VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

2 Verksamhetsplan och budget 2014 för Hela Norden ska leva 1. Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) bildades som ett nätverk för lokal utveckling och närdemokrati av nationella bya-/bygderörelser vid Hela Sverige ska levas landsbygdsriksdag år 1994 i Växjö. Avsikten har sedan starten varit att utbyta erfarenheter och stärka det nordiska samarbetet för landsbygden och den lokala utvecklingen och därigenom också stärka de nationella organisationerna och den landsbygdspolitiska synvinkeln. Alla nordiska länder har deltagit från början även om Island då inte hade en etablerad nationell organisation utan har medverkade med engagerade personer. Så småningom erbjöds också de autonoma områdena Åland, Färöarna och Grönland plats och kontakter knöts med de baltiska länderna. Färöarna har under 2013 tillkommit som observatör och deltagit aktivt på de olika mötena. Samarbetet har rört olika verksamheter. Närdemokrati, ungdomar, kvinnor, landsbygdskultur och landsbygdsforskning har varit viktiga teman. Föreningarnas nationella samlingar till byadagar, landsbygdsriksdagar, årsmöten och liknande har varit betydelsefulla mötesplatser. Ordförandeskapet har roterat bland länderna. Under många år fungerade Barbara Diklev från Danmark som koordinator. HNSL har haft status av nätverk och inte förening, vilket försvårat möjligheterna till nordisk finansiering av verksamheten. Nationella föreningar har fått stå som ägare av projekt där finansieringen varit extern. För att höja samarbetets status och ge bättre möjligheter att finansiera verksamheten beslutade de ingående organisationerna att ombilda nätverket till en ideell förening. Den 20 september 2008 bildades föreningen Hela Norden ska leva i Mariehamn, Åland. Där togs också ett första beslut om stadgar till föreningen och en interimstyrelse valdes för verksamheten under Hela Sverige ska leva (HSSL) hade ordförandeskapet 2009 och därefter växlades det över till Finland, Byaverksamhet i Finland - Suomen Kylätoiminta (SYTY) 2010 och till Danmark, Landsbygdsföreningen af Landsbygdsförbund (LAL) Sedan 2012 har Hela Sverige ska leva innehaft ordförandeskapet. 2. Vision, syfte samt verksamhetsform Organisationens vision är att Hela Norden ska leva! Föreningens syfte är att stödja och befrämja all lokal utveckling i de nordiska länderna. Verksamheten ska utveckla och vitalisera goda och livskraftiga levnadsförhållanden i de nordiska länderna genom att verka som samarbetsorgan och intressebevakare för ländernas landsomfattande föreningar, organisationer eller nätverk som verkar för lokal utveckling.

3 Föreningen ger råd och vägleder sina medlemmar genom att ordna konferenser och seminarier, genomför utbildning och informerar sina medlemmar. Föreningen tar ställning och yttrar sig i för medlemsorganisationerna gemensamma och viktiga frågor, särskilt frågor rörande internationella saker samt EU:s kommande landsbygdspolitik och programperiod Information och erfarenhetsutbyte 3.1. Möten. Fysiska möten för att informera och utbyta erfarenheter är en betydelsefull del av föreningens verksamhet. Utvecklingen av våra organisationer och den politik som förs för landsbygden och lokal utveckling är givna ämnen för diskussion. Föreningen ska medverka vid medlemsföreningarnas nationella arrangemang, bland annat olika landsbygdsriksdagar i medlemsländer. Organisationen ska hålla 3-4 styrelsemöten, varav något på telefon. Vårmötet 2014 hålls den 6 mars i Norge samt höstmöte hålls i november i Danmark Hemsidan Hemsidan ska bli ett allt viktigare instrument för vår verksamhet. Där ska finnas information om våra organisationer och vårt samarbete och där ska finnas utrymme för diskussion och debatt. Sidan har moderniserats och ska hållas aktuell med goda exempel på nordiskt samarbete och länkar till varje lands egen hemsida Digitalt nyhetsbrev Ett enkelt digitalt nyhetsbrev ges ut 2 gånger under året. 4. Opinionsbildning och politikpåverkan 4.1 Artiklar, pressmeddelanden och goda exempel Landsbygden och det lokala behöver ges större uppmärksamhet i media och politiken Hela Norden ska leva ska synliggöra landsbygden och den lokala samhällsnivån genom 3-4 artiklar om angelägna och aktuella ämnen i Nordiska tidningar. Vi ska skicka ut pressmeddelanden om våra projekt och bjuda in media i samband med våra möten samt i samband de nationella byadagarna eller landsbygdsriksdagarna.

4 Föreningen ska fästa stor vikt vid att sprida goda exempel på nydanande satsningar i de nordiska länderna. Det inspirerar andra och ger initiativkraften på landsbygden uppmärksamhet. Det ska ske på bla hemsidan och i nyhetsbreven. 4.2 Det nordiska samarbetet och politiken Hela Norden ska leva ska närma sig Nordiska Ministerrådet för att ge landsbygden, lokal utveckling och den lokala samhällsnivån större utrymme i det nordiska samarbetet och politiken. Det är rätt tillfälle nu när verksamheten genomgår förändringar och statsmakternas intresse för nordiskt samarbete tycks öka. Vi ska höja temperaturen för det nordiska arbetet genom att skapa verkstad och visa resultat. Vi ska lära om organisationerna både våra egna och om nordiska ministerrådet. Vi har samma mål erfarenhetsutbyte för att stärka den nordiska kulturen och identiteten genom samarbete. 5. Utvecklingsverksamhet 5.1. Prioriterade områden Följande teman är föremål för nationellt utvecklingsarbete och är intressanta att fästa uppmärksamhet vid också i vår verksamhet under året 2014: Lokal service, närdemokrati, lokal planering och hållbar utveckling. En tämligen snäv avgränsning av vår verksamhet är ändå nödvändig mot bakgrund av de knappa resurser som finns till förfogande. Särskilt fokus ska fästas på den lokala servicen på landsbygden. Nya smarta lösningar ska testas och uppmärksammas. Det är angeläget mot bakgrund av de snabba indragningar och nedläggningar som nu sker av både offentlig och privat service. Den snabba utvecklingen av digital service över nätet är ingen fullgod ersättning, särskilt inte i de bygder där utbyggnaden av bredband är obefintlig eller går sakta. Dessutom ska ett samarbete etableras med exempelvis Leader-grupper och nationella nätverksenheter för att lyfta fram nya initiativ och inflytande i lokalsamhället. Här finns koppling till alla våra angelägna teman. Hela Norden ska leva fortsätter det arbete som inleddes vid arbetsmötet på Island i april 2013 där bland annat följande beslutades: - Lokala planeringsmetoder/enkel planeringsmodell för föreningar. - Skolutbytesprogram språk och kulturell identitet - Mobilisering Island - Ta tillvara erfarenheten från ERP - Inlandslyftet som berör Sverige, Norge och Finland - Kontakt med Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Föreningen Norden

5 5.2. Den regionala nivån Den regionala samhällsnivån får en allt viktigare roll i politiken och våra organisationer måste hänga med i utvecklingen, ta plats och påverka. Samarbetsprojekt där våra regionala organisationer/nätverk deltar ska prioriteras Skaffa resurser och söka medel För att vi ska kunna nå våra ambitioner med verksamheten är det nödvändigt att skaffa bättre resurser och mer medel. Mindre belopp ska anslås från våra egna organisationer, men dessa medel är långt ifrån tillräckliga. Extern finansiering krävs. Under året ska vi söka medel från bla Nordiska Ministerrådet för gemensamma projekt samt stöd för en del av föreningens resor. Samarbete ska ske med Leader-grupper och med liknande grupperingar i de länder som inte är med i EU. Det är intressant både för att arrangera möten av olika slag och för att genomföra praktiska lokala satsningar som är kopplade till ett nordiskt samarbete Övrigt internationellt samarbete Det pågår ett omfattande internationellt samarbete om landsbygdspolitik och lokal utveckling i olika nätverk och organisationer. Exempel är European Rural Alliance (ERA), European Rural Community Association (ERCA), Preaccession Partnerships for Rural Europe (PREPARE), European Association for the Village and Small Town (Ecovast) och ELARD (European LEADER Association for Rural Development). Särskilt SYTY och HSSL tar aktiv del i dessa samarbeten. Under året ska vi delta aktivt i de olika nätverken genom våra medlemsföreningar. Det är angeläget att vi breddar vårt utbyte av erfarenheter och påverkar den europeiska politiken. Nationella medlemsföreningar bör kunna företräda Hela Norden ska leva i olika sammanhang. European Rural Parliament (ERP) genomförs den 13 november 2013 i Bryssel. Hela Norden ska leva deltar i planering och genomförande i arrangemanget. Erfarenheterna från arrangemanget analyseras och följs upp under året

6 6. Ekonomi och budgeten år 2014 Medlemsavgiften för 2014 är: Sverige 500 euro, Norge 500, Finland 500, Island 250, Danmark 500, Färöarna 250, Grönland 0 och Åland 250. Hela Norden ska levas budget 2014 för koordinering och administration av föreningens verksamhet. Intäkter Kostnader Sverige 500 Hemsida 300 Finland 500 Koordinator 1000 Norge 500 Resor 1000 Island 250 Oförutsett 450 Danmark 500 Färöarna 250 Grönland 0 Åland 250 TOTALT De insatser som beskrivs i verksamhetsplanen kräver även externa medel. Utöver denna budget behövs projektmedel samt att organisationerna finansierar egna kostnader för medverkan i olika arrangemang.

7 BILAGA 1. PRESENTATION AV DE MEDLEMSORGANISATIONER Danmark: Landdistrikternes Fællesråd Landsforeningen af Landsbysamfund er en paraplyforening, der varetager lokalsamfundenes, landsbyernes og landdistrikternes interesser. Foreningens medlemmer er de forskellige frivillige aktører i landdistrikterne, der ønsker at tage del i, og få indflydelse på, udviklingen i landområderne. Landsforeningen blev oprettet i 1976 og har ca. 500 medlemmer, der i alt repræsenterer omkring mennesker på landsplan. I de senere år har medlemsantallet været støt stigende, og foreningen har opnået at blive en anerkendt samarbejdspartner for både stat, regioner og kommuner. Landsforeningen af Landsbysamfunds hovedarbejds-områder: Medlemshvervning, kontakt til offentlige myndigheder, deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper, Hela Norden Ska Leva, børne- og unge demokrati, deltagelse i eksterne projekter og folkeoplysning om landdistriktsudvikling. En mærkesag for LAL er at styrke borgerinddragelsen i de offentlige beslutningsprocesser for på den måde at sikre at beslutninger, der vedrører landområderne, bliver taget med afsæt i den virkelighed der er i landdistrikterne. I marts måned 2011 blev LAL nedlagt og i maj måned 2011 blev Danske Landsbyer stiftet. Danske Landsbyer er en afdeling i Landdistrikternes Fællesråd og under HNSL medlemmer for 2012 kan der her læses om Landdistrikternes Fællesråd. Kontaktoplysninger: Landdistrikternes Fællesråd,Jørgen Folkvang, Nørregade 12, 6600 Vejen Tlf , Finland: Byaverksamhet i Finland r.f. (SYTY) Suomen Kylätoiminta ry Byaverksamhet i Finland r.f. (SYTY) bildades SYTY har 133 medlemsorganisationer, varav 19 byarnas landskapsvis sammanslutningar, alla 55 Leadergrupper samt alla de viktigaste riksomfattande landsbygdsorganisationer är med i dag. Det finns byar i Finland varav är registrerade. I alla landskapen och i ca 90 kommunerna har de lokala grupperna organiserat sig i landskapssammanslutningar och kommunbygdeföreningar för att driva gemensamma lokala utvecklingsfrågor. SYTY stödjer lokal utveckling, stimulerar samverkan, bildar opinion och påverkar politiken för landsbygden. SYTY är byaverksamhetens samt Leader-gruppernas intressebevakare i Finland. Verksamheten finansieras genom statsanslag, medlemsavgifter, sponsring och riksomfattande nätverksprojekt. Varje år håller SYTY Byadagar med omkring deltagare samt två gånger per år Leader-parlament. Ordförande är professor Eero Uusitalo och verksamhetsledare Risto Matti Niemi. I det nordiska samarbetet deltar dessutom Peter Backa, Kim Smedslund samt Pia Prost. Kontaktuppgifter Adress: Meijeritie 2, Suomusjäri, info.kylotoiminta.fi, e-post: tel

8 Island: Landsbyggðin lifi Landsbyggðin lifi (LBL) blev funderad Det är en gräsrotsrörelse som arbetar för att motivera folk på glesbygden til det gemensamma endamålet at behålla de små samfund som finns spritt om landet. LBL skal bli den gemensamma nämnare på glesbygden, försöka bibehålla och utveckla glesbyggden och bli språkrör för folk som vil bo på glesbygden. Med lokal gräsrotsarbete, genom att bilda nya lokalföreningar och genom förknytning til andra föreningar och förbund med samma endamål blir detta möjligt. I dag är 19 olika föreningar knutna til LBL men enskilda personer kan också vara medlemmar. LBL hemsida (www.landlif.is), som likaväl kan kallas internättidning, är en av dom viktigaste länkarna för att knyta ihop landsbygdsarbetet, både inom och utanför LBL, särskilt med andra internättidningar på glesbygden. Hemsidan är nu ett viktigt forum för landsbygdsdiskussionen på Island och samtidigt ett verktyg för att bygga opp föreningen. LBL organiserar bygdemöten med deltagande av experter, aktivister men också politiker. LBL organiserar workshops och står för nyhetsbref. Workshop i förknyttelse med årsmötet i Oktober 2012 bjöd på följande ärenden: Brist på glesbygdspolitik vart vil vi gå? Björgvin Hjörleifsson Kommunikationer/Flygplatsen i Reykjavik Omar Ragnarsson Ungdomsprojekt hos LBL Gudrun Gisladottir och Stefania Gisladottir Vi vill hålla en god kontakt med medlemmar i de nordiska länderna genom Hela Norden skal leva och öka samarbetet för att främja en blomstrande byggd på landsbygden för framtiden. Kontaktsuppgifter: Landsbyggdin lifi (LBL), Sporhamrar 6, 112 Reykjavík, Ísland. Tel.: , hemsida Ordförande Björgvin Hjörleifsson, Dalvík, Sekreterare och kontaktperson för HNSL Stefanía Gísladóttir, Kópasker, , Kontaktperson för HNSL Guðrún Gísladóttir,Reykjavík,

9 Norge: Vellenes Fellesorganisasjon Vellenes Fellesorganisasjon(VFO),er en partipolitisk nøytral organisasjon for beboerforeninger i Norge, basert på frivillig innsats og demokratisk styring. Formålet er å støtte opp om initiativ og innsats for beboere i by og bygd. VFO ble startet 23. mars 2010, rett etter at Norges Velforbund hadde gått konkurs. Stifterne av VFO var 30 vel og lokale velforbund fra ulike kanter av landet som mente vellene fortsatt trengte en felles, enkel og medlemsstyrt nasjonal organisasjon. VFO kjøpte medlemsregister og nettportal etc. fra bostyret etter Norges Velforbund. Pr oktober 2013 er ca 600 velforeninger fra alle kanter av landet tilsluttet VFO Medlemskap i VFO inkluderer forsikringsordninger, og det gir tilgang til råd og veiledning, og til juridisk assistanse hos våre samarbeidspartnere. Vi utgir Velposten, støtter opprettelse av kommunale velforbund og jobber for at vellene skal bli hørt på alle plan. VFO organiserer felles søknad om Moms-kompensasjon. Medlemmer av VFO kan også få en standard hjemmeside på internett som man selv kan fylle med eget innhold. Kontakt; Eivind Bødker ; e-post: Telefon: Adresse: Postbox 6, Skøyen, 0212 Oslo, Norge Sverige: Hela Sverige ska leva (HSSL) Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) bildades Idag är ca lokala utvecklingsgrupper och 47 folkrörelser/organisationer medlemmar. I alla län och i ca 100 kommuner har de lokala grupperna organiserat sig i länsbygderåd och kommunbygderåd för att driva gemensamma frågor. HSSL stödjer lokal utveckling, stimulerar samverkan, bildar opinion och påverkar politiken för landsbygden. Omställning till hållbara bygder, lokal kapitalbildning, lokal service och bredband till byarna är några aktuella och viktiga arbetsområden. Verksamheten finansieras genom statsanslag, medlemsavgifter, sponsring och projekt. Vartannat år håller HSSL landsbygdsriksdag med omkring deltagare, många från andra länder. Ordföranden är Åse Blombäck och Staffan Nilsson och verksamhetschef Staffan Bond. I det nordiska samarbetet deltar dessutom Ulrik Strömberg. Kontaktsuppgifter: Adress: Stortorget 7, 1 tr, Stockholm. Tfn: , e-post: Åland: Ålands bildningsförbund r.f. Ålands bildningsförbund r.f. Ålands studiecentral grundades 1982 och 40 talet intressenter från olika föreningar och näringar som ett svar på det nyligen bildade ABF på Åland! ÅBF är opolitiskt bundet och har via sina 131 medlemsföreningar en god del av den Åländska befolkningen som medlemmar. Verksamheten ligger kring att hålla hela Åland levande och därigenom landsbygden, lika mycket som skärgården. Allt genom att förbättra livskvaliteten genom att understöda de

10 lokala initiativen. ÅBF spelade en stor roll vid introducerandet av LEADER på Åland och ÅBF höll som opolitiskt organisation tag i mycken information ang. det. ÅBF genomför med mycken annat jobb som studiecentral på Åland och håller varje år nya föredrag ang. helt olika ännen för Ålands befolknings förkovran. En viss internationalisering inom ÅBF går nog att känna av via de nyligen antagna medlemskapen i Det nordiska hembygdsförbundet, HNSL, FNV, Bildningsforum r.f. mfl. Kontaktsuppgifter: Adress: Ålands bildningsförbunds ÅSVÄGEN 5 - AX Mariehamn Åland Finland Information om förbundet ges på tfn eller e post: Verksamhetsledaren nås även på eller

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva!

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva! 1/2013 KOMMUNBYGDERÅD 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. Tema KOMMUNBYGDERÅD Oskarshamn

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Innehåll 1. Mission, värdegrund och vision 1.1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 1 En aktiv landsbygdspolitik behövs på alla nivåer! De största globala utmaningarna i den närmaste framtiden handlar om att trygga tillgången på rent vatten, ren

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning ABF- Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN FOLKETS HUS OCH PARKER 2010 2011 2012 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN s 1 Innehåll Förord Folkets Hus och Parker - en presentation Möjligheternas mötesplats Tre framgångsfaktorer Prioriterade

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden

Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden Folkbildningsrådet utvärderar No 1 2009 Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden En studie av folkbildningens villkor och vardag i Dalarna Anette Forsberg och Fredrika Säfström Folkbildning och

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer