Projekt BRON. Sten Unosson Projektledare för projekt BRON. Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt BRON. Sten Unosson Projektledare för projekt BRON. Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson"

Transkript

1 Hälsofrämjande arbete med företag i fokus Erfarenheter från projekt BRON i Halland

2 Projekt BRON I denna skrift har jag samlat kunskap och erfarenhet från projekt BRON som pågick under åren Projektets huvudsakliga målgrupp var små- och medelstora företag verksamma i Hallands län. BRON verkade inom området hälsofrämjande arbetsplats och var på flera sätt både nytänkande och nyskapande. BRON var ett samverkansprojekt mellan Region Halland, Svenskt Näringsliv, Företagarna, LO-Väst, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Varbergs arbetarkommun, Prevent och Svenska ESF-rådet i Skåne/Halland. Projektet finansierades av Svenska ESF-rådet. Tanken med denna skrift är att ge dig en bild av hur BRON arbetade för att få företag i Halland att börja tänka i ett främjande perspektiv. Jag vill även förmedla konkreta tips och råd till dig som står inför liknande uppgifter som de i projekt BRON. Jag hoppas att du kommer att ha nytta av erfarenheterna från BRON och att du blir inspirerad att arbeta för att vi får många fler hälsofrämjande arbetsplatser i Halland och i Sverige! Sten Unosson Projektledare för projekt BRON Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson

3 Tre steg in i företagen I ett omfattande uppsökande arbete fick BRON kontakt med närmare 150 halländska företag med mellan 10 och 50 anställda. Arbetet kan beskrivas i tre steg där steg ett handlade om att etablera en första kontakt via telefon. Steg två bestod i att projektledaren gjorde ett arbetsplatsbesök där en eller flera personer från företaget deltog, företagsledaren var självskriven. Detta möte bestod bl a av samtal kring företaget och aktuella problem, information om projekt BRON, fördjupning av begreppet offensivt hälsofrämjande, arbetssätt inklusive metoder och verktyg. Hälsokorset en utgångspunkt I BRON användes bl a hälsokorset för att få igång tankar och diskussion kring vad hälsa egentligen handlar om. Frågor att fundera över och diskutera är till exempel: Vad är hälsa för mig? Var befinner jag mig på hälsokorset? Vad är hälsa för oss på arbetsplatsen? Vad kan vi tillsammans göra för att må bättre eller fortsätta att må bra? Kan vi placera in hela organisationen i hälsokorset? Var hamnar vi då? Mår bra Det tredje steget genomfördes när företagsledningen önskade en fortsättning. I detta steg var samtliga anställda delaktiga och det var utformat som ett 2-3 timmars seminarium, i de flesta fall förlagt till arbetsplatsen. Vid många av de arbetsplatser som projektet besökte fungerade dessa möten som en injektion, ett startskott för ett nytt sätt att se på hälsa på arbetsplatsen, men även på delaktighet, engagemang och det egna företagets utveckling. Sjuk Är sjuk mår bra Är sjuk mår dåligt Mår dåligt Är frisk mår bra Är frisk mår dåligt Frisk Med vilken känsla går du till jobbet? (Sätt ett kryss på linjen).... ) ) Varför känns det så?

4 Främjande och friskfaktorer nytt för företagen En av de bärande tankarna i projekt BRON var alltså att introducera ett tanke- och arbetssätt där frågor och problem tacklas utifrån ett främjande perspektiv. Detta perspektiv ger utrymme för den potential som ligger i att lyfta blicken, tänka framåt och se möjligheterna. Hur är det när det är som bäst? Hur gör vi för att komma dit? Tanken är att inte fastna i ett synsätt där fokus ligger på problem, vad som gått snett o s v. Kortfattat kan man beskriva det som en kartläggning av företagets friskfaktorer och att dessa ska synliggöras och förstärkas. Detta blir ett komplement till den mer traditionella kartläggningen av riskfaktorer. I BRON användes begreppet friskfaktorer i bred bemärkelse, d v s de faktorer som bidrar till en positiv utveckling inom alla områden. Det blev tydligt att detta tankesätt hade många fördelar, inte minst när det gällde de anställdas intresse, engagemang och delaktighet. Även friskfaktorer som t ex jämställdhet, mångfald har en naturlig plats i dessa sammanhang. De företagsledare och anställda som deltog i BRON:s informationsmöten och seminarier visade ett stort intresse. Att använda begreppet friskfaktorer uppfattades som ett nytt sätt att tänka och togs emot synnerligen positivt. Metoden sågs som ett värdefullt komplement till det problemfokuserade tankesättet. Endast ett fåtal företag hade tidigare konfronterats med detta synsätt och genomgående konstaterades att det offensivt hälsofrämjande utgör ett modernt och mycket attraktivt synsätt för utveckling av såväl arbetsmiljö som hela företagets verksamhet. Hälsofrämjande, vad är det? Ett hälsofrämjande synsätt utgår ifrån det friska och de faktorer som påverkar individens välbefinnande i positiv riktning. Exempel på detta är goda sociala nätverk, känsla av sammanhang i tillvaron, möjlighet att förstå och kunna påverka sin egen situation. Att arbeta hälsofrämjande kan beskrivas som den process där människor själva får möjligheten att öka kontrollen över de faktorer som bestämmer hälsan. Hälsofrämjande handlar om att bevara och förbättra hälsan. Vad skiljer då hälsofrämjande från förebyggande och rehabilitering? Sjukdomsförebyggande arbete har som mål att förhindra sjukdom och minimera risker. Rehabilitering är de samordnade medicinska, sociala och yrkesinriktade insatser som syftar till att hjälpa människor att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga. I hälsoarbetet på arbetsplatsen kan man inte utesluta någon av dessa delar. Människor blir sjuka och råkar ut för skador. Men för att minska flödet av personer som behöver vård och rehabilitering behöver vi andra strategier. Det framgångsrika företaget måste alltså arbeta inom alla tre områdena samtidigt.

5 Företagsledarna är synnerligen intresserade av situationen i andra företag, inte minst när det gäller arbetsmiljöområdet. Framgångsfaktorer, tips och råd BRON arbetade alltså med ett stort antal företag och fick en unik möjlighet att ta del av både företagsledares och anställdas tankar och idéer. Här redovisas några tips, råd, erfarenheter och framgångsfaktorer från projektarbetet. Sök upp företagen! Att tillämpa ett uppsökande arbetssätt har visat sig vara en mycket viktig framgångsfaktor i BRON. Företagsledarna är synnerligen intresserade av situationen i andra företag, inte minst när det gäller arbetsmiljöområdet. Man kan konstatera att det rätt ofta existerar en betydande sjuknärvaro i de mindre företagen och inte sällan gäller detta företagsledaren själv. Företagsledarens egen ohälsa, oftast i form av sjuknärvaro (olust, stress, utmattning m m), är en vanlig orsak till att organisationen inte mår bra. Företagsledare uppskattar att man tränger sig på, under förutsättning att det sker på ett respektfullt sätt och att företagsledaren upplever att det handlar om ett välmenande syfte. Den trestegsmodell BRON arbetade efter fungerade mycket väl. (1.Telefonkontakt. 2. Möte med företagsledningen. 3. Seminarium med alla anställda.) Steg 2 var synnerligen givande då det också visade sig att nästan alla företagsledare haft ett uppdämt behov av att prata av sig. De saknar neutrala bollplank. Företagsledaren, den viktigaste länken! Det är omöjligt att åstadkomma någon varaktig förändring om inte företagsledaren själv kan övertygas. Företagsledare saknar ofta kontakter/nätverk där man kan diskutera frågor och problem på ett förtroligt sätt. Företagsledare upplever ofta stor ensamhet och osäkerhet, men känner ändå trycket att visa sig starka och duktiga i alla situationer. Främjande är nytt och spännande! Det var relativt lätt att övertyga företagsledare och anställda om värdet av ett hälsofrämjande synsätt. Det uppfattasdes ofta som ett helt nytt sätt att tänka och som något man väntat på som kontrast till gamla tankemönster. Företagsledning och anställda var förvånade över att ingen, inte ens företagshälsovården, informerat om hälsofrämjande och friskfaktorer tidigare. Att lyckas i kontakten med företag - praktiska tips! Konsulter, utbildningsanordnare, projektanordnare, myndigheter och andra aktörer inom arbetslivet konstaterar ständigt hur svårt det är att få kontakt och personliga möten med företagsledare i små- och medelstora företag. Att det förhåller sig på detta vis är sannerligen inte svårt att förstå om man sätter sig in i företagsledarnas livssituation. Den välfyllda almanackan, i kombination med vardagens slit, är normalt så krävande

6 att det inte finns plats för några överraskningar. Dessutom är de mindre företagen oftast organiserade på ett sådant sätt att det är företagsledaren själv som fattar beslut om det mesta. Att de dessutom ideligen blir kontaktade om erbjudanden och förfrågningar av de mest skilda slag gör att många företagsledare inledningsvis är mycket avvaktande och skeptiska. Med facit i hand kan man konstatera att BRON lyckades osedvanligt bra just i detta första skede. Nära 100 procent av de företag som kontaktades tackade ja till fortsatt samverkan. Några framgångsfaktorer vid telefonkontakt med företag: Sök och läs in information om företagets verksamhet innan samtalet. Visa ett genuint intresse för företaget och dess verksamhet. Var medvetenhet om vilka villkor som gäller för företagsledare i mindre företag och låt företagsledaren förstå att du bryr dig om detta. Lyssna, och prata inte bara på själv. Var tydlig, rak och ärlig i ditt uppsåt. Väck företagsledarens intresse t ex genom att berätta hur andra företag reagerat. Berätta tidigt i samtalet om företaget kan förvänta sig ekonomiska eller andra vinster av det du erbjuder (viktigt att kunna vederlägga detta på ett seriöst sätt).

7 Utvecklingstankar Projekt BRON har arbetat konkret med att ge företag i Halland metoder och verktyg för att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen. Utifrån mötet med närmare 150 företag, och många givande diskussioner, har dessutom en rad framåtsyftande tankar vuxit fram. Fortsätt det främjande arbetet! Fortsätt att informera och utbilda företagsledare och anställda inom området hälsopromotion. Företagsledarens egen roll som en viktig friskfaktor bör speciellt belysas i dessa sammanhang. Coaching och utbildning behövs! Många företagsledare i de mindre företagen har ofta svårt att få livspusslet att gå ihop och de söker inte hjälp förrän problemen blivit mycket stora. Någon forma av coaching skulle i många fall kunna vara en lösning. En sådan skulle kunna handla om personalfrågor, ledarskap, organisation och hälsa. Dessutom finns behov av en bred utbildningsinsats inom området organisation och ledarskap, med speciell inriktning mot de mindre företagen. Öka erfarenhetsutbytet! Företagsledare upplever inte sällan att de är ensamma om sina problem. Här skulle olika nätverk kunna fylla en viktig funktion genom studiebesök, seminarier, lunchmöten o s v. För att dessa nätverk ska fungera långsiktigt, vara effektiva och upplevas som nyttiga behövs en sammanhållande aktör. För att förmedling av kunskap och metoder ska påskyndas behöver företagshälsovården, ALMI, privata arbetslivskonsulter m fl stimuleras till att öka sin kompetens inom området hälsofrämjande. Att hälsofrämjande är både lönsamt och bra är det många som idag kan intyga, men bevisföringen måste bli enklare och tydligare. Dagens lönsamhetskalkyler baserar sig ännu oftast på beräkning av utebliven ohälsa och inte på den uppnådda förbättringen av hälsoläget. Studierna har dessutom oftast genomförts på större företag. Här behöver småföretagens perspektiv läggas till. Här behöver man tränga bakom den låga sjukfrånvaron i de mindre företagen och även studera sjuknärvaron och hur den hämmar deras utveckling.

8 Vill du veta mer om hälsofrämjande arbetsplatser i Halland? Kontakta folkhälsochef Monica Svensson tel Region Halland Box 538, Halmstad Besöksadress: Kristian IV:s väg 1

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser 1 Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser Dan Fränkel, projektledare 2 Inledning Projektet Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg Program hösten 2012 Göteborg Förändringsledning i lärande organisationer Sofia Bernhard Tid: 6 september 2012, kl 13.00 16.00, förfriskning serveras från 12.30 Plats: Raddisson Blu Scandinavia Hotel, Södra

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer