Mål- och resursplan MRP Budget Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29"

Transkript

1 Mål och resursplan MRP Budget Kommunfullmäktige

2 Vad är MRP? MRP är en förkortning för Mål och resursplan. MRP är jämte Programförklaringen kommunfullmäktiges viktigaste styrdokument. Den består av fem steg: Programförklaring med Budget för det kommande året Mål och resursplan, MRP för tre år Årlig revidering av MRP jämte årsbudget Löpande budgetuppföljning och delårsbokslut, samt Bokslut För varje mandatperiod skall antas en MRP. Underlaget har utarbetats av de nyvalda nämnderna under våren och omfattar resterande år av mandatperioden. Nämndernas MRP innefattade förslag till prioritering, verksamhetsinriktning, verksamhetsuppdrag, indikatorer och nyckeltal mm. Första året i MRP är också budget för det kommande året. Kommunfullmäktige fastställer utdebitering, totalbalanser och budgetanslagen för respektive nämnd och verksamhetsområde samt investeringsbudgeten. Nämnderna bryter sedan ner budgeten på nämndnivå och skall senast under december månad ha fastställt sina nämndbudgetar. Dessa anmäls därefter till kommunfullmäktige. I anslutning till bokslutsanalysen initierar nämnderna eventuellt behov av revidering av MRP. Under hösten prövar kommunfullmäktige, i samband med fastställande av årsbudgeten, en aktualitetsförklaring av gällande MRP. En viktig del i en ekonomisk planering är att följa upp mål, verksamhet och ekonomi. Nämnderna har att utifrån Budget och resultatuppföljningsreglementet löpande följa sin verksamhet och ekonomi, samt göra de anpassningar som erfordras för att hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Nämnderna skall löpande rapportera detta till kommunstyrelsen som upprättar budgetrapporter, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige. 2

3 Innehållsförteckning Inledning Vad är MRP?... 2 Visionen... 6 Grundläggande värderingar och kommunövergripande prioriteringar... 7 Programförklaring, mandatperioden Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens beslut God ekonomisk hushållning Ekonomiska förutsättningar Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Vår omvärld Fullmäktiges uppdrag till nämnderna Tre fokusområden Styrande policys Nämndsgemensamma verksamhetsuppdrag Utbildningsnämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHET Skolformsövergripande verksamhet Gemensam lednings och stödverksamhet för 016 verksamhet och frivilliga skolformer Kultur och fritidsnämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Fritidsgårdar Kulturverksamheter Kulturskola Bibliotek Föreningsstöd Fritidsanläggningar LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHET Gemensam lednings och stödverksamhet för kultur och fritid Omsorgsnämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Äldre och handikappsomsorg Omsorger för funktionshindrade

4 LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHET Gemensam lednings och stödverksamhet Arbetsmarknad och socialnämnds verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Arbetsmarknad sysselsättning Socialtjänst Konsumentvägledning Integration LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Gemensam lednings och stödverksamhet Byggnads och trafiknämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Fysisk planering och byggverksamhet Lantmäteriverksamhet LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Gemensam lednings och stödverksamhet Miljönämndens verksamhet Miljö Tekniska nämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Väghållning Parkverksamhet Fastigheter och tomträtt HUVUDVERKSAMHETER/TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och avlopp Avfallshantering Sotningr LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Produktion Internt uthyrda fastigheter Gemensam lednings och stödverksamhet Kommunstyrelsens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Hållbar samhällsutveckling Näringslivsutveckling VERKSAMHETER STYRDA AV UPPDRAGSAVTAL Allmän och särskild kollektivtrafik Innovatum Folkets Hus Älvhögsborg Räddningstjänst Flygtrafik Övrig gemensam verksamhet STADSÖVERGRIPANDE LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Stadsövergripande lednings och stödverksamhet

5 Information/Kommunikation Samordnad administration och service Samordnad ekonomiadministration Samordnad personaladministration Hälsan, Trollhättans Stads Företagshälsovård Ekonomiska sammanställningar Resultatanalys Soliditetsanalys Skatteintäkter/generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens nettokostnader Ramförändringar mot budget Oförutsedda åtgärder/särskilda åtgärder Nettodriftskostnad per nämnd Nettoinvesteringar per nämnd Investeringsbudget/plan Pensionskostnader/skuld Beräkning av ramkompensation för pris och löneökningar Internränta för år Kapitalkostnadskompensation

6 Visionen: Trollhättan en förebild som ledande teknik och industrikommun i Europa Att samlas kring en tydlig vision ger en stark ledstjärna mot framtiden. Trollhättans vision samlar i några få ord en bild som bryggar över politiska gränser och som inbegriper alla människor verksamma i kommunen. Historia Trollhättans historia kretsar i mångt och mycket kring industrins framväxt. Med hjälp av energi från de mäktiga fallen, utvecklades djärva entreprenörers tankar till framgångsrika företag som gav välstånd till staden. 1900talet är historien som beskriver tunga verkstadsindustriers utveckling till högteknologiska världsföretag och en stad som snabbt utvecklas till ett regionalt centrum i Västsverige. Framtidens näringsliv Likaväl som 1900talets företag förändrades under 100 år, kommer företagen att förändras under 2000 talet. En tydlig trend är att konkurrensen mellan företag har blivit internationell och mycket hårdare. En annan trend är att kompetens är ett kapital som har blivit viktigare än kapital i fasta tillgångar. Vidare kommer 2000talets industri att ha helt andra fokus än vad vi sett under det förra århundradet. Borta är smutsiga verkstadslokaler. IT, media, kunskap och systemlösningar är några av de nya begrepp som rymmer kärnan till framtidens tillväxt, men med en stark bas i Trollhättans teknikkompetens. De kommunala verksamheterna För att kunna attrahera framtidens företag och kunniga människor, måste Trollhättan vara bland de bästa, inte bara i Sverige utan även i Europa. Det gäller inte bara i fråga om näringslivsklimat, utan också kring värden som utvecklingsbenägenhet, en god livskvalitet och omtanke om de människor som bor i kommunen. Här intar de offentliga verksamheterna en särställning, då de måste kunna erbjuda en service som håller mycket hög kvalitet och kan svara mot de krav som våra brukare ställer. Trollhättan, en förebild Trollhättans stad har också rollen att försöka mobilisera alla goda krafter inom den geografiska kommunen för samma mål. Det är först när många människor inom kommunala verksamheter, näringsliv och organisationer drar åt samma håll, som vi kan bli förebild. En förebild som drar blickarna till sig och som ger oss alla en möjlighet, att tillsammans skapa välstånd i framtiden. 6

7 Grundläggande värderingar Kommunfullmäktige har antagit nedanstående grundläggande värderingar. Dessa värderingar står för den långsiktiga färdriktningen i kommunen. De är länkar till visionen om Trollhättans framtid och skall därför tydligt genomsyra alla kommunala verksamheter. Omtanke Omtanke står för hur vi bemöter människor och erbjuder våra tjänster. Det gör vi genom solidaritet med svaga och utsatta, rättvisa och jämlikhet genom allas lika rätt till tjänster oavsett kön, bakgrund eller ekonomisk styrka, samt efter var och ens individuella behov, integration av människor med olika etniskt bakgrund som en förutsättning för att skapa en bra framtid i Trollhättan och god omsorg till dem som behöver stöd och hjälp. Det innebär: Kulturell mångfald skall eftersträvas och all diskriminering och främlingsfientlighet skall aktivt motverkas. Barns särställning i samhället skall beaktas genom att FN:s barnkonvention skall tillämpas. Alla invånare skall kunna känna sig trygga för sin personliga säkerhet och sina ägodelar. Barn, äldre och handikappades särskilda behov skall tillgodoses. Agenda 22, FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning, skall genomsyra alla verksamheter. Omsorgen om äldre och funktionshindrade skall utgå från vårdtagarens enskilda behov och förutsättningar. Trollhättans Stads personal skall känna tillfredställelse i sitt arbete genom en god arbetsmiljö såväl fysiskt, psykiskt som socialt. De anställda skall känna att de har medbestämmande, stor delaktighet och uppleva bra ledarskap. Utveckling Förändringstakten i samhället är mycket snabb. Utveckling är säkringen mot stagnation och tillbakagång i kommunen. Vårt sätt att möta detta är att skapa bra förutsättningar för tillväxt i kommunens näringsliv, att verka för meningsfullt och tryggt arbete för alla, där ingen skall behöva drabbas av ohälsa, ömsesidigt samarbete med en mångfald parter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt och att betrakta kompetens som en av de viktigaste resurserna vilken måste tillvaratas, stärkas, förändras och fördjupas. Det innebär: Den viktigaste utvecklingsuppgiften är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Trollhättan. Trollhättans stad skall satsa på en hög kvalitet i den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där barnen/eleven sätts i centrum utifrån var och ens behov. Kommunens befolkning skall öka till invånare år Fortsatt satsning på att utveckla Innovatum Teknikpark, Innovatum Kunskapens Hus och Innovatum Näringsliv. Det regionala samarbetet skall prioriteras. 7

8 Trollhättan skall kraftsamla för att utveckla infrastruktur med fokus på riksväg 45 och 44, Norge Vänerlänken, älven, flygförbindelser och ITnät. Näringslivet skall tillförsäkras ett gott företagsklimat och ett obyråkratiskt handläggande i för dem viktiga frågor. Trollhättan skall vara en attraktiv ort för teknik och kunskapsföretag. Livskvalitet God livskvalitet gör att människor vill bo och verka i Trollhättan. För oss betyder det att fortsätta att värna om vår miljö och byggande av ett ekologiskt hållbart samhälle, att tillgodose efterfrågat boende och kommunikationer för alla människor som bor eller vill bo i Trollhättan, hjälp till att bygga upp en bred och innehållsrik verksamhet inom kultur och fritid och att erbjuda en offentlig service med mycket hög kvalitet. Det innebär: All verksamhet skall präglas av det övergripande Agenda 21arbetet. Välutvecklad information och dialog till nuvarande och blivande invånare, kring beslut, planer och verksamheter. Möjligheter till prisvärt boende i goda miljöer skall skapas. Förbättringar för de oskyddade trafikanterna är viktig. Kultur och fritidsutbudet skall utvecklas och stärkas. Kvalitet skall definieras, mätas och kontinuerligt utvärderas i alla verksamheter. Den tekniska verksamheten skall vara serviceinriktad och arbetet utföras med god kvallitet och till låg kostnad. 8

9 Programförklaring Mandatperioden Vision Trollhättan en förebild som ledande teknik och industrikommun i Europa. Kommunfullmäktiges antagna vision för Trollhättans kommun skall även gälla under mandatperioden För att denna vision skall kunna förverkligas, måste vi kunna skapa goda förutsättningar för kommunens näringsliv, en högkvalitativ offentlig service med god tillgänglighet och prisvärt boende. Hög moral och etik och synen att barnen är vår framtid och våra äldre vårt självklara ansvar, skall prägla all verksamhet. Omtanke, Utveckling och Livskvalitet är våra grundläggande värderingar och skall genomsyra all kommunal verksamhet. Mot bakgrund av det rådande politiska läget skall arbete för full sysselsättning ha högsta prioritet i verksamheten. Kommuninvånarna skall erbjudas goda förutsättningar till en hög livskvalitet. Målet om invånare år 2030 skall fokuseras. Det gäller näringspolitiken, bostadspolitiken och hela den offentliga verksamheten. Mål och resursplan (MRP) MRP är det övergripande politiska dokumentet. MRP utgör kommunfullmäktiges uppdrag till de politiska nämnderna. Nämnderna ansvarar och beslutar sedan att förverkliga och uppnå dessa mål. Samtidigt som mål och resursplanen fastställer ett stort antal ekonomiska ramar, verksamhetsinriktningar och uppdrag, vilka riktar sig till nämnderna, exempelvis skola, barnomsorg och äldreomsorg, är dokumentet också en deklaration till kommunmedborgarna. MRP skall utformas på ett sådant sätt att också medborgarna kan läsa och förstå vad som skall utföras. MRP är en deklaration som visar den inriktning och de prioriteringar som den politiska majoriteten vill genomföra de närmaste fyra åren. Ekonomi Trollhättan skall vara en attraktiv kommun genom att ha god kommunal ekonomi och låga taxor. Målsättningen är att genom god tillväxt och utveckling kunna ge en trygg kommun där vård, skola och omsorg är prioriterade, men där även hänsyn till helheten är viktig. 9

10 Livskvalitetsfrågorna som kultur och fritid, miljöfrågorna och de tekniska verksamheterna skall ha en framträdande roll. För att nå de politiska målen inom de begränsade ekonomiska ramarna måste samverkan och utveckling ske mellan olika nämnder och förvaltningar. Kommunalskatten skall under mandatperioden vara oförändrad. Omprövning skall endast ske om något exceptionellt oförutsett inträffar. Planeringen av den ekonomiska politiken skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden skall gå före ogrundade chanstagningar. Kommunen skall ha en ekonomi i balans, innebärande god ekonomisk hushållning. Avsättningar i MRP:n till kommande stora åtaganden under perioden, såsom ökande pensionskostnader, nya gruppboenden, ungdomens hus m.m. skall vägas in tidigt i bugetprocesserna. Driftsbudgetöverskott skall vara minst 25 miljoner per år under mandatperioden. Överskottet skall användas för att täcka in de investeringar som sker under perioden. Investeringstakten under perioden skall vara inom en ram av totalt 550 miljoner kronor. Investeringsnivån under MRPperioden skall inte innebära ökad låneskuld med gällande maxtak på 150 miljoner kronor. Detta mått skall vara vägledande för om investeringsvolymen 550 miljoner kan hållas. Som ekonomiskt styrtal gäller att volymökningen i den kommunala verksamheten inte skall överstiga summan av de skatteintäkter, statsbidrag och övriga intäkter som räknas fram inför varje budget och MRP. Den sammantagna taxenivån i Trollhättan skall ligga bland de 25 lägsta i landet. Trollhättan skall använda sina kommunala bolag till medborgarnas bästa vad gäller bostäder, energi och industriell utveckling. Inga helägda kommunala bolag skall utförsäljas under mandatperioden. Trygghet, rättvisa, solidaritet Vi skall med all kraft motverka all form av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet genom att höja kunskapen och skapa förståelse. I vårt samhälle har alla samma rättigheter och skyldigheter. Alla som behöver stärka kunskaperna i svenska språket och samhällets normer och värderingar skall aktivt erbjudas att göra det. Vi skall arbeta med olika insatser för att förebygga brott och bekämpa dess orsaker. Genom samverkan vill vi förebygga, minska och förhindra droganvändningen. Vi vill stärka samarbetet med frivillighetsorganisationerna. 10

11 Barn och ungdomar under 18 år skall vara drogfria och kommunens vuxna skall tillsammans medverka till detta. Målsättningen är ett narkotikafritt Trollhättan. Barn och ungdomar som växer upp i familjer med våld, missbruk och ekonomiska problem skall ges särskilt stöd. Varje barn skall respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet. Individuella insatser skall ges utifrån en helhetssyn. Barnkonventionens fyra grundläggande principer om barnets rätt till likabehandling, barnets rätt till liv och utveckling, barnets rätt att komma till tals och barnets bästa skall genomsyra alla verksamheter som direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn och ungdomar. Arbete är grunden för en generell välfärd och människors personliga utveckling. Vid perioder av arbetslöshet eller sjukdom skall alla ha tryggad ekonomi genom arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring. Detta kommer kommunen att kämpa för lokalt, regionalt och på riksplanet. Vi anser att människor på väg till nytt arbete skall erbjudas aktiva arbetsmarknadsåtgärder, utbildning, praktikplatser, lärlingsplatser m.m. Alla skall ges stöd att försörja sig genom ett arbete, istället för genom bidrag. Sysselsättning Näringsliv Arbetsmarknad Alla skall ha ett arbete så enkelt är det! Full sysselsättning är det självklara målet. Vårt beroende av statliga insatser på området spelar dock avgörande roll. Blir det förändringar under valperioden är det viktigt att konstatera att en enskild kommun självklart inte ensamt kan täcka upp eventuella neddragningar på det arbetsmarknadspolitiska området. Samtidigt som de stora tillverkningsindustrierna är starka draglok när det gäller tillväxt i kommunen, så skall vi skapa förutsättningar för nya företag som är intresserade av att etablera sig i Trollhättan. Utvecklade kontakter och samarbete på den internationella arenan för att påverka, finna och utveckla gemensamma intressen kommer att spela en viktig roll för Trollhättans fortsatta utveckling. Kommunen ska därför nyttja befintliga kanaler och nätverk för att föra fram sina ståndpunkter. Kommunen kommer även fortsättningsvis att ge goda förutsättningar för våra stora företag. Visionen om invånare 2030 står fast. Detta innebär dessutom att staden fortsatt skall arbeta för en breddad arbetsmarknad där de små och medelstora företagen och företagarna skall utgöra en väsentlig del av den framtida arbetsmarknaden. 11

12 Stadens stora utmaning inför mandatperioden är att ta vara på de stora möjligheter som en ny E45 och dubbelspår till och från Göteborg kommer att ge trollhätteborna och regionens invånare i stort. Därför är det viktigt att fortsätta dialogen med grannkommuner, region, regering och riksdag så att vi inte tappar fart i utbyggnaden. Ytterligare en viktig del i arbetet är också att ha en fortsatt god dialog med näringslivet, både stora och små företag. Vi måste tillse att näringslivet tillförsäkras ett gott företagsklimat och en obyråkratisk handläggning i för dem viktiga frågor. Kommunen skall vara en attraktiv ort för teknik och kunskapsföretag. Ytterligare en viktig framtidsfaktor är Innovatum som måste leva i en ständig utveckling i nära samverkan med skolan, högskolan (universitet) och näringsliv. Handeln utgör en viktig del i Trollhättans attraktionskraft och arbetsmarknad. Staden skall därför fortsätta att utveckla handeln under ordnade former. Vi måste se centrumhandeln, stadsdelshandeln och Överbyhandeln i ett sammanhang där de, så långt möjligt, kompletterar varandra. Vi kommer under mandatperioden att fortsätta satsa på centrum tillsammans med de privata aktörer som är verksamma i centrum. Den största tryggheten i samhället är att ha ett arbete och att kunna försörja sig. Därför är en huvuduppgift för kommunen att tillsammans med näringsliv, offentliga sektorn och fackliga organisationer kraftfullt bekämpa arbetslösheten. Trollhättan är en mångkulturell kommun. Språkkunskaper är en merit i ett mer internationellt samhälle. Svenska för invandrare skall varvas med teori och praktik på arbetsplatser. För att underlätta för äldre invandrare vill vi anordna särskilda möjligheter för äldre invandrare att lära sig det svenska språket. Det är viktigt att alla lär sig det svenska språket. Kommunen skall fortsätta satsningen på arbetsmarknads, social och omsorgspolitikens område. Särskilt skall beaktas att arbete går före bidrag och att detta gäller alla. Utöver detta skall kommunen arbeta med fokus på att heltidsarbete är en rättighet och deltidsarbete en möjlighet. Trollhättan en Stad för hela livet Kommunen skall försvara vår tätposition som en av de främsta miljökommunerna i Sverige Kommunen skall fortsätta att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle och skapa en bra miljö som ger högre livskvalitet och skapar nya jobb. 12

13 Den långsiktiga utmaningen under mandatperioden är att fortsätta utveckla det långsiktigt hållbara samhället i samverkan med andra kommuner och länder. Vi vill fortsätta att vara en förebild inom transportsektorn och fortsätta stimulera användningen förnyelsebara bränslen. Vi skall fortsätta att utveckla långsiktigt hållbara energilösningar där Trollhättans Energi AB är ett viktigt instrument. Vi skall fortsätta stimulera till minskat elberoende både genom besparingar i vår egen verksamhet men också hos våra medborgare. Särskilt skall direktverkade eluppvärmda hus uppmärksammas. En omställning till miljövänligare energiformer bör uppmuntras. Målet är att 2020 i stort sett vara oberoende av fossila bränslen inom såväl den offentliga som privata sektorn. Miljöarbetet skall ske i nära samverkan med näringslivet, organisationer och enskilda. Vi skall fortsätta värna våra park och friluftsområden. Vi skall fortsätta satsa på Agenda 21arbetet. Inriktningen skall vara att stärka näringslivet och dess konkurrenskraft och öka medborgarnas delaktighet. Genom att ständigt förbättra miljön efterlämnar vi ett bättre Trollhättan till kommande generationer. Förskole och utbildningsverksamhet Vår Vision Trollhättan en förebild som ledande utbildningskommun i Sverige Våra barn är vår framtid. Kommunens skall satsa på en god kvalitet i den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där barnen/eleven sätts i centrum utifrån var och ens behov. Kommunens främsta uppgift är att tillgodose barnens behov av en bra förskola och utbildning. Förskolan och skolan skall vara en trygg miljö för alla barn och ungdomar. De har rätt att växa upp i en miljö som präglas av demokratiska värderingar om allas lika värde. Verksamheten skall ha ett genusperspektiv. För att åstadkomma de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande krävs ordning, stimulans, kompetent personal, engagerade föräldrar och samverkan med samhälle och arbetsliv. Fördelning av resurserna skall utgå från ett socialt perspektiv; därför skall vi satsa våra ev. ökade resurser på barn och ungdomar med de största behoven. 13

14 Alla barn är lika mycket värda och därför skall alla barn ha en individuell utvecklingsplan som upprättas och utvärderas utifrån deras personliga förutsättningar och behov. Genom ett systematiskt arbetssätt ska varje enskild elevs behov uppmärksammas och tillgodoses genom hela förskole och skoltiden. Till barn som behöver extra stöd ska särskilda insatser riktas på ett tidigt stadium. Inget barn skall lämna grundskolan utan grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Utvecklingsplaner med tydliga resultatavstämningar i årskurs 2,5,8 och 9 skall utvecklas. Målsättningen är att inget barn skall lämnas efter i arbetet med att uppnå godkända resultat i årskurs 9. Prioriteringarna skall ta särskild hänsyn till barns och ungdomars situation i hemmet, skolan och på fritiden; därför skall skolan, kultur och fritid och sociala verksamheter arbeta i mycket nära samverkan utifrån ett helhetsperspektiv. Ett 025 års perspektiv förutsätter därför att våra insatser spänner över förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, komvux och fritidssektorn. Utbildningsnämnden skall fortsätta att arbeta för en minskning av antalet heltidsplatser/grupp inom förskolan från dagens 16 till 15 under mandatperioden. Det är vidare viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt pedagogiska arbetssätt för att möta föräldrarnas önskemål och barnens behov. Personalen inom förskolan ska ha kunskaper i genuspedagogik och hur könsroller styr flickor och pojkars utveckling. Ett verktyg som bör prövas är att öka användningen av multimediatekniken. Individuella programmets verksamhet skall utvecklas och dess resultat förbättras genom bättre samverkan och systematiskt arbetssätt. Vi skall i Trollhättan utveckla vårt eget lärlingsprogram med syfte att stärka icke studiemotiverade elever, där samarbetet mellan kommun och företag skall utgöra nyckeln till goda resultat. Under mandatperioden vill vi fortsätta utveckla ökat personal, föräldra och elevinflytande, där formen pilotskola i nuvarande form eller intrapenad prövas. Under mandatperioden skall alla föräldrar erbjudas en föräldrautbildning med syfte att stärka föräldrarollen till barn i förskolan. Trollhättans grundskola och gymnasieskola ska bli mer flexibel och anpassas för att ge alla Trollhättans ungdomar möjlighet att klara av en gymnasial utbildning med godkända betyg. Trollhättans skolor skall vara avgiftsfria och ha stor frihet att utforma sin egen profil. Alla skolor skall ha specialpedagoger för att tidigt kunna ge extra stöd till barn med större behov. Barn med större behov skall ha tillgång till den personal som har högst kompetens att ge adekvat stöd. Skolan skall ha ett ansvar att tillsammans med fritids och social verksamhet rikta insatser till elever med större behov. 14

15 Den kommunala vuxenutbildningen ska riktas till dem som har lägst utbildning, störst behov eller i övrigt är i behov av kompetensutveckling för att kunna göra nya studie och yrkesval i livet. Kommunens satsning på skolan skall fullföljas inom de ekonomiska förutsättningar som kommer att erbjudas den kommande valperioden. Detta gäller avseende fysisk utbyggnad och satsningen på det pedagogiska innehållet i undervisningen Kommunen skall även fortsättningsvis slå vakt om högskolan och verka för att den utvecklas. Högskolans utveckling är en mycket viktig faktor för kommunens framtid. Trollhättan skall vara den bästa studentkommunen i landet genom bra utbud av bostäder, fritidsliv och arbetsmöjligheter. Lärande genom hela livet skall stimuleras genom fortsatt stöd till studieförbunden och folkhögskolor. Lärcentret skall fortsätta att utvecklas. Omsorger Kommunen skall satsa på utveckling och bibehållen hög kvalité inom vård och omsorg. Vi skall ha en äldreomsorg av hög kvalitet som möter skilda behov. Kvaliteten måste ständigt utvecklas både för dem som bor i eget boende eller i särskilt boende. Vi skall öka stödet till anhörigvårdare genom att erbjuda olika stöd och insatser. Vi skall satsa på att alla som kan och önskar bo hemma, får göra det. Detta förutsätter en social bostadspolitik. Alla skall ha rätt att bo bra, så även våra äldre kommuninvånare. Vi skall fortsätta bygga ut gruppboendet (särskilt boende), i första hand i centrala staden. Eidar skall ges i uppdrag att iordningställa varierade boendeformer, exempelvis fler lägenheter för Förebyggande arbete kan minska ohälsa och omsorgsbehov. Genom sociala nätverk, utbyggd dagverksamhet och naturliga träffpunkter kan ensamhet och isolering brytas. Äldre skall kunna få hjälp med hushållsnära tjänster av hög kvalitet och till inga eller ringa kostnader. Tillsammans med hyresvärdar, föreningar och pensionärsorganisationer skall vi arbeta för att erbjuda aktiviteter i eller i nära anslutning till våra särskilda boenden och i bostadsområden med hög medelålder. Omsorg handlar om så mycket mer än livets nödtorft. Det handlar om gemenskap, glädje och medmänsklighet. All vård och omsorgsarbete i Trollhättan ska ta dessa aspekter i beaktande vid utformning och planering av verksamheten. Ålderdomen skall vara en trygg, värdig och aktiv period i livet. Utveckling av olika verksamheter skall ske i nära samverkan med berörda organisationer. Vi skall fortsätta arbeta med Agenda

16 Äldre skall kunna ges tillgång till lilla hjälpen. Åtgärden skall vara kostnadsfri och ha som utgångspunkt att hjälpa de äldre att förebygga olyckor i hemmet och hjälpa till med mindre göromål, vilka inte är ett ansvar för någon annan kommunal verksamhet. Funktionshinder skall inte utgöra hinder för ett meningsfullt liv. All verksamhet ska syfta till deltagande i arbetslivet och andra aktiviteter. Vi vill arbeta vidare med samordning och samverkan mellan olika vårdformer samt mellan kommunen och Västra Götalandsregionen. Vi ska fortsätta arbeta för att skapa arenor för dialog med handikappsorganisationer och föreningar. En av kommunens grundläggande värderingar är omtanke. Omtanke står bland annat för omsorg till dem som behöver stöd och hjälp. Denna omsorg skall ges rättvist och jämlikt. Därför måste kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade utgå från vårdtagarens enskilda behov och förutsättningar och vara individuellt anpassad. Varje vårdtagare och dennes anhöriga skall erbjudas individuella planer som utgår ifrån den enskildes behov av vård, omsorg och sociala insatser. Kultur o Fritid Kultur och fritidsutbudet skall stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Ett brett kultur och fritidsliv är viktigt för alla ålderskategorier. Kommunen skall kunna erbjuda verksamheter efter allas behov och med hög kvalitet. Kulturutbudet skall stärkas, särskilt bland barn och ungdomar. Kulturbyrån är en viktig bas för det fortsatta arbetet. Bibliotekstjänster skall vara tillgängliga för alla kommunens invånare samt främja intresset för läsning, utbildning och kunskapsutveckling. Den nya informationstekniken bör nyttjas i verksamheten. Biblioteken skall främja fri åsiktsbildning samt värna om yttrandefriheten och alla människors lika värde. Biblioteken skall drivas i kommunal regi. Kulturarrangemangen i bl.a. Folkets Hus/kulturhuset skall öka under valperioden. Fortsatt stöd till Film i Väst är en viktig näringslivsfråga men också en viktig kulturfråga. Stöd i nuvarande omfattning är viktigt. Kulturskolan är en viktig del i ett framtida Trollhättan. Barn och ungdomars möjlighet till sång, musik, dans, rytm och drama är viktig del i ett fortsatt gott liv. Ytterligare satsning kommer att prövas under valperioden. Underrepresenterade grupper av barn och ungdomar ska uppmärksammas. Att satsa på både elit och breddidrott är en rättvisefråga. 16

17 Vi skall satsa på att iordningställa en konstgräsplan under Vi anser att det finns en brist på hallar för idrottsändamål men också idrottshallar för skolidrott. Vi skall utreda behovet under 2007 och därefter ta ställning till hur många och var dessa satsningar skall ske. I detta sammanhang skall Älvhögsborgs framtida utveckling vägas in. Fritidsverksamhet i varje stadsdel skall eftersträvas och under skall ett ungdomens hus vara iordningsställt på Innovatumområdet. I ungdomens hus skall kulturskolan vara en viktig del. Fritidsgårdarna skall uppfattas som attraktiva mötesplatser och de skall vara ett alternativ till kommersiellt nöjesutbud. Om de ekonomiska förutsättningarna finns skall vi tillsammans stärka kulturen i kommunen och regionen, bland annat genom att positivt pröva barn och ungdomskulturen i Trollhättan och i Fyrbodal. Folkets Hus/Kulturhuset skall värnas, liksom folkrörelser, föreningar och studieförbund. Vi vill också stödja ungdomsinitiativ och organisering utanför föreningslivet genom att fortsätta stödet genom den s.k. ungdomspengen. Utbyggnaden av en skateboardpark skall färdigställas i början på mandatperioden. Särskilt vill vi stimulera föreningar som driver föreningsägda anläggningar och som är viktiga för kommunens totala fritidsutbud exempelvis TSOK:s anläggning runt Björndalen. Hyresnivån för föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet skall fortsätta minska under mandatperioden. Verksamhetsbidraget för föreningslivet skall stärkas under mandatperioden. Målet är att kunna upprätthålla bidragen realt i 2005 års nivå. Vi kommer att stimulera våra äldre medborgare att ha en aktiv tid som gammal och därmed upprätthålla en hög livskvalitet och friskhet. Vi skall skapa trygga och rättvisa bidragssystem för handikapps och pensionärsorganisationer. Vi skall också tillse att lokalfrågor, som kan underlätta för pensionärerna att bedriva aktiviteter, prioriteras. Boende Omkring personer pendlade under år 2006 varje dag in till Trollhättan. Skall dessa och andra människor fundera på möjligheten att flytta till kommunen, måste här finnas attraktiva bostadsområden. En viktig inriktning är att kommunen skall ligga i framkant för nytänkande vid planering av nya attraktiva bostadsområden. Kommunen skall ha en väl utbyggd teknisk infrastruktur, god tillgång på rekreationsområden och bra offentlig service i våra bostadsområden. 17

18 Vi vill genom att äga det kommunala bostadsbolaget sörja för att alla skall få en god bostad oberoende av sociala, etniska eller ekonomiska förutsättningar. Vi skall arbeta för att vi skall ha de lägsta boendekostnaderna i vår region. Vi skall tillse att vår markreserv och exploateringsbara mark är så tilltagen att alla som vill flytta till Trollhättan skall kunna göra detta. Vi vill att det skall byggas 300 lägenheter per år om behovet finns. Kommunen taxor inom det tekniska området skall sammantaget vara låga. Kommunens sammantagna taxenivå inom det tekniska området skall ligga bland de 25 lägsta i landet. Den tekniska verksamheten skall vara serviceinriktad och arbetet skall utföras med god kvalitet och till låg kostnad. För att göra kommunen än mer attraktiv skall vi satsa på att utveckla centrum så att den blir en stadsdel för alla kommunens invånare, där kultur, nöje och boende förenas och som förstärker handeln och fastighetsägarnas intresse att satsa på sina fastigheter. För att lyckas är det viktigt att fortsätta arbetet med trygghetsfrågorna. Vi vill fortsätta utveckla det långsiktigt hållbara samhället i samverkan med andra kommuner och länder. Vi skall fortsätta satsa på en långsiktigt hållbar utveckling inom energiområdet. Vi skall fortsätta att arbeta för ett minskat elberoende med fokus på stadens egna verksamheter, men också arbeta för att hushållens energiförbrukning skall minskas, exempelvis genom att ta bort direktverkande eluppvärmda hus. Vi vill fortsätta skapa delaktighet i stadens miljöarbete hos medborgarna i Trollhättan. Detta genom vårt Agenda 21 arbete som även under innevarande mandatperiod kommer att prioriteras. Vi skall fortsätta värna våra grön och parkområden och se till att stadens vägunderhåll upprätthålls på en hög nivå. Staden skall vara ren och snygg med vackra planteringar och vacker utsmyckning. Ljussättning av den centrala staden skall ingå i arbetet med en trivsammare stad. Teknik o Miljö Rent vatten, avlopp, renhållning och andra tekniska system är helt nödvändiga för att ett samhälle skall fungera. Reinvesteringar i kommunens Vanät skall öka med 50 % under mandatperioden. Vårt dricksvatten och vår avloppsrening skall hålla hög kvalitet. Kommunikationer Trollhättan ligger i en skärningspunkt där kommunikationsleder på vatten, väg, järnväg och i luft möts. Vi måste ytterligare förbättra denna infrastruktur för att öka kommunens möjlighet till säkra och effektiva transporter till och från vår kommun. 18

19 Tillgängligheten och trafiksäkerheten till och inom Trollhättan skall öka genom utbyggnaden av RV 4544 samt Norge/Vänerlänken. Förbättringar för de oskyddade trafikkanterna är viktigt. Kommunala Bolag Utförsäljning av helägda kommunala bolag skall ej ske under perioden men samverkan med andra bolag kan stimuleras i syfte att stärka kommunens egna bolag ekonomiskt och affärsmässigt. Trots att viss del av den offentliga servicen genomförs av bolag, måste vi som ägare ställa krav på bolagen så att deras verksamheter harmoniserar med de inriktningar och mål som gäller för de kommunala förvaltningarna. De kommunala bolagen Bostads AB Eidar, Trollhättans Tomt AB och Trollhättan Energi AB skall värnas och relationerna ägare och bolag skall vara värdeskapande. Personal Personalen är den viktigaste resursen för att åstadkomma och upprätthålla god kommunal service av hög kvalitet samt genomföra de verksamhetsuppdrag som kommunfullmäktige har lagt fast. Vi skall låta stadens anställda arbeta med stor självständighet under ansvar. Anställda skall känna att de har en god och trygg arbetsgivare. Vi vill skapa mönsterarbetsplatser genom ett bra arbetsklimat. De anställda skall ha rätt till heltid. Deltid skall vara en möjlighet. Alla anställdas kompetensutveckling är viktig. Vi skall arbeta för en konkurrenskraftig lönepolitik där den individuella lönesättningen, som bygger på gemensamma arbetsvärderingskriterier, utvecklas. Särskilt skall jämställda löner mellan män och kvinnor beaktas. Vi skall prioritera en god arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt, där friskhetstalen skall öka. Dialogen mellan våra medarbetare och den politiska ledningen skall utvecklas. Kommunens personal skall känna tillfredställelse i sitt arbete genom en god arbetsmiljö såväl fysiskt, psykiskt som socialt. De anställda skall känna att de har medbestämmande, stor delaktighet och uppleva bra ledarskap. Att få upp friskhetstalen är en prioriterad verksamhet. Demokrati Den nuvarande politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen skall förändras i den riktning som kommunstyrelsens principbeslut förordat. 19

20 Medborgarinflytandet skall öka. Ungdomarnas medinflytande och delaktighet skall stimuleras. Organisationen bygger på synen att medborgarinflytandet skall öka för alla och även göra det politiska arbetet mer betydelsefullt och meningsfullt. Ett demokratiskt samhälle bygger på att alla känner att de har rättigheter men också skyldigheter. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under mandatperioden. Trygghet Kommunen skall kraftsamla kring arbetet med kvinnofridsfrågor och fortsätta verka för kvinnofrid

Mål- och resursplan - MRP 2004-2006. Budget 2006

Mål- och resursplan - MRP 2004-2006. Budget 2006 Reviderad Mål- och resursplan - MRP 2004-2006 Budget 2006 Kommunfullmäktige 2005-10-31 Vad är MRP? MRP är en förkortning för Mål- och resursplan. MRP är jämte Programförklaringen kommunfullmäktiges viktigaste

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden Mål- och resursplan (MRP) 2012 2014 BUDGET 2015 Kommunfullmäktige 2014-11-25 Budgeten i korthet I grunden har Trollhättans Stad en sund ekonomi

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 13.00-13.30 Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer