Hur kan filmavtalets finansiering breddas?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2003-06-26 Hur kan filmavtalets finansiering breddas?"

Transkript

1 Hur kan filmavtalets finansiering breddas? Svenska Filminstitutets förslag till nya finansieringsmöjligheter

2 Hur kan filmavtalets finansiering breddas? 1. Inledning Stora förändringar på marknaden...3 Nya visningsfönster revolutionerar filmmarknaden...3 Film och television...4 Ny teknik ger nya format Förstärkt finansiering...4 Avtal eller lag? Exempel på utländska finansieringsmodeller...5 Frankrike... 5 Le Centre National du Cinéma (CNC)... 5 Film- och TV-fonden...6 Franska TV-bolag...6 Finansieringsmodellen i jämförelse med svensk modell... 7 Danmark... 7 Danska TV-bolag...8 Norge...8 Tyskland...8 Storbritannien...8 Brittiska TV-bolag...9 Skattelättnader...9 Olika skatteincitament...9 Skattesubventioner...9 Investeringsfonder Svenska skatter och avgifter inom kulturområdet Kassettskatt Reklamskatt...11 Koncessionsavgifter...11 Koncessionsutredningen Punktskatter EU:s konkurrensregler Förslag till parterna (13)

3 1. Inledning Videobranschens utträde ut filmavtalet samt den uteblivna framgången med att få relevanta intressenter att teckna hängavtal, illustrerar svårigheterna med att på frivillig grund knyta nya parter till avtalet. För att uppnå ett lyft i den nationella filmpolitiken är det dock nödvändigt med en förstärkning. Vi befarar emellertid att eftersläpet är så stort att man måste överväga lagstadgad delfinansiering enligt utländsk modell. Detta förutsätter att man samtidigt ger avtalet en form och ett innehåll som tillgodoser alla berörda parters behov. Som underlag till de fortsatta förhandlingarna och med hänvisning till ovanstående har Filminstitutet studerat vissa kompletterande finansieringsmöjligheter baserat på följande frågeställningar:! Hur ser den svenska marknaden för film ut i dag?! Vad betyder de nya formaten för filmpolitiken?! Vem skall finansiera filmpolitiken? 2. Stora förändringar på marknaden Nya visningsfönster revolutionerar filmmarknaden Filmavtalet bygger på grundtanken om att där film visas skall medel föras tillbaka till filmpolitiken. När filmavtalet såg dagens ljus var biografen det dominerande visningsfönstret. Så är inte fallet i dag. Mindre än 30 % av omsättningen på en genomsnittlig svensk långfilm genereras via bioexploatering, en siffra som stadigt sjunker. Ungefär 50 % härstammar istället från video- och DVD-distributionen, vars omsättning sedan 1997 (då filmavtalet sades upp) till år 2002 har ökat med hela 116 % att jämföra med biografernas 42 %. Resterande intäkter, d.v.s. 20 %, kommer från TV-visningar och VOD (video on demand). Sistnämnda distributionsform förespås att öka kraftigt i samband med att stora delar av befolkningen får tillgång till film via bredband. Den teknologiska konvergensen sammansmältningen av media, data och telekommunikation har sprängt de gamla ramarna för filmvisning på bioduk. Idag ses filmindustrin som en central innehållsleverantör till de audiovisuella medierna. Finansieringen av dagens filmavtal reflekterar således inte utvecklingen av den svenska marknaden för film. Vid sidan av det statliga bidraget är biografavgiften dominerande då den idag utgör ca 50 % av det statliga bidraget. På TV-sidan är det endast SVT och TV4 som deltar. Utöver detta tillkommer producentföreningen, vilka dock bidrar med endast ett marginellt belopp. Under den förra avtalsperioden deltog som sagt videobranschens organisationer i finansieringen av avtalet men drog sig ur med hänvisning till att de fick för lite igen för insatsen. Detta innebär att den del av filmmarknaden som omsätter mest, inte överhuvudtaget bidrar till finansiering av filmpolitik och produktion av ny svensk film. Detsamma gäller de kommersiella TV-kanaler som i betydlig grad baserar sin programverksamhet på långfilmer samt som leverantörer av film över bredband och nät. Kort sagt kan vi fastslå att finansieringen av det nuvarande filmavtalet inte avspeglar den våldsamma utveckling som distributionen av film har genomgått de senaste decennierna. 3 (13)

4 Film och television Gränssnittet mellan spelfilm på TV och dramatiska kvalitetsproduktioner för TV blir ständigt svårare (och mer ointressant) att definiera. I många länder har det därför etablerats särskilda stöd för att stimulera TV-bolagens engagemang i filmproduktion. Det har även etablerats stöd till dramatisk kvalitetsproduktion för TV och TV-filmer i anknytning till de nationella filmstöden. Programmaterial som produceras för televisionen kommer att kunna visas direkt på biograf inom några få år då den digitala biografen blivit en realitet. I övergången till digital distribution av film på DVD, digital-tv och snart på bio ökar dessutom behovet för stöd till digitalisering av viktiga delar av filmarvet i små länder som Sverige. Att vidareutveckla och bredda samarbetet mellan TV och film måste vara en central målsättning för den framtida film- och mediapolitiken. Filmavtalet har i sin nuvarande form inte fungerat tillfredsställande på denna punkt. Ny teknik ger nya format Gränserna mellan den traditionella biograffilmen och andra audiovisuella uttryck håller på att försvinna. Live action och animation används i allt större utsträckning för samma produktioner. På animationsområdet är dataspelen en interaktiv vidareutveckling av den animerade filmen. För många ungdomar är dessutom dataspelen den viktigaste källan till upplevelser av rörlig bild. Dessa nya uttrycksformer som bär med sig oändliga möjligheter har hittills varit alltför lite beaktade inom kulturpolitiken. Kulturpolitiskt sett bör det vara lika viktigt att säkra utveckling och kvalitetsproduktion av dessa nya audiovisuella uttrycksformer, som de mer traditionella. Det är frågan om att säkra en svensk innehållsproduktion för de nya visningsfönstrena. Internationellt sett blir det allt vanligare att multimediaområdet också omfattas av den nationella filmpolitiken och de institutioner som förvaltar denna. CNC i Frankrike har en egen avdelning för detta satsningsområde. Det gäller även Storbritannien som satsar på utveckling och experiment och nya digitala distributionsformer. Inom Norden kan vi slå fast följande: Danmark satsar starkt på interaktivitet, multimedia och new media för vilket det danska filminstitutet har tilldelats särskilda medel. Denna utveckling gäller även Norge och Finland. I ett kommande filmavtal bör man därför överväga att inkludera även dessa nya audiovisuella uttrycksformer. Dels för att säkra en svensk kvalitetsproduktion inom de interaktiva medier som engagerar många barn och unga men också för att denna marknad även bör kunna beaktas som grund för finansiering av sådan produktion och utveckling. 3. Förstärkt finansiering Avtal eller lag? Filminstitutet anser att behovet av förstärkt finansiering av den svenska filmpolitiken är akut och överordnat organisationsform. Om man väljer en rent statlig modell, en fortsatt avtalskonstruktion eller en blandningsmodell med inslag av punktskatter måste avgöras utifrån vilken modell som ger den starkaste finansiella grunden. 4 (13)

5 Vi kommer i det följande att presentera några alternativa modeller från länder som det är naturligt att jämföra Sverige med. Grundmodellen med en fond varifrån det fördelas statliga medel till produktion av film är genomgående i Europa. Det finns även en klar tendens till att denna grundmodell på senare tid kompletterats med ytterligare stöd och incitament motiverade av de stora förändringarna på marknaden. I många länder finns dessutom omfattande stödprogram för att locka till sig utländska filmprojekt i syfte att stimulera filmen som näring och industri. Dessa omfattas dock inte av denna redogörelse, med undantag för de som redan åtnjuter skatteincitamenten som omnämns. 4. Exempel på utländska finansieringsmodeller Frankrike Frankrike är intressant att studera då det var här som det svenska filmavtalets skapare hittade sin viktigaste inspiration. Frankrike är också det land som haft de största filmpolitiska ambitionerna i Europa, något som resulterat i en stark och levande filmoch biografkultur. Det franska filmstödet har två grundstenar:! Film- och TV-fonden! TV-kanalernas investeringar Le Centre National du Cinéma (CNC) Filminstitutet CNC är en myndighet som lyder direkt under kulturdepartementet och som har till uppgift att förvalta Film- och TV-fonden samt att genomföra den filmkulturella verksamheten. CNC finansieras genom medel från TV, video, biografer och den franska staten. De stödformer CNC har administreras i nära samarbete med branschen och stödbesluten fattas av olika nämnder bestående av enbart branschfolk. CNC väljer oftast erkända personligheter från branschen även för att leda de utredningar som ligger till grund för eventuella reformer. CNC Film- och TV-fond (436 M ) Film- & Videofond (225 M ) 75 % Automatiskt stöd 25 % Selektivt stöd TV-fond (211 M ) Filmkulturell verksamhet (28 M ) 100 % 64 % 100 % Biobiljettavgift (97 M ) 85 % 15 % Videoavgift (12 M ) 36 % TV-avgift (327 M ) Kulturdepartementet (28 M ) 5 (13)

6 Film- och TV-fonden Den franska Film- och TV-fonden, som ligger till grund för hela det audiovisuella stödsystemet, finansieras således genom punktskatter på filmens samtliga marknader vilka direktförs till CNC. På samma sätt som i Sverige är alltså den franska filmproduktionen beroende av hur branschen går. Även det franska kulturdepartementet bidrar, men endast till filmkulturella ändamål som t.ex. filmrestaurering, arkivverksamhet och utbildning. Grundidén är alltså att de som exploaterar film ska bidra till att fransk film produceras och vårdas. Följande punktskatter gäller för olika visningsfönster. Distributörer/biografer biljettavgift 11,0 % TV-bolag (privata som public service) skatt på omsättning 5,5 % Video/DVD skatt på leverantörsomsättning 2,0 % Tillsammans har detta gett CNC ungefär 400 M per år, varav TV:s bidrag utgör ca 70 % av totalfinansieringen och därmed är den främsta källan för fransk filmfinansiering. I samband med de nu sjunkande annonsintäkterna har detta faktum dessvärre medfört stora bekymmer. För att öka CNC:s intäkter har man därför beslutat att höja avgiften inom den sektor som har störst tillväxt, nämligen videosektorn. Från den 1 juli i år höjer man skatten till 3,5 % samtidigt som man flyttar skatten från leverantörsledet till konsumentledet. Förflyttning innebär ett rejält tillskott för CNC och har faktiskt inte väckt några direkta protester från branschen. Den ytterligare höjningen till 5 % som planeras, förväntas däremot orsaka visst motstånd. Den enkla filosofin är vidare att alla som bidrar givetvis ska få något tillbaka. Detta gäller såväl producenter, distributörer, biografer och filmtekniska företag. Inhemska som utländska. För att detta ska kunna uppfyllas har man i de flesta fall olika former av stöd, vanligtvis ett stöd avsett för fransk film och ett för utländsk film. Franska TV-bolag Det har alltid setts som ett självklart intresse för de franska TV-bolagen att landet ska ha en kreativ och dynamisk filmproduktion. Beskattningen av bolagets omsättning är dock ett krav som följer med sändningstillståndet. Franska kulturdepartementet har emellertid insett vikten av att de skattebetalande TV-bolagen också känner att de får något tillbaka. Man har därför inte bara inrättat en filmfond utan också en TV-fond. Två tredjedelar av TV-bolagens skattepengar avsätts till TV-fonden och endast en tredjedel går till film- och videofonden. Förutom att TV-bolagen beskattas har de även förbundit sig att investera en viss del av omsättningen i fransk filmproduktion. Detta sker inte via CNC utan efter eget val, om än utifrån ett antal ställda krav: En viss del av investeringarna måste göras i oberoende produktioner eller lågbudgetfilmer för att undvika att TV-bolagen koncentrerar investeringarna till ett fåtal högkommersiella filmer och därmed motverkar mångfald. Den del av de totala investeringarna som får utgöras av s.k. pre-sales (köp av TV-rättigheter) är reglerade för att begränsa TV-bolagens kontroll över de kommersiella rättigheterna. 6 (13)

7 De fem fria markbundna kanalerna skall investera 3,2 % av sin omsättning i filmproduktion samt 16 % i TV-produktioner. Pay-TV kanalerna har andra villkor eftersom de helt och hållet baserar sig på film och dessutom har första visningsrätt i TV. Systemet innebär att TV-kanalerna förvisso är tvingade att både bidra genom beskattning och investera, men att de i hög grad själva avgör var deras pengar ska satsas. De största kanalerna har dessutom ofta dotterbolag med uppgift att hantera investeringarna. Som samproducent äger de andelar i filmerna, vilket är betydligt mer förmånligt än att enbart köpa visningsrätter. De har dessutom tillgång till CNC:s automatiska stödsystemet. Finansieringsmodellen i jämförelse med svensk modell Frankrikes modell är den finansieringsordning som den svenska i utgångspunkten har störst likhet med. Skillnaden är dock TV-bolagens starka roll och att man i Frankrike har utvidgat ordningen efterhand som nya visningsfönster har tillkommit. Den viktigaste skillnaden är dock att modellen är baserad på punktskatter förankrade i lagstiftningen, inte genom frivilliga avtal. Utöver den rena stödfördelningen subventionerar staten även investeringsfonder (s.k. SOFICAS, se investeringsfonder) vilket ytterligare möjliggör för producenter att hitta finansiering. Finansiering av en genomsnittlig fransk films budget (ca 4,7 M ): TV-bolag (direktinvesteringar) 40 % Producentens bidrag 32 % CNC:s film- och videofond 10 % SOFICA (investeringsfond) 6 % Utlandsförsäljning 6 % Distributörers investeringar 6 % Observera att TV-bolagen utöver det som direktinvesteras i den aktuella filmen, även bidrar till CNC:s film- och videofond. Danmark I Danmark har man en helstatlig filmfinansiering i likhet med våra andra nordiska grannländer. Inga riktade skattepengar går till filmproduktion, däremot är momsen på biobiljetter 25 %. Den ambitiösa filmpolitik som Danmark har fört de senaste åtta åren bygger på förutsättningar om hög konstnärlig kvalitet och bredd kombinerat med en utveckling av filmen som industri. Det vill säga den är i betydligt högre grad än den svenska, näringspolitiskt motiverad. Som en förutsättning för sändningstillstånden för de danska TV-bolagen DR och TV2 finns bestämmelser om i vilken omfattning bolagen ska bidra till dansk filmproduktion. Under år 2003 hade det danska filminstitutet följande finansiering. Danska kulturdepartementet DR TV2 322 mdkk 60 mdkk 60 mdkk 442 mdkk 7 (13)

8 Danska TV-bolag Av TV-bolagens bidrag är 92 mdkk öronmärkta för produktion av spelfilm och kortoch dokumentärfilm samt till talangutveckling. Det är TV-bolagen själva som avgör vilka filmer de vill investera i, men genom det s.k. sammanhängande avtalet som har upprättats mellan Filmavtalet och Mediaavtalet , regleras användningen av TV-bolagens bidrag. Bland annat sägs att! TV-bolagen i ökat omfång ska bidra till att stärka oberoende producenter,! TV-bolagens redaktionella frihet och ekonomiska dispositionsrätt ska respekteras så långt det är möjligt,! de filmer som TV-bolagen investerar i ska vara avsedda för både TV-sändning och Filminstitutets video/dvd-distribution,! det ska vara fritt för TV-bolagen att själva besluta vilka filmer de vill engagera sig i samt hur stort deras ekonomiska engagemang ska vara,! det ska vara möjligt för TV-bolagen att själva påverka filmens intjäningsmöjligheter på den kommersiella marknaden genom att särskilda avtal med producenten upprättas. De särskilda avtalen är en form av standardkontrakt som Filminstitutet, Producentföreningen och TV-bolagen gemensamt upprättar för de filmer TV-bolagen investerar i. Norge Norge har en helstatlig ordning på ungefär 395 mnok årligen. Till skillnad från de flesta länder tas det däremot inte ut någon moms på biobiljetter. Utöver det statliga bidraget överförs en del av koncessionsbidraget från kommersiella TV2 till Filmfonden som sedan fördelar pengarna till dramatiska kvalitetsproduktioner för TV. År 2002 var detta bidrag ca 25 mnok, d.v.s. ungefär 6 % av det statliga anslaget till filmpolitik. Det är vidare en uttalad ambition att storleken på anslaget till dramaproduktioner skall öka ytterligare. Tyskland Tyskland är i dagsläget i färd med att besluta om en ny filmlag. Den tyska filmpolitiken är komplicerad eftersom den sker på två nivåer; delstatsnivå och federal nivå. I likhet med Frankrike och Sverige har man emellertid en avgift på biobiljetter som återförs till filmpolitiska ändamål. Likaså önskar man att införa en avgift på video och DVD. Tyskland befinner sig för närvarande i notifieringsprocess med EU. Storbritannien Den brittiska filmpolitiken finansieras huvudsakligen genom the National Lottery och olika skatteincitament. Kulturdepartementet bidrar därutöver med anslag till Film Council och de tre nationella Film Commissions. Totalt omfattar den statliga filmpolitiken 176 M, fördelat på följande vis. Lottery Fund 67 M Skatteincitament 67 M Kulturdepartementet 42 M 8 (13)

9 De senaste årens negativa trend har varit att endast hälften av de filmer som produceras i Storbritannien faktiskt får biopremiär. Främst gäller det små lågbudgetfilmer som finansierats genom privatkapital endast och som därför saknar det viktiga branschkontaktnätet. År 2001 fördes drygt 83 M av de statliga medlena (exkl. skatteincitament) över till filmproduktion, bl.a. med syftet att höja kvaliteten på de filmer som produceras. En viktig funktion för den statliga insatsen på filmområdet är att uppmuntra investeringar i brittisk filmproduktion. Brittiska Film Council arbetar för en mer distributionsdriven finansieringstrategi där huvudsyftet är att göra det möjligt för de producerade filmerna att hitta ut på marknaden och därmed ge dem en publik. Brittiska TV-bolag Investeringarna från TV-bolag med Public-serviceuppdrag har varit ett misslyckande, då bolagen istället valt att köpa rättigheter främst till amerikanska filmer. BBC saknar helt en sammanhängande filmstrategi och är betydligt mindre involverat i inhemsk filmproduktion än Public-servicebolag i de flesta andra EU-länder. Skattelättnader Skattelättnaderna har däremot varit mycket framgångsrika och genererat stora investeringar i storskaliga Hollywood-produktioner. Problem har dock uppstått i och med systemet med sale-and-leaseback * vilket gjort det kostsamt för staten. För närvarande pågår en utvärdering av de existerande skattelättnaderna inom filmområdet som beräknas vara klar i slutet av år Film Council har nyligen börjat arbeta efter en förnyad filmpolitik med målsättningar som till en del påminner om den danska filmpolitiken:! Öka branschens tillväxt och lönsamheten! Öka tillgången till riskkapital och privatkapital! Öka spridningen av den nya tekniken Olika skatteincitament Skattesubventioner Favourable tax regime, en idé som har sitt ursprung i Storbritannien och Kanada, finns idag i många länder med filmpolitiska ambitioner, utformad på lite olika sätt men oftast som investeringsfonder eller som direkta skatteavdrag för producenterna. I Storbritannien finns som tidigare nämnts sale-and-leaseback * vilket är fördelaktigt för säljare och köpare men dyrt för staten. Skattesubventioner genererar förvisso inte mer pengar att fördela i stöd, däremot gör det producenterna mindre stödberoende. I de flesta länder är skattelättnaderna reglerade för att gynna en viss typ av film och en viss typ av producenter, allt i ett kulturpolitiskt syfte. Danmark håller för närvarande på att titta på finansieringsalternativ under detta system som komplement till det existerande stödsystemet. * Sale-and-leaseback: Producenten säljer filmen till en köpare som har möjlighet att göra skatteavdrag, för att sedan leasa tillbaka den (vanligtvis på 15 år). På så vis ger staten först ett skatteavdrag för själva filmproduktionen, sedan också skatteavdrag till det bolag som köper den. 9 (13)

10 De evalueringar som har genomförts visar att skattesubventioner fungerar bra när det gäller att attrahera utländska produktioner. Det är dock mindre träffsäkert för den inhemska produktionen vad beträffar kvalitet och visning. Investeringsfonder Investeringsfonder är en annan form av skattesubventioner med syftet att öka tillgången på riskkapital. Subventionen vänder sig således inte till producenten utan till investeraren. En framgångsrik modell av investeringsfond är den franska SOFICA som år 2000 bidrog med drygt 38 M till 59 franska filmer. Fonden bildades 1985 i syfte att uppmuntra investerare att placera pengar i långfilms- och TV-produktioner. Ungefär 6 % av franska filmers finansiering kommer från olika SOFICAS. Det kapital som placeras i SOFICA-fonder (från privatpersoner likväl som företag) är skattebefriat. SOFICA har högt renommé eftersom de endast tillåts investera i produktioner som är registrerade hos CNC eller hos de franska producenterna. Vilka projekt SOFICA investerar i avgörs genom en allmän värdering av projektets artistiska och finansiella bärighet samt genom rekommendation av en utvald expertkommitté. Det ställs samtidigt krav på SOFICAS, t.ex. att de måste investera minst 35 % i oberoende produktioner omvandlades SOFICA till fonder med garanterad avkastning och under perioden har ca 550 M tillförts franska film- och TV-produktioner via SOFICA. De tre mest aktiva SOFICA-fonderna är Studio Images, Cofimages och Sofinergie. Några ytterligare exempel på länder med investeringsfonder:! Australien har ett system liknande det franska och som nu är inne på sitt femte år. Privata investerare får dra av 100 % av investeringarna och garanteras att få tillbaka åtminstone 55 % inom fem år.! EU-kommissionen startade för något år sedan investeringsfonden i2iaudiovisual, vilken dessvärre ännu inte varit möjlig för svenska bolag att söka stöd från.! Danmark har i några år planerat för en SOFICA-liknande fond och har även haft funderingar kring en nordisk sådan. Problemet har emellertid varit att hitta privata investerare som varit villiga att satsa riskkapital inom den skandinaviska filmindustrin. Filmproduktion för små marknader som de nordiska kommer ju alltid att vara förbundet med stora risker.! Hong Kong startade i år en investeringsfond (ett 2-årigt pilotprojekt) i syfte att hjälpa inhemska producenter att säkra banklån och att etablera en solid infrastruktur för filmfinansiering, men också för att stimulera den för tillfället svaga ekonomin i landet. Staten garanterar via fonden 50 % av de banklån som ges till kvalificerade filmer och producenten bidrar själv med 30 %. 5. Svenska skatter och avgifter inom kulturområdet Kassettskatt Lagen om kassettskatt infördes 1982 i syfte att kompensera rättighetsinnehavare. Skatten togs ut med 15 kronor per videokassett, vilken skulle erläggas vid omsättning eller uthyrning av inspelade eller oinspelade videokassettband kom videobranschen in som ny filmavtalspart och deras bidrag var en s.k. SFI-avgift på 10 (13)

11 videokassetter. Denna avgift kunde kvittas mot kassettskatten och en kompensation för mellanskillnaden utbetalades. Under den borgliga regeringen och i enlighet med den stora skattereformen avskaffades kassettskatten Bakgrunden var att kassettskatten inte längre ansågs bidra till att stärka upphovsrätten eller vara en förutsättning för att kunna kompensera rättighetsinnehavarna. Man menade heller inte att kopplingen mellan kassettskatten och filmavtalet var något motiv då det även fortsättningsvis skulle vara möjligt för Filminstitutet att ta ut SFI-avgifter. På detta sätt undergrävde man emellertid filmavtalets grundläggande logik om att samtliga visningsfönster ska bidra till filmpolitiken. I och med att kassettskatten togs bort och därmed kompensationen för SFI-avgifterna, försvann det incitament videobranschen hade för att medverka i avtalet i motsats till vad utredaren hade förutsatt och som resultat sa videobranschen upp avtalet fyra år senare. Under 80- och 90-talet införde de flesta länder en lag om tomkassettersättning för att kompensera upphovsmännen. I en del länder (t.ex. Frankrike, Tyskland och Italien) lagstiftades även att en viss del av ersättningen skulle användas för att stödja ändamål som är gemensamma för upphovsmännen, alltså inte enbart fördelas mellan rättighetshavarna. I Sverige infördes 1998 ett tillägg om tomkassettersättning i upphovsrättslagen (1960:729), men utan att stadga en viss del till gemensamma ändamål. Rättighetsinnehavarna själva avstår däremot frivilligt från en del av ersättningen som istället överförs till filmavtalet via filmproducenterna. Den skatt som alltså tidigare motiverat videobranschen att bidra till filmavtalet har istället medfört att filmproducenterna bidrar, men med ett avsevärt lägre belopp (ca 1,8 mkr per år). Reklamskatt Reklamskatten infördes 1972 i syfte att finansiera det kraftigt förstärkta presstödet. Skatten tas normalt ut med 11 % på reklamintäkterna och utöver tryckt reklam utgår skatt även på video och reklamfilm på biograf. Reklamskattelagen täcker däremot inte radio- och TV-reklam. En utredning tillsattes 1995 för att undersöka möjligheterna att utvidga skatten till att gälla även radio och TV. Resultatet blev att det ansågs omöjligt att åstadkomma en generell och konkurrensneutral skatt då endast de kanaler Sverige har jurisdiktion över (framförallt SVT och TV4) skulle komma att beskattas. TV3 och TV5 som tagit en allt större del av marknaden skulle inte kunna beskattas. Eftersom skatten dessutom vida överstiger statens kostnader för presstödet kan den inte heller anses finnas till endast i detta syfte. Slutsatsen blev således att då det inte är möjligt att införa en generell reklamskatt och då den inte längre existerar endast för att finansiera presstödet bör den avskaffas. Regeringen fattade också detta beslut, men har ännu inte kunnat genomföra det då det inte funnits finansiellt utrymme. Koncessionsavgifter I EU är det Sverige, Norge, Finland och Storbritannien som har systemet med koncessionsavgifter för reklam-tv. Jämförbara avgifter (såtillvida att de är tvingande, beroende av omsättningen samt finansierar statliga insatser) finns dock i andra länder, t.ex. Frankrike. Den svenska Lagen (1992:72) om koncessionsavgift på TV tillkom sedan man bestämt att det tredje marknätet skulle öppnas för reklamfinansierade sändningar. Syftet var att motverka effekterna av den bristfälliga konkurrens som uppstod då TV4 fick ensamrätt att sända reklam-tv över marknätet och därmed en i viss mån skyddad marknad. Koncessionsavgiften består av en fast och en rörlig del som hänger samman 11 (13)

12 med annonsintäkterna. Under år 2002 betalade TV4 ca 414 mkr i koncessionsavgifter. Ser man på utvecklingen i besläktade länder vore det inte orimligt att en del av dessa koncessionsavgifter avsattes till film/tv-drama. Koncessionsutredningen I maj 2003 offentliggjordes den utredning regeringen tillsatt för att se över reglerna om koncessionsavgifter. Slutsatserna var att avgifterna är fortsatt motiverade så länge det analoga marknätet finns för att inte ge TV4 konkurrensfördelar. När de analoga marksändningarna upphör (troligen i början av år 2008) menar man dock att i och med att de digitala sändningstillstånden ger samtliga rätt att sända reklam i rikstäckande marksändningar, finns inte längre någon anledning till fortsatta koncessionsavgifter. Utredningen föreslår därför att koncessionsavgifterna ska upphöra i samband med att det analoga nätet släcks ner. Förslaget att ta bort koncessionsavgiften grundar sig alltså på att den ursprungliga anledningen konkurrensaspekten har försvunnit. Enligt den proposition som ursprungligen låg till grund för lagen om koncessionsavgift, sågs det som en naturlig konsekvens att koncessionsavgiften skulle upphöra om även SVT fick tillstånd att sända reklam. Det var dock inte självklart att avgiften helt skulle försvinna då andra omvärldsförändringar kan utgöra skäl att ompröva avgiftens konstruktion och storlek. Att avgiftsbelägga det digitala marknätet i ett annat syfte, t.ex. för att finansiera svensk filmproduktion har däremot inte diskuterats. Med tanke på att marknätet endast är en av många distributionsvägar (andra är t.ex. satellit, kabel och internet), skulle en avgiftsbeläggning av det digitala marknätet däremot kunna innebära att TV-bolagen drar sig för att söka sändningstillstånd. Koncessionsavgift kommer troligen också, precis som i fallet med reklamskatt, endast att vara möjlig att påföra de kanaler som står under svensk jurisdiktion. Hittills är det tolv företag som har sändningstillstånd för det digitala marknätet. Tillstånden löper ut den 31 december Punktskatter Inom EU är det tillåtet att införa punktskatter under förutsättning att dessa inte leder till gränsformaliteter i handeln mellan medlemsstater samt att de inte har en karaktär av omsättningsskatt (finns dock ingen tydligt definition av vad detta är). I Frankrike har man som tidigare nämnts punktskatter på både TV, video/dvd och biobiljetter och som dessutom är öronmärkta för CNC och deras film- och TV-fonder. En liknande punktskatt för video/dvd för Sveriges del, d.v.s. 3,5 % på detaljistledets omsättning 2.9 mdkr, skulle innebära ytterligare 101 mkr till filmavtalet. Bygger man vidare på filmavtalets grundläggande logik och på vad som nämnts under avsnittet Ny teknik ger nya format bör man även beakta vad en sådan punktskatt skulle generera från multimedia/dataspelsområdet samt vilken offensiv satsning det kan ge. En punktskatt om 3,5 % på multimedia/dataspelsdetaljisternas omsättning (uppskattningsvis 2,8 mdkr) skulle innebära ca 98 mkr. 12 (13)

13 6. EU:s konkurrensregler När nya finansieringsformer kommer på tal uttrycks det ofta tvekan om huruvida dessa kommer att godkännas av EU-kommissionen vid den nödvändiga notifieringen. Det är den viktigaste orsaken till att vi har nöjt oss med att i denna PM beskriva former för finansiering som tidigare godkänts av EU för andra medlemsländer. När avtal och filmpolitiska modeller skall förnyas och revideras ser vi gång på gång att kommissionen på nytt försöker ta upp stödformer och incitament som tidigare accepterats, till ny debatt. Detta har bl.a. skett när det gäller den nya tyska filmlagen. Här är det viktigt att kulturdepartementen i medlemsländerna inte låter de mest klåfingriga krafterna inom EU:s konkurrensmyndigheter få flytta fram sina positioner. De erfarenheter som SFI har gjort de senaste åren, bl.a. i samarbete med sina systerorganisationer i EU, visar att vi tillsammans kan lyckas med att säkra medlemsländernas rätt till nationell filmpolitik, anpassad till de enskilda ländernas bakgrund och behov. 7. Förslag till parterna Baserat på ovanstående genomgång föreslår Filminstitutet att man skyndsamt utreder! en revision av villkoren för SVT:s och TV4:s medverkan i filmavtalet som breddar den ekonomiska insatsen och samtidigt upplevs som mer angelägen för TVbolagen än dagens ordning.! modeller för punkskatter på de visningsformer som inte omfattas av nu gällande filmavtal. I samband med detta bör man även beakta filmpolitiska behov hos berörda branschintressenter (t.ex. stöd till produktion av kvalitetsdrama, insatser mot piratkopiering etc.).! multimedieområdet som en del av filmpolitiken. Ambitionen bör vara att stärka insatserna i utveckling och produktion av värdefullt audiovisuellt innehåll inom multimedia, speciellt med tanke på barn och unga. I samband med detta utreds multimediamarknaden som en möjlig finansieringskälla för en sådan satsning. Filminstitutet åtar sig gärna en roll i ett eventuellt utredningsarbete om parterna ser detta som önskvärt. 13 (13)

Teaterförbundet/för scen och film till Kulturdepartementet om Framtidens filmpolitik (DS 2015:31)

Teaterförbundet/för scen och film till Kulturdepartementet om Framtidens filmpolitik (DS 2015:31) 1 Teaterförbundet/för scen och film till Kulturdepartementet om Framtidens filmpolitik (DS 2015:31) Sammanfattning och förslag till en alternativ finansieringsmodell Teaterförbundet för scen och film välkomnar

Läs mer

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig.

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig. Remissyttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2015-06-10 Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Vi ser positivt på att man gör en koppling till film som näring och att de kommersiella aktörerna har en avgörande roll i en ny filmpolitik.

Vi ser positivt på att man gör en koppling till film som näring och att de kommersiella aktörerna har en avgörande roll i en ny filmpolitik. Stockholm 2015-07-30 Kulturdepartementet Remissvar Framtidens filmpolitik Generellt Kulturdepartementets promemoria om en ny statlig filmpolitik visar på att man från statens sida har en vilja och ambition

Läs mer

Kort går IG ut på att staten, via t ex Svenska Filminstitutet (eller annan myndighet), garanterar investeringar i filmverk.

Kort går IG ut på att staten, via t ex Svenska Filminstitutet (eller annan myndighet), garanterar investeringar i filmverk. Penguin Films J. Pingo Lindström www.penguinfilms.com info@penguinfilms.com FALUN 2015-07-31 REMISSVAR FRAMTIDENS FILMPOLITIK, DS 2015:31 BAKGRUND Mitt namn är Jesper Pingo Lindström och jag är filmproducent,

Läs mer

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bio AB ( SF Bio ) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag till Framtidens filmpolitik,

Läs mer

Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 3 augusti 2015 Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Sammanfattning TV4-gruppen välkomnar regeringens

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Stockholms internationella filmfestival remissvar på promemorian Framtidens

Stockholms internationella filmfestival remissvar på promemorian Framtidens Stockholms internationella filmfestival remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Stockholms internationella filmfestival har över 130 000 festivalbesökare årligen, vi är det första

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Innehåll. Förord...7. Sammanfattning...9. 1 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)...13. 2 Bakgrund...15

Innehåll. Förord...7. Sammanfattning...9. 1 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)...13. 2 Bakgrund...15 Innehåll Förord...7 Sammanfattning...9 1 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)...13 2 Bakgrund...15 3 Filmen i Sverige och omvärlden...23 4 Inriktning på insatserna för filmen...39 5

Läs mer

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader Bakgrund Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader SABOs medlemsföretag och deras kabelnät SABO har idag ca 300 medlemsföretag med sammanlagt omkring 730 000 lägenheter. Drygt 90 % av

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar

EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar Stockholm den 2 augusti 2013 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar Presentation KLYS

Läs mer

Stöd till oberoende producenter. Bilagor: Intyg om leverans av säkerhetsmaterial

Stöd till oberoende producenter. Bilagor: Intyg om leverans av säkerhetsmaterial Bestämmelser för produktionsstöd Fastställda av Svenska Filminstitutets styrelse den 29 januari 2006 Reviderad 21 mars 2007 Reviderad 15 juni 2007 Reviderad 17 december 2008 Dessa bestämmelser innehåller

Läs mer

ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK

ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet,103 33 Stockholm 2015-04- 29 ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK Vi, Film&TV- Producenterna och Film i Väst, skriver till Dig därför

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2009 www.publicaccess.se ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Sveriges Dramatikerförbunds yttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik.

Sveriges Dramatikerförbunds yttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik. 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Sveriges Dramatikerförbunds yttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik. Om Sveriges Dramatikerförbund Sveriges Dramatikerförbund (SDF) har idag 660 medlemmar,

Läs mer

_?^^_?l!^a^^j!llx_ Ku2013/452/MFI Ku2012/1428/MFI

_?^^_?l!^a^^j!llx_ Ku2013/452/MFI Ku2012/1428/MFI LXi % S F i - k. CM Å - % %:b -3 ANKOM Ä 2013-03- 0 1 Regeringsbeslut _?^^_?l!^a^^j!llx_ 2013-02-28 Ku2013/452/MFI Ku2012/1428/MFI Kulturdepartementet Sveriges Biografägareförbund Box 23021 104 35 Stockholm

Läs mer

Svar på kulturdepartementets frågor 2004-11-23

Svar på kulturdepartementets frågor 2004-11-23 Svar på kulturdepartementets frågor 2004-11-23 1. Eventuella nya stöd m.h.t. ev. nya parter. Ev. särskilt stöd till långfilm för premiär på TV. På försök? Inriktning? Svenska Filminstitutet understryker

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 21mars2011 www.publicaccess.se ledare Public service: Först kvalitet, sedan bredd Kommersialiseringenavpublicservicemåstetaspåallvar.Därförfortsättervimedfrånledartexteni

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

2006 ÅRS FILMAVTAL. Parterna. Målet med avtalet. Avtalets innehåll

2006 ÅRS FILMAVTAL. Parterna. Målet med avtalet. Avtalets innehåll 2006 ÅRS FILMAVTAL Parterna 1. Svenska staten, 2. Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a., Svenska Filmdistributörers Förening

Läs mer

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU7 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering

Filmfinansiering. En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering Filmfinansiering En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering 1 Kontakt: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm Telefon: 08 665 11 00 info@sfi.se www.sfi.se Produktion:

Läs mer

Nya. sätt att visa och se. film

Nya. sätt att visa och se. film Nya sätt att visa och se film Idag kan vi se film via en mängd visningsfönster: tv, datorer, mobiltelefoner, mediaspelare mm. Trots det ligger antalet biobesök stabilt på ca 15 miljoner per år. Publikundersökningar*

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV FTVS arbetar sedan 2006 för att få till stånd en fungerande digital marknad för film och tv på nätet. En viktig del i det arbetet består i att bidra med kunskap

Läs mer

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Regeringen inbjöd ett stort antal remissinstanser att inkomma med synpunkter på den tidigare medieutredningen. I sammanhanget begärde regeringen särskilt

Läs mer

Avtalet har från statens sida ingåtts med förbehåll för regeringens godkännande.

Avtalet har från statens sida ingåtts med förbehåll för regeringens godkännande. 2013 års filmavtal Parterna 1. Svenska staten, 2. Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a., Filmoch TV-producenterna i Sverige

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31).

Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Remissvar - Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 2015-08-03 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) yttrande över departementsskrivelsen

Läs mer

Remissvar på Kulturdepartementets promemoria om Framtidens filmpolitik

Remissvar på Kulturdepartementets promemoria om Framtidens filmpolitik 2015-07-29 Ds 2015:31 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Kulturdepartementets promemoria om Framtidens filmpolitik Riksföreningen Våra Gårdar avger här sitt remissvar på promemorian Framtidens

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:132

Regeringens proposition 2015/16:132 Regeringens proposition 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Prop. 2015/16:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Alice

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik

med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Sveriges Filmregissörer (SFR), om Framtidens filmpolitik Ds 2015:31

Sveriges Filmregissörer (SFR), om Framtidens filmpolitik Ds 2015:31 REMISSVAR SVERIGES FILMREGISSÖRER (SFR) FRAMTIDENS FILMPOLITIK 1 Kulturdepartementet Stockholm Sveriges Filmregissörer (SFR), om Framtidens filmpolitik Ds 2015:31 Inledning Sveriges Filmregissörer är ett

Läs mer

En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116)

En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116) Sveriges TV-producenter ek för YTTRANDE SOU 2008:116 Föreningen Sveriges Filmproducenter 2009-03-16 En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116) Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissinstanserna Sveriges

Läs mer

Kulturdepartementet 10333 Stockholm. Stockholm den 8 februari 2010. Vägval för filmen Betänkande av Filmutredningen Svar på remiss SOU 2009:73

Kulturdepartementet 10333 Stockholm. Stockholm den 8 februari 2010. Vägval för filmen Betänkande av Filmutredningen Svar på remiss SOU 2009:73 Kulturdepartementet 10333 Stockholm Stockholm den 8 februari 2010 Vägval för filmen Betänkande av Filmutredningen Svar på remiss SOU 2009:73 Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna som är en av parterna

Läs mer

KLYS synpunkter på filmutredningens slutbetänkande Vägval för filmen SOU 2009:73

KLYS synpunkter på filmutredningens slutbetänkande Vägval för filmen SOU 2009:73 Stockholm den 4 februari 2010 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter på filmutredningens slutbetänkande Vägval för filmen SOU 2009:73 Presentation KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares

Läs mer

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 Utbildnings- och spelfilmer tillgängliga för dig att strömma direkt i klassrummet.

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 Utbildnings- och spelfilmer tillgängliga för dig att strömma direkt i klassrummet. Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 Utbildnings- och spelfilmer tillgängliga för dig att strömma direkt i klassrummet. Prova Utbildningsfilm i en månad utan kostnad! välkommen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011.

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011. Regeringsbeslut 38 REGERINGEN 2010-12-16 Ku2010/2028/SAM (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 STOCKHOLM Riktlinjer för budgetåret 2011 avseende statens bidrag

Läs mer

Handlingsplan. för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010

Handlingsplan. för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010 Handlingsplan för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010 Innehåll Inledning Utgångspunkter Förändringar på kort sikt, inför 2008 1. Stöd till import och lansering av kvalitetsfilm 2.

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 12 mars 2010 www.publicaccess.se ledare Politisk ägarstiftelse är hyckleri Idagutserintelängreregeringenordförandeochensuppleantiresp.publicservicebolagutandet

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke. Kulturutskottet. För kännedom: Svenska Filminstitutet

Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke. Kulturutskottet. För kännedom: Svenska Filminstitutet Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke Kulturutskottet För kännedom: Svenska Filminstitutet Till Kulturminister Alice Bah Kuhnke samt ledamöter i Kulturutskottet med anledning av de pågående diskussionerna

Läs mer

Sveriges biografägareförbunds remissvar på Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Sveriges biografägareförbunds remissvar på Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Sveriges biografägareförbunds remissvar på Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Sveriges biografägareförbund (SBF) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

KUPO/tek Still Viveca(UKM) 27.10.2015 OFFENTLIG Kommissionens konsultation slutar 16.11.2015

KUPO/tek Still Viveca(UKM) 27.10.2015 OFFENTLIG Kommissionens konsultation slutar 16.11.2015 Undervisnings- och kulturministeriet PROMEMORIA OKM2015-00185 KUPO/tek Still Viveca(UKM) 27.10.2015 OFFENTLIG Kommissionens konsultation slutar 16.11.2015 Ärende Kommissionens offentliga konsultation om

Läs mer

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan!

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! en del av Swedish Film Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! Aktuella utbildnings- och spelfilmer att strömma direkt i klassrummet Prova Utbildningsfilm i en månad utan kostnad! en del

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-04 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-005 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ny och bred filmutredning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en ny och bred filmutredning och tillkännager detta för regeringen. Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2011-08-10 Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 1. Inledning Med

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på

Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på Tyskland. Seminariet arrangerades av North Sea Screen Partners,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 0255/2003, ingiven av Gérard Keysers (fransk medborgare), om en påstådd dubbelbeskattning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av programmet Kreativa Europa 2014-2020 Kulturdepartementet 2017-09-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 385 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning:

Läs mer

Rundradiorörelsen 2011. rundradiorörelsens samlade ekonomi

Rundradiorörelsen 2011. rundradiorörelsens samlade ekonomi Rundradiorörelsen 2011 1 rundradiorörelsens samlade ekonomi 1 januari 2011-31 december 2 Rundradiorörelsen 2011 Rundradiorörelsen 2011 3 Innehåll 4 8 9 10 11 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN INNEHÅLL Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 I VILKEN ELLER

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Yttrande över Rapport från myndigheten för radio och tv om evenemangslista

Yttrande över Rapport från myndigheten för radio och tv om evenemangslista 1 (5) YTTRANDE 2014-03-06 SU FV-1.1.3-3763-13 Rektor Ann Catrin Lagerkvist Tekn dr, Utredare Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Kulturdepartementet Yttrande över Rapport från

Läs mer

Förutsättningar för svensk film

Förutsättningar för svensk film Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU11 Förutsättningar för svensk film Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till nya mål för den nationella filmpolitiken. Utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0258(COD) 17.3.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44 Förslag till betänkande Ruth Hieronymi (PE420.136v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga (SOU 2014:64) (Ku2014/1472/MFI)

En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga (SOU 2014:64) (Ku2014/1472/MFI) YTTRANDE Dnr: 66/2013 2015-01-19 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga (SOU 2014:64) (Ku2014/1472/MFI) Sammanfattning

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Enskild motion Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Folkets Bio Riks remissvar angående Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Folkets Bio Riks remissvar angående Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Stockholm 3 augusti 2015 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Folkets Bio Riks remissvar angående Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Riksföreningen Folkets Bio startades

Läs mer

122 Diarienr: KS-2016/00229 Interpellation - Filmpolitikens framtid i Umeå

122 Diarienr: KS-2016/00229 Interpellation - Filmpolitikens framtid i Umeå Sida 1 av 5 122 Diarienr: KS-2016/00229 Interpellation - Filmpolitikens framtid i Umeå Beslut Efter ytterligare inlägg av Filip Hallbäck och Tomas Wennström beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2179(INI) 16.10.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (2008/2179(INI))

Läs mer

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) MEMO/11/171 Bryssel den 16 mars 2011 Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) Vad är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen? CCCTB är en gemensam uppsättning regler

Läs mer

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Radiobranschen Remissvar Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Radiobranschens yttrande över Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter: Slutbetänkande

Läs mer

Remissvar på Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Remissvar på Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 3 augusti 2015 Remissvar på Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Sammanfattning - Sveriges Filmuthyrareförening UPA avstyrker regeringens förslag om att

Läs mer

Rundradiorörelsens samlade ekonomi

Rundradiorörelsens samlade ekonomi Rundradiorörelsen 2013 1 Rundradiorörelsens samlade ekonomi 2013 1 januari - 31 december 2 Rundradiorörelsen 2013 Rundradiorörelsen 2013 3 Innehåll 4 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna

Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna Promemoria 2014-03-28 Ku2014/772/MFI Kulturdepartementet Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna Denna promemoria innehåller förslag till ändring av det

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer