Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Mjölby kommun. Gäller från och med Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Mjölby kommun. Gäller från och med Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Mjölby kommun Gäller från och med Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

2 Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Allmänna bidrag 4 - verksamhetsbidrag 5 - hyresbidrag 6 - driftbidrag 7 Särskilda bidrag 8 - arrangemangsbidrag 8 - lönebidrag 8 - stöd till handikappföreningar 9 - stöd till verksamhet för funktionshindrade 10 - snabbt ungt stöd 11 - övriga bidrag 11 Frågor och svar 12 2

3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER För att en förening ska kunna erhålla föreningsbidrag och/eller föreningstaxa vid hyra av kommunal lokal krävs att föreningen uppfyller dessa bestämmelser. Under respektive bidragsrubrik anges de speciella regler som gäller för de olika bidragsformerna. 1. Kommunalt bidrag kan utgå till ideell förening med säte i Mjölby kommun 1, som bedriver verksamhet och har den stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd är motiverat. 2. Förening ska ha antagit skriftligt utformade stadgar och ha stadgeenligt vald styrelse. Förening ska hålla årsmöte på vilket verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna föredras och godkänns. Förening ska ha ett organisationsnummer hos Skatteverket samt e-post adress. 3. Förening ska vara uppbyggd enligt demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla. 4. Förening ska årligen, senast 2 månader efter genomfört årsmöte, uppdatera föreningens kontaktuppgifter via föreningsregistret på kommunens hemsida alternativt via blanketter för uppdatering som skickas årligen till varje registrerad förening. Förening som fått någon form av kommunalt bidrag och/eller hyr kommunal lokal enligt föreningstaxa ska även till Kultur- och fritidsförvaltningen lämna årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. 5. Förening är skyldig att på begäran låta kommunen ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som kan ha betydelse för bidragsgivning. Undantag Från rätt till erhållande av bidrag och föreningstaxa undantas ekonomiska föreningar samt fackliga och andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. Exempel på sådana föreningar/organisationer är personalklubbar, skol-, student- och föräldraföreningar. Församling eller annan organisation inom Svenska kyrkan definieras inte som förening och är därmed inte berättigad till bidrag. Undantag är om verksamheten organiseras på ett sådant sätt att den kan anses vara en fristående förening. Styrelse, verksamhet och ekonomi ska i dessa fall vara skild från församlingen i övrigt. Registrering För att kunna erhålla föreningsbidrag krävs att föreningen är godkänd och registrerad i Kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister. För att bli godkänd och registrerad ska protokoll från möte vid föreningens bildande alternativt årsmöte, stadgar, verksamhets-/aktivitetsplan och blanketten Allmänna Föreningsuppgifter lämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen. Beviljade bidrag utbetalas endast till den sökande föreningens registrerade konto. Bidrag ska av flersektionsförening sökas av huvudföreningen. Eventuell kommunal fordran för förfallna skulder regleras innan beviljat bidrag utbetalas. För sent inkomna ansökningar behandlas endast i undantagsfall om särskilda skäl finns. Bidrag ges inte till verksamhet som erhåller annan form av kommunalt stöd. skall vara undertecknad av föreningen utsedd firmatecknare. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet och att föreningen kan avstängas från möjligheten att erhålla bidrag. 1 Föreningens medlemmar ska till övervägande del vara mantalsskrivna inom Mjölby kommun. 3

4 ALLMÄNNA BIDRAG Allmänna bidrag kan sökas av förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. För att bidrag ska kunna beviljas krävs att föreningen har minst 10 aktiva (bidragsberättigade) medlemmar i ålder 7 20 år samt årligen genomför minst 20 bidragsberättigade sammankomster. Underlag för berättigande till bidrag utgörs av föreningens årliga ansökan om verksamhetsbidrag. Om kriterierna vid ansökan inte uppfyllts har inte föreningen rätt till verksamhetsbidrag för föregående år samt hyres- eller driftbidrag för innevarande år (undantag kan göras efter särskilt motiverad ansökan) För att bli godkänd för allmänna bidrag krävs att föreningen skriver under dokumentet Förutsättningar för Allmänna bidrag gällande policy och arbete med frågor kring droger, mobbning, rasism, fair play och jämställdhet. Varje förening som beviljas allmänna bidrag ska inom styrelsen utse bidragsansvarig som är väl insatt i kommunens bidragsregler. Bidragsansvarig bör delta i av kommunen arrangerade informationstillfällen. Förening som inte sökt/beviljats verksamhetsbidrag under de tre senaste åren utgår som godkänd för allmänna bidrag. För att åter kunna söka bidrag krävs ansökan enligt ny förening. Ny förening För att ny förening ska vara berättigad till allmänna bidrag krävs att föreningen gör en skriftlig ansökan till Kultur- och fritidsförvaltningen. Till ansökan ska bifogas dokumentation (närvarokort eller motsvarande) över minst 20 genomförda bidragsberättigade sammankomster samt medlemsmatrikel. Efter att föreningen godkänts för allmänna bidrag kan bidrag sökas från och med föreningens första sammankomst. Bidragsberättigad medlem Bidragsberättigad medlem är den som under året fyller lägst 7 år eller högst 20 år, finns upptagen som närvarande i bidragsberättigad aktivitet på närvarokort under minst 10 tillfällen och som erlagt av föreningen fastställd medlemsavgift. Efter särskild motiverad ansökan kan villkoret om medlemsavgift undantas. er Allmänna bidrag består av följande bidragsformer - Verksamhetsbidrag - Hyresbidrag - Driftbidrag 4

5 VERKSAMHETSBIDRAG Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7 20 år. Bidrag utgår dels med ett fast belopp på 30 kronor per bidragsberättigad sammankomst, samt med ett rörligt belopp på maximalt 7 kronor 2 per bidragsberättigad deltagare inom intervallet 3 30 per grupp och aktivitetstillfälle. Villkor för bidragsberättigad sammankomst 1. Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst - med minst tre deltagare (exkl. ledare) i åldern 7 t o m 20 år 3. Ledare i bidragsberättigad ålder (lägst 13 år) får räknas som deltagare. Deltagare får räknas under hela det kalenderår man fyller 7 respektive 20 år. - som varar minst 60 min. och innehåller gemensam samling och avslutning. - som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. - som genomförs i föreningens regi. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. Inget hinder föreligger att föreningen i sin verksamhet köper externa tjänster eller utrustning i någon form. 2 Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. Gäller även vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande då bidrag endast utgår för en sammankomst per dag oavsett antal tränings/tävlingstillfällen. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster (gäller även för ledare i bidragsberättigad ålder). 3 En grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att få mera bidrag. Med grupp menas en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, juniorlag etc. kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare. 4 Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare ska vara utsedd av föreningen, vara lägst 13 år och vara närvarande under hela sammankomsten. Gruppeldare kan inte redovisningsmässigt vara ledare för flera grupper samtidigt. Ledare ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga. 5 För studiecirklar, aktiviteter under skoltid, eller verksamhet som beviljats annat kommunalt stöd utgår inte verksamhetsbidrag. om bidrag sker digitalt via kommunens hemsida, Webansökan Föreningsbidrag, och ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 15/2. Närvarokort skall inte bifogas ansökan men kan begäras in vid granskning. Utbetalning sker senast 30/4. 2 Storleken på bidraget per deltagartillfälle beror på det totala antalet ansökningar. 3 Deltagare i föreningens pröva på och andra aktiviteter i rekryteringssyfte får också räknas som deltagare utan att vara medlemmar i föreningen, under förutsättning att födelsedata noteras på samtliga deltagare. 5

6 För ansökan om STATLIGT AKTIVITETSSTÖD gäller: Idrottsföreningar Ansöker hos Riksidrottsförbundet via IdrottOnline Klubb senast 15 augusti respektive 15 februari varje år. För information kontakta Östergötlands Idrottsförbund tel Övriga föreningar Respektive riksförbund har själva rätt att bestämma över regler för LOK-stöd. Kontakta ert riksförbund för besked. HYRESBIDRAG Bidrag avser att täcka föreningens hyreskostnader i relation till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder. Bidrag utgår med 50 % av hyreskostnaden, dock högst 150 kronor per bidragsberättigad medlem. Hyresbidrag kan utgå med högst kronor per förening och år. Underlag för beräkning utgörs av hyreskostnader samt bidragsberättigade medlemmar under föregående kalenderår (bidragsberättigad medlem se sid. 4). Villkor - Bidrag för expeditionslokal, klubblokal samt inom- och utomhusanläggning för vilken hyresavgift betalas. - I de bidragsberättigade kostnaderna ingår hyra, belysning och värme. - Bidrag utgår inte till förening som hyr kommunal lokal (hyran är redan subventionerad av kommunen). - Bidrag utgår inte till hyra av lokal då entréavgift tas ut. Ny lokal För att en förening ska beviljas hyresbidrag, måste hyran som bidragsgrundande kostnad först godkännas av Kultur- och fritidsförvaltningen. Kopia på hyreskontrakt ska bifogas ansökan Bidrag utgår under första året som lokal hyrs. För år 1 baseras hyresbidraget på beräknad årskostnad samt bidragsberättigade medlemmar under innevarande år. om bidrag kan för ny lokal ske under hela året. om bidrag sker digitalt via kommunens hemsida, Webansökan Föreningsbidrag, och ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1/4. Utbetalning sker senast 30/6. 6

7 DRIFTBIDRAG Förening med egen anläggning för verksamhet som kan anses ingå i den kommunala fritids och kulturverksamheten och som kontinuerligt används i föreningens verksamhet, kan efter ansökan beviljas bidrag för anläggningens drift. Bidrag utgår med fast belopp per anläggning. Bidrag utgår för innevarande år. Miniracingbana utomhus Fotbollsplan, gräs ca 100 x 60 m Fotbollsplan, gräs, mindre Tennisbana, grus Tennishall som ägs av föreningen. Per bana inkl biytor Motionsspår (ej el) Skidspår, uppkörning med maskin i markberedda motionsspår Skidspår, uppkörning med maskin i markberedda elbelysta motionsspår Ridanläggning, mindre utomhusanläggning Skytteanläggning, per skjutbana Bågskytteanläggning, per skjutbana Klubbhus/föreningslokal inkl. omklädningsbyggnad med våtutrymme som ägs av föreningen Klubbhus/föreningslokal som ägs av föreningen Övriga byggnader som ägs av föreningen (max kr/år och anläggning) Golfbana/Scoutlokal/Orienteringskartor, enligt avtal kr kr kr kr kr kr 550 kr/km 1100 kr/km kr 220 kr 550 kr 110 kr/m2 85 kr/m2 10 kr/m kr Bidraget kan komma att reduceras beroende på den nyttjandegrad som råder för aktuell anläggning. Ny anläggning Nytillkomna anläggningar måste godkännas och klassificeras av Kultur- och fritidsförvaltningen innan bidrag betalas ut. Villkor 1. För att driftbidrag ska utgå krävs att föreningen helt svarar för driften och samtliga driftkostnader. Driftbidrag kan också utgå då anläggningen drivs av förening under ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande förhållande avses, tomträtt eller långsiktigt arrendeavtal. 2. Förening som beviljas driftbidrag ska, i mån av utrymme, upplåta anläggningen, till kommunala enheter och andra föreningar inom kommunen till kommunalt beslutade taxor eller där så inte är möjligt till självkostnadspris. 3. Bidrag utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedd verksamhet ska kunna genomföras. Kultur- och fritidsförvaltningen kontrollerar anläggningen kontinuerligt för att säkerställa ett för bidragsutbetalning godtagbart skick. om bidrag sker digitalt via kommunens hemsida, Webansökan Föreningsbidrag, och skall vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1/4. 7

8 SÄRSKILDA BIDRAG Särskilda bidrag kan sökas av alla i kommunen godkända och registrerade föreningar. Villkor anges under Allmänna bestämmelser. Särskilda bidrag består av följande bidragsformer - Arrangemangsbidrag - Lönebidrag - Stöd till handikappföreningar - Stöd till verksamhet för funktionshindrade - Snabbt ungt stöd (föreningskravet gäller inte) - Övriga bidrag ARRANGEMANGSBIDRAG Bidraget avser stödja offentliga arrangemang för kommunens invånare. Exempel på arrangemang som kan stödjas är konserter, teaterföreställningar, idrottsevenemang, danser, utställningar m.m. Bidragets storlek bedöms utifrån attraktivitet/förväntad publik samt egen arbets- och ekonomisk insats. Bidraget utbetalas i normala fall som underskottstäckning. Direkt eller rent bidrag beviljas endast i undantagsfall. Villkor ska innehålla beskrivning av arrangemanget samt ekonomisk kalkyl med beräknade kostnader och intäkter. Egen arbetsinsats kan inte medräknas som kostnad. Kultur- och fritidsförvaltningen kan vid behov begära in redovisning av genomfört arrangemang. ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda i god tid före genomförandet av ett arrangemang. LÖNEBIDRAG Bidrag avser i första hand att möjliggöra för föreningar att anställa personer med av statlig myndighet beviljat lönebidrag eller motsvarande. Bidraget utgår med 1,75 % av ett basbelopp och i proportion till sysselsättningsgrad. Utbetalning sker månadsvis. Vid frånvaro mer än 15 dagar i månaden bortfaller bidraget, föreningen är skyldig att rapportera. Villkor Kommunalt lönebidrag kan utgå efter särskild prövning till förening som av Arbetsförmedlingen beviljats lönebidrag. om bidrag sker till Kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut från statlig myndighet ska bifogas ansökan. 8

9 STÖD TILL HANDIKAPPFÖRENINGAR Avser stödja handikappföreningar med riktad verksamhet för kommuninnevånare med funktionshinder. Bidrag utgår i form av hyresbidrag respektive verksamhetsbidrag. Hyresbidrag utgår med maximalt 50 % av hyreskostnad (högst 50 % av årsbudget för stöd till handikappföreningar utges i form av hyresbidrag). Verksamhetsbidrag utgår med maximalt kr per sammankomst. Villkor Hyresbidrag - Hyresbidrag utgår för expeditions-, klubblokal eller annan inomhuslokal för vilken hyresavgift betalas. - I de bidragsberättigande kostnaderna ingår hyra, el och värme. - Hyresbidrag utgår inte för hyra av kommunala lokaler (hyran redan subventionerad) Ny lokal För att en förening skall få hyresbidrag, måste hyran som bidragsgrundande kostnad först godkännas av Kultur- och fritidsförvaltningen (gäller inte lokal som endast hyrs vid enstaka tillfällen) Bidrag utgår under första året som lokal hyrs. För år 1 baseras hyresbidraget på beräknad årskostnad. Villkor Verksamhetsbidrag - Bidraget baseras på redovisad verksamhet för föregående år. - Bidrag utgår för sammankomst arrangerad av föreningen. - Minst 3 av föreningens medlemmar ska delta för att sammankomsten ska få räknas. - Aktiviteten ska äga rum inom kommunens gränser (gäller inte resor) och majoriteten av deltagande medlemmar vara bosatta i Mjölby kommun. - Bidrag ges inte till styrelsemöten, årsmöten eller för deltagande i kurser och konferenser. sker på särskild blankett och skall vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1/4. ska kompletteras med verksamhetsberättelse från föregående år. Utbetalning sker senast 30/6. 4 Storleken på bidraget per sammankomst beror på det totala antalet ansökningar. 9

10 STÖD TILL VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Avser stödja föreningar (ej handikappföreningar) med verksamhet riktad till funktionshindrade. Bidrag utgår i form av verksamhetsbidrag respektive arrangemangs/merkostnadsstöd. Verksamhetsbidrag utgår för innevarande år och beräknas på genomförda aktivitetstillfällen året före. Bidrag utgår med 65 kr per bidragsberättigad sammankomst samt med ett rörligt belopp på maximalt 5 15 kr per deltagare och aktivitetstillfälle. Arrangemangs/merkostnadsstöd kan ges till olika arrangemang ex. danser, disco. Efter särskild motivering kan stöd även ges till förenings merkostnader för specialutrustning eller andra särskilda kringkostnader. Villkor 1. Med bidragsberättigad sammankomst menas: - aktivitet som i sin helhet är riktad till funktionshindrade (för funktionshindrad deltagare i ordinarie verksamhet utgår inte detta bidrag) - aktivitet med minst 1 (exkl. ledare) och max. 30 deltagare. Deltagare får räknas från och med det år man fyller 7 år. Övre åldersgräns finns ej. 2. Ledare i bidragsberättigad ålder får medräknas som deltagare (13 20 år) 3. Aktiviteten ska redovisas på närvarokort eller liknande. I övrigt gäller samma villkor som för ordinarie verksamhetsbidrag (för villkor se sida 5) Ny verksamhet Förening med ny verksamhet söker via verksamhetsplan för planerade aktiviteter år 1. om verksamhetsbidrag sker på särskild blankett och ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1/4. För ny verksamhet kan ansökan ske löpande under året. om arrangemangs/merkostnadsstöd kan ske under hela året. sker på särskild blankett och ska innehålla beskrivning av åtgärd och budget. 5 Storleken på bidraget per deltagartillfälle beror på det totala antalet ansökningar. 10

11 SNABBT UNGT STÖD Avser stödja ungdomars egna idéer, projekt och offentliga arrangemang t.ex. konserter, idrottsevenemang, utställningar, filmkvällar, teaterproduktioner, LAN, disco etc. Bidrag utgår efter enskild prövning och kan bestå av underskottstäckning och i undantagsfall i form av direkt bidrag. Villkor Sökande ska vara i ålder år och vara bosatt i Mjölby kommun. Verksamheten ska bedrivas i en drogfri miljö. Detaljerad information finns på kommunens hemsida. sker på särskild blankett. kan göras under hela året. Vid behov kan Kultur- och fritidsförvaltningens föreningsansvarig (se nedan) kontaktas. Tillsammans går man då igenom och fyller i ansökan, vilka regler som gäller och vilket bidrag som kan komma i fråga. ÖVRIGA BIDRAG Avser stödja verksamheter som inte är berättigade till bidrag enligt andra bidragsformer. Ex. projekt, riktade insatser mot en bestämd målgrupp, inköp av utrustning och mindre investeringar. Bidraget delas i 2 kategorier: - Verksamhets/aktivitetsstöd - Utrustning/investering Bidrag utgår efter enskild bedömning av respektive ansökan och det kommunala anslagets möjligheter. Verksamhet/aktiviteter där föreningen tar ett socialt ansvar med verksamhet utanför föreningens ordinarie utbud ses som särskilt meriterande. Villkor Verksamhets/Aktivitetsstöd Förening ska i ansökan beskriva verksamhetens syfte, målgrupp, tidplan och en uppskattad specifikation av kostnader och intäkter. Villkor Utrustning/Investering Förening ska i ansökan beskriva behov och syfte/mål samt uppskattad kostnad. om verksamhets/aktivitetsstöd sker på särskild blankett. kan göras under hela året. om utrustning/investering sker på särskild blankett och ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 31/10. Utbetalning sker senast 31/12. 11

12 Frågor och svar Fråga: Svar: Fråga: Svar: Var finns blanketter att hämta? Medborgarservice alt. Kultur- och fritidskontoret Stadshuset i Mjölby Kommunens hemsida Vart skickar jag ansökningarna? Mjölby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Mjölby Fråga: Vem kan man prata med om föreningsbidrag? Svar: Med Kjell Karlsson - telefon Besöksadress: Stadshuset Mjölby - Kultur och fritid E-postadress: Fråga: Svar: Fråga: Svar: Hur startar man en ny förening? Hämta broschyren Vi bildar en förening på Medborgarservice alt. Kultur- och fritidskontoret eller på kommunens hemsida, där framgår det hur man går tillväga. Vad ska en nybildad förening göra för att kunna få bidrag? En skriftlig ansökan skall sändas till Kultur- och fritidsförvaltningen, kompletterad med blanketten Allmänna föreningsuppgifter, föreningens stadgar, årsmötesprotokoll alternativt protokoll från möte då föreningen bildades. 12

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Föreningsbidrag Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av kultur- och fritidsnämnden

Föreningsbidrag Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av kultur- och fritidsnämnden Föreningsbidrag Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av kultur- och fritidsnämnden Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehållsförteckning Stoppdatum Sid 19 Allmänna bestämmelser 4 Information

Läs mer

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2008 Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Sid 3 Stoppdatum 4 Lokalbidrag 5 Verksamhetsbidrag 6 Lägerbidrag 8 Driftbidrag

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 Ks 2016-04-06 94 2016-04-07 2016/90 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2011 Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Stoppdatum för bidragsansökningar 1 april Allmänna föreningsuppgifter, årsbudget, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen

Antagen av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 och av kommunstyrelsen 2010-04-13 2010-05-18 POLICY FÖR FÖRENINGSBIDRAG Ärende 2010-05-18 KS 2010/118 Gäller from 2011-01-01 Antaget av Kommunfullmäktige 2010-04-26

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun 1 Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun Allmänna bestämmelser 2013-10-15 Rätt till bidrag Förening i Trelleborgs kommun som bedriver idrottsverksamhet

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN sregler för kulturföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06, 5 Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att

Läs mer

Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer

Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer Bidragen är avsedda att vara stöd till de inom Tomelilla kommun verksamma föreningar vars verksamhet kommunen önskar stödja. För att vara berättigad till bidrag

Läs mer

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Bidragsregler 2016 Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Allmänna regler för erhållande av bidrag

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Antaget av Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-25 Kommunfullmäktige 2014-11-03 Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Gäller fr o m 2015-01-01 Bidragsberättigade organisationer Bidrag kan utgå till

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG INOM

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Regler. Gäller från 1 januari 2011

Regler. Gäller från 1 januari 2011 Sidan 1 av 11 Regler Gäller från 1 januari 2011 INNEHÅLL Bidrag till föreningar/organisationer Målsättning, allmänna regler och bidragsformer 2 om registrering av förening/organisation 3 Startbidrag 4

Läs mer

Bidragsnormer för föreningsbidrag

Bidragsnormer för föreningsbidrag falun.se/ Bidragsnormer för föreningsbidrag Antagen av trafik- och fritidsnämnden 2009-09-22 91 Reviderad 2013-02-13 23 Normer för föreningsbidrag Bidrag lämnas till föreningar i Falu kommun för att: Skapa

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003, den 3 oktober 2006 och den 11 december

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-15 36 Syftet med bidrag Syftet med kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd är att stimulera de kulturella sammanslutningarnas

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Justerad: KF 131, 1996-09-02, 42, 2002-03-04 1. Allmänna bestämmelser Ungdomsförening som uppfyller följande

Läs mer

Bidragsregler för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet i Finspångs kommun

Bidragsregler för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet i Finspångs kommun Bidragsregler för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet i Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-17, 103 Bidragsregler för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet i Finspångs

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN (gäller fr o m 2014-01-01) Bidragsbestämmelser för ideella föreningar i Älmhults kommun antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31, 30, reviderade

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun 2012 Kultur- och fritidsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 1.2 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 2. REGISTRERING AV FÖRENING... 4 2.1 NYREGISTRERING...

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 160201 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

BIDRAGSREGLER från 2003

BIDRAGSREGLER från 2003 FÖRENINGSSERVICE BIDRAGSREGLER från 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR M.FL. Tillämpning av Förändrade regler för stöd till barn och ungdomsorganisationer i Uppsala antagna av KF 25-26 mars 2002 70.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun 2016-12-07 Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun Att gälla från och med 1 januari 2017 1 (5) Allmänna villkor 1. Föreningens medlemmar ska ha valt styrelse demokratiskt, vilket innebär

Läs mer

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02 Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN Tryckt 2007-04-02 1 [14] BIDRAGSREGLER FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT EN FÖRENING SKA KUNNA SÖKA FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer