Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet"

Transkript

1 Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig tentamen både programmeringsuppgifter och teoriuppgifter Problem: Givet en vektor a med n tal, tag reda på de k största. Ex: Talen är 4, 1, 9,, 2, 6 och k = 3 ger svaret, 6, 9 Algoritm: Lagra talen i en vektor och sortera dem. Sedan är det enkelt att avläsa de k största: 1, 2, 4,, 6, 9 Välj en lämplig sorteringsalgoritm. Tidskomplexitet? PFK (Föreläsning 13) VT / 20 PFK (Föreläsning 13) VT / 20 Algoritm 2: Håll reda på de k hittills största Histogramproblemet Gå igenom de n talen och försök hålla reda på de k största bland de tal vi hittills betraktat. Gå igenom k av talen i vektorn a och sätt in dem i R För varje tal t av de övriga (n - k) ur a om t > minsta talet i R tag bort minsta talet ur R sätt in t i R De k största talen finns nu att hämta i R Välj en lämplig datastruktur för R. Tidskomplexitet? Man har n element i en samling. Man vill veta vilka olika element som förekommer och hur många gånger de förekommer. Ex: En text med ord. Vi vill kartlägga vilka ord som förekommer och antal förekomster av resp. ord. Ex: Vi har ett register över hela befolkningen. Vi vill ta reda på vilka olika förnamn som förekommer och hur många som har dessa namn. Ex: Kasta tärning många gånger. Hur många 1:or, 2:or...? Namnet på problemet beror på att man kan presentera resultatet i form av ett histogram om man vill. Se nästa bild. PFK (Föreläsning 13) VT / 20 PFK (Föreläsning 13) VT / 20

2 Histogramproblemet Exempel: kasta tärning En tärning kastades 10 gånger: {4, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 6, 2,4} Resultat som en lista av par (element,frekvens): (2,) (3,1) (4,3) (6,1) Resultat som histogram: frekvens Histogramproblemet lösning för ett specialfall Specialfall: elementen är heltal i ett begränsat intervall 0..s. skapa en heltalsvektor a av storlek s + 1; för vart och ett av elementen e: a[e]++; a element PFK (Föreläsning 13) VT 201 / 20 PFK (Föreläsning 13) VT / 20 Histogramproblemet generell lösning Histogramproblemet generell lösning Lösning Iexempletmedtärningskastvardetenkeltattmappaetttärningskastmed ett index i vektorn. Antal 1:or lagras i a[1], antal 2:or i a[2] osv. Men elementen kan ha godtycklig typ, t.ex. typen String om det är namn som räknas. Hur ska vi göra i så fall? Algoritm 1: Sortera elementen element som är lika hamnar då intill varandra Iterera genom den sorterade samlingen och räkna frekvenser Algoritm 2: Använd en map, t.ex. HashMap. Hur ska mappen användas? PFK (Föreläsning 13) VT / 20 PFK (Föreläsning 13) VT / 20

3 Problemexempel: schemaläggning av maskiner Schemaläggning av maskiner Vi har m identiska maskiner och n jobb att utföra. Tiden för att utföra jobb i är t i. En maskin kan bara göra ett jobb i taget. Ett enskilt jobb kan inte delas mellan olika maskiner. Ett jobb som en maskin börjat utföra görs färdigt utan avbrott. Hur ska jobben allokeras till maskinerna för att tiden det tar att slutföra alla jobb ska bli så kort som möjligt? Man känner inte till någon effektiv algoritm som löser problemet: Att prova alla möjligheter går men kostar exponentiell exekveringstid. Approximativa algoritmer måste användas i praktiken för stora probleminstanser. En sådan är Longest Processing Time first. PFK (Föreläsning 13) VT / 20 PFK (Föreläsning 13) VT / 20 Jobben allokeras till maskiner efter avtagande tidsåtgång. Jobbet allokeras till den maskin som har minst att göra (blir ledig tidigast). Ger inte alltid den optimala lösningen Ex: 2 maskiner och jobb med tidskrav 6, 6,,,. Total tidsåtgång för att avsluta alla jobb blir 16: Ex: 3 maskiner M 1..M 3 och 7 jobb j 1..j 7 med tidsåtgång 2, 14, 4, 16, 6,, 3. M 1 16 ( j 4 ) M 2 M 3 14 ( j ) 2 3 ( j ) 7 6 ( j ) ( j 6 ) 4 ( j 3 ) 2 ( j 1 ) Total tidsåtgång för att avsluta alla jobb: 17 M 1 6 M 2 6 Men bättre lösning finns tidsåtgång 1: M 1 M PFK (Föreläsning 13) VT / 20 PFK (Föreläsning 13) VT / 20

4 Implementering Man kan implementera med hjälp av prioritetskö. Maskinerna sätts in i prioritetskön. Maskinerna innehåller attributet prio = sammanlagda tiden för maskinens jobb (= tidpunkt då maskinen blir ledig). Alla maskiner är från början lediga. De har då prioritet = 0. Givet en vektor t med n element, där t[i] =tidsåtgångförjobbi. sortera vektorn t i avtagande ordning skapa en prioritetskö q låt alla maskiner få prioritet 0 och sätt in dem i q för i = 0..n-1 Machine m = q.poll(); m.prio = m.prio + t[i]; q.offer(m); Fallet antal jobb apple antal maskiner Ispecialfalletantaljobbapple antal maskiner (n apple m) kanalgoritmen förenklas: Alla jobb kan då sättas igång samtidigt på var sin maskin. Det blir det längsta jobbet som bestämmer tidsåtgången. Vi behöver alltså bara söka maximum av elementen i vektorn t. PFK (Föreläsning 13) VT / 20 PFK (Föreläsning 13) VT / 20 tidskomplexitet Allmänna fallet Vi antar att antal jobb > antal maskiner (n > m). Sortera jobben efter avtagande tidsåtgång kostar O(n log n) med en effektiv metod Bygga en heap och sätta in de m maskinerna kostar O(m) eftersom alla maskinernas prioritet är lika initialt poll n gånger och offer n gånger i heapen av storlek m kostnad O(n log m) Totalt: O(n log n) Abstrakt datatyp (ADT) En abstrakt modell tillsammans med de operationer man kan utföra på den. Ex: lista, stack, kö, mängd, lexikon (Eng. map), prioritetskö Datastruktur En samling variabler som hör ihop på något sätt. Ex: vektor, enkellänkad lista, balanserat binärt sökträd, hashtabell, heap Den abstrakta datatypen lexikon beskriver en samling nyckel-värdepar där nycklarna är unika. Viktiga operationer är insättning, sökning, borttagning. Lexikon kan effektivt implementeras med hjälp av ett balanserat binärt sökträd eller en hashtabell. Exempel på klasser i Java.util är TreeMap och HashMap. PFK (Föreläsning 13) VT / 20 PFK (Föreläsning 13) VT / 20

5 Skugga equals Implementera Comparable eller Comparator Inuti Javas samlingsklasser måste ibland element jämföras. Det ställer krav på den klass som beskriver de element som ska sättas in i samlingen. Exempel: Antag att vi skrivit en klass Book där två Book-objekt med samma isbn-nummer ska betraktas som lika. public class Book { Om vi sätter in Book-objekt i en lista av typen ArrayList<Book> eller LinkedList<Book> måste equals skuggas i klassen Book. Annars fungerar inte metoderna contains, remove,... som avsett. Ivissasammanhangjämförsomettelementärmindreän,likamed,större än ett annat. Detta görs i klasser med binära sökträd (TreeSet<Book>, TreeMap<Book,...>) ellerheapar(priorityqueueu<book>) samtvid sortering. Låt klassen Book implementera interfacet Comparable. public class Book implements Comparable<Book> { private int compareto(book other) {...} eller om det inte är lämpligt skriv en klass som implementerar interfacet Comparator. PFK (Föreläsning 13) VT / 20 PFK (Föreläsning 13) VT / 20 Skugga hashcode och equals I Javas klasser med hashtabeller används metoden hashcode (för att hitta rätt plats i vektorn) samt equals (för att söka efter en nyckel bland element med lika hashkod). Om man sätter in Book-objekt i en mängd av typen HashSet<Book> eller har nycklar av typen Book i en HashMap<Book,...>) så måste både hashcode och equals skuggas i klassen Book. public class Book { public int hashcode() {...} public boolean equals(object other) {...} Övrigt Förutom det som repeteras på föregående sidor har vi bland annat sysslat med Interface Exceptions Generiska klasser och metoder Tidskomplexitet Rekursion Grafiska användargränssnitt (kommer inte på tentan :) ) Sortering PFK (Föreläsning 13) VT / 20 PFK (Föreläsning 13) VT / 20

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Pythonkramaren del två

Pythonkramaren del två VK Pythonkramaren del två Datalogi för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Algoritmer och datastrukturer Det finns hundratals läroböcker om detta område och Pythonkramaren gör inte anspråk på

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer Föreläsning 4 Metodanrop switch-slingor Rekursiva metoder Repetition av de första föreläsningarna Inför seminariet Nästa föreläsning Metodanrop - primitiva typer Vid metodanrop kopieras värdet av en variabel

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Plugga smart - lär dig mer!

Plugga smart - lär dig mer! en om Plugga smart - lär dig mer! Om lärstilar, planering och tekniker för att läsa, anteckna och minnas! Studieverkstad Hur, var och när lär jag mig bäst? Du kan ha mycket nytta av att veta på vilket

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Wittingmetoden och dess grundelement

Wittingmetoden och dess grundelement Wittingmetoden och dess grundelement Wittingmetoden är sedan 1970-talet en etablerad metod för arbete med läsning och skrivning. Metoden utvecklades av Maja Witting under ett flerårigt, systematiskt arbete,

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Med denna aktivitet försöker jag

Med denna aktivitet försöker jag LAURA FAINSILBER Ett funktionsrum Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2001 bjöd matematiska institutionen på Chalmers och Göteborgs universitet på matematiska experiment för skolklasser. I en av aktiviteterna

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer