Mål- och resursplan MRP Budget Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29"

Transkript

1 Mål och resursplan MRP Budget Kommunfullmäktige

2 Vad är MRP? MRP är en förkortning för Mål och resursplan. MRP är jämte Programförklaringen kommunfullmäktiges viktigaste styrdokument. Den består av fem steg: Programförklaring med Budget för det kommande året Mål och resursplan, MRP för tre år Årlig revidering av MRP jämte årsbudget Löpande budgetuppföljning och delårsbokslut, samt Bokslut För varje mandatperiod skall antas en MRP. Underlaget har utarbetats av de nyvalda nämnderna under våren och omfattar resterande år av mandatperioden. Nämndernas MRP innefattade förslag till prioritering, verksamhetsinriktning, verksamhetsuppdrag, indikatorer och nyckeltal mm. Första året i MRP är också budget för det kommande året. Kommunfullmäktige fastställer utdebitering, totalbalanser och budgetanslagen för respektive nämnd och verksamhetsområde samt investeringsbudgeten. Nämnderna bryter sedan ner budgeten på nämndnivå och skall senast under december månad ha fastställt sina nämndbudgetar. Dessa anmäls därefter till kommunfullmäktige. I anslutning till bokslutsanalysen initierar nämnderna eventuellt behov av revidering av MRP. Under hösten prövar kommunfullmäktige, i samband med fastställande av årsbudgeten, en aktualitetsförklaring av gällande MRP. En viktig del i en ekonomisk planering är att följa upp mål, verksamhet och ekonomi. Nämnderna har att utifrån Budget och resultatuppföljningsreglementet löpande följa sin verksamhet och ekonomi, samt göra de anpassningar som erfordras för att hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Nämnderna skall löpande rapportera detta till kommunstyrelsen som upprättar budgetrapporter, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige. 2

3 Innehållsförteckning Inledning Vad är MRP?... 2 Visionen... 6 Grundläggande värderingar och kommunövergripande prioriteringar... 7 Programförklaring, mandatperioden Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens beslut God ekonomisk hushållning Ekonomiska förutsättningar Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Vår omvärld Fullmäktiges uppdrag till nämnderna Tre fokusområden Styrande policys Nämndsgemensamma verksamhetsuppdrag Utbildningsnämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHET Skolformsövergripande verksamhet Gemensam lednings och stödverksamhet för 016 verksamhet och frivilliga skolformer Kultur och fritidsnämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Fritidsgårdar Kulturverksamheter Kulturskola Bibliotek Föreningsstöd Fritidsanläggningar LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHET Gemensam lednings och stödverksamhet för kultur och fritid Omsorgsnämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Äldre och handikappsomsorg Omsorger för funktionshindrade

4 LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHET Gemensam lednings och stödverksamhet Arbetsmarknad och socialnämnds verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Arbetsmarknad sysselsättning Socialtjänst Konsumentvägledning Integration LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Gemensam lednings och stödverksamhet Byggnads och trafiknämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Fysisk planering och byggverksamhet Lantmäteriverksamhet LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Gemensam lednings och stödverksamhet Miljönämndens verksamhet Miljö Tekniska nämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Väghållning Parkverksamhet Fastigheter och tomträtt HUVUDVERKSAMHETER/TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och avlopp Avfallshantering Sotningr LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Produktion Internt uthyrda fastigheter Gemensam lednings och stödverksamhet Kommunstyrelsens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Hållbar samhällsutveckling Näringslivsutveckling VERKSAMHETER STYRDA AV UPPDRAGSAVTAL Allmän och särskild kollektivtrafik Innovatum Folkets Hus Älvhögsborg Räddningstjänst Flygtrafik Övrig gemensam verksamhet STADSÖVERGRIPANDE LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Stadsövergripande lednings och stödverksamhet

5 Information/Kommunikation Samordnad administration och service Samordnad ekonomiadministration Samordnad personaladministration Hälsan, Trollhättans Stads Företagshälsovård Ekonomiska sammanställningar Resultatanalys Soliditetsanalys Skatteintäkter/generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens nettokostnader Ramförändringar mot budget Oförutsedda åtgärder/särskilda åtgärder Nettodriftskostnad per nämnd Nettoinvesteringar per nämnd Investeringsbudget/plan Pensionskostnader/skuld Beräkning av ramkompensation för pris och löneökningar Internränta för år Kapitalkostnadskompensation

6 Visionen: Trollhättan en förebild som ledande teknik och industrikommun i Europa Att samlas kring en tydlig vision ger en stark ledstjärna mot framtiden. Trollhättans vision samlar i några få ord en bild som bryggar över politiska gränser och som inbegriper alla människor verksamma i kommunen. Historia Trollhättans historia kretsar i mångt och mycket kring industrins framväxt. Med hjälp av energi från de mäktiga fallen, utvecklades djärva entreprenörers tankar till framgångsrika företag som gav välstånd till staden. 1900talet är historien som beskriver tunga verkstadsindustriers utveckling till högteknologiska världsföretag och en stad som snabbt utvecklas till ett regionalt centrum i Västsverige. Framtidens näringsliv Likaväl som 1900talets företag förändrades under 100 år, kommer företagen att förändras under 2000 talet. En tydlig trend är att konkurrensen mellan företag har blivit internationell och mycket hårdare. En annan trend är att kompetens är ett kapital som har blivit viktigare än kapital i fasta tillgångar. Vidare kommer 2000talets industri att ha helt andra fokus än vad vi sett under det förra århundradet. Borta är smutsiga verkstadslokaler. IT, media, kunskap och systemlösningar är några av de nya begrepp som rymmer kärnan till framtidens tillväxt, men med en stark bas i Trollhättans teknikkompetens. De kommunala verksamheterna För att kunna attrahera framtidens företag och kunniga människor, måste Trollhättan vara bland de bästa, inte bara i Sverige utan även i Europa. Det gäller inte bara i fråga om näringslivsklimat, utan också kring värden som utvecklingsbenägenhet, en god livskvalitet och omtanke om de människor som bor i kommunen. Här intar de offentliga verksamheterna en särställning, då de måste kunna erbjuda en service som håller mycket hög kvalitet och kan svara mot de krav som våra brukare ställer. Trollhättan, en förebild Trollhättans stad har också rollen att försöka mobilisera alla goda krafter inom den geografiska kommunen för samma mål. Det är först när många människor inom kommunala verksamheter, näringsliv och organisationer drar åt samma håll, som vi kan bli förebild. En förebild som drar blickarna till sig och som ger oss alla en möjlighet, att tillsammans skapa välstånd i framtiden. 6

7 Grundläggande värderingar Kommunfullmäktige har antagit nedanstående grundläggande värderingar. Dessa värderingar står för den långsiktiga färdriktningen i kommunen. De är länkar till visionen om Trollhättans framtid och skall därför tydligt genomsyra alla kommunala verksamheter. Omtanke Omtanke står för hur vi bemöter människor och erbjuder våra tjänster. Det gör vi genom solidaritet med svaga och utsatta, rättvisa och jämlikhet genom allas lika rätt till tjänster oavsett kön, bakgrund eller ekonomisk styrka, samt efter var och ens individuella behov, integration av människor med olika etniskt bakgrund som en förutsättning för att skapa en bra framtid i Trollhättan och god omsorg till dem som behöver stöd och hjälp. Det innebär: Kulturell mångfald skall eftersträvas och all diskriminering och främlingsfientlighet skall aktivt motverkas. Barns särställning i samhället skall beaktas genom att FN:s barnkonvention skall tillämpas. Alla invånare skall kunna känna sig trygga för sin personliga säkerhet och sina ägodelar. Barn, äldre och handikappades särskilda behov skall tillgodoses. Agenda 22, FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning, skall genomsyra alla verksamheter. Omsorgen om äldre och funktionshindrade skall utgå från vårdtagarens enskilda behov och förutsättningar. Trollhättans Stads personal skall känna tillfredställelse i sitt arbete genom en god arbetsmiljö såväl fysiskt, psykiskt som socialt. De anställda skall känna att de har medbestämmande, stor delaktighet och uppleva bra ledarskap. Utveckling Förändringstakten i samhället är mycket snabb. Utveckling är säkringen mot stagnation och tillbakagång i kommunen. Vårt sätt att möta detta är att skapa bra förutsättningar för tillväxt i kommunens näringsliv, att verka för meningsfullt och tryggt arbete för alla, där ingen skall behöva drabbas av ohälsa, ömsesidigt samarbete med en mångfald parter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt och att betrakta kompetens som en av de viktigaste resurserna vilken måste tillvaratas, stärkas, förändras och fördjupas. Det innebär: Den viktigaste utvecklingsuppgiften är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Trollhättan. Trollhättans stad skall satsa på en hög kvalitet i den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där barnen/eleven sätts i centrum utifrån var och ens behov. Kommunens befolkning skall öka till invånare år Fortsatt satsning på att utveckla Innovatum Teknikpark, Innovatum Kunskapens Hus och Innovatum Näringsliv. Det regionala samarbetet skall prioriteras. 7

8 Trollhättan skall kraftsamla för att utveckla infrastruktur med fokus på riksväg 45 och 44, Norge Vänerlänken, älven, flygförbindelser och ITnät. Näringslivet skall tillförsäkras ett gott företagsklimat och ett obyråkratiskt handläggande i för dem viktiga frågor. Trollhättan skall vara en attraktiv ort för teknik och kunskapsföretag. Livskvalitet God livskvalitet gör att människor vill bo och verka i Trollhättan. För oss betyder det att fortsätta att värna om vår miljö och byggande av ett ekologiskt hållbart samhälle, att tillgodose efterfrågat boende och kommunikationer för alla människor som bor eller vill bo i Trollhättan, hjälp till att bygga upp en bred och innehållsrik verksamhet inom kultur och fritid och att erbjuda en offentlig service med mycket hög kvalitet. Det innebär: All verksamhet skall präglas av det övergripande Agenda 21arbetet. Välutvecklad information och dialog till nuvarande och blivande invånare, kring beslut, planer och verksamheter. Möjligheter till prisvärt boende i goda miljöer skall skapas. Förbättringar för de oskyddade trafikanterna är viktig. Kultur och fritidsutbudet skall utvecklas och stärkas. Kvalitet skall definieras, mätas och kontinuerligt utvärderas i alla verksamheter. Den tekniska verksamheten skall vara serviceinriktad och arbetet utföras med god kvallitet och till låg kostnad. 8

9 Programförklaring Mandatperioden Vision Trollhättan en förebild som ledande teknik och industrikommun i Europa. Kommunfullmäktiges antagna vision för Trollhättans kommun skall även gälla under mandatperioden För att denna vision skall kunna förverkligas, måste vi kunna skapa goda förutsättningar för kommunens näringsliv, en högkvalitativ offentlig service med god tillgänglighet och prisvärt boende. Hög moral och etik och synen att barnen är vår framtid och våra äldre vårt självklara ansvar, skall prägla all verksamhet. Omtanke, Utveckling och Livskvalitet är våra grundläggande värderingar och skall genomsyra all kommunal verksamhet. Mot bakgrund av det rådande politiska läget skall arbete för full sysselsättning ha högsta prioritet i verksamheten. Kommuninvånarna skall erbjudas goda förutsättningar till en hög livskvalitet. Målet om invånare år 2030 skall fokuseras. Det gäller näringspolitiken, bostadspolitiken och hela den offentliga verksamheten. Mål och resursplan (MRP) MRP är det övergripande politiska dokumentet. MRP utgör kommunfullmäktiges uppdrag till de politiska nämnderna. Nämnderna ansvarar och beslutar sedan att förverkliga och uppnå dessa mål. Samtidigt som mål och resursplanen fastställer ett stort antal ekonomiska ramar, verksamhetsinriktningar och uppdrag, vilka riktar sig till nämnderna, exempelvis skola, barnomsorg och äldreomsorg, är dokumentet också en deklaration till kommunmedborgarna. MRP skall utformas på ett sådant sätt att också medborgarna kan läsa och förstå vad som skall utföras. MRP är en deklaration som visar den inriktning och de prioriteringar som den politiska majoriteten vill genomföra de närmaste fyra åren. Ekonomi Trollhättan skall vara en attraktiv kommun genom att ha god kommunal ekonomi och låga taxor. Målsättningen är att genom god tillväxt och utveckling kunna ge en trygg kommun där vård, skola och omsorg är prioriterade, men där även hänsyn till helheten är viktig. 9

10 Livskvalitetsfrågorna som kultur och fritid, miljöfrågorna och de tekniska verksamheterna skall ha en framträdande roll. För att nå de politiska målen inom de begränsade ekonomiska ramarna måste samverkan och utveckling ske mellan olika nämnder och förvaltningar. Kommunalskatten skall under mandatperioden vara oförändrad. Omprövning skall endast ske om något exceptionellt oförutsett inträffar. Planeringen av den ekonomiska politiken skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden skall gå före ogrundade chanstagningar. Kommunen skall ha en ekonomi i balans, innebärande god ekonomisk hushållning. Avsättningar i MRP:n till kommande stora åtaganden under perioden, såsom ökande pensionskostnader, nya gruppboenden, ungdomens hus m.m. skall vägas in tidigt i bugetprocesserna. Driftsbudgetöverskott skall vara minst 25 miljoner per år under mandatperioden. Överskottet skall användas för att täcka in de investeringar som sker under perioden. Investeringstakten under perioden skall vara inom en ram av totalt 550 miljoner kronor. Investeringsnivån under MRPperioden skall inte innebära ökad låneskuld med gällande maxtak på 150 miljoner kronor. Detta mått skall vara vägledande för om investeringsvolymen 550 miljoner kan hållas. Som ekonomiskt styrtal gäller att volymökningen i den kommunala verksamheten inte skall överstiga summan av de skatteintäkter, statsbidrag och övriga intäkter som räknas fram inför varje budget och MRP. Den sammantagna taxenivån i Trollhättan skall ligga bland de 25 lägsta i landet. Trollhättan skall använda sina kommunala bolag till medborgarnas bästa vad gäller bostäder, energi och industriell utveckling. Inga helägda kommunala bolag skall utförsäljas under mandatperioden. Trygghet, rättvisa, solidaritet Vi skall med all kraft motverka all form av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet genom att höja kunskapen och skapa förståelse. I vårt samhälle har alla samma rättigheter och skyldigheter. Alla som behöver stärka kunskaperna i svenska språket och samhällets normer och värderingar skall aktivt erbjudas att göra det. Vi skall arbeta med olika insatser för att förebygga brott och bekämpa dess orsaker. Genom samverkan vill vi förebygga, minska och förhindra droganvändningen. Vi vill stärka samarbetet med frivillighetsorganisationerna. 10

11 Barn och ungdomar under 18 år skall vara drogfria och kommunens vuxna skall tillsammans medverka till detta. Målsättningen är ett narkotikafritt Trollhättan. Barn och ungdomar som växer upp i familjer med våld, missbruk och ekonomiska problem skall ges särskilt stöd. Varje barn skall respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet. Individuella insatser skall ges utifrån en helhetssyn. Barnkonventionens fyra grundläggande principer om barnets rätt till likabehandling, barnets rätt till liv och utveckling, barnets rätt att komma till tals och barnets bästa skall genomsyra alla verksamheter som direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn och ungdomar. Arbete är grunden för en generell välfärd och människors personliga utveckling. Vid perioder av arbetslöshet eller sjukdom skall alla ha tryggad ekonomi genom arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring. Detta kommer kommunen att kämpa för lokalt, regionalt och på riksplanet. Vi anser att människor på väg till nytt arbete skall erbjudas aktiva arbetsmarknadsåtgärder, utbildning, praktikplatser, lärlingsplatser m.m. Alla skall ges stöd att försörja sig genom ett arbete, istället för genom bidrag. Sysselsättning Näringsliv Arbetsmarknad Alla skall ha ett arbete så enkelt är det! Full sysselsättning är det självklara målet. Vårt beroende av statliga insatser på området spelar dock avgörande roll. Blir det förändringar under valperioden är det viktigt att konstatera att en enskild kommun självklart inte ensamt kan täcka upp eventuella neddragningar på det arbetsmarknadspolitiska området. Samtidigt som de stora tillverkningsindustrierna är starka draglok när det gäller tillväxt i kommunen, så skall vi skapa förutsättningar för nya företag som är intresserade av att etablera sig i Trollhättan. Utvecklade kontakter och samarbete på den internationella arenan för att påverka, finna och utveckla gemensamma intressen kommer att spela en viktig roll för Trollhättans fortsatta utveckling. Kommunen ska därför nyttja befintliga kanaler och nätverk för att föra fram sina ståndpunkter. Kommunen kommer även fortsättningsvis att ge goda förutsättningar för våra stora företag. Visionen om invånare 2030 står fast. Detta innebär dessutom att staden fortsatt skall arbeta för en breddad arbetsmarknad där de små och medelstora företagen och företagarna skall utgöra en väsentlig del av den framtida arbetsmarknaden. 11

12 Stadens stora utmaning inför mandatperioden är att ta vara på de stora möjligheter som en ny E45 och dubbelspår till och från Göteborg kommer att ge trollhätteborna och regionens invånare i stort. Därför är det viktigt att fortsätta dialogen med grannkommuner, region, regering och riksdag så att vi inte tappar fart i utbyggnaden. Ytterligare en viktig del i arbetet är också att ha en fortsatt god dialog med näringslivet, både stora och små företag. Vi måste tillse att näringslivet tillförsäkras ett gott företagsklimat och en obyråkratisk handläggning i för dem viktiga frågor. Kommunen skall vara en attraktiv ort för teknik och kunskapsföretag. Ytterligare en viktig framtidsfaktor är Innovatum som måste leva i en ständig utveckling i nära samverkan med skolan, högskolan (universitet) och näringsliv. Handeln utgör en viktig del i Trollhättans attraktionskraft och arbetsmarknad. Staden skall därför fortsätta att utveckla handeln under ordnade former. Vi måste se centrumhandeln, stadsdelshandeln och Överbyhandeln i ett sammanhang där de, så långt möjligt, kompletterar varandra. Vi kommer under mandatperioden att fortsätta satsa på centrum tillsammans med de privata aktörer som är verksamma i centrum. Den största tryggheten i samhället är att ha ett arbete och att kunna försörja sig. Därför är en huvuduppgift för kommunen att tillsammans med näringsliv, offentliga sektorn och fackliga organisationer kraftfullt bekämpa arbetslösheten. Trollhättan är en mångkulturell kommun. Språkkunskaper är en merit i ett mer internationellt samhälle. Svenska för invandrare skall varvas med teori och praktik på arbetsplatser. För att underlätta för äldre invandrare vill vi anordna särskilda möjligheter för äldre invandrare att lära sig det svenska språket. Det är viktigt att alla lär sig det svenska språket. Kommunen skall fortsätta satsningen på arbetsmarknads, social och omsorgspolitikens område. Särskilt skall beaktas att arbete går före bidrag och att detta gäller alla. Utöver detta skall kommunen arbeta med fokus på att heltidsarbete är en rättighet och deltidsarbete en möjlighet. Trollhättan en Stad för hela livet Kommunen skall försvara vår tätposition som en av de främsta miljökommunerna i Sverige Kommunen skall fortsätta att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle och skapa en bra miljö som ger högre livskvalitet och skapar nya jobb. 12

13 Den långsiktiga utmaningen under mandatperioden är att fortsätta utveckla det långsiktigt hållbara samhället i samverkan med andra kommuner och länder. Vi vill fortsätta att vara en förebild inom transportsektorn och fortsätta stimulera användningen förnyelsebara bränslen. Vi skall fortsätta att utveckla långsiktigt hållbara energilösningar där Trollhättans Energi AB är ett viktigt instrument. Vi skall fortsätta stimulera till minskat elberoende både genom besparingar i vår egen verksamhet men också hos våra medborgare. Särskilt skall direktverkade eluppvärmda hus uppmärksammas. En omställning till miljövänligare energiformer bör uppmuntras. Målet är att 2020 i stort sett vara oberoende av fossila bränslen inom såväl den offentliga som privata sektorn. Miljöarbetet skall ske i nära samverkan med näringslivet, organisationer och enskilda. Vi skall fortsätta värna våra park och friluftsområden. Vi skall fortsätta satsa på Agenda 21arbetet. Inriktningen skall vara att stärka näringslivet och dess konkurrenskraft och öka medborgarnas delaktighet. Genom att ständigt förbättra miljön efterlämnar vi ett bättre Trollhättan till kommande generationer. Förskole och utbildningsverksamhet Vår Vision Trollhättan en förebild som ledande utbildningskommun i Sverige Våra barn är vår framtid. Kommunens skall satsa på en god kvalitet i den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där barnen/eleven sätts i centrum utifrån var och ens behov. Kommunens främsta uppgift är att tillgodose barnens behov av en bra förskola och utbildning. Förskolan och skolan skall vara en trygg miljö för alla barn och ungdomar. De har rätt att växa upp i en miljö som präglas av demokratiska värderingar om allas lika värde. Verksamheten skall ha ett genusperspektiv. För att åstadkomma de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande krävs ordning, stimulans, kompetent personal, engagerade föräldrar och samverkan med samhälle och arbetsliv. Fördelning av resurserna skall utgå från ett socialt perspektiv; därför skall vi satsa våra ev. ökade resurser på barn och ungdomar med de största behoven. 13

14 Alla barn är lika mycket värda och därför skall alla barn ha en individuell utvecklingsplan som upprättas och utvärderas utifrån deras personliga förutsättningar och behov. Genom ett systematiskt arbetssätt ska varje enskild elevs behov uppmärksammas och tillgodoses genom hela förskole och skoltiden. Till barn som behöver extra stöd ska särskilda insatser riktas på ett tidigt stadium. Inget barn skall lämna grundskolan utan grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Utvecklingsplaner med tydliga resultatavstämningar i årskurs 2,5,8 och 9 skall utvecklas. Målsättningen är att inget barn skall lämnas efter i arbetet med att uppnå godkända resultat i årskurs 9. Prioriteringarna skall ta särskild hänsyn till barns och ungdomars situation i hemmet, skolan och på fritiden; därför skall skolan, kultur och fritid och sociala verksamheter arbeta i mycket nära samverkan utifrån ett helhetsperspektiv. Ett 025 års perspektiv förutsätter därför att våra insatser spänner över förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, komvux och fritidssektorn. Utbildningsnämnden skall fortsätta att arbeta för en minskning av antalet heltidsplatser/grupp inom förskolan från dagens 16 till 15 under mandatperioden. Det är vidare viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt pedagogiska arbetssätt för att möta föräldrarnas önskemål och barnens behov. Personalen inom förskolan ska ha kunskaper i genuspedagogik och hur könsroller styr flickor och pojkars utveckling. Ett verktyg som bör prövas är att öka användningen av multimediatekniken. Individuella programmets verksamhet skall utvecklas och dess resultat förbättras genom bättre samverkan och systematiskt arbetssätt. Vi skall i Trollhättan utveckla vårt eget lärlingsprogram med syfte att stärka icke studiemotiverade elever, där samarbetet mellan kommun och företag skall utgöra nyckeln till goda resultat. Under mandatperioden vill vi fortsätta utveckla ökat personal, föräldra och elevinflytande, där formen pilotskola i nuvarande form eller intrapenad prövas. Under mandatperioden skall alla föräldrar erbjudas en föräldrautbildning med syfte att stärka föräldrarollen till barn i förskolan. Trollhättans grundskola och gymnasieskola ska bli mer flexibel och anpassas för att ge alla Trollhättans ungdomar möjlighet att klara av en gymnasial utbildning med godkända betyg. Trollhättans skolor skall vara avgiftsfria och ha stor frihet att utforma sin egen profil. Alla skolor skall ha specialpedagoger för att tidigt kunna ge extra stöd till barn med större behov. Barn med större behov skall ha tillgång till den personal som har högst kompetens att ge adekvat stöd. Skolan skall ha ett ansvar att tillsammans med fritids och social verksamhet rikta insatser till elever med större behov. 14

15 Den kommunala vuxenutbildningen ska riktas till dem som har lägst utbildning, störst behov eller i övrigt är i behov av kompetensutveckling för att kunna göra nya studie och yrkesval i livet. Kommunens satsning på skolan skall fullföljas inom de ekonomiska förutsättningar som kommer att erbjudas den kommande valperioden. Detta gäller avseende fysisk utbyggnad och satsningen på det pedagogiska innehållet i undervisningen Kommunen skall även fortsättningsvis slå vakt om högskolan och verka för att den utvecklas. Högskolans utveckling är en mycket viktig faktor för kommunens framtid. Trollhättan skall vara den bästa studentkommunen i landet genom bra utbud av bostäder, fritidsliv och arbetsmöjligheter. Lärande genom hela livet skall stimuleras genom fortsatt stöd till studieförbunden och folkhögskolor. Lärcentret skall fortsätta att utvecklas. Omsorger Kommunen skall satsa på utveckling och bibehållen hög kvalité inom vård och omsorg. Vi skall ha en äldreomsorg av hög kvalitet som möter skilda behov. Kvaliteten måste ständigt utvecklas både för dem som bor i eget boende eller i särskilt boende. Vi skall öka stödet till anhörigvårdare genom att erbjuda olika stöd och insatser. Vi skall satsa på att alla som kan och önskar bo hemma, får göra det. Detta förutsätter en social bostadspolitik. Alla skall ha rätt att bo bra, så även våra äldre kommuninvånare. Vi skall fortsätta bygga ut gruppboendet (särskilt boende), i första hand i centrala staden. Eidar skall ges i uppdrag att iordningställa varierade boendeformer, exempelvis fler lägenheter för Förebyggande arbete kan minska ohälsa och omsorgsbehov. Genom sociala nätverk, utbyggd dagverksamhet och naturliga träffpunkter kan ensamhet och isolering brytas. Äldre skall kunna få hjälp med hushållsnära tjänster av hög kvalitet och till inga eller ringa kostnader. Tillsammans med hyresvärdar, föreningar och pensionärsorganisationer skall vi arbeta för att erbjuda aktiviteter i eller i nära anslutning till våra särskilda boenden och i bostadsområden med hög medelålder. Omsorg handlar om så mycket mer än livets nödtorft. Det handlar om gemenskap, glädje och medmänsklighet. All vård och omsorgsarbete i Trollhättan ska ta dessa aspekter i beaktande vid utformning och planering av verksamheten. Ålderdomen skall vara en trygg, värdig och aktiv period i livet. Utveckling av olika verksamheter skall ske i nära samverkan med berörda organisationer. Vi skall fortsätta arbeta med Agenda

16 Äldre skall kunna ges tillgång till lilla hjälpen. Åtgärden skall vara kostnadsfri och ha som utgångspunkt att hjälpa de äldre att förebygga olyckor i hemmet och hjälpa till med mindre göromål, vilka inte är ett ansvar för någon annan kommunal verksamhet. Funktionshinder skall inte utgöra hinder för ett meningsfullt liv. All verksamhet ska syfta till deltagande i arbetslivet och andra aktiviteter. Vi vill arbeta vidare med samordning och samverkan mellan olika vårdformer samt mellan kommunen och Västra Götalandsregionen. Vi ska fortsätta arbeta för att skapa arenor för dialog med handikappsorganisationer och föreningar. En av kommunens grundläggande värderingar är omtanke. Omtanke står bland annat för omsorg till dem som behöver stöd och hjälp. Denna omsorg skall ges rättvist och jämlikt. Därför måste kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade utgå från vårdtagarens enskilda behov och förutsättningar och vara individuellt anpassad. Varje vårdtagare och dennes anhöriga skall erbjudas individuella planer som utgår ifrån den enskildes behov av vård, omsorg och sociala insatser. Kultur o Fritid Kultur och fritidsutbudet skall stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Ett brett kultur och fritidsliv är viktigt för alla ålderskategorier. Kommunen skall kunna erbjuda verksamheter efter allas behov och med hög kvalitet. Kulturutbudet skall stärkas, särskilt bland barn och ungdomar. Kulturbyrån är en viktig bas för det fortsatta arbetet. Bibliotekstjänster skall vara tillgängliga för alla kommunens invånare samt främja intresset för läsning, utbildning och kunskapsutveckling. Den nya informationstekniken bör nyttjas i verksamheten. Biblioteken skall främja fri åsiktsbildning samt värna om yttrandefriheten och alla människors lika värde. Biblioteken skall drivas i kommunal regi. Kulturarrangemangen i bl.a. Folkets Hus/kulturhuset skall öka under valperioden. Fortsatt stöd till Film i Väst är en viktig näringslivsfråga men också en viktig kulturfråga. Stöd i nuvarande omfattning är viktigt. Kulturskolan är en viktig del i ett framtida Trollhättan. Barn och ungdomars möjlighet till sång, musik, dans, rytm och drama är viktig del i ett fortsatt gott liv. Ytterligare satsning kommer att prövas under valperioden. Underrepresenterade grupper av barn och ungdomar ska uppmärksammas. Att satsa på både elit och breddidrott är en rättvisefråga. 16

17 Vi skall satsa på att iordningställa en konstgräsplan under Vi anser att det finns en brist på hallar för idrottsändamål men också idrottshallar för skolidrott. Vi skall utreda behovet under 2007 och därefter ta ställning till hur många och var dessa satsningar skall ske. I detta sammanhang skall Älvhögsborgs framtida utveckling vägas in. Fritidsverksamhet i varje stadsdel skall eftersträvas och under skall ett ungdomens hus vara iordningsställt på Innovatumområdet. I ungdomens hus skall kulturskolan vara en viktig del. Fritidsgårdarna skall uppfattas som attraktiva mötesplatser och de skall vara ett alternativ till kommersiellt nöjesutbud. Om de ekonomiska förutsättningarna finns skall vi tillsammans stärka kulturen i kommunen och regionen, bland annat genom att positivt pröva barn och ungdomskulturen i Trollhättan och i Fyrbodal. Folkets Hus/Kulturhuset skall värnas, liksom folkrörelser, föreningar och studieförbund. Vi vill också stödja ungdomsinitiativ och organisering utanför föreningslivet genom att fortsätta stödet genom den s.k. ungdomspengen. Utbyggnaden av en skateboardpark skall färdigställas i början på mandatperioden. Särskilt vill vi stimulera föreningar som driver föreningsägda anläggningar och som är viktiga för kommunens totala fritidsutbud exempelvis TSOK:s anläggning runt Björndalen. Hyresnivån för föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet skall fortsätta minska under mandatperioden. Verksamhetsbidraget för föreningslivet skall stärkas under mandatperioden. Målet är att kunna upprätthålla bidragen realt i 2005 års nivå. Vi kommer att stimulera våra äldre medborgare att ha en aktiv tid som gammal och därmed upprätthålla en hög livskvalitet och friskhet. Vi skall skapa trygga och rättvisa bidragssystem för handikapps och pensionärsorganisationer. Vi skall också tillse att lokalfrågor, som kan underlätta för pensionärerna att bedriva aktiviteter, prioriteras. Boende Omkring personer pendlade under år 2006 varje dag in till Trollhättan. Skall dessa och andra människor fundera på möjligheten att flytta till kommunen, måste här finnas attraktiva bostadsområden. En viktig inriktning är att kommunen skall ligga i framkant för nytänkande vid planering av nya attraktiva bostadsområden. Kommunen skall ha en väl utbyggd teknisk infrastruktur, god tillgång på rekreationsområden och bra offentlig service i våra bostadsområden. 17

18 Vi vill genom att äga det kommunala bostadsbolaget sörja för att alla skall få en god bostad oberoende av sociala, etniska eller ekonomiska förutsättningar. Vi skall arbeta för att vi skall ha de lägsta boendekostnaderna i vår region. Vi skall tillse att vår markreserv och exploateringsbara mark är så tilltagen att alla som vill flytta till Trollhättan skall kunna göra detta. Vi vill att det skall byggas 300 lägenheter per år om behovet finns. Kommunen taxor inom det tekniska området skall sammantaget vara låga. Kommunens sammantagna taxenivå inom det tekniska området skall ligga bland de 25 lägsta i landet. Den tekniska verksamheten skall vara serviceinriktad och arbetet skall utföras med god kvalitet och till låg kostnad. För att göra kommunen än mer attraktiv skall vi satsa på att utveckla centrum så att den blir en stadsdel för alla kommunens invånare, där kultur, nöje och boende förenas och som förstärker handeln och fastighetsägarnas intresse att satsa på sina fastigheter. För att lyckas är det viktigt att fortsätta arbetet med trygghetsfrågorna. Vi vill fortsätta utveckla det långsiktigt hållbara samhället i samverkan med andra kommuner och länder. Vi skall fortsätta satsa på en långsiktigt hållbar utveckling inom energiområdet. Vi skall fortsätta att arbeta för ett minskat elberoende med fokus på stadens egna verksamheter, men också arbeta för att hushållens energiförbrukning skall minskas, exempelvis genom att ta bort direktverkande eluppvärmda hus. Vi vill fortsätta skapa delaktighet i stadens miljöarbete hos medborgarna i Trollhättan. Detta genom vårt Agenda 21 arbete som även under innevarande mandatperiod kommer att prioriteras. Vi skall fortsätta värna våra grön och parkområden och se till att stadens vägunderhåll upprätthålls på en hög nivå. Staden skall vara ren och snygg med vackra planteringar och vacker utsmyckning. Ljussättning av den centrala staden skall ingå i arbetet med en trivsammare stad. Teknik o Miljö Rent vatten, avlopp, renhållning och andra tekniska system är helt nödvändiga för att ett samhälle skall fungera. Reinvesteringar i kommunens Vanät skall öka med 50 % under mandatperioden. Vårt dricksvatten och vår avloppsrening skall hålla hög kvalitet. Kommunikationer Trollhättan ligger i en skärningspunkt där kommunikationsleder på vatten, väg, järnväg och i luft möts. Vi måste ytterligare förbättra denna infrastruktur för att öka kommunens möjlighet till säkra och effektiva transporter till och från vår kommun. 18

19 Tillgängligheten och trafiksäkerheten till och inom Trollhättan skall öka genom utbyggnaden av RV 4544 samt Norge/Vänerlänken. Förbättringar för de oskyddade trafikkanterna är viktigt. Kommunala Bolag Utförsäljning av helägda kommunala bolag skall ej ske under perioden men samverkan med andra bolag kan stimuleras i syfte att stärka kommunens egna bolag ekonomiskt och affärsmässigt. Trots att viss del av den offentliga servicen genomförs av bolag, måste vi som ägare ställa krav på bolagen så att deras verksamheter harmoniserar med de inriktningar och mål som gäller för de kommunala förvaltningarna. De kommunala bolagen Bostads AB Eidar, Trollhättans Tomt AB och Trollhättan Energi AB skall värnas och relationerna ägare och bolag skall vara värdeskapande. Personal Personalen är den viktigaste resursen för att åstadkomma och upprätthålla god kommunal service av hög kvalitet samt genomföra de verksamhetsuppdrag som kommunfullmäktige har lagt fast. Vi skall låta stadens anställda arbeta med stor självständighet under ansvar. Anställda skall känna att de har en god och trygg arbetsgivare. Vi vill skapa mönsterarbetsplatser genom ett bra arbetsklimat. De anställda skall ha rätt till heltid. Deltid skall vara en möjlighet. Alla anställdas kompetensutveckling är viktig. Vi skall arbeta för en konkurrenskraftig lönepolitik där den individuella lönesättningen, som bygger på gemensamma arbetsvärderingskriterier, utvecklas. Särskilt skall jämställda löner mellan män och kvinnor beaktas. Vi skall prioritera en god arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt, där friskhetstalen skall öka. Dialogen mellan våra medarbetare och den politiska ledningen skall utvecklas. Kommunens personal skall känna tillfredställelse i sitt arbete genom en god arbetsmiljö såväl fysiskt, psykiskt som socialt. De anställda skall känna att de har medbestämmande, stor delaktighet och uppleva bra ledarskap. Att få upp friskhetstalen är en prioriterad verksamhet. Demokrati Den nuvarande politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen skall förändras i den riktning som kommunstyrelsens principbeslut förordat. 19

20 Medborgarinflytandet skall öka. Ungdomarnas medinflytande och delaktighet skall stimuleras. Organisationen bygger på synen att medborgarinflytandet skall öka för alla och även göra det politiska arbetet mer betydelsefullt och meningsfullt. Ett demokratiskt samhälle bygger på att alla känner att de har rättigheter men också skyldigheter. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under mandatperioden. Trygghet Kommunen skall kraftsamla kring arbetet med kvinnofridsfrågor och fortsätta verka för kvinnofrid

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter 2012-10-05 Ks 1037/2012 En växande kommun med nya möjligheter ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET 2013 MED PLAN FÖR 2014-2015 Innehållsförteckning Örebro en kommun i utveckling... 1 Vad innehåller detta

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 Budget 2009 Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 I N N E H Å L L Beslut...4 Budget 2009. Norrköping växer...6 Sammanställning av driftbudget och driftplan...10 Sammanställning av budgetramar

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2015 samt 2016-2017. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2015 samt 2016-2017. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2015 samt 2016-2017 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema Foto: SWELO, MiP Media, Lars Owesson och Östra Göinge kommun - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld...

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer