Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun"

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2011: Planavdelningen Gustaf Nyman, Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl Borsökna Eskilstuna kommun Mesta 6:40 Planbeskrivning Planprocessen normalt planförfarande utan program I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. Detaljplanen godkänns av stadsbyggnadsnämnden innan den antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft.

2 Eskilstuna kommun 2 (17) INLEDNING Handlingar Utredningar Bakgrund Syfte Planbeskrivning och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Illustrationskartor Under planarbetet har följande utredningar upprättats och tillförts handlingarna: - Dagvattenutredning, Norconsult Markteknisk undersökningsrapport, Grontmij Detaljerad stabilitetsrapport, Grontmij Efter inkommen begäran om planbesked för planläggning av bostäder inom fastigheten Mesta 6:40 gjorde planavdelningen i februari 2011 bedömningen att planläggning är möjlig. Stadsbyggnadsnämnden gav i december 2011 planavdelningen i uppdrag att starta arbetet med att ta fram detaljplan för del av Mesta 6:40 m.fl. Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra för bostäder i form av friliggande villabebyggelse, parhus, radhus eller kedjehus inom fastigheten Mesta 6:40. Planen ska ge flexibla byggrätter med möjlighet till en variation av byggnadstyper. Detaljplanen ska även omfatta fem befintliga parhus som byggts utan stöd av detaljplan, samt möjliggöra för parkering till Borsöknabadet. Planerad ny bebyggelse kan ses som en utveckling av den befintliga bebyggelsen i ett sammanhängande område med enfamiljshus och innebär förtätning av bostäder i redan befintligt bostadsområde. Plandata Läge och areal Planområdets avgränsning Markägande Området är beläget i Borsökna, ca 6 km söder om Eskilstuna centrum. Området omfattar ca 8 ha. Området avgränsas i väster av Borsöknavägen och angränsande villabebyggelse, i norr av Borsöknabäcken och skog, i öster av angränsande skogsfastighet och i söder av Faskungevägen och angränsande villabebyggelse. Området berör 15 fastigheter, nedan redovisas ägandeförhållanden och area för respektive fastighet. Fastighet Area Ägare Mesta 6:40 Ca 5,7 ha Faskunge fastigheter AB (del av) Mesta 5:11 Ca 1,6 ha Privatperson (del av) Mesta 5:1 Ca kvm Eskilstuna kommun (del av) Mesta 6:45 (del av) Ca kvm Eskilstuna kommun

3 Eskilstuna kommun 3 (17) Mesta 5: kvm Mentor i Eskilstuna Fastighetsutveckling AB Mesta 5: kvm Privatperson Mesta 5: kvm Privatperson Mesta 5: kvm Privatperson Mesta 5: kvm Privatperson Mesta 5: kvm Privatperson Mesta 5: kvm Privatperson Mesta 5: kvm Privatperson Mesta 5: kvm Privatperson Mesta 5: kvm Privatperson Mesta 5: kvm Privatperson Kommunala ställningstaganden Översiktsplan I översiktsplan för Eskilstuna kommun, Översiktsplan 2030 (antagen ), pekas området ut som utbyggnadsområde för bostäder. Området ligger inom den del av stadsbygden som ska byggas ut enligt förtätningsprincipen. Föreslagen planering har således stöd i kommunens översiktliga planering. Årsplan Detaljplan Grönstrukturplan Miljöbedömning I kommunens Årsplan 2015 sätts fokus på stadsläkning, förtätning och att utveckla kopplingarna mellan stadsdelarna i enighet med översiktsplanen. Minst 300 nya bostäder ska byggas varje år. Detaljplanen för Mesta 6:40 är en del i att uppnå målen i årsplanen genom att förtäta Borsökna med fler bostäder. I Eskilstuna kommuns grönstrukturplan, antagen , pekas området ut som stadsdelsnära natur och grannskapets grönområde utan närmare precisering. Området omfattas idag inte av detaljplan. För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga naturvärden eller kulturmiljövärden berörs. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Klimatplan I kommunens klimatplan, antagen , anges mål för energiförbrukning och förnybar energi. Kommunens mål för förnybar energi anger att senast 2020 ska 20 % av fastighetsägarna i kommunen producera el eller värme från sol eller vind i anslutning till sin fastighet. Solkartan för Eskilstuna kommun visar på att det finns goda förutsättningar för produktion av solel inom planområdet. Befintliga byggnader pekas i stor utsträckning ut som mycket lämplig för solfångare. Solkartan bör beaktas vid projektering av solfångare på befintliga och tillkommande byggnader inom planområdet.

4 Eskilstuna kommun 4 (17) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur och kultur Mark och vegetation Området är i dagsläget en jordbruksfastighet av skiftande karaktär. Under inventeringar med kommunens biolog har områden med värdefull artrik natur avgränsats och föreslagen ny bebyggelse föreslås där påverkan på värdefull natur bedöms som liten. Närområdet innehåller artrik skog som har stora rekreationsvärden. Den geotekniska utredningen anger att området begränsas i väster av en höjdrygg med isälvsmaterial och i öster av en höjd med morän eller berg. Området med de befintliga husen ligger på en höjd på ca +25 vilken sluttar ned mot ett kärr. Övriga delar av området är relativt flacka med en nivå mellan ca +21 och +22. Större delen av området utgörs av ängs- och åkermark med några åkerholmar. I det nordvästra området finns ett vattenområde av främst kärrkaraktär. I nordost begränsas området av ett skogsområde med sly och lövskog. Planen medför att tidigare ej ianspråktagen ängs- och åkermark tas i anspråk för småhusbebyggelse. Planen anger en faktor för högsta andel hårdgjord yta på kvartersmark vilket syftar till att motverka att gröna ytor tas i anspråk för hårdgjorda ytor. För parkeringsplatserna ska ytorna ej hårdgöras utan får utföras med t.ex. grus eller armerat gräs. I angränsning till villabebyggelsen anläggs naturmark som barriär mot ny bebyggelse och för att skapa släpp mot Faskungevägen och angränsande skogspartier.

5 Eskilstuna kommun 5 (17) Geotekniska förhållanden, skredrisk, grundläggning Grontmij har på uppdrag av planavdelningen tagit fram en geoteknisk undersökning för planområdet. Dessutom finns en geoteknisk kartering för att studera grundförhållandena inom ett större område i Mesta togs fram 1968, karteringens resultat har delvis använts som underlag. Befintliga hus För de befintliga husen inom området gränsar de till en höjdrygg av isälvsmaterial i väster. Från denna sluttar marken nedåt mot ett kärr med ca 6 m torv vilken underlagras av siltig sand till mellan 16 och minst 24 m i undersökta punkter. I en punkt har även lera med 3 m mäktighet registrerats. Norr om kärret ligger de befintliga husen på en höjd vilken utgörs av utfyllt material av block och grus mellan 2-6 m mäktighet. Under fyllningen finns lös lera vilken har konsoliderat för belastningen av fyllningen. Ingen lera har konstaterats i nu utförda punkter nära husen. Söder om de befintliga husen sluttar marken uppåt och övergår i sand. Nyexploatering För delen av planen som omfattas av ny exploatering skiftar markförhållandena inom området. Generellt utgörs jordlagren av 0,5 till 2 m torrskorpelera vilken underlagras av sand eller siltig sand upp till 10 m under markytan, därunder finns sannolikt en fast lagrad morän eller berg. I tre punkter i området har torv med upp till 6 m mäktighet registrerats. Hydrologiska förhållanden Grundvattenrör installerades i två punkter för att undersöka grundvattennivån. Rör G05 installerades strax norr om de befintliga husen, rör G16 i den södra delen av området. Rören installerades på djup 14 respektive 7 m. Detta för att undersöka eventuell hydraulisk koppling med Borsöknasjön. Nivån var i juli 2014 i rör G05 1,33 m under markytan (nivå +21,75) och i rör G16 2,27 m under markytan (nivå +21,83). Nivån i Borsöknasjön var på undersökningsdagen (juni 2014) +23,74. Det innebär alltså att en stor del av området ligger lägre än sjönivån och artesiskt grundvatten kan förväntas. Stabilitetsberäkning Stabilitetsberäkningar har utförts i enlighet med Skredkommissionens anvisningar i rapport 3:95 samt IEG:s rapport 4:2010-Vägledning för tillämpning av Skredkommissionens rapporter 3:95 och 2:96. Stabilitetsanalyserna har utförts genom traditionell beräkning av totalsäkerhetsfaktorer, dvs. s.k. hävdvunnen metod. För de befintliga husen så bedöms husen ha en tillfredsställande säkerhet mot skred. Däremot är marken nedanför husen känslig och uppfyllnad eller annat som ökar belastningen kan leda till skred där. Det bör däremot inte äventyra husen då ev. lösare jordlager under husen har konsoliderat och därmed uppnått tillräcklig hållfasthet för att motstå stora, djupa glidytor. För den föreslagna nyexploateringen så är området relativt flackt med en genomsnittlig lutning på endast några procent. Risk för skred kan allmänt sägas finnas vid slänter med lutning brantare än 1:10 gränsande mot partier med förutsättningar för skred. Ras eller skred inom området för föreslagna hus är

6 Eskilstuna kommun 6 (17) därför osannolikt. Däremot kan lokala stabilitetsproblem uppkomma vid schakt, se vidare under kapitel 6.3. Skred kan även uppkomma i torven vid uppfyllnader som leder till nivåskillnader. Belastningsökning för uppfyllnad eller annat som kan äventyra stabiliteten bör därför undvikas och geotekniskt sakkunnig ska delta i planering och höjdsättning av området. Grundläggningsmetod Områdets geotekniska egenskaper varierar inom relativt små avstånd. Delar med mäktig torv som betecknades med y2, se bild nedan, är känsligt mot belastning och stora sättningar riskerar att uppstå redan vid små lasttillskott. Pålning av byggnader bör därför utföras inom området med torv; y2, se bild nedan. Området y1, uppvisar ingen torv men uppvisar ett lager torrskorpelera ovan sand och silt. Området bedöms klara laster från 1-1,5-våningshus om förekommande torrskorpelera skiftas ur. Med tanke på de skiftande förhållandena mellan lös och fastare jord bör kompletterande geotekniska undersökningar utföras för fastställande av lämplig grundläggningsmetod för respektive hus. Om kompletterande undersökningar inte utförs med hänsyn till att det är farligt att bygga direkt på lera, bör den här delen, y1, också pålgrundläggas. Sanden innehåller silt och därför kan flytjordsproblematik uppstå vid regn i schakter. Hänsyn till detta samt risk för lokala skred ska tas vid schaktarbete. Orienteringskarta för grundläggning Markradon Delar av planområdets västra del ligger inom utpekat högriskområde för markradon enligt radonkarta från Frågan handläggs i samband med bygglovsprövningen, byggnader ska uppföras radonsäkert.

7 Eskilstuna kommun 7 (17) Enligt uppgifter från Länsstyrelsen finns historiska belägg för en handelsträdgård i nära anslutning till planområdet. Handelsträdgårdens utbredning visas i bilden nedan. Inom området har frilandsodling utförts där grönsaker, blommor, potatis, frukt eller bär odlats. Frilandsodlingen lades ned under 1970-talet och flyttade till växthus på andra sidan av Borsöknasjön. Frilandsodlingen kan ha besprutats med DDT, dock är bedömningen att marken innehåller så låga halter att man inte behöver vidta åtgärder vid byggnation. Marken är redan bebyggd och ingen tillkommande bebyggelse tillkommer inom detta område i planen. Planområdets nordvästra del berörs. Området som berörs av frilandsodlingen är redan bebyggt eller i anspråktaget på annat sätt med dammar för kräftodling. Vid det område där ny bebyggelse föreslås finns inga historiska belägg för verksamhet som kan bidragit till markföroreningar. Orangea stjärnan visar handelsträdgårdens placering. Röd markering visar handelsträdgårdens utbredning med frilandsodling. Historik Markföroreningar Kulturmiljövärden Fornlämningar Borsöknaområdet har varit planlagt sedan Planområdet har dock inte varit detaljplanelagt, utan använts som jordbruksfastighet beviljades bygglov för fem parhus med carport i planområdets västra del. Den kommunalt ägda fastigheten Mesta 5:1 används som parkering till Borsöknabadet, ytan är dock inte planlagd för ändamålet och under sommartid är parkeringsytan underdimensionerad. Inga dokumenterade kulturmiljövärden finns inom planområdet. Bebyggelsen begränsas dock i höjd och utbredning för att passa in med angränsande villabebyggelse. Enligt Riksantikvariatämbetets fornsök finns inga kända fornlämningar inom området.

8 Eskilstuna kommun 8 (17) Bebyggelseområden Bostäder Bebyggelsen inom områdets nordvästra del består av fem parhus, uppförda Samtlig bebyggelse inom planområdet är uppförd i ett våningsplan med trä som fasadmaterial. Befintliga parhus inom planområdet. Detaljplanen möjliggör för bostadsändamål och ger en flexibel byggrätt som möjliggör för både fristående villa, par-, rad- eller kedjehus. Bestämmelsen syftar till att göra planen långsiktigt flexibel för att kunna svara på marknadens behov. Verksamheter Det finns inga verksamheter inom planområdet, planförslaget medför ej heller några verksamheter i området.

9 Eskilstuna kommun 9 (17) Placering, utformning, material, byggnadsteknik Bebyggelsen regleras med bestämmelsen e 1. För friliggande enbostadshus gäller en minsta tomtstorlek på 700m 2, högst 30 % av tomtens area får bebyggas. För parhus och kedjehus är minsta tomtstorlek 300 m 2. Högst en tredjedel av tomtens storlek får bebyggas. För radhus är minsta tomtstorlek 200 m 2. Högst en tredjedel av tomtens storlek får bebyggas. För samtliga byggnadstyper får högst 25% av tomtmarken hårdgöras. För de befintliga parhusen bekräftas rådande placering i planen. Byggnadernas placering inom byggrätterna regleras med bestämmelsen p 1 på tomt med fristående enbostadshus skall huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt, komplementbyggnader får placeras minst 1,0 meter från granntomt. För parhus skall huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt och komplementbyggnader får placeras i gräns mot granntomt. För rad- och kedjehus får komplementbyggnad placeras i gräns mot granntomt. Inom hela planområdet gäller högsta tillåtna nockhöjd på 7,5 meter. Ny bebyggelse får uppföras med trä, tegel eller putsade fasader. För nya bostadskvarter mot angränsande villabebyggelse anläggs en remsa med prickmark för att motverka bebyggelse mot angränsande fastigheter. Mot lokalgatan införs en remsa med prickmark för att motverka bebyggelse längs vägen och skapa goda siktförhållanden från garage och carport. Utökad bygglovsplikt Service Kommunen kan enligt PBL (2010:900) kap bestämma omfattning av krav på bygglov enligt det som anges i kap 9. 7 och 8. Med stöd av detta utökar kommunen bygglovsplikten inom planområdet för områden betecknade med B 1 och B 2. Den tillåtna exploateringsgraden och befintliga fastighetsindelningar medför att friytor inom planområdet av kommunen anses som värdefull miljö ur miljömässig synpunkt för att klara av kommunens dagvattenhantering och brandskyddsåtgärder. Planen medför, fullt utbyggd, en tät exploateringsgrad med en generös byggrätt som ändå kan garantera friytor för respektive fastighetsägare där fördröjningsytor för dagvattenhantering innefattas. Ytterligare tillbyggnad utöver tillåten byggrätt i detaljplan medför således att kommunen inte kan garantera tillräckliga friytor för lek, rekreation och fördröjning av dagvatten. Bestämmelsen utökar lovplikten för åtgärder enligt PBL 9 kap. 4 a och b punkt 1. Detta innebär att bygglov krävs för 25 kvm komplementbyggnad (s.k. Attefallshus) och 15 kvm tillbyggnad på huvudbyggnad. I Borsökna finns en kiosk, närmsta livsmedelsbutik finns i Stenby cirka fyra kilometer från planområdet. Närmsta vårdcentral finns i Fröslunda ungefär fyra och en halv kilometer. Närmaste förskola är Berga förskola, ca 1 km norr om planområdet. Närmaste grundskola, Mesta skola, är belägen ca 2,5 km norr om planområdet. Gymnasieskolor finns i centrala Eskilstuna.

10 Eskilstuna kommun 10 (17) Friytor Naturmiljö, lek och rekreation Planområdet ligger i närheten av skogrika miljöer som medger till lek och rekreation. Vid Borsöknasjön finns även två badplatser. Borsöknabäcken som sådan har en hel del naturvärden, framför allt i sin övre del där den rinner med ett relativt naturligt lopp i skogsmark, till stor del skuggad och med varierande botten. Vid inventeringar har man bland annat konstaterat riklig förekomst av sötvattensmärla som är en indikator på god vattenkvalitet. Även längre ned i bäcken finns sötvattensmärlan. En del åtgärder har genomförts för att förbättra naturvärdena i bäcken och det finns planer på ytterligare insatser. Vattenområden Vattenområden Det finns inga vattenområden inom planområdet. Planen angränsar till Borsöknabäcken och anlagda dammar för kräftodling. I nära anslutnings till planområdet ligger Borsöknasjön. Strandskydd Delar av planområdet omfattas av strandskydd enligt 7 kap MB. För att få bygga innanför strandskydd krävs strandskyddsdispens. Strandskydd i detaljplanen upphävs på områden markerade med a 1 på plankartan. Strandskyddet föreslås upphävas för redan ianspråktagen tomtmark och vägområden. Som särskilda skäl (7 kap 18 MB) för upphävande av strandskyddet anges att kvartersmark, genom sin tidigare exploatering, till stor del saknar betydelse för strandskyddets syften. Upphävande av strandskyddet inom redan i anspråkstagen mark bedöms få ringa påverkan på strandskyddets syfte, då markområdena redan är ianspråktagna, privatiserade och tillgängligheten till strand och vatten är inom dessa områden redan begränsad. Biologiska värden bedöms inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och påverkan på den allemansrättsliga tillgängligheten till strand- och vattenområden bedöms ej påverkas nämnvärt. Gator och trafik Gatunät och trafik Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Inom planområdet finns en enklare väg för trafik till de befintliga parhusen i området, vägen ansluter till Borsöknavägen väster om planområdet. Planen medför att en ny lokalgata anläggs som löper genom hela planområdet. För de befintliga parhusen behålls befintlig väg som samfällighet och markeras med g marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Det finns inga separerade gång- och cykelvägar inom området. Närmaste gångoch cykelväg löper längs Borsöknavägen och kopplar samman området Närmaste busshållplats finns vid Borsöknabadet, ca 200 meter från planområdet. Området trafikeras av linje 1 som går mellan Borsökna centrum och Torshälla.

11 Eskilstuna kommun 11 (17) Parkering Parkering för befintlig bebyggelse sköts idag inom den egna fastigheten. Parkering för Borsöknabadet sker idag oreglerat inom fastigheten Mesta 5:1. Då ytan inte är anlagd för parkering utnyttjas ytan ineffektivt och infart till parkering är underdimensionerad för ändamålet. Ytan till höger i bilden används som parkeringsplats till Borsöknabadet, till vänster syns nuvarande väg till de befintliga parhusen. Parkeringsbehovet för bostadsändamål ska lösas inom kvartersmark på den egna fastigheten. Borsöknabadets parkeringsplats betecknas som P parkering på plankartan. Parkeringsplatsen ska ha karaktär av grönområde och ytan ska delas in i mindre delar och bestå av armerat gräs. För Borsöknabadets parkering bedöms i en första etapp ca 40 platser som tillräckligt med möjlighet till utbyggnad i en andra etapp med ytterligare ca 20 platser. Störningar Buller Med hänsyn till trafikmängd, skyltad hastighet och avstånd till planerad bebyggelse från omkringliggande vägar så bedöms inte riktvärden för buller överstigas. Inga bullerdämpande åtgärder behövs för planens genomförande. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) är huvudman för vatten- och avloppsnätet inom planområdet. Ledningar från vilka anslutning kan ske finns i angränsande gator. Inom kvartersmark finns u-områden, där allmänna ledningar kan dras. Varje enskild bostad får en egen anslutningspunkt.

12 Eskilstuna kommun 12 (17) El, tele, bredband, värme Avfall Dagvatten I dagsläget har Eskilstuna Energi och Miljö en luftburen el-ledning på 12 kv som löper genom planområdets norra gräns. Ledningen löper förbi de befintliga parhusen vid fastighetsgränsen. För att klara av skyddsavstånd från ledningen och för att skapa en miljö med låg magnetstrålning där människor vistas stadigvarande så ska ledningen grävas ner. Ledningen förläggs i lokalgatan. Eskilstuna Energi och Miljö hämtar avfall mot avgift. Nya lokal- och kvartersgator och vändplatser har dimensionerats för vändning med sopbil. I parhusområdet lämnas avfallet i sophus medan det i villaområdet läggs i enskilda kärl som fastighetsägaren ansvarar för att ställa ut vid hämtning. En dagvattenutredning har utförts av Norconsult AB på uppdrag av planavdelningen (dat ). Dagvatten som samlas på hårdgjorda ytor ska enligt kommunens krav fördröjas till ett 10-årsregn. Befintlig dagvattenhantering Bostadsområdet söder om planområdet avvattnas via en dagvattenledning som är dragen genom planområdets sydvästra del och mynnar ut vid samma plats som utloppsledning i Borsöknasjön. Dagvattenavrinning från planområdet sker i huvudsak via diken. Marken sluttar mot Borsöknabäcken, dit avrinning sker. Taken avvattnas genrellt via stuprör och utkastare. Utloppet från Borsöknasjön sker via en grävd kanal och en trumma under Borsöknavägen. Framtida dagvattenhantering För att erhålla en tillfredställande dagvattenhantering med avseende på områdets beskaffenhet föreslås dagvatten i första hand omhändertas ytligt och avledas till recipient. Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material används som alternativ till asfalt och plattor. Exempel på genomsläppliga material är hålsten av betong, premeabel asfalt, grus eller en kombination av dessa. Även om det inte går att infiltrera dagvatten genom underliggande material kan genomsläpplig beläggning öka koncentrationstiden jämfört med asfalterade ytor. I plankartan finns en bestämmelse på kvartersmark att högst 25% av tomtens yta får hårdgöras för att möjliggöra fördröjning av dagvatten. Den framtida föreoreningsbelastningen på dagvatten förväntas utgöras av olje och erosionsprodukter från fordonsuppställning. Även erosion från byggnadsmaterial kan utgöra en föroreningskälla. Byggnadsmaterialen bör därför väljas med avseende på att minimera påverkan på miljön. Parkeringsytorna för borsöknabadet bedöms utgöra en av de främsta föroreningskällorna inom planområdet. Då ytan anläggs med genomsläppligt material kommer nyttan av en oljeavskiljare vara begränsad. Istället föreslår utredningen att överskottsvattnet, d.v.s. det vatten som inte infiltrerar, att samlas upp i svackdicken som anläggs kring parkeringsplatsen. Flödet från parkeringsytan bör separeras från flödet från Borsöknasjön. Dagvatten från hårdgjorda ytor på bostadsfastigheterna kan förmodas vara relativt rent om byggnadsmaterial med liten eller ingen miljöpåverkan väljs. Från mindre takytor som t.ex. förråd kan takvatten ledas på gräsmattorna via en utkastare. Dagvatten från större tak och garageuppfarter föreslås istället anslutas till markförlagda fördröjningsmagasin som ansluts till nytt eller

13 Eskilstuna kommun 13 (17) befintligt dagvattenledningsnät, alternativt till ett system med diken om höjdsättningen tillåter detta. Utredningen föreslår att fördröjningen i allmänhet dimensioneras så att befintliga flöden inte överskrids. Avledningen av dagvatten från de allmänna ytorna bör i möjligaste mån ske i öppna diken där detta är möjligt. Även makadamdiken kan vara ett alternativ. Med strypta utlopp från dikena kan erforderlig fördröjningsvolym för dagvattnet från vägarna erhållas i dikena. Det bör dock säkerställas att inga skador sker om dikena skulle svämma över vid mycket kraftiga regn genom en noga planerad höjdsättning. Föreslagen dagvattenhantering, bilaga 2 i dagvattenutredningen Eftersom fastighetsbildning och husens placering fastställs vid bygglovsprövningen så ska dagvattenhanteringens exakta utformning utföras under projekteringen.

14 Eskilstuna kommun 14 (17) GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Tidplan Januari 2014 Mars 2014 Maj 2015 Juni 2015 Samråd Granskning Kommunfullmäktige antar detaljplanen Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte överklagas. Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft. Detaljplanen anger att kommunen inom planområdet är huvudman för allmän platsmark. Det innebär att kommunen ska ansvara för anläggande, drift och underhåll samt skötsel av allmänna platser. Med allmänna platser menas lokalgata, natur och park som är upplåtna för allmänheten. Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för anläggande, drift och underhåll av allmän platsmark som t.ex. lokalgator och allmän parkeringsplats. Exploatören ersätter Eskilstuna kommun för nedlagt arbete och utförda anläggningar inom allmän platsmark. Detta styrs i exploateringsavtal. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM AB) ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av vatten och avloppsledningar, elledningar och bredband fram till anslutningspunkt. Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och ska anslutas till det. Ledningar finns i omgivande gator. Anslutning sker från ledningar i angränsande gator. ESEM AB ansvarar för dagvattenledningar fram till anslutningspunkt. Telia Sonera AB ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av teleledningar fram till kopplingspunkt. Genomförandetid Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Exploateringsavtal Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören för att reglera kostnader och genomförandet av detaljplanen. Fastighetsrättsliga frågor Berörda fastigheter Mesta 5:1, Mesta 5:11, Mesta 5:69-79, Mesta 6:40 och Mesta 6:45

15 Eskilstuna kommun 15 (17) Fastighetsbildning Del av Mesta 6:40, del av Mesta 6:45 och del av Mesta 5:11 som utlagts som allmän platsmark ska genom fastighetsreglering föras till den kommunala gatufastigheten Mesta 5:1. Kommunen ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning när detaljplanen vunnit laga kraft. I exploateringsavtalet som upprättas mellan kommunen och exploatören kommer marköverföringarna som krävs för detaljplanens genomförande regleras. Del av fastigheten Mesta 6:45 kan överföras till Mesta 6:50 om fastighetsägaren önskar större tomt och en överenskommelse om fastighetsreglering kan träffas mellan parterna. Mesta 6:40 belastas av servitut för vatten- och avloppsledningar till förmån för Hyndevad 21:1. I samband med utbyggnaden av de kommunala VAledningarna blir delar av servituten onödiga och kan tas bort inom de nybildade fastigheterna. Exploatören ska i samråd med ESEM AB verka för att ändra belastande servitut i samband med övrig fastighetsbildning. Övrig fastighetsbildning inom kvartersmark ombesörjs och bekostas av fastighetsägaren. Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggningen Mesta ga:7 som avser tillfartsväg till fastigheterna 5:70-5:79 samt Mesta 5:11 är upplåten på mark som avser bli Naturmark i detaljplanen. Infarten är dock flyttad till ett annat läge och har i dag utfart mot de planerade P-platserna. I samband med detaljplanens genomförande ska infarten flyttas mot lokalgatan i stället. Den mark som utlagts som kvartersmark inom Mesta 5:1 kan upplåtas till förmån för gemensamhetsanläggningen för att skapa en skyddszon mot parkeringsplatserna. Exploatören svarar för att tillfartsvägen ändras och bekostar en omprövning av gemensamhetsanläggningen, kommunen ansöker om anläggningsåtgärden. En ny tillfart till Mesta 5:11 öppnas från lokalgatan och norrut över kvartersmarken. Tillfarten säkerställs med servitut eller genom inrättande av gemensamhetsanläggning om fler nybildade fastigheter har behov av vägen. Ägaren till Mesta 5:11 svarar för att säkra tillfarten med lämplig rättighet i samband med att vägen byggs. Ledningsrätt Respektive ledningsägare ansöker om och bekostar ledningsrätt för sina ledningar inom u-områden. Exploatören upplåter marken utan ersättning Ekonomiska frågor Kostnader Detaljplanen bekostas av exploatören och regleras genom planavtal mellan exploatören och Eskilstuna kommun. Kostnaderna för utbyggnaden av den kommunala lokalgatan, parkeringsplatser och iordningställande av park- och naturmark samt viss fastighetsbildning bekostas av exploatören. Kostnaden fördelas ut på de byggrätter som planen ger.

16 Eskilstuna kommun 16 (17) ESEM AB svarar för utbyggnad av ledningsnätet inom planområdet. Fastighetsägaren eller exploatören betalar anslutningsavgifter enligt gällande taxa. Kostnaden för markförläggning av luftledningen bekostas av exploatören. Fastighetsägaren bekostar och utför de byggnader och anläggningar på kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen, samt nya in- och utfarter från parkeringar m.m. till allmänna gator och gång- och cykelvägar. Investeringar i angränsande kommunala gator som tillkommer på grund av exploateringen bekostas av exploatören. Detaljplanen innebär utökade drift- och underhållsytor för Stadsbyggnadsförvaltningen i form av ny lokalgata; gång- och cykelväg; parkoch naturmark inom området. Exploatören bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra detaljplanen. Respektive ledningsägare bekostar bildande av ledningsrätt för sina egna ledningar. Tekniska frågor El Vatten och avlopp Fjärrvärme Stadsnät Parkering Dagvatten Marksanering Befintlig 12 kv luftledning markförläggs i lokalgatan. Elnätet för ny planerad bebyggelse anläggs inom lokalgata. Nytt VA-nät till planerad bebyggelse anläggs i huvudsak inom lokalgatan, förbindelsepunkter till nybildade fastigheters anläggs och upprättas efter samråd mellan exploatör och ESEM AB. Pumpstation anläggs inom planområdet. Fjärrvärmenätet kommer inte anslutas till planområdet. Området förbereds för anslutning till stadsnät. Parkeringsplatser för nytillkommen bebyggelse anordnas inom kvartersmaken. Allmän parkering för gäster till badplatsen sker på allmän platsmark. Dagvatten från kvartersmarken ska i första hand omhändertas lokalt och infiltreras på tomtmarken. Dagvattenmagasin ska inrättas för att ta hand om dagvatten från hårdgjorda ytor och tak innan inkoppling kan ske till dagvattennätet. Dagvatten från allmän platsmark ska i första hand tas om hand i öppna diken i anlutning till gaturummet där så är möjligt. Inom naturmarken kan större svackdiken anläggas med breddningsfunktion innan dagvattnet leds vidare till befintliga diken. Om markföroreningar påträffas inom planområdet ska exploatören se till att sanering av marken sker till känslig mark (KM) enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, och i enlighet med miljöförvaltningens anvisningar, innan byggnation kan påbörjas.

17 Eskilstuna kommun 17 (17) ARBETSGRUPP Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: Camilla Ährlund Sheraz Iqbal Peter Jensen-Urstad Jörgen Westerlund Åsa Bengtsson Sjörs Magnus Nyström SBN/Planavdelningen SBN/Planavdelningen MoR/Miljökontoret Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö KLK/Mark och exploatering Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Anna Ekwall t.f. Planchef Gustaf Nyman Planarkitekt FPR/MSA

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING 1 (8) Dnr: MBN 08/56/214 Detaljplan för SÖDRA BANSVIK GAMLESTAN 20:13 M FL GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2009-04-17, Justerad 2009-06-02 Denna genomförandebeskrivning är en handling

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN 1(8) Antagandehandling 2011-03-29 Handläggare Diarienummer Maria Gunnarsson 031-792 17 08 KS 2007:200 Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer