Föreläsning 10 Innehåll. Diskutera. Hashtabeller. Hashfunktion. hashfunktion. hashkod (ett heltal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 10 Innehåll. Diskutera. Hashtabeller. Hashfunktion. hashfunktion. hashkod (ett heltal)"

Transkript

1 Föreläsning 0 Innehåll Diskutera Hashtabeller implementering, effektivitet Metoden hashcode i Java Abstrakta datatyperna mängd (eng. Set) och lexikon (eng. Map) Interfacen Set och Map ijava Undervisningsmoment: föreläsning 0, övningsuppgifter 0-, lab 5 och 6 Avsnitt i läroboken: :a upplagan: Tidigare har vi sett att man kan använda binära sökträd för att lagra data som man snabbt ska kunna söka i. Tidskomplexiteten för att sätta in, söka och ta bort element i ett balanserat binärt sökträd är O(logn). Antag att vi har fått i uppdrag att skriva ett program som hanterar medlemmar i en förening. Antalet medlemmar är max 000 st. Varje medlem har ett unikt medlemsnummer mellan 0 och 999. Detta nummer används som nyckel för att identifiera och söka efter en medlem. Finns det något bättre (snabbare, enklare) sätt än binärt sökträd för att lagra medlemmarna i just detta specialfall? PFK (Föreläsning 0) VT 207 / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Hashtabeller Hashfunktion Idé: översätt nycklar till heltal som kan användas som index i en vektor. Antag att de nycklar som ska användas vid sökningen är heltal i intervallet 0..n. En vektor med n + platser kan användas. Elementet med nyckel k placeras på plats k i vektorn. Sökning, insättning och borttagning av k blir en direkt access till plats k. Alla dessa operationer har tidskomplexitet O(). Idéen kan generaliseras till alla slags objekt: Nycklarna översätts till ett heltal i intervallet 0..n. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 nyckel hashfunktion hashkod (ett heltal) Hashfunktionen avbildar nyckeln på heltal (hashkod). hashkod % table.length kan användas som index i en vektor table. Kollisioner (olika nycklar får samma index) är oundvikliga och måste hanteras. En bra hashfunktion bör påverkas av alla delar av nyckeln. ger litet förväntat antal kollisioner, sprider elementen över hela tabellen. PFK (Föreläsning 0) VT / 56

2 Hashfunktion för heltal Hashfunktion för strängar Om nyckeln är ett heltal k kan hashkoden vara talet självt. Index i vektorn räknas ut så här: int index = k % table.length; if (index < 0 ) { index : index + table.length; Math.abs kan ge ett negativt resultat och används därför inte här. För en sträng s 0 s s 2 s n är en lämplig hashfunktion s[0] 3 n + s[] 3 n s[n ] Ger ett stort heltal (som får anpassas till tabellens storlek genom % table.length). Tecken i olika positioner multipliceras med olika potenser av 3. Permutationer av samma tecken ger därför olika hashkod. 3 är ett primtal och det kan visas att man därför får relativt få kollisioner. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Metoden hashcode Diskutera I klassen Object finns en metod hashcode som översätter ett objekt till ett heltal. Den är implementerad så att olika objekt om möjligt avbildas på olika heltal. Metoden hashcode är skuggad i Javas klasser (String, Integer ) så att lika objekt avbildas på samma heltal. Heltalet som returneras från hashcode får sedan anpassas till tabellens storlek med % table.length. Man måste skugga hashcode (och equals) i den klass vars objekt ska fungera som nyckel i en hashtabell. Objekt för vilka equals ger true ska få samma hashkod. Försök sätta in element med nycklarna, 8, 27, 64, 6 ska sättas in i en tabell med 7 platser. Elementets index = x % Hur hanterar man kollisioner (dvs. att olika nycklar får samma index)? PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56

3 Hashtabeller olika alternativ Sluten hashtabell med linjär kollisionsteknik Det finns olika sätt att implementera hashtabeller. Sluten hashtabell (eng: open addressing) en vektor används för att lagra elementen Det finns sedan olika sätt att hantera kollisioner t ex linjär teknik kvadratisk teknik Öppen hashtabell (eng: separate chaining) en vektor av listor Kolliderande objekt placeras i samma lista. Vid linjär teknik sätter man in ett element som kolliderar med ett annat på första lediga plats efter den där det skulle ha hamnat om ingen kollision inträffat. Tabellen betraktas som cirkulär, d.v.s. index 0 anses komma efter tablesize Sökning efter visst element börjar på den plats elementets hashkod anger och fortsätter eventuellt framåt. Om det inte påträffas före en ledig plats finns det inte i tabellen. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Borttagning i sluten hashtabell med linjär kollisionsteknik Borttagning i sluten hashtabell med linjär kollisionsteknik Forts Om vi vid borttagning bara gör platsen tom, leder det till fel vid sökning. Ex: Tag bort ur tabellen på föregående bild: Om vi nu söker efter 8 vars hashkod % 7 är börjar vi pröva plats. Eftersom denna plats är tom sluter vi oss felaktigt till att det sökta elementet inte finns i tabellen. Om vi i stället markerar platsen icke-aktiv vid borttagning (i fig. nedan markerat med ett d): 6 d så kan vi utföra sökningen med början på den plats hashkod % 7 anger och framåt över alla upptagna och icke-aktiva platser. Först när vi stöter på en riktigt tom plats är det misslyckad sökning. PFK (Föreläsning 0) VT 207 / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56

4 Tidskomplexitet, linjär teknik Problem med linjär teknik Sökning (och därmed insättning och borttagning) i en hashtabell innebär beräkning av index sökning bland kolliderande element Värstafallet för operationerna sökning, insättning och borttagning är O(n), där n är antalet element som finns insatta i tabellen. Inträffar om alla element hamnar i en följd och vi t ex vid sökning måste pröva alla platserna i denna följd. Är dock ytterst osannolikt. Under förutsättning att tabellen inte fylls till mer än hälften får man O()-komplexitet i medeltal. Linjär teknik ger upphov till primär klustring i tabellen. Om flera objekt kolliderar (får samma index pos) kommer de att ligga i ett kluster kring platsen pos. Även objekt vars hashkoder är nära pos kommer att drabbas av kollisioner och bygga ut klustret. Stora kluster gör sökning långsam. Ex: Sätt in element med nycklarna 3, 3, 23, 33, 5, PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Sluten hashtabell, kvadratisk kollisionsteknik Sluten hashtabell, kvadratisk kollisionsteknik Exempel Alternativ, bättre teknik för hantering av kollisioner. Först prövas nästa plats, sedan platsen 4 steg fram, sedan 9 steg fram, alltså pos, pos +, pos + 2 2, pos + 3 2,,pos + i 2, där pos är elementets hashkod. Tabellen används fortfarande cirkulärt. Sätt in element med nycklarna 89, 8, 49, 58, 9 i en tabell med 0 platser. 89 % 0 = 9 8 % 0 = 8 49 % 0 = 9 58 % 0 = 8 9%0=9 Undviker primär klustring av element. Kan modifieras till andra sekvenser av steg PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56

5 Sluten hashtabell, kvadratisk kollisionsteknik Öppen hashtabell (separate chaining) Problem: Inte alltid säkert att man hittar ledig plats även om det finns. Om t ex tabellens storlek är 6 och man använder hashfunktionen x % 6 och sätter in element med nycklarna 0, 6, 32 och 64 så kan man inte därefter hitta någon ledig plats för element som hashas till plats 0. De enda platser som kommer att prövas i serien pos + i 2 när pos = 0 blir de upptagna platserna 0,, 4 och 9. Om tabellens storlek är ett primtal kan ett nytt element alltid sättas in om tabellens fyllnadsgrad är mindre än 0.5. Tidskomplexitet: Ännu ej fullständigt utredd. Värsta fallet är O(n). I praktiken mindre klustring än den linjära tekniken. Elementen i tabellen är listor. I lista nummer k ligger alla element vars nyckel har hashkod % table.length = k. 0 2 table.length-2 table.length- PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Öppen hashtabell (separate chaining) Exempel Sätt in element med nycklarna, 8, 27, 64, 6 i en öppen tabell med 7 listor Nycklar och hashkod Blanda inte ihop begreppen Nycklarna är unika. Hashkoden beräknas med en hashfunktion som avbildar nycklarna på heltal. Som index i vektorn används hashkod % table.length I Java: key.hashcode() % table.length Olika nycklar kan få samma index (kollision) Unika nycklar: 64, 8, samma index: Unika nycklar: 6, 27 samma index: 6 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56

6 Öppen hashtabell Diskutera Obeservera att borttagning i öppen tabell är enklare än i sluten. Elementet tas helt enkelt bort ur den lista där det befinner sig. Vi får inga problem med luckor som i den slutna tabellen. I Javas klassbibliotek används öppna tabeller i klasserna HashSet och HashMap. Vilka faktorer påverkar antal kollisioner i en hashtabell? Vilka konsekvenser får ett högt antal kollisioner i en (öppen) hashtabell? Hur kan risken för kollisioner minskas? På laboration 5 får du implementera en öppen hashtabell med enkellänkade listor. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Tidskomplexitet, öppen tabell Rehashing Om fyllnadsgraden blir för stor måste man bygga om tabellen: Värstafallet för operationerna sökning, insättning och borttagning är O(n), där n är antalet element som finns insatta i tabellen. Inträffar om alla element hamnat i samma lista. Medelfall Tidskomplexiteten är O() i medelfall (och i praktiken med en bra hashfunktionen och med en tillräckligt stor tabell). Fyllnadsgrad (eng. load factor) = antal insatta element/antal platser itabellen. Valet av fyllnadsgrad är en kompromiss mellan minnesåtgång och tidsåtgång. Ett lämpligt val av fyllnadsgrad är Skapa en dubbelt så stor tabell. Sätt in alla element i den nya tabellen PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56

7 ADT Mängd Använda binärt sökträd för att implementera ADT mängd Definition En mängd (eng. Set) är en en samling element där dubbletter är förbjudna. Operationer: sätta in ett element ta bort ett element undersöka om ett element finns i mängden Ett balanserat binärt sökträd passar bra att använda för att representera en mängd: Ett binärt sökträd innehåller inte dubbletter. Det är effektivt att sätta in ett element ta bort ett element undersöka om ett element finns i trädet. Tidskomplexiteten för dessa operationer är O( 2 log n) iettbalanserat binärt sökträd. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Använda hashtabell för att implementera ADT mängd ADT Lexikon En hashtabell passar bra att använda för att representera en mängd: Ett hashtabell innehåller inte dubbletter. Det är effektivt att sätta in ett element. ta bort ett element. undersöka om ett element finns i hashtabellen. Tidskomplexiteten för dessa operationer är O() imedelfall(ochi praktiken vid bra val av hashfunktion och tabellstorlek). Definition Ett lexikon (eng. Map) är en en samling element där varje element har en en nyckel och ett värde. Nycklarna är unika. Operationer: sätta in ett nyckel-värde-par ta bort ett nyckel-värde-par söka värdet som hör till en nyckel PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56

8 ADT lexikon (Map) ADT lexikon (Map) Exempel I ett lexikon (Map) betraktas element som tvådelade en nyckel och tillhörande värde. Nyckeln avbildas (eng. maps) på sitt värde. Nycklar är unika, men inte värden. Man använder nyckeln för att söka tillhörande värde. Exempel: nyckel = månad, värde = antal dagar i månaden. nyckel = personnummer, värde = Person-objekt med namn, adress. nycklar (mängd) mars april maj värden (samling, dubbletter ok) PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Diskutera Använda binärt sökträd för att implementera ADT lexikon Hur kan vi använda ett binärt sökträd eller en hashtabell för att implementera en Map? I ett binärt sökträd kan vi sätta in element, inte par (nyckel, värde). Men vi kan ändå använda ett binärt sökträd. Vi deklarerar en nästlad klass som representerar par (nyckel,värde) och sätter in objekt av denna typ i trädet. Vid jämförelser (i metoden compareto) är det nycklarnas värden som ska jämföras. data left right key value PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56

9 Använda hashtabell för att implementera ADT lexikon Interfacen Set och Map i java.util Man kan deklarera en nästlad klass som representerar nyckel-värde-par och sätta in sådana objekt i hashtabellen. Hashkoden beräknas på nyckeln. Iterable Collection key value next key value next Queue List Set Map 5 6 key value next SortedSet SortedMap PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Interfacet Set Interfacet SortedSet En mängd (Set) är en samling element som inte innehåller dubbletter. Metoderna i interfacet Set finns även i interfacet Collection. De har dock olika kontrakt genom att Set inför restriktionen att inga dubbletter får förekomma. Enligt specifikationen i Java får en mängd (Set) innehålla -element. Men bara ett -element, p.g.a. dubblettförbudet. Vissa konkreta implementeringar av interfacet Set i java.util förbjuder dock insättning av. Förutsätter att elementen som sätts in går att jämföra med varandra. Elementen ska antingen implementera interfacet Comparable eller genom att man (via konstruktorn) anger ett Comparator-objekt som kan användas för jämförelser. Vi återkommer till detta. Garanterar att operationen iterator() returnerar en iterator som går igenom mängden i växande ordning. Utvidgar Set-interfacet med några operationer som återspeglar att elementen går att ordna. Exempel: returnera minsta element, returnera största... PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56

10 Klasser som implementerar Set TreeSet implementerar det utvidgade interfacet SortedSet. Använder ett slags balanserat träd, inte AVL-träd utan röd-svarta träd (eng. Red-Black trees), som också garanterar att höjden är O( 2 log n). HashSet Använder hashtabell. Set Interfacet Set Abstrakta klasser AbstractCollection Collection Set betyder ärver från ("extends") betyder implementerar ("implements") SortedSet AbstractSet SortedSet HashSet TreeSet HashSet TreeSet PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Interfacet Set Abstrakta klasser Kommentarer till hierarkin på föregående bild: Interface fick t.o.m. Java 7 inte innehålla implementeringar. Ibland kan man implementera vissa operationer med hjälp av andra operationer i samma interface. Ex: isempty () size() == 0 För att underlätta för den som ska implementera ett (stort) interface kan man implementera en abstrakt klass som innehåller implementeringar av vissa metoder enligt detta mönster. Ex: klasserna AbstractCollection och AbstractSet Implementatören av en konkret klass kan då ärva den abstrakta klassen och behöver sedan bara implementera återstående operationer iinterfacet. Ex: klasserna TreeSet och HashSet. Fr.o.m Java 8 får man ha default-metoder i interface. Det innebär att man nu hade kunnat lägga de metoder som implementeras i Abstractklasserna direkt i interfacen istället. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Klassen TreeSet Implementerar interfacet SortedSet. Det finns flera konstruktorer i klassen, bl.a: public TreeSet(); 2 public TreeSet(Comparator<? super E> c); Används den första konstruktorn, förutsätts elementen implementera Comparable annars genereras ClassCastException. Den andra konstruktorn har en parameter som är ett objekt av en klass som implementerar interfacet Comparator. Används denna kommer jämförelser att utföras med hjälp av komparatorn. PFK (Föreläsning 0) VT / 56

11 Exempel på användning av klassen TreeSet Comparable<E> // Denna mängd kommer att ordnas efter personnummer Set<Person> nbrset = new TreeSet<Person>(); nbrset.add(new Person("Kalle", " ")); nbrset.add(new Person("Kajsa", " ")); // undersök om personen med personnummer // finns i mängden boolean found = nbrset.contains(new Person(, " ")); Klassen Person måste implementera Comparable<Person>. I metoden compareto jämförs personernas personnummer. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Exempel på användning av klassen TreeSet Komparator // Denna mängd kommer att ordnas efter namn Set<Person> nameset = new TreeSet<Person>(new NameComparator()); nameset.add(new Person("Kalle", " ")); nameset.add(new Person("Kajsa", " ")); Klassen NameComparator måste implementeras. I metoden compare jämförs personernas namn. public class NameComparator implements Comparator<Person> { public int compare(person p, Person p2) { return p.getname().compareto(p2.getname()); Istället för en comparatorklass kan man använda lambdauttryck: Set<Person> nameset = new TreeSet<Person>((p, p2) -> p.getname().compareto(p2.getname())); PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Exempel på användning av klassen HashSet Skugga metoderna equals och hashcode Antag vi vill vill sätta in Person-objekt i en mängd av typen HashSet. HashSet<Person> set = new HashSet<Person>(); Person p = new Person("Kajsa", " "); set.add(p); boolean found = set.contains(new Person(, " ")); Nu måste equals och hashcode skuggas i klassen Person. I equals ska personnumren jämföras. I hashcode ska en hashkod för personnumret beräknas. Inuti klasserna HashSet och HashMap används metoderna hashcode() och equals(object) för att hitta ett element: Först beräknas index för elementet med nyckel key med key.hashcode() % table.length. Sedan söks key i listan på denna plats. I samband med denna sökning används equals. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56

12 Om man glömmer skugga hashcode Klass som skuggar equals och hashcode Klassen Person Om vi glömmer att skugga hashcode i Person hittar vi troligen inte personen: När personen p sätts in beräknas hashkoden för objektet som p refererar till. När vi söker efter personen baseras sökningen på hashkoden av det objekt som är parameter till contains-metoden. Detta är ett annat objekt (men med samma personnummer). Sökningen utgår från den plats denna senare hashkod anger och med största sannolikhet är det i en helt annan del av tabellen än den där personen sattes in. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Interfacet Map i java.util AbstractMap HashMap Map SortedMap TreeMap PFK (Föreläsning 0) VT / 56 public class Person { private String name; private String pnbr; // konstruktor och övriga metoder public boolean equals(object other) { if (other instanceof Person) { return pnbr.equals(((person) other).pnbr); else { return false; public int hashcode() { return pnbr.hashcode(); PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Interfacet Map -ett urval av metoderna public interface Map<K,V> { V get(object key); boolean isempty(); V put(k key, V value); V remove(object key); int size(); Set<K> keyset(); Collection<V> values(); Set<Map.Entry<K,V>> entryset(); public interface Entry<K,V> { K getkey(); V getvalue(); V setvalue(v); Interfacet Map ärver inte interfacet Collection eller Iterable. Det går alltså inte att iterera direkt över mappen. Däremot kan man iterera över nycklarna, värdena och nyckel-värdeparen. PFK (Föreläsning 0) VT / 56

13 Klasser som implementerar Map Exempel på användning av klassen TreeMap TreeMap implementerar interfacet SortedMap. Använder balanserat binärt sökträd (röd-svart träd) keyset().iterator() ger en iterator som går igenom nycklarna i växande ordning. Ytterligare operationer som bygger på ordning mellan nycklarna finns. HashMap Använder öppen hashtabell. Map Map<String, Integer> map = new TreeMap<String, Integer>(); map.put("januari", 3); map.put("februari", 28); map.put("mars", 3); map.put("april", 30); map.put("maj", 3); System.out.println("Antal dagar i mars: " + map.get("mars")); HashMap SortedMap TreeMap I en TreeMap är det nyckelklassen som ska implementera Comparable eller vars attribut ska jämföras i en komparatorklass. I exemplet har nycklarna typen String. Klassen String implementerar Comparable<String>. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Exempel på användning av klassen TreeMap, forts Interfacet Map.Entry En Map används normalt för att med nyckeln hitta motsvarande värde. Ibland behöver man göra tvärtom: System.out.println("Månader med 3 dagar:"); for (Map.Entry<String, Integer> e : map.entryset()) { if (e.getvalue() == 3) { System.out.println(e.getKey()); Metoden entryset returnerar en mängd med alla nyckel-värde-par. Genom att traversera denna mängd kan vi ta reda på vilka nyckel-värde-par som har värdet 3 och skriva ut motsvarande nyckel. Map.Entry är ett inre interface som är nästlat i interfacet Map. /* Representerar ett nyckel-värdepar */ public interface Entry<K,V> { K getkey(); V getvalue(); V setvalue(v); // ändrar värdet till V och // returnerar det gamla värdet Operationen entryset returnerar en mängd (Set) av Entry-objekt. d.v.s. objekt av en klass som implementerar interfacet Map.Entry PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56

14 Exempel på användning av klassen HashMap Exempel Exempel på användning av klassen HashMap Exempel 2 Map<String, Integer> map = new HashMap<String, Integer>(); map.put("januari", 3); map.put("februari", 28); map.put("mars", 3); map.put("april", 30); map.put("maj", 3); System.out.println("Antal dagar i mars: " + map.get("mars")); I en HashMap måste nyckelklassen skugga equals och hashcode. I exemplet har nycklarna typen String. Klassen String skuggar equals och hashcode. Antag vi vill vill sätta in Person-objekt i en hashtabell (HashMap). Personens personnummer ska vara nyckel. Map<String, Person> map = new HashMap<String, Person>(); map.put(" ", new Person("Kajsa", " ")); Person p = map.get(" "); if (p!= ) { Här har nycklarna typen String, och i denna klass är redan equals och hashcode skuggade. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Interfacen Set och Map, hashtabeller Exempel på vad du ska kunna Förklara begreppen hashtabell och hashfunktion. Definiera vad som menas med sluten och öppen hashtabell och hur kollisioner hanteras i sådana tabeller. Förklara vad som menas med fyllnadsgraden (eng: load factor) för en hashtabell. Förklara hur sökning, insättning och borttagning går till i slutna respektive öppna hashtabeller. Implementera öppna hashtabeller (görs på laboration 5). Ange tidskomplexiteten för operationer på hashtabell. Förklara vad de abstrakta datatyperna set och map är och vilka operationer man förväntas kunna utföra på dem. Använda interfacen Set och Map och deras implementerande klasser i Java Collections Framework. PFK (Föreläsning 0) VT / 56 Datorlaboration 5 Map, hashtabell Implementera en map med en egen öppen hashtabell table.length - key value next key value next key value next Tips: Det ska vara en öppen hashtabell. Entry-objekten fungerar även som noder i en enkellänkad lista. Innehåll: abstrakta datatypen map, öppen hashtabell, länkade listor, generisk klass PFK (Föreläsning 0) VT / 56

Föreläsning 10 Innehåll

Föreläsning 10 Innehåll Föreläsning 10 Innehåll Hashtabeller implementering, effektivitet Metoden hashcode i Java Abstrakta datatyperna mängd (eng. Set) och lexikon (eng. Map) Interfacen Set och Map i Java Undervisningsmoment:

Läs mer

Inlämningsuppgift och handledning. Föreläsning 11 Innehåll. Diskutera. Hashtabeller

Inlämningsuppgift och handledning. Föreläsning 11 Innehåll. Diskutera. Hashtabeller Inlämningsuppgift och handledning Föreläsning 11 Innehåll Inlämningsuppgiften redovisas i vecka 49/50. Hög tid att komma igång! Jourtider varje vecka (se http://cs.lth.se/edaa01ht/inlaemningsuppgift) Frågestunder

Läs mer

Inlämningsuppgift och handledning

Inlämningsuppgift och handledning Inlämningsuppgift och handledning Inlämningsuppgiften redovisas i vecka 49/50. Hög tid att komma igång! Jourtider varje vecka (se http://cs.lth.se/edaa01ht/inlaemningsuppgift) Frågestunder på fredagluncher

Läs mer

Interfacen Set och Map, hashtabeller

Interfacen Set och Map, hashtabeller Föreläsning 0 Innehåll Hashtabeller implementering, effektivitet Interfacen Set och Map ijava Interfacet Comparator Undervisningsmoment: föreläsning 0, övningsuppgifter 0-, lab 5 och 6 Avsnitt i läroboken:

Läs mer

Föreläsning 9 Innehåll

Föreläsning 9 Innehåll Föreläsning 9 Innehåll Binära sökträd algoritmer för sökning, insättning och borttagning, implementering effektivitet balanserade binära sökträd, AVL-träd Abstrakta datatyperna mängd (eng. Set) och lexikon

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Föreläsning 10 Innehåll

Föreläsning 10 Innehåll Föreläsning 10 Innehåll Binära sökträd algoritmer för sökning, insättning och borttagning implementering effektivitet balanserade binära sökträd, AVL-träd Jämföra objekt interfacet Comparable Interfacet

Läs mer

Föreläsning 10 Innehåll. Diskutera. Inordertraversering av binära sökträd. Binära sökträd Definition

Föreläsning 10 Innehåll. Diskutera. Inordertraversering av binära sökträd. Binära sökträd Definition Föreläsning Innehåll Diskutera Binära sökträd algoritmer för sökning, insättning och borttagning implementering effektivitet balanserade binära sökträd, AVL-träd Jämföra objekt interfacet Comparable Interfacet

Läs mer

Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs

Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(3) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs 2017 08 14, 8.00 13.00 Anvisningar: Denna tentamen består av 5 uppgifter. Preliminärt

Läs mer

Föreläsning 8. Mängd, Avbildning, Hashtabell

Föreläsning 8. Mängd, Avbildning, Hashtabell Föreläsning 8 Mängd, Avbildning, Hashtabell Föreläsning 8 Mängd (Set) Avbildning (Map) Hashtabeller Hashkoder Öppen adressering Länkning Effektivitet och minneskrav Implementering Läsanvisning och uppgifter

Läs mer

ADT Prioritetskö. Föreläsning 12 Innehåll. Prioritetskö. Interface för Prioritetskö. Prioritetsköer och heapar

ADT Prioritetskö. Föreläsning 12 Innehåll. Prioritetskö. Interface för Prioritetskö. Prioritetsköer och heapar Föreläsning 1 Innehåll Prioritetsköer och heapar Prioritetsköer och heapar ADT prioritetskö Klassen PriorityQueue i java.util Heapar Implementering av prioritetskö med heap Sortering med hjälp av heap

Läs mer

Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll. Generik Bakgrund. Exempel på en generisk klass java.util.arraylist.

Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll. Generik Bakgrund. Exempel på en generisk klass java.util.arraylist. Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll Generik Bakgrund Java Collections Framework interface och klasser för samlingar av element interfacen Iterator och Iterable och foreach-sats

Läs mer

Innehåll. Föreläsning 10. Specifikation. Mängd. Specifikation. Konstruktion av mängd. Mängd Lexikon Hashtabell

Innehåll. Föreläsning 10. Specifikation. Mängd. Specifikation. Konstruktion av mängd. Mängd Lexikon Hashtabell Innehåll Föreläsning Mängd, lexikon och hashtabell Mängd Lexikon Hashtabell Mängd Specifikation Modell: En påse, men den är inte riktigt bra eftersom man tex kan ha mängder med gemensamma element. Organisation:

Läs mer

Programmering fortsättningskurs

Programmering fortsättningskurs Programmering fortsättningskurs Philip Larsson 2013 03 09 Innehåll 1 Träd 1 1.1 Binära träd........................................ 1 1.2 Strikt binärt träd..................................... 1 1.3 Binärt

Läs mer

Samlingar Collection classes

Samlingar Collection classes Samlingar Collection classes Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 mars 2005 Skansholm: Kapitel 9, 19 Se även Suns tutorial om Collections Olika slag av samlingar i Java Arrayer (Till exempel: int[])

Läs mer

Datastrukturer. föreläsning 6. Maps 1

Datastrukturer. föreläsning 6. Maps 1 Datastrukturer föreläsning 6 Maps 1 Avbildningar och lexika Maps 2 Vad är ett lexikon? Namn Telefonnummer Peter 031-405937 Peter 0736-341482 Paul 031-405937 Paul 0737-305459 Hannah 031-405937 Hannah 0730-732100

Läs mer

ADT Prioritetskö. Föreläsning 13 Innehåll. Prioritetskö vs FIFO-kö. Prioritetskö Exempel på användning. Prioritetsköer och heapar

ADT Prioritetskö. Föreläsning 13 Innehåll. Prioritetskö vs FIFO-kö. Prioritetskö Exempel på användning. Prioritetsköer och heapar Föreläsning 1 Innehåll ADT Prioritetskö Prioritetsköer och heapar Prioritetsköer och heapar ADT prioritetskö Klassen PriorityQueue i java.util ar Implementering av prioritetskö med heap Sortering med hjälp

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer. Innehåll. Tabell. Tabell - exempel. Gränsyta till Tabell. Tabell. Modell. Hashtabell Relation, lexikon.

Datastrukturer och algoritmer. Innehåll. Tabell. Tabell - exempel. Gränsyta till Tabell. Tabell. Modell. Hashtabell Relation, lexikon. Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 7 Tabell, hashtabell Relation & lexikon Innehåll Tabell Tabell Hashtabell Relation, lexikon Modell Uppslagsbok Organisation Ändlig avbildning av argument på värden

Läs mer

Föreläsning 4 Innehåll. Abstrakta datatypen lista. Implementering av listor. Abstrakt datatypen lista. Abstrakt datatyp

Föreläsning 4 Innehåll. Abstrakta datatypen lista. Implementering av listor. Abstrakt datatypen lista. Abstrakt datatyp Föreläsning 4 Innehåll Abstrakta datatypen lista Definition Abstrakta datatypen lista egen implementering Datastrukturen enkellänkad lista Nästlade klasser statiska nästlade klasser inre klasser Listklasser

Läs mer

Seminarium 13 Innehåll

Seminarium 13 Innehåll Seminarium 13 Innehåll Prioritetsköer och heapar Prioritetsköer ADTn Klassen PriorityQueue i java.util Implementering med lista Heapar ADTn För implementering av prioritetskö För sortering Efter seminariet

Läs mer

Abstrakt datatyp. -Algoritmer och Datastrukturer- För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Abstrakt datatyp. -Algoritmer och Datastrukturer- För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. -Algoritmer och Datastrukturer- Abstrakt datatyp Datatyp för en variabel Betecknar i ett programmeringsspråk den mängd värden variabeln får anta. T ex kan en variabel av typ boolean anta värdena true och

Läs mer

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Programmering för språkteknologer II, HT2014 Avancerad programmering för språkteknologer, HT2014 evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Idag - Hashtabeller

Läs mer

Sökning. Översikt. Binärt sökträd. Linjär sökning. Binär sökning. Sorterad array. Linjär sökning. Binär sökning Hashtabeller

Sökning. Översikt. Binärt sökträd. Linjär sökning. Binär sökning. Sorterad array. Linjär sökning. Binär sökning Hashtabeller Översikt Linjär sökning Sökning Binär sökning Hashtabeller Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 Linjär sökning Binärt sökträd Undersök ett element i taget tills du hittar det sökta Komplexitet

Läs mer

Algoritmer och datastrukturer

Algoritmer och datastrukturer Algoritmer och datastrukturer Binära sökträd Hash Tabeller Sökning Många datastukturer försöker uppnå den effektivaste sökningen I arrayer - linjer sökning, och binärt sökning när arrayen kan vara sörterad

Läs mer

13 Prioritetsköer, heapar

13 Prioritetsköer, heapar Prioritetsköer, heapar 31 13 Prioritetsköer, heapar U 101. En prioritetskö är en samling element där varje element har en prioritet (som används för att jämföra elementen med). Elementen plockas ut i prioritetsordning

Läs mer

Föreläsning 5 Datastrukturer (DAT037)

Föreläsning 5 Datastrukturer (DAT037) Föreläsning 5 Datastrukturer (DAT037) Nils Anders Danielsson, Fredrik Lindblad 2016-11-14 Förra gången: Cirkulära arrayer Prioritetskö Binära heapar Leftistheapar merge Det verkar inte gå att slå ihop

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 9 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 9 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 9 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Prioritetskö Heap Representation som

Läs mer

Samlingar Collection classes

Samlingar Collection classes Samlingar Collection classes Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 juni 2005 Skansholm: Kapitel 9, 19 Se även Suns tutorial om Collections 1 Motivation: Vill samla olika datastrukturer för att representera

Läs mer

Länkade strukturer. (del 2)

Länkade strukturer. (del 2) Länkade strukturer (del 2) Översikt Abstraktion Dataabstraktion Inkapsling Gränssnitt (Interface) Abstrakta datatyper (ADT) Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 Abstraktion Procedurell abstraktion

Läs mer

Algoritmer och datastrukturer 2012, fo rela sning 8

Algoritmer och datastrukturer 2012, fo rela sning 8 lgoritmer och datastrukturer 01, fo rela sning 8 Komplexitet för binära sökträd De viktigaste operationerna på binära sökträd är insert, find och remove Tiden det tar att utföra en operation bestäms till

Läs mer

F5: Debriefing OU2, repetition av listor, träd och hashtabeller. Carl Nettelblad

F5: Debriefing OU2, repetition av listor, träd och hashtabeller. Carl Nettelblad F5: Debriefing OU2, repetition av listor, träd och hashtabeller Carl Nettelblad 2017-04-24 Frågor Kommer nog inte att täcka 2 timmar Har ni frågor på OU3, något annat vi har tagit hittills på kursen, listor

Läs mer

Hashtabeller. TDA416, lp3 2016

Hashtabeller. TDA416, lp3 2016 Hashtabeller TDA416, lp3 2016 Mängder och avbildningar (Sets and Maps) I den abstrakta datatypen avbildning/uppslagstabell (Map) lagras nyckelvärde-par. Grundläggande operationerna är insättning, borttagning

Läs mer

Föreläsning 11 Innehåll

Föreläsning 11 Innehåll Föreläsning 11 Innehåll Sortering O(n 2 )-algoritmer: urvalssortering insättningssortering O(n log n)-algoritmer: Mergesort Quicksort Heapsort behandlades i samband med prioritetsköer. Undervisningsmoment:

Läs mer

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet. 1 ADT Map/Dictionary 1 1.1 Definitioner... 1 1.2 Implementation... 2

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet. 1 ADT Map/Dictionary 1 1.1 Definitioner... 1 1.2 Implementation... 2 Föreläsning 4 ADT Map/Dictionary, hashtabeller, skip-listor TDDC91: DALG Utskriftsversion av föreläsning i Datastrukturer och algoritmer 9 september 2015 Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet 4.1

Läs mer

Föreläsning 11 Innehåll. Sortering. Sortering i Java. Sortering i Java Comparable. Sortering. O(n 2 )-algoritmer: urvalssortering insättningssortering

Föreläsning 11 Innehåll. Sortering. Sortering i Java. Sortering i Java Comparable. Sortering. O(n 2 )-algoritmer: urvalssortering insättningssortering Föreläsning 11 Innehåll Sortering O(n 2 )-algoritmer: urvalsering insättningsering O(n log n)-algoritmer: Merge Quick Heap behandlades i samband med prioritetsköer. Undervisningsmoment: föreläsning 11,

Läs mer

Föreläsning 2 Innehåll

Föreläsning 2 Innehåll Föreläsning 2 Innehåll Java Collections Framework (interface och klasser för samlingar av element) Använda generiska klasser autoboxing - och unboxing Iterera genom en samling element Jämföra element skugga

Läs mer

Innehåll. F7: Tabell, hashtabell, relation & lexikon. Gränsyta till Tabell. Tabell. Tabell Hashtabell Relation Lexikon.

Innehåll. F7: Tabell, hashtabell, relation & lexikon. Gränsyta till Tabell. Tabell. Tabell Hashtabell Relation Lexikon. Innehåll F7: Tabell, hashtabell, relation & lexikon Niclas Börlin 5DV49 Datastrukturer och algoritmer Tabell Hashtabell Relation Lexikon Tabell Gränsyta till Tabell Modell Uppslagsbok Organisation Ändlig

Läs mer

Collection classes. Interface, första exempel. Interface (forts) Men först

Collection classes. Interface, första exempel. Interface (forts) Men först Collection Classes Koppling mellan abstraktioner på hög nivå och praktiska och effektiva implementationer av datastrukturer abstraktionerna: naturliga matematiska begrepp mängder, sekvenser avbildningar

Läs mer

Java Collections Framework. Föreläsning 2 Innehåll. Java Collections Framework interface hierarki. Java Collections Framework interface hierarki

Java Collections Framework. Föreläsning 2 Innehåll. Java Collections Framework interface hierarki. Java Collections Framework interface hierarki Föreläsning 2 Innehåll Java Collections Framework (interface och klasser för samlingar av element) Använda generiska klasser autoboxing - och unboxing Iterera genom en samling element Jämföra element skugga

Läs mer

Binära sökträd. Seminarium 9 Binära sökträd Innehåll. Traversering av binära sökträd. Binära sökträd Definition. Exempel på vad du ska kunna

Binära sökträd. Seminarium 9 Binära sökträd Innehåll. Traversering av binära sökträd. Binära sökträd Definition. Exempel på vad du ska kunna Seminarium inära sökträd Innehåll inära sökträd inära sökträd Definition Implementering lgoritmer Sökning Insättning orttagning Effektivitet alanserade binära sökträd Eempel på vad du ska kunna Förklara

Läs mer

Föreläsning 12 Innehåll

Föreläsning 12 Innehåll Föreläsning 12 Innehåll Sortering O(n 2 )-algoritmer: urvalssortering insättningssortering O(n log n)-algoritmer: Mergesort Quicksort Datavetenskap (LTH) Föreläsning 12 HT 2017 1 / 38 Sortering Varför

Läs mer

Föreläsning Datastrukturer (DAT036)

Föreläsning Datastrukturer (DAT036) Föreläsning Datastrukturer (DAT036) Nils Anders Danielsson 2013-11-25 Idag Starkt sammanhängande komponenter Duggaresultat Sökträd Starkt sammanhängande komponenter Uppspännande skog Graf, och en möjlig

Läs mer

Sortering. Föreläsning 12 Innehåll. Sortering i Java. Sortering i Java Exempel. Sortering

Sortering. Föreläsning 12 Innehåll. Sortering i Java. Sortering i Java Exempel. Sortering Föreläsning 12 Innehåll Sortering Sortering O(n 2 )-algoritmer: urvalsering insättningsering O(n log n)-algoritmer: Merge Quick Varför era? För att göra sökning effektivare. För att förenkla vissa algoritmer.

Läs mer

Datastrukturer i kursen. Föreläsning 8 Innehåll. Träd rekursiv definition. Träd

Datastrukturer i kursen. Föreläsning 8 Innehåll. Träd rekursiv definition. Träd Föreläsning 8 Innehåll Datastrukturer i kursen Träd, speciellt binära träd egenskaper användningsområden implementering Undervisningsmoment: föreläsning 8, övningsuppgifter 8, lab 4 Avsnitt i läroboken:

Läs mer

Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs

Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(4) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs 2012 12 20, 8.00 13.00 Anvisningar: Denna tentamen består av 4 uppgifter. Preliminärt

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i EDAA01 programmeringsteknik fördjupningkurs

Lösningsförslag till tentamen i EDAA01 programmeringsteknik fördjupningkurs LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(5) Institutionen för datavetenskap Lösningsförslag till tentamen i EDAA01 programmeringsteknik fördjupningkurs 2013 12 19 1. a) En samling element där insättning och borttagning

Läs mer

Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag

Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag Programmering för språkteknologer 2 Sara Stymne 2013-09-18 Idag Parametriserade typer Listor och länkade strukturer Komplexitet i länkade strukturer

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i EDA690 Algoritmer och Datastrukturer, Helsingborg

Lösningsförslag till tentamen i EDA690 Algoritmer och Datastrukturer, Helsingborg LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(5) Institutionen för datavetenskap Lösningsförslag till tentamen i EDA690 Algoritmer och Datastrukturer, Helsingborg 2013 12 19 1. a) En samling element där insättning och borttagning

Läs mer

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet. 1 ADT Map/Dictionary 1 1.1 Definitioner... 1 1.2 Implementation... 2

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet. 1 ADT Map/Dictionary 1 1.1 Definitioner... 1 1.2 Implementation... 2 Föreläsning 5 ADT Map/Dictionary, hashtabeller TDDI16: DALG Utskriftsversion av föreläsning i Datastrukturer och algoritmer 16 september 2015 Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet 5.1 Innehåll Innehåll

Läs mer

Föreläsning 7. Träd och binära sökträd

Föreläsning 7. Träd och binära sökträd Föreläsning 7 Träd och binära sökträd Föreläsning 7 Träd Binära träd Binärt sökträd som ADT Implementering av binärt sökträd Travestera binärt sökträd Sökning Insättning/borttagning Det är extra mycket

Läs mer

Programmering för Språkteknologer II. Innehåll. Associativa datastrukturer. Associativa datastrukturer. Binär sökning.

Programmering för Språkteknologer II. Innehåll. Associativa datastrukturer. Associativa datastrukturer. Binär sökning. Programmering för Språkteknologer II Markus Saers markus.saers@lingfil.uu.se Rum -040 stp.lingfil.uu.se/~markuss/ht0/pst Innehåll Associativa datastrukturer Hashtabeller Sökträd Implementationsdetaljer

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer

Datastrukturer och algoritmer Innehåll Föreläsning En introduktion till projektmodellen LIPS Hashtabeller Att läsa: Dessa bilder + kapitel. Projekt definition Projekt En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare

Läs mer

Datastrukturer. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Array av arrayer. Array av arrayer

Datastrukturer. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Array av arrayer. Array av arrayer Arrayer Samling av data Datastrukturer int[] minatelnummer = new int[30]; // allokering av tillräckligt // stort minnesutrymme Element refereras genom indexering ringa = minatelnummer[25]; // indexering

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10. Skriv bara på framsidan av varje papper.

Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10. Skriv bara på framsidan av varje papper. Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10 Skrivtid: 0800-1300 Inga hjälpmedel. Tänk på följande Maximal poäng är 40. För betygen 3 krävs 18 poäng. För betygen 4, 5 kommer något

Läs mer

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / 2010-03-16 Skrivtid: 4 timmar Kontaktperson: Nicolina Månsson Poäng / Betyg: Max 44 poäng

Läs mer

TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad.

TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. 1 (8) TENTMEN: lgoritmer och datastrukturer Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. örja varje uppgift på ett nytt blad. Skriv inga lösningar i tesen. Skriv ditt idnummer

Läs mer

Innehåll. Föreläsning 12. Binärt sökträd. Binära sökträd. Flervägs sökträd. Balanserade binära sökträd. Sökträd Sökning. Sökning och Sökträd

Innehåll. Föreläsning 12. Binärt sökträd. Binära sökträd. Flervägs sökträd. Balanserade binära sökträd. Sökträd Sökning. Sökning och Sökträd Innehåll Föreläsning 12 Sökträd Sökning Sökning och Sökträd 383 384 Binärt sökträd Används för sökning i linjära samlingar av dataobjekt, specifikt för att konstruera tabeller och lexikon. Organisation:

Läs mer

Datastrukturer. föreläsning 3. Stacks 1

Datastrukturer. föreläsning 3. Stacks 1 Datastrukturer föreläsning 3 Stacks 1 Abstrakta datatyper Stackar - stacks Köer - queues Dubbeländade köer - deques Vektorer vectors (array lists) All är listor men ger tillgång till olika operationer

Läs mer

Algoritmer och effektivitet. Föreläsning 5 Innehåll. Analys av algoritmer. Analys av algoritmer Tidskomplexitet. Algoritmer och effektivitet

Algoritmer och effektivitet. Föreläsning 5 Innehåll. Analys av algoritmer. Analys av algoritmer Tidskomplexitet. Algoritmer och effektivitet Föreläsning 5 Innehåll Algoritmer och effektivitet Algoritmer och effektivitet Att bedöma, mäta och jämföra effektivitet för algoritmer Begreppet tidskomplexitet Undervisningsmoment: föreläsning 5, övningsuppgifter

Läs mer

Tentamen Objekt-orienterad programmering i Java, 5p distanskurs

Tentamen Objekt-orienterad programmering i Java, 5p distanskurs Tentamen 2006-05-06 Objekt-orienterad programmering i Java, 5p distanskurs Uppsala Universitet Instutitionen för informationsteknologi Avdelningen för datalogi Kursansvarig: Sven-Olof Nyström May 2, 2007

Läs mer

Föreläsning 9 Innehåll

Föreläsning 9 Innehåll Föreläsning 9 Innehåll Träd, speciellt binära träd egenskaper användningsområden implementering Datavetenskap (LTH) Föreläsning 9 HT 2017 1 / 31 Inlämningsuppgiften De föreläsningar som inlämningsuppgiften

Läs mer

TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad.

TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer. Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. 1 (7) TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje uppgift på ett nytt blad. Skriv ditt idnummer på varje blad (så att vi

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II Inledning. Anmälningskod:

Tentamen Programmeringsteknik II Inledning. Anmälningskod: Tentamen Programmeringsteknik II 2016-01-11 Inledning I bilagan finns ett antal mer eller mindre ofullständiga klasser. Några ingår i en hierarki: List, SortedList, SplayList och ListSet enligt vidstående

Läs mer

EDAA20 Föreläsning Klassen ArrayList. Viktiga operationer på ArrayList. Generisk klass

EDAA20 Föreläsning Klassen ArrayList. Viktiga operationer på ArrayList. Generisk klass EDAA20 Föreläsning 11-12 Klassen ArrayList Klassen ArrayList Skriva program som läser data från en textfil och skriver data till en textfil Repetition inför delmålskontroll 2 är en standardklass (i paketet

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion

Objektorienterad Programkonstruktion Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 9 Projektuppgift Collection, Iterator, Composite Christian Smith ccs@kth.se 1 Projektuppgift IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift,

Läs mer

Uno Holmer, Chalmers, :28 Uno Holmer, Chalmers, :28

Uno Holmer, Chalmers, :28  Uno Holmer, Chalmers, :28 ADT:er, datastrukturer och standardklasser i Java Föreläsning 2 (Weiss kap. 6) Datatyp, abstrakt datatyp, datastruktur Några vanliga datastrukturer Tillämpningar Tidskomplexitet Standardklasser Standardalgoritmer

Läs mer

Föreläsning 6 Datastrukturer (DAT037)

Föreläsning 6 Datastrukturer (DAT037) Föreläsning 6 Datastrukturer (DAT037) Fredrik Lindblad 1 2016-11-17 1 Slides skapade av Nils Anders Danielsson har använts som utgångspunkt. Se http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2015/course/dat037 Förra

Läs mer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer Föreläsning 10 ADT:er och datastrukturer ADT:er och datastrukturer Dessa två begrepp är kopplade till varandra men de står för olika saker. En ADT (abstrakt datatyp) är just abstrakt och är inte kopplad

Läs mer

Föreläsning 7. Träd och binära sökträd

Föreläsning 7. Träd och binära sökträd Föreläsning 7 Träd och binära sökträd Föreläsning 7 Träd Binära träd Binärt sökträd som ADT Implementering av binärt sökträd Travestera binärt sökträd Sökning Insättning/borttagning Läsanvisningar och

Läs mer

Grundläggande datalogi - Övning 4

Grundläggande datalogi - Övning 4 Grundläggande datalogi - Övning 4 Björn Terelius November 21, 2008 Definitioner Olika mått på komplexitet Definition En funktion f sägs vara O(g) om det existerar konstanter c, N så att f (n) < cg(n) för

Läs mer

Abstrakta datatyper. Primitiva vektorer. Deklarera en vektor

Abstrakta datatyper. Primitiva vektorer. Deklarera en vektor Abstrakta datatyper 1 Primitiva vektorer Vektorer kan skapas av primitiva datatyper, objektreferenser eller andra vektorer. Vektorer indexeras liksom i C från 0. För att referera en vektor används hakparenteser.

Läs mer

Innehåll. Sökning och hashtabeller. En bilsamling att söka i. En bil-klass att söka efter. Hur hittar vi alla bilar som uppfyller ett annat villkor

Innehåll. Sökning och hashtabeller. En bilsamling att söka i. En bil-klass att söka efter. Hur hittar vi alla bilar som uppfyller ett annat villkor Innehåll Sökning och hashtabeller Henrik Bergström henrikbe@dsv.su.se Sökning i linjära strukturer Söka efter många objekt Sökning efter ett objekt Sekventiell sökning Binär sökning Sökning efter godtyckligt

Läs mer

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / 2008-05-27 Skrivtid: 4 timmar Kontakt person: Nicolina Månsson, tel. 035-167487 Poäng / Betyg:

Läs mer

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Mer om Interface Generiska klasser Undantag Nästlade klasser 1

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P UME UNIVERSITET Datavetenskap 981212 TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P Datum : 981212 Tid : 9-15 HjŠlpmedel : Inga Antal uppgifter : 9 TotalpoŠng : 60 (halva pošngtalet kršvs normalt fšr

Läs mer

Övningen vill visa på vikten av valet av datastruktur, trots att de ofta erbjuder samma funktionalitet genom sina gränssnitt.

Övningen vill visa på vikten av valet av datastruktur, trots att de ofta erbjuder samma funktionalitet genom sina gränssnitt. 1 Samlingar 1.1 Frekvenstabell En Integer är icke-muterbar (precis som String, Float, Boolean et.c.). Ickemuterbarhet har många fördelar, men en nackdel är att ett helt nytt objekt måste skapas när ett

Läs mer

Algoritmer. Två gränssnitt

Algoritmer. Två gränssnitt Objektorienterad programmering E Algoritmer Sökning Linjär sökning Binär sökning Tidsuppskattningar Sortering Insättningssortering Föreläsning 9 Vad behöver en programmerare kunna? (Minst) ett programspråk;

Läs mer

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104, VT 2015) Föreläsning 6

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104, VT 2015) Föreläsning 6 Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104, VT 2015) Föreläsning 6? DAGENS AGENDA Komplexitet Ordobegreppet Komplexitetsklasser Loopar Datastrukturer Några nyttiga regler OBS! Idag jobbar

Läs mer

Föreläsning 5 Innehåll. Val av algoritm och datastruktur. Analys av algoritmer. Tidsåtgång och problemets storlek

Föreläsning 5 Innehåll. Val av algoritm och datastruktur. Analys av algoritmer. Tidsåtgång och problemets storlek Föreläsning 5 Innehåll Val av algoritm och datastruktur Algoritmer och effektivitet Att bedöma och jämföra effektivitet för algoritmer Begreppet tidskomplexitet Det räcker inte med att en algoritm är korrekt

Läs mer

Vad handlar kursen om? Algoritmer och datastrukturer. Vad handlar kursen om? Vad handlar kursen om?

Vad handlar kursen om? Algoritmer och datastrukturer. Vad handlar kursen om? Vad handlar kursen om? Algoritmer och datastrukturer Allmänt om kursen Kort javagrund repetition - Klasser, metoder, objekt och referensvariabler, - Hierarkiska klass strukturer - Arrayer och arrayer av objekt - Collection ramverket

Läs mer

TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer. Läs detta!

TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer. Läs detta! (6) TENTAMEN: Algoritmer och datastrukturer Läs detta! Uppgifterna är inte avsiktligt ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje uppgift på ett nytt blad. Skriv ditt idnummer på varje blad (så att vi inte

Läs mer

Föreläsning 2 Datastrukturer (DAT037)

Föreläsning 2 Datastrukturer (DAT037) Föreläsning 2 Datastrukturer (DAT037) Fredrik Lindblad 1 2016-11-02 1 Slides skapade av Nils Anders Danielsson har använts som utgångspunkt. Se http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2015/course/dat037 Tidskomplexitet

Läs mer

Objektorienterad programmering E. Algoritmer. Telefonboken, påminnelse (och litet tillägg), 1. Telefonboken, påminnelse (och litet tillägg), 2

Objektorienterad programmering E. Algoritmer. Telefonboken, påminnelse (och litet tillägg), 1. Telefonboken, påminnelse (och litet tillägg), 2 Objektorienterad programmering E Algoritmer Linjär sökning Binär sökning Tidsuppskattningar Föreläsning 9 Vad behöver en programmerare kunna? (Minst) ett programspråk; dess syntax och semantik, bibliotek

Läs mer

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod

Föreläsning 3-4 Innehåll. Diskutera. Metod. Programexempel med metod Föreläsning 3-4 Innehåll Diskutera Vad gör programmet programmet? Föreslå vilka satser vi kan bryta ut till en egen metod. Skriva egna metoder Logiska uttryck Algoritm för att beräkna min och max Vektorer

Läs mer

Föreläsning 3-4 Innehåll

Föreläsning 3-4 Innehåll Föreläsning 3-4 Innehåll Listor, stackar, köer Abstrakta datatypen lista listklasser i Java, egen implementering Datastrukturen enkellänkad lista Jämföra element metoden equals, interfacet Comparable Abstrakta

Läs mer

Dugga Datastrukturer (DAT036)

Dugga Datastrukturer (DAT036) Dugga Datastrukturer (DAT036) Duggans datum: 2012-11-21. Författare: Nils Anders Danielsson. För att en uppgift ska räknas som löst så måste en i princip helt korrekt lösning lämnas in. Enstaka mindre

Läs mer

Outline. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Abstrakta klasser. Abstrakta metoder. Abstrakta klasser. Gränssnitt. Uppräkningar (enum) Ahmed Rezine

Outline. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Abstrakta klasser. Abstrakta metoder. Abstrakta klasser. Gränssnitt. Uppräkningar (enum) Ahmed Rezine Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning XII: Interfaces, Enums,, Collections Links for: interfaces, enums, generics, collections Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2017 Abstrakta

Läs mer

Outline. Objektorienterad Programmering (TDDC77) En frukt har ett namn. Man kan lägga en frukt i en korg... Hashing. Undantag. Ahmed Rezine.

Outline. Objektorienterad Programmering (TDDC77) En frukt har ett namn. Man kan lägga en frukt i en korg... Hashing. Undantag. Ahmed Rezine. Outline Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning XIV: Undantag, Design Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Undantag Design Hösttermin 2017 En frukt har ett namn Man kan lägga en frukt i

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning XIV: Undantag, Design Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2017 Outline Hashing Undantag Design Outline Hashing Undantag Design En frukt

Läs mer

Outline. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Lösningen heter Collection. Collection gränsnittet. Collection. Iterable. Ahmed Rezine.

Outline. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Lösningen heter Collection. Collection gränsnittet. Collection. Iterable. Ahmed Rezine. Outline Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning XIII: Kollektioner (kont.) [hashing, iteratorer], Undantag Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Collection Iterable Undantag

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Abstrakta datatyper Listor Stackar

Läs mer

Föreläsning 3 Innehåll

Föreläsning 3 Innehåll Föreläsning 3 Innehåll Jämföra element interfacen Comparable och och Comparator Implementera generiska klasser Exceptions Dokumentationekommentarer javadoc Enhetstestning - junit Datavetenskap (LTH) Föreläsning

Läs mer

Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält. Avbildning är en speciell typ av lista HashMap.

Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält. Avbildning är en speciell typ av lista HashMap. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2008 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Innehåll Föreläsning 4 Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält.

Läs mer

Laboration A Objektsamlingar

Laboration A Objektsamlingar Laboration A Objektsamlingar Avsikten med laborationen är att du ska träna på att använda ett par objektsamlingar. Uppgift 1 Titta genom föreläsningsunderlaget DA129AFAHT07.pdf och testkör exemplen (se

Läs mer

Föreläsning 12. Länkade listor

Föreläsning 12. Länkade listor Föreläsning 12 Länkade listor Jämför en array med en länkad lista m in n e t Array (med 5 element): + effektiv vid hämtning - ineffektiv vid insättning och borttagning Länkad lista (med 5 element): + effektiv

Läs mer

Begreppet subtyp/supertyp i Java. Mera om generik. Generik och arv. Generik och arv. Innehåll

Begreppet subtyp/supertyp i Java. Mera om generik. Generik och arv. Generik och arv. Innehåll Mera om generik Begreppet subtyp/supertyp i Java Innehåll Wildcards Vektorer och generik Supertyper för en viss klass C är alla klasser från vilka C ärver och alla interface som klassen implementerar.

Läs mer

Tentamen, Algoritmer och datastrukturer

Tentamen, Algoritmer och datastrukturer UNDS TEKNISKA ÖGSKOA (6) Institutionen för datavetenskap Tentamen, Algoritmer och datastrukturer 23 8 29, 8. 3. Anvisningar: Denna tentamen består av fem uppgifter. Totalt är skrivningen på 36 poäng och

Läs mer

Tentamen. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 20 januari 2005

Tentamen. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 20 januari 2005 Tentamen Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP 20 januari 2005 Examinator: Johan Karlsson Skrivtid: 16-22 Hjälpmedel: Maximalt en av följande böcker: Barnes & Kölling: Objects First With Java a practical

Läs mer

Stackar, köer, iteratorer och paket

Stackar, köer, iteratorer och paket Stackar, köer, iteratorer och paket Programmering för språkteknologer 2 Sara Stymne 2013-09-18 Idag Paket Stackar och köer Array resp länkad struktur Iteratorer Javadoc Kommentarer lab 1 Bra att de flesta

Läs mer

Samlingar, Gränssitt och Programkonstruktion! Förelasning 11!! TDA540 Objektorienterad Programmering!

Samlingar, Gränssitt och Programkonstruktion! Förelasning 11!! TDA540 Objektorienterad Programmering! Samlingar, Gränssitt och Programkonstruktion! Förelasning 11!! TDA540 Objektorienterad Programmering! Samlingar Vi kommer att behöva hantera samlingar av objekt - Har oftast använd Array (fält) - Bra om

Läs mer