Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden."

Transkript

1 Centerpartiets Riksorganisation Handläggare Partisekreteraren/KA Specifikation Datum Identifikation 1 (9) Riktlinjer för valkommitté, kandidat och förtroendevald för Centerpartiet samt Sponsringspolicy Alla som kandiderar på fastställda listor för Centerpartiet är att betrakta som personvalskandidater. Centerpartiet är positiv till personval i allmänna val. Dock ska fokus i valarbetet vara att det är ett partival med personvalsinslag. Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden. Förtroendevalda har ett förtroende från väljarna och Centerpartiet att förvalta under mandatperioden. Att representera ett parti är ett enskilt uppdrag i förening med andra där alla tillsammans bidrar till att utveckla samhället och förvalta det gemensamma. Detta ska ske genom att vara ett gott föredöme med ett gott omdöme. Våra förtroendevalda representerar ett varmt, modernt och lyssnande ledarskap präglat av öppenhet och liberalism. Definitioner Kandidat: En person som finns upptagen på valsedel för fullmäktige- och regionval, riksdagsval, kyrkoval eller Europaparlamentsval. Valkommitté: De som i distrikt och kretsar ansvarar för den regionala respektive kommunala valrörelsen. Enligt Centerpartiets stadgar är styrelsen i kretsar och distrikt ansvarig att leda, samordna valrörelsen, bedriva en effektiv valrörelse och organisera valrörelsen inom området. Förtroendevald för Centerpartiet: Medlem i Centerpartiet med uppdrag för Centerpartiet i kommunfullmäktige, landstings- och regionfullmäktige riksdag, kyrkoförsamling, eller Europaparlament. Även uppdrag i nämnd, styrelse etc som man erhållit som representant för Centerpartiet omfattas. Riksorganisationens ansvar i valrörelsen är en samordnande och stöttande roll. Vidare ansvarar riksorganisationen för den nationellt sammanhållen valkampanj. 1. Riktlinjer för valkommitté Huvudansvaret för valrörelsen har styrelsen för kretsen och distriktet. Kretsar och distrikt kan välja att organisera detta i en valkommitté. Valkommittén i distrikt och kretsar har en viktig roll med ansvar för den regionala respektive kommunala valrörelsen. Att prioritera och arbeta strategiskt för att maximera röstutfallet är den huvudsakliga uppgiften, vilket innefattar kampanj, ekonomi och politik.

2 2 (9) 1.1. Ansvar Valkommittéen har ansvar för att Prioritera, Organisera och Budgetera o Distriktet/Valkommittén äger länsvalrörelsen, både avseende prioriteringar, ekonomi och valrörelsens organisatoriska upplägg. Detta ska ske i nära samverkan med syskonorganisationerna. o Kretsen/Valkommittén äger den kommunala valrörelsen, både avseende prioriteringar, ekonomi och valrörelsens organisatoriska upplägg. Detta ska ske i nära samverkan med syskonorganisationerna. o Valkommitténs ansvar är att prioritera resurser och fördela medel. Partiet har vid fastställande av listor gjort en prioritering av kandidater som är vägledande. De som står högst på listan kan rimligen prioriteras avseende insatser och ekonomiskt stöd. Dvs även om alla är kandidater, så anger listans ordning en prioriteringsordning. o Varje organisationsled ansvarar för att skriftligt klargöra fördelningen av resurser och ekonomiska medel. Ett dokument som anger detta ska upprättas tidigt. o Distriktet/Kretsen/valkommittén ska vara väl medveten om den sponsringspolicy som partiet har och även informera kandidaterna om denna. Strategi, Koordinering och Inspiration o Arbeta strategiskt med kandidaternas profilering och positionering, t.ex. avseende politiska sakområden, ansvar för olika målgrupper, media etc. o Skapa ett bra, kreativt och inspirerande klimat bland kandidater och valarbetare som bidrar till valframgång. o Hantera ev. problem eller konflikter som uppstår inom valorganisationen eller mellan kandidater under valarbetet. o Valkommittén har i dessa ärenden alltid partiets och lagets bästa för ögonen Integritet och roller o Om valkommittén utgörs av t.ex. delar av distriktsstyrelsen är det viktigt att rollerna hålls isär. o Rekommendationen är att ev. kampanjorganisation för enskild kandidat hålls helt skiljd från Valkommittén då jäv kan uppstå i t ex prioritering mellan kandidater. o Ev. uppgifter eller information som valkommittén erhåller från enskild kandidat hanteras med integritet och gott omdöme. o Att vid behov tillämpa Centerpartiets Incident- och krishanteringsplan. Styrdokument Centerpartiets stadgar och arbetsordning Centerpartiets Incident- och krishanteringsplan 1.3. Beslutsordning och avvikande åsikter Det är önskvärt att anta politiska program för valet innan kandidater väljs. Detta tydliggör att det är ett partipolitiskt val med kandidater som representerar Centerpartiets politik. Om någon av de nominerade kandidaterna har avvikande åsikt utifrån de antagna programmen eller från partiets kända ställningstaganden i allmänhet, så ska det anmälas i förväg till valkommittén.

3 3 (9) 1.4. Antal listor i valkrets Listorna som sätts samman i varje valkrets har två syften. Dels att ge väljarna möjlighet att välja mellan olika centerpartister och genom kryss vissa att de stödjer en specifik kandidat. Dels skapa en bra mix av erfarenheter och personer som under valrörelsen och mandatperioden kan arbeta bra tillsammans. För ökad tydlighet för väljarna och likvärdiga chanser för samtliga på listan rekommenderas endast en lista per valkrets. Om man väljer att ha flera listor inom en valkrets är det vikigt att tänka på konsekvenserna: att det kan medföra en ökad otydlighet gentemot väljarna, minskad förutsägbarhet och att Centerpartiets listor kan komma att konkurrera med varandra. Undantag från denna regel kan vara att t.ex. vissa valkretsar har ett mycket stort geografiskt upptagningsområde, då kan det möjligen finnas anledning att upprätta flera listor. Ett annat sådant skäl kan vara de områden där Centerpartiet är mycket framgångsrikt och antalet kandidater per lista blir ohanterbarligt. Läs mer om mandatfördelning, rösträkning etc. på

4 4 (9) 2. Riktlinjer för kandidater och förtroendevalda för Centerpartiet Dessa riktlinjer ger en helhetssyn på rollen som förtroendevald för Centerpartiet i offentliga uppdrag, och omfattar även kandidaters ansvar under valrörelser. Riktlinjerna gäller förtroendeuppdrag för Centerpartiet i fullmäktige i kommun, landsting och region, riksdag, nämnd, styrelse eller annat val baserat på partitillhörighet Öppet förhållningssätt Kandidatur och förtroendeuppdrag för Centerpartiet präglas av en öppen dialog och ett positivt förhållningssätt. Centerpartiet är positivt till och uppmuntrar personvalskandidaturer och alla som ställer upp på en lista är att betrakta som personvalskandidat. De som kandiderar för Centerpartiet har skyldighet att informera sig om de riktlinjer som gäller. Därtill är det viktigt att förstå att man i första hand representerar och företräder partiet och i andra hand sig själv. Det är därför viktigt att öppenhet råder mellan kandidaten och valkommittén med såväl avvikande politisk åsikt i någon fråga, såväl som ev. personliga händelser (fortkörning, betalningsanmärkningar, konkurser etc). Under mandatperioden ska samma förhållningssätt gälla mellan den förtroendevalde och styrelse på aktuell nivå (krets-, distrikts- och partistyrelse.) 2.2. Ansvar och åtagande Följande gemensamma riktlinjer gäller för den som i folkvalda församlingar, styrelser och nämnder representerar Centerpartiet. Som kandidat/förtroendevald verkar du och delar Centerpartiets grundläggande värderingar och har en skyldighet att hålla dig informerad om partiets politik. Kandidaten/den förtroendevalde ställer sig bakom valprogram för riks-, distrikts- och kommunnivå. Ev. avvikande åsikt skall meddelas valkommittén/styrelse i förväg. Kandidaten/den förtroendevalde förutsätts vara ansvarskännande och agerar med gott omdöme på ett sådant sätt att förtroendet för Centerpartiets politiker stärks. Kandidater på fastställda listor/förtroendevalda för Centerpartiet är medlem i centerrörelsen. (Se även C Stadgar 9 mom 4, 18 mom 4) Som kandidat och förtroendevald deltar du aktivt i den lokala verksamheten, i val- och kampanjarbete, väljarkontakter, partiets utbildningar (efter behov) och annan kompetensutveckling även mellan valen. Vägledande bör vara att kandidater under valrörelsen prioriterar externa och utåtriktade aktiviteter. Som förtroendevald deltar du aktivt i centergruppens arbete och utveckling och har hög närvaro i de förtroendeuppdrag du väljs till. Om du lämnar partiet, eller blir utesluten, så lämnar du de uppdrag du fått i partiets namn Avvikande åsikt eller incident Att vara kandidat/förtroendevald för Centerpartiet innebär att man träder in i rollen som officiell person. Ev. historik eller händelser som kan påverka den officiella bilden skall omgående informeras till aktuell valkommitté/styrelse. Partiets policy är att stor öppenhet skall råda både internt och gentemot media mm. I den händelse du har avvikande åsikt i relation till gällande program etc för Centerpartiet skall detta anmälas till aktuell valkommitté/styrelse i förväg.

5 5 (9) Som kandidat/förtroendevald ska du känna till och vid behov använda Centerpartiets incident- och krishanteringsplan Ekonomi och redovisning Avseende sponsring och gåva är kandidater/förtroendevald skyldig att följa de riktlinjer som anges i detta dokument. Du förutsätts ha god känsla för inom vilka ramar du kan ta emot gåva etc. utan att hamna i ett beroendeförhållande med givaren Web och social medier Avseende web och sociala medier är kandidater/förtroendevald skyldig att följa de riktlinjer som anges i detta dokument. Som kandidat/förtroendevald ger du ditt samtycke till att Centerpartiet publicerar uppgifter om dig som kandidat/förtroendevald på partiets hemsidor och i sociala medier.

6 6 (9) 3. Principer för mottagande av gåva och sponsring Centerpartiet tar emot gåvor och sponsring av verksamheten, liksom stöd till enskilda kandidaters kampanjer och förtroendevalda. Generellt gäller öppen redovisning, gott omdöme samt att vid tveksamhet tillämpa försiktighetsprincipen. Med Centerpartiet avses i detta sammanhang riksorganisationen samt sammanslutning utsedd därav. Krets och distrikt inom Centerpartiet samt sammanslutning utsedd därav att arbeta utifrån dessa principer och vid behov anta dessa som sina egna Definition av gåva och sponsring Med gåva avses direkta penninggåvor, varor, produkter eller tjänster utan motkrav. Med sponsring avses stöd i form av pengar eller kraftigt rabatterade produkter, varor eller tjänster där givaren äger rätt att kräva motprestation i form av reklam för företaget i den form som förhandlats fram mellan Centerpartiet och respektive företag. Med företag avses i detta dokument samtliga former av juridiska personer Principer Centerpartiet vill göra det möjligt för enskilda personer och företag att stödja Centerpartiets verksamhet. Centerpartiets politik påverkas ej av att enskilda eller företag sponsrar Centerpartiet. Centerpartiet tar ej ansvar för indirekta följder och konsekvenser av sponsorernas verksamhet. Gåvor och sponsring ska redovisas Etiska krav Utgångspunkten för Centerpartiet är att acceptera gåvor och sponsring från företag vars verksamhet ej strider mot Centerpartiets grundläggande ideologi eller vars verksamhet ej skadar eller bedöms kunna skada Centerpartiet; Centerpartiet förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle göra en enskild prövning av både gåva eller sponsring; Sponsorer och givare bör vid inledningen av ett samarbete vara beredda att redovisa sitt arbete med etiska och miljömässiga hänsyn; Centerpartiet förbehåller sig rätten att avbryta samarbeten innefattande sponsring eller gåvor om det framkommer att en samarbetspartner stödjer, uppmuntrar, på annat sätt via sin verksamhet bidrar till våld, rasism eller diskriminering eller på annat sätt motverkar Centerpartiets ideologiska inriktning eller genom sin verksamhet skadar Centerpartiet. Centerpartiet accepterar inte gåvor eller sponsring som på grund av utformning, erbjudande eller omständigheterna i övrigt kan utgöra muta/bestickning. För sponsring och gåva till kandidat och förtroendevald för Centerpartiet tillämpas ovanstående principer.

7 7 (9) 3.4. Redovisning av insamlade medel Centerpartiets redovisning av sponsring ska vara öppen. Centerpartiet förbehåller sig därför rätten att öppet redovisa alla sponsorbidrag och namn på sponsorer, utställare, annonsörer etc i samband med olika arrangemang. Centerpartiets redovisning av gåvor från företag ska vara öppen. Centerpartiet förbehåller sig därför rätten att öppet redovisa gåvor av företag Gåvor från enskilda personer till Centerpartiet som organisation offentliggörs ej utan personens medgivande Gåvor från enskilda personer eller företag till personvalskampanjer och dylikt ska redovisas öppet. De nuvarande riksdagspartierna har gjort en överenskommelse angående redovisning av intäkter: Eventuella bidrag till enskilda kandidater i allmänna val ska redovisas på ett så tydligt sätt att det enkelt går att utläsa hur det är finansierat. Även indirekt stöd, t ex i form av stödannonsering, sponsring, subventioneringar och personella resurser ska så långt som möjligt redovisas. Centerpartiet anser att alla partier öppet skall redovisa sin finansiering i valrörelser Centerpartiet hindrar inte att enskilda kandidater och förtroendevalda tar emot externa ekonomiska bidrag eller annat externt stöd. Kandidater/förtroendevalda rekommenderas att ha god ordning på insamlade medel och användningen av dem så att redovisning enkelt kan ske vid behov. Den kandidat/förtroendevalde som tar emot extern finansiering i en valrörelse måste vara medveten om att det kan komma att granskas och ifrågasättas offentligt. Kandidaten/förtroendevald är själv ansvarig för eventuell beskattning av erhållna medel Kandidater rekommenderas att särskilja på sin privatekonomi och kampanjekonomi. Det står var och en fritt att satsa eget kapital i valrörelsen och under mandatperiod Administration av bidrag Bidrag hanteras av respektive organisatorisk enhet/kandidat/förtroendevald inom Centerpartiet alternativt styrelse eller sammanslutning utsedd därav. Varje organisatorisk enhet inom Centerpartiet hanterar och ansvarar för gåvor och sponsring i enlighet med denna policy. Penninggåvor bör i första hand kanaliseras direkt till Centerpartiets valfond på respektive nivå Tolkning Frågor rörande tolkning av denna policy avgörs av styrelse inom respektive organisatorisk enhet inom Centerpartiet eller person eller grupp av personer utsedda därav. Vid tveksamhet om muta, bestickning eller gåva/sponsrings ursprung skall försiktighetsprincipen tillämpas och bidrag ej mottagas.

8 8 (9) 4. Medlemsregister Enligt svensk grundlag (Regeringsformen, 2 kap., 2-3) är information om medlemskap i ett politiskt parti skyddad, dvs att uppgifterna i Centerpartiets medlemsregister inte är offentligt. Om en medlem har tagit en aktiv handling, såsom åtagit sig förtroendeuppdrag för partiets räkning t.ex. i kommunal nämnd eller avdelningsordförande, får personen anses acceptera att dess namn förknippas med partiet. Valda ombud till stämmor, interna förtroendeuppdrag etc. är ej offentligt och dessa uppgifter får alltså ej lämnas ut vare sig internt eller externt utan personens medgivande. En enskild kandidat/medlem eller utomstående har inte tillgång till eller kan ej få utdrag ur medlemsregister, detta gäller såväl adressuppgifter som övriga kontaktuppgifter. T.ex. har en kretsstyrelse rätt till kretsens medlemsregister, men det får inte användas av enskilda kandidater för personvalskampanjer eller lämna uppgifter vidare till kandidater, ej heller delar av eller utdrag från medlemsregistret. Däremot får kretsen själv t.ex. bjuda in till möte med kandidaten. Läs mer på 5. Att framträda i offentliga sammanhang Centerpartiet uppmuntrar sina kandidater och förtroendevalda att uttrycka sina och partiets åsikter i så många fora som möjligt. Det förutsätts att man använder sunt förnuft, god ton och respekt oavsett var man uttrycker en åsikt eller debatterar Principer Följande principer ska tas i beaktande när kandidater och förtroendevalda framträder i offentliga sammanhang; Ha omsorg om partiets bästa. Beakta vilken position du har i Centerpartiet, och hur det du uttrycker kan uppfattas av andra. Handskas varsamt med information du fått i förtroende och som inte kan sägas vara allmängods. Fråga källan om du får använda information som inte kan anses vara offentlig, även om personen ej kommer att citeras. Det som skrivs under Centerpartiets logotyp skriver du inte som privatperson utan som officiell personer i egenskap av kandidat eller förtroendevald för Centerpartiet. Fråga din valkommitté/styrelse om du känner dig osäker Web och sociala medier Centerpartiet och Centerpartister uppmuntras att använda sig av web och sociala medier för kommunikation med väljare. Med sociala medier avses Twitter, Facebook, My space etc Kandidater/förtroendevalda kan med fördel upprätta egna hemsidor, bloggar etc. Mallar för personliga webbsidor/bloggar inom Centerpartiet finns på Centernätet,

9 9 (9) 5.3. Bilder Vid eventuell publicering av namn och/eller bild etc. på web eller i social medier bör personernas skriftliga medgivande inhämtas på förhand Mail Vid användande av mailadresser i valmaterial, på visitkort etc. i egenskap av kandidat/förtroendevald rekommenderas att samtliga registrerar och använder sig av mailadress Det förstärker profilen av att personen kandiderar/representerar Centerpartiet. Det avråds bestämt från att använda mailadresser kopplade till företag, kommun, landsting etc. för mailkommunikation i rollen som kandidat/förtroendevald inom Centerpartiet Maillistor Maillistor är ett bra verktyg för att kommunicera med väljare, valarbetare m fl. både inför, under och efter valrörelsen. Upprättande av maillistor etc. bör ske med stort omdöme och bör bygga på att deltagarna tagit en aktiv handling, t.ex. genom att registrera via en webbsida där det tydligt framgår att de godkänner att den information de lämnar kan komma att användas för att sända partipolitisk information. 6. Material Valkommittén, kandidater och förtroendevalda skall vara väl förtrogna med - Där människor får växa Idéprogram för Centerpartiet, antaget av riksstämman Valplattform: Nationell, regional och lokal - Överenskommelse angående redovisning av partiernas intäkter". Partisekreterarna Centerpartiets Incident- och Krishanteringsplan

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades:

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att efter valet 2010 återkomma på

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Sponsringspolicy Stockholms läns landsting Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Antagen av Landstingsfullmäktige 1994 1(4) Bakgrund I samband med landstingsfullmäktiges

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011) (Version 1, 10/1 2011) OPERATIV FYRAÅRSPLAN Den operativa fyraårsplan som ledningen stakar ut i detta dokument är en början, inte ett slut. Den ska och kommer att revideras fortlöpande i samråd med medlemmar

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 1 (7) INSTRUKTION Dnr. 387/40/2013 25.11.2013 25.11.2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid: 25.11.2013 - tills vidare. Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Innehåll Förord 3 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 4 Antagna

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014 Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Syfte och mål Syfte: Valanalysen ska ge svar på vad vi ska

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-XX-XX Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-245 Policy Program

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Statens revisionsverks anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen i samband med riksdagsvalet 2015

Statens revisionsverks anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen i samband med riksdagsvalet 2015 ANVISNING 24.11.2014 Dnr 267/40/2014 1 (6) Ikraftträdande och giltighetstid: Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid det riksdagsval som hålls den 19 april

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

Detta gäller! 2012-2013

Detta gäller! 2012-2013 Detta gäller! 2012-2013 Förord Förbundsstämman är Förbundet Vi Ungas högsta beslutande organ. Förbundsstämman styr Förbundet Vi Unga genom att fastställa en rad dokument: Förbundet Vi Ungas stadgar (senast

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se.

VÄLKOMMEN! Om du undrar över något är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@skolval2014.se. FÖR KONTROLLANTER VÄLKOMMEN! Du som läser det här är antagligen utsedd som kontrollant för Skolval 2014. Kanske är du elev, kanske förälder eller lärare. Oavsett har du en viktig uppgift i att se till

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI 2 R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGL ER Övergripande rekryterings- och nomineringsregler för val till riksdag, region och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 10 Syftet med en uppförandekod Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL AFFÄRSETISK POLICY Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillämpningsanvisningar till affärsetisk policy Anvisning 2014-06-02 Kommunstyrelse Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund FRIIs kvalitetskod Kodmall Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang På webbplatsen under fliken Organisation

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Intäktsredovisning 2013

Intäktsredovisning 2013 Stockholm 2013-04-01 Intäktsredovisning 2013 enligt partigemensam överenskommelse 2 (5) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer