Presentationsteknik 1 INLEDNING. Att planera för en muntlig framställning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationsteknik 1 INLEDNING. Att planera för en muntlig framställning."

Transkript

1 PULS, Rune Olsson AB. Linköping. Får användas inom högskoleutbildning. 0 Presentationsteknik Att planera för en muntlig framställning. Referat: Här visas en metod som du kan använda då du skall planera och genomföra en presentation av t ex resultatet av en utredning inför beställarna föredragning av ärende i styrelse eller arbetsgruppen forskningsresultat på en konferens nytt stoff som skall läras av studerande Innehåll: 1 INLEDNING 2 NÅGRA GRUNDMODELLER FÖR UPPLÄGGNINGEN 2.1 Härledningsmodellen 2.2 Logisk-historiska modellen 3 TÄNK 3.1 Tänk igenom ditt budskap 3.2 Vad tycker dina åhörare 3.3 Koppla ihop budskap och frågor 3.4 Vilka hjälpmedel behöver du. Gör en tidsplan 3.5 Planera starten 4 DETALJPLANERA 5 VÄRDERA PLANEN 6 PRESENTATIONEN 7 UTVÄRDERA 8 LITTERATUR BILAGOR: Bilaga 1 Exempel på hur ett manuskript kan utformas Bilaga 2 Vanliga hjälpmedel för att visa bild Bilaga 3 Att få igång en diskussion och att svara på frågor Bilaga 4 Några röst- och talövningar Bilaga 5 Arbetsblad: Förbereda i fem steg 1 INLEDNING Här presenteras en metod som du kan använda då du skall planera och genomföra en muntlig presentation. Metoden kan användas allmängiltigt vid olika situationer. T ex

2 1 Föredragning i styrelse: bakgrundsfakta och förslag inför beslut Presentation av resultat av projekt inför beställarna Information till medarbetare. Undervisning: nytt stoff som skall läras in av de studerande. Gemensamt för dem är att: du har ett budskap, du vill på något sätt påverka åhörarna du vet åhörarnas bakgrund ungefär din tid är begränsad. Jag har skrivit på ett mycket schematiskt sätt. De flesta av oss har tillbringat mycket lång tid som åhörare. Då har vi fått en provkarta på bra och dåliga sätt att prata inför andra. Det jag främst vill göra här är att ge ett sätt att ordna upp denna erfarenhet på ett sätt så att den blir mer tillgänglig för dig. Huvudidén är att arbeta systematiskt d v s en sak i taget. Framställningen i detta häfte har då mer karaktär av checklista än av pedagogisk lärobok. Som alltid är planeringen det viktigaste. Att tänka efter före är som alltid viktigt. Arbetsgången vid planeringen har jag fört över till olika steg: TÄNKA-fas Först en tänka-fas som går ut på att planera planeringen: Du blir klar över huvudtankarna i ditt budskap: Vad vill du åstadkomma? åhörarnas förväntningar och förkunskaper i vilken ordning du skall presentera dina huvudtankar hur och när du bör förbereda dina bilder vilka hjälpmedel du behöver lokalens utrustning och dess begränsningar en tidsplan över din förberedelse och mycket mer. DETALJPLANERA Sedan en fas då du detaljplanerar. Du följer den plan för förberedelserna som du gjort upp tidigare. Du får klart dina bilder till arbetsprojektorn ditt manuskript material att delas ut t ex i förväg och en del annat. PLANERA STARTEN Nästa steg är att planera starten. De första få minuterna är de viktigaste under hela presentationen. VÄRDERA Så bör du värdera din uppläggning. Gör en provpresentation och ta tiden. PRESENTATIONEN Nu är det dags för presentationen. UTVÄRDERA Efteråt utvärderar du effekten. Fick du de frågor du väntade dig? Kunde du fått fram de önskade effekterna på ett annat mer ändamålsenligt sätt? Eftertanke är din bästa metod för att bli bättre.

3 2 2 NÅGRA GRUNDMODELLER FÖR UPPLÄGGNING När det gäller uppläggning i stort kan man skilja på två modeller: antingen berätta om resultatet först eller sist. Så här kan uppläggningen vara i de två fallen: Härledningsmodellen 1 Uppvärmning med kort beskrivning av bakgrund, ramar och utgångspunkter. 2 Beskrivning av huvudförslag, resultat eller förslag till beslut 3 Härledning av huvudförslag genom beskrivning av arbetssätt och delresultat inom delavsnitt eller alternativ 4 Tid för frågor Löpsedeln är en annonsering av det som skall komma, för att väcka intresse eller uppmärksamhet. Det kan göras med frågor eller uppmaningar t ex: "Hur kommer det sig att vi kom fram till detta?" "Nu skall jag ägna några minuter till att förklara min slutsats." "Nu skall jag förklara varför det blir så billigt." Att tala om det viktigaste först har många fördelar: det du vill att alla skall förstå, det skall ju komma fram när alla är som piggast metoden tål frågor. Eftersom du sagt det viktigaste först, behöver du inte vara rädd för att tiden inte räcker till. Dessutom ställs frågorna i förhållande till slutresultatet. tiden räcker alltid till den som går tidigt innan du har talat färdigt, har ändå fått höra det viktigaste metoden är motiverande och aktiverar till frågor. Denna informationsteknik används ofta i tidningsartiklar och vid nyhetsuppläsning i radio och TV.

4 3 Logiska-Historiska modellen 1 Inledning, bakgrund och utgångspunkter 2 Beskrivning av olika delar vilka följer en logisk modell eller en tidsföljd. Oftast kommer de betydelsefullaste resultaten i slutet av redovisningen då många är trötta. 3 Beskrivning av slutsatser och huvudförslag. 4 Tid för frågor. Denna uppläggning är mer krävande än Härledningsmodellen. Här gäller det att hålla intresset vid liv hela tiden. Vissa frågor får svar ur det som kommer senare, varför du måste be frågeställaren att vänta. Detta skapar ofta besvikelse hos åhörarna. Fördelen med metoden är att det är möjligt att låta åhörarna själva få fundera ut någon slutsats av det du sagt. Detta gör metoden tillämpbar vid viss undervisning. 3 TÄNK Arbeta i fem steg. Se schemat i bilaga Tänk igenom ditt budskap: Detta tycker JAG är viktigt! Vad vill du uppnå? Vilka är åhörarnas intressen? Förkunskaper? o s v Du skall i punktform anteckna allt som är av intresse för och vid presentationen. Använd det som är tillämpbart ur denna checklista. 1 Beskriv budskapet i stora drag t ex med hjälp av nyckelord eller med markeringar i utgångsmaterialet (rapport, PM, underlag) 2 Vad vill du att åhörarna skall veta, kunna, göra? 3 I vilket sammanhang kommer det in? 4 Hur skall åhörarna använda informationen (budskapet)? 5 När skall åhörarna använda informationen (budskapet)? 6 Vad skall de komma ihåg av informationen? 7 Hur länge skall de komma ihåg informationen? 8 Avser du ren kunskapsöverföring 9 Vill du påverka deras inställning och attityder till något?

5 4 Sammanfatta det du fått fram genom att skriva ner ditt syfte: vad du vill att åhörarna skall ha förstått, Ditt budskap. Skriv punktformigt. Vi skall använda listan om en stund. 3.2 Vad tycker dina åhörare Detta är det viktigaste momentet i hela planeringen. Tänk dig in i dina åhörares förkunskaper, intresse, inställning till ämnet, ja i allt du vet om dem. 10 Vilka är åhörarna (målgrupp)? 11 Hur många är de? 12 Beskriv kortfattat deras förkunskaper? T.ex. ordförråd. 13 Vilket är deras intresse i ämnet? 14 Har de gjort något timmarna före, som kan ge upphov till störningar? 15 Kan det förekomma motstånd mot det du vill säga? 16 Vad har de för uppfattning om dig? 17 Vad förväntar de sig? 18 Vilka hjälpmedel (rapport, PM osv) har de för att minnas ditt budskap? Föreställ dig sedan att du lyssnar på och ser dig själv när du talar inför dessa åhörare. "Lyssna på dig själv med åhörarens öra". Försök leva dig in situationen så livfullt du kan. Skriv ner allt: alla de frågor som kan dyka upp vad de vill veta vad tror du de skulle vilja ha reda på om de fått smälta din information vad de har att invända, vilka reaktioner kan komma. Ansträng dig ordentligt med att leva dig in i den situation som du ämnar utsätta dina åhörare för. 3.3 Koppla ihop budskap och frågor. Titta nu på dina listor: med syftet och med frågor. Vad vill du egentligen? Arbeta parallellt med ditt budskap och frågelistan. Du finner grupper av frågor som hänger ihop med ditt budskap. Du finner att det du vill framföra kan inordnas i 3-4 delavsnitt. Sök att göra delarna som fristående plattformar för din framställning. Ge delarna en rubrik. Sök att få en tredelning, se nedan. Tänk ut en kort inledning till varje del, som fångar intresse och ger en introduktion till avsnittet. Detta är löpsedeln. Ordna delarna efter hur viktigt innehållet är eller efter sammanhanget i hela föredragningen. Du skall kunna stryka de sista delavsnittet utan att helheten går förlorad.

6 5 Exempel på analys av en presentation: 3.4 Vilka hjälpmedel behöver du? Hur ser lokalen ut? Vad finns det för utrustning? Exempelvis: dator/videoprojektor, Arbetsprojektor, blädderblock, skrivtavla? Fungerar de? Stämmer kablar och kontakter? Finns det pennor? Ta med i reserv! Finns reservlampa till projektor? Något annat i reserv? Kommer alla att kunna se duk och tavlor? Gör en tidsplan för förberedelserna. Vad tar lång tid att ordna? Vem kan du få hjälp av för förberedelserna? Vem är du beroende av under förberedelserna? Vad har de för tidsschema? Vilken är den troligaste störningen under förberedelserna? Vad kan du göra för att förhindra störningens följder? 3.5 Planera starten Lindra rampfeber med att ha inledningen nedskriven. Se bilaga 1. Att skapa kontakt: Om dina åhörare inte känner dig skall du säga ditt namn. Sedan säger du något rent allmänt. Åhörarna och du behöver vänja sig vid din röst. Säg t ex "Ja, jag heter Nils Nilsson och det är jag som arbetat med marknadsundersökningen av torkstället." Härefter beskriver du i mycket grova drag vad du skall prata om och vad som förväntas av åhörarna. Skriv gärna ner detta på ett stordia eller blädderblad som tejpas på väggen. (Använd gärna tredelningen på bilden!) Bilden drar uppmärksamheten från din person. Utnyttja den befriande känslan till att varva ner.

7 6 4 DETALJPLANERA Pedagoger har studerat olika lärares sätt att undervisa och funnit att bra lärare har följande gemensamt: De kan ge struktur. Åt det stoff de presenterar, så att eleven får aptitliga bitar. Och åt det rent administrativa: lokaler, tider, kursprogram etc De stimulerar till nyfikenhet, till upptäckt och till att använda många sinnen vid inlärningen. De skapar kontakt. Mellan sig själv och eleven för att kunna följa elevens framgång. Och framförallt skapar de en känsla hos elev att vara i kontakt med inlärningstillfället. De har tänkt igenom sin roll som lärare. De vet sambandet mellan det som de skall göra och det långsiktiga målet. Fundera på vad du kan göra för att uppfylla dessa förtjänster vid din framställning. Bilaga 1 ger tips om hur manuskript kan skrivas. Vid detaljplaneringen kan du gärna arbeta med varje delavsnitt för sig. Gå från det enkla till det svåra. Ge struktur i allt du gör. Använd gärna en tredelning. Det ger en möjlighet för dig att hänvisa till en struktur, som är enkel att hålla i huvudet för åhörarna. Repetera viktiga avsnitt. Utnyttja nyckelordsteknik. Tänk på hur du vill att det skall se ut i dina åhörares anteckningar. Eftersträva att sätta fart på åhörarnas alla sinnen: låt dem se saker, låt dem höra. Låt dem göra saker. Rita gärna OH-bilder för ditt budskap. Det ger en stadga åt framställningen. Ett hett tips: se på de frågor du fick fram under arbetet ovan; troliga frågor från just de åhörare du kommer att ha. Med dem kan du säker få goda idéer till vad du skall skriva och rita på dina OH-bilder så att åhörarna hänger med. Dessutom ser det mycket flott ut ifall du har en färdig bild för alla de frågor som dyker upp under presentationen. De här frågorna bör du ställa dig när du är i färd med att planera bilder: Vilken är målgruppen? Vilka kommer att se bilden? Vilken tidigare erfarenhet har de av att se bilder? Ligger bilderna på rätt nivå? Rätt svårighetsgrad? Förstår målgruppen bildens innehåll? Vilka kännetecken på det verkliga föremålet kan användas för att förstå, t ex perspektivet, skalan Räcker det med en bild eller blir det tydligare om informationen delas upp på flera bilder? Kanske en bildsekvens om avsikten är att visa ett händelseförlopp?

8 7 Vilket slag av bild är mest effektiv i detta fallet? Foto, naturtrogen teckning, schematisk teckning, skiss, symboler? Färg eller inte? Hur kan den utnyttjas effektivast? Kontrast? Är det något i bilden som stör uppmärksamheten? Kan de olika delarna byta plats för att visa helheten bättre. Är information från olika bilder samstämmig? Har bilder vänts rätt? Stämmer bild och text överens? Vi orkar inte hålla uppmärksamheten på topp i mer än min i taget. Hamna inte i en vågdal när du har något väsentligt att säga. OM MÅLGRUPPER Specialisterna Du kan snabbt gå in i invecklade resonemang. Använd fackspråk. Uteslut enkla förklaringar och allmänt kända fakta. Kom med nya uppslag. Om du märker att de kan det stoff som du precis kommit in på, så var beredd att snabbt gå över till nästa avsnitt. Var ödmjuk. Nybörjarna Arbeta upp intresset hos dem. Börja från grunden. Ge helheten utan detaljer. Undvik fackuttryck eller förklara dem direkt. Var konkret, hänvisa till verkligheten. Förstärk med bilder. Beröm dem när du märker att de hänger med. Blandad målgrupp Både specialister och nybörjare. Börja enkelt och ge helhet för att få med alla. Förklara alla facktermer. Alltid bilder. Servera godbitar till de mer kunniga, utvikningar och inpass. Varning: stanna inte på specialisternas nivå. 5 VÄRDERA PLANEN Gör en provpresentation och tag tiden. Nu värderar du om du tror att du når ditt syfte. Nu värderar du om helheten finns. Se tillbaka på dina ursprungliga listor över syfte och frågor. 6 PRESENTATIONEN Kontrollera före att allt du behöver finns i salen, i din mapp, i datorn etc. Tag med reservpennor, kablar och adaptrar. Värm upp rösten genom att någon timme före och omedelbart före göra några röst- och talövningar. Se bilaga 4. Här är några tips om framträdandet: Starta mjukt: Visa syftet med din presentation.

9 8 Gör en paus efter varje informationsbit. Ge dem tid att smälta. Pausen är ett mycket viktigt inlärningstillfälle. Åhöraren får pussla in det senaste bland sina gamla erfarenheter. Variera tempot och sättet att framföra det du vill säga. Vi orkar vara uppmärksamma min i taget. Titta då och då på dina åhörares ögon och försök avgöra hur uppmärksamma de är. Var beredd på att flytta om dina delavsnitt eller kapa i ett avsnitt då du märker att de kan detta eller att intresset har dalat. Eller om tiden runnit iväg. En glad röst är avslappnad och verkar avslappnande på dig själv. Använd gärna fackord, och lägg till en förklaring direkt. Samordning mellan tal och bild är väsentlig. Titta alltid direkt på en bild som du lägger fram, så ser du om den är sned eller felvänd. Peka i en bild på arbetsprojektorn genom att lägga dit en penna eller ett gem. Stäng av projektorn när den inte används. Den susar sövande. När du justerar en apparat eller bläddrar fram en önskad bild, så ta det lugnt och var tyst. Åhörarna behöver en tankepaus. Var lite skådespelare. Dramatisera din presentation. Skapa nyfikenhet! Uppmana till frågor. Ställ frågor till åhörarna och vänta ett litet tag med att ta upp bilaga 3. svaret. Se 7 UTVÄRDERA Hur gick det? Har du möjlighet att fråga någon om vad han/hon tyckte, så gör det. Ingen kan bli bättre talare genom att endast läsa sig till det. Endast övning ger färdighet. Det bästa sättet är att få kritik efteråt. Be en kamrat att se lite närmare på hur du gör. Diskutera efteråt. Eftertanken är en förutsättning för att få en bättre teknik och bli säkrare. Efter varje presentation, svara på dessa frågor (och andra): 1. Vad fungerade bra? 2. Hur kan jag upprepa och förstärka detta nästa gång? 3. Vad kan förbättras? Och hur...? 4. När ska jag prova detta? Vem kan ge mig stöd?

10 9 Manuskript Bilaga 1 Det finns få personer som kan göra en bra föredragning utan manuskript. Ett manuskript gör att den föredragande känner sig mera säker och minskar därför rampfeber. Här är några olika metoder för föredragning och manuskript "Att skriva ner allt och sedan läsa upp" Fördelar: + Man glömmer ingenting + Man vet vad man skall säga och känner sig därför relativt säker + Man behöver ej leta efter ord och staka sig + Man riskerar inte att dra över tiden. Nackdelar: - Kontakten med åhörarna blir dålig - Talet blir enformigt - uppläsning - Framställningen opersonlig - Stor risk att åhörarna tappar intresset - Verkar mera som inlärd läxa än personligt kunnande "Lära sig utantill" Fördelar: + Medger god kontakt med åhörarna + Ger ett elegant och genomarbetat intryck + Möjliggör personlig stil Nackdelar: - Risken att något väsentligt glöms bort - Lätt att tappa tråden vid avbrott - Kräver onödigt lång förberedelse - Blir lätt ett konstlat talspråk "Att använda en skriven rapport som manus" Metoden fungerar så att man i rapporten stryker under vissa ord - stolpar - och sedan talar fritt kring dem. Använd på det sättet, fungerar rapporten som ett stolpmanuskript med de fördelar och nackdelar som det har. Använder man metoden felaktigt och t ex läser upp några meningar kring varje stolpe tappar åhörarna snart sammanhanget och intresset för föredragningen.

11 10 Stolpmanuskript Stolpmanuskriptet - är ofta det bästa sättet. Metoden kräver dock en viss övning. Den har alla de övriga metodernas fördelar. Ett stolpmanuskript kan även utformas som en serie bilder. Exempel på stolpmanus: Inledning (nedskriven ord för ord) Börja med att presentera dig Beskriv målet och uppläggningen av det du ska säga. Gärna en bild på uppläggningen (OH1) Stolpmanus: Tid Delavsnitt Hjälpmedel Regianvisning 0 Inledning OH1 Stå ledigt 5 Rubrik 1 OH 2 (några ord om detta) Blädder 1 Dia 1-6 Gör en paus Samla upp frågor 25 Rubrik 2 OH 3 Ta ögonkontakt med åhörarna OH 4 35 Rubrik 3 OH 5 Bikupa 40 Avslutning OH 6 45 Slut Avslutning (nedskriven ord för ord) Sammanfattning Förslag

12 11 Vanliga hjälpmedel Bilaga 2 Arbetsprojektor (overhead-, OH-, skrivprojektor) Skrivfilm, skrivplast, skrivfolie, transparent, OH- bild, acetatfilm. - enkelt att göra slagkraftiga bilder i förväg - minst 5 mm textstorlek (liten bokstav) - radavstånd minst två gånger textstorleken - texta vanligt. INTE versaler (kraftiga bokstäver) - max tio rader text på en sida - vattenlösligt skrift för snabbt bruk, permanent för detaljritning (sudda med T-sprit eller White-board penna) - måla även på baksidan. Färgerna kladdar inte ihop. - tänk på att största effekten erhålls med en enkel och tydlig bild. Detaljer splittrar. - använd kraftiga linjer och koncentrera texten till nyckelord - när så är möjligt: rita symboler och enkla bilder - komplettera gärna en delvis förberedd bild - fyll t ex i en blankett under genomgången i stället för att servera den färdigfylld - betona genom att ringa in, eller "färga" viktiga data Blädderblock - bra i liten grupp (max 10 m betraktningsavstånd) - kan spara det man skrivit - kan sätta upp bladen på väggen - skriv rubrik på varje blad - kan skrivas i förväg. Som en plansch att alltid sitta på väggen. - ta tag med ena handen om bakre delen av stativet så skymmer du inte Skrivtavla - ger ett lugnt tempo för ett komplicerat avsnitt - kan användas för att skriva sammanfattningen - användes med stor försiktighet: disponera tavlan, stå inte och prata till tavlan

13 12 Att få igång en diskussion och svara på frågor Bilaga 3 - Uppmana åhörarna att diskutera en fråga sinsemellan. Detta kallas för bikupa. Standarduppmaningen är: "Diskutera det som vi tagit upp hittills! Fråga sedan om något var oklart. - Visa intresse för att få intresse - Avdramatiserad miljö - "Du ser tveksam ut" - "En annan fråga som brukar komma upp..." - "En annan fråga..." - "Man kan fråga sig..." - "En fråga som kom upp i pausen..." - "Hur kan man veta detta?" - "Jag har själv en fråga" - Vid oro i gruppen kan du fråga "Det var kanske något som var oklart?" - Erkänn snabbt då du gjort en felsägning och rätta till. Fråga-svar teknik, karakteristik Kontrollera att du förstått frågan: " Du menar alltså..." Upprepa frågan om du misstänker att alla inte hört, men inte ordagrant. F -> SSSS F -----> SSS Undvik: F -> S --- uttömmande svar direkt skärper frågan, svarar sedan kort svar, snackar sedan om annat Återkoppling om undervisning har resulterat i inlärning 1 "Några frågor?" Fungerar dåligt. Åhörarna vet i allmänhet inte vad de skulle ha förstått och på vilket sätt. 2 "Ska jag repetera någon del?" Detta fungerar i allmänhet lite bättre. Dock händer det ofta att läraren uppmanas att repetera alltsammans. 3 "Vad menas nu med eutektikum?" Att ställa avgränsade frågor är bättre. Om du låter åhörarna diskutera sinsemellan någon minut känner de sig tryggare att svara. 4 "Räck upp handen alla som kommer ihåg denna term?" Här får du en grov skattning över hur många som kan ha missat något. Kombinera gärna med frågor av typ 3. 5 "Vad har vi alltså på den här strukturbilden? Vad säger...(paus)... Kalle. Denna typ av frågor skärper engagemanget i gruppen.

14 13 Bilaga 4 Några röst- och talövningar vilka har en mycket god effekt på talet. Gör någon varje morgon. T ex i bilen på väg till jobbet. Gå igenom ditt program på morgonen den dagen du ska tala mycket. Grunderna är följande: A Känn att du står (eller sitter) stadigt. Uppfatta tyngden på båda fötterna, mjuka knän, svagt framåtböjda. B Känn att du är mjuk och avspänd i axlar, käke och hals. C Känn att det är buken som rör sig när du andas och talar. För att uppnå detta kan du göra något eller några av övningarna som följer. A Stå stadigt med lika tyngd på båda fötterna. Vagga lite i sidled och få in ditt läge. Lyft hälarna från golvet och liksom stå på tå. Studsa försiktigt på hälarna. Låt studshöjden bli mindre och mindre. Lägg all din uppmärksamhet på tyngdkänslan i hälen när du studsar. Håll kvar känslan av tyngd när du slutar studsa och står stilla. Sug på den känslan. Var noga med att ha mjuka knän något framåtböjda. B Rulla på axlarna. Tag en i taget och känn om det är någon skillnad mellan vänster och höger axel. När du spänner dig blir det oftast olika spänning i axlarna. Det ger dig en möjlighet att snabbt få en uppfattning om hur och var du är spänd. Ofta räcker axelrullningen för att lösa upp spänningen. Annars kan du lyfta axlarna högt, hålla dem så tre andetag och känna hur det känns i musklerna när de är spända. Och på nästa utandning så låter du axlarna sjunka och känner hur de avspända axlarna känns. Du kan göra samma sak med käken dvs bita ihop hårt och under tre andetag känna de spända musklerna. Så på en utandning låta hakan sjunka och njuta av den sköna tyngdkänslan i käkarna. Säg bla bla bla bla bla bla bla och låt käken sjunka djupt på varje a. Käken skall långt ner. Ända ner. Spänn alla muskler i hela ansiktet. Grimasera våldsamt. Låt spänningen försvinna i en utandning C Knäpp upp runt mage så att buken kan röra sig stort och fritt. Den skönaste och effektivaste talandningen styrs av buken. Sätt händerna i sidorna så att handflatorna vilar på buken på var sin sida. Hosta lätt och känn hur bukmusklerna rör sig. Ha ha ha ha ha ha ha. Så skall andningen kännas. Stöt fram ett ssss-ljud. Känn hur buken jobbar. Ssss sssss ssss Ropa Hej och hå med så djup basröst du kan. Hej hå hej hå hej Säg denna serie av vokaler och rör på munnen. Överdriv gärna: e i ä o å. Låt den ena vokalen glida över i nästa. En utandning på hela serien.

15 PULS, Rune Olsson AB. Linköping. Får användas inom högskoleutbildning. Arbetsblad: Förberedelse i fem steg OBS Följ nummerordningen. Bil 5 1 Detta tycker jag är viktigt! Mitt Budskap 3 Vilka är delavsnitten? Inledning 14 2 Vilken är målgruppen?:. Vilka frågor kan dom ställa? Vilka reaktioner kan dyka upp? 4 Vilka hjälpmedel Kan jag behöva för att svara på frågorna och bemöta reaktionerna? Hur skapar jag kontakt? Hur ska jag börja?

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera?

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? Presentationens syfte -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? People buy people before they buy products (results)! Förberedelser manus, att träna in presentationen, rätt tid, att använda

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

En bra presentation. - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion

En bra presentation. - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion Dokumentation Vid projektträff januari 2004 En bra presentation - Bra inledning/presentation - Bra genomgång och eget agerande - Bra ledning av diskussion Per-Arne Spiik Kompetens och Pedagogik AB Bra

Läs mer

Sammandrag av kurs i Presentationsteknik

Sammandrag av kurs i Presentationsteknik Sammandrag av kurs i Presentationsteknik Inledning 2 Oavsett var i en organisation man arbetar ställs krav på att medarbetare ska kunna förmedla budskap till en större eller mindre grupp åhörare. För att

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutats. Här kommer tips på hur

Läs mer

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Ansvarig lärare: Thomas Dahl mail: thomas.hansson-dahl@edu.upplandvasby.se Centralt innehåll Tala, lyssna samtala: Muntliga presentationer

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6 Anteckningsunderlag 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Introduktion... 4 Övrigt... 5 Presentationens innehåll... 6 Förutsättningar för en intressant presentation... 8 Presentationens tre delar... 9

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Ändamål: Effektiv utbildning i presentationsförmåga är inte bara att lära sig att stå upp och presentera. Det innehåller skickligheter som är utomordentligt

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on Presentationsteknik Jonas Möller Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on det är vad åhörarna tror a* du säger som är intressant! Hjälpmedel Dator - Power Point - OH kanon

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutas. Här kommer tips på hur

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik,

Lär dig  Andas rätt  Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, ökad rörlighet och styrka i muskulaturen, bättre kondition och avslappning. ANDNINGSTEKNIK Övningar

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Namn-nata Att lära sig de andra gruppmedlemmarnas namn Uppvärmning och att skapa en positiv atmosfär Gruppmedlemmarna ställer sig i en ring. Ledaren står

Läs mer

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena

Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Snabb introduktion till LäsDax & SkrivDax 1 De fyra tillfällena Första tillfället Gemensam läsning Inled lektionen med en aktivitet som anknyter till texten. Samla sedan klassen kring storboken. Täck gärna

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi 1 ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi PRESENTATIONSLEK 1. Marknad i Korpilombolo Syfte: Rörelse, trygghetsskapande, presentation Grupp: Obegränsat antal Deltagarna står i en ring så att

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN I Din hand håller Du ett informationshäfte, som utformats av sjukgymnaster på Kvinnokliniken. Häftet innehåller råd om hur Du skall träna Din bäckenbotten. Vi vill även ge Dig lite information om Din hållning,

Läs mer

Sammanfattning av UTVÄRDERINGSGRUNDER FÖR SVOLI JUMPASKOLA-STATIONER OCH FSG JUMPAJIPPO

Sammanfattning av UTVÄRDERINGSGRUNDER FÖR SVOLI JUMPASKOLA-STATIONER OCH FSG JUMPAJIPPO Sammanfattning av UTVÄRDERINGSGRUNDER FÖR SVOLI JUMPASKOLA-STATIONER OCH FSG JUMPAJIPPO 2009 Om denna sammanfattning Detta är en svenskspråkig sammanfattning av Svoli:s utvärderingsgrunder ( Svoli Jumppakoulu

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Kan du med egna ord beskriva hur du upplever att ringen påverkar dig.

Kan du med egna ord beskriva hur du upplever att ringen påverkar dig. 2013-01-15 09.57.03 Kvinna 60 eller äldre Höger 2013-01-23 12.15.16 Kvinna 40-49 Bäda Höger 2013-01-23 19.23.35 Kvinna 40-49 Höger mindre snorking, bedre søvn Sover bättre, känner mig utvilad har mera

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Tutti Frutti3.indd 1 08-06-18 15.27.19 Manual digitalt lärarstöd för Tutti Frutti Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Välkommen!

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Undervisa tillgängligt Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad

Undervisa tillgängligt Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad Lathund för tillgänglig undervisning Distansstudier Öppna distansföreläsningar även för campusstudenter. Det ger möjlighet för campusstudenter att ta del av

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Gå igenom all praktisk info om dessa 2 dagar.

Gå igenom all praktisk info om dessa 2 dagar. Bild 1 Välkommen Bild 2 PRAKTISK INFO Gå igenom all praktisk info om dessa 2 dagar. Fika 10.00-10.15 Lunch 12.00-13.00 Fika 15.00-15.15 Viktiga telefon nr: Ev övrig info typ kod till hotellet eller dyl

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Anteckningsstöd. Pedagogiskt stöd, Lunds universitet

Anteckningsstöd. Pedagogiskt stöd, Lunds universitet Anteckningsstöd Pedagogiskt stöd, Lunds universitet 2 3 Information till dig som ger anteckningsstöd ATT FÖRBEREDA FÖRELÄSNINGARNA Både som student och anteckningsstöd är det bra om du alltid förbereder

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Tala för publik. Tala för publik. Jenny Åkerblom. www.megalomania.se. Jenny Åkerblom

Tala för publik. Tala för publik. Jenny Åkerblom. www.megalomania.se. Jenny Åkerblom Tala för publik Jenny Åkerblom www.megalomania.se Tala för publik Jenny Åkerblom Framförandet Öga mot öga Att möta en publik Det påstås att när man i undersökningar frågat vad människor är räddast för

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Upp på tå. » Teknik så gör du» Smarta hjälpövningar» Så klarar du 3 armhävningar på tå

Upp på tå. » Teknik så gör du» Smarta hjälpövningar» Så klarar du 3 armhävningar på tå Upp på tå Dagsatt ta armhävningarna till en högre nivå? Välkommen upp på tå!» Teknik så gör du» Smarta hjälpövningar» Så klarar du 3 armhävningar på tå Upp på tå 1a Så här gör du en armhävning på tå Lägg

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER

STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER Sammanställt av Nils Karlsson efter att ha hört en föreläsning av Björn Liljeqvist, braingain.se samt inkluderande material från diverse andra källor INDEX Förord...1

Läs mer

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd För att kunna förstå din ilska och aggressioner behöver du bli medveten om styrkan i ilska och när det är tid för dig att ta kontroll över din känsla och lära dig att styra dig själv i stället för att

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Sjukgymnastik ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Illustrationer Monika Fritze. Layout AnnBritt Holmqvist. Denna broschyr är producerad i samarbete mellan sjukgymnasterna

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor

Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Information för dig med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi Studera effektivt på universitetet med goda strategier och studievanor Planering Överblick och ordning är nycklarna. Steg 1: Gör en översiktlig

Läs mer

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren

Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren Tränarskolans Ledord Pedagogiska tips till tränaren B-R-A På baskursnivå finns det tre ledord, dessa var bollkontaktsgrad, rolighetsgrad och aktivitetsgrad (B-R-A). Dessa tre ledord ska även finnas med

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer