ÅRSREDOVISNING Bankens 157:e verksamhetsår. sparbanken nord. årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2008. Bankens 157:e verksamhetsår. sparbanken nord. årsredovisning 2008 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008 Bankens 157:e verksamhetsår sparbanken nord årsredovisning

2 VD-KOMMENTAR Årsredovisning 2008, Sparbankens 157:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredag den 3 april 2009 kl i Sparbanken Nords samlingssal, Piteå Det är roligt att vara vd för en sparbank. En god vinstnivå är basen i vår verksamhet. Och enligt sparbanksidén och grunden för vår verksamhet ska den goda vinsten sporra till ett samhällsansvar. Vårt samhällsansvar visar sig bland annat genom FramtidsBanken, dess samverkansprojekt Samtal för Framtiden samt framtidsprogrammet KNUFF för unga vuxna som nu är inne på sin fjärde årskull. En av klossarna i samhällsbygget är kultur års kulturspristagare är Båtsuoj i Slagnäs som genom engagemang och framåtanda gestaltar den skogssamiska kulturen på ett mycket gediget sätt. När jag blickar tillbaka på det gångna året minns jag det med glädje och värme. Inte bara för varje medarbetares goda insatser utan också för den extremt starka kundåterkopplingen vi fick genom den kundnöjdhetsmätning som Svenskt Kvalitetsindex gjorde under augusti/ september. Kundnöjdheten för Sparbanken Nords privatkunder hade ökat från 76,0 till 80,0 på ett år och med det fick vi den högsta uppmätta siffran i hela landet. Branschen hade ett genomsnitt på 71,8 och Sparbankerna i landet erhöll fina 75,6. Vi har under året fortsatt att stärka vår profil på bolånesidan genom ökad närhet till kunderna. Idag går sju av tio mäklade husköp i Piteå till vår bank. Samtidigt lanserade vi under våren 2008 ett bopaket under vinjetten Slopa topplånet, vilket skapade stor uppmärksamhet hos våra och andra bankers kunder. Och det blev succé för våra nya boende- och bilförsäkringar. Året inleddes med barnkalas på alla våra kontor. I augusti lockade vi var tionde Noliabesökare till vårt eget vattenhål på mässan. Den nyligt bortgångne profilen Harry Nyman berättade sagan om den lilla, lilla banken med det stora, stora hjärtat. I oktober besökte naturfotografen Mattias Klum Piteå och banken för att visa sina bilder och berätta om sitt engagemang inom miljöfrågor. Samtidigt anordnades en miljömarknad i bankens lokaler där närproducerade, ekologiska och rättvisemärkta produkter såldes. Kärnan i bankens arbete är förstås kundmötet, oavsett om det sker inne på något av våra kontor, via telefonbanken, internetbanken eller ett besök hos företagskunden. Under 2008 genomförde vi närmare kvalificerade kundmöten. Vi deltog i Swedbanks nyemission och förvärvade cirka preferensaktier. Ett viktigt strategiskt beslut för banken som ägare och samarbetspartner. Jag är också övertygad om att det långsiktigt är en god affär. Den internationella finanskrisen skapade svarta rubriker under hösten. Jag och Mattias Sandberg besökte alla kontor för att lugna oroliga kunder. Ett mycket uppskattat inslag. Affärsmässigt har vi under året haft en mycket stark tillväxt på in- och utlåningsvolymer. Våra samlade risker bedöms som måttfulla och granskas löpande enligt fastställda rutiner. Bankens finansiella ställning är god och utlåningskapaciteten är väl dimensionerad. Efter förhandlingar i slutet av verksamhetsåret och undertecknande av avtal några veckor in på 2009 kunde så Sparbanken Nord slutföra frågan om förvärv av kontoren i Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå med retroaktiv verkan från och med Man kan enkelt säga att bankens regionala profil med detta förvärv förstärks och fördjupas och begreppet Regionens egen bank får ett starkare och djupare innehåll. Avslutningsvis kan jag ödmjukt notera att 2008 varit ett framgångsrikt år för Sparbanken Nord. Jag vill tacka bankens kunder för förtroendet och medarbetarna för ett stort engagemang. Piteå i mars 2009 Erik Hägglöv INNEHÅLL VD-kommentar 2 Omvärlden 3-5 Förvaltningsberättelse 6-9 Fem år i sammandrag Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Sammandrag avseende förändring i eget kapital 14 Kassaflödesanalys 15 Noter till de finansiella rapporterna Noter till resultaträkning Noter till balansräkning Företagsstyrning 33 Underskrifter och revisionsberättelse Huvudmän, styrelse, bankledning och revisorer Definitioner 38 2 årsredovisning 2008 sparbanken nord

3 OMVÄRLDEN Omvärldsanalys Internationell och svensk ekonomi 2008 Den amerikanska bolånekrisen blev startskottet till en världsomspännande finanskris. Efter investmentbanken Lehman Brothers fall i september 2008 övergick oron på de finansiella marknaderna i en akut förtroendekris. Den därpå kraftigt stigande riskaversionen har lett till kraftigt förhöjda riskpremier, akuta likviditets- och solvensproblem i det finansiella systemet och stora globala börsfall. Ett stort antal banker och kreditinstitut har antingen blivit uppköpta eller förstatligade. Den finansiella krisen påverkar alltmer den reala ekonomin genom högre riskpremier, stramare kreditvillkor och fallande tillgångspriser, vilket håller tillbaka investeringarna och hushållens konsumtion. Samtidigt har framtidstron bland hushåll och företag försvagats. Det har bidragit till en fördjupad global konjunkturnedgång som förutses långsamt vända upp tidigast under Kreditåtstramning och fallande tillgångspriser bidrar till att återhämtningen blir mer utdragen. Tillväxten i världsekonomin under 2009 förväntas bli den svagaste sedan början av 1980-talet. Nedgången blir tydligast i OECD-länderna där ekonomierna krymper. Det står också klart att tillväxtekonomierna kommer att påverkas mer än vad som tidigare förväntades, inte minst på grund av fallande råvarupriser. Omslaget i konjunkturen har på kort tid lett till en väsentligt lägre inflationstakt i omvärlden. Samtidigt har risken för deflation ökat på grund av finanskrisen och nedgången i tillgångspriserna. För att motverka en deflationistisk utveckling har omfattande ekonomisk-politiska stimulanspaket aviserats både i USA, EU och i Asien. Recession i svensk ekonomi under 2008 Finanskrisen och en svag omvärldskonjunktur har satt allt större avtryck på svenska ekonomin. Riksbanken började i oktober 2008 att genomföra ett flertal likviditetsoperationer genom att låna ut till svenska banker för att undvika en allvarligare kreditåtstramning. Samtidigt beslutade regeringen om en stabilitetsplan för finansiell stabilitet. I denna plan lanserades ett program för att garantera svenska bankers återfinansiering. Nationalräkenskaperna för tredje kvartalet 2008 visar att ekonomin befinner sig i en recession, dvs negativ BNP-tillväxt två kvartal i rad. Det är första gången sedan början av 1990-talet som ekonomin krymper. En minskad privat konsumtion och lagerneddragningar drog ned BNP-tillväxten medan investeringar och export fortsatte att växa om än i en allt långsammare takt. Inkommande statistik under det sista kvartalet 2008 visade att den svenska ekonomin har försvagats ytterligare. Antalet personbilsregistreringar nådde i december den lägsta nivån sedan Konjunkturnedgången sätter allt djupare spår på den svenska arbetsmarknaden. Antalet personer som varslades ökade med drygt under fjolårets sista kvartal, vilket på sikt kommer att leda till en betydande ökning i arbetslösheten under Merparten av varslen kommer från verkstadsindustrin samtidigt som konjunkturnedgången allt mer fördjupas. Swedbanks inköpschefsindex (PMI) föll i december till nya rekordlåga nivåer. Svensk ekonomi vilar på en stabilare grund jämfört med 1990-talskrisen Den svenska 1990-talskrisen var i stort sett en hemlagad kris i spåren av avregleringen av finansmarknaderna, ändrade skatteregler och en omställning till låg inflation. Försvaret av den fasta valutakursen gentemot en korg av utländska valutor ledde till ett rekordhögt ränteläge i svensk ekonomi, vilket pressade ned den inhemska efterfrågan investeringar och konsumtion. Samtidigt ifrågasattes Sveriges kreditvärdighet när de offentliga underskotten och statskulden sköt i höjden. Det innebar också ett krympande utrymme för finanspolitiska stimulansåtgärder. Svensk ekonomi har sedan 1990-talets början blivit allt mer internationaliserad och konkurrensutsatt. Det innebär att Sverige påverkas mer av internationella faktorer än tidigare, vilket är den främsta förklaringen till att svensk ekonomi nu befinner sig i en recession. Svensk ekonomi vilar dock idag på en stabilare grund jämfört med 1990-talskrisen. Stora överskott i bytesbalansen visar att svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt. Införandet av överskottsmål och det finanspolitiska ramverket har bidragit till att stärka de svenska offentliga finanserna. Statsskulden har sjunkit till omkring 40% av BNP, vilket är bland de lägsta i EU. En expansiv finans- och penningpolitik och låg inflationstakt bidrar till att hushållens reala disponibelinkomst kommer att växa i en relativt god takt under det närmaste året trots den försämrade arbetsmarknaden. Exportutsikterna har påtagligt försämrats Den snabbt försvagade omvärldskonjunkturen har lett till markant försämrade exportutsikter för svenska exportföretag. Den snabba försämringen i konjunkturen och växande finansieringsproblem gör nu att investeringsplanerna ses över och att många projekt skjuts på framtiden. Förutom att efterfrågan på investeringsvaror sjunker i spåren av färre nyinvesteringar så begränsas exporten också av en vikande efterfrågan på råvaror. Kronförsvagningen under 2008 kan till viss del mildra nedgången i exporten men är otillräcklig för att kompensera den vikande världsmarknadstillväxten för svensk export. Ett exportfall under 2009 som är större än under lågkonjunkturåren 2001/2002 förefaller oundvikligt. Investeringstillväxten i den svenska ekonomin har avtagit. En minskad efterfrågan och ett lägre kapacitetsutnyttjande i näringslivet bidrar till den lägre investeringsbenägenheten samtidigt som finanskrisen försvårar företagens möjligheter att finansiera sina investeringar. Det var främst fallande bostadsinvesteringar som bidrog till att de totala investeringarna ökade långsammare under Nästa år sparbanken nord årsredovisning

4 OMVÄRLDEN förväntas investeringsnedgången sprida sig till fler branscher varför landets samlade investeringar beräknas minska för första gången sedan Det största investeringsfallet förväntas ske inom industrin och i bostadssektorn. Trygghetssparandet ökar i orostider En ökad oro om den framtida arbetsmarknaden och krympande förmögenhetsvärden är bidragande faktorer till att hushållen blivit allt mer pessimistiska om framtiden både om svensk ekonomi och om sin egen ekonomi. Sänkta skatter och lägre inflation gör dock att hushållens disponibla inkomster växer i en relativt hygglig takt, vilket kan hålla uppe den privata konsumtionen. Men fortsätter arbetsmarknaden att försämras i lika snabb takt som tidigare ökar det dock sannolikheten för ett högre hushållssparande. Snabb försämring på arbetsmarknaden Den svenska arbetsmarknaden var fram till första halvåret 2008 relativt stram trots mörkare globala konjunkturutsikter. Sannolikt fanns det en förväntan bland de svenska företagen att det skulle bli en relativt kortvarig nedgång och att finanskrisen skulle bli begränsad varför företagen bibehöll personalstyrkan. I samband med att den globala finanskrisen förvärrades och sedermera spred sig till den reala ekonomin har en påtaglig försämring på arbetsmarknaden skett de senaste kvartalen. Antalet nyanmälda lediga platser minskar samtidigt som varslen stiger till de högsta nivåerna sedan början av 1990-talskrisen. Den sysselsättningsminskning som skedde i slutet av 2008 kommer att intensifieras under 2009 när företagen anpassar arbetsstyrkan till den lägre efterfrågan. Det innebär också att produktivitetstillväxten i svensk ekonomi kommer att stiga efter två år i rad med negativ produktivitetsutveckling. Lägre räntor och minskad inflationstakt Kraftigt fallande globala råvarupriser, lägre räntor och en allt svagare arbetsmarknad pressar ned det inhemska pristrycket i snabb takt. Inflationen var i december 0,9 % jämfört med 4,4 % så sent som i september Den avtagande inflationstakten bedöms fortsätta under Den kraftiga försämringen i den svenska konjunkturen och ett lägre inflationstryck har lett till en påtaglig omsvängning i Riksbankens penningpolitik. I december beslutade centralbanken att sänka styrräntan med 1,75 procentenheter till 2 % från 3,75 %. Sedan räntehöjningen i början av september har styrräntan sänkts med hela 2,75 procentenheter och fler räntesänkningar kan komma under 2009 om konjunkturnedgången fortsätter. Samtidigt har regeringen beslutat om ytterligare stimulansåtgärder utöver de 30 miljarder som låg till grund i höstbudgeten Det sker bland annat genom att förstärka arbetsmarknadspolitiken och stimulera byggaktiviteten via ROT-avdrag. Norrbotten Den globala avmattningen i konjunkturen som startade under 2007 har under 2008 också påverkat länets företag. Enligt höstens Småföretagarbarometer har konjunkturindikatorn - en summering av nettotal för beställningar, omsättning och sysselsättning - sjunkit från 126 till 82 och ligger nu lika som riksnivån. Både tillverkningsoch tjänstesektorn har drabbats negativt. Trots detta ser 65 % av länets företag goda expansionsmöjligheter och det är en av de högsta andelarna i riket. En svagare efterfrågan och brist på lämplig arbetskraft ses av företagen som ett tillväxthinder. Förväntningarna i rapporten är dock att tillväxten ska backa ytterligare och att den svaga konjunkturen kommer att slå främst mot industriföretagen. Arbetsförmedlingens statistik för år 2008 visar på en ökning av antalet arbetslösa personer jämfört med år Totalt var 7005 personer arbetslösa (+1015 personer) vid årsskiftet vilket motsvarar 4,4 % av befolkningen mellan år. Antalet varsel har under hösten ökat (2360 personer) och det är en fördubbling jämfört med år En tredjedel av varslen återfinns inom offentlig sektor och tillverkningsindustrin. Inom byggsektorn är varslen färre än året innan vilket tyder på fortsatt stora investeringar. Norrbottens befolkningssiffror för år 2008 visar på en minskning med 925 personer för länet varav 426 personer i vår region. Endast två kommuner visar positiva tal, Arjeplog och Luleå. Födelseöverskott finns endast i Luleå och Piteå och resultatet blir en allt äldre befolkningsstruktur i många av länets kommuner. Det är trevligt att konstatera Arjeplogs befolkningssiffror med en positiv inflyttning med 83 personer. befolkningsutvecklingen i vår region Kommun Folkmängd 1970 Folkmängd 2006 Folkmängd 2007 Folkmängd 2008 Förändring 2008 Arjeplog Arvidsjaur Gällivare Jokkmokk Piteå Älvsbyn Totalt årsredovisning 2008 sparbanken nord

5 OMVÄRLDEN Svenska ränteutvecklingen Procent Börsutvecklingen, januari 2005 = 100 Index sparbanken nord årsredovisning

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Redovisning för verksamhetsåret 2008 Styrelsen för Sparbanken Nord får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, bankens 157:e verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Verksamhet Bankens vision är att vi ska vara regionens egen bank och finnas mitt i människornas och företagens verklighet. Vi ska göra goda affärer och vara det naturliga och mest fördelaktiga bankalternativet. Den starka lokala anknytningen ger oss en naturlig närhet till våra kunder; hushåll, mindre och medelstora företag, kommuner och organisationer. Huvuddelen av vinsten återinvesteras i banken för att trygga kundnyttan, bankens soliditet och utveckling. En fortsatt expansion av exempelvis företagsutlåningen kräver hela tiden att banken ökar sitt egna kapital. Förenklat kan man säga att banken måste växa minst i takt med våra kunder och då speciellt våra företagskunder. Under fjolåret avsattes cirka 10 % av det framskattade rörelseresultatet till verksamhet som banken finner angelägen och ingår i begreppet FramtidsBanken. I årets vinstdisposition föreslås en avsättning på 2,5 mkr. Därtill kommer anslag till bankens två stiftelser. Verksamhetsområde De sex kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Piteå och Älvsbyn utgör bankens huvudsakliga verksamhetsområde. Gällande reglemente för banken fastställdes av Finansinspektionen och den fastställda förändringen gäller bankens rätt att driva värdepappersrörelse. Verksamheten är indelad i två regioner. Region Väst omfattande fem av våra kommuner och Region Piteå som omfattar Piteå kommun. Bankledning Bankledningen har under året bestått av Erik Hägglöv, vd, Ola Rönnqvist, företagschef och vice vd och Kjell-Åke Nilsson, regionchef. I affärsledningen (ledningsgruppen) ingår förutom bankledningen även Curt Burman, regionchef, Karin Hövenmark, ekonomichef, Erik Sandlund, kreditchef och Mattias Sandberg, finanschef. I ledningsgruppen ingår också Eva Lidén som ny personalchef från 1 juni samt från 1 december Christina Sandsten, marknadschef. Sekreterare är Iriam Bjuhr. För principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen hänvisas till not 10. Utveckling av sparbankens verksamhet, resultat, ställning och övriga förhållanden Resultat Rörelseresultatet minskade jämfört med föregående år med tkr till tkr eller med -38,4 %. I rörelseresultatet per 2008 finns en nedskrivning av finansiella tillgångar på tkr. Huvuddelen, eller tkr, avser bankens innehav av 2 miljoner stamaktier i Swedbank AB med en nedgång från en genomsnittlig anskaffningskurs på 67,71 kronor till en kurs på bokslutsdagen på 44,40 kronor. Nedgången av kursen på våra 1,7 miljoner preferensaktier, från 46,64 kronor till 44,40 kronor, bokförs via fond för verkligt värde. Samtal sker för närvarande med Finansinspektionen hur kursförändringar i vårt innehav av Swedbankaktier i framtiden ska bokföras. Detta mot bakgrund av att innehavet har karaktären av organisationsaktier avsedda att innehas under lång tid framöver. Bortsett från kostnader för nedskrivningar av finansiella tillgångar är rörelseresultatet tkr och årets rörelseresultat har i den jämförelsen ökat med tkr. Räntenettot skillnaden mellan intäkts och kostnadsräntor uppgick till tkr, en ökning med 20,2 %. Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster och avskrivningar uppgick till tkr, en ökning med 0,7 %. I kostnaderna ingår årets avsättning till resultatandelssystem för personalen med tkr inklusive löneskatt. Uppgifter om nyckeltal fem år i sammandrag som beskriver verksamheten, ställning och avkastning redovisas på sidan Eget kapital Det sammanlagda beskattade och obeskattade egna kapitalet uppgår till tkr efterföreslagen vinstdisposition. I det egna kapitalet ingår tkr i fond för verkligt värde. Motsvarande siffror för 2007 var tkr varav tkr ingick i fond för verkligt värde. 6 årsredovisning 2008 sparbanken nord

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inlåning Inlåningen från allmänheten ökade under året med mkr eller 16,3 % och uppgick vid årsskiftet till mkr. Allmänheten gottgjordes räntor med 223 mkr. Marknadsvärdet på den totalt förmedlade stocken till Swedbank Robur uppgick vid årsskiftet till mkr, en minskning med 29,2 %. Utlåning Utlåningen till allmänheten uppgick vid årets slut till mkr, en ökning med mkr eller 19,9 %. Krediter har dessutom förmedlats och lyfts av till Swedbank Hypotek. Totalt uppgår den förmedlade lånestocken till Swedbank Hypotek till mkr, en minskning med 3,0 %. Affärsvolym Det samlade värdet av kundernas sparande, placeringar och lån i sparbanken, Swedbank Hypotek och Swedbank Robur uppgick vid årsskiftet till mkr. Motsvarande volym 2007 uppgick till mkr. Räknat efter affärsvolym är Sparbanken Nord den 3:e största sparbanken i landet ansluten till Sparbankernas Riksförbund. Om en jämförelse görs med alla sparbanker och alla sparbanksaktiebolag i landet oavsett om de är anslutna till Sparbankernas Riksförbund eller ej så är Sparbanken Nord 6:e största bank. Känslighetsanalys Förändring Allianser och partners Effekt på rörelseresultatet, tkr Marknadsräntan +/- 1,0 % Placeringsmarginal +/- 0,1 % Antal anställda +/- 10 st Löneförändring +/- 1,0 % 864 Övriga rörelsekostnader +/- 1,0 % 807 Kreditförlustnivå +/- 0,1 % Sparbankernas Riksförbund Företrädare för Sparbanken Nord har under året varit aktiva inom ramen för det samarbete som sker mellan landets olika fristående och delägda sparbanker. Erik Hägglöv har deltagit i olika affärsråd. Mattias Sandberg, Maria Hansson, Johan Häggström, Ove Marklund, Kjell-Åke Nilsson, Gunnel Bergman, Catarina Viklund samt Christina Sandsten har inom förbundets ram arbetat med skilda projekt. Swedbank Sparbanken har ett omfattande och långsiktigt samarbete med Swedbank och dotterbolagen Swedbank Hypotek, Swedbank Finans och Swedbank Robur. Banken har under verksamhetsåret ökat sitt innehav av aktier i Swedbank. finansiering genom Sparbanken Nord och Swedbank Hypotek. Samarbetet täcker hela landet och inkluderar såväl Swedbank som sparbanker. Koordinering av samarbetet och hanteringen av byggnadslån sker hos Sparbanken Nord. Totalt har ca familjer beviljats finansiering till sina husköp med en lånevolym på närmare 4 miljarder kronor sedan Sparbanksrörelsen och Swedbanks breda kontorsnät och stora kunskap inom boendefinansiering är viktiga förutsättningar i detta framgångsrika samarbete. Övriga samarbeten Under 2008 inleddes ett samarbete med Tre Kronor som till en början omfattar förmedling av villahem och bilförsäkringar. Det visade sig vara ett mycket lyckosamt samarbete, från april till december 2008 förmedlade Sparbanken Nord försäkringar. Samarbete med Piteortens försäkringsbolag omfattande förmedling av försäkringar gällande lantbruk och småföretag har fortsatt under Genom ett avtal med Folksam kan banken förmedla traditionella pensions- och kapitalförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. På motsvarande sätt kan Folksams rådgivare i länet förmedla vissa av Sparbankens tjänster till sina privatkunder. Bankservice Sverige AB var under 2008 ett företag som ägdes av ett antal sparbanker däribland Sparbanken Nord. Under augusti månad köpte Panaxia Security AB samtliga aktier i Bankservice Sverige AB och Sparbanken Nord överlät sitt aktieinnehav på aktier till ett värde av kr per aktie. Sparbanken Nord fortsätter sitt samarbete med Panaxia Security AB vad avser uppräkning av dagskassor, ATMladdningar och övrig värdehantering. Sparbankernas Affärsutveckling AB med 34 sparbanker som ägare har under året drivit ett antal affärsutvecklingsprojekt bland annat takräntelån och krav & inkasso med lyckat resultat. Sparbanken har sedan 2002 haft ett avtal om partnerskap inom ramen för den verksamhet som Connect Norr bedriver. Syftet med detta samarbete är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag bland annat genom regionala nätverk. SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är för banken en naturlig samarbetspartner. SNS är en brobyggare mellan samhällsekonomisk forskning och samhällets beslutsfattare i näringsliv, politik, förvaltning, fackliga organisationer och medier. Stiftelser Före bankfusionen mellan dåvarande Pitedalens Sparbank och Nova Sparbank kom styrelserna i respektive bank överens om bildandet av stiftelser med ändamål som främjar utvecklingen inom Jokkmokks kommun. Stiftelserna ska erhålla kapital från Sparbanken Nord enligt en utbetalningsplan och i årets bokslut föreslås en utbetalning under 2009 på 800 tkr innebärande att därefter återstår följande utbetalningar: 800 tkr för 2010 samt 20 mkr För utbetalningarna gäller den restriktionen att de måste vara i överensstämmelse med gällande regelverk avseende bankens möjligheter att disponera överskott i verksamheten. Älvsbyhus Sparbanken Nord har under många år haft ett nära samarbete med AB Älvsbyhus - Sveriges största tillverkare av prefabricerade småhus. Samarbetet innebär att köpare av Älvsbyhus erbjuds en fördelaktig sparbanken nord årsredovisning

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Swedbanks nyemission Sparbanken Nord deltog i Swedbanks nyemission och garanterade minst sin ägarandel vilket resulterade i ett förvärv av ca preferensaktier. Tillsammans med Folksam, några Sparbanksstiftelser och övriga sparbanker bildar vi en stark ägargrupp som har närliggande intressen, värderingar och prioriteringar och som genom ömsesidigt förtroende kan påverka inflytandet i Swedbank. Sparbanken Nord är också övertygade om att det är en långsiktigt god affär. Bopaket Sparbanken Nord lanserade under våren ett uppmärksammat och uppskattat bopaket under namnet Slopa topplånet. Kunderna erbjöds 100 procents belåning till bottenlånevillkor. I paketet ingick också Sparbanken Nord-kortet samt en rabatt på bankens hemförsäkringar. Det generade ökade lånevolymer på omkring 225 miljoner, ökad försäljning av Sparbanken Nord-kortet samt rekordförsäljning av sakförsäkringar. Besök av Finansinspektionen (FI) Finansinspektionen är bankens tillsynsmyndighet. FI besökte banken den 13 maj 2008 för att granska bankens likviditetsriskhantering samt tillhörande rapportering. Sparbanken Nord är en av de nio största Sparbankerna i Sverige vilka alla blev granskade av FI. Bedömningen blev att finansieringssituationen i Sparbanken Nord är god. I bedömningen ingick några förslag på utvecklingsområden inom Finansfunktionen. FI besökte banken den 22 januari 2009 för att granska bankens tillstånd för värdepappersrörelse samt regelefterlevnaden inom värdepappersrörelsen. Sparbanken Nord är ett av cirka 110 värdepappersinstitut som granskats under 2008 och 2009 med anledning av det nya EU-direktiv kallat Mifid som infördes i Sverige 1 november Svenskt Kvalitetsindex Kunderna fortsätter att ha högt förtroende för oss. Kundnöjdheten hos privatkunderna ligger på 80,0 vilket är ett extremt högt värde. I åldrarna 30 till 39 år är nöjdheten speciellt hög. På företagsmarknaden ligger vi på 72,6 vilket är en bra bit över branschsnittet och högre än storbankerna. Dock har nöjdheten bland företagskunderna sjunkit något sedan föregående år. Finansiella instrument och riskhantering I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har Sparbanken Nords styrelse som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen, den övriga finansverksamheten samt övrig riskhantering. Vad gäller hanteringen av finansiella risker se vidare not 3. Klagomål Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Banken har under år 2008 liksom tidigare år haft få klagomål och de har rört sig om relativt små belopp. Medarbetare och miljö Miljö Sedan hösten 2007 är Sparbanken Nord en miljöcertifierad bank. Att vara miljöcertifierad enligt ISO innebär att ständigt driva ett förbättringsarbete. Vi arbetar aktivt med att minska den negativa miljöpåverkan både internt och via våra kunder. Att vi arbetar på ett bra sätt bekräftades av våra interna och externa revisioner under året. Vårt arbete har lett till att vi har minskat kontoutdragsutskicken med 20 % under Här har Internetbanken och telefonbanken varit riktiga miljöhjältar. Kunden kan välja att avstå från att få kontoutdrag och låneaviseringar hemskickade, men ändå ha full kontroll på ekonomin. Vi har förmedlat drygt Sparbanken Nord kort som är ett betal- och kreditkort. Drygt 77 procent av bankkortskunder använder kortet i butiken. Genom att betala med kort istället för kontanter minskar vi koldioxidutsläppen. En hundralapp reser omkring 1000 mil på ett år. På sin eviga väg mellan bank, plånbok och butik och servicebox orsakar den ett utsläpp på cirka 500 kg koldioxid varje år. Varje gång kunden betalar med kort istället för med kontanter gör vi en god sak för miljön. Vi är också glada att vi har överträffat målet med förmedlade energilån. När våra kunder söker finansiering för att byta uppvärmningssystem ska energilånet vara det naturliga valet. En förmånlig finansiering som sparar miljön. 8 årsredovisning 2008 sparbanken nord

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hälsa och friskvård I enlighet med tidigare beslutad satsning på ett strategiskt hälsoarbete har bankens egna hälsoinspiratörer tagit fram en Nord-klassiker. Där ingick sex etapper spridda i vårt verksamhetsområde: Andörjan (skidor), Dundret Runt (skidor), Infjärden runt (cykel), Broarna runt i Vuollerim (löpning), Stegräknar helg med minst steg samt Toppvandringen i Gällivare. Diplom kommer att delas ut till de 14 medarbetare som genomförde minst tre etapper av de sex. Utbildning All personal i banken har under året genomfört utbildning och kunskapsprov avseende EU s tredje penningtvättsdirektiv, som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Samtlig rådgivande personal har genomfört årlig kunskapsuppdatering med anledning av nyheter inom finansiell rådgivning, skatt, kapitalförsäkringar, regelverk och andra närliggande områden. En stor del av bankens rådgivande personal har också under 2008 genomfört utbildning och kunskapsprov avseende Sakförsäkringar. Per hade banken 31 certifierade privatrådgivare, 10 certifierade företagsrådgivare samt 15 Swedsec-licensierade placeringsrådgivare. Förutom de kompetenskrav som myndigheterna ställer på en bank, har vi kundernas krav och förväntningar att leva upp till. Det innebär att vi ständigt måste vara lyhörda och arbeta med att möta dessa krav. Förväntningar avseende framtida utveckling År 2009 har börjat bra för Sparbanken Nord. Stark inlåningstillväxt, god finansiell beredskap och en omstrukturering av lånestrukturen där krediter till mindre och medelstora företag samt privatpersoner prioriteras. Under mars månad undertecknades ett överlåtelseavtal avseende förvärv av Swedbanks kontor i Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner. Affären som omfattar fyra bankkontor och cirka 4 miljarder i affärsvolym överlåtes med verkan från och med Genom denna affär stärks Sparbanken Nord såsom regionens egen bank och banken kommer att ha en stark ställning i tio av Norrbottens fjorton kommuner. Resultatet för 2009 förväntas bli svagare än 2008 eftersom banken kommer att påverkas av lägre räntemarginaler, högre kreditförluster, engångskostnader för ovanstående kontorsförvärv och nya goodwill-avskrivningar. Bankens soliditet förväntas dock vara betryggande. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Förslag till vinstdisposition Årets resultat enligt balansräkningen tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - FramtidsBanken (allmännyttiga ändamål) tkr - Anslag till stiftelser 800 tkr - Överföring till reservfonden tkr Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,49 (1,84). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till tkr ( tkr) och slutligt minimikapitalkrav till tkr ( tkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. sparbanken nord årsredovisning

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Bankens 156:e verksamhetsår

ÅRSREDOVISNING 2007. Bankens 156:e verksamhetsår ÅRSREDOVISNING 2007 Bankens 156:e verksamhetsår Årsredovisning 2007 Sparbankens 156:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 3 april 2008 kl 16.00 i Sparbanken Nords samlingssal,

Läs mer

2 Produktion: abse media AB

2 Produktion: abse media AB Årsredovisning 2008 2 Produktion: abse media AB Årsredovisning 2008 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 22 april kl 18.00 i Folkets Hus, Heby 3 Innehåll Vd:s kommentar 5 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår Årsredovisning 2011, Sparbankens 160:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 29 mars 2012 kl 13.00, Pite Havsbad, Piteå. INNEHÅLL

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Innehåll. Stämma. Ordinarie sparbanksstämma i Markaryds Sparbank kommer att hållas den 23 april 2014.

Innehåll. Stämma. Ordinarie sparbanksstämma i Markaryds Sparbank kommer att hållas den 23 april 2014. Årsredovisning 2013 Innehåll VD-kommentar 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget kapital 12 Kassaflödesanalys 13 Noter till resultat-

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehåll 1 VD har ordet 2-3 Omvärldsanalys 4 Lokal närvaro och samhällsnytta 5 Insatser för bygden 6-8 Förvaltningsberättelse 9 Fem år i sammandrag 10-11 Resultat- och balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten.

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. Årsredovisning 2008 Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. 1 VD:s kommentar: Ägarstruktur Vimmerby Sparbank ägs till 60 % av den lokala Sparbanksstiftelsen

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Kontaktinformation och öppettider delary ryd Öppettider Öppettider Adress Adress Telefon Fax Telefon E-post Fax E-post

Kontaktinformation och öppettider delary ryd Öppettider Öppettider Adress Adress Telefon Fax Telefon E-post Fax E-post Årsredovisning -10 1 Närhet är vår storhet vi fortsätter att växa Sparbanken Eken kan summera ännu ett framgångsrikt verksamhetsår. Tillströmningen av nya kunder fortsätter, samtidigt som redan befintliga

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Enköping Privat: Årsredovisning 2010 Företag: Bålsta: Bro: Kungsängen: Telefon Telefonbanken Huvudkontor: Internet www.sparbankenenkoping.

Enköping Privat: Årsredovisning 2010 Företag: Bålsta: Bro: Kungsängen: Telefon Telefonbanken Huvudkontor: Internet www.sparbankenenkoping. 175 år 1835-2010 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Ordförande och VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition av årets resultat 11 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår ÅRS RED OVIS NING 2014 Bankens 163:e verksamhetsår Årsredovisning 2014 Sparbankens 163:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 29 april 2015 kl 13.00, Acusticum, Piteå. 2

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer