LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet"

Transkript

1 LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

2 INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN- INGSSYSTEM AFFÄRSPROCESSER 5 1. MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING 5 2. LEVERANS 5 LEDNINGSPROCESSER 6 3. AFFÄRSPLAN 6 4. ORGANISATION & RESURSPLANERING 6 Organisation Resursplanering Personal PERSONALPOLICY 7 LEDARSKAPSFILOSOFI 8 5. DOKUMENTHANTERING OCH KOMMUNIKATION 8 6. PLANERING & EKONOMI 8 7. & UTVECKLING VERKSAMHET 8 STÖDPROCESSER 9 LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITETS- & MILJÖLEDNING KVALITETSPOLICY 10 MILJÖPOLICY 11 2

3 KORT OM... BOLAGET Bröderna Näslund Byggare AB startade sin verksamhet Med ett drygt 30-tal anställda, varav cirka 25 hantverkare, har bolaget de senaste tre räkenskapsåren haft en omsättning på mellan 47 mkr och 74 mkr och en vinstmarginal på cirka fem procent. VÅR VISION Med en omsättning på 140 mkr och en marginal på cirka tio procent upplevs Bröderna Näslund Byggare som Stockholmsområdets mest attraktiva leverantör av ROT-uppdrag upp till 20 mkr kronor. VÅR MISSION Genom att utveckla nya affärer skapar Bröderna Näslund Byggare arbetstillfällen, arbetsglädje och förutsättningar för att samhället ska fungera och utvecklas. VÅRT LEDNINGSSYSTEM Ledningssystemet för Bröderna Näslund Byggares verksamhet är egenutvecklat och anpassat till bolagets ledningsfilosofi, organisation och företagskultur. Ledningssystemet omfattar bolagets hela verksamhet Affärsprocess, Ledningsprocesser och Stödprocesser enligt huvudprocesskartan nedan. 3 AFFÄRSPLAN 4 ORGANISATION & RESURS- PLANERING 5 DOKUMENT- HANTERING & KOMMUNIKATION 6 PLANERING & EKONOMI 7 & UTVECKLING VERKSAMHET LEDNINGSPROCESSER KUNDBEHOV AFFÄRS- 1 MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING 2 LEVERANS PROCESS KUND- TILLFREDS- STÄLLELSE STÖDPROCESSER 8 PERSONAL & KOMPETENS- UTVECKLING 9 MILJÖ, ARBETSMILJÖ & SÄKERHET 10 UPPDRAG 11 EKONOMI & VERKSAMHETS- STÖD 3

4 Bolagets vision, mission, kvalitetspolicy och miljöpolicy är grundstenarna för BNB:s ledningssystem och viktiga fundament för BNB:s affärsplan. Bolagets affärsstrategi baseras på dessa grundstenar och affärsplanens handlingsplan beskriver hur strategin ska genomföras. Innehållet i affärsplanens handlingsplan har brutits ner i rutiner och policys för samtliga bärande delar av bolagets processer. Rutinerna återfinns i någon av de fem ledningsprocesserna och de berättar om vilka funktioner och tjänster som omfattas av och ansvarar för att rutinen följs. Alla rutiner återfinns även i bolagets tjänstebeskrivningar. I ledningsprocess 7 - Uppföljning & utveckling verksamhet - redovisas bland annat hur rutiner och processer följs upp, samt resultatet av dessa kontroller och revisioner. De två affärsprocesserna Marknadsföring & försäljning och Leverans beskriver hur bolaget utifrån ett kundbehov levererar sina kvalitets- och miljösäkrade produkter. BNB:s fyra stödprocesser samlar alla de dokument och verktyg som används i den dagliga operativa driften av verksamheten. Arbetet styrs av beslutade rutiner och processer, som återfinns under affärsoch ledningsprocesserna. VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING Bolagets ledningssystem för kvalitets- och miljösäkring utgör en integrerad del av ledningssystemet och uppfyller kriterierna för ISO 9001 respektive ISO I samarbete med Ragnsells Miljökonsulter har bolaget inlett en process för att certifieras i enlighet med dessa system. Bolagets kvalitets- och miljöledning utgår från framtagna riskinventeringar, kvalitets- och miljömål samt krav för bolagets fyra leveransprocesser totalentreprenader, generalentreprenader, försäkringsskador och byggservice. Beslutade mål revideras och fastställs årligen och kraven i leveransprocesserna revideras, utvecklas och fastställs löpande. Till de årliga kvalitets- och miljömålen kopplas konkreta handlingsplaner. För att uppfylla kvalitets- och miljömålen samt leveransprocessernas krav är dessa nedbrutna i rutiner och konkreta insatser, som samtliga återfinns i ansvariga funktioners och medarbetares tjänstebeskrivningar. I det dagliga arbetet görs uppföljning av ledningssystemet främst på funktions- och medarbetarnivå - att funktionerna/medarbetarna följer de rutiner som omfattas av medarbetarnas tjänstebeskrivningar. Bolagets processer mäts även genom avvikelserapporter, stickprov och planerade kontroller via fastlagda rutiner. Bolagets kvalitets- och miljöledning revideras årligen genom såväl intern som extern revison. 4

5 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDNINGSSYSTEM AFFÄRSPROCESSER Bröderna Näslund Byggares (BNB) affärsprocess utgår från kundens behov och syftar till att via marknadsföring och försäljning samt definierade leveransprocesser leverera en kvalitets- och miljösäkrad produkt. 3 AFFÄRSPLAN 4 ORGANISATION & RESURS- PLANERING 5 DOKUMENT- HANTERING & KOMMUNIKATION 6 PLANERING & EKONOMI 7 & UTVECKLING VERKSAMHET 1. MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING LEDNINGSPROCESSER Operativt ansvarig för marknadsföring är vice VD. Operativt ansvarig för försäljning är VD. KUNDBEHOV AFFÄRS- 8 PERSONAL & KOMPETENS- UTVECKLING 1 MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING 2 LEVERANS STÖDPROCESSER 9 MILJÖ, ARBETSMILJÖ & SÄKERHET 10 UPPDRAG PROCESS 11 EKONOMI & VERKSAMHETS- STÖD KUND- TILLFREDS- STÄLLELSE BNB:s marknadsföring och försäljning styrs av affärsplanens marknadsföringsstrategi och genomförs enligt årliga separat marknadsförings- och försäljningsplaner och dess handlingsplaner. Planerna revideras och godkänds årligen av företagsledningen. 2. LEVERANS Operativt ansvarig för leverans av bolagets produkter är VD. Leveransprocessen är den mest omfattande delen av bolagets verksamhet. BNB:s produkter levereras i definierade uppdrag enligt fyra separata leveransprocesser, som är anpassade till leveransens entreprenadform och förutsättningar totalentreprenader, generalentreprenader, försäkringsskador och byggservice. De rutiner som är är direkt kopplade till ett uppdrag ingår som en integrerad del av respektive leveransprocess. Leveransprocesserna revideras löpande och fastställs årligen av företagsledningen. Kvaliten på leveransen av bolagets tjänster säkerställs dels genom BNB:s kvalitetspolicy, dels via fastställda rutiner för egenkontroller och rapportering av avvikelser. 5

6 LEDNINGSPROCESSER KUNDBEHOV 3 AFFÄRSPLAN AFFÄRS- 8 PERSONAL & KOMPETENS- UTVECKLING BNB:s ledningsprocesser styr och ger riktlinjer och ramar för bolagets affärs- och stödprocesser. 4 ORGANISATION & RESURS- PLANERING 1 MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING 5 DOKUMENT- HANTERING & KOMMUNIKATION LEDNINGSPROCESSER 2 LEVERANS STÖDPROCESSER 9 MILJÖ, ARBETSMILJÖ & SÄKERHET 10 UPPDRAG 6 PLANERING & EKONOMI 3. AFFÄRSPLAN Operativt ansvarig för bolagets affärsplan är vice VD. BNB:s affärsplan utgår från bolagets vision, mission, kvalitetspolicy och miljöpolicy, som även utgör delar av planen. Affärsplanen beskriver bolagets produkter, dess marknad och konkurrenter samt bolagets och verksamhetens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Baserat på denna kartläggning berättar affärsplanen om bolagets affärsstrategi och planerade finansiella utveckling för de kommande fem åren. Med utgångspunkt från affärsstrategin avslutas affärsplanen med en handlingsplan. Affärsplanen revideras och godkänns årligen av företagsledningen. 4. ORGANISATION & RESURSPLANERING 7 & UTVECKLING VERKSAMHET PROCESS 11 EKONOMI & VERKSAMHETS- STÖD KUND- TILLFREDS- STÄLLELSE Operativt ansvarig för bolagets organisation och resursplanering är VD. BNB:s organisationsuppbyggnad och ledningsfilosofi syftar till att föra ut operativa beslut relaterade till affärsprocessen så nära leveransstället (arbetsplatsen) som möjligt. Övriga funktioner syftar till att stödja, säkerställa och skapa förutsättningar för utveckling av leveransprocesserna se organisationsscheman över funktioner och ledning på nästa sida. Organisation BNB:s företagsledning består av VD och övriga tjänstemän och projektledare. Företagsledningens främsta uppgift är att löpande utvärdera samt ta beslut om effektiviseringar och utveckling av bolagets affärsprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. VD har ett övergripande ansvar för bolagets hela verksamhet i enlighet med styrelsens VD-instruktion (4.1.2). VD har ett operativt ansvar för ledningen av bolagets affärsprocess, som utgör den största delen av bolagets verksamhet. Vice VD har främst operativt ansvar för bolagets ledningsprocesser, vilket inkluderar uppföljning, kontroll och utveckling av processerna. Vice VD rapporterar till VD. VERKSAMHETS- UTVECKLING Vice VD NYPRODUKTION & ROT > KR SAMT BYGGSERVICE En projektledare (VD) UNDER- ENTREPRENÖRER MED RAMAVTAL ORGANISATION VD FÖRSÄKRINGSSKADOR < KR Tre projektledare ARBETSLEDARE BNB:S HANTVERKARE EKONOMI & ADMINISTRATION Ekonomiansvarig LACKERING & YTBEHANDLING Lackeringsansvarig 6

7 Funktionen ekonomi- och administration har operativt ansvar för bolagets samtliga ekonomifunktioner, vilket inkluderar bokföring, leverantörsfakturor, kundfakturor och löneadministration. Ekonomiansvarige rapporterar till VD. Leveransavdelningarna Nyproduktion & ROT > kr samt byggservice och Försäkringsskador < 2000 kr planerar och leder den dagliga leveransen av bolagets produkter, vilket inkluderar kalkyler, anbud, avtal, inköp och löpande resurssättning. Avdelningarnas projektledare rapporterar till VD. Varje leveransställe (produktionsplats för ett uppdrag) har en eller flera arbetsledare, som i vissa uppdrag på delegation från uppdragets projektledare planerar det dagliga arbetet, leveransställets inköp och samordning av underleverantörer. Arbetsledarna är kollektivanställda och utses uppdrag för uppdrag. Arbetsledarna och hantverkare rapporterar till utsedd projektledare för respektive uppdrag. Resursplanering Företagsledningen tar beslut om hur bolagets verksamhet ska organiseras, dimensioneras och resurssättas i enlighet med bolagets affärsplan och löpande enligt kundernas efterfrågan. Resursplanering för leveransprocessens uppdrag sker inom ramen för uppdragen och i enlighet med de fyra separata leveransprocessernas riktlinjer och rutiner. Inköp Operativt ansvarig för bolagets inköp är VD. Inköp görs i första hand av godkända leverantörer, med vilka bolaget har avtal. Avtal som tecknas med leverantörer ska innehålla information om bolagets kvalitets- och miljöpolicy samt krav på att leverantören i första hand föreslår och väljer produkter och tjänster som är bästa val ur kvalitets- och miljösynpunkt. Inköp för leveransprocessens projekt sker inom ramen för projekten och i enlighet med de fyra separata leveransprocessernas). Inköpsansvar och inköpsrätt för bolagets övriga verksamhet anges i bolagets inköpsrutiner och i respektive tjänstebeskrivning. Personalens inköp av maskiner, verktyg och arbetskläder regleras av separata inköpsrutiner. Personal Operativt ansvarig för bolagets personaladministration är ekonomiansvarig. Arbetet med och för bolagets medarbetare bygger på BNB:s personalpolicy och ledarskapsfilosofi, som i sin tur är baserade på BNB:s vision och mission. PERSONALPOLICY Det är bolagets målsättning att varje enskild medarbetare utifrån dennes förutsättningar ständigt ska få ett växande inflytande och ansvar över sitt eget arbete och de uppdrag denne arbetar i. På så sätt ska alla medarbetare ges möjlighet att utvecklas både i sina roller i bolaget och som människor. Det ska i sin tur leda till att alla BNB:s medarbetare respekteras för deras yrkeskunnande och viktiga bidrag till samhällsutvecklingen. 7

8 LEDARSKAPSFILOSOFI BNB tror på människors vilja och förmåga att utvecklas. Utveckling är ett resultat av ökat ansvar, rätt stöd och ömsesidig respekt. 5. DOKUMENTHANTERING & KOMMUNIKATION BNB:s rutiner för bolagets hantering av dokument och dess externa och interna kommunikation syftar främst till att säkerställa leveransen av bolagets produkter utifrån uppställda kvalitets- och miljökrav. Bolagets dokumenthantering och kommunikation utgör även ett verktyg för att stärka bolagets image och identitet. Dokumenthantering Operativt ansvarig för bolagets dokumenthantering är vice VD. BNB:s rutiner för dokumentstyrning syftar till att säkerställa att de dokument som styr bolagets verksamhet är kvalitetssäkrade och lätta att komma åt för behöriga användare, vilket även omfattar dokument för intern och extern kommunikation. Framtagna rutiner styr och fastställer behörighet att besluta, producera och uppdatera bolagets dokument. Kommunikation Operativt ansvarig för bolagets kommunikation är vice VD. BNB:s kommunikationsplan syftar främst till att beskriva hur bolaget kommunicerar med sina målgrupper, säkerställer att nödvändig information når dessa och genom vilka kommunikationsvägar. Kommunikationsplanen tas fram och beslutas årligen av företagsledningen. 6. PLANERING & EKONOMI Operativt ansvarig för bolagets planering och uppföljning av bolagets ekonomi är vice VD. Företagsledningen tar årligen beslut om bolagets resultat- och likviditetsbudget i enlighet med beslutad affärsplan. Operativt ansvarig för planering och uppföljning av bolagets ekonomi (vice VD) kontrollerar, följer upp och rapporterar beslutad resultat- och likviditetsbudget, tar fram prognoser för resultat och kontrollerar bolagets inköp. Resultaten rapporteras månadsvis till företagsledningen. 7. & UTVECKLING VERKSAMHET Operativt ansvarig för uppföljning och utveckling av bolagets verksamhet är vice VD. Med utgångspunkt från BNB:s affärsplan sätter företagsledningen årligen mål för bolagets verksamhet. Målen och verksamhetens processer och rutiner följs och mäts löpande. Resultatet presenteras för företagsledningen, som analyserar eventuella behov av förändring och tillsättande av nödvändiga resurser. Genom dessa analyser och beslut driver företagsledningen bolagets utveckling. 8

9 STÖDPROCESSER KUNDBEHOV 3 AFFÄRSPLAN AFFÄRS- 4 ORGANISATION & RESURS- PLANERING 1 MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING 5 DOKUMENT- HANTERING & KOMMUNIKATION LEDNINGSPROCESSER 6 PLANERING & EKONOMI 2 LEVERANS 7 & UTVECKLING VERKSAMHET PROCESS KUND- TILLFREDS- STÄLLELSE BNB:s fyra stödprocesser samlar alla de dokument och verktyg som används i den dagliga operativa driften av verksamheten. Arbetet styrs av beslutade rutiner och processer, som återfinns under affärs- och ledningsprocesserna. STÖDPROCESSER 8 PERSONAL & KOMPETENS- UTVECKLING 9 MILJÖ, ARBETSMILJÖ & SÄKERHET 10 UPPDRAG 11 EKONOMI & VERKSAMHETS- STÖD 9

10 LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITETS- & MILJÖSÄKRING De delar av ledningssystemet som säkerställer bolagets kvalitetsledning och miljöledning utgår från kriterierna för ISO 9001 och ISO Bolaget har inlett en process i samarbete med Ragnsells Miljökonsulter för att certifieras i enlighet med dessa system. BNB inventerar årligen verksamhetens kvalitetsrisker. Dessa ligger till grund för övergripande kvalitetsmål, som bryts ner i årliga mål och konkreta handlingsplaner. Förutom dessa mål och planer styrs kvalitetsarbetet av fastställda processer för bolagets fyra leveransprocesser totalentreprenader, generalentreprenader, försäkringsskador och byggservice. Ledningssystemet för miljösäkring är uppbyggt enligt samma system, kompletterat av en omfattande miljöutredning, årlig inventering av gällande lagkrav samt rutiner för konkreta miljöåtgärder. För att säkerställa att handlingsplanerna genomförs och leveransprocesserna följs är dessa nedbrutna i konkreta rutiner och insatser, som samtliga återfinns i ansvariga funktioners och medarbetares tjänstebeskrivningar. I det dagliga arbetet görs uppföljning av ledningssystemet främst på funktions- och medarbetarnivå att funktionerna/medarbetarna följer de rutiner som omfattas av medarbetarnas tjänstebeskrivningar. Bolagets processer mäts även genom avvikelserapporter, stickprov och planerade kontroller. Bolagets kvalitets- och miljöledning revideras årligen genom såväl intern som extern revison. KVALITETSPOLICY Bröderna Näslund Byggares mål är att i alla uppdrag uppnå rätt kvalitet. Med rätt kvalitet menar vi att: vi i uppdraget följer alla gällande lag- och branschregler, därutöver fullt ut levererar enligt köparens beställning och förväntningar samt skapar ett mervärde för vår uppdragsgivare, våra medarbetare och ägare. Vi arbetar målinriktat för att: ständigt förbättra ledningssystemet, alla medarbetare ska visa engagemang för att alltid uppnå rätt kvalitet och aktivt arbeta med ständiga förbättringar och för att våra uppdragsgivare i en nära dialog med oss ska få möjlighet att bidra med idéer och kritik, som utvecklar verksamheten. Våra övergripande kvalitetsmål är att: Öka samtliga medarbetares engagemang för att minimera bolagets definierade kvalitetsrisker. Ständigt utveckla styrningen och kontrollen av bolagets pågående uppdrag. Vårt arbetssätt Så här arbetar vi för att säkerställa rätt kvalitet och ständiga förbättringar: VI PLANERAR Vi tar varje år fram ett antal kvalitetsmål och en handlingsplan för att nå målen. Målen ska ständigt göra oss bättre. Inget av våra uppdrag är det andra likt. Därför planerar vi alla våra uppdrag i detalj. 10

11 VI GÖR RÄTT Vi har detaljerade checklistor för hur vi genomför våra olika typer av uppdrag större totalentreprenader och generalentreprenader samt försäkringsskador och byggserviceuppdrag. Och alla våra anställda har tydliga ansvarsbeskrivningar kopplade till lika tydliga rutiner. VI UTVÄRDERAR Varje år genomför vi både interna och externa revisioner av vårt ledningssystem för kvalitets- och miljösäkring. Genom besiktningar av varje uppdrag och genom att åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar säkerställer vi att våra uppdragsgivare är nöjda med vårt arbete. Vi träffar också våra uppdragsgivare genom kundaktiviteter och kundmöten. Då lyssnar vi på deras förslag till förbättringar och vad de tror om våra idéer. VI FÖRBÄTTRAR På schemalagda ledningsgruppsmöten, veckovisa projektmöten och regelbundna lagmöten med samtliga medarbetare samlar vi in erfarenheter från genomförda uppdrag. Vi frågar efter och tar in konkreta exempel på hur vi ständigt kan utveckla våra processer och arbetssätt. Samtidigt diskuterar vi våra kunders idéer och kritik. Resulterar dessa dialoger i en förändring, informeras alla anställda och förändringen ligger alltid till grund för en revidering av de individuella ansvarbeskrivningarna och rutinerna. MILJÖPOLICY Bröderna Näslund Byggare AB:s målsättning är att minimera bolagets negativa inverkan på vår gemensamma miljö. Vi gör det genom att i den dagliga verksamheten uppfylla gällande miljölagstiftning samt genom att i vår produktion, i våra beslut och i vårt samarbete med beställare och leverantörer arbeta proaktivt med att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar. Inom bolaget arbetar vi för att minska bolagets påverkan på miljön genom: mer effektiva transporter och lägre drivmedelsförbrukning, hanteringen av verksamhetens avfall, val av underentreprenörer, reducerad materialförbrukning och reducerad lokal påverkan via buller, damm och vibrationer. I samverkan med våra beställare och samarbetspartners arbetar vi för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att: ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer och avtalspartners och föreslå miljöanpassade lösningar för våra beställare. 11

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern revision 3 Utbildning 4 Referenser 4 DOKUMENTATION

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ INNEHÅLL 1 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING... 1 1.1 KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY... 1 1.2 ORGANISATION... 2 1.3 LEDNINGSSYSTEM... 2 1.4 DOKUMENTSTYRNING... 2 1.5 KOMMUNIKATION... 3 1.6 FÖRBÄTTRINGAR OCH AVVIKELSER...

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019 Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 15 maj 2019 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens ska

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)

Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017) Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017) Krav på: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 2017-04-26 117 41 Stockholm Sida 0 av 11 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Utfärdare... 3 Revisorer...

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

POLICY Rutin: 4.0 Ersätter: Giltig från: Utgåva: 3 Sida: 1 (6) Fastställt av: Anders Johansson Datum:

POLICY Rutin: 4.0 Ersätter: Giltig från: Utgåva: 3 Sida: 1 (6) Fastställt av: Anders Johansson Datum: Rutin: 4.0 Ersätter: 17-10-03 Giltig från: 18-05-23 Utgåva: 3 Sida: 1 (6) Kvalitetspolicy Andersons Elektriska i Mjölby AB, skall genom att aktivt integrera kvalitetsfrågor i hela sin verksamhet minimera

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

2.1 Omfattning Denna policy gäller alla NCC:s affärsområden och verksamheter.

2.1 Omfattning Denna policy gäller alla NCC:s affärsområden och verksamheter. NCC:s hållbarhetspolicy 1. Inledning Det krävs stora förändringar i samhället om vi på ett effektivt sätt ska kunna ta itu med globala utmaningar som klimatförändringarna och överkonsumtionen av resurser

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag OBS! Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets-,

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy KUN 2012-09-25, p 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-11 KUN 2012/199 Handläggare: Anne-Marie Mellquist Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy 2012-2014 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

ATLANTIC SECURITY AB

ATLANTIC SECURITY AB Kvalitetsmanual För våra kunder ATLANTIC SECURITY AB den 11 mars 2016 Skriven av: Ronny Sandell Kvalitetsmanual För våra kunder Inledning Denna kvalitetsmanual riktar sig främst till Atlantic Securitys

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Kvalitets- och miljöledning

LUNDS UNIVERSITET. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Företagets logotyp. Plats för företagets logotyp 1

Företagets logotyp. Plats för företagets logotyp 1 öretagets logotyp 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Miljöpolicy Miljöpolicy

Miljöpolicy Miljöpolicy För Stage & EventLight är det naturligt som ett modernt företag att arbeta nära verksamheten för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist Agenda 2015-08-27 Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt 1 Normer och regler Normer och regler Marie Ahlqvist Projekt som arbetsform Olika typer av projekt Ställer olika

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Välkomna! VBEF05, Anne Landin maj Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting.

Välkomna! VBEF05, Anne Landin maj Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. 2013 04 29 Kvalitets och miljösystem? Kontrollansvarig? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Hur ska kontrollen fungera? Med utveckling

Läs mer

Miljöledningssystem Sammanfattande punkter

Miljöledningssystem Sammanfattande punkter Miljöledningssystem Sammanfattande punkter 2017-06-12 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-06-12 1 1. Miljöutredning Definiera och beskriv verksamhetens omfattning med hänsyn till

Läs mer

Allmänt om vårt miljöarbete

Allmänt om vårt miljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt miljöarbete Miljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem. Vi genomgår för närvarande miljöutbildning inom EIO-Q Ledningssystem och avser att certifiera oss

Läs mer

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ enligt ISO 14001:2004 Ett sammandrag Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem

Läs mer

POLICY OCH ARBETSRUTINER Våra struktuterade arbetstsätt är en framgångsfaktor

POLICY OCH ARBETSRUTINER Våra struktuterade arbetstsätt är en framgångsfaktor POLICY OCH ARBETSRUTINER Våra struktuterade arbetstsätt är en framgångsfaktor Sid 2 Sammanfattning Målsättning Praktik Sid 3 Gemab Policy Kvalitetspolicy Arbetsmiljöpolicy Miljöpolicy Sid 4 Våra rutiner

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna gröna gubbar : lagspel, personligt ledarskap, ambition proaktivitet Mats Bjelkevik

Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna gröna gubbar : lagspel, personligt ledarskap, ambition proaktivitet Mats Bjelkevik Vi har höga ambitioner på Indoor och vill utmana oss själva och branschen genom att på riktigt utgå från våra kunders behov. Genom att konstant hålla vår utvecklingskurva högre än konkurrenternas utvecklar

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Dok. Nr: VE-00072-Q Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00072-Q Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsgruppen... 4 Kvalitets och miljögruppen... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning...

Läs mer

Inköpspolicy Miljöledningssystemet

Inköpspolicy Miljöledningssystemet Utgivare: Joachim Lundberg Publiceringsdatum: 2016-02-03 Senast sparat: 2016-02-03 14:58 : Version: 1.0 Dokumentstatus: Godkänd SE-118 60 Stockholm, Sweden, Telefon: +46 (0)8 51 90 90 00 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Hållbarhetsrapport. Woody Bygghandel AB Version 1.0

Hållbarhetsrapport. Woody Bygghandel AB Version 1.0 Hållbarhetsrapport Woody Bygghandel AB 2017 Version 1.0 Om Hållbarhetsrapporten Denna Hållbarhetsrapport lämnas av styrelsen i Woody Bygghandel AB som en fristående handling till årsredovisningen enligt

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 Revisionskriterier Frågor Revisorns anteckningar Tema: Ledarskap och åtagande ISO 14001:2015, kap 5.1 Tema: Miljöpolicy ISO 14001:2015, kap 5.2 SFS 2009:907

Läs mer

Du gör skillnad för människan i vardagen!

Du gör skillnad för människan i vardagen! Medarbetarplan Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1. Medarbetarsamtal 2. Uppföljningssamtal 3. Resultatsamtal 4. Lönesamtal Du gör skillnad för människan i vardagen! Innehållsförteckning Min medarbetarplan

Läs mer