety concept The flight safety activities shall characterise and have an influence on the whole chain of events from specification of defence systems with materiel systems through development, certification and production of materiel systems, production of units, operation, maintenance, until dismantling and possible recycling of the units and systems involved. The environmental aspects shall be considered. Sida/Page: G-4

18 2.5 Flygsäkerhetsvillkor Flygsäkerheten skall främjas inom skäliga kostnader och med hänsyn till säkerheten för den civila luftfarten. (FFS 1997:15) Med skälig kostnad avses här att kostnaderna för nationen är lägre än värdet av den resulterande nyttan för nationen. 2.6 Delegerade uppgifter och befogenheter Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion har i särskild ordning bemyndigats att besluta föreskrifter avseende säkerheten inom militär luftfart samt därtill knuten flygmedicinsk verksamhet m.m. (FFS 1997:15 ändring 1999:6) 2.7 Flygsäkerhetsråd Ett flygsäkerhetsråd stödjer den militära flyginspektionens verksamhet och samordnar flygsäkerhetsfrågorna inom Försvarsmakten. Flygsäkerhetsrådet består av flygsäkerhetsinspektören, som är ordförande, representanter för strategi-, krigsförbands- och grundorganisationsledningarna, chefen för det flygtaktiska kommandot, chefen för Försvarsmaktens helikopterflottilj samt en representant för Försvarets Materielverk. Överbefälhavaren utser ledamöterna. (FFS 1997:15 ändring 2000:9) Överläggningarna inom flygsäkerhetsrådet skall syfta till att finna grunder och former för flygsäkerhetsarbetet med beaktande av de förutsättningar som anges i 2.5, ( 4, FFS 1997:15) och att säkerställa att Försvarsmaktens uppgifter i fråga om detta arbete kan lösas. Vid överläggningarna skall det föras protokoll. (FFS 1997:15 ändring 2000:9) 2.5 Flight safety provisions Flight safety shall be promoted at a reasonable cost, in due consideration of safety for civil aviation. (FFS 1997:15) In this particular case, a reasonable cost is a cost to the nation, which is exceeded by the value of the resulting benefit to the nation. 2.6 Delegated functions and powers The Head of the Armed Forces Safety Inspectorate has by executive order been authorised to decide upon rulemaking for military aviation safety including Aviation medical activities etc. (FFS 1997:15 change 1999:6) 2.7 Flight safety council A Flight safety council supports the mission of the Military Flight Safety Inspectorate and co-ordinates the flight safety issues within the Swedish Armed Forces. The Flight safety council consists of the Inspector of Military Flight Safety, being chairperson, representatives for the Strategic, Forces, and Training Directorates, Chief of Air Tactical Command, Chief of Armed Forces Helicopter Wing and a representative for the Defence Materiel Administration. The Supreme Commander appoints the members. (FFS 1997:15 Change 2000:9) The discussions within the Flight safety council shall lead to conclusions about basic provisions and forms for the flight safety work considering the provisions of 2.5 above (4, FFS 1997:15) and assure the ability of the Armed Forces to solve the missions in this regard. The outcome of the discussions shall be recorded. (FFS 1997:15 ändring 2000:9) Sida/Page: G-5

19 2.8 (FLYGI) Den militära flyginspektionen är en sammanhållen flygsäkerhetsenhet som är organiserad i Försvarsmaktens högkvarter. Inspektionen leds av Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektör (FSI). (FFS 1997:15) Uppgifter, lydnadsförhållanden och grundläggande föreskrifter för FLYGI och FSI framgår av kapitel 7. 3 Tillämpning 3.1 RML struktur Dessa grundläggande föreskrifter () ingår i samlingen Regler för Militär Luftfart (RML). Den övergripande strukturen i RML, framgår på sidan G-iii. 3.2 Det militära luftfartssystemet Regler för Militär Luftfart (RML) skall tillämpas på: Varje person, verksamhetsutövare, luftfartsrelaterad tjänst, luftfartsprodukt, mark, anläggning, lokal samt annan anordning och utrustning, som erfordras för det militära luftfartssystemet. Varje svenskmärkt militärt luftfartyg inom eller utanför Sverige samt andra delar av RML, som har betydelse för internationell samverkan och för väpnade styrkors tjänstgöring utomlands, skall finnas tillgänglig med den svenska originaltexten tillsammans med engelsk översättning. 2.8 (FLYGI) The is a flight safety function kept together under the Headquarters of the Swedish Armed Forces. The Inspector of Military Flight Safety (FSI) is in command of the Inspectorate. (FFS 1997:15) Mission, lines of command, and basic rules for FLYGIandFSIarefoundunderChapter7. 3 Applicability 3.1 Structure of RML This set of basic rules () is made one part of the composite volume: Rules of military aviation (RML). The overall structure of RML is illustrated on page G-iii. 3.2 The military aviation system Rules of military aviation RML shall apply to the following: Every person, operator or provider, aviation related service, aeronautical product, ground, construction, premise and other facility and equipment, required for the military aviation system. Every Swedish marked military aircraft within or outside Sweden as well as other parts of RML, that are important to international cooperation and for Swedish Armed Forces service abroad, shall be available with the Swedish original text together with an English translation. Sida/Page: G-6

20 4 Inträde i det militära luftfarts systemet 4.1 Märkning och registrering av militära luftfartyg Militära luftfartyg skall märkas enligt i RML utfärdade föreskrifter. Ett militärt luftfartygsregister skall finnas upprättat. 4.2 Militärt luftfartsdokument Krav på att militära luftfartsdokument skall utfärdas införs i RML i den omfattning som behövs för att hantera de enskilda personer, verksamhetsutövare, luftfartsprodukter, mark, anläggningar, lokaler, anordningar och utrustning som erfordras för det militära luftfartssystemet Militära luftfartsdokument kan också föreskrivas för annat som erfordras för det militära luftfartssystemet och som med hänsyn till säkerheten eller på grund av operationella krav, måste identifieras och behandlas på ett specificerat sätt. 4.3 Minimikrav för inträde i det militära luftfartssystemet Minimikrav för inträde respektive krav på innehavaren av ett militärt luftfartsdokument, skall anges i RML för varje typ av föreskrivet militärt luftfartsdokument. 4.4 Begäran om militärt luftfartsdokument Begäran om godkännande eller förnyelse av militära luftfartsdokument, med eller utan ändring, skall ställas till FLYGI. 4 Entry into the military aviation system 4.1 Marking and registration of military aircraft Military aircraft shall be marked according to rules incorporated into RML. A military aircraft registry shall be established. 4.2 Military aviation document Requirement for the issue of military aviation documents may be incorporated into RMLasrequiredtodealwithindividual persons, operators or providers, aeronautical products, ground, constructions, premises, facilities and equipment required for the military aviation system A military aviation document may be required for anything in particular required for the military aviation system that in the interest of safety or due to mission requirements, must be identified and treated in a specified way. 4.3 Requirements for entry to the military aviation system Requirements for entry and rules governing the holder, shall be prescribed in RML for each type of required military aviation document. 4.4 Request for military aviation document A request for grant or renewal of a military aviation document, with or without substantial change, shall be made to FLYGI. Sida/Page: G-7

21 4.5 Godkännande eller förnyelse av militärt luftfartsdokument Godkännande eller förnyelse utfärdas av FSI när alla element som omfattas av dokumentet, uppfyller fastställda minimikrav. Den som ansöker och varje person som kommer att utöva verkställande ansvar inom ramen för de privilegier som dokumentet ger, skall uppfylla kraven på kompetens och erfarenhet och alla andra relevanta krav som föreskrivs och i övrigt vara lämplig för att ta detta ansvar FSI får, inom ramen för förutsättningarna i RML, acceptera andra kvalifikationer eller erkänna andra certifieringar som FSI finner lämpligt i varje särskilt fall Varje gällande militärt luftfartsdokument skall innehålla ett villkor att dokumentinnehavaren fortlöpande uppfyller kraven enligt ovan Då FSI ej avser att godkänna eller förnya ett militärt luftfartsdokument, skall besvärshänvisning anges i beslutshandlingen i de fall detta krävs enligt RML. 5 Uppgifter för medlemmar av det militära luftfartssystemet 5.1 Generella krav Varje enskild person och verksamhetsutövare som utför något som förutsätter innehav av ett militärt luftfartsdokument skall säkerställa att erforderliga militära luftfartsdokument och alla erforderliga kvalifikationer med tillhörande dokument innehas av berörda personer. Dessa benämns medlemmar i det militära luftfartssystemet. 4.5 Grant or renewal of military aviation document Grant or renewal is issued by FSI when all things in respect of which the document is sought meet the relevant prescribed requirements. The applicant and any person who is to have control over the exercise of the privileges under the document, shall hold the prescribed qualifications and experience and meet all other relevant requirements and be a fit and proper person to have such control FSI may, subject to any provisions in the rules incorporated into RML, accept other qualifications or recognise other certifications as FSI considers appropriate in each case It shall be a condition of every current military aviation document that the holder continues to satisfy the requirements specified in above Where FSI declines the grant or renewal of a military aviation document, the rights of appeal against the decision shall be stated if so required according to RML. 5 Dutiesofparticipantsinthe military aviation system 5.1 General requirements Every individual person and operator or provider who does anything for which a military aviation document is required shall ensure that the appropriate military aviation documents and all the necessary qualifications and related documents are held by that person. These persons are named participants in the military aviation system. Sida/Page: G-8

22 5.1.2 Varje medlem skall följa Luftfartslagen (1957:297) och föreskrifter i RML samt de särskilda villkor som knutits till aktuellt militärt luftfartsdokument Varje medlem skall säkerställa att de aktiviteter eller funktioner som det militära luftfartsdokumentet ger tillstånd till, utförs av medlemmen och av alla personer som medlemmen är ansvarig för på ett säkerhetsmässigt sätt enligt föreskrivna säkerhetsstandarder och gällande praxis Varje medlem som innehar ett militärt luftfartsdokument skall vid behov, på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder och i tillämpliga fall införa temporära restriktioner för verksamheten eller för tillhandahållna luftfartsrelaterade tjänster, samt snarast meddela dessa restriktioner till FLYGI. 5.2 Generella villkor för verksamhetsutövare Varje verksamhetsutövare skall beskriva hur vederbörande sätter mål, utvecklar, dokumenterar, implementerar och vidmakthåller verksamheten. Beskrivningen skall omfatta verksamhetens inriktning, planering, genomförande och uppföljning Uppföljningen skall omfatta procedurer för rapportering, avvikelsehantering, analys och värdering, förebyggande åtgärder och fortlöpande utveckling av verksamheten Verksamhetsbeskrivningen skall täcka samtliga processer och de kritiska procedurer som erfordras för att leverera överenskomna produkter och tjänster. Beskrivningen skall även omfatta de interna procedurer som krävs för att skapa tilltro till verksamheten genom kvalitetssäkring Every participant shall comply with the Aviation Act (1957:297) and the rules incorporated into RML and the conditions attached to the relevant military aviation document Every participant shall ensure that the activities or functions for which the military aviation document has been granted are carried out by the participant and by all persons for whom the participant is responsible, safely and in accordance with the prescribed safety standards and practices Every participant who holds a military aviation document shall when needed, take initiative for corrective actions and when applicable impose temporary limitations to the operationortoprovidedaviationrelated services, and as soon as practicable notify FLYGI about these limitations. 5.2 General requirements for operators or providers Every operator or provider shall describe how he or she establishes objectives, develops, documents, implements and maintains the enterprise or activity. The description shall cover the mission statement, the planning, realisation, and follow-up The follow-up shall cover procedures for reporting, deviation control, analysis and evaluation, preventive actions and continued development of the enterprise or activity The general description shall cover all processes and those critical procedures required to deliver agreed products or services. The description shall cover the internal procedures required to provide confidence in the enterprise or activity through quality assurance. Sida/Page: G-9

23 5.2.4 Verksamhetsbeskrivningen skall anpassas till verksamhetens uppdrag, mål- och resultatstyrning. De mål, handlingsregler och den policy som skall styra uppdraget, skall ta hänsyn till RML minimikrav Verksamheten skall ledas av en person, verksamhetsledare, som har det övergripande ansvaret för att erforderliga resurser finns tillgängliga och att verksamheten bedrivs inom ramen för RML minimikrav och varje annat krav som är definierat i verksamhetsbeskrivningen Verksamhetsledaren och andra ledande personer som är underställda verksamhetsledaren och som är ansvariga för i RML specificerade aktiviteter skall uppfylla RML krav på kompetens och i övrigt vara lämpliga samt säkra att personalen får ledning och stöd. All personal skall ha för verksamheten fortlöpande anpassad kompetens Verksamhetens uppdrag skall vara finansierade och balans skall föreligga mellan uppgifts- och resursdelen i uppdraget, varvid RML minimikrav på kompetens, personellaoch materiella resurser, anläggningar (MAL), speciella procedurer, miljö och andra villkor skall beaktas Kravuppfyllande enligt ovan, skall ingå i underlaget för FLYGI inträdeskontroll inför auktorisation och inträde i det militära luftfartssystemet The general description shall suit the commission, objectives and control of the outcome of the mission. RML minimum requirements shall be observed when establishing the internal rules and policies An accountable manager, carrying the overall responsibility, shall ensure that adequate resources are allocated and the enterprise or unit operated within RML minimum requirements and any other requirement established in the description The accountable manager and other senior persons, being responsible for particular functions specified in RML and ultimately reporting to the accountable manager, shall hold the minimum qualifications and experience specified in RML and be fit and proper persons and shall assure the supervision to all employees. All personnel shall meet the continued need for competency The commission shall be financed and the task description and the resource allocation to the commission shall be in balance, in doing which the RML minimum requirements for competency, personal and materiel resources, equipment and facilities, special procedures, environment, and other requirements shall be observed Satisfactory compliance with the requirements of above, shall be part of the foundation upon which FLYGI performs the Entry control to be a participant of the military aviation system. Sida/Page: G-10

24 5.2.9 Verksamhetsledaren skall svara för att beskrivningen uppdateras kontinuerligt som bas för verksamhetens ledning samt för FLYGI funktionstillsyn. RML kan ställa krav på att vissa delar av beskrivningen skall ha ett av FLYGI godkänt innehåll. 6 Utträde ur det militära luftfartssystemet 6.1 Hantering av avvikelser En innehavare av ett militärt luftfartsdokument som inte uppfyller tillämpliga föreskrifter i RML samt de särskilda villkor som knutits till det militära luftfartsdokumentet eller inte kan upprätthålla verksamheten, kan beroende på omständigheterna få sina rättigheter begränsade av FSI. Detta får ske genom införande av restriktioner, tillfällig indragning av luftfartsdokumentet eller återkallande av detsamma. 6.2 Avvecklingskontroll Avvecklingskontroll i samband med utträde ur det militära luftfartssystemet krävs för alla innehavare av militära luftfartsdokument och gäller även avveckling av delsystem. FLYGI handhar avvecklingskontrollen. 6.3 Återlämnande av militärt luftfartsdokument Varje innehavare som lämnar det militära luftfartssystemet eller vars militära luftfartsdokument är tillfälligt indraget eller återkallat, är skyldig att återlämna detsamma till FLYGI The accountable manager shall ensure that the description is continuously updated as a baseline for management control as well as for FLYGI functional supervision. RML may require certain parts of the description to be acceptable to FLYGI. 6 Exit from the military aviation system 6.1 Deviation control A holder of a military aviation document that does not meet the relevant prescribed rules in RML and the conditions attached to the military aviation document or is unable to continue the operation may, depending upon the circumstances, have the privileges limited or cancelled by FSI. The action may be to impose conditions, a temporary suspension or ultimately a revoke of the military aviation document. 6.2 Exit control Exit control when leaving the military aviation system is required for all holders of a military aviation document and is also applicable to dismantle or disuse of sub-systems. FLYGI takes care of the exit control. 6.3 Return of military aviation document Any person who is leaving the military aviation system or whose military aviation document has been suspended or revoked is required to surrender the document to FLYGI. Sida/Page: G-11

25 7 (FLYGI) 7.1 Organisation FLYGI är en sammanhållen flygsäkerhetsenhet under chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion (jfr ovan) I Försvarsmaktens säkerhetsinspektion skall representanter från Försvarets Materielverk ingå. (SFS 2000:555) FMV representation tillgodoses genom att personal vid FMV, efter överenskommelse mellan myndigheterna, ingår i FLYGI och då lyder under FSI. De fullgör därvid uppgifter och har det ansvar som ankommer på personal i Högkvarteret I FLYGI ingår en flygöverläkare (PMO). PMO verkar som FSI flygmedicinske rådgivare och skall utöva tillsyn över de flygmedicinska undersökningar som genomförs inom det militära luftfartssystemet och skall utarbeta de föreskrifter enligt nedan, som behövs för den flygmedicinska verksamheten m.m. 7.2 FLYGI uppgifter och befogenheter Den militära flyginspektionen skall utöva tillsyn över flygsäkerheten och stödja standardiseringen inom den militära luftfarten samt ge stöd för verksamhetsutvecklingen inom Försvarsmakten. (FFS 1997:15) Tillsyn över militär luftfartsverksamhet utövas endast av FLYGI och avser inträdeskontroll, funktionstillsyn, avvecklingskontroll samt analys och hantering av förändringar av det militära luftfartssystemet. Funktionstillsyn innefattar verksamhetsuppföljning samt stödjande och korrektiva åtgärder 7 (FLYGI) 7.1 Organisation FLYGI is a joint flight safety unit reporting to the Head of the Armed Forces Safety Inspectorate (compare above) Representatives from the Defence Materiel Administration (FMV) are an integral part of the Armed Forces Safety Inspectorate. (SFS 2000:555) The FMV representation is incorporated in FLYGI as agreed between the two Government agencies, and the personnel concerned report to FSI. They fulfil tasks and carry the same responsibility that is laid upon personnel belonging to the Headquarters A Principal Medical Officer (PMO) is included in FLYGI. PMO acts in an advisory capacity to FSI and shall exercise supervision of the aeromedical assessments that takes place within the military aviation system and shall prepare rules according to below, as required for Aviation medical activities, etc. 7.2 Duties and authority of FLYGI The Inspectorate of Military Flight Safety shall exercise supervision of flight safety and support the standardisation within the military aviation and provide support for operational development within the Armed Forces. (FFS 1997:15) The supervision of military aviation activities is carried out only by FLYGI and comprises of entry control, functional supervision, exit control and analysis and response to changes of the military aviation system. Functional supervision comprises surveillance, support and corrective action. Sida/Page: G-12

26 7.2.3 FLYGI skall tillse att regelbundna översyner av det militära luftfartssystemet genomförs för att främja den positiva utvecklingen av säkerhetsnivån FLYGI ingår i det militära luftfartssystemet och skall beträffande sina uppgifter uppfylla kraven enligt , ovan. 7.3 FSI befogenheter i vissa frågor I samband med genomförandet av FLYGI tillsyn enligt ovan, som innebär: godkännande, omhändertagande eller återkallande av militärt luftfartsdokument och beslut om ålägganden eller restriktioner för att hävda förutsättningarna i RML, skall FSI verka självständigt i samband med handläggningen och beslut i det enskilda ärendet. Om FSI beslut kommer i konflikt med beslutsavsikt hos chef, direkt underställd Försvarsmaktens ledning, i egenskap av verksamhetsutövare, skall FSI anmäla detta till Överbefälhavaren för att redovisa sin avvikande mening och grunderna för denna, innan berörd chef fattar sitt beslut. 7.4 Delegering av FSI uppgifter och befogenheter till vissa personer FSI får uppdra och delegera befogenheter att utfärda luftfartsdokument i FSI namn till personer inom Försvarsmakten och Försvarets Materielverk som uppfyller kraven på kompetens och erfarenhet och i övrigt befinns lämpliga. Vid varje delegering skall behovet av sekretessbelagd information värderas och beaktas FLYGI shall ensure regular reviews of the military aviation system to promote the improvement and development of its safety FLYGI is a member of the military aviation system and shall concerning its duties fulfil the requirements in , above. 7.3 Authority of FSI in respect of particular cases In performing or exercising of FLYGI supervision according to above, leading to: the granting, suspension or revocation of military aviation documents or the enforcement of the provisions of RML, In respect of any particular case FSI shall act independently. If FSI decision is in conflict with the intended decision of a Chief, directly reporting to Head of the Armed Forces, in the role of being operator or provider, FSI shall report this to the Supreme Commander in order to report different opinion and the rationale behind, before the decision of the Chief concerned is made. 7.4 Delegation of FSI s duties and authority to designated persons FSI may from time to time, either generally or particularly, delegate to any person within the Armed Forces or the Defence Materiel Administration who holds the relevant prescribed qualifications and experience and is a fit and proper person. The need for classified information shall be considered in connection with each delegation. Sida/Page: G-13

27 7.4.2 Varje delegering skall ske skriftligen och efter skriftligt godkännande från chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion. 7.5 Regelgivning skall utarbeta de föreskrifter som behövs avseende säkerheten inom militär luftfart samt därtill knuten flygmedicinsk verksamhet m.m. Inspektionen skall därvid beakta dels de förutsättningar som anges i 2.5 ovan ( 4 FFS 1997:15), dels Sveriges åtaganden enligt internationella luftfartsavtal. Inspektionen skall också samråda med andra myndigheter som berörs. (FFS 1997:15) Föreskrifterna skall utvecklas och vidmakthållas i den omfattning som behövs för inträde i och verkan inom det militära luftfartssystemet samt avveckling ur detsamma Föreskrifter för militär luftfart skall kungöras i Regler för Militär Luftfart, RML. (FFS 1997:15 ändring 1999:6) RML förvaltas av FLYGI FLYGI kan, efter anmälan från berörd verksamhetsutövare, i särskilda fall, föreslå dispens från föreskrifterna i RML. Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion beslutar i dessa avseenden. SLUT på Every delegation shall be in writing and shall be based upon a written consent of the Head of Armed Forces Safety Inspectorate. 7.5 Rule making The shall prepare rules as required for military aviation safety including Aviation medical activities, etc. In doing this, the Inspectorate shall observe the conditions set for in 2.5 above ( 4 FFS 1997:15), securing Sweden's obligations according to international aviation agreements. The Inspectorate shall confer with other authorities concerned. (FFS 1997:15) The rules shall be developed and maintained as required relating to entry into and operation within and exit from the military aviation system Rules about military aviation shall be promulgated in Rules of Military Aviation, RML. (FFS 1997:15 Change 1999:6) RML is under FLYGI administration FLYGI may, after request from the aviation document holder concerned, in a particular case suggest granting of an exemption from the requirements in RML. The Head of the Armed Forces Safety Inspectorate decides upon granting of exemptions. END of Sida/Page: G-14

SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Preface. Förord

SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Preface. Förord Förord Regler för militär luftfart Grunder () innehåller grundläggande föreskrifter och allmänna råd som främst riktar sig till de personer som leder och ansvarar för verksamhet inom de organisatoriska

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

RML-V-1. Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning. Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command

RML-V-1. Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning. Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command Militära Flyginspektionen RML-V-1 Regler för militär luftfart - Verksamheter Del 1 Ledning Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Command M 7748-754211 Utgåva 1 Militära Flyginspektionen

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

RML-V-2. Verksamheter. Flygtjänst. Utgåva 2 2007-01-01

RML-V-2. Verksamheter. Flygtjänst. Utgåva 2 2007-01-01 Regler för militär luftfart Rules for Military Aviation RML-V-2 Verksamheter Flygtjänst Utgåva 2 2007-01-01 RML-V-2 Förord Regler för militär luftfart Verksamheter Del 2, (RML V-2) innehåller föreskrifter

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1 Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin 1 Övergripande regelstruktur F.n. ej publicerade i EUT Originalbild framtagen av EASA 2 Förordning (EU) 965/2012

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1?

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? Certifying Staff Frågor från myndigheten som vi vill FÖRTYDLIGA: Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? 1 Fundera över. Vilken nivå på teknisk kompetens krävs på Certifying

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

RML-V-1D RML-V-1D SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-1D RML-V-1D SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 1 Underavdelning D - Rapportering och utredning av händelser i militär luftfart... 3 V.1.D.40 Tillämpning... 3 V.1.D.41 Särskilda begrepp... 3 V.1.D.42 Tillämpningsområde...

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:21 Nr 21 Teknisk överenskommelse mellan konungariket Danmarks försvarsministerium, republiken Finlands försvarsministerium,

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden a) Innan en specialiserad flygverksamhet påbörjas ska operatören göra en riskbedömning där verksamhetens komplexitet bedöms för att fastställa de inneboende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1 EASA regelverk för EU-OPS operatörer Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå 1 Ny övergripande struktur Regulation (EC) 216/2008 Cover Regulation Air Operation (OPS) Cover

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems

Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems Swedish Armed Forces Joint policy documentation for Interoperability enabling systems Issue 2 Dated 12 April 2006 Örlkn Roy Johansson 08-788 8639 roy.johansson@mil.se Syfte med CONOPS Beskriva Försvarsmakts

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder!

Annex to ED Decision 2015/020/R. Typlistan, alla listors moder! Typlistan, alla listors moder! Presentatör Tobias Fridarve Martin Francke Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för underhålls- och

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Part-66 B3/Group 3. Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department

Part-66 B3/Group 3. Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department Part-66 B3/Group 3 Swedish Transport Agency Jukka Salo Inspector Civil Aviation and Maritime Department NY TYPLISTA AMC Appendix I till Del-66 (Annex III) ED Decision 2013/024/R Ny indelning av grupper

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVERIE/SWEDEN 17 JAN 2008 ENR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR/UIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 mom 2.6 och Appendix 4.

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

RML-P-6 RML-P-6 FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. RML-P-6 Aircraft maintenance licence. RML-P-6 Certifikat för luftfartygsunderhåll. P.6.

RML-P-6 RML-P-6 FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES. RML-P-6 Aircraft maintenance licence. RML-P-6 Certifikat för luftfartygsunderhåll. P.6. Certifikat för luftfartygsunderhåll Aircraft maintenance licence P.6.1 Allmänt I denna skall den behöriga myndigheten hos vilken en person ansöker om utfärdande av ett certifikat för luftfartygsunderhåll

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning Välkommen till Seminarium Kontroll före idrifttagning Föredragshållare Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB 2011-05-13 1 SIS, Swedish Standards Institute ideell förening medlemmar från privat och offentlig sektor

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Authority Requirements for Air Operations (ARO)

Authority Requirements for Air Operations (ARO) Authority Requirements for Air Operations (ARO) Jonas Gavelin Sektionen för EU-OPS verksamhet Regelstruktur - Del ARO - Authority Requirements Air Operations Originalbild framtagen av EASA Struktur Part

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES

FÖRSVARSMAKTEN SWEDISH ARMED FORCES RML V-1 Regler för militär luftfart Verksamhetsutövare Del 1 Ledning Rules of Military Aviation - Operators and Providers Part 1 Management Utgåva RML V-1 RML V-1 AVSIKTLIGT LÄMNAD BLANK INTENTIONALLY

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Karl Mikael Kälkner Tf enhetschef ES1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/84/EU av den 15 december om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel,

Läs mer

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION BOX 50 FIN - 01531 VANDA, FINLAND Telefon/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LUFTFARTSINSPEKTIONEN FLIGHT SAFETY AUTHORITY

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services AIP SVERIGE/SWEDEN 13 NOV 2014 GEN 3.3-1 3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services 1 Ansvarig myndighet 1 Responsible authority Ansvarig myndighet för flygtrafikledningen är Transportstyrelsen.

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable INSTRUKTION FR UPPRÄTTANDE AV KONTROLLINSTRUKTION SVETSADE FRSVARSMATERIELKONSTRUKTIONER INSTRUCTION FOR DRAWING UP AN INSPECTION INSTRUCTION WELDED DEFENCE MATERIEL

Läs mer

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5.

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Agenda Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Dennis, Jerry och Gun. 30 min. 09:00 Intro. (Agendan, lokaler, m.m.) Dennis / Jerry/Gun 15 min 09:15

Läs mer