VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTE

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 ORDFÖRANDE HAR ORDET INNEHÅLL Sid Ordföranden har ordet 3 Föredragningslista 4 Röstlängd 5 Verksamhetsberättelse 6 Förbundsstyrelse, kommittéer och utskott 11 Utmärkelseverksamhet 12 Kansliverksamhet 13 Tävlingskommittén 13 Tävlingsverksamhet 14 Veteranverksamhet 15 Tävlingsresultat 16 Domarverksamhet 25 Ungdomsverksamhet 25 Utbildningsverksamhet 29 Vandringskommittén 30 Tjejgåing 31 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 32 Resultat- och balansräkning, noter 34 Underskrifter 39 Svenska Gång- och Vandrarförbundet Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2010 Manus Folke Andersson, Karin Dahl, Birger Fält, Börje Hansson, Alexandra Kreuzer Boberg, Mariette Hassmer Troije, Barbro Carlberg Lindgren,Christer Svensson, Tommy Schill Till Förbundsmötet 2010 var två, för förbundets framtid, viktiga motioner inlämnade. Dels placering av Tjejgåingkansliet, men framförallt motionen om att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om ett eventuellt samgående med Svenska Friidrottsförbundet. En fråga som länge debatteras och som väcker starka känslor till liv. Frågan om Tjejgåingskansliets placering, som hänger samman med övrig kansliverksamhet, har fått vänta på utredningen om ett ev. samgående då frågan om samgåendet även påverkar kansliverksamheten. Under 2010 kontaktades Friidrottsförbundet i ärendet, som från deras styrelse såg positivt på en utredning. En första intern analys om följderna för gångsporten vid ett samgående gjordes, som presenterades vid vårt första Gångting i mars Ett samgående med Friidrotten innebär nedläggning av vårt förbund. Det betyder upplösning av SGVF vilket kräver beslut på två förbundsmötens med minst 10 månaders mellanrum och 2/3 majoritet. Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt positiv, men om vi tittar några år framåt finns det en risk att vi inte får RF-stöd på den nivå vi har idag, om inte vår ungdoms - och utbildningsverksamhet stärks. Även elitbidraget, som vi inte fått del av i år, är något vi måste försöka komma i åtnjutande av, om fortsatta satsningar på våra elitaktiva ska kunna genomföras. Förhoppningen att vi ska vara representerade vid OS i London 2012 lever kvar, men då får inte ekonomin vara något hinder på vägen. Några externa pengar för elitsatsning, förutom Gångsupporters 75-årspresent, har vi fått del av. Sverigevandringen, vårt nya projekt på motionssidan, lockade ett femtontal föreningar och förhoppningsvis blir det en fördubbling av arrangörer På sikt kan det bli ett rikstäckande arrangemang som bör ge oss nya medlemsföreningar. Ett problem vi har på motionssidan är, att Tjejgåingens arrangörsföreningar i de flesta fall representerar andra idrotter. Här behöver vi fler gångföreningar som är villiga att arrangera Tjejgåing och på ett enkelt sätt förstärka den egna kassan. Rekrytering av ungdomar till gångsporten är väl det som är vårt största problem. Hur når vi ut till nya pojkar och flickor som är villiga att satsa på en, om man ska bli bra, krävande sport vad gäller både träning och tidsåtgång. Konkurrensen om ungdomarna är hård och det mesta arbetet måste ske ute i våra föreningar. Från förbundets sida kan vi vara ett stöd och behjälpliga med ledarutbildning mm. Men lokala initiativ med ledarutbildning kan också ske i samarbete med SISU. Vi går in i ett nytt spännande år där fokus från styrelsens sida kommer att ligga på utredningsarbetet om ett eventuellt samgående med Friidrotten. Men naturligtvis kommer även andra frågor att krydda vår vardag. Till sist ett stort tack till alla som bidragit med sitt arbete och engagemang under året. Folke Andersson 2 3

3 FÖRBUNDSMÖTE SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET Tid: Lördagen den10 april 2010, kl Plats: Hotel Scandic Plaza, Borås FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende: Förbundsmötets öppnande 1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd. 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 6. Val av två rösträknare 7. Fastställande av föredragningslista. 8. Anmälan om meddelanden och förslag från förbundsstyrelsen, tillkomna under förbundsstyrelsens senaste sammanträde. 9. Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senast verksamhetsåret. 10. Föredragning av revisorernas berättelse gällande det senaste verksamhetsåret. 11. Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning det senaste verksamhetsåret 13. Fastställande av föreningarnas årsavgift för 2011 och Fastställande av kungörelseorgan för 2011 och Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2010 och Behandling av ärenden, om vilka förslag ingivits i den ordning som anges i 20 (motioner och förbundsstyrelsens förslag). 17. Behandling av ärenden enligt punkt Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för de två kommande verksamhetsåren. 19. Val av tre ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av fyra år och tre ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år. (de som valdes på två år 2009 står på omval). 20. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år. 21. Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa för en tid av två år. 22. Val av valberedning inför nästkommande förbundsmöte. 23. Beslut om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma samt SOK:s årsmöte. Förbundsmötets avslutande SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET RÖSTLÄNGD 2010 Distrikt Antal föreningar Antal röster Max antal anslutna röstberättigade ombud Nr Blekinge Dalarna Gotland Halland Hälsingland Jämtland-Härjedalen Norrbotten Närke Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland Västernorrland Västmanland Västsvenska Östergötland Summa: Röstberättigade föreningar GK Steget Eskilstuna FIF Växjö AIS SK Svängen IFK Sala IF Nornan VK Lundsbrunn Hestra IF BF Billingen VK Röster: 32 Ombud:

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Svenska Gång- och Vandrarförbundet får härmed avge följande berättelse över verksamheten för tiden 1 januari 31 december Återblick på Förbundsmötet 2010 Det ordinarie förbundsmötet hölls lördagen den 10 april 2010 i Lokal: Dahlén, Hotell Scandic Plaza, Allegatan 3, Borås Från distrikt och röstberättigade klubbar deltog 21 ombud med tillsammans 23 röster. Ordförande för mötet var Christer Pallin, Chefsjurist hos RF, Stockholm Följande motioner behandlades: Motion 1 Från Västsvenska Gång- och Vandrarförbundet angående att återuppta utredningen om samgående mellan Svenska Gång- och Vandrarförbundet och Svenska Friidrottsförbundet, med syfte att på sikt nå ett sådant samgående. Västsvenska Gång- och Vandrarförbundet föreslår återupptagande av utredningen om samgående mellan Svenska Gångoch Vandrarförbundet och Svenska Friidrottsförbundet, med syfte att på sikt nå ett sådant samgående. Sverige är ett av de få länder som har ett separat gångförbund. I de flesta länder betraktas gång som en form av friidrott och finns inom respektive lands friidrottsförbund. Rekryteringen är inom gångsporten i Sverige ett stort problem, medan friidrotten inte har möjlighet att ta emot mer än en bråkdel av de ungdomar som vill ägna sig åt friidrott. Vi tror att ett samgående med samverkan mellan gång och annan friidrott skulle ge helt andra Möjligheter till rekrytering och till resultatförbättring. Inte minst kan vi från de nordiska ungdomslandskamperna, där gång och annan friidrott har gemensam poängberäkning, lära oss hur näravi står varandra, och vilka möjligheter vi har att stötta varandra. Vi kan också på klubbnivå se att gång och annan friidrott befruktar varandra, vilket exempelvis Eskilstuna är ett bra exempel på. Vi tror att det finns anledning att eftersträva sådan samverkan även på andra håll när det gäller klubbverksamheten. Vid behandlingen yttrade sig Folke Andersson, Calle Bengtsson, Lennart Nilsson, Alan Scott. Förbundsmötet beslöt att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens svar. Ett samgående mellan Förbunden medför såväl ekonomiska som praktiska förändringar och bör utredas noggrant. Förbundsstyrelsen föreslår att frågan om konsekvenserna av ett samgående utreds av Förbundsstyrelsen och att resultatet presenteras och diskuteras vid kommande Gångting Vi anser att Tjejgåing i grunden är en mycket bra produkt men den måste vårdas och utvecklas. Projektet behöver en nystart där ny energi och ny kompetens förs in i projektet. Detta kan göras möjligt genom att Tjejgåingkansliet flyttas till Stockholmsområdet. Här finns en stor del av de partners som kan vara aktuella i framtiden, här finns två av de största arrangemangen som behövs för att leda utvecklingen ut ur krisen. En ny lokalisering kan också ge en nystart i en ny miljö. Då det fortfarande finns stora synergier med Gångförbundets kansli så anser vi att en gemensam flytt av samma skäl skall utredas. Jan Olsson förslog ett tilläggsyrkande om att Förbundsstyrelsen skall lämna en avrapportering vid kommande Gångting Vid behandlingen yttrade sig Folke Andersson, Jan Olsson Förbundsmötet beslöt att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens svar. Förbundsstyrelsen anser att Tjejgåing på nuvarande nivå inte skall ha eget kansli utan verksamheten skall samordnas med övrig verksamhet. I dagsläget har vi kontrakt på Kvibergs Idrottscenter till och med med 9 månaders uppsägningstid. Förbundsstyrelsen föreslår att inför en ny period ska en utredning om framtida placering av kansliet göras av Förbundsstyrelsen. att bifalla tilläggsyrkandet om att Förbundsstyrelsen skall lämna en avrapportering vid kommande Gångting Motion 3 Från Sundbybergs IK, IF Draget GV, Fredrikshofs IF, Sundbybergs GK, Åkersberga SSK och Stockholms Gångoch Vandrarförbund angående införande av nybörjar- eller prova på -klass där anmälan kan ske på plats. Sundbybergs IK, IF Draget GV, Fredrikshofs IF, Sundbybergs GK, Åkersberga SSK och Stockholms Gång- och Vandrarförbund föreslår införande av nybörjar- eller prova på -klass där anmälan kan ske på plats. Vid alla distriktstävlingar och nationella tävlingar bör det finnas en nybörjar- eller prova på klass där anmälan kan ske på plats. Detta för att man lättare skall kunna fånga upp intresserade att prova på gångsporten. Föreslogs ett tillägg till Förbundsstyrelsens svar om att vid utskick om motionsarrangemang och nationella tävlingar informera om dessa tävlingsklasser. I Förbundsstyrelsens yttrande om motionen är Förbundsstyrelsen enig med motionären. Vid behandlingen yttrade sig Folke Andersson, Thage Davidsson, Lennart Nilsson. Förbundsmötet beslöt att bifalla motionen med tillägget att vid utskick om motionsarrangemang och nationella tävlingar informera om dessa tävlingsklasser. Motion 2 Från Stockholms Gång- och Vandrarförbund angående flytt av Tjejgåingkansliet från 2011 till Stockholmsområdet samt om en utredning om flytt av förbundskansliet skyndsamt vidtas under perioden fram till dess. Stockholms Gång- och Vandrarförbund föreslår en flytt att Tjejgåingkansliet från 2011 till Stockholmsområdet samt om en utredning av flytt av förbundskansliet skyndsamt vidtas under perioden fram till dess. Bakgrund Evenemanget Tjejgåing är ett stort och viktigt arrangemang för svensk gångsport. Historiskt har Tjejgåing i perioder givit goda och viktiga inkomster till förbundet och föreningarna. Arrangemanget har också varit viktigt för att profilera förbundet och dess verksamhet. Det är med stor oro som vi ser att arrangemanget alltmer tappar mark. Arrangemanget har kommit in i en negativ utvecklingsspiral med färre deltagare, färre arrangörer, färre sponsorer. Detta har givit upphov till att ekonomin kraftigt försämrats och arrangemangets framtid är allvarligt hotad. Om man tittar på arrangemanget så har produktutvecklingen av arrangemanget nästan avstannat. Kontakten med och stimulerandet av arrangörerna är relativt svagt. Konkurrensen med andra liknande arrangemang är stor. Vi ser redan att vår produkt håller på att tas över eller konkurreras ut av andra aktörer. Motion 4 Från Sundbybergs IK, IF Draget GV, Fredrikshofs IF, Sundbybergs GK, Åkersberga SSK och Stockholms Gångoch Vandrarförbund angående att Sverige skall ha enhetlig klädsel vid landslagsuppdrag för seniorer, juniorer och ungdomar. Från Sundbybergs IK, IF Draget GV, Fredrikshofs IF, Sundbybergs GK, Åkersberga SSK och Stockholms Gång- och Vandrarförbund föreslår att Sverige skall ha enhetlig klädsel vid landslagsuppdrag för seniorer, juniorer och ungdomar. Sverige skall ha enhetlig klädsel vid landslagsuppdrag för seniorer, juniorer och ungdomar. Under användes flera olika modeller och färger på dräkter och overaller. Föreslogs en tilläggstext till förslaget med texten vid respektive tävlingstillfälle I Förbundsstyrelsens yttrande om motionen är Förbundsstyrelsen enig med motionären. Vid behandlingen yttrade sig Calle Bengtsson, Birger Fält. Förbundsmötet beslöt att bifalla motionen med texttillägget vid respektive tävlingstillfälle. 6 7

5 Udda år hålls ett gångting i april. Motion 5 Från Smålands Gång- och Vandrarförbund angående anställning som rekryteringsansvarig Smålands Gång- och Vandrarförbund föreslår att frågan om anställning för rekryteringsuppdrag skall utredas vidare med målet att tillskapa en anställning för detta ändamål. När nu Siw Karlström tackat nej till anställning vari rekryteringsuppdrag skulle ingå, anser vi att frågan skall utredas vidare med målet att tillskapa en anställning för detta ändamål. De frågor man bör ta ställning till är: a) Finns det ett behov av en anställd för rekryteringsfrågor b) Hur stor tjänstgöringsgrad och hur skall den i så fall finansieras c) Kartläggning av intresserade och lämpliga personer i gångar-sverige. I förbundsstyrelsens yttrande om motionen framgår att frågan om anställning har varit uppe i styrelsen under året samt att Förbundsstyrelsen stödjer förslaget. Vid behandlingen yttrade sig Åsa Njurling, Alan Scott, Calle Bengtsson, Thage Davidsson, Jan Olsson, Leif Kjellgren. Förbundsmötet beslöt att bifalla motionen. Förbundsstyrelsens förslag: Förslag 1: Förbundsstyrelsens förslag om att Vandrarguiden enbart på hemsidan från och med 2011 Vid Förbundsmötet 2008 beslöts att Vandrarguiden skall vara förbundets officiella kalender med aktuella adressuppgifter. För närvarande trycks kalendern upp och sänds ut till anslutna föreningar i ett exemplar. Efter distribueringen har endast ett fåtal föreningar rekvirerat ytterligare exemplar. Förbundsstyrelsen föreslår att Vandrarguiden fr.o.m enbart skall finnas utlagd på hemsidan och att berörda intresseorganisationer och förbund skall informeras om detta. Vidare ska de distrikt och föreningar som ej kan ta del av den via hemsidan, kunna erhålla den utskriven från Förbundets kansli. Under diskussionen yttrade sig Gunnar Wall, Thage Davidsson, Jan Olsson Förbundsmötet beslöt Att bifalla Förbundsstyrelsens förslag Förslag 2: Förbundsstyrelsens förslag till ändring av stadgarna till följd av förra årets beslut om Förbundsmöte vart annat år. 4 (gammal) Verksamhets- och räkenskapsår samt förbundsstyrelsens arbetsår SGVF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr. o. m. den 1 jan t o m den 31 december. Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t o m förbundsmötet närmast påföljande år. 4 (ny) Verksamhets- och räkenskapsår samt förbundsstyrelsens arbetsperiod SGVF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr. o. m. den 1 jan t o m den 31 december. Förbundsstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från förbundsmötet t o m nästa förbundsmöte. 16 Förbundsmötet äger rum årligen i april på tid och plats som FS bestämmer. 16 (ny) Förbundsmötet äger rum jämna år i april på tid och plats som FS bestämmer. 18 Föredragningslista SGVF:s årsmöte (gamla) 1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista. 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 7. Val av erforderligt antal rösträknare. 8. Anmälan om meddelanden och förslag från förbundsstyrelsen, tillkomna under förbundsstyrelsens senaste sammanträde. 9. Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 10. Föredragning av revisorernas berättelse. 11. Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning. 12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 13. Fastställande av föreningarnas årsavgift för nästkommande kalenderår. 14. Fastställande av kungörelseorgan. 15. Fastställande av verksamhetsplan och inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret. 16. Behandling av ärenden, om vilka förslag ingivits i den ordning som anges i 20 (motioner och förbundsstyrelsens förslag). 17. Behandling av ärenden enligt punkt Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret. 19. Val av tre ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år. 20. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 21. Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa för en tid av ett år. 22. Val av valberedning inför nästkommande förbundsmöte. 23. Beslut om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma samt SOK:s årsmöte. 18 Föredragningslista SGVF:s årsmöte (nytt förslag) 1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista. 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 7. Val av två rösträknare 8. Anmälan om meddelanden och förslag från förbundsstyrelsen, tillkomna under förbundsstyrelsens senaste sammanträde. 9. Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för de två senaste verksamhetsåren. 10. Föredragning av revisorernas berättelse gällande de två senaste verksamhetsåren. 11. Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning för de två senaste verksamhetsåren. 12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning gällande de två senaste verksamhetsåren. 13. Fastställande av föreningarnas årsavgift för nästkommande två kalenderår. 14. Fastställande av kungörelseorgan för nästkommande två kalenderår. 15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande och nästa verksamhetsår. 16. Behandling av ärenden, om vilka förslag ingivits i den ordning som anges i 20 (motioner och förbundsstyrelsens förslag). 17. Behandling av ärenden enligt punkt Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för de två kommande verksamhetsåren. 19. Val av tre ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av fyra år. 20. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år. 21. Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa för en tid av två år. 22. Val av valberedning inför nästkommande förbundsmöte. 23. Beslut om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma samt SOK:s årsmöte. 8 9

6 25 (gammal) 4. upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelse för varje räkenskaps- och verksamhetsår; 5. senast en månad före förbundsmötet ställa berättelserna, räkenskaperna och övriga för revision erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår, till förfogande för revision; 6. senast två veckor före förbundsmötet ställa verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt revisionsberättelsen avseende föregående verksamhetsår till förfogande för SDF och röstberättigade föreningar; 25 (ny) 4. upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelse för varje räkenskaps- och verksamhetsår; 5. senast en månad före förbundsmötet ställa berättelserna, räkenskaperna och övriga för revision erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår, till förfogande för revision; Udda år görs detta senast 31 mars. 6. senast två veckor före förbundsmötet ställa verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt revisionsberättelsen avseende de två föregående verksamhetsåren till förfogande för SDF och röstberättigade föreningar; 26 (gammal) Förbundsstyrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före förbundsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen till handa senast tre veckor före förbundsmötet. 26 (ny) Förbundsstyrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före förbundsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen till handa senast tre veckor före förbundsmötet. Udda år skall räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast 31 mars. Föreslogs följande justering av 16 (ny modifierad) Förbundsmötet äger rum jämna år i april på tid och plats som FS bestämmer. Udda år hålls ett gångting (i april månad UTGÅR) samt Föreslogs följande tillägg för 18, punkterna att beslutet skall gälla omedelbart FÖRBUNDSSTYRELSE, KOMMITTÉER OCH UTSKOTT Förbundsordföranden Folke Andersson Eskilstuna Ledamöter Börje Hansson Borås Karin Dahl Farsta Mariette Hassmer Troije Herrljunga Ledamöter Birger Fält Norsborg Roger Magnusson Tibro Alexandra Kreuzer Boberg Uppsala Styrelsesuppleanter Mikael Sandaeus Västerås Elin Johansson Sala Hedersledamöter Bertil Sjöberg Solna Alan Scott Lundsbrunn Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2010 haft 7 protokollförda sammanträden. Verkställande utskottet Folke Andersson, ordf., Börje Hansson, Roger Magnusson tom Mariette Hassmer Troije ersätter Roger under perioden Vandringskommittén Tävlingskommittén Tävlingsverksamheten Domarverksamheten Utbildningsverksamheten Ungdomskommittén Mariette Hassmer Troije, ordf., Roger Magnusson, Ove Sand, Gunnar Wall, Börje Hansson, ordf, Birger Fält, Christer Svensson, Siw Karlström Birger Fält, ordf., Siw Karlström (förbundskapten), Börje Hansson, ordf. Anna Johannesson, Bengt Bengtsson Mariette Hassmer Troije Alexandra Kreuzer Boberg ordf., Karin Dahl Idrottslyftet Roger Magnusson, Anna Johannesson (AJ t.o.m ) Jerker Samuelsson föreslog för 18, punkt 19 att val av ledamöter till förbundsstyrelsen skall göras på en tid av två år. Efter votering beslöt Förbundsmötet att avslå förslaget. Under diskussionen yttrade sig Birger Fält, Ulf Hallgren, Jerker Samuelsson. Förbundsmötet beslöt att bifalla Förbundsstyrelsens förslag. Dock med följande justering och tillägg: att 16 Förbundsmötet äger rum jämna år i april på tid och plats som FS bestämmer. Udda år hålls ett gångting. att beslutet skall gälla omedelbart för 18, punkterna Arbetsgruppen för Tjejgåing Kommittén för utmärkelser Redaktionsansvarig Valberedning Revisorer Revisorssuppleanter Folke Andersson, Barbro C Lindgren och Anne Forsberg Tommy Schill, ordf., Alan Scott, Birger Fält och Vidar Martinell Anne Forsberg Ernst Larsson, ordf., Kerstin Grahn, Susanne Johansson, Jerker Samuelsson, Anna Johannesson Åke Pettersson, Christer Grunder Bo Sunesson, Marc Hagberg 10 11

7 UTMÄRKELSEVERKSAMHET Följande utmärkelser har utdelats under verksamhetsåret 2010: SGVF:s FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD Lennart Aronsson Uddevalla Västsvenska GVF Ethel Gädda Stockholm Stockholms GVF SGVF:s FÖRTJÄNSTTECKEN I GULD Henri Persson Göteborg VästsvenskaGVF SGVF:s FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER Gunnar Wall Ängelholm Skånes GVF SGVF:s FÖRTJÄNSTDIPLOM Kerstin M. Grahn Östersund Jämtland/Härjedalens GVF Lahja Molin Eskilstuna Södermanlands GVF SGVF:s BORDSTANDAR Folke Andersson 70 år Eskilstuna Södermanlands GVF SGVF:s DOMARNÅLAR Kåre Moen Äppelbo Dalarnas GVF Nr 59 Elisabet Olsson Älvdalen Dalarnas GVF Nr 60 Jan Olsson Älta Stockholms GVF Nr 61 Catarina Andersson Enköping Västmanlands GVF Nr 62 Mikael Sandaeus Västerås Västmanlands GVF Nr 63 Anders Wahlström Västerås Västmanlands GVF Nr 64 Thage Davidsson Växjö Smålands GVF Nr 65 Anna Johannesson Sävedalen Västergötlands GVF Nr 66 KANSLIVERKSAMHET 2010 Kansli Under 2010 har kansliet varit förlagt till Kvibergs Idrottscenter i Göteborg. Verksamheten var uppdelad på administration för att framförallt serva distrikt och föreningar, Tjejgåing, SGVF: s tidning Gångsport med Vandring samt märkesförsäljning. Personal Administration/Tjejgåing, SDF-bidrag, övr. märkeshantering: Barbro Carlberg Lindgren Gångsport med Vandring/Tjejgåing/Märkesförsäljning: Anne Forsberg Gångsport med Vandring Gångsport med Vandring har under år 2010 planenligt kommit ut med fyra nummer. Redaktör för tidningen var Anne Forsberg. SDF-bidrag Under året har 65 tkr utbetalats till distrikt för genomförda aktiviteter. I beloppet ingår även de arrangemangsbidrag som distrikt/föreningar erhåller vid arrangerandet av större tävlingar, exempelvis SM och NM. SGVF:s HEDERSTECKEN LEDARE TÄVLINGSVERKSAMHET Thage Davidsson Växjö AIS Smålands GVF SGVF:s HEDERSTECKEN LEDARE MOTIONSVERKSAMHET Jan Olsson Mälarhöjdens IK Stockholms GVF HEDERSPLAKETT FÖR AKTIVA Silver 18 poäng Christer Svensson Växjö AIS Smålands GVF 2009 Guld 24 poäng Anatole Ibáñez Eskilstuna FIF Södermanlands GVF 2009 Guld 24 poäng Ellinor Hogrell GK Steget Västsvenska GVF 2009 STORA GRABBARS MÄRKE Nr 78 Mari Olsson GK Steget Västsvenska GVF SGVF:s ELITMÄRKE Andreas Gustafsson GK Steget Västsvenska GVF VM-Berlin 50 km tid: Tävlingskommittén, (TK), har bestått av. Ordf. Börje Hansson Ordf. Domarutskottet (DU) Birger Fält Ordf. Tävlingsutskottet (TU) Christer Svensson Veteranansvarig Siw Karlström Förbundskapten TÄVLINGSKOMMITTÉN TK har under inte behövt ha något protokollfört möte. Beslut i den löpande verksamheten har tagits i resp. utskott. Verksamhetsområden: Tävlingsverksamheten Veteranverksamheten Domarverksamheten De olika verksamhetsområdena redovisas som följer: 12 13

8 TÄVLINGSVERKSAMHET Tävlingsutskottet (TU) har under året bestått av Birger Fält (ordförande) och Siw Ibáñez (förbundskapeten). Uttagningar och planering ha gjorts i TU. Medan övriga beslut har fattats på möten i Tävlingskommittén. Årets stora mål var förstås EM i Barcelona. Andreas Gustafsson gjorde ett starkt lopp och slutade tolva. Ato Ibáez som noterat två gånger under våren misslyckades tyvärr. Ingen svensk kvalificerade sig till Junior-VM. Det nationella tävlingsprogrammet har under året genomförts med ISM i Eskilstuna, Stora SM i Borås, Lång-SM i Bergen/Växjö samt Veteran-SM i Mörbylånga/Kalmar och Växjö. Utöver dessa tävlingar har alldeles för få nationella tävlingar genomförts, bl a med tanke på rekryteringen av nya ungdomsgångare. Ska vi kunna locka ungdomar och hålla kvar dem i vår verksamhet måste de också få tävla och möta jämnåriga på olika platser i landet. Träningen har för landslaget baserats på egen träning på hemmaplan. Under vinterperioden har landslaget haft några helgsamlingar med syftet att stärka lagkänslan, göra tränings- och tävlingsplanering, genomföra enskilda utvecklingssamtal mm. Inför Världscupen skedde acklimatisering på plats i Mexiko. Nedan följer en utförligare redovisning av årets landslagsuppdrag: Flerlandskamp i Podebrady, Tjeckien 10 april Till flerlandskampen i tjeckiska Podebrady reste Ato Ibáñez, Perseus Karlström, Andreas Gustafsson och Anders Hansson med Siw Karlström som ledare. På 20 km gjorde Ato och Perseus succé genom att komma tvåa resp sjua i landskampen på tangerat PB resp PB med Ato var bara fem sekunder från segern i landskampen. I landskampen kom de tvåa efter Frankrike av sju länder. Andreas blev utesluten. I juniorloppet kom Anders 18:e på PB Världscupen i Chihuahua, Mexiko maj Till Världscupen i Chihuahua i Mexiko reste Andreas Gustafsson, Ato Ibáñez, Perseus Karlström samt ledarna Siw Karlström och Birger Fält. Trevligt arrangemang på en inte helt platt bana där värmen och höga höjden gjorde att tiderna blev sämre än vanligt. Tyvärr fungerade det varken för Perseus (43:a), Andreas (51:a) eller Ato (54:a) denna dag. Det blev en tolfte plats i lag.. EM i Barcelona, Spanien 27 juli 1 augusti Till EM i Barcelona togs Ato Ibáñez (20 km) och Andreas Gustafsson (50 km) ut med Siw Karlström som ledare. Ato var inte i samma form som under våren då han noterade PB två gånger. Tekniken stämde inte och han blev utesluten efter knappt halva loppet. Andreas gjorde på nytt ett stabilt lopp och slutade tolva på , endast nio sekunder från PB vid VM i Berlin En mil före mål var han nästan minuten efter fjolårstiden. Nordiska juniorlandskampen i Akureyri, Island augusti Till Nordiska juniorlandskampen i friidrott och gång i Akureyri på Island reste Anders Hansson och Felicia Hogrell med Erik Bengtsson som ledare. P g a det begränsade antalet platser på flyget var det bara en deltagare per land i varje gren. Anders Hansson kom klar tvåa på 5000 m och på damernas 3000 m kom Felicia Hogrell tre. I det blåsiga vädret blev de inga PB i år. Finnkampen i Helsingfors augusti I Finnkampen i Helsingfors deltog Andreas Gustafsson, Ato Ibáñez, Christer Svensson, Mari Olsson, Ellinor Hogrell och Helena Sandmer med Siw Karlström som ledare. Damernas 5000 m vanns av Mari före tre finskor med Ellinor och Helena som femma och sexa. Finland vann damloppet med Andreas gjorde ett starkt lopp på m och vann på 40.59,3 efter en snabb avslutning, strax före Heikki Kukkonen som noterade PB med över två minuter. Ato slutade trea och Christer sexa. Sverige vann herrloppet med och totalt blev det Nordisk landskamp i Tuusula, Finland 4 september Till Tuusula, inte långt från Helsingfors åkte tretton gångare med Siw Karlström, Birger Fält och Elisabet Olsson som ledare. På m bröt både Ato Ibáñez och Andreas Gustafsson tidigt med skadekänningar. Christer Svensson kom trea på ,99, halvminuten från PB i sin 100:e tvåmilstävling. Anders Hansson i H var förkyld och fullföljde bara. Mari Olsson vann damernas m på PB 48.39,78 med Ellinor Hogrell som fyra. I H16-17 kom Fredrik Sandmer trea och Anton Nicklasson sexa, PB med fyra resp en sekund. I D18-19 kom Helena Sandmer fyra. Felicia Hogrell kom fyra på PB och Maria Aydin femma i D I yngsta klassen, D 14-15, hade bara Sverige deltagare. Lena Tomas vann före Therese Stafrin och bägge satte personbästa. Totalt vann Finland med 99 poäng före Sverige med 64 poäng. VETERANVERKSAMHET Veteranverksamheten har under året bedrivits genom att Christer Svensson varit ansvarig och kontaktperson. På SGVF:s hemsida har veteranverksamheten en egen sida. Resultat finns intagna under Tävlingsresultat Svenska Friidrottsförbundets veterankommitté anordnade en veterankonferens på Bosön, Stockholm november där kontaktpersonerna för varje distrikt bjöds in. Christer Svensson representerade SGVF. De största nyheterna var att från och med 2011 ska man kunna anmäla sig till veteranmästerskapen Online på deras respektive hemsida. Och att stipulationstiderna för medaljkrav kommer att återinföras. Världsmästerskapen i kamloops Kanada 1-6 mars: 2 guld Christer Svensson Växjö AIS var ensam svensk deltagare och kan numera titulera sig dubbel världsmästare. Christer vann H40 klassen överlägset då han varvade samtliga konkurrenter. På 3000 m, där gångarna inte fick använda egen klocka, fick han 13.38,39 och utomhus på 10 km blev tiden (utomhus fick vi däremot behålla våra klockor på armen!). EM i Nyiregyháza Ungern juli Mikael Sandaeus och Marie-Louise Wahlberg representerade Sverige. Antal Internationella medaljer: 2 guld Nordiska mästerskapen inomhus i Jyväskylä Finland var utan svensk representant. Fyra Svenska Veteranmästerskap har arrangerats under året. Inomhus SM den 17/4 i Munktellarenan i Eskilstuna med 18 herrar och 8 damer där H40 var största klassen med fyra startande. Den juni arrangerade Södra Ölands GK och Kalmar gång-99 stora SM i Kalmar och Öland. I Mörbylånga tävlade 13 herrar och 8 damer. Bantävlingarna på Fredrikskans tävlade 15 herrar och 8 damer i vackert sommarväder. Det var första gången som Eskilstuna FIF, Södra Ölands GK och KG-99 anordnar veteran SM alla med gemytligt fina arrangemang. Växjö AIS stod värd för lång SM för veteraner (och juniorer) den 18 september vid Norregårdsskolan i Växjö. Vais arrangerade senast VSM Sju herrar och tre damer tävlade i ett regnigt Växjö. Fredrik Svensson H35 och Christer Svensson H40 slog mästerskapsrekord på 20 km. Följande tog hem fyra SM titlar under året: Fredrik Svensson H35, Christer Svensson H40, Tomas Glans H55, Ellinor Hogrell D40 och Yvonne Levinovitz D55 Veteran SM medaljerna har fördelats enligt följande: Guldmedaljer per klubb Växjö AIS 11 Guld Fredrikshofs IF 6 Guld GK Steget och Äppelbo AIK 5 Guld Sundbybergs IK, SK Svängen, Kalmar Gång-99 och Nybro GK 4 Guld medaljer vardera. Eskilstuna FIF och Kisa SK 2 Guld vardera Sammanlagt har 10 föreningar tagit 47 VSM guld under 2010 (Tre klubbar mindre men ett guld mera än 2009). Växjö AIS blev årets veteranklubb på 44 poäng. Tvåa kom Fredrikshofs IF på 20 poäng och trea blev Sundbybergs IK på 19 poäng där 16 klubbar tog minst en poäng (17 klubbar ifjol). Samanlagt tog de 16 föreningarna 191 poäng (190 poäng ifjol). I Västergötland, Dalarna, Stockholm, Göteborg, och Smålands distrikt har det anordnats veteran DM under året. Christer Svensson Landskamp mot Lettland och Litauen i Tukums, Lettland 11 september Till landskampen i Tukums reste åtta gångare med Siw Karlström och Birger Fält som ledare. Fredrik Sandmer kom sexa i juniorklassen på PB medan Anders Hansson bröt. På herrarnas 20 km kom Ato Ibàñez tvåa efter en snabb avslutning medan Christer Svensson kom femma. I damjuniorloppet kom Felicia Hogrell fyra och Helena Sandmer åtta. På damernas 10 km slutade Mari Olsson fyra medan Ellinor Hogrell blev utesluten. Totalt segrade Litauen på 38 poäng före Lettland på 31 och Sverige på 17 poäng

9 TÄVLINGSRESULTAT 2010 Inomhus-SM i Eskilstuna 17 april: H m: Ato Ibáñez Eskilstuna FIF 20.02,71 Lag: Växjö AIS (Fredrik Svensson, Christer Svensson, Thomas Gustafsson) ,17 D m: Mari Olsson GK Steget 13.48,52 Lag: GK Steget (Mari Olsson, Ellinor Hogrell, Mari Aydin) 49.31,13 (SGVF-tecken) H m: Perseus Karlström Eskilstuna FIF 20.37,58 D m: Helena Sandmer SK Svängen 17.30,80 H m: Fredrik Sandmer SK Svängen 14.51,63 D m: Felicia Hogrell GK Steget 16.44,56 H m: Henrick Hermansson GK Steget 24.41,36 D m: Lena Tomas GK Steget 17.41,96 H m: Fredrik Svensson Växjö AIS 14.26,23 H m: Christer Svensson Växjö AIS 14.30,85 H m: Bengt Bengtsson GK Steget 15.03,28 H m: Sven Blomkvist Äppelbo AIK 16.03,94 H m: Tomas Glans SK Svängen 15.36,61 H m: Leif Kjellgren Äppelbo AIK 20.12,97 H m: Per Larsson Fredrikshofs IF GF 19.08,83 H m: Ernst Larsson Sundbybergs IK 19.09,45 D m: Ellinor Hogrell GK Steget 17.11,73 D m: Yvonne Levinovitz Fredrikshofs IF GF 23.02,83 D m: Måd Thorsell Växjö AIS 23.09,82 D m: Aina Engberg Sundbybergs IK 27.43,71 SM i Borås 6-8 augusti: H m: Ato Ibáñez Eskilstuna FIF 44.44,9 Lag: Växjö AIS (Fredrik Svensson, Christer Svensson, Thomas Gustafsson) ,8 H km: Ato Ibáñez Eskilstuna FIF D m: Mari Olsson GK Steget 23.16,5 Lag: GK Steget (Mari Olsson, Ellinor Hogrell, Felicia Hogrell) ,4 D km: Mari Olsson GK Steget H m: Anders Hansson SK Svängen 22.52,9 H m: Anders Hansson SK Svängen 48.52,6 Lag: SK Svängen (Anders Hansson, Fredrik Sandmer, Richard Gabrielsson) ,1 (SGVF-tecken) D m: Felicia Hogrell GK Steget 29.02,6 Lag: GK Steget (Felicia Hogrell, Maria Aydin, Jennifer Ibrahim) ,0 (SGVF-tecken) D km: Helena Sandmer SK Svängen H m: Fredrik Sandmer SK Svängen 15.14,7 H m: Fredrik Sandmer SK Svängen 24.02,2 D m: Felicia Hogrell GK Steget 17.21,0 D m: Felicia Hogrell GK Steget 28.55,3 H m: Henrick Hermansson GK Steget 25.24,0 D m: Lena Tomas GK Steget 17.48,2 Lång-SM i Bergen, Norge 4 oktober: H km Christer Svensson Växjö AIS (SGVF-tecken) Lång-SM i Växjö 18 september: H km: Anders Hansson SK Svängen (SGVF-tecken) D km: Felicia Hogrell GK Steget H km: Fredrik Svensson Växjö AIS H km: Christer Svensson Växjö AIS H km: Tomas Glans SK Svängen H km: Thage Davidsson Nybro GK H km: Lars Hansson Fredrikshofs IF GF D km: Ellinor Hogrell GK Steget D km: Yvonne Levinovitz Fredrikshofs IF GF Veteran-SM i Mörbylånga och Kalmar juni: H m: Fredrik Svensson Växjö AIS 22.53,1 H m: Christer Svensson Växjö AIS 24.05,2 H m: Peter Karlsson Kalmar Gång ,8 H m: Sven Blomkvist Äppelbo AIK 29.33,5 H m: Tomas Glans SK Svängen 26.34,9 H m: Leif Kjellgren Äppelbo AIK 33.29,0 H m: Gösta Håkansson Nybro GK 41.36,6 H m: Ernst Larsson Sundbybergs IK 32.23,0 H m: Lennart Nilsson Kisa SK 47.24,5 D m: Ellinor Hogrell GK Steget 16.19,3 D m: Carina Lindblad Kalmar Gång ,3 D m: Siw Karlström Eskilstuna FIF 15.05,3 D m: Yvonne Levinovitz Fredrikshofs IF GF 23.18,0 D m: Måd Thorsell Växjö AIS 23.18,0 D m: Kerstin Helander Kisa SK 27.51,8 H km: Fredrik Svensson Växjö AIS H km: Christer Svensson Växjö AIS H km: Peter Karlsson Kalmar Gång H km: Sven Blomkvist Äppelbo AIK H km: Tomas Glans SK Svängen H km: Thage Davidsson Nybro GK H km: Gösta Håkansson Nybro GK H km: Ernst Larsson Sundbybergs IK D 40 5 km: Ellinor Hogrell GK Steget D 45 5 km: Carina Lindblad Kalmar Gång D 50 5 km: Siw Karlström Eskilstuna FIF D 55 5 km: Yvonne Levinovitz Fredrikshofs IF GF D 65 5 km: Måd Thorsell Växjö AIS Världscupen i Chihuahua, Mexiko maj: Herrar km: 1.Eider Arévalo, Colombia Zelin Cai, Kina Valery Filipchuk, Ryssland Veli-Matti Partanen, Finland Håvard Haukenes, Norge DQ Lag: 1.Ryssland 7 2.Kina 7 3.Colombia 9 Damer km: 1.Antonella Palmisano, Italien Oin He, Kina Anna Lukyanova, Ryssland Josefine Klausen, Danmark Lag: 1.Kina 6 2.Ryssland 8 3.Italien 12 Herrar 20 km: 1.Hao Wang, Kina Yafei Chu, Kina Andrey Krivov, Ryssland Perseus Karlström, Sverige Andreas Gustafsson, Sverige Ato Ibáñez, Sverige Erik Tysse, Norge DQ (doping) Lag: 1.Kina 8 2.Ryssland 23 3.Mexiko Sverige Övriga mästerskapstävlingar: Herrar 50 km: 1.Matej Tóth, Slovakien Horacio Nava, Mexiko Jared Tallent, Australien Lag: 1.Kina 21 2.Mexiko 22 3.Ryssland 38 Damer 20km: 1.María Vasco, Spanien Vera Santos, Portugal Inês Henriques, Portugal Lag: 1.Portugal 13 2.Spanien 22 3.Kina 32 Junior-VM i Moncton, Kanada juli: Herrar m: 1.Valeriy Filipchuk, Ryssland 40.43,17 2.Zelin Cai, Kina 40.43,59 3.Petr Bogatyrev, Ryssland 40.50,37 Damer m: 1.Elena Lashmanova, Ryssland 44.11,90 2.Anna Lukyanova, Ryssland, 44.17,98 3.Kumiko Okada, Japan 45.56,15 EM i Barcelona, Spanien 27 juli 1 augusti: Herrar 20 km: 1.Stanislav Emelyanov, Ryssland Alex Schwazer, Italien João Vieira, Portugal Ato Ibáñez, Sverige DQ

10 Herrar 50 km: 1.Yohann Diniz, Frankrike Grzegorz Sudol, Polen Sergey Bakulin, Ryssland Andreas Gustafsson, Sverige Jarkko Kinnunen, Finland DNF - Trond Nymark, Norge DNF Damer 20 km: 1.Olga Kaniskina, Ryssland Anisya Kirdyapkina, Ryssland Vera Sokolova, Ryssland Veteran-VM Inomhus i Kamloops, Kanada 1-6 mars: H m: 1.Christer Svensson, Sverige 13.38,39 H km: 1.Christer Svensson, Sverige Flerlandskamp i Podebrady, Tjeckien 10 april: Herrar 20 km: (1).Giorgio Rubino, Italien Antonin Boyez, Frankrike (3).Jakub Jelonek, Polen Ato Ibáñez, Sverige Anton Kučmín, Slovakien Perseus Karlström, Sverige Andreas Gustafsson, Sverige DQ Lag: 1. Frankrike 5 2. Sverige 9 3.Slovakien 12 4.Italien 14 5.Litauen 16 6.Tjeckien 22 6.Nederländerna 27 Damer 20 km: 1.Sibilla di Vincenzo, Italien Brigita Virbalyté, Litauen Lucie Pelantová, Tjeckien (11).Anne Halkivaha, Finland Lag: 1.Italien 5 2. Litauen 9 3. Frankrike Slovakien 17 5.Tjeckien DNF Herrar km: (1).Hagen Pohle, Tyskland (2).Veli-Matti Partanen, Finland Massimo Stano, Italien Giovanni Reno, Italien (18).Anders Hansson, Sverige Lag: 1.Italien 3 2. Litauen Frankrike 13 4.Tjeckien 14 5.Slovakien 15 6.Ungern 21 Damer km: 1.Antonella Palmisano, Italien Anna Clemente, Italien (3).Charlyne Czychy, Tyskland Berta Kriván, Ungern Lag: 1.Italien 3 2.Frankrike 9 3.Ungern 15 4.Slovakien 15 5.Litauen 15 6.Tjeckien 19 Landskamper Veteran-EM i Nyiregyhaza, Ungern juli: H m: 1.Dick Gnauck, Tyskland 24.14,09 8.Mikael Sandaeus, Sverige 31.55,82 H km: 1.Dick Gnauck, Tyskland Mikael Sandaeus, Sverige D m: 1.Antonina Tyshko, Ukraina 31.22,89 14.Marie-Louise Wahlberg, Sverige 47.37,20 D km: 1.Ganna Nikolaeyenko, Ukraina Marie-Louise Wahlberg, Sverige Nordiska Juniorlandskampen/NM i Akureyri, Island augusti: Herrar m: 1.Veli-Matti Partanen, Finland 22.23,04 2.Anders Hansson, Sverige 23.11,79 3.Joakim Sälen, Norge 24.14,65 Lag: 1.Finland 6 p 2.Sverige 4 p 3.Norge 3 p Damer m: 1.Elisa Neuvonen, Finland 15.33,37 2.Kristiane Rygg, Norge 15.53,74 3.Felicia Hogrell, Sverige 16.34,94 - Josefine Klausen, Danmark DQ Lag: 1.Finland 6 p 2.Norge 4 p 3.Sverige 3 p 4.Danmark 0 p Finnkampen i Helsingfors, Finland augusti: Herrar m: 1.Andreas Gustafsson, Sverige 40.59,3 2.Heikki Kukkonen, Finland 41.05,0 3.Ato Ibáñez, Sverige 42.38,5 4.Antti Kempas, Finland 43.04,6 5.Aleksi Ojala, Finland 45.24,3 6.Christer Svensson, Sverige 46.00,2 Lag: 1.Sverige 12 p 2.Finland 10 p Damer 5000 m: 1.Mari Olsson, Sverige 23.45,6 2.Anne Halkivaha, Finland 23.57,3 3.Tiina Muinonen, Finland 24.29,7 4.Mikaela Löfbacka, Finland 24.36,0 5.Ellinor Hogrell, Sverige 27.18,9 6.Helena Sandmer, Sverige 29.05,7 Lag: 1.Finland 12 p 2.Sverige 10 p Totalt: 1.Sverige 22 p 1.Finland 22 p Nordisk landskamp i Tuusula, Finland 4 september: Herrar m (NM): UT.Trevor Barron, USA ,39 1.Antti Kempas, Finland ,03 2.Timo Viljanen, Finland ,53 3.Christer Svensson, Sverige ,99 - Ato Ibáñez, Sverige DNF - Andreas Gustafsson, Sverige DNF Herrar m (NM): 1.Andreas Nielsen, Danmark ,18 - Håvard Haukenes, Norge DQ Herrar m (NM): 1.Veli-Matti Partanen, Finland 43.46,03 2.Aleksi Ojala, Finland 44.40,96 3.Eemili Kiiski, Finland 45.35,29 4.Syver Morvik, Norge 51.52,22 5.Anders Hansson, Sverige 56.44,20 Herrar m (NM): 1.Joakim Sälen, Norge 23.24,60 2.Sindre Ölness, Norge 23.46,53 3.Fredrik Sandmer, Sverige 23.58,74 4.Jusso Joukas, Finland 24.20,42 5.Elmo Koivunen, Finland 25.10,77 6.Anton Nicklasson, Sverige 26.48,73 Damer m (NM): 1.Mari Olsson, Sverige 48.39,78 2.Anne Halkivaha, Finland 49.40,11 3.Marika Peltoniemi, Finland 53.10,59 4.Ellinor Hogrell, Sverige 55.33,76 5.Hanne Liland, Norge 55.39,39 Damer m (NM): 1.Saara Mondillo, Finland 56.11,80 2.Jenni Halkivaha, Finland 56.26,94 Damer m (NM): 1. Josefine Klausen, Danmark 25.22,90 2.Sanna Mäenpää, Finland 26.52,20 3.Elisa Neuvonen, Finland 27.12,51 4.Helena Sandmer, Sverige 29.31,87 Damer m (NM): 1.Camilla Richardsson, Finland 25.12,10 2.Annika Norrman, Finland 26.32,50 3.Kristiane Rygg, Norge 27.33,11 4.Felicia Hogrell, Sverige 27.51,53 5.Maria Aydin, Sverige 31.12,32 Damer m : 1.Lena Tomas, Sverige 17.00,14 2.Therese Stafrin, Sverige 17.54,38 Totalt: 1.Finland 99 p 2. Sverige 64 p 3.Norge 32 p 4.Danmark 18 p Lettland-Litauen-Sverige i Tukums, Lettland 11 september: Herrar 20 km: 1.Ricardas Rekst, Litauen Ato Ibáñez, Sverige Valerijus Grinko, Litauen Janis Strautins, Lettland Christer Svensson, Sverige Palulis Ritvars, Lettland Stanislavs Grigorjevs, Lettland 8.Deividas Jurgelianecas, Litauen Lag: 1.Litauen 11 p 2.Sverige 7 p 3.Lettland 4 p Damer 10 km: 1.Agnese Pastare, Lettland Anita Kazemaka, Lettland Neringa Aidietyté, Litauen Mari Olsson, Sverige Anita Cuhnova, Lettland Inga Mastianica, Litauen Valerija Lisakova, Litauen Ellinor Hogrell, Sverige DQ Lag: 1.Lettland 12 p 2.Litauen 6 p 3.Sverige 3 p Herrar km: 1.Edgars Gjačs, Lettland Genadij Kozlovskij, Litauen Artur Mastianica, Litauen Valters Gerins, Lettland (5).Evaldas Silcenko, Litauen Raivo Saulgriezis, Lettland 7.Fredrik Sandmer, Sverige Anders Hansson, Sverige DNF - Robertas Cesnulis, Litauen DQ Lag: 1.Lettland 10 p 2.Litauen 9 p 3.Sverige 2 p Damer km: 1.Karolina Švedaite, Litauen Agne Klebauskaite, Litauen Agné Stadulyté, Litauen Felicia Hogrell, Sverige Kristine Vilkaste, Lettland Liene Ravina Lettland 6-7.Inga Ritere, Lettland 8.Helena Sandmer, Sverige Lag: 1.Litauen 12 p 2.Lettland 5 p 2.Sverige 5 p Totalt: 1.Litauen 38 p 2.Lettland 31 p 3.Sverige 17 p 18 19

11 SM-skölden 2010 ISM SM Lång-SM Totalt 1.GK Steget SK Svängen Eskilstuna Friidrott Växjö AIS IF Draget IFK Sala Mälarhöjdens IK IF Nornan SM-skölden GK Steget 374, ,5 2.SK Svängen Växjö AIS Råby-Rekarne FIF Eskilstuna Friidrott IFK Sala Mälarhöjdens IK IF Olympia 34,5 0 34,5 9.Älvdalens IF Gång IF Draget Fredrikshofs IF Gång Södra Ölands GK Venjans AIK IF Nornan Kisa SK Årsbästa-resultat Sammanställt av Birger Fält (+ = mellantid) Herrar 100 km väg: (< ) Christer Svensson-69 Växjö AIS Corcieux, FRA 2410 Herrar 50 km väg: (< ) Andreas Gustafsson-81 GK Steget Barcelona, ESP Christer Svensson-69 Växjö AIS Dudince, SVK 2703 Herrar 35 km väg: (< ) Andreas Gustafsson-81 GK Steget Barcelona, ESP Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Eskilstuna Christer Svensson-69 Växjö AIS Eskilstuna 1804 Herrar 30 km väg: (< ) Andreas Gustafsson-81 GK Steget Barcelona, ESP Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Eskilstuna Christer Svensson-69 Växjö AIS Eskilstuna 1804 Herrar 25 km väg: (< ) Andreas Gustafsson-81 GK Steget Barcelona, ESP Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Eskilstuna Christer Svensson-69 Växjö AIS Eskilstuna 1804 Herrar 20 km väg: (< ) Ato Ibáñez-85 Eskilstuna FI Hobart, AUS Ato Ibáñez-85 Eskilstuna FI Podebrady, CZE Perseus Karlström -90 Eskilstuna FI Podebrady, CZE Andreas Gustafsson-81 GK Steget Chihuahua. MEX Christer Svensson-69 Växjö AIS Tukums, LAT Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Eskilstuna Peter Ferrari-65 GK Steget Borås Anders Hansson-92 SK Svängen Växjö Hans Dahlén-68 Mälarhöjdens IK Stockholm Birger Fält-68 Mälarhöjdens IK Borås Anders Wahlström-66 Södra Ölands GK Växjö Tomas Glans-51 SK Svängen Växjö 1809 Herrar 10 km väg: (< ) Ato Ibáñez-85 Eskilstuna FI Podebrady, CZE Perseus Karlström -90 Eskilstuna FI Podebrady, CZE Andreas Gustafsson-81 GK Steget Chihuahua. MEX Anders Hansson-92 SK Svängen Podebrady, CZE Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Mörbylånga Christer Svensson-69 Växjö AIS Kamloops, CAN Peter Ferrari-65 GK Steget Borås Fredrik Sandmer-94 SK Svängen Tukums, LAT Hans Dahlén-68 Mälarhöjdens IK Mälarhöjden Anders Wahlström-66 Södra Ölands GK Mörbylånga Tomas Glans-51 SK Svängen Mörbylånga Birger Fält-68 Mälarhöjdens IK Borås Sven Blomkvist-56 Äppelbo AIK Mörbylånga Peter Karlsson-62 Kalmar Gång 99 Mörbylånga 1906 Herrar 5 km väg: (<28.00) Ato Ibáñez-85 Eskilstuna FI Podebrady, CZE Perseus Karlström -90 Eskilstuna FI Podebrady, CZE Andreas Gustafsson-81 GK Steget Chihuahua. MEX Anders Hansson-92 SK Svängen Podebrady, CZE Christer Svensson-69 Växjö AIS Tukums, LAT Birger Fält-68 Mälarhöjdens IK Tukums, LAT Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Eskilstuna Fredrik Sandmer-94 SK Svängen Borås Peter Ferrari-65 GK Steget Borås Anders Wahlström-66 Södra Ölands GK Borås Tomas Glans-51 SK Svängen Göteborg Bengt Bengtsson-61 GK Steget Vallensbäk, DEN Peter Karlsson-62 Kalmar Gång-99 Vallensbäk, DEN

12 Herrar m bana: (< ,0) ,6 1 Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Växjö ,0 2 Christer Svensson-69 Växjö AIS Växjö 1007 Herrar m bana: (< ,0) ,5+ 1 Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Växjö ,0+ 2 Christer Svensson-69 Växjö AIS Växjö ,0 3 Ulf-Peter Sjöholm-64 Växjö AIS Växjö 1007 Herrar m bana: (< ,0) ,3+ 1 Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Växjö ,0+ 2 Christer Svensson-69 Växjö AIS Växjö ,0+ 3 Ulf-Peter Sjöholm-64 Växjö AIS Växjö 1007 Herrar m bana: (< ,0) ,99 4 Christer Svensson-69 Växjö AIS Tuusula, FIN ,9+ 1 Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Växjö ,0+ 3 Ulf-Peter Sjöholm-64 Växjö AIS Växjö 1007 Herrar m bana: (< ,0) 40.46,0 1 Andreas Gustafsson-81 GK Steget San Diego, USA ,5 3 Ato Ibáñez-85 Eskilstuna FI Helsingfors, FIN ,2 6 Christer Svensson-69 Växjö AIS Helsingfors, FIN ,5 2 Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Borås ,2 3 Peter Ferrari-65 GK Steget Borås ,3 3 Anders Hansson-92 SK Svängen Göteborg ,4 6 Birger Fält-68 Mälarhöjdens IK Borås ,0 7 Fredrik Sandmer-94 SK Svängen Borås ,9 1 Bengt Bengtsson-61 GK Steget Göteborg ,6 8 Tomas Glans-51 SK Svängen Borås ,2 9 Anders Wahlström-66 Södra Ölands GK Borås ,8 10 Erik Bengtsson-70 GK Steget Borås ,9 11 Jerker Samuelsson-72 GK Steget Borås ,7 12 Peter Karlsson- 62 Kalmar Gång 99 Borås ,1 13 Tomas Gustavsson-64 Växjö AIS Borås ,3 14 Tomaz Magnusson-70 Växjö AIS Borås Ulf-Peter Sjöholm-64 Växjö AIS Växjö 1007 Herrar 5000 m bana: (<28.00,0) 20.09,6 2 Andreas Gustafsson-81 GK Steget San Diego, USA ,16 5 Ato Ibáñez-85 Eskilstuna FI Canberra, AUS ,5 1 Perseus Karlström -90 Eskilstuna FI Kalmar ,9 1 Anders Hansson-92 SK Svängen Borås ,1 2 Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Kalmar ,0+ 1 Christer Svensson-69 Växjö AIS Göteborg ,8 1 Birger Fält-68 Mälarhöjdens IK Farsta ,0+ 2 Peter Ferrari-65 GK Steget Göteborg ,0 2 Hans Dahlén-68 Mälarhöjdens IK Farsta ,74 3 Fredrik Sandmer-94 SK Svängen Tuusula, FIN ,40 4 Bengt Bengtsson-61 GK Steget Bühlertal, GER ,6 5 Anders Wahlström-66 Södra Ölands GK Kalmar ,0 3 Tomas Glans-51 SK Svängen Göteborg ,73 6 Anton Nicklasson-94 IFK Sala Tuusula, FIN ,8 6 Peter Karlsson-62 Kalmar Gång-99 Kalmar 2006 Herrar 5000 m inomhus: (<28.00,0) 20.02,71 1 Ato Ibáñez-85 Eskilstuna FI Eskilstuna ,20 2 Andreas Gustafsson-81 GK Steget Eskilstuna ,58 3 Perseus Karlström -90 Eskilstuna FI Eskilstuna ,46 4 Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Eskilstuna ,53 5 Christer Svensson-69 Växjö AIS Eskilstuna ,46 6 Birger Fält-68 Mälarhöjdens IK Eskilstuna ,84 7 Anders Hansson-92 SK Svängen Eskilstuna 1704 Herrar 3000 m inomhus: (<15.45,0) 13.38,39 3 Christer Svensson-69 Växjö AIS Kamloops, CAN ,0 1 Anders Hansson-92 SK Svängen Borås ,4 1 Hans Dahlén-68 Mälarhöjdens IK Solna ,3 2 Anders Wahlström-66 Södra Ölands GK Solna ,23 1 Fredrik Svensson-73 Växjö AIS Eskilstuna ,75 4 Birger Fält-68 Mälarhöjdens IK Eskilstuna ,63 1 Fredrik Sandmer-94 SK Svängen Eskilstuna ,28 5 Bengt Bengtsson-61 GK Steget Eskilstuna ,61 1 Tomas Glans-51 SK Svängen Eskilstuna 1704 Herrar juniorer (-20 år) 20 km väg: (< ) Perseus Karlström -90 Eskilstuna FI Podebrady, CZE Anders Hansson-92 SK Svängen Växjö 1809 Herrar juniorer (-20 år) 10 km väg: (< ) Perseus Karlström -90 Eskilstuna FI Podebrady, CZE Anders Hansson-92 SK Svängen Podebrady, CZE Fredrik Sandmer-94 SK Svängen Tukums, LAT 1109 Herrar juniorer (-20 år) 5 km väg: (<30.00) Perseus Karlström -90 Eskilstuna FI Podebrady, CZE Anders Hansson-92 SK Svängen Podebrady, CZE Fredrik Sandmer-94 SK Svängen Borås 2509 Herrar juniorer (-20 år) m bana: (< ,0) 48.42,3 3 Anders Hansson-92 SK Svängen Göteborg ,0 7 Fredrik Sandmer-94 SK Svängen Borås ,5 15 Rickard Gabrielsson-92 SK Svängen Borås 0608 Herrar juniorer (-20 år) 5000 m bana: (<30.00,0) 22.26,5 1 Perseus Karlström -90 Eskilstuna FI Kalmar ,9 1 Anders Hansson-92 SK Svängen Borås ,74 3 Fredrik Sandmer-94 SK Svängen Tuusula, FIN ,73 6 Anton Nicklasson-94 IFK Sala Tuusula, FIN ,0 2 Rickard Gabrielsson-92 SK Svängen Borås 0808 Herrar juniorer (-20 år) 5000 m inomhus: (< ) 20.37,58 3 Perseus Karlström -90 Eskilstuna FI Eskilstuna ,84 7 Anders Hansson-92 SK Svängen Eskilstuna 1704 Herrar juniorer (-20 år) 3000 m inomhus: (<17.00,0) 13.50,0 1 Anders Hansson-92 SK Svängen Borås ,63 1 Fredrik Sandmer-94 SK Svängen Eskilstuna ,77 2 Anton Nicklasson-94 IFK Sala Eskilstuna 1704 Damer 20 km väg: (< ) Mari Olsson-86 GK Steget Vallensbäk, DEN 0105 Damer 10 km väg: (< ) Mari Olsson-86 GK Steget Borås Siw Karlström-57 Eskilstuna FIF Borås Ellinor Hogrell-68 GK Steget Borås Felicia Hogrell-94 GK Steget Stockholm Kerstin B Malm-52 Mälarhöjdens IK Stockholm Mariette Hassmer Troije-74 SK Svängen Borås Helena Sandmer-92 SK Svängen Borås Therese Stafrin-95 IF Draget Stockholm Jessika Stafrin-92 IF Draget Borås 0808 Damer 5 km väg: (<34.00) Mari Olsson-86 GK Steget Borås Siw Karlström-57 Eskilstuna FIF Mörbylånga Felicia Hogrell-94 GK Steget Tukums, LAT Kerstin B Malm-52 Mälarhöjdens IK Mälarhöjden Ellinor Hogrell-68 GK Steget Borås Mariette Hassmer Troije-74 SK Svängen Borås Helena Sandmer-92 SK Svängen Tukums, LAT Maria Aydin-93 GK Steget Vallensbäk, DEN Jessika Stafrin-92 IF Draget Stockholm 1708 Damer m bana: (< ,0) 48.39,78 1 Mari Olsson-86 GK Steget Tuusula, FIN ,76 5 Ellinor Hogrell-68 GK Steget Tuusula, FIN ,8 1 Maria Aydin-93 GK Steget Göteborg 0609 Damer 5000 m bana: (<34.00,0) 23.16,5 1 Mari Olsson-86 GK Steget Borås ,0 2 Siw Karlström-57 Eskilstuna FIF Borås ,9 5 Ellinor Hogrell-68 GK Steget Helsingfors, FIN ,33 7 Felicia Hogrell-94 GK Steget Tuusula, FIN ,7 6 Helena Sandmer-92 SK Svängen Helsingfors, FIN

13 29.44,7 2 Lena Tomas-96 GK Steget Borås ,6 5 Mariette Hassmer Troije-74 SK Svängen Borås ,4 6 Kerstin B Malm-52 Mälarhöjdens IK Borås ,3 8 Maria Aydin-93 GK Steget Borås ,8 3 Therese Stafrin-95 IF Draget Borås ,4 4 Julia Ibrahim-96 GK Steget Borås ,3 5 Jennifer Ibrahim-95 GK Steget Borås ,7 11 Jessika Stafrin-92 IF Draget Borås 0608 Damer 3000 m bana: (<18.00,0) 13.53,9 1 Mari Olsson-86 GK Steget Göteborg ,3 1 Siw Karlström-57 Eskilstuna FIF Kalmar ,3 2 Ellinor Hogrell-68 GK Steget Kalmar ,6 1 Felicia Hogrell-94 GK Steget Västerås ,3 1 Kerstin B Malm-52 Mälarhöjdens IK Farsta ,5 1 Susanne Nicklasson-68 IFK Sala Västerås ,14 1 Lena Tomas-96 GK Steget Tuusula, FIN ,9 3 Helena Sandmer-92 SK Svängen Sala ,38 2 Therese Stafrin-95 IF Draget Tuusula, FIN 0409 Damer 3000 m inomhus: (<18.00,0) 13.48,52 1 Mari Olsson-86 GK Steget Eskilstuna ,56 1 Felicia Hogrell-94 SK Svängen Eskilstuna ,96 2 Ellinor Hogrell-68 GK Steget Eskilstuna ,0 1 Mariette Hassmer-Troije-74 SK Svängen Borås ,1 1 Kerstin B. Malm-52 Mälarhöjdens IK Solna ,42 3 Susanne Nicklasson-68 IFK Sala Eskilstuna ,80 4 Helena Sandmer-92 SK Svängen Eskilstuna ,67 2 Lena Tomas-96 GK Steget Eskilstuna ,52 5 Elin Angestav-88 Mälarhöjdens IK Eskilstuna 1704 Damer juniorer (-20 år) 15 km väg: (< ) Felicia Hogrell-94 GK Steget Växjö Therese Stafrin-95 IF Draget Växjö 1809 Damer juniorer (-20 år) 10 km väg: (< ) Felicia Hogrell-94 GK Steget Stockholm Helena Sandmer-92 SK Svängen Borås Therese Stafrin-95 IF Draget Stockholm Jessika Stafrin-92 IF Draget Borås 0808 Damer juniorer (-20 år) 5 km väg: (<34.00) Felicia Hogrell-94 GK Steget Tukums, LAT Helena Sandmer-92 SK Svängen Tukums, LAT Maria Aydin-93 GK Steget Vallensbäk, DEN Jessika Stafrin-92 IF Draget Stockholm 1708 Damer juniorer (-20 år) m bana: (< ,0) ,8 1 Maria Aydin-93 GK Steget Göteborg 0609 Damer juniorer (-20 år) 5000 m bana: (<34.00,0) 27.51,33 7 Felicia Hogrell-94 GK Steget Tuusula, FIN ,7 6 Helena Sandmer-92 SK Svängen Helsingfors, FIN ,7 2 Lena Tomas-96 GK Steget Borås ,3 8 Maria Aydin-93 GK Steget Borås ,8 3 Therese Stafrin-95 IF Draget Borås ,4 4 Julia Ibrahim-96 GK Steget Borås ,3 5 Jennifer Ibrahim-95 GK Steget Borås ,7 11 Jessika Stafrin-92 IF Draget Borås 0608 Damer juniorer (-20 år) 3000 m bana: (<19.00,0) 16.23,6 1 Felicia Hogrell-94 GK Steget Västerås ,14 1 Lena Tomas-96 GK Steget Tuusula, FIN ,9 3 Helena Sandmer-92 SK Svängen Sala ,38 2 Therese Stafrin-95 IF Draget Tuusula, FIN ,5 2 Julia Ibrahim-96 GK Steget Borås ,6 3 Jennifer Ibrahim-95 GK Steget Borås 0708 Damer juniorer (-20 år) 3000 m inomhus: (<19.00,0) 16.44,56 1 Felicia Hogrell-94 SK Svängen Eskilstuna ,80 4 Helena Sandmer-92 SK Svängen Eskilstuna ,67 2 Lena Tomas-96 GK Steget Eskilstuna ,7 1 Maria Aydin-93 GK Steget Göteborg ,6 2 Therese Stafrin-95 IF Draget Solna 2703 DOMARVERKSAMHET Ansvarig för domarfrågorna har varit Börje Hansson, ingått i utskottet har Anna Johannesson och Bengt Bengtsson. Utskottet har haft ett utskottsmöte den 12/ i Göteborg. Övriga beslut har tagits via telefon eller vid tävlingar där utskottet träffats. Under 2010 har vi haft 38st domare, 31st av dessa har utfört 165st uppdrag, en minskning med 43 uppdrag jämfört med Förutom vårt nationella tävlingsprogram har domarverksamheten även omfattat landskamper och tävlingar enligt följande: 17/4 Vid inomhus-sm i Eskilstuna var Börje Hansson domarledare. Övriga domare var: Gunder Svensson, Jan Olsson, Anna Johannesson, Elisabet Olsson och Mikael Sandaeus. 18/4 Uttagningstävling i Eskilstuna: Överdomare Börje Hansson, domare: Anders Wahlström, Alexandra Kreuzer Boberg, Elisabet Olsson och Ulf Hallgren. 1/5 Vid Phönixmarshen i Köpenhamn var Anna Johannesson och Börje Hansson svenska domare. 4-5/6 Norska Mästerskap i Sandane. Domare Gunder Svensson /6 Veteran-SM i Mörbylånga och Kalmar. Domarledare: Anna Johannesson. Domare var: Ulf Hallgren, Gunder Svensson, Börje Hansson, Elin Johansson och Jan-Erik Andersson (endast i Mörbylånga) 6-8/8 SM i Borås. Domare var: Gunder Svensson, Leif Kjellgren, Ingemar Eriksson, Tommy Dahllöf, Marianne Dahllöf, Ulf Hallgren och från Norge Jan-Erik Andersen. Anna Johannesson ansvarade för domarna. 27/8 Finnkampen gick i Helsingfors med Ingemar Eriksson som domare /8 Vid juniorlandskampen i Aukureyri på Island var Gunder Svensson svensk domare. 4/9 Vid den Nordiska landskampen i Tuusula var Börje Hansson domare. 11/9 Landskamp mot Lettland i Tukums. Domare Marianne Dahllöf. 18/9 Vid veteran-sm lång junior-sm i Växjö var Börje Hansson överdomare, övriga domare var Gunder Svensson, Susanne Johansson och Jessica Stafrin /3 En nordisk domarträff hölls i Fredrikshamn. Börje Hansson, Anna Johannesson, Ivar Guttulsröd, Inge-Marie Schöler och Bent Bundgaard deltog /11 En domarkonferens hölls i Göteborg. Deltog båda dagarna gjorde Calle Bengtsson, Carl-Gustav Hermansson, Ingemar Eriksson, Ulf Hallgren, Siw Karlström, Gunder Svensson, Tommy Schill, Birger Fält, Karin Dahl, Sussi Johansson och Jessica Stafrin. Marianne och Tommy Dahllöf deltog under lördagen. Ledare: Börje Hansson och Anna Johannesson. UNGDOMSVERKSAMHET Rekrytering och bibehållning av barn och ungdom är Svenska gång- och vandrarförbundets framtid. Det finns många olika sätt vi kan verka som gånginspiratörer och vi på ungdomssidan vill skapa förutsättningar genom att uppmuntra samt stötta unga och äldre som vill engagera sig som aktiv, ledare, tränare, domare, funktionär och/eller förtroendevald samt också bidra till ett ökat ungdomsinflytande. Ungdomskommittén har under året haft följande sammansättning: Alexandra Kreuzer Boberg Ordförande Karin Dahl Samordnare Samla-meter Roger Magnusson Idrottslyftet Ungdomskommittén verkar för: Att stimulera och stödja föreningars rekrytering av ungdomar inom gång och vandring samt verka för att behålla de ungdomar som redan är aktiva. Att genom föreningsutveckling skapa starka föreningar, vilket krävs för att bibehålla en god rekrytering. Både bredd och elit inom gången. Att tillvara ta ungdomars önskemål och intressen. Att stötta de ungdomar som vill engagera sig inom föreningar, distrikt, förbunds kommittéer och styrelse. Att göra god PR för gång och vandring. Ungdomskommittén har under år 2010 deltagit vid/genomfört: UK-möte 13 februari i Uppsala Karin Dahl representerade SGVF på Vandringsfestivalen i Rättvik den maj Skolgångaktiviteten Samla meter pågick mellan vecka våren Eleverna går för sin klass och för sin skola

14 Inbjudan fanns på SGVF hemsida samt på Sommarläger på Gotland den 4-9 juli 2010 med lägermästerskap. Idrottens Dag i Almedalen den 7 juli 2010 tillsammans med andra Specialförbund (SF) och Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.. Therese Stafrin och Nelli Karlström representerade UR på RF s mingel. Ungdomskonferens den 8 juli 2010 Visby som planerades av Karin Dahl. Svenska Skolidrottsförbundets ordförande var med fram till lunch. Deltagarlista: Rauno Kakko, Ellinor Hogrell, Felicia Hogrell, Johan Svärd, Dennis Danneholt, Ida Karlsson, Nelli Karlström, Fredrik Sandmer, Veronika Dahl, Jessika Stafrin, Therese Stafrin, Axel Stafrin, Mariette Hassmer Troije, Per Larsson, Susanne Johansson, Kerstin Helander, Lennart Nilsson, Barbro Carlberg Lindgren, Anne Forsberg och Karin Dahl. Riksidrottsforum i Malmö november En diskussionsplattform inför kommande riksidrottsmöte anordnat av SISU och RF. Alexandra Kreuzer Boberg deltog. UK-möte 11 december i Uppsala Ungdomsrådet (UR) 2010 UR möte den 30 januari 2010 i Farsta. Nya riktlinjer för UR togs fram. Aktuell status på utbildade ungdomar: Instruktörsutbildning steg 1, deltog under år 2008: Alexandra Kreuzer Boberg, Elin Johansson och Jessika Stafrin, Asya Akin, Azize Akalan samt Sigrid Ingelhag. Under 2008 genomförde Alexandra Kreuzer Boberg, Elin Johansson och Jessika Stafrin Domarutbildning steg 1. Samla-meter-aktiviteten och Skolgångens Dag: Den 3 juni 2010 firade Skolgångsaktiviteten Samla-meter och Skolgångens Dag på Skansen 5-årsjubileum. 5 skolor och 18 klasser samlade meter under perioden 26 april-21 maj, varav 5 av klasserna var gymnasieklasser. Eleverna samlar meter varje skoldag under 4 veckor för sin klass och till sin skola. Under prisutdelningen visades tävlingsgång upp på stora scenen. Bästa skola: Barkabyskolan med ett snitt på 39 km/elev Nästa bästa skola: Edboskolan med ett snitt på 38 km/elev Tredje bästa skola: Hökarängsskolan med ett snitt på 21 km/elev Klasspriser Bästa lågstadieklass: 3C Edboskolan Bästa mellanstadieklass: 4C Edboskolan Bästa högstadieklass: 7D Engelska skolan Bästa gymnasieklass: NV08 Farsta gymnasium Det fina Skolgångens Dag diplomet som delades ut var designat av Anne Forsberg. Lägerverksamhet: V , 4-9 juli arrangerades ett sommarläger på Gotland. Vistelsen innefattade deltagande vid Riksidrottsförbundets arrangemang Idrottens Dag 7 juli (tredje året i rad som SGVF finns representerade under Almedalsveckan.). Den 6 juli deltog lägerdeltagarna i en morgonvandring tillsammans med Korpen Gotland. Idrottens Dag den 7 juli inleddes med Let s gå! en 3km lång morgonvandring som arrangerades tillsammans med Korpen Gotland. Gunnar Bäck från Korpen Gotland var guide under båda vandringarna. Alla morgonvandrare fick motta en Tjejgåingryggsäck innehållande information om Korpen och SGVF samt pedometrar som delades ut i samband med Svenska golfförbundet. Morgonvandringen avlöstes av ett RF s seminarium Idrott för alla - stämmer det?. På plats fanns Bengt-Olof Eskilsson, ordförande i Eskilstuna Friidrott och verksamhetsledaren Naji Mohsin som presenterade föreningen och dess verksamhetsidé. Lena Adelsohn Liljeroth fanns på plats och pratade om hur viktig idrotten är för integrationen. Ett lägermästerskap anordnades och avgjordes under en uppvisningstävling som arrangerats runt dammen i Almedalen. Till nästa år planerar vi att ha med högtalare och en speaker som kan berätta mer detaljerat om tävlingsgång. På kvällen den 7 juli anordnade Svenska Spel tillsammans med RF en mingelkväll. SGVF fanns representerade av bland andra Nelli Karlström och Therese Stafrin. Under lägerveckan hade vi en Ungdomskonferens, Visby Tenniskubbs rackethall 8 juli. Konferensen hade 17 deltagare. Här fanns skolidrottsförbundets Erik Söderberg med och informerade om sin verksamhet. Under konferensen berättade Karin om Dalkarlsvägen, samla-meter-aktiviteten, hur Ungdomsrådet fungerar som plantskola inför SGVF s styrelse, Framtidslandslaget. Frågor som vad behövs för att ungdomar ska fortsätta med tävlingsgång, Hur har nuvarande ungdomar kommit in i idrotten, Hur får vi fler tävlingsgångare och marknadsföring diskuterades. Deltagarna delades in efter intresseområde i bikupediskussioner. Därefter redovisades vad grupperna kommit fram till. Hela rapporten kommer att finnas på hemsidan under Ungdom. Gångpolarn Svenska Gång- och Vandrarförbundet annonserade i Föreskoletidningen vår och höst och i Familjedaghem på våren. Utskick av annonsblad gjordes st sålda märken. UV-märken Annons för UV i Grundskoletidningen på våren 567 st sålda märken Idrott i skolan: Idrott i skolan finns numera på webben via Den nya sajten är skapad av Svenska skolidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet och vänder sig till idrottslärare i landets alla skolor och innehåller massor av tips på nya aktiviteter och lekar som gör idrotten i skolan ännu bättre och ännu roligare. På hemsidan har Gång och Vandring ett eget arbetsrum, som de andra specialförbunden, här presenteras sporten och besökare kan få tips och idéer på aktiviteter som passar bra i skolan. Idrottslyftet Svenska Gång- och Vandrarförbundet har under verksamhetsåret 2010 erhållit 562 tkr i syfte att: öppna dörrarna för fler barn och ungdomar i idrotten utveckla verksamheten så att unga väljer att idrotta längre upp i åldrarna Inom förbundet har vi under 2010 prioriterat följande områden: Rekrytering av barn och ungdomar skall ske utifrån ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv Utveckla befintlig verksamhet för barn och ungdomar så att fler väljer Gång & Vandring längre upp i åldrarna. Utveckla ledarskapet i föreningen, såväl inom administration såsom aktivitetsnivå Skapa samverkan med skolan Under år 3 har 8 projektansökningar inkommit Under år 4 har 7 projektansökningar inkommit Projektansökningarna omfattar framför allt rekrytering av barn- och ungdomar, läger, samverkan skola samt utveckling av befintlig verksamhet. Utvärdering av resultat och effekt av genomförda projekt är ännu svårt att göra då flertalet föreningar under året har inlett ett rekryteringsarbete oftast i samverkan med en skola. Roger Magnusson har under perioden varit huvudansvarig, Karin Dahl har assisterat. Resultat Ungdomscupen och Gångiaden Ungdomscupen H/D och H/D GK Steget lag 1 (Lena Tomas, Felicia Hogrell, Julia Ibrahim) 1434 poäng 2. GK Steget lag 2 (Mohammed Hamdani, Jennifer Ibrahim, Manuella Demir) 785 poäng 3. Eskilstuna FIF (Nelli Karlström, Ida Karlsson, Rebecka Millby) 459 poäng 4. IF Draget GV (Therese Stafrin, Veronika Dahl, Axel Stafrin) 321 poäng Stilpriser: Gångiaden H Rasmus Sandmer Västergötland Gångidaen D Noell Gustafsson Västsvenska USM H Fredrik Sandmer SK Svängen USM D Lena Tomas GK Steget Ungdomscupen H/D och H/D GK Steget (Hamdani, Ibrahim, Ibrahim) Stilpriser: Gångiaden H/D Lisa Bratt USM H/D Therese Stafrin Lag: Gångiaden Herrar 1.) STOCKHOLM (Dahl, Arrhen, Ulmestig) 44.51,5 Gångiaden Damer 1.) STOCKHOLM (Östervall, Eriksson, Claesson) 51.03,2 Östergötlands Vandringspris: Östergötlands Vandringspris är ett pris som donerats för att premiera föreningar med flest deltagare i mål i klasserna H/D både på inomhus och stora SM. Vinnande förening får sitt namn ingraverat i bucklan och får behålla den i ett år till nästa stora SM. Östergötlands Vandringspris för flest deltagare i mål H/D vid ISM och SM ) GK Steget, med 6 deltagare Östergötlands Vandringspris för flest deltagare i mål i H/D vid ISM och SM ) GK Steget, med 7 deltagare Ungdomsskölden 2010 Ungdomsskölden är ett vandringspris som tilldelas den förening som efter 5 år uppnått flest poäng vid SM och ISM i klasserna H/D

15 Ungdomsskölden 2010 ISM SM P + BP* Totalt 1.GK Steget = = 64 2.IF Draget = = 17 3.SK Svängen = = 15 4.IFK Sala = = 9 4.Eskilstuna FI = = 9 BP*=bonuspoäng Ungdomskölden GK Steget 81, ,5 2.SK Svängen IFK Sala IF Olympia 8, ,5 5.IF Draget GV Eskilstuna FI IF Nornan Mälarhöjdens IK Resultat från USM, ISM och Gångiaden USM Borås 6-8 augusti 2010 H år 3000 meter 1 Henrick Hermansson GK Steget 25:24,0 2 Axel Stafrin IF Draget GV 25:28,2 H 15-16år 3000 meter 1 Fredrik Sandmer SK Svängen 15:14,7 2 Anton Nicklasson IFK Sala 16:44,7 3 Mohammed Hamdani GK Steget 17:29,0 D år 3000 meter 1 Lena Tomas GK Steget 17:48,2 2 Julia Ibrahim GK Steget 18:53,5 3 Ida Karlsson Eskilstuna FIF 20:51,2 4 Manuella Demir GK Steget 21:04,0 5 Karmen Denkha GK Steget 21:33,2 6 Rebecka Millby Eskilstuna FIF 22:00,1 7 Veronika Dahl IF Draget GV 22:55,6 D år 3000 meter 1 Felicia Hogrell GK Steget 17:21,0 2 Therese Stafrin IF Draget GV 18:39,5 3 Jennifer Ibrahim GK Steget 18:54,6 4 Nelli Karlström Eskilstuna FIF 19:19,0 Gångiaden H år 2000 meter 1 Rasmus Sandmer Västergötland 11:12,2 2 Johannes Nilsson Östergötland 13:14,3 3 Viktor Dahl Stockholm 13:27,9 4 Albin Lindblad Småland 13:30,5 5 Daniel Sandaeus Västmanland 14:14,2 6 Rasmus Millby Södermanland 14:42,2 7 Fabian Lindblad Småland 16:04,8 Shoresh Goulara Västsvenska DNS Nils Brevell Västsvenska DNS D år 2000 meter 1 Noelle Gustafsson Västsvenska 11:54,5 2 Jessica Ibrahim Västsvenska 12:30,0 3 Maria Johansson Västergötland 13:58,8 4 Therese Ericsson Västsvenska 14:25,2 5 Irma Östervall Stockholm 16:15,2 ISM Eskilstuna 17 april, 2010 H m 1 Mohamed Hamdani 1995 GK Steget 17.44,3 H m 1 Henrick Hermansson 1997 GK Steget 26.17,0 D m 1 Lena Tomas 1996 GK Steget 17.44,0 2 Therese Stafrin 1995 IF Draget 18.31,4 3 Julia Ibrahim 1996 GK Steget 19.12,5 4 Malin Andersson 1995 IF Nornan 19.21,4 5 Rebecka Milby 1996 Eskilstuna FIF 21.05,7 6 Veronica Dahl 1996 IF Draget 21.28,5 Jennifer Ibrahim 1995 GK Steget DNS Carmen Denkha 1996 GK Steget DNS D m 1 Manuella Demir 1997 GK Steget 18.56,1 2 Jessica Ibrahim 1998 GK Steget 19.42,0 3 Maria Johansson 1998 SK Svängen 21.06,2 Sara Ali 1998 Eskilstuna FIF DNS Noelle Gustafsson 1998 GK Steget DNS IDROTTSLYFTET Under verksamhetsåret 2010 beredde Roger Magnusson Idrottslyftsansökningarna. Kansliet skötte utbetalningarna. Idrottslyftet mer och fler är namnet på regeringens extra satsning på barn- och ungdomsidrotten under perioden Under 2010 fick Svenska Gång- och Vandrarförbundet kr att fördela inom idrottsrörelsen. Under verksamhetsåret 2010 har 15 projektansökningar inkommit. De flesta av dessa omfattar framför allt rekrytering, samverkan med skolan samt utveckling av befintlig verksamhet. UTBILDNINGSVERKSAMHET Utbildningsverksamheten har i utskottet legat nere under 2010 och respektive kommitté har genomfört sina egna utbildningar vid behov under detta.

16 Under 2010 har följande aktiviteter genomförts: VANDRINGSKOMMITTÉN Roger Magnusson medverkade vid IML:s provvandring av Linnémarschen och efterföljande möte i Borås. Linnémarschen har ambition att bli en godkänd IML-vandring. VK representerades av Roger Magnusson på EWG:s årsmöte i Danmark i november. Gunnar Wall och Roger Magnusson testvandrade i skogarna runt Edsleskogsvärdshus i Dalsland. Värdshusvärden hade önskemål om att förlägga 2011 års tredagars vandring i området. Tyvärr föll det på att inga klubbar i närheten ville ta sig an arrangörsskapet års tredagarsvandring genomfördes i Rättvik i Dalarna, september, i samband med deras vandringsfestival. I september var Gunnar Wall på Gran Canaria för VK:s räkning och testade en ny vandringsresearrangör; Gran Canariaexperten. Distriktstävlingen SGVF:s Aktivitetstävling 2010 Distrikt Distrikt Ant. Arr. Ant. Deltagare Summa Poäng Vandringssträcka Km Västergötland Stockholm Västsvenska Skåne Jämtland Östergötland Småland Dalarna Sörmland Gästrikland Halland Total Summa Sverigevandringen genomfördes den 11 september på 17 orter runt om i landet. 6 flerdagarsarrangemang har ordnats runt om i Sverige. Aktivitetstävlingen Föreningstävlingen SGVF:s Aktivitetstävling 2010 Klubbar Klubb Ant. Arr. Ant. Deltagare Summa Poäng Vandringssträcka Km Distrikt Vandrarklubben Lundsbrunn Västergötland BF Billingens Vandrarklubb Västergötland Stockholms Vandrarförening Stockholm Engelholms Vandrarförening Skåne Sävedalens AIK Västsvenska Hestra IF Västergötland Stockholms Gång & Vandr. Förb Stockholm IK Ymer Västergötland Istrums SK Västergötland Björsäter IF Västergötland VK Östersund Jämtland Djursdala SK Småland IK Tranan Västergötland Östersunds Damfotboll För Jämtland Tibro AIK Västergötland IK Norrköping Friidrott Östergötland Ytterby IS Västsvenska Norra Vi IS Östergötland Råby - Rekarne FIF Sörmland Vänersborg SK Västergötland IF Lerdala Västergötland Gävle OK Gästrikland Friluftsfrämjandet Gagnef Dalarna Falu IK Dalarna IFK Halmstad Halland Kisa SK Östergötland Fredrikshofs IF Stockholm Total Summa TJEJGÅING 2010 Arrangemangen genomfördes på elva olika platser: Stockholm (Frescati) den 27/4, Östersund 18/5, Eskilstuna 26/5, Falun 12/8, Halmstad 23/8, Stockholm (Södergåing) 25/8, Göteborg 26/8, Borås 26/8, Norrköping 31/8, Gävle 1/9 och Vänersborg 8/9. Inbjudningsbroschyrer, affischer och annonsunderlag togs fram. Varje lokal arrangör fick en marknads- och genomförandemanual där det in i minsta detalj visades hur arrangemanget skulle marknadsföras och genomföras. Bra start- och målområden med bl.a. underhållning, picknick, prisutdelning, lottdragning och försäljning. En bil (Mazda 2) lottades ut bland alla betalande deltagare efter alla arrangemang SGVF skänkte ca kronor till Bröstcancerfonden BRO. Föreningar anslutna till BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation) deltog vid flera arrangemang. Dräkttävlingen fortsatte och hade mer respons på de olika orterna. Arrangören utsåg den vinnare som hade den roligaste/trevligaste klädseln. Pokaler delades ut till lag med flest antal deltagare i fem olika kategorier. Pris delades ut till en person, Queen of Walking, som gick på en i förväg förutbestämd hemlig tid. Fakta Tjejgåingarrangemang 2010 Stad Datum Anmälda Plats Stockholm 27 april ca 950 Frescati Östersund 18 maj ca 525 Odensala Sportfält Eskilstuna 26 maj ca 400 Ekängen IP Falun 12 augusti ca 200 Stångtjärn Halmstad 23 augusti ca 150 Grötvik, ut mot Tylösand Stockholm 25 augusti ca Drakenbergsparken, Hornstull Borås 26 augusti ca 225 Ymerstugan Göteborg 26 augusti ca 500 Slottsskogen Norrköping 31 augusti ca 550 Färgaregården Gävle 1 september ca 300 Universitetet Vänersborg 8 september ca 300 Skidstugan ca Samarbetspartners Sponsor HP, Folksam Prissponsorer Guldfynd, Strängnäs Bilforum AB, MBT, Biolage Tjejgåings deltagarantal är lägre än Några arrangemang ökade och några minskade. Kostnaderna för materiel blev höga eftersom vi räknade med ett ökat deltagarantal. För att öka deltagarantalet igen behöver Tjejgåing synas mer i media. Arrangörerna har själva delat ut nummerlapparna på plats utom i två arrangemang där vi skickade ut den. Vi bedömer fortfarande att det finns en stor deltagarpotential eftersom gång statistiskt säkerställt är den motionsform som de flesta svenskar ägnar sig åt

17 ÅRSREDOVISNING för Svenska Gång- och Vandrarförbundet Organisationsnummer

18 34 35

19 36 37

20 38 39

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Omfattning 14-27 Beslutande Folke Andersson Börje Hansson Karin Ingelhag 14-23 Anna Johannesson Birger Fält Karin Dahl

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

INNEHÅLL. SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET

INNEHÅLL. SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET INNEHÅLL Sid Ordföranden har ordet 2 Föredragningslista 3 Röstlängd 4 Verksamhetsberättelse 5 Förbundsstyrelse, kommittéer och utskott 7 Utmärkelseverksamhet 8 Kommittén För Utmärkelser KFU 9 Kansliverksamhet

Läs mer

SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET

SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL 2 Ordförande har ordet 3 Föredragningslista och Röstlängd vid Extra Förbundsmöte 4 Föredragningslista vid Förbundsmöte 5 Röstlängd Förbundsmöte 6 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 Omfattning 61-77 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl 61-72 Börje Hansson Ernst Larsson Birger Fält Jan-Erik Wettermark Christer Svensson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 www.gang.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ORDFÖRANDE HAR ORDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL 3 Ordförande har ordet 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte på Svenska Gång- och Vandrarförbundets kansli, Kvibergs Idrottscenter, Göteborg den 8 juli 2006

Förbundsstyrelsemöte på Svenska Gång- och Vandrarförbundets kansli, Kvibergs Idrottscenter, Göteborg den 8 juli 2006 Förbundsstyrelsemöte på Svenska Gång- och Vandrarförbundets kansli, Kvibergs Idrottscenter, Göteborg den 8 juli 2006 Omfattning 13-29 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Birger Fält Börje Hansson

Läs mer

Svenska Gång- och Vandrarförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Svenska Gång- och Vandrarförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Svenska Gång- och Vandrarförbundet INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Sid Ordföranden har ordet 2 Föredragningslista 3 Röstlängd 4 Verksamhetsberättelse 5 Förbundsstyrelse, kommittéer och utskott 7 Utmärkelseverksamhet

Läs mer

SGVF styrelsemöte Göteborg den 20 oktober 2007

SGVF styrelsemöte Göteborg den 20 oktober 2007 SGVF styrelsemöte Göteborg den 20 oktober 2007 Omfattning 45-60 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl Börje Hansson, deltog 45-57 Karin Ingelhag Ernst Larsson Christer Svensson, deltog 45-57 Jan-Erik Wettermark

Läs mer

SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 FÖRBUNDSMÖTE 2014-04 - 12

SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 FÖRBUNDSMÖTE 2014-04 - 12 SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 FÖRBUNDSMÖTE 2014-04 - 12 Svenska Gång- och Vandrarförbundet VERKSAMHETSPLAN 2014 FÖRBUNDSMÖTE SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET Tid: Lördagen

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet Tid: Plats: 6juni2010 IBIS Hotell, Hägersten Omfattning ~ 15-32 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl Birger Fält Mariette Hassmer Troije 15-28 Börje Hansson

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Omfattning 45-61 Beslutande Folke Andersson Birger Fält Karin Dahl Ernst Larsson Gunnar Wall Börje Hansson 45-49 +

Läs mer

SGVF:s Ungdomskonferens Gotland 2010-07-08

SGVF:s Ungdomskonferens Gotland 2010-07-08 UNGDOMSKONFERENS Visby Tennisklubbs Rackethall 2010-07-08 Karin Dahl hälsade alla konferensdeltagare välkomna. Karin berättade att Idrottslyftet Mer och fler År 4 ger SGVF 584 000 att fördela bland SGVF:s

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 28 januari 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 28 januari 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 28 januari 2006 Omfattning 64-82 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Ernst Larsson Jan-Erik

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Nordic Sea, Stockholm den 28 maj 2005

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Nordic Sea, Stockholm den 28 maj 2005 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Nordic Sea, Stockholm den 28 maj 2005 Omfattning 11-26 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Ernst Larsson Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö.

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö. REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl. 10.00 16.45. på Svenska Mässan i Älvsjö. PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. Mötets

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Södra Motorcykelförbundet STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Motorcykelförbundet (SMF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET

SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Innehåll Föredragningslista... 3 Röstlängd 2016... 4 Tävlingskommittén... 5 Veterankommittén...

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 1 oktober 2005

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 1 oktober 2005 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 1 oktober 2005 Omfattning 38-49 Beslutande Jan-Erik Wettermark Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Ernst Larsson Alan Scott

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET SWEDISH WALKING ASSOCIATION

SVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET SWEDISH WALKING ASSOCIATION Mottagare av Hederstecken i Svenska Gång- och Vandrarförbundet t o m 2013 Aktiv: 1934 Torsten Tegnér Fredrikshofs IF 1935 Erland Asplund Djurgårdens IF 1936 John Mikaelsson IFK Kristinehamn 1937 Evald

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Haga Kristineberg, Stockholm den 29 juli 2005

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Haga Kristineberg, Stockholm den 29 juli 2005 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Haga Kristineberg, Stockholm den 29 juli 2005 Omfattning 27-37 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan Olsson Jan-Erik Wettermark

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av årsmötet 2011-12-08 Innehållsförteckning 1 Kap. Allmänna bestämmelser... 3 1 Uppgift... 3 2 Verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL fört vid Svenska Skridskoförbundets 101:a förbundsmöte den 18/ i Upplands Väsby.

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL fört vid Svenska Skridskoförbundets 101:a förbundsmöte den 18/ i Upplands Väsby. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL fört vid Svenska Skridskoförbundets 101:a förbundsmöte den 18/9 2005 i Upplands Väsby. Förbundets ordförande Claes Ljungh hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna. 1 UPPROP OCH

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE HCF HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖREDRAGNINGSLISTA Vid HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009. Söndagen den 21 februari 2010 kl.12.00 Utdelningar av utmärkelser Höghammarhallen,

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer