Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden."

Transkript

1 Centerpartiets Riksorganisation Handläggare Partisekreteraren/KA Specifikation Datum Identifikation 1 (9) Riktlinjer för valkommitté, kandidat och förtroendevald för Centerpartiet samt Sponsringspolicy Alla som kandiderar på fastställda listor för Centerpartiet är att betrakta som personvalskandidater. Centerpartiet är positiv till personval i allmänna val. Dock ska fokus i valarbetet vara att det är ett partival med personvalsinslag. Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden. Förtroendevalda har ett förtroende från väljarna och Centerpartiet att förvalta under mandatperioden. Att representera ett parti är ett enskilt uppdrag i förening med andra där alla tillsammans bidrar till att utveckla samhället och förvalta det gemensamma. Detta ska ske genom att vara ett gott föredöme med ett gott omdöme. Våra förtroendevalda representerar ett varmt, modernt och lyssnande ledarskap präglat av öppenhet och liberalism. Definitioner Kandidat: En person som finns upptagen på valsedel för fullmäktige- och regionval, riksdagsval, kyrkoval eller Europaparlamentsval. Valkommitté: De som i distrikt och kretsar ansvarar för den regionala respektive kommunala valrörelsen. Enligt Centerpartiets stadgar är styrelsen i kretsar och distrikt ansvarig att leda, samordna valrörelsen, bedriva en effektiv valrörelse och organisera valrörelsen inom området. Förtroendevald för Centerpartiet: Medlem i Centerpartiet med uppdrag för Centerpartiet i kommunfullmäktige, landstings- och regionfullmäktige riksdag, kyrkoförsamling, eller Europaparlament. Även uppdrag i nämnd, styrelse etc som man erhållit som representant för Centerpartiet omfattas. Riksorganisationens ansvar i valrörelsen är en samordnande och stöttande roll. Vidare ansvarar riksorganisationen för den nationellt sammanhållen valkampanj. 1. Riktlinjer för valkommitté Huvudansvaret för valrörelsen har styrelsen för kretsen och distriktet. Kretsar och distrikt kan välja att organisera detta i en valkommitté. Valkommittén i distrikt och kretsar har en viktig roll med ansvar för den regionala respektive kommunala valrörelsen. Att prioritera och arbeta strategiskt för att maximera röstutfallet är den huvudsakliga uppgiften, vilket innefattar kampanj, ekonomi och politik.

2 2 (9) 1.1. Ansvar Valkommittéen har ansvar för att Prioritera, Organisera och Budgetera o Distriktet/Valkommittén äger länsvalrörelsen, både avseende prioriteringar, ekonomi och valrörelsens organisatoriska upplägg. Detta ska ske i nära samverkan med syskonorganisationerna. o Kretsen/Valkommittén äger den kommunala valrörelsen, både avseende prioriteringar, ekonomi och valrörelsens organisatoriska upplägg. Detta ska ske i nära samverkan med syskonorganisationerna. o Valkommitténs ansvar är att prioritera resurser och fördela medel. Partiet har vid fastställande av listor gjort en prioritering av kandidater som är vägledande. De som står högst på listan kan rimligen prioriteras avseende insatser och ekonomiskt stöd. Dvs även om alla är kandidater, så anger listans ordning en prioriteringsordning. o Varje organisationsled ansvarar för att skriftligt klargöra fördelningen av resurser och ekonomiska medel. Ett dokument som anger detta ska upprättas tidigt. o Distriktet/Kretsen/valkommittén ska vara väl medveten om den sponsringspolicy som partiet har och även informera kandidaterna om denna. Strategi, Koordinering och Inspiration o Arbeta strategiskt med kandidaternas profilering och positionering, t.ex. avseende politiska sakområden, ansvar för olika målgrupper, media etc. o Skapa ett bra, kreativt och inspirerande klimat bland kandidater och valarbetare som bidrar till valframgång. o Hantera ev. problem eller konflikter som uppstår inom valorganisationen eller mellan kandidater under valarbetet. o Valkommittén har i dessa ärenden alltid partiets och lagets bästa för ögonen Integritet och roller o Om valkommittén utgörs av t.ex. delar av distriktsstyrelsen är det viktigt att rollerna hålls isär. o Rekommendationen är att ev. kampanjorganisation för enskild kandidat hålls helt skiljd från Valkommittén då jäv kan uppstå i t ex prioritering mellan kandidater. o Ev. uppgifter eller information som valkommittén erhåller från enskild kandidat hanteras med integritet och gott omdöme. o Att vid behov tillämpa Centerpartiets Incident- och krishanteringsplan. Styrdokument Centerpartiets stadgar och arbetsordning Centerpartiets Incident- och krishanteringsplan 1.3. Beslutsordning och avvikande åsikter Det är önskvärt att anta politiska program för valet innan kandidater väljs. Detta tydliggör att det är ett partipolitiskt val med kandidater som representerar Centerpartiets politik. Om någon av de nominerade kandidaterna har avvikande åsikt utifrån de antagna programmen eller från partiets kända ställningstaganden i allmänhet, så ska det anmälas i förväg till valkommittén.

3 3 (9) 1.4. Antal listor i valkrets Listorna som sätts samman i varje valkrets har två syften. Dels att ge väljarna möjlighet att välja mellan olika centerpartister och genom kryss vissa att de stödjer en specifik kandidat. Dels skapa en bra mix av erfarenheter och personer som under valrörelsen och mandatperioden kan arbeta bra tillsammans. För ökad tydlighet för väljarna och likvärdiga chanser för samtliga på listan rekommenderas endast en lista per valkrets. Om man väljer att ha flera listor inom en valkrets är det vikigt att tänka på konsekvenserna: att det kan medföra en ökad otydlighet gentemot väljarna, minskad förutsägbarhet och att Centerpartiets listor kan komma att konkurrera med varandra. Undantag från denna regel kan vara att t.ex. vissa valkretsar har ett mycket stort geografiskt upptagningsområde, då kan det möjligen finnas anledning att upprätta flera listor. Ett annat sådant skäl kan vara de områden där Centerpartiet är mycket framgångsrikt och antalet kandidater per lista blir ohanterbarligt. Läs mer om mandatfördelning, rösträkning etc. på

4 4 (9) 2. Riktlinjer för kandidater och förtroendevalda för Centerpartiet Dessa riktlinjer ger en helhetssyn på rollen som förtroendevald för Centerpartiet i offentliga uppdrag, och omfattar även kandidaters ansvar under valrörelser. Riktlinjerna gäller förtroendeuppdrag för Centerpartiet i fullmäktige i kommun, landsting och region, riksdag, nämnd, styrelse eller annat val baserat på partitillhörighet Öppet förhållningssätt Kandidatur och förtroendeuppdrag för Centerpartiet präglas av en öppen dialog och ett positivt förhållningssätt. Centerpartiet är positivt till och uppmuntrar personvalskandidaturer och alla som ställer upp på en lista är att betrakta som personvalskandidat. De som kandiderar för Centerpartiet har skyldighet att informera sig om de riktlinjer som gäller. Därtill är det viktigt att förstå att man i första hand representerar och företräder partiet och i andra hand sig själv. Det är därför viktigt att öppenhet råder mellan kandidaten och valkommittén med såväl avvikande politisk åsikt i någon fråga, såväl som ev. personliga händelser (fortkörning, betalningsanmärkningar, konkurser etc). Under mandatperioden ska samma förhållningssätt gälla mellan den förtroendevalde och styrelse på aktuell nivå (krets-, distrikts- och partistyrelse.) 2.2. Ansvar och åtagande Följande gemensamma riktlinjer gäller för den som i folkvalda församlingar, styrelser och nämnder representerar Centerpartiet. Som kandidat/förtroendevald verkar du och delar Centerpartiets grundläggande värderingar och har en skyldighet att hålla dig informerad om partiets politik. Kandidaten/den förtroendevalde ställer sig bakom valprogram för riks-, distrikts- och kommunnivå. Ev. avvikande åsikt skall meddelas valkommittén/styrelse i förväg. Kandidaten/den förtroendevalde förutsätts vara ansvarskännande och agerar med gott omdöme på ett sådant sätt att förtroendet för Centerpartiets politiker stärks. Kandidater på fastställda listor/förtroendevalda för Centerpartiet är medlem i centerrörelsen. (Se även C Stadgar 9 mom 4, 18 mom 4) Som kandidat och förtroendevald deltar du aktivt i den lokala verksamheten, i val- och kampanjarbete, väljarkontakter, partiets utbildningar (efter behov) och annan kompetensutveckling även mellan valen. Vägledande bör vara att kandidater under valrörelsen prioriterar externa och utåtriktade aktiviteter. Som förtroendevald deltar du aktivt i centergruppens arbete och utveckling och har hög närvaro i de förtroendeuppdrag du väljs till. Om du lämnar partiet, eller blir utesluten, så lämnar du de uppdrag du fått i partiets namn Avvikande åsikt eller incident Att vara kandidat/förtroendevald för Centerpartiet innebär att man träder in i rollen som officiell person. Ev. historik eller händelser som kan påverka den officiella bilden skall omgående informeras till aktuell valkommitté/styrelse. Partiets policy är att stor öppenhet skall råda både internt och gentemot media mm. I den händelse du har avvikande åsikt i relation till gällande program etc för Centerpartiet skall detta anmälas till aktuell valkommitté/styrelse i förväg.

5 5 (9) Som kandidat/förtroendevald ska du känna till och vid behov använda Centerpartiets incident- och krishanteringsplan Ekonomi och redovisning Avseende sponsring och gåva är kandidater/förtroendevald skyldig att följa de riktlinjer som anges i detta dokument. Du förutsätts ha god känsla för inom vilka ramar du kan ta emot gåva etc. utan att hamna i ett beroendeförhållande med givaren Web och social medier Avseende web och sociala medier är kandidater/förtroendevald skyldig att följa de riktlinjer som anges i detta dokument. Som kandidat/förtroendevald ger du ditt samtycke till att Centerpartiet publicerar uppgifter om dig som kandidat/förtroendevald på partiets hemsidor och i sociala medier.

6 6 (9) 3. Principer för mottagande av gåva och sponsring Centerpartiet tar emot gåvor och sponsring av verksamheten, liksom stöd till enskilda kandidaters kampanjer och förtroendevalda. Generellt gäller öppen redovisning, gott omdöme samt att vid tveksamhet tillämpa försiktighetsprincipen. Med Centerpartiet avses i detta sammanhang riksorganisationen samt sammanslutning utsedd därav. Krets och distrikt inom Centerpartiet samt sammanslutning utsedd därav att arbeta utifrån dessa principer och vid behov anta dessa som sina egna Definition av gåva och sponsring Med gåva avses direkta penninggåvor, varor, produkter eller tjänster utan motkrav. Med sponsring avses stöd i form av pengar eller kraftigt rabatterade produkter, varor eller tjänster där givaren äger rätt att kräva motprestation i form av reklam för företaget i den form som förhandlats fram mellan Centerpartiet och respektive företag. Med företag avses i detta dokument samtliga former av juridiska personer Principer Centerpartiet vill göra det möjligt för enskilda personer och företag att stödja Centerpartiets verksamhet. Centerpartiets politik påverkas ej av att enskilda eller företag sponsrar Centerpartiet. Centerpartiet tar ej ansvar för indirekta följder och konsekvenser av sponsorernas verksamhet. Gåvor och sponsring ska redovisas Etiska krav Utgångspunkten för Centerpartiet är att acceptera gåvor och sponsring från företag vars verksamhet ej strider mot Centerpartiets grundläggande ideologi eller vars verksamhet ej skadar eller bedöms kunna skada Centerpartiet; Centerpartiet förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle göra en enskild prövning av både gåva eller sponsring; Sponsorer och givare bör vid inledningen av ett samarbete vara beredda att redovisa sitt arbete med etiska och miljömässiga hänsyn; Centerpartiet förbehåller sig rätten att avbryta samarbeten innefattande sponsring eller gåvor om det framkommer att en samarbetspartner stödjer, uppmuntrar, på annat sätt via sin verksamhet bidrar till våld, rasism eller diskriminering eller på annat sätt motverkar Centerpartiets ideologiska inriktning eller genom sin verksamhet skadar Centerpartiet. Centerpartiet accepterar inte gåvor eller sponsring som på grund av utformning, erbjudande eller omständigheterna i övrigt kan utgöra muta/bestickning. För sponsring och gåva till kandidat och förtroendevald för Centerpartiet tillämpas ovanstående principer.

7 7 (9) 3.4. Redovisning av insamlade medel Centerpartiets redovisning av sponsring ska vara öppen. Centerpartiet förbehåller sig därför rätten att öppet redovisa alla sponsorbidrag och namn på sponsorer, utställare, annonsörer etc i samband med olika arrangemang. Centerpartiets redovisning av gåvor från företag ska vara öppen. Centerpartiet förbehåller sig därför rätten att öppet redovisa gåvor av företag Gåvor från enskilda personer till Centerpartiet som organisation offentliggörs ej utan personens medgivande Gåvor från enskilda personer eller företag till personvalskampanjer och dylikt ska redovisas öppet. De nuvarande riksdagspartierna har gjort en överenskommelse angående redovisning av intäkter: Eventuella bidrag till enskilda kandidater i allmänna val ska redovisas på ett så tydligt sätt att det enkelt går att utläsa hur det är finansierat. Även indirekt stöd, t ex i form av stödannonsering, sponsring, subventioneringar och personella resurser ska så långt som möjligt redovisas. Centerpartiet anser att alla partier öppet skall redovisa sin finansiering i valrörelser Centerpartiet hindrar inte att enskilda kandidater och förtroendevalda tar emot externa ekonomiska bidrag eller annat externt stöd. Kandidater/förtroendevalda rekommenderas att ha god ordning på insamlade medel och användningen av dem så att redovisning enkelt kan ske vid behov. Den kandidat/förtroendevalde som tar emot extern finansiering i en valrörelse måste vara medveten om att det kan komma att granskas och ifrågasättas offentligt. Kandidaten/förtroendevald är själv ansvarig för eventuell beskattning av erhållna medel Kandidater rekommenderas att särskilja på sin privatekonomi och kampanjekonomi. Det står var och en fritt att satsa eget kapital i valrörelsen och under mandatperiod Administration av bidrag Bidrag hanteras av respektive organisatorisk enhet/kandidat/förtroendevald inom Centerpartiet alternativt styrelse eller sammanslutning utsedd därav. Varje organisatorisk enhet inom Centerpartiet hanterar och ansvarar för gåvor och sponsring i enlighet med denna policy. Penninggåvor bör i första hand kanaliseras direkt till Centerpartiets valfond på respektive nivå Tolkning Frågor rörande tolkning av denna policy avgörs av styrelse inom respektive organisatorisk enhet inom Centerpartiet eller person eller grupp av personer utsedda därav. Vid tveksamhet om muta, bestickning eller gåva/sponsrings ursprung skall försiktighetsprincipen tillämpas och bidrag ej mottagas.

8 8 (9) 4. Medlemsregister Enligt svensk grundlag (Regeringsformen, 2 kap., 2-3) är information om medlemskap i ett politiskt parti skyddad, dvs att uppgifterna i Centerpartiets medlemsregister inte är offentligt. Om en medlem har tagit en aktiv handling, såsom åtagit sig förtroendeuppdrag för partiets räkning t.ex. i kommunal nämnd eller avdelningsordförande, får personen anses acceptera att dess namn förknippas med partiet. Valda ombud till stämmor, interna förtroendeuppdrag etc. är ej offentligt och dessa uppgifter får alltså ej lämnas ut vare sig internt eller externt utan personens medgivande. En enskild kandidat/medlem eller utomstående har inte tillgång till eller kan ej få utdrag ur medlemsregister, detta gäller såväl adressuppgifter som övriga kontaktuppgifter. T.ex. har en kretsstyrelse rätt till kretsens medlemsregister, men det får inte användas av enskilda kandidater för personvalskampanjer eller lämna uppgifter vidare till kandidater, ej heller delar av eller utdrag från medlemsregistret. Däremot får kretsen själv t.ex. bjuda in till möte med kandidaten. Läs mer på 5. Att framträda i offentliga sammanhang Centerpartiet uppmuntrar sina kandidater och förtroendevalda att uttrycka sina och partiets åsikter i så många fora som möjligt. Det förutsätts att man använder sunt förnuft, god ton och respekt oavsett var man uttrycker en åsikt eller debatterar Principer Följande principer ska tas i beaktande när kandidater och förtroendevalda framträder i offentliga sammanhang; Ha omsorg om partiets bästa. Beakta vilken position du har i Centerpartiet, och hur det du uttrycker kan uppfattas av andra. Handskas varsamt med information du fått i förtroende och som inte kan sägas vara allmängods. Fråga källan om du får använda information som inte kan anses vara offentlig, även om personen ej kommer att citeras. Det som skrivs under Centerpartiets logotyp skriver du inte som privatperson utan som officiell personer i egenskap av kandidat eller förtroendevald för Centerpartiet. Fråga din valkommitté/styrelse om du känner dig osäker Web och sociala medier Centerpartiet och Centerpartister uppmuntras att använda sig av web och sociala medier för kommunikation med väljare. Med sociala medier avses Twitter, Facebook, My space etc Kandidater/förtroendevalda kan med fördel upprätta egna hemsidor, bloggar etc. Mallar för personliga webbsidor/bloggar inom Centerpartiet finns på Centernätet,

9 9 (9) 5.3. Bilder Vid eventuell publicering av namn och/eller bild etc. på web eller i social medier bör personernas skriftliga medgivande inhämtas på förhand Mail Vid användande av mailadresser i valmaterial, på visitkort etc. i egenskap av kandidat/förtroendevald rekommenderas att samtliga registrerar och använder sig av mailadress Det förstärker profilen av att personen kandiderar/representerar Centerpartiet. Det avråds bestämt från att använda mailadresser kopplade till företag, kommun, landsting etc. för mailkommunikation i rollen som kandidat/förtroendevald inom Centerpartiet Maillistor Maillistor är ett bra verktyg för att kommunicera med väljare, valarbetare m fl. både inför, under och efter valrörelsen. Upprättande av maillistor etc. bör ske med stort omdöme och bör bygga på att deltagarna tagit en aktiv handling, t.ex. genom att registrera via en webbsida där det tydligt framgår att de godkänner att den information de lämnar kan komma att användas för att sända partipolitisk information. 6. Material Valkommittén, kandidater och förtroendevalda skall vara väl förtrogna med - Där människor får växa Idéprogram för Centerpartiet, antaget av riksstämman Valplattform: Nationell, regional och lokal - Överenskommelse angående redovisning av partiernas intäkter". Partisekreterarna Centerpartiets Incident- och Krishanteringsplan

stadgar för Centerpartiet

stadgar för Centerpartiet stadgar för Centerpartiet Reviderade av partistämman i Falun 2015 Innehåll Förord... 2 1 Grundidé... 3 2 Syfte... 3 3 Medlemskap... 3 4 Obligatoriska organisationsformer... 4 5 Frivilliga organisationsformer...

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Sponsringspolicy för Ronneby kommun

Sponsringspolicy för Ronneby kommun 2017-03-14 Dnr KS 2016-000533 Handläggare: Sanja Gojkovic, jurist Sponsringspolicy för Ronneby kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-30 111 2(5) Inledning och syfte Ronneby kommun är en politiskt

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms län Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 1 Verksamhetsberättelse för Piratpartiet i Stockholms län 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Summering...1 Huvudspåren...1 Internt arbete...2 Politiskt programarbete...3 Aktivism och medlemsvård!...3

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad Verksamhetsplan 2017 Centerpartiet i Stockholms stad 1. Inledning Centerpartiet i Stockholm växer som aldrig förr. När vi nu sätter planeringen för 2017 års verksamhet ska vi göra allt för att ta erbjuda

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Val- och partifinansieringskommissionen Typ av

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Gemensamt Det finns särskilda val till riksdag, kommun och till landsting (samt kyrkoval och val till EU) Gemensamt för

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland. - landstingsvalet

Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland. - landstingsvalet L Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland - landstingsvalet Antagna vid förbundsstämman 2001 och 2003 samt kompletterade vid förbundsråd 2004, förbundsstämma och förbundsråd 2007.

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades:

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att efter valet 2010 återkomma på

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting. Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Sponsringspolicy Stockholms läns landsting Policy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt Antagen av Landstingsfullmäktige 1994 1(4) Bakgrund I samband med landstingsfullmäktiges

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Riktlinjer för sponsring m m

Riktlinjer för sponsring m m Riktlinjer 1 (7) Riktlinjer för sponsring m m Inledning Skurups kommun är en politiskt styrd organisation, vilket ställer särskilda krav på styrning och ledning. För att underlätta styrningen och ledningen

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Gymnastik- och idrottshögskolans policy för mottagande av donationer

Gymnastik- och idrottshögskolans policy för mottagande av donationer Diarienummer: 20-199/12 Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2012-02-17 Gymnastik- och idrottshögskolans policy för mottagande av donationer Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114

Läs mer

Sverigedemokraternas etiska riktlinjer

Sverigedemokraternas etiska riktlinjer Sverigedemokraternas etiska riktlinjer 2011 Sverigedemokraternas etiska riktlinjer 2011 Antagna av partistyrelsen 2011-06-03 Partisekretariatet 2 Innehållsförteckning Allmän värdegrund...4 Medlemmar...5

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Inledning Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och medför ökad fattigdom. Att motverka korruption i samhället såväl som

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Välkommen till Sollentunamoderaterna!

Välkommen till Sollentunamoderaterna! Nymedlemsinformation Utgåva 1/2012 Välkommen till Sollentunamoderaterna! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Sollentunamoderaterna! Vi är en del av ett parti som ständigt försöker förnya oss och utveckla

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Regeringskansliets. medarbetarpolicy

Regeringskansliets. medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Skara Domkyrka 2. Kretsordförande Bengt Leander 3. Kyrkovalet 4. Kyrkovalet 5. Kyrkovalet 5. Medlemsvärvning

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING STADGAR FÖR LOKALFÖRENING Antagna vid RSMHs kongress 13 15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG RIKTLINJER Diarienummer GIH 2016/601 Beslutat av Högskolestyrelsen Referens Karin Larsén Beslutsdatum 2017-02-17 Giltighetstid Tillsvidare 1(5) ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

Läs mer

Besök i kommunala verksamheter samt uthyrning av kommunala lokaler

Besök i kommunala verksamheter samt uthyrning av kommunala lokaler Riktlinjer Besök i kommunala verksamheter samt uthyrning av kommunala lokaler 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Besök i kommunala verksamheter 2014-09-29 Löpande Dokumentansvarig

Läs mer

Slutrapport Valsamordnare Mikael Holm

Slutrapport Valsamordnare Mikael Holm Slutrapport Valsamordnare Mikael Holm Den 27 december meddelade regeringen att man inte kommer fatta beslut om extra val (http://www.regeringen.se/sb/d/18989/a/252138). Med det beslutet anser jag att mitt

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Demokrati och respekt Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Friheten innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Miljöpartiet de gröna har till ändamål att främja en politisk utveckling i enlighet med partiets program och partikongressens beslut.

Miljöpartiet de gröna har till ändamål att främja en politisk utveckling i enlighet med partiets program och partikongressens beslut. STADGAR 1988 För s riksorganisation, antagna vid miljöpartiets kongress i Sundsvall 9 12 april 1982, senast reviderade vid s kongress i Uppsala 1 4 april 1988. 1 ändamål Miljöpartiet de gröna har till

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt Strategi Program Plan» Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Vårt förhållningssätt - HUR VI MOTVERKAR OEGENTLIGHETER Vårt förhållningssätt 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 Etiskt program för Synskadades Riksförbund Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 1 2 Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Givande och mottagande av sponsring

Givande och mottagande av sponsring Givande och mottagande av sponsring Riktlinjer Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23 Giltighetstid Tills vidare + Första översyn 2017-07- 30 Ansvarig funktion Stabchef

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR FÖRTROENDEVALDA I VADSTENA KOMMUN

UPPFÖRANDEKOD FÖR FÖRTROENDEVALDA I VADSTENA KOMMUN 1 (5) UPPFÖRANDEKOD FÖR FÖRTROENDEVALDA I VADSTENA KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2016-03-23 14 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum 2017-03-30 Beteckning

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Kommunikationspolicyn

Läs mer

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun

Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-XX-XX Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-245 Policy Program

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer