SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium"

Transkript

1 SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG DILLE GÅRD Läsåret

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Viktiga telefonnummer 3. Krishantering 4. Kontakt 5. Vision och Mål 6. Policydokument 7. Verksamhet på Dille Gård 8. Studier vid Dille Gård 9. Elever 10. Hästar på Dille Gård 11. Hundar på Dille Gård 12. Övrigt Bilaga 1: Datorkontrakt Fastställs att gälla tillsvidare dock längst tom : Datum: Elisabeth Englund Rektor Dille Gård

3 1. Inledning 1.1 Presentation och organisation av Dille Gård Dille Gård är varumärket för flera företag med säte på Dille Gård. Dille Gård AB är ett naturbruksgymnasium som drivs som friskola. I koncernen ingår: Dillebolagen VD Johan Eriksson Dille Gård AB Dille Gård Dille Foder och Maskin AB Dille Fastighet AB Dille Restaurang AB Dille Maskin AB Vår koncern leds av en VD och en ledningsgrupp som sammanträder 1 ggr/månad. Tillsammans med en extern styrelse så genomförs det 4 st styrelsemöten per år. Koncernen bedriver verksamhet i Östersund och i Sundsvall. Dille Gård är beläget i Åsbygden, ca en mil norr om Östersund. 2. Viktiga telefonnummer och mejladresser Dille Gård Beredskapstelefon (dygnet runt) AKUT: SOS 112 Sjukvårdsupplysningen 1177 alternativt Kurator (vidarekoppling till mobil) Hälsocentralen Krokom Distriktsveterinärerna Norra Storsjöbygden (dygnet runt jourtelefon ) Sjukanmälan Kortnummer från telefonen i respektive boende: # 1 = Beredskapstelefonen # 2 = Skolans expedition, Webbadress och mejl till skolan: och Alla elever ska mata in ICE (In Case om Emergency= telefonnummer till närmast anhörig) i sina mobiltelefoner

4 3. Krishantering Om en olycka eller annan allvarlig händelse inträffar vid Dille Gård så är alla ansvariga för att punkterna nedan blir utförda! För mer info läs Krishanteringsplanen! 1. HÄV LIVSFARLIGT LÄGE! Släck eld, slå av tändningen om trafikolycka! 2. RÄDDA LIV! Ge HLR och första hjälpen! 3. LARMA, RING 112! VAD har hänt? VAR har det hänt? ANTAL skadade? VEM är du? 4. VARNA Ex andra trafikanter, varningstriangel 5. INFORMERA Personal Dille Gård, Beredskapstelefon: Utrymningsplaner och återsamlingsplats Utrymningsplaner finns uppsatta i entrén på samtliga byggnader. Vid brand eller annan allvarlig händelse är: Återsamlingsplatsen för personal och elever mitt på ridplanen söder om stall 4. Återsamlingsplats för hästarna är hagarna söder om ridhuset. Rädda människor före hästar! Brand övning genomförs regelbundet under året. 3.2 Larmning av personal Jourhavande larmar (m h a beredskapstelefon) övrig personal enligt utdelad larmlista. 4. Kontakt 4.1 Adress- och kontaktuppgifter Adress: Dille Gård Telefon: (kontor) Dille 226, ÅS Fax: Hemsida: Mejl: 4.2 Adress till eleverna Elevernas post kommer till kontoret och läggs i postfack på skolan. Elevadress: Elevens Namn, Årskurs xx, (Västra, Östra, Södra, Norra), c/o Dille Gård,Dille 226, ÅS Exempel: Lisa Larsson, Årskurs 1,Västra, c/o Dille Gård, Dille 226, ÅS

5 5. Vision och Mål Vision för Dille Gårds - vår vision är en ledstjärna in i framtiden Våra elever ska VÅGA, VILJA och KUNNA ta ansvar för sin egen livssituation och därigenom bidra till utvecklingen av samhället. Våra elever ska beroende på eget intresse vara väl förberedda för eget företagande, högre studier och vara attraktiva för arbetsgivare inom de gröna näringarna. Mål för Dille Gårds Vi vill stärka elevernas egenvärde och självförtroende. Nyckelbegrepp är: - tilltro till sin egen förmåga. - ödmjukhet inför möten med människor och kulturer. - tryggheten och viljan att möta olika sociala situationer. Vi vill utifrån varje elevs förmåga och förutsättningar utveckla våra elevers samlade kompetens (kunskaper och färdigheter). Vi vill att våra elever ökar sin medvetenhet om samspelet mellan människor, djur och natur. Vi vill lägga stor vikt på elevernas förståelse om naturbrukets roll i ett hållbart samhälle. Vi vill att våra elever övar upp sin förmåga att diskutera och framföra åsikter för att leva i ett demokratiskt samhälle. Vi vill att våra mål ska vara utvärderingsbara. Det innebär att vi kommer att mäta hur väl vi uppfyller målen. De kommer vi att göra på flera sätt genom bland annat intervjuer och enkäter.

6 6. Policydokument 6.1 Data och IT-policy Datorerna på Dille Gård är ett redskap för att stödja och effektivisera arbetet och kommunikationen för elever och personal. Det innebär att privat bruk, t ex chattning, inte får förekomma under arbetstid/skoltid Datorerna kommer att finnas tillgängliga i fritidslokalen även efter skoltid. Alla användare är ansvariga för sitt konto och är skyldiga att hålla lösenordet hemligt. På skolans datorer är det inte tillåtet att hantera, spara eller ladda ned texter eller bilder som kan upplevas som kränkande eller nedlåtande för andra. Det är inte tillåtet att ladda ned spel eller andra program utan medgivande av rektor. De lagar som styr informationshantering, främst upphovsrätt-, sekretess- och personuppgiftslagen (PUL), skall i stort vara kända av alla användare av datorer på Dille gård. Mot bakgrund av skolans ekologiska tänkande skall vi tillsammans eftersträva så lite utskrifter och kopiering som möjligt. Samtliga användare av skolans datorer förbinder sig att ta del av och följa denna policy genom ett kontrakt. Den som bryter mot denna policy eller missbrukar skolans datorer, kan bli avstängd under en längre eller kortare tid. 6.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete På nästa sida så visas hur vårt systematiska arbetsmiljöarbete ser ut.

7 Fysisk och psykisk arbetsmiljö Elev-Klassråd I det dagliga arbetet Forum för att diskutera/åtgärda arbetsmiljö Arbetslagsträffar (ALT) Genomförs 1 ggr/månad med - pedagogisk personal - SKALMAN-gruppen Medarbetarsamtal Arbetsmiljögrupp Rektor, Skyddsombud Elevskyddsombud Repr. utomhusmiljön Träffas 4 ggr/år Husmöten Skyddsronder Samtal med skyddsombud Åtgärdsanmälan Lämnas till skyddsombud Skyddsrond Genomförs två ggr/år, v 43, v 13 På våren i samband med fastighetsgenomgången (fastighetsägaren deltar) Åtgärdsplan Pågående punkter Utbildning Handbrandsläckning och Hjärt/Lungräddning i september Utrymningsövning 1ggr/år Utbildning av elevskyddsombud Dokumentation Arbetsmiljöpolicy Åtgärdsplan med prioritering och riskbedömning Organisationsplan All dokumentation finns på X: Slutförda punkter Riskbedömning Prioritering 1

8 6.3 Alkoholpolicy och Drogpolicy Elevrådet är ansvarig för utformningen av alkohol- och drogpolicyn. Skolans ledning är ansvarig för efterlevnad och uppföljning av alkohol- och drogpolicyn. Dille Gård står för en alkohol- och drogfri skola. Personal och lärare ska föregå med gott exempel. Eleverna ska förstå riskerna och följderna av missbruk. Under uppdatering! Eleverna ska vara med och påverka innehållet! 20 augusti 2010/EE Det kommer att göras under terminens inledning. När det är klart så kommer alla elever att få en ny sida i skolaplanen! /EE 1

9 7. Verksamhet på Dille Gård 7.1 Läsåret Inriktning islandshäst bedrivs med elever i årskurs 1, 2 och 3. Inriktning naturturism på naturbruksprogrammet bedrivs i åk 1, 2 och 3. Skolan är försöksskola för lärlingsutbildning inom naturturism. 7.2 Kvalitetsredovisning En kvalitetsredovisning speglar hur skolan arbetar med att utveckla undervisning och kvaliteten av verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt under läsåret med att utvärdera vår verksamhet. Föräldrar, elever och personal genomför utvärderingar. Alla dessa utvärderingar sammanställs sedan till en kvalitetsredovisning. Föregående läsårs kvalitetsredovisning finns att läsa på 8. Studier vid Dille Gård 8.1 Hur går det till att läsa olika kurser? Under din gymnasietid så kommer du att läsa flera kurser. Alla kurser följer samma kontrollstationer och det är bra för dig att veta hur arbetet med kurserna läggs upp. 1. Kursen startar och du tar tillsammans med läraren och dina klasskamrater fram din personliga målsättning med kurserna. Läraren går igenom kursens mål (vad som ska hända under kursen) och vad som krävs för att nå de olika betygen (betygskriterierna). Ställ frågor och tala om vad du tycker och tänker, det är dina studier! Alla elever gör en individuell studieplan tillsammans med mentor. 2. Undervisningen i kursen startar, du hänger med och pluggar! 3. Om du av någon anledning halkar efter eller inte kan följa med i den ordinarie studietakten så bestämmer du, din lärare och din mentor hur du bäst ska hämta igen och komma ikapp. Rektor och föräldrar har också ett finger med i diskussionen! Det kallas att vi gör ett åtgärdsprogram. Ibland kallar vi till en elevvårdskonferens, EVK. Då träffas alla på en och samma gång, du som elev, lärare, mentor, rektor, föräldrar, kurator och skolsköterska. Syftet är förstås att det ska bli så bra som möjligt för dig som elev. Om det är så att du riskerar att få betyget IG i en eller flera kurser så kommer din lärare att berätta det för dig i god tid så att du får reda på vad du behöver tänka på och göra annorlunda. 4. Åtgärdsprogrammet följs och du får information och feed-back på hur det går! Funkar det som bestämdes i åtgärdsprogrammet eller är det något som behöver göras annorlunda? 5. Du kan alltid fråga din lärare hur du ligger till i kurserna! En gång per termin så kontaktar mentorn dina föräldrar för att berätta hur det går för dig i kurserna.

10 8. 2 Slutbetyg och samlat betygsdokument Naturbruksprogrammets alla kurser delas upp i tre olika typer. Kärnämnen läser alla elever oavsett vilket nationellt program man har valt. Gemensamma kurser är kurser som ger programmet dess karaktär, hos oss är det till exempel kurser inom häst och/eller jakt/fiske. Men, det är också kurser inom ekonomi och biologi. Till sist så finns det möjlighet att välja mellan ett antal olika individuellt valbara kurser. Du bestämmer vilka kurser du vill läsa men kurserna tillsammans ska bli ett visst antal poäng. Vissa individuellt valbara kurser ges varje år och vissa ges vartannat år. Betyg sätts av läraren efter avslutad kurs. Läraren ska kunna svara på vad du som elev behöver göra för att nå ett högre betyg. I slutet av varje kurs genomför läraren ett betygssamtal. I den individuella studieplanen skriver eleven och läraren in när kursen startar och när den slutar. När din gymnasieutbildning är klar så ska du ha läst minst 2500 poäng. Beroende på hur du väljer kurser så kan du läsa utökat program, d v s mer än 2500 poäng. Ibland kan en elev inte följa den ordinarie studietakten och programmet behöver reduceras. Det bestämmer rektor. Om du har minst 2500 poäng och har fått betyg i alla kurser (IG, G, VG eller MVG) så får du ett slutbetyg. Slutbetyget ger dig behörighet att söka till universitet och högskola. Om du inte har fått betyg i alla kurser utan har fått ett streck (-) i någon kurs så får du ett samlat betygsdokument. Du är inte behörig att söka vidare utan måste i så falla komplettera dina betyg för att kunna få ett slutbetyg. Om du har ett IG i någon kurs så har du rätt att läsa upp det betyget till ett G inom ett år från det att du slutat skolan. Du kan inte läsa upp ett betyg från exempelvis G till VG eller VG till MVG Validering och prövning Ett exempel: Om du är en fena på att köra traktor eller är uppvuxen i Storbritannien så kan du antingen validera eller pröva dina kunskaper och färdigheter i till exempel Basmaskin körning eller Engelska. En validering betyder att läraren ger dig uppgifter, praktiska och/eller teoretiska. Med dina resultat så kan läraren avgöra vilka kursmål som du redan kan och vilka kursmål som du har kvar att göra. Inget betyg sätts utan istället kan du koncentrera dig på de kursmål som du har kvar. En prövning innebär att du vid ett enda tillfälle ska visa att du har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att få ett betyg kursen. Läraren kan ge dig material i förväg som du sedan ska läsa in på egen hand. När prövningen är klar så sätts betyget. 1 Läs mer i Dille Gårds rutin för betygsättning

11 8.4 APU organisation och mål APU står för arbetsplatsförlagd utbildning och finns på alla nationella program med yrkesämnen. APU:n planeras och genomförs med utgångspunkt i kursmålen som finns för varje kurs. APU:n sker under ledning av en handledare på arbetsplatsen. Du genomför 15 veckors APU fördelat på alla tre läsåren. 8.5 Mentorsgrupper Alla elever på skolan delas in i mentorsgrupper och tillhör en mentor under sin skoltid på Dille Gård. Grupperna träffas en gång per vecka och elever från alla årskurser finns representerade. Träffarna leds av mentorn. Varje mentor ansvarar för att upprätthålla kontakt med sina föräldrar. Tillsammans med mentorn utformar eleven sin individuella studieplan. 8.6 Frånvarohantering och rapportering vid Dille Gård Bakgrund Dille Gård tar alltid närvaro på alla elever och på alla lektionspass. Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Det betyder att du har valt att går den här utbildningen men som elev väljer du inte vilka lektioner du ska gå på. Du ska delta i all undervisning! Det är ditt ansvar! Skolan är skyldiga att rapportera till CSN om en elev har en hög frånvaro. CSN kan besluta om att dra tillbaka inackorderingsbidraget och du kan dessutom bli återbetalningsskyldig. Om du har mycket frånvaro kan det leda till att det inte finns underlag för att sätta betyg 2. Med frånvaro menas all tid som du inte är närvarande på lektionerna Frånvaro Lärare ansvarar för att föra frånvaro på varje lektionspass. rapportera in frånvaro. Mentorn ansvarar för att vid hög andel ogiltig frånvaro eller hög andel frånvaro som kan påverka studiegången ex sjukdom eller ledighet samtala med berörd elev. kontakta vårdnadshavare om en förbättring inte sker. anmäla till rektor om frånvaron blir för hög. Rektor ansvarar för att anmäla till CSN om frånvaron för en elev blir för hög. Tala om för vårdnadshavaren att en anmälan är skickad till CSN. 2 Betygen som sätts är IG = Icke godkänt, G = Godkänt, VG = Väl Godkänt och MVG = Mycket Väl Godkänt

12 Du, eleven, ansvarar för att alltid sjukanmäla dig. Om du är under 18 år ska din sjukanmälan göras av vårdnadshavare. Om du är över 18 år kan du sjukanmäla dig själv. Läs mer under: Sjukanmälan nedan! Alltid och i god tid söka ledigt om det finns behov att vara borta från en lektion Sjukanmälan och Ledighetsansökan Sjukanmälan Du ska (eller elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år) ska vid sjukdom sjukanmäla dig på telefon Om personal inte svarar så tas samtalet emot av Dille Gårds svarsservice. Tala om: namn, klass, ett telefonnummer där du kan nås samt en orsak till varför du inte kan närvara. Tänk på att tala tydligt! Sjukanmälan ska göras senast kl och är det enda sättet att anmäla sjukfrånvaro på. Sjukintyg krävs om sjukdomen varar längre än en vecka. Ledighetsansökan Du, eleven, ansvarar för att lämna in ledighetsansökan till mentor senast 5 skoldagar före din önskade ledighet. Mentor kan bevilja ledighet upp till en dag. Avslag ska motiveras. Rektor beviljar ledighet längre än en dag. Avslag ska motiveras. Ledighet kan beviljas för max 5 dagar per läsår. Avsteg från regeln beslutas av rektor. Planerad resa bokas alltid efter det att ledigheten beviljats. 8.7 Utvecklings- och föräldrasamtal Föräldrasamtal och föräldramöte En gång per termin genomförs en uppföljning av eleverna. Denna uppföljning ligger till grund för samtal med föräldrar till elever i årskurs 1, samt brev eller mejl till föräldrar med elever i årskurs 2 och Elevvårdsmöten och elevvårdskonferenser Elevvårdsmöten genomförs en gång per månad, och vid behov kallas berörda till ett separat elevvårdsmöte och/eller en elevvårdskonferens. Till elevvårdskonferensen kallas elev, vårdnadshavare, mentor, ämneslärare (vid behov), fritidsledare (vid behov), skolsköterska och kurator 8.8 Utvärdering Utvärdering sker två gånger per år och ligger till grund för den kvalitetsredovisning som skolan sammanställer en gång per år. 8.9 Stalljour och anläggningsjour Schema för stalljour och anläggningsjour tas fram av läraren i kursen Häst- och Stallskötsel. Stall- och anläggningsjour ingår i kursmålen för APU och omfattar hela anläggningen.

13 8.10 Elevråd och klassråd Elevråd och klassråd sammanträder regelbundet, mötena protokollförs och läggs ut på z- online Besökstider på personalexpeditionen Expeditionen är stängd varje dag mellan klockan

14 8.12 Arbetsplan för Dille Gårds Vi bedriver undervisningen utifrån ett formativt arbetssätt, vilket innebär att vi ser lärandet som en process och att det är helheten som beaktas. Vi har definierat två viktiga begrepp i vår undervisning: TEMA: Ett tema utgår från en gemensam målbild, startpunkt och slutpunkt. Temat skall innehålla de moment som framgår av bild 1 nedan. ÄMNESINTEGRERING: Ämnesintegrering innebär att arbeten, undervisning och redovisningar som eleverna gör inom ett ämne/kurs kan eleven tillgodogöra sig inom andra ämnen och kurser. Ett exempel på detta är en rapport som skrivs inom kursen Växt och djurliv. Eleven kan då bearbeta rapporten inom kursen Svenska A och slutligen kan resultatet bedömas utifrån två kursplaner. Alla elever ingår i en mentorsgrupp som följer ett mentorsprogram och träffas regelbundet. Fokus ligger på att utveckla elevernas sociala kompetens och att de har möjlighet att reflektera över såväl sitt lärande som sitt liv här på skolan. Alla elever äger sin egen studieplan som i årskurs 3 omformas till ett CV. Vi skapar tillfällen för eleverna att redovisa, guida, informera och förevisa kunskaper och färdigheter för olika åhörare. Vi använder oss av utvärderingsklockan (bild 4) för att göra formativa utvärderingar. Den framgår av bild 4. Resultatet efter varje läsår redovisas i en kvalitetsredovisning. Vi uppmuntrar eleverna att ta aktiv del i ex. elev-, mat-, stall-, hundråd mm för att de ska utveckla sin förmåga att framföra sina åsikter. 1

15 Mål och pedagogik vid Dille Gård Mål och pedagogik vid Dille Gård GENOMFÖRANDE DEFINIERA FÖRSTÅELSE? STARTPUNKT LÄRBEHOV? METODIKEN STRUKTURERA LÄRBEHOVEN FORMULERA MÅLEN PLANLÄGGNING LÄRANDE GENOMFÖRANDE: Startpunkten Förevisning, film, bild, text, tal, uppvisning mm. Startpunkten skall tala för sig själv, vara tydlig och innehålla så många detaljer som behövs för att täcka in de önskade lärbehoven Förståelse Vad hände, vad såg vi, vad hörde vi? Använd frågor för att utveckla deras förståelse och utröna hur mycket de har förstått. Alla skall ha förstått startpunkten i stora drag. Definiera I mindre grupper definiera vad det handlar om och sammanfatta huvuddelarna i startpunkten. Ta fram lärbehov Vad behöver vi lära oss för att klara av en liknande situation, fast bättre? Viktigt att allas behov kartläggs. Målet Vilka kursmål skall nås? UPPFÖLJNING/ UTVÄRDERING KVARSTÅENDE LÄRBEHOV? Bild nr 1 Bild nr 2

16 GENOMFÖRANDE: Mål och pedagogik vid Dille Gård Strukturera lärbehoven Samla och organisera de lärbehov som hänger samman. Värdera och prioritera mot projektmålet Formulera mål för lärandet Vad, hur och under vilka omständigheter skall jag/vi kunna göra.. Delmål, vad och när? Huvudmål? Utvärderingsbara? Återkoppl till föräldrarna av utvärdering, KASAM och uppföljning Utvärdering 1/10 1/11 Sammanställning 1/12 Kasam, uppföljning Åk 1,2,3 1/1 Förändring Justering av vht ELEVEN I FOKUS Medarbetar/ Utvecklingssamtal 1/2 Föräldrar Medarbetare Muntlig utvärdering Kasam, uppföljning Åk 1,2,3 1/3 Utvärderingsklockan DILLE GÅRD Planläggning När och i vilken ordning skall de olika momenten tas. Kom också överens med eleverna om hur de olika momenten skall betygsättas och examineras! Lärande Vid starten av varje lektion, teori såväl som praktik, kan en återkoppling till startpunkten ske. Eller, presentera en liten startpunkt just för den enskilda lektionen. Uppföljning/utvärdering Lyckades startpunkten? Vad skall vi förändra? Hur fungerar lärandet? Förändringar till nästa genomförande+ uppnådde vi delmål och huvudmål? Medarbetarsamtal 1/9 Elevsamtal, Mentor 1/8 Skolåret presenteras För elever och föräldrar Skolstart Mentorsprogram 1/7 Utvärdering 1/6 1/5 1/4 Föräldrar ges info om utvärderingen och läsåret Återkoppling till föräldrarna Bild nr 3 Bild nr 4

17 9. Elever 9.1 Elevboende på Dille Gård Elever hyr rum med del i kök/toalett samt tillgång till tvättmaskin av Dille Fastighet AB. Alla detaljer regleras i hyreskontraktet Kontaktpersoner för Dille Gårds elevboenden Fritidsledare, Sara Söderström tel: e-post: Fritidsledare, Anna Ringnér tel: e-post: 9.2 Ekonomi för elever Resor för elever Elever som bor utanför Dille Gård ansvarar och bekostar själv sina resor till och från skolan. En del hemkommuner ersätter kostnaden för busskort för sina elever Inackorderingsbidrag Inackorderingsbidrag söker eleven själv hos CSN. Mer information på 9.3 Elevvård Skolhälsovård och Kurator Vi samarbetar med Elevhälsan i Krokoms kommun. Vår skolsyster heter Maria Kingstad och vår kurator heter Annelie Thors. De finns på plats på skolan på fasta tider varje och/eller varannan vecka. Via Elevhälsan har vi också en skolläkare och en specialpedagog knuten till Dille Gård Studievägledning Arbetsmarknadsdagar och yrkesvägledning genomförs under vårterminen Fritidsverksamhet Målet med fritidsverksamheten vid Dille Gård är att eleverna ska känna sig trygga i sitt boende samt att ha någon att vända sig till på sin fritid. Verksamheten utformas i samarbete med eleverna och stor hänsyn tas till vilka aktiviteter som de vill göra. Fritidsverksamheten ingår inte i gymnasieskolans uppdrag och därför finansieras inte individuella aktiviteter av skolan. Skolans bidrag är en fritidslokal, tv, tidningar, böcker, spel, diverse utrustning för idrott, anordnande av aktiviteter, möjlighet att hyra idrottshall samt tillgång till ridanläggningen på Dille Gård. Undervisningsmateriel såsom exempelvis vapen, hästar, sportutrustning mm kan även disponeras för fritidsaktiviteter då behovet finns och där det är lämpligt. 1

18 9.4 Försäkringsskydd för elever Hemförsäkring Elevens hemförsäkring från föräldrahemmet täcker lösegendom men även ansvar och rättsskydd för privatpersoner. Olika regler kan gälla i olika försäkringsbolag för hur bortaskyddet är utformat. Hemförsäkringen rekommenderas att innehålla allrisk Olycksfallsförsäkring via skolan och privat Dille Gård AB har en olycksfallsförsäkring för inskrivna elever vid skolan. Det är en olycksfallsförsäkring som gäller heltid, dvs under skoltid, till och från skolan samt fritid. Exakta försäkringsvillkor finns på skolan. Varje elev rekommenderas att teckna en privat olycksfallsförsäkring Hästförsäkring Dille Gård ansvarar inte för elevernas hästar eller utrustning som hör till elevernas hästar. De elever som tar med egen häst och utrustning ansvarar för att de har en försäkring för häst och egendom som motsvarar deras behov Ansvarsförsäkring för Dille Gård Dille Gård AB har en ansvarsförsäkring som täcker skador då tredje person drabbas pga av skolans verksamhet. 9.5 Övrigt Skjutsar och transporter till och från Dille Gård Skoladministratören bokar och samordnar akuta transportbehov till ATG och djursjukhus samt besök på Hälsocentralen i Krokom. Planerade besök på ATG och djursjukhus ska anmälas minst 5 skoldagar i förväg till skoladministratören som då kan hjälpa till att arrangera skjuts mot en ersättning, 150 kr för transport av häst samt 100 kr för transport av hund. Vid försovning GÅ (med benen) till skolan från busshållplatsen! Om elev frågar lärare om samåkning så är detta helt OK, på lärarens villkor Transporter inför/efter lov och APU-perioder samt övriga behov Skoladministratören samordnar skjutsar inför och efter lov och APU-perioder. Anmälan om behov av skjuts ska göras senast en vecka före till skoladministratören. Skoladministratören ansvarar för att sätta upp lappar där bokning kan ske Rid- och Hästkläder samt idrottskläder och övrig klädsel. Klädseln ska vara hel och ren och ändamålsenlig. All ridning ska ske i ridkläder I matsalen ska klädseln vara ren och fri från löst skräp.

19 9.5.4 Tider för olika aktiviteter Matservering Frukost serveras mellan kl Lunch serveras för åk 1 kl 1200 och för åk 2 och 3 kl 1145 Middag serveras mellan kl 1630 och Stalljour Stalljouren startar kl 0700 varje morgon. Närvaro förs alltid och arbetet utförs gemensamt. 10. Hästar på Dille Gård 10.1 Hästpolicy All hantering av häst på Dille Gård utgår från hästens naturliga beteende och behov, där hästens välbefinnande sätts i centrum. På Dille Gård arbetar vi för en god arbetsmiljö med hästar och människor i samspel, där säkerhet, ansvarskänsla och respekt är i fokus. Hästverksamheten ingår i det kretsloppstänkande som genomsyrar hela Dille Gård. På Dille gård vill vi ge eleven en kunskap och förståelse för hästens dagliga skötsel, träning och tävling med inriktning speciellt på Islandhästen. Vi vill ge eleven en bra grund för att efter avslutat utbildning kunna arbeta som hästskötare och också vara väl förberedd för Svenska Islandshästförbundets utbildningar. Eleven skall öva upp ett rationellt och säkert arbetssätt med vanligt förekommande arbetsuppgifter ett stall med ridverksamhet. Dille Gård är en arbetsplats som vi skall kunna visa upp med stolthet! Hästhållning Utfodring sker tre gånger per dag för installade hästar. Hästar som går på lösdrift ska generellt sett ha fri tillgång på grovfoder och påfyllning av balar ska göras på dagtid. Under årets kallaste månader har lösdriftshästarna alltid fri tillgång på grovfoder. Under varmare perioder eller om grovfodrets kvalitet inte medger fri tillgång, portioneras fodret i samråd med hästlärare. Systemet gäller alla lösdriftshagar. Hästarna på Dille Gård ska erbjudas utevistelse under en stor del av dygnet och hålls i lämpliga flockar. Hästarna på Dille Gård utfodras med ett analyserat grovfoder och foderstat utifrån detta. Boxhästar på Dille Gård får inte helrakas. Endast så kallad lusrand och triangel på hals/bringa är tillåtet. Hästar på lösdrift på Dille Gård får inte helrakas. Endast så kallad lusrand är tillåtet Säkerhet All hästhantering skall ske med respekt och lugn. Hästen är ett vanedjur och mår bäst av fasta rutiner. För att minimera risken för olyckor och skapa en trygg miljö för hästar och människor skall all hantering ske enligt de rutiner som vi har på Dille Gård. Hästarna ska hanteras på ett säkert sätt.

20 Grimma med grimskaft skall användas när hästen leds Hästen ska ej bindas utanför boxarna där det finns risk för att de kan fastna med huvudet täckeshängare. Ha alltid med mobiltelefon men stäng av ljudet! Använd för arbetet lämplig klädsel och skor, tänk på att smycken och piercing lätt fastnar och är en skaderisk. Ingen ridning är tillåten på skolans innergård dvs kring flaggstången framför Södra eller öster om skolbyggnaden ner mot stall 4. Alla människor och fordon skall vid ridning passeras i skritt. Vid risksituationer som till exempel: lastning av häst avgör ansvarig personal vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Lastning ska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Hjälm och handskar är exempel på säkerhetsåtgärder Ridning och körning Vid all ridning, körning och arbete från marken skall väl avpassad och godkänd hjälm bäras. Ridning och körning av hästar är tillåten på och utanför skolans område. Reflexer ska bäras vid ridning och körning i mökrer (även lampor används vid körning i mörker). Vid ridning och körning utanför skolans område skall eleven vara väl insatt i allemansrätten och visa hänsyn till markägare och boende i området. Alla representerar Dille Gård! Meddela alltid en kamrat var du ska rida och hur länge du blir borta om du rider ensam! Ha alltid med mobiltelefon men stäng av ljudet! Skolan rekommenderar att eleverna bär skyddsväst. Kontrollera alltid att utrustningen är hel och att den sitter bra på hästen innan du rider/kör. Skolans hästar kan, efter överenskommelse med hästansvarig, hyras i utbildningssyfte. Hästpolicyn gäller också vid hyrd häst. Ingen ridning eller körning av skolans elever får ske efter klockan av hänsyn till hästar och människor. Alla ska kunna vila mellan kl 2100 och Använd korrekt ridklädsel ridbyxor och sko/stövel med klack. Lösa halsdukar eller fladdriga kläder innebär en skaderisk Skolhästar Eleverna i åk 1 har tar hand om skolhästarna i en stalljour. Denna ingår i kursen Häst- och stallskötsel. Om eleven missköter stalljouren får eleven först en varning. Om eleven fortsätter att missköta stalljouren blir följden att eleven inte har möjlighet att ta med egen häst till Dille Gård. Eleven tilldelas i samråd med ridläraren en skolhäst som rids under en period på ca 4 veckor. Eleven ansvarar för att hästdagbok förs enligt anvisningarna, efter varje ridlektion. Hästen skall visiteras före och efter ridning. Elevens egen häst kan efter samråd med ridläraren användas i undervisningen, men bör då användas en hel period. Vid upptäckt av hälsoproblem hos någon skolhäst kontakta alltid hästansvarig eller ridlärare samt anteckna i hästdagboken. Stalljouren startar senast 7.30 varje morgon. Närvaro förs alltid och arbetet utförs gemensamt Elevernas egna hästar och elevstallarna Samtliga elever har möjlighet att stalla upp sina egna hästar på skolan, hingst endast efter samråd med hästansvariga. Alla elever som stallar upp sin häst på Dille Gård är skyldiga att delta i skolans stallråd. Syftet med stallrådet är att främja eleverna samarbete kring de egna hästarna och deras skötsel och tillsammans skapa bra rutiner. Organisera och samordna arbetet med elevhästarna Föra fram önskemål och behov för att kunna hålla elevhästar på ett bra sätt. Ansvara för att elevhästarna sköts om och att det alltid finns någon som ser efter elevernas hästar ex över lov och APU-perioder.

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan Mot alkohol

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan HANDLINGSPLAN

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 011-660 95 www.aby-ridskola.se VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 1 (6) Välkommen till Stallgängsutbildningen Stallgänget För att underlätta för er som

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr:

Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr: Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr: och hyresvärden Hammarö Ryttarförening (HRF), organisationsnummer: 873200-8332 har följande kontrakt gällande stallplats i föreningens privatstall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Bollerup. - mer än en vanlig skola

Bollerup. - mer än en vanlig skola Lisen och Peder kommer Ni att träffa ofta under Er tid på Bollerup! Bollerup - mer än en vanlig skola HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP passar Dig som vill kombinera Dina studier med Ditt hästintresse. Du får

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Årscykel Vartoftaskolan

Årscykel Vartoftaskolan Årscykel Vartoftaskolan Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden)

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljö, likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling

Handlingsplan för arbetsmiljö, likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling Datum Sida 2011-08-22 1 (10) Handlingsplan för arbetsmiljö, likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling Uppdraget Södra Vikens strävar efter att bli kända för att vara en attraktiv arbetsplats.

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-11-06 /Ronnie Palmquist rektor

Läs mer