SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium"

Transkript

1 SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG DILLE GÅRD Läsåret

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Viktiga telefonnummer 3. Krishantering 4. Kontakt 5. Vision och Mål 6. Policydokument 7. Verksamhet på Dille Gård 8. Studier vid Dille Gård 9. Elever 10. Hästar på Dille Gård 11. Hundar på Dille Gård 12. Övrigt Bilaga 1: Datorkontrakt Fastställs att gälla tillsvidare dock längst tom : Datum: Elisabeth Englund Rektor Dille Gård

3 1. Inledning 1.1 Presentation och organisation av Dille Gård Dille Gård är varumärket för flera företag med säte på Dille Gård. Dille Gård AB är ett naturbruksgymnasium som drivs som friskola. I koncernen ingår: Dillebolagen VD Johan Eriksson Dille Gård AB Dille Gård Dille Foder och Maskin AB Dille Fastighet AB Dille Restaurang AB Dille Maskin AB Vår koncern leds av en VD och en ledningsgrupp som sammanträder 1 ggr/månad. Tillsammans med en extern styrelse så genomförs det 4 st styrelsemöten per år. Koncernen bedriver verksamhet i Östersund och i Sundsvall. Dille Gård är beläget i Åsbygden, ca en mil norr om Östersund. 2. Viktiga telefonnummer och mejladresser Dille Gård Beredskapstelefon (dygnet runt) AKUT: SOS 112 Sjukvårdsupplysningen 1177 alternativt Kurator (vidarekoppling till mobil) Hälsocentralen Krokom Distriktsveterinärerna Norra Storsjöbygden (dygnet runt jourtelefon ) Sjukanmälan Kortnummer från telefonen i respektive boende: # 1 = Beredskapstelefonen # 2 = Skolans expedition, Webbadress och mejl till skolan: och Alla elever ska mata in ICE (In Case om Emergency= telefonnummer till närmast anhörig) i sina mobiltelefoner

4 3. Krishantering Om en olycka eller annan allvarlig händelse inträffar vid Dille Gård så är alla ansvariga för att punkterna nedan blir utförda! För mer info läs Krishanteringsplanen! 1. HÄV LIVSFARLIGT LÄGE! Släck eld, slå av tändningen om trafikolycka! 2. RÄDDA LIV! Ge HLR och första hjälpen! 3. LARMA, RING 112! VAD har hänt? VAR har det hänt? ANTAL skadade? VEM är du? 4. VARNA Ex andra trafikanter, varningstriangel 5. INFORMERA Personal Dille Gård, Beredskapstelefon: Utrymningsplaner och återsamlingsplats Utrymningsplaner finns uppsatta i entrén på samtliga byggnader. Vid brand eller annan allvarlig händelse är: Återsamlingsplatsen för personal och elever mitt på ridplanen söder om stall 4. Återsamlingsplats för hästarna är hagarna söder om ridhuset. Rädda människor före hästar! Brand övning genomförs regelbundet under året. 3.2 Larmning av personal Jourhavande larmar (m h a beredskapstelefon) övrig personal enligt utdelad larmlista. 4. Kontakt 4.1 Adress- och kontaktuppgifter Adress: Dille Gård Telefon: (kontor) Dille 226, ÅS Fax: Hemsida: Mejl: 4.2 Adress till eleverna Elevernas post kommer till kontoret och läggs i postfack på skolan. Elevadress: Elevens Namn, Årskurs xx, (Västra, Östra, Södra, Norra), c/o Dille Gård,Dille 226, ÅS Exempel: Lisa Larsson, Årskurs 1,Västra, c/o Dille Gård, Dille 226, ÅS

5 5. Vision och Mål Vision för Dille Gårds - vår vision är en ledstjärna in i framtiden Våra elever ska VÅGA, VILJA och KUNNA ta ansvar för sin egen livssituation och därigenom bidra till utvecklingen av samhället. Våra elever ska beroende på eget intresse vara väl förberedda för eget företagande, högre studier och vara attraktiva för arbetsgivare inom de gröna näringarna. Mål för Dille Gårds Vi vill stärka elevernas egenvärde och självförtroende. Nyckelbegrepp är: - tilltro till sin egen förmåga. - ödmjukhet inför möten med människor och kulturer. - tryggheten och viljan att möta olika sociala situationer. Vi vill utifrån varje elevs förmåga och förutsättningar utveckla våra elevers samlade kompetens (kunskaper och färdigheter). Vi vill att våra elever ökar sin medvetenhet om samspelet mellan människor, djur och natur. Vi vill lägga stor vikt på elevernas förståelse om naturbrukets roll i ett hållbart samhälle. Vi vill att våra elever övar upp sin förmåga att diskutera och framföra åsikter för att leva i ett demokratiskt samhälle. Vi vill att våra mål ska vara utvärderingsbara. Det innebär att vi kommer att mäta hur väl vi uppfyller målen. De kommer vi att göra på flera sätt genom bland annat intervjuer och enkäter.

6 6. Policydokument 6.1 Data och IT-policy Datorerna på Dille Gård är ett redskap för att stödja och effektivisera arbetet och kommunikationen för elever och personal. Det innebär att privat bruk, t ex chattning, inte får förekomma under arbetstid/skoltid Datorerna kommer att finnas tillgängliga i fritidslokalen även efter skoltid. Alla användare är ansvariga för sitt konto och är skyldiga att hålla lösenordet hemligt. På skolans datorer är det inte tillåtet att hantera, spara eller ladda ned texter eller bilder som kan upplevas som kränkande eller nedlåtande för andra. Det är inte tillåtet att ladda ned spel eller andra program utan medgivande av rektor. De lagar som styr informationshantering, främst upphovsrätt-, sekretess- och personuppgiftslagen (PUL), skall i stort vara kända av alla användare av datorer på Dille gård. Mot bakgrund av skolans ekologiska tänkande skall vi tillsammans eftersträva så lite utskrifter och kopiering som möjligt. Samtliga användare av skolans datorer förbinder sig att ta del av och följa denna policy genom ett kontrakt. Den som bryter mot denna policy eller missbrukar skolans datorer, kan bli avstängd under en längre eller kortare tid. 6.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete På nästa sida så visas hur vårt systematiska arbetsmiljöarbete ser ut.

7 Fysisk och psykisk arbetsmiljö Elev-Klassråd I det dagliga arbetet Forum för att diskutera/åtgärda arbetsmiljö Arbetslagsträffar (ALT) Genomförs 1 ggr/månad med - pedagogisk personal - SKALMAN-gruppen Medarbetarsamtal Arbetsmiljögrupp Rektor, Skyddsombud Elevskyddsombud Repr. utomhusmiljön Träffas 4 ggr/år Husmöten Skyddsronder Samtal med skyddsombud Åtgärdsanmälan Lämnas till skyddsombud Skyddsrond Genomförs två ggr/år, v 43, v 13 På våren i samband med fastighetsgenomgången (fastighetsägaren deltar) Åtgärdsplan Pågående punkter Utbildning Handbrandsläckning och Hjärt/Lungräddning i september Utrymningsövning 1ggr/år Utbildning av elevskyddsombud Dokumentation Arbetsmiljöpolicy Åtgärdsplan med prioritering och riskbedömning Organisationsplan All dokumentation finns på X: Slutförda punkter Riskbedömning Prioritering 1

8 6.3 Alkoholpolicy och Drogpolicy Elevrådet är ansvarig för utformningen av alkohol- och drogpolicyn. Skolans ledning är ansvarig för efterlevnad och uppföljning av alkohol- och drogpolicyn. Dille Gård står för en alkohol- och drogfri skola. Personal och lärare ska föregå med gott exempel. Eleverna ska förstå riskerna och följderna av missbruk. Under uppdatering! Eleverna ska vara med och påverka innehållet! 20 augusti 2010/EE Det kommer att göras under terminens inledning. När det är klart så kommer alla elever att få en ny sida i skolaplanen! /EE 1

9 7. Verksamhet på Dille Gård 7.1 Läsåret Inriktning islandshäst bedrivs med elever i årskurs 1, 2 och 3. Inriktning naturturism på naturbruksprogrammet bedrivs i åk 1, 2 och 3. Skolan är försöksskola för lärlingsutbildning inom naturturism. 7.2 Kvalitetsredovisning En kvalitetsredovisning speglar hur skolan arbetar med att utveckla undervisning och kvaliteten av verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt under läsåret med att utvärdera vår verksamhet. Föräldrar, elever och personal genomför utvärderingar. Alla dessa utvärderingar sammanställs sedan till en kvalitetsredovisning. Föregående läsårs kvalitetsredovisning finns att läsa på 8. Studier vid Dille Gård 8.1 Hur går det till att läsa olika kurser? Under din gymnasietid så kommer du att läsa flera kurser. Alla kurser följer samma kontrollstationer och det är bra för dig att veta hur arbetet med kurserna läggs upp. 1. Kursen startar och du tar tillsammans med läraren och dina klasskamrater fram din personliga målsättning med kurserna. Läraren går igenom kursens mål (vad som ska hända under kursen) och vad som krävs för att nå de olika betygen (betygskriterierna). Ställ frågor och tala om vad du tycker och tänker, det är dina studier! Alla elever gör en individuell studieplan tillsammans med mentor. 2. Undervisningen i kursen startar, du hänger med och pluggar! 3. Om du av någon anledning halkar efter eller inte kan följa med i den ordinarie studietakten så bestämmer du, din lärare och din mentor hur du bäst ska hämta igen och komma ikapp. Rektor och föräldrar har också ett finger med i diskussionen! Det kallas att vi gör ett åtgärdsprogram. Ibland kallar vi till en elevvårdskonferens, EVK. Då träffas alla på en och samma gång, du som elev, lärare, mentor, rektor, föräldrar, kurator och skolsköterska. Syftet är förstås att det ska bli så bra som möjligt för dig som elev. Om det är så att du riskerar att få betyget IG i en eller flera kurser så kommer din lärare att berätta det för dig i god tid så att du får reda på vad du behöver tänka på och göra annorlunda. 4. Åtgärdsprogrammet följs och du får information och feed-back på hur det går! Funkar det som bestämdes i åtgärdsprogrammet eller är det något som behöver göras annorlunda? 5. Du kan alltid fråga din lärare hur du ligger till i kurserna! En gång per termin så kontaktar mentorn dina föräldrar för att berätta hur det går för dig i kurserna.

10 8. 2 Slutbetyg och samlat betygsdokument Naturbruksprogrammets alla kurser delas upp i tre olika typer. Kärnämnen läser alla elever oavsett vilket nationellt program man har valt. Gemensamma kurser är kurser som ger programmet dess karaktär, hos oss är det till exempel kurser inom häst och/eller jakt/fiske. Men, det är också kurser inom ekonomi och biologi. Till sist så finns det möjlighet att välja mellan ett antal olika individuellt valbara kurser. Du bestämmer vilka kurser du vill läsa men kurserna tillsammans ska bli ett visst antal poäng. Vissa individuellt valbara kurser ges varje år och vissa ges vartannat år. Betyg sätts av läraren efter avslutad kurs. Läraren ska kunna svara på vad du som elev behöver göra för att nå ett högre betyg. I slutet av varje kurs genomför läraren ett betygssamtal. I den individuella studieplanen skriver eleven och läraren in när kursen startar och när den slutar. När din gymnasieutbildning är klar så ska du ha läst minst 2500 poäng. Beroende på hur du väljer kurser så kan du läsa utökat program, d v s mer än 2500 poäng. Ibland kan en elev inte följa den ordinarie studietakten och programmet behöver reduceras. Det bestämmer rektor. Om du har minst 2500 poäng och har fått betyg i alla kurser (IG, G, VG eller MVG) så får du ett slutbetyg. Slutbetyget ger dig behörighet att söka till universitet och högskola. Om du inte har fått betyg i alla kurser utan har fått ett streck (-) i någon kurs så får du ett samlat betygsdokument. Du är inte behörig att söka vidare utan måste i så falla komplettera dina betyg för att kunna få ett slutbetyg. Om du har ett IG i någon kurs så har du rätt att läsa upp det betyget till ett G inom ett år från det att du slutat skolan. Du kan inte läsa upp ett betyg från exempelvis G till VG eller VG till MVG Validering och prövning Ett exempel: Om du är en fena på att köra traktor eller är uppvuxen i Storbritannien så kan du antingen validera eller pröva dina kunskaper och färdigheter i till exempel Basmaskin körning eller Engelska. En validering betyder att läraren ger dig uppgifter, praktiska och/eller teoretiska. Med dina resultat så kan läraren avgöra vilka kursmål som du redan kan och vilka kursmål som du har kvar att göra. Inget betyg sätts utan istället kan du koncentrera dig på de kursmål som du har kvar. En prövning innebär att du vid ett enda tillfälle ska visa att du har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att få ett betyg kursen. Läraren kan ge dig material i förväg som du sedan ska läsa in på egen hand. När prövningen är klar så sätts betyget. 1 Läs mer i Dille Gårds rutin för betygsättning

11 8.4 APU organisation och mål APU står för arbetsplatsförlagd utbildning och finns på alla nationella program med yrkesämnen. APU:n planeras och genomförs med utgångspunkt i kursmålen som finns för varje kurs. APU:n sker under ledning av en handledare på arbetsplatsen. Du genomför 15 veckors APU fördelat på alla tre läsåren. 8.5 Mentorsgrupper Alla elever på skolan delas in i mentorsgrupper och tillhör en mentor under sin skoltid på Dille Gård. Grupperna träffas en gång per vecka och elever från alla årskurser finns representerade. Träffarna leds av mentorn. Varje mentor ansvarar för att upprätthålla kontakt med sina föräldrar. Tillsammans med mentorn utformar eleven sin individuella studieplan. 8.6 Frånvarohantering och rapportering vid Dille Gård Bakgrund Dille Gård tar alltid närvaro på alla elever och på alla lektionspass. Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Det betyder att du har valt att går den här utbildningen men som elev väljer du inte vilka lektioner du ska gå på. Du ska delta i all undervisning! Det är ditt ansvar! Skolan är skyldiga att rapportera till CSN om en elev har en hög frånvaro. CSN kan besluta om att dra tillbaka inackorderingsbidraget och du kan dessutom bli återbetalningsskyldig. Om du har mycket frånvaro kan det leda till att det inte finns underlag för att sätta betyg 2. Med frånvaro menas all tid som du inte är närvarande på lektionerna Frånvaro Lärare ansvarar för att föra frånvaro på varje lektionspass. rapportera in frånvaro. Mentorn ansvarar för att vid hög andel ogiltig frånvaro eller hög andel frånvaro som kan påverka studiegången ex sjukdom eller ledighet samtala med berörd elev. kontakta vårdnadshavare om en förbättring inte sker. anmäla till rektor om frånvaron blir för hög. Rektor ansvarar för att anmäla till CSN om frånvaron för en elev blir för hög. Tala om för vårdnadshavaren att en anmälan är skickad till CSN. 2 Betygen som sätts är IG = Icke godkänt, G = Godkänt, VG = Väl Godkänt och MVG = Mycket Väl Godkänt

12 Du, eleven, ansvarar för att alltid sjukanmäla dig. Om du är under 18 år ska din sjukanmälan göras av vårdnadshavare. Om du är över 18 år kan du sjukanmäla dig själv. Läs mer under: Sjukanmälan nedan! Alltid och i god tid söka ledigt om det finns behov att vara borta från en lektion Sjukanmälan och Ledighetsansökan Sjukanmälan Du ska (eller elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år) ska vid sjukdom sjukanmäla dig på telefon Om personal inte svarar så tas samtalet emot av Dille Gårds svarsservice. Tala om: namn, klass, ett telefonnummer där du kan nås samt en orsak till varför du inte kan närvara. Tänk på att tala tydligt! Sjukanmälan ska göras senast kl och är det enda sättet att anmäla sjukfrånvaro på. Sjukintyg krävs om sjukdomen varar längre än en vecka. Ledighetsansökan Du, eleven, ansvarar för att lämna in ledighetsansökan till mentor senast 5 skoldagar före din önskade ledighet. Mentor kan bevilja ledighet upp till en dag. Avslag ska motiveras. Rektor beviljar ledighet längre än en dag. Avslag ska motiveras. Ledighet kan beviljas för max 5 dagar per läsår. Avsteg från regeln beslutas av rektor. Planerad resa bokas alltid efter det att ledigheten beviljats. 8.7 Utvecklings- och föräldrasamtal Föräldrasamtal och föräldramöte En gång per termin genomförs en uppföljning av eleverna. Denna uppföljning ligger till grund för samtal med föräldrar till elever i årskurs 1, samt brev eller mejl till föräldrar med elever i årskurs 2 och Elevvårdsmöten och elevvårdskonferenser Elevvårdsmöten genomförs en gång per månad, och vid behov kallas berörda till ett separat elevvårdsmöte och/eller en elevvårdskonferens. Till elevvårdskonferensen kallas elev, vårdnadshavare, mentor, ämneslärare (vid behov), fritidsledare (vid behov), skolsköterska och kurator 8.8 Utvärdering Utvärdering sker två gånger per år och ligger till grund för den kvalitetsredovisning som skolan sammanställer en gång per år. 8.9 Stalljour och anläggningsjour Schema för stalljour och anläggningsjour tas fram av läraren i kursen Häst- och Stallskötsel. Stall- och anläggningsjour ingår i kursmålen för APU och omfattar hela anläggningen.

13 8.10 Elevråd och klassråd Elevråd och klassråd sammanträder regelbundet, mötena protokollförs och läggs ut på z- online Besökstider på personalexpeditionen Expeditionen är stängd varje dag mellan klockan

14 8.12 Arbetsplan för Dille Gårds Vi bedriver undervisningen utifrån ett formativt arbetssätt, vilket innebär att vi ser lärandet som en process och att det är helheten som beaktas. Vi har definierat två viktiga begrepp i vår undervisning: TEMA: Ett tema utgår från en gemensam målbild, startpunkt och slutpunkt. Temat skall innehålla de moment som framgår av bild 1 nedan. ÄMNESINTEGRERING: Ämnesintegrering innebär att arbeten, undervisning och redovisningar som eleverna gör inom ett ämne/kurs kan eleven tillgodogöra sig inom andra ämnen och kurser. Ett exempel på detta är en rapport som skrivs inom kursen Växt och djurliv. Eleven kan då bearbeta rapporten inom kursen Svenska A och slutligen kan resultatet bedömas utifrån två kursplaner. Alla elever ingår i en mentorsgrupp som följer ett mentorsprogram och träffas regelbundet. Fokus ligger på att utveckla elevernas sociala kompetens och att de har möjlighet att reflektera över såväl sitt lärande som sitt liv här på skolan. Alla elever äger sin egen studieplan som i årskurs 3 omformas till ett CV. Vi skapar tillfällen för eleverna att redovisa, guida, informera och förevisa kunskaper och färdigheter för olika åhörare. Vi använder oss av utvärderingsklockan (bild 4) för att göra formativa utvärderingar. Den framgår av bild 4. Resultatet efter varje läsår redovisas i en kvalitetsredovisning. Vi uppmuntrar eleverna att ta aktiv del i ex. elev-, mat-, stall-, hundråd mm för att de ska utveckla sin förmåga att framföra sina åsikter. 1

15 Mål och pedagogik vid Dille Gård Mål och pedagogik vid Dille Gård GENOMFÖRANDE DEFINIERA FÖRSTÅELSE? STARTPUNKT LÄRBEHOV? METODIKEN STRUKTURERA LÄRBEHOVEN FORMULERA MÅLEN PLANLÄGGNING LÄRANDE GENOMFÖRANDE: Startpunkten Förevisning, film, bild, text, tal, uppvisning mm. Startpunkten skall tala för sig själv, vara tydlig och innehålla så många detaljer som behövs för att täcka in de önskade lärbehoven Förståelse Vad hände, vad såg vi, vad hörde vi? Använd frågor för att utveckla deras förståelse och utröna hur mycket de har förstått. Alla skall ha förstått startpunkten i stora drag. Definiera I mindre grupper definiera vad det handlar om och sammanfatta huvuddelarna i startpunkten. Ta fram lärbehov Vad behöver vi lära oss för att klara av en liknande situation, fast bättre? Viktigt att allas behov kartläggs. Målet Vilka kursmål skall nås? UPPFÖLJNING/ UTVÄRDERING KVARSTÅENDE LÄRBEHOV? Bild nr 1 Bild nr 2

16 GENOMFÖRANDE: Mål och pedagogik vid Dille Gård Strukturera lärbehoven Samla och organisera de lärbehov som hänger samman. Värdera och prioritera mot projektmålet Formulera mål för lärandet Vad, hur och under vilka omständigheter skall jag/vi kunna göra.. Delmål, vad och när? Huvudmål? Utvärderingsbara? Återkoppl till föräldrarna av utvärdering, KASAM och uppföljning Utvärdering 1/10 1/11 Sammanställning 1/12 Kasam, uppföljning Åk 1,2,3 1/1 Förändring Justering av vht ELEVEN I FOKUS Medarbetar/ Utvecklingssamtal 1/2 Föräldrar Medarbetare Muntlig utvärdering Kasam, uppföljning Åk 1,2,3 1/3 Utvärderingsklockan DILLE GÅRD Planläggning När och i vilken ordning skall de olika momenten tas. Kom också överens med eleverna om hur de olika momenten skall betygsättas och examineras! Lärande Vid starten av varje lektion, teori såväl som praktik, kan en återkoppling till startpunkten ske. Eller, presentera en liten startpunkt just för den enskilda lektionen. Uppföljning/utvärdering Lyckades startpunkten? Vad skall vi förändra? Hur fungerar lärandet? Förändringar till nästa genomförande+ uppnådde vi delmål och huvudmål? Medarbetarsamtal 1/9 Elevsamtal, Mentor 1/8 Skolåret presenteras För elever och föräldrar Skolstart Mentorsprogram 1/7 Utvärdering 1/6 1/5 1/4 Föräldrar ges info om utvärderingen och läsåret Återkoppling till föräldrarna Bild nr 3 Bild nr 4

17 9. Elever 9.1 Elevboende på Dille Gård Elever hyr rum med del i kök/toalett samt tillgång till tvättmaskin av Dille Fastighet AB. Alla detaljer regleras i hyreskontraktet Kontaktpersoner för Dille Gårds elevboenden Fritidsledare, Sara Söderström tel: e-post: Fritidsledare, Anna Ringnér tel: e-post: 9.2 Ekonomi för elever Resor för elever Elever som bor utanför Dille Gård ansvarar och bekostar själv sina resor till och från skolan. En del hemkommuner ersätter kostnaden för busskort för sina elever Inackorderingsbidrag Inackorderingsbidrag söker eleven själv hos CSN. Mer information på 9.3 Elevvård Skolhälsovård och Kurator Vi samarbetar med Elevhälsan i Krokoms kommun. Vår skolsyster heter Maria Kingstad och vår kurator heter Annelie Thors. De finns på plats på skolan på fasta tider varje och/eller varannan vecka. Via Elevhälsan har vi också en skolläkare och en specialpedagog knuten till Dille Gård Studievägledning Arbetsmarknadsdagar och yrkesvägledning genomförs under vårterminen Fritidsverksamhet Målet med fritidsverksamheten vid Dille Gård är att eleverna ska känna sig trygga i sitt boende samt att ha någon att vända sig till på sin fritid. Verksamheten utformas i samarbete med eleverna och stor hänsyn tas till vilka aktiviteter som de vill göra. Fritidsverksamheten ingår inte i gymnasieskolans uppdrag och därför finansieras inte individuella aktiviteter av skolan. Skolans bidrag är en fritidslokal, tv, tidningar, böcker, spel, diverse utrustning för idrott, anordnande av aktiviteter, möjlighet att hyra idrottshall samt tillgång till ridanläggningen på Dille Gård. Undervisningsmateriel såsom exempelvis vapen, hästar, sportutrustning mm kan även disponeras för fritidsaktiviteter då behovet finns och där det är lämpligt. 1

18 9.4 Försäkringsskydd för elever Hemförsäkring Elevens hemförsäkring från föräldrahemmet täcker lösegendom men även ansvar och rättsskydd för privatpersoner. Olika regler kan gälla i olika försäkringsbolag för hur bortaskyddet är utformat. Hemförsäkringen rekommenderas att innehålla allrisk Olycksfallsförsäkring via skolan och privat Dille Gård AB har en olycksfallsförsäkring för inskrivna elever vid skolan. Det är en olycksfallsförsäkring som gäller heltid, dvs under skoltid, till och från skolan samt fritid. Exakta försäkringsvillkor finns på skolan. Varje elev rekommenderas att teckna en privat olycksfallsförsäkring Hästförsäkring Dille Gård ansvarar inte för elevernas hästar eller utrustning som hör till elevernas hästar. De elever som tar med egen häst och utrustning ansvarar för att de har en försäkring för häst och egendom som motsvarar deras behov Ansvarsförsäkring för Dille Gård Dille Gård AB har en ansvarsförsäkring som täcker skador då tredje person drabbas pga av skolans verksamhet. 9.5 Övrigt Skjutsar och transporter till och från Dille Gård Skoladministratören bokar och samordnar akuta transportbehov till ATG och djursjukhus samt besök på Hälsocentralen i Krokom. Planerade besök på ATG och djursjukhus ska anmälas minst 5 skoldagar i förväg till skoladministratören som då kan hjälpa till att arrangera skjuts mot en ersättning, 150 kr för transport av häst samt 100 kr för transport av hund. Vid försovning GÅ (med benen) till skolan från busshållplatsen! Om elev frågar lärare om samåkning så är detta helt OK, på lärarens villkor Transporter inför/efter lov och APU-perioder samt övriga behov Skoladministratören samordnar skjutsar inför och efter lov och APU-perioder. Anmälan om behov av skjuts ska göras senast en vecka före till skoladministratören. Skoladministratören ansvarar för att sätta upp lappar där bokning kan ske Rid- och Hästkläder samt idrottskläder och övrig klädsel. Klädseln ska vara hel och ren och ändamålsenlig. All ridning ska ske i ridkläder I matsalen ska klädseln vara ren och fri från löst skräp.

19 9.5.4 Tider för olika aktiviteter Matservering Frukost serveras mellan kl Lunch serveras för åk 1 kl 1200 och för åk 2 och 3 kl 1145 Middag serveras mellan kl 1630 och Stalljour Stalljouren startar kl 0700 varje morgon. Närvaro förs alltid och arbetet utförs gemensamt. 10. Hästar på Dille Gård 10.1 Hästpolicy All hantering av häst på Dille Gård utgår från hästens naturliga beteende och behov, där hästens välbefinnande sätts i centrum. På Dille Gård arbetar vi för en god arbetsmiljö med hästar och människor i samspel, där säkerhet, ansvarskänsla och respekt är i fokus. Hästverksamheten ingår i det kretsloppstänkande som genomsyrar hela Dille Gård. På Dille gård vill vi ge eleven en kunskap och förståelse för hästens dagliga skötsel, träning och tävling med inriktning speciellt på Islandhästen. Vi vill ge eleven en bra grund för att efter avslutat utbildning kunna arbeta som hästskötare och också vara väl förberedd för Svenska Islandshästförbundets utbildningar. Eleven skall öva upp ett rationellt och säkert arbetssätt med vanligt förekommande arbetsuppgifter ett stall med ridverksamhet. Dille Gård är en arbetsplats som vi skall kunna visa upp med stolthet! Hästhållning Utfodring sker tre gånger per dag för installade hästar. Hästar som går på lösdrift ska generellt sett ha fri tillgång på grovfoder och påfyllning av balar ska göras på dagtid. Under årets kallaste månader har lösdriftshästarna alltid fri tillgång på grovfoder. Under varmare perioder eller om grovfodrets kvalitet inte medger fri tillgång, portioneras fodret i samråd med hästlärare. Systemet gäller alla lösdriftshagar. Hästarna på Dille Gård ska erbjudas utevistelse under en stor del av dygnet och hålls i lämpliga flockar. Hästarna på Dille Gård utfodras med ett analyserat grovfoder och foderstat utifrån detta. Boxhästar på Dille Gård får inte helrakas. Endast så kallad lusrand och triangel på hals/bringa är tillåtet. Hästar på lösdrift på Dille Gård får inte helrakas. Endast så kallad lusrand är tillåtet Säkerhet All hästhantering skall ske med respekt och lugn. Hästen är ett vanedjur och mår bäst av fasta rutiner. För att minimera risken för olyckor och skapa en trygg miljö för hästar och människor skall all hantering ske enligt de rutiner som vi har på Dille Gård. Hästarna ska hanteras på ett säkert sätt.

20 Grimma med grimskaft skall användas när hästen leds Hästen ska ej bindas utanför boxarna där det finns risk för att de kan fastna med huvudet täckeshängare. Ha alltid med mobiltelefon men stäng av ljudet! Använd för arbetet lämplig klädsel och skor, tänk på att smycken och piercing lätt fastnar och är en skaderisk. Ingen ridning är tillåten på skolans innergård dvs kring flaggstången framför Södra eller öster om skolbyggnaden ner mot stall 4. Alla människor och fordon skall vid ridning passeras i skritt. Vid risksituationer som till exempel: lastning av häst avgör ansvarig personal vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Lastning ska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Hjälm och handskar är exempel på säkerhetsåtgärder Ridning och körning Vid all ridning, körning och arbete från marken skall väl avpassad och godkänd hjälm bäras. Ridning och körning av hästar är tillåten på och utanför skolans område. Reflexer ska bäras vid ridning och körning i mökrer (även lampor används vid körning i mörker). Vid ridning och körning utanför skolans område skall eleven vara väl insatt i allemansrätten och visa hänsyn till markägare och boende i området. Alla representerar Dille Gård! Meddela alltid en kamrat var du ska rida och hur länge du blir borta om du rider ensam! Ha alltid med mobiltelefon men stäng av ljudet! Skolan rekommenderar att eleverna bär skyddsväst. Kontrollera alltid att utrustningen är hel och att den sitter bra på hästen innan du rider/kör. Skolans hästar kan, efter överenskommelse med hästansvarig, hyras i utbildningssyfte. Hästpolicyn gäller också vid hyrd häst. Ingen ridning eller körning av skolans elever får ske efter klockan av hänsyn till hästar och människor. Alla ska kunna vila mellan kl 2100 och Använd korrekt ridklädsel ridbyxor och sko/stövel med klack. Lösa halsdukar eller fladdriga kläder innebär en skaderisk Skolhästar Eleverna i åk 1 har tar hand om skolhästarna i en stalljour. Denna ingår i kursen Häst- och stallskötsel. Om eleven missköter stalljouren får eleven först en varning. Om eleven fortsätter att missköta stalljouren blir följden att eleven inte har möjlighet att ta med egen häst till Dille Gård. Eleven tilldelas i samråd med ridläraren en skolhäst som rids under en period på ca 4 veckor. Eleven ansvarar för att hästdagbok förs enligt anvisningarna, efter varje ridlektion. Hästen skall visiteras före och efter ridning. Elevens egen häst kan efter samråd med ridläraren användas i undervisningen, men bör då användas en hel period. Vid upptäckt av hälsoproblem hos någon skolhäst kontakta alltid hästansvarig eller ridlärare samt anteckna i hästdagboken. Stalljouren startar senast 7.30 varje morgon. Närvaro förs alltid och arbetet utförs gemensamt Elevernas egna hästar och elevstallarna Samtliga elever har möjlighet att stalla upp sina egna hästar på skolan, hingst endast efter samråd med hästansvariga. Alla elever som stallar upp sin häst på Dille Gård är skyldiga att delta i skolans stallråd. Syftet med stallrådet är att främja eleverna samarbete kring de egna hästarna och deras skötsel och tillsammans skapa bra rutiner. Organisera och samordna arbetet med elevhästarna Föra fram önskemål och behov för att kunna hålla elevhästar på ett bra sätt. Ansvara för att elevhästarna sköts om och att det alltid finns någon som ser efter elevernas hästar ex över lov och APU-perioder.

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se www.nlv.se Innehållsförteckning Förord Nya läroverkets Verksamhetsidé......................... Sid 6 Nya läroverkets Elevråd............................... Sid 11 Nya läroverkets Likabehandlingsplan.....................

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING VID PSYKOLOGIGYMNASIET LÄSÅRET 2008-2009 Beslut samt ansvariga för denna kvalitetsredovisning: Psykologigymnasiet Sverige AB Sidiri Ekenryd, Rektor samt VD Jeanette Lundqvist, Biträdande

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Sid 1 (30) LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Sid 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INNAN DEN STUDERANDE ÄR ANTAGEN 3 Mål med skolans kurser 3 Huvudmannens profil 4 Statens syfte

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Innehållsförteckning Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Rutiner för modersmålsundervisning Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner för Skolbibliotek

Läs mer