Mål- och resursplan MRP Budget Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29"

Transkript

1 Mål och resursplan MRP Budget Kommunfullmäktige

2 Vad är MRP? MRP är en förkortning för Mål och resursplan. MRP är jämte Programförklaringen kommunfullmäktiges viktigaste styrdokument. Den består av fem steg: Programförklaring med Budget för det kommande året Mål och resursplan, MRP för tre år Årlig revidering av MRP jämte årsbudget Löpande budgetuppföljning och delårsbokslut, samt Bokslut För varje mandatperiod skall antas en MRP. Underlaget har utarbetats av de nyvalda nämnderna under våren och omfattar resterande år av mandatperioden. Nämndernas MRP innefattade förslag till prioritering, verksamhetsinriktning, verksamhetsuppdrag, indikatorer och nyckeltal mm. Första året i MRP är också budget för det kommande året. Kommunfullmäktige fastställer utdebitering, totalbalanser och budgetanslagen för respektive nämnd och verksamhetsområde samt investeringsbudgeten. Nämnderna bryter sedan ner budgeten på nämndnivå och skall senast under december månad ha fastställt sina nämndbudgetar. Dessa anmäls därefter till kommunfullmäktige. I anslutning till bokslutsanalysen initierar nämnderna eventuellt behov av revidering av MRP. Under hösten prövar kommunfullmäktige, i samband med fastställande av årsbudgeten, en aktualitetsförklaring av gällande MRP. En viktig del i en ekonomisk planering är att följa upp mål, verksamhet och ekonomi. Nämnderna har att utifrån Budget och resultatuppföljningsreglementet löpande följa sin verksamhet och ekonomi, samt göra de anpassningar som erfordras för att hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Nämnderna skall löpande rapportera detta till kommunstyrelsen som upprättar budgetrapporter, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige. 2

3 Innehållsförteckning Inledning Vad är MRP?... 2 Visionen... 6 Grundläggande värderingar och kommunövergripande prioriteringar... 7 Programförklaring, mandatperioden Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens beslut God ekonomisk hushållning Ekonomiska förutsättningar Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Vår omvärld Fullmäktiges uppdrag till nämnderna Tre fokusområden Styrande policys Nämndsgemensamma verksamhetsuppdrag Utbildningsnämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHET Skolformsövergripande verksamhet Gemensam lednings och stödverksamhet för 016 verksamhet och frivilliga skolformer Kultur och fritidsnämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Fritidsgårdar Kulturverksamheter Kulturskola Bibliotek Föreningsstöd Fritidsanläggningar LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHET Gemensam lednings och stödverksamhet för kultur och fritid Omsorgsnämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Äldre och handikappsomsorg Omsorger för funktionshindrade

4 LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHET Gemensam lednings och stödverksamhet Arbetsmarknad och socialnämnds verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Arbetsmarknad sysselsättning Socialtjänst Konsumentvägledning Integration LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Gemensam lednings och stödverksamhet Byggnads och trafiknämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Fysisk planering och byggverksamhet Lantmäteriverksamhet LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Gemensam lednings och stödverksamhet Miljönämndens verksamhet Miljö Tekniska nämndens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Väghållning Parkverksamhet Fastigheter och tomträtt HUVUDVERKSAMHETER/TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och avlopp Avfallshantering Sotningr LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Produktion Internt uthyrda fastigheter Gemensam lednings och stödverksamhet Kommunstyrelsens verksamheter HUVUDVERKSAMHETER Hållbar samhällsutveckling Näringslivsutveckling VERKSAMHETER STYRDA AV UPPDRAGSAVTAL Allmän och särskild kollektivtrafik Innovatum Folkets Hus Älvhögsborg Räddningstjänst Flygtrafik Övrig gemensam verksamhet STADSÖVERGRIPANDE LEDNINGS OCH STÖDVERKSAMHETER Stadsövergripande lednings och stödverksamhet

5 Information/Kommunikation Samordnad administration och service Samordnad ekonomiadministration Samordnad personaladministration Hälsan, Trollhättans Stads Företagshälsovård Ekonomiska sammanställningar Resultatanalys Soliditetsanalys Skatteintäkter/generella statsbidrag och utjämning Verksamhetens nettokostnader Ramförändringar mot budget Oförutsedda åtgärder/särskilda åtgärder Nettodriftskostnad per nämnd Nettoinvesteringar per nämnd Investeringsbudget/plan Pensionskostnader/skuld Beräkning av ramkompensation för pris och löneökningar Internränta för år Kapitalkostnadskompensation

6 Visionen: Trollhättan en förebild som ledande teknik och industrikommun i Europa Att samlas kring en tydlig vision ger en stark ledstjärna mot framtiden. Trollhättans vision samlar i några få ord en bild som bryggar över politiska gränser och som inbegriper alla människor verksamma i kommunen. Historia Trollhättans historia kretsar i mångt och mycket kring industrins framväxt. Med hjälp av energi från de mäktiga fallen, utvecklades djärva entreprenörers tankar till framgångsrika företag som gav välstånd till staden. 1900talet är historien som beskriver tunga verkstadsindustriers utveckling till högteknologiska världsföretag och en stad som snabbt utvecklas till ett regionalt centrum i Västsverige. Framtidens näringsliv Likaväl som 1900talets företag förändrades under 100 år, kommer företagen att förändras under 2000 talet. En tydlig trend är att konkurrensen mellan företag har blivit internationell och mycket hårdare. En annan trend är att kompetens är ett kapital som har blivit viktigare än kapital i fasta tillgångar. Vidare kommer 2000talets industri att ha helt andra fokus än vad vi sett under det förra århundradet. Borta är smutsiga verkstadslokaler. IT, media, kunskap och systemlösningar är några av de nya begrepp som rymmer kärnan till framtidens tillväxt, men med en stark bas i Trollhättans teknikkompetens. De kommunala verksamheterna För att kunna attrahera framtidens företag och kunniga människor, måste Trollhättan vara bland de bästa, inte bara i Sverige utan även i Europa. Det gäller inte bara i fråga om näringslivsklimat, utan också kring värden som utvecklingsbenägenhet, en god livskvalitet och omtanke om de människor som bor i kommunen. Här intar de offentliga verksamheterna en särställning, då de måste kunna erbjuda en service som håller mycket hög kvalitet och kan svara mot de krav som våra brukare ställer. Trollhättan, en förebild Trollhättans stad har också rollen att försöka mobilisera alla goda krafter inom den geografiska kommunen för samma mål. Det är först när många människor inom kommunala verksamheter, näringsliv och organisationer drar åt samma håll, som vi kan bli förebild. En förebild som drar blickarna till sig och som ger oss alla en möjlighet, att tillsammans skapa välstånd i framtiden. 6

7 Grundläggande värderingar Kommunfullmäktige har antagit nedanstående grundläggande värderingar. Dessa värderingar står för den långsiktiga färdriktningen i kommunen. De är länkar till visionen om Trollhättans framtid och skall därför tydligt genomsyra alla kommunala verksamheter. Omtanke Omtanke står för hur vi bemöter människor och erbjuder våra tjänster. Det gör vi genom solidaritet med svaga och utsatta, rättvisa och jämlikhet genom allas lika rätt till tjänster oavsett kön, bakgrund eller ekonomisk styrka, samt efter var och ens individuella behov, integration av människor med olika etniskt bakgrund som en förutsättning för att skapa en bra framtid i Trollhättan och god omsorg till dem som behöver stöd och hjälp. Det innebär: Kulturell mångfald skall eftersträvas och all diskriminering och främlingsfientlighet skall aktivt motverkas. Barns särställning i samhället skall beaktas genom att FN:s barnkonvention skall tillämpas. Alla invånare skall kunna känna sig trygga för sin personliga säkerhet och sina ägodelar. Barn, äldre och handikappades särskilda behov skall tillgodoses. Agenda 22, FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning, skall genomsyra alla verksamheter. Omsorgen om äldre och funktionshindrade skall utgå från vårdtagarens enskilda behov och förutsättningar. Trollhättans Stads personal skall känna tillfredställelse i sitt arbete genom en god arbetsmiljö såväl fysiskt, psykiskt som socialt. De anställda skall känna att de har medbestämmande, stor delaktighet och uppleva bra ledarskap. Utveckling Förändringstakten i samhället är mycket snabb. Utveckling är säkringen mot stagnation och tillbakagång i kommunen. Vårt sätt att möta detta är att skapa bra förutsättningar för tillväxt i kommunens näringsliv, att verka för meningsfullt och tryggt arbete för alla, där ingen skall behöva drabbas av ohälsa, ömsesidigt samarbete med en mångfald parter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt och att betrakta kompetens som en av de viktigaste resurserna vilken måste tillvaratas, stärkas, förändras och fördjupas. Det innebär: Den viktigaste utvecklingsuppgiften är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Trollhättan. Trollhättans stad skall satsa på en hög kvalitet i den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där barnen/eleven sätts i centrum utifrån var och ens behov. Kommunens befolkning skall öka till invånare år Fortsatt satsning på att utveckla Innovatum Teknikpark, Innovatum Kunskapens Hus och Innovatum Näringsliv. Det regionala samarbetet skall prioriteras. 7

8 Trollhättan skall kraftsamla för att utveckla infrastruktur med fokus på riksväg 45 och 44, Norge Vänerlänken, älven, flygförbindelser och ITnät. Näringslivet skall tillförsäkras ett gott företagsklimat och ett obyråkratiskt handläggande i för dem viktiga frågor. Trollhättan skall vara en attraktiv ort för teknik och kunskapsföretag. Livskvalitet God livskvalitet gör att människor vill bo och verka i Trollhättan. För oss betyder det att fortsätta att värna om vår miljö och byggande av ett ekologiskt hållbart samhälle, att tillgodose efterfrågat boende och kommunikationer för alla människor som bor eller vill bo i Trollhättan, hjälp till att bygga upp en bred och innehållsrik verksamhet inom kultur och fritid och att erbjuda en offentlig service med mycket hög kvalitet. Det innebär: All verksamhet skall präglas av det övergripande Agenda 21arbetet. Välutvecklad information och dialog till nuvarande och blivande invånare, kring beslut, planer och verksamheter. Möjligheter till prisvärt boende i goda miljöer skall skapas. Förbättringar för de oskyddade trafikanterna är viktig. Kultur och fritidsutbudet skall utvecklas och stärkas. Kvalitet skall definieras, mätas och kontinuerligt utvärderas i alla verksamheter. Den tekniska verksamheten skall vara serviceinriktad och arbetet utföras med god kvallitet och till låg kostnad. 8

9 Programförklaring Mandatperioden Vision Trollhättan en förebild som ledande teknik och industrikommun i Europa. Kommunfullmäktiges antagna vision för Trollhättans kommun skall även gälla under mandatperioden För att denna vision skall kunna förverkligas, måste vi kunna skapa goda förutsättningar för kommunens näringsliv, en högkvalitativ offentlig service med god tillgänglighet och prisvärt boende. Hög moral och etik och synen att barnen är vår framtid och våra äldre vårt självklara ansvar, skall prägla all verksamhet. Omtanke, Utveckling och Livskvalitet är våra grundläggande värderingar och skall genomsyra all kommunal verksamhet. Mot bakgrund av det rådande politiska läget skall arbete för full sysselsättning ha högsta prioritet i verksamheten. Kommuninvånarna skall erbjudas goda förutsättningar till en hög livskvalitet. Målet om invånare år 2030 skall fokuseras. Det gäller näringspolitiken, bostadspolitiken och hela den offentliga verksamheten. Mål och resursplan (MRP) MRP är det övergripande politiska dokumentet. MRP utgör kommunfullmäktiges uppdrag till de politiska nämnderna. Nämnderna ansvarar och beslutar sedan att förverkliga och uppnå dessa mål. Samtidigt som mål och resursplanen fastställer ett stort antal ekonomiska ramar, verksamhetsinriktningar och uppdrag, vilka riktar sig till nämnderna, exempelvis skola, barnomsorg och äldreomsorg, är dokumentet också en deklaration till kommunmedborgarna. MRP skall utformas på ett sådant sätt att också medborgarna kan läsa och förstå vad som skall utföras. MRP är en deklaration som visar den inriktning och de prioriteringar som den politiska majoriteten vill genomföra de närmaste fyra åren. Ekonomi Trollhättan skall vara en attraktiv kommun genom att ha god kommunal ekonomi och låga taxor. Målsättningen är att genom god tillväxt och utveckling kunna ge en trygg kommun där vård, skola och omsorg är prioriterade, men där även hänsyn till helheten är viktig. 9

10 Livskvalitetsfrågorna som kultur och fritid, miljöfrågorna och de tekniska verksamheterna skall ha en framträdande roll. För att nå de politiska målen inom de begränsade ekonomiska ramarna måste samverkan och utveckling ske mellan olika nämnder och förvaltningar. Kommunalskatten skall under mandatperioden vara oförändrad. Omprövning skall endast ske om något exceptionellt oförutsett inträffar. Planeringen av den ekonomiska politiken skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden skall gå före ogrundade chanstagningar. Kommunen skall ha en ekonomi i balans, innebärande god ekonomisk hushållning. Avsättningar i MRP:n till kommande stora åtaganden under perioden, såsom ökande pensionskostnader, nya gruppboenden, ungdomens hus m.m. skall vägas in tidigt i bugetprocesserna. Driftsbudgetöverskott skall vara minst 25 miljoner per år under mandatperioden. Överskottet skall användas för att täcka in de investeringar som sker under perioden. Investeringstakten under perioden skall vara inom en ram av totalt 550 miljoner kronor. Investeringsnivån under MRPperioden skall inte innebära ökad låneskuld med gällande maxtak på 150 miljoner kronor. Detta mått skall vara vägledande för om investeringsvolymen 550 miljoner kan hållas. Som ekonomiskt styrtal gäller att volymökningen i den kommunala verksamheten inte skall överstiga summan av de skatteintäkter, statsbidrag och övriga intäkter som räknas fram inför varje budget och MRP. Den sammantagna taxenivån i Trollhättan skall ligga bland de 25 lägsta i landet. Trollhättan skall använda sina kommunala bolag till medborgarnas bästa vad gäller bostäder, energi och industriell utveckling. Inga helägda kommunala bolag skall utförsäljas under mandatperioden. Trygghet, rättvisa, solidaritet Vi skall med all kraft motverka all form av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet genom att höja kunskapen och skapa förståelse. I vårt samhälle har alla samma rättigheter och skyldigheter. Alla som behöver stärka kunskaperna i svenska språket och samhällets normer och värderingar skall aktivt erbjudas att göra det. Vi skall arbeta med olika insatser för att förebygga brott och bekämpa dess orsaker. Genom samverkan vill vi förebygga, minska och förhindra droganvändningen. Vi vill stärka samarbetet med frivillighetsorganisationerna. 10

11 Barn och ungdomar under 18 år skall vara drogfria och kommunens vuxna skall tillsammans medverka till detta. Målsättningen är ett narkotikafritt Trollhättan. Barn och ungdomar som växer upp i familjer med våld, missbruk och ekonomiska problem skall ges särskilt stöd. Varje barn skall respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet. Individuella insatser skall ges utifrån en helhetssyn. Barnkonventionens fyra grundläggande principer om barnets rätt till likabehandling, barnets rätt till liv och utveckling, barnets rätt att komma till tals och barnets bästa skall genomsyra alla verksamheter som direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn och ungdomar. Arbete är grunden för en generell välfärd och människors personliga utveckling. Vid perioder av arbetslöshet eller sjukdom skall alla ha tryggad ekonomi genom arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring. Detta kommer kommunen att kämpa för lokalt, regionalt och på riksplanet. Vi anser att människor på väg till nytt arbete skall erbjudas aktiva arbetsmarknadsåtgärder, utbildning, praktikplatser, lärlingsplatser m.m. Alla skall ges stöd att försörja sig genom ett arbete, istället för genom bidrag. Sysselsättning Näringsliv Arbetsmarknad Alla skall ha ett arbete så enkelt är det! Full sysselsättning är det självklara målet. Vårt beroende av statliga insatser på området spelar dock avgörande roll. Blir det förändringar under valperioden är det viktigt att konstatera att en enskild kommun självklart inte ensamt kan täcka upp eventuella neddragningar på det arbetsmarknadspolitiska området. Samtidigt som de stora tillverkningsindustrierna är starka draglok när det gäller tillväxt i kommunen, så skall vi skapa förutsättningar för nya företag som är intresserade av att etablera sig i Trollhättan. Utvecklade kontakter och samarbete på den internationella arenan för att påverka, finna och utveckla gemensamma intressen kommer att spela en viktig roll för Trollhättans fortsatta utveckling. Kommunen ska därför nyttja befintliga kanaler och nätverk för att föra fram sina ståndpunkter. Kommunen kommer även fortsättningsvis att ge goda förutsättningar för våra stora företag. Visionen om invånare 2030 står fast. Detta innebär dessutom att staden fortsatt skall arbeta för en breddad arbetsmarknad där de små och medelstora företagen och företagarna skall utgöra en väsentlig del av den framtida arbetsmarknaden. 11

12 Stadens stora utmaning inför mandatperioden är att ta vara på de stora möjligheter som en ny E45 och dubbelspår till och från Göteborg kommer att ge trollhätteborna och regionens invånare i stort. Därför är det viktigt att fortsätta dialogen med grannkommuner, region, regering och riksdag så att vi inte tappar fart i utbyggnaden. Ytterligare en viktig del i arbetet är också att ha en fortsatt god dialog med näringslivet, både stora och små företag. Vi måste tillse att näringslivet tillförsäkras ett gott företagsklimat och en obyråkratisk handläggning i för dem viktiga frågor. Kommunen skall vara en attraktiv ort för teknik och kunskapsföretag. Ytterligare en viktig framtidsfaktor är Innovatum som måste leva i en ständig utveckling i nära samverkan med skolan, högskolan (universitet) och näringsliv. Handeln utgör en viktig del i Trollhättans attraktionskraft och arbetsmarknad. Staden skall därför fortsätta att utveckla handeln under ordnade former. Vi måste se centrumhandeln, stadsdelshandeln och Överbyhandeln i ett sammanhang där de, så långt möjligt, kompletterar varandra. Vi kommer under mandatperioden att fortsätta satsa på centrum tillsammans med de privata aktörer som är verksamma i centrum. Den största tryggheten i samhället är att ha ett arbete och att kunna försörja sig. Därför är en huvuduppgift för kommunen att tillsammans med näringsliv, offentliga sektorn och fackliga organisationer kraftfullt bekämpa arbetslösheten. Trollhättan är en mångkulturell kommun. Språkkunskaper är en merit i ett mer internationellt samhälle. Svenska för invandrare skall varvas med teori och praktik på arbetsplatser. För att underlätta för äldre invandrare vill vi anordna särskilda möjligheter för äldre invandrare att lära sig det svenska språket. Det är viktigt att alla lär sig det svenska språket. Kommunen skall fortsätta satsningen på arbetsmarknads, social och omsorgspolitikens område. Särskilt skall beaktas att arbete går före bidrag och att detta gäller alla. Utöver detta skall kommunen arbeta med fokus på att heltidsarbete är en rättighet och deltidsarbete en möjlighet. Trollhättan en Stad för hela livet Kommunen skall försvara vår tätposition som en av de främsta miljökommunerna i Sverige Kommunen skall fortsätta att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle och skapa en bra miljö som ger högre livskvalitet och skapar nya jobb. 12

13 Den långsiktiga utmaningen under mandatperioden är att fortsätta utveckla det långsiktigt hållbara samhället i samverkan med andra kommuner och länder. Vi vill fortsätta att vara en förebild inom transportsektorn och fortsätta stimulera användningen förnyelsebara bränslen. Vi skall fortsätta att utveckla långsiktigt hållbara energilösningar där Trollhättans Energi AB är ett viktigt instrument. Vi skall fortsätta stimulera till minskat elberoende både genom besparingar i vår egen verksamhet men också hos våra medborgare. Särskilt skall direktverkade eluppvärmda hus uppmärksammas. En omställning till miljövänligare energiformer bör uppmuntras. Målet är att 2020 i stort sett vara oberoende av fossila bränslen inom såväl den offentliga som privata sektorn. Miljöarbetet skall ske i nära samverkan med näringslivet, organisationer och enskilda. Vi skall fortsätta värna våra park och friluftsområden. Vi skall fortsätta satsa på Agenda 21arbetet. Inriktningen skall vara att stärka näringslivet och dess konkurrenskraft och öka medborgarnas delaktighet. Genom att ständigt förbättra miljön efterlämnar vi ett bättre Trollhättan till kommande generationer. Förskole och utbildningsverksamhet Vår Vision Trollhättan en förebild som ledande utbildningskommun i Sverige Våra barn är vår framtid. Kommunens skall satsa på en god kvalitet i den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där barnen/eleven sätts i centrum utifrån var och ens behov. Kommunens främsta uppgift är att tillgodose barnens behov av en bra förskola och utbildning. Förskolan och skolan skall vara en trygg miljö för alla barn och ungdomar. De har rätt att växa upp i en miljö som präglas av demokratiska värderingar om allas lika värde. Verksamheten skall ha ett genusperspektiv. För att åstadkomma de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande krävs ordning, stimulans, kompetent personal, engagerade föräldrar och samverkan med samhälle och arbetsliv. Fördelning av resurserna skall utgå från ett socialt perspektiv; därför skall vi satsa våra ev. ökade resurser på barn och ungdomar med de största behoven. 13

14 Alla barn är lika mycket värda och därför skall alla barn ha en individuell utvecklingsplan som upprättas och utvärderas utifrån deras personliga förutsättningar och behov. Genom ett systematiskt arbetssätt ska varje enskild elevs behov uppmärksammas och tillgodoses genom hela förskole och skoltiden. Till barn som behöver extra stöd ska särskilda insatser riktas på ett tidigt stadium. Inget barn skall lämna grundskolan utan grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Utvecklingsplaner med tydliga resultatavstämningar i årskurs 2,5,8 och 9 skall utvecklas. Målsättningen är att inget barn skall lämnas efter i arbetet med att uppnå godkända resultat i årskurs 9. Prioriteringarna skall ta särskild hänsyn till barns och ungdomars situation i hemmet, skolan och på fritiden; därför skall skolan, kultur och fritid och sociala verksamheter arbeta i mycket nära samverkan utifrån ett helhetsperspektiv. Ett 025 års perspektiv förutsätter därför att våra insatser spänner över förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, komvux och fritidssektorn. Utbildningsnämnden skall fortsätta att arbeta för en minskning av antalet heltidsplatser/grupp inom förskolan från dagens 16 till 15 under mandatperioden. Det är vidare viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt pedagogiska arbetssätt för att möta föräldrarnas önskemål och barnens behov. Personalen inom förskolan ska ha kunskaper i genuspedagogik och hur könsroller styr flickor och pojkars utveckling. Ett verktyg som bör prövas är att öka användningen av multimediatekniken. Individuella programmets verksamhet skall utvecklas och dess resultat förbättras genom bättre samverkan och systematiskt arbetssätt. Vi skall i Trollhättan utveckla vårt eget lärlingsprogram med syfte att stärka icke studiemotiverade elever, där samarbetet mellan kommun och företag skall utgöra nyckeln till goda resultat. Under mandatperioden vill vi fortsätta utveckla ökat personal, föräldra och elevinflytande, där formen pilotskola i nuvarande form eller intrapenad prövas. Under mandatperioden skall alla föräldrar erbjudas en föräldrautbildning med syfte att stärka föräldrarollen till barn i förskolan. Trollhättans grundskola och gymnasieskola ska bli mer flexibel och anpassas för att ge alla Trollhättans ungdomar möjlighet att klara av en gymnasial utbildning med godkända betyg. Trollhättans skolor skall vara avgiftsfria och ha stor frihet att utforma sin egen profil. Alla skolor skall ha specialpedagoger för att tidigt kunna ge extra stöd till barn med större behov. Barn med större behov skall ha tillgång till den personal som har högst kompetens att ge adekvat stöd. Skolan skall ha ett ansvar att tillsammans med fritids och social verksamhet rikta insatser till elever med större behov. 14

15 Den kommunala vuxenutbildningen ska riktas till dem som har lägst utbildning, störst behov eller i övrigt är i behov av kompetensutveckling för att kunna göra nya studie och yrkesval i livet. Kommunens satsning på skolan skall fullföljas inom de ekonomiska förutsättningar som kommer att erbjudas den kommande valperioden. Detta gäller avseende fysisk utbyggnad och satsningen på det pedagogiska innehållet i undervisningen Kommunen skall även fortsättningsvis slå vakt om högskolan och verka för att den utvecklas. Högskolans utveckling är en mycket viktig faktor för kommunens framtid. Trollhättan skall vara den bästa studentkommunen i landet genom bra utbud av bostäder, fritidsliv och arbetsmöjligheter. Lärande genom hela livet skall stimuleras genom fortsatt stöd till studieförbunden och folkhögskolor. Lärcentret skall fortsätta att utvecklas. Omsorger Kommunen skall satsa på utveckling och bibehållen hög kvalité inom vård och omsorg. Vi skall ha en äldreomsorg av hög kvalitet som möter skilda behov. Kvaliteten måste ständigt utvecklas både för dem som bor i eget boende eller i särskilt boende. Vi skall öka stödet till anhörigvårdare genom att erbjuda olika stöd och insatser. Vi skall satsa på att alla som kan och önskar bo hemma, får göra det. Detta förutsätter en social bostadspolitik. Alla skall ha rätt att bo bra, så även våra äldre kommuninvånare. Vi skall fortsätta bygga ut gruppboendet (särskilt boende), i första hand i centrala staden. Eidar skall ges i uppdrag att iordningställa varierade boendeformer, exempelvis fler lägenheter för Förebyggande arbete kan minska ohälsa och omsorgsbehov. Genom sociala nätverk, utbyggd dagverksamhet och naturliga träffpunkter kan ensamhet och isolering brytas. Äldre skall kunna få hjälp med hushållsnära tjänster av hög kvalitet och till inga eller ringa kostnader. Tillsammans med hyresvärdar, föreningar och pensionärsorganisationer skall vi arbeta för att erbjuda aktiviteter i eller i nära anslutning till våra särskilda boenden och i bostadsområden med hög medelålder. Omsorg handlar om så mycket mer än livets nödtorft. Det handlar om gemenskap, glädje och medmänsklighet. All vård och omsorgsarbete i Trollhättan ska ta dessa aspekter i beaktande vid utformning och planering av verksamheten. Ålderdomen skall vara en trygg, värdig och aktiv period i livet. Utveckling av olika verksamheter skall ske i nära samverkan med berörda organisationer. Vi skall fortsätta arbeta med Agenda

16 Äldre skall kunna ges tillgång till lilla hjälpen. Åtgärden skall vara kostnadsfri och ha som utgångspunkt att hjälpa de äldre att förebygga olyckor i hemmet och hjälpa till med mindre göromål, vilka inte är ett ansvar för någon annan kommunal verksamhet. Funktionshinder skall inte utgöra hinder för ett meningsfullt liv. All verksamhet ska syfta till deltagande i arbetslivet och andra aktiviteter. Vi vill arbeta vidare med samordning och samverkan mellan olika vårdformer samt mellan kommunen och Västra Götalandsregionen. Vi ska fortsätta arbeta för att skapa arenor för dialog med handikappsorganisationer och föreningar. En av kommunens grundläggande värderingar är omtanke. Omtanke står bland annat för omsorg till dem som behöver stöd och hjälp. Denna omsorg skall ges rättvist och jämlikt. Därför måste kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade utgå från vårdtagarens enskilda behov och förutsättningar och vara individuellt anpassad. Varje vårdtagare och dennes anhöriga skall erbjudas individuella planer som utgår ifrån den enskildes behov av vård, omsorg och sociala insatser. Kultur o Fritid Kultur och fritidsutbudet skall stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Ett brett kultur och fritidsliv är viktigt för alla ålderskategorier. Kommunen skall kunna erbjuda verksamheter efter allas behov och med hög kvalitet. Kulturutbudet skall stärkas, särskilt bland barn och ungdomar. Kulturbyrån är en viktig bas för det fortsatta arbetet. Bibliotekstjänster skall vara tillgängliga för alla kommunens invånare samt främja intresset för läsning, utbildning och kunskapsutveckling. Den nya informationstekniken bör nyttjas i verksamheten. Biblioteken skall främja fri åsiktsbildning samt värna om yttrandefriheten och alla människors lika värde. Biblioteken skall drivas i kommunal regi. Kulturarrangemangen i bl.a. Folkets Hus/kulturhuset skall öka under valperioden. Fortsatt stöd till Film i Väst är en viktig näringslivsfråga men också en viktig kulturfråga. Stöd i nuvarande omfattning är viktigt. Kulturskolan är en viktig del i ett framtida Trollhättan. Barn och ungdomars möjlighet till sång, musik, dans, rytm och drama är viktig del i ett fortsatt gott liv. Ytterligare satsning kommer att prövas under valperioden. Underrepresenterade grupper av barn och ungdomar ska uppmärksammas. Att satsa på både elit och breddidrott är en rättvisefråga. 16

17 Vi skall satsa på att iordningställa en konstgräsplan under Vi anser att det finns en brist på hallar för idrottsändamål men också idrottshallar för skolidrott. Vi skall utreda behovet under 2007 och därefter ta ställning till hur många och var dessa satsningar skall ske. I detta sammanhang skall Älvhögsborgs framtida utveckling vägas in. Fritidsverksamhet i varje stadsdel skall eftersträvas och under skall ett ungdomens hus vara iordningsställt på Innovatumområdet. I ungdomens hus skall kulturskolan vara en viktig del. Fritidsgårdarna skall uppfattas som attraktiva mötesplatser och de skall vara ett alternativ till kommersiellt nöjesutbud. Om de ekonomiska förutsättningarna finns skall vi tillsammans stärka kulturen i kommunen och regionen, bland annat genom att positivt pröva barn och ungdomskulturen i Trollhättan och i Fyrbodal. Folkets Hus/Kulturhuset skall värnas, liksom folkrörelser, föreningar och studieförbund. Vi vill också stödja ungdomsinitiativ och organisering utanför föreningslivet genom att fortsätta stödet genom den s.k. ungdomspengen. Utbyggnaden av en skateboardpark skall färdigställas i början på mandatperioden. Särskilt vill vi stimulera föreningar som driver föreningsägda anläggningar och som är viktiga för kommunens totala fritidsutbud exempelvis TSOK:s anläggning runt Björndalen. Hyresnivån för föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet skall fortsätta minska under mandatperioden. Verksamhetsbidraget för föreningslivet skall stärkas under mandatperioden. Målet är att kunna upprätthålla bidragen realt i 2005 års nivå. Vi kommer att stimulera våra äldre medborgare att ha en aktiv tid som gammal och därmed upprätthålla en hög livskvalitet och friskhet. Vi skall skapa trygga och rättvisa bidragssystem för handikapps och pensionärsorganisationer. Vi skall också tillse att lokalfrågor, som kan underlätta för pensionärerna att bedriva aktiviteter, prioriteras. Boende Omkring personer pendlade under år 2006 varje dag in till Trollhättan. Skall dessa och andra människor fundera på möjligheten att flytta till kommunen, måste här finnas attraktiva bostadsområden. En viktig inriktning är att kommunen skall ligga i framkant för nytänkande vid planering av nya attraktiva bostadsområden. Kommunen skall ha en väl utbyggd teknisk infrastruktur, god tillgång på rekreationsområden och bra offentlig service i våra bostadsområden. 17

18 Vi vill genom att äga det kommunala bostadsbolaget sörja för att alla skall få en god bostad oberoende av sociala, etniska eller ekonomiska förutsättningar. Vi skall arbeta för att vi skall ha de lägsta boendekostnaderna i vår region. Vi skall tillse att vår markreserv och exploateringsbara mark är så tilltagen att alla som vill flytta till Trollhättan skall kunna göra detta. Vi vill att det skall byggas 300 lägenheter per år om behovet finns. Kommunen taxor inom det tekniska området skall sammantaget vara låga. Kommunens sammantagna taxenivå inom det tekniska området skall ligga bland de 25 lägsta i landet. Den tekniska verksamheten skall vara serviceinriktad och arbetet skall utföras med god kvalitet och till låg kostnad. För att göra kommunen än mer attraktiv skall vi satsa på att utveckla centrum så att den blir en stadsdel för alla kommunens invånare, där kultur, nöje och boende förenas och som förstärker handeln och fastighetsägarnas intresse att satsa på sina fastigheter. För att lyckas är det viktigt att fortsätta arbetet med trygghetsfrågorna. Vi vill fortsätta utveckla det långsiktigt hållbara samhället i samverkan med andra kommuner och länder. Vi skall fortsätta satsa på en långsiktigt hållbar utveckling inom energiområdet. Vi skall fortsätta att arbeta för ett minskat elberoende med fokus på stadens egna verksamheter, men också arbeta för att hushållens energiförbrukning skall minskas, exempelvis genom att ta bort direktverkande eluppvärmda hus. Vi vill fortsätta skapa delaktighet i stadens miljöarbete hos medborgarna i Trollhättan. Detta genom vårt Agenda 21 arbete som även under innevarande mandatperiod kommer att prioriteras. Vi skall fortsätta värna våra grön och parkområden och se till att stadens vägunderhåll upprätthålls på en hög nivå. Staden skall vara ren och snygg med vackra planteringar och vacker utsmyckning. Ljussättning av den centrala staden skall ingå i arbetet med en trivsammare stad. Teknik o Miljö Rent vatten, avlopp, renhållning och andra tekniska system är helt nödvändiga för att ett samhälle skall fungera. Reinvesteringar i kommunens Vanät skall öka med 50 % under mandatperioden. Vårt dricksvatten och vår avloppsrening skall hålla hög kvalitet. Kommunikationer Trollhättan ligger i en skärningspunkt där kommunikationsleder på vatten, väg, järnväg och i luft möts. Vi måste ytterligare förbättra denna infrastruktur för att öka kommunens möjlighet till säkra och effektiva transporter till och från vår kommun. 18

19 Tillgängligheten och trafiksäkerheten till och inom Trollhättan skall öka genom utbyggnaden av RV 4544 samt Norge/Vänerlänken. Förbättringar för de oskyddade trafikkanterna är viktigt. Kommunala Bolag Utförsäljning av helägda kommunala bolag skall ej ske under perioden men samverkan med andra bolag kan stimuleras i syfte att stärka kommunens egna bolag ekonomiskt och affärsmässigt. Trots att viss del av den offentliga servicen genomförs av bolag, måste vi som ägare ställa krav på bolagen så att deras verksamheter harmoniserar med de inriktningar och mål som gäller för de kommunala förvaltningarna. De kommunala bolagen Bostads AB Eidar, Trollhättans Tomt AB och Trollhättan Energi AB skall värnas och relationerna ägare och bolag skall vara värdeskapande. Personal Personalen är den viktigaste resursen för att åstadkomma och upprätthålla god kommunal service av hög kvalitet samt genomföra de verksamhetsuppdrag som kommunfullmäktige har lagt fast. Vi skall låta stadens anställda arbeta med stor självständighet under ansvar. Anställda skall känna att de har en god och trygg arbetsgivare. Vi vill skapa mönsterarbetsplatser genom ett bra arbetsklimat. De anställda skall ha rätt till heltid. Deltid skall vara en möjlighet. Alla anställdas kompetensutveckling är viktig. Vi skall arbeta för en konkurrenskraftig lönepolitik där den individuella lönesättningen, som bygger på gemensamma arbetsvärderingskriterier, utvecklas. Särskilt skall jämställda löner mellan män och kvinnor beaktas. Vi skall prioritera en god arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt, där friskhetstalen skall öka. Dialogen mellan våra medarbetare och den politiska ledningen skall utvecklas. Kommunens personal skall känna tillfredställelse i sitt arbete genom en god arbetsmiljö såväl fysiskt, psykiskt som socialt. De anställda skall känna att de har medbestämmande, stor delaktighet och uppleva bra ledarskap. Att få upp friskhetstalen är en prioriterad verksamhet. Demokrati Den nuvarande politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen skall förändras i den riktning som kommunstyrelsens principbeslut förordat. 19

20 Medborgarinflytandet skall öka. Ungdomarnas medinflytande och delaktighet skall stimuleras. Organisationen bygger på synen att medborgarinflytandet skall öka för alla och även göra det politiska arbetet mer betydelsefullt och meningsfullt. Ett demokratiskt samhälle bygger på att alla känner att de har rättigheter men också skyldigheter. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under mandatperioden. Trygghet Kommunen skall kraftsamla kring arbetet med kvinnofridsfrågor och fortsätta verka för kvinnofrid

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Trollhättan - en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

Trollhättan - en stolt och innovativ stad med plats för framtiden Trollhättan - en stolt och innovativ stad med plats för framtiden Mål- och resursplan (MRP) 2016-2019 BUDGET 2016 Majoritetens förslag till Kommunstyrelsen 2015-10-28 Budgeten i korthet En revidering av

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer