Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden."

Transkript

1 Centerpartiets Riksorganisation Handläggare Partisekreteraren/KA Specifikation Datum Identifikation 1 (9) Riktlinjer för valkommitté, kandidat och förtroendevald för Centerpartiet samt Sponsringspolicy Alla som kandiderar på fastställda listor för Centerpartiet är att betrakta som personvalskandidater. Centerpartiet är positiv till personval i allmänna val. Dock ska fokus i valarbetet vara att det är ett partival med personvalsinslag. Centerpartiets idéprogram och valplattform/program på olika nivåer utgör basen i valrörelsen och arbetet under mandatperioden. Förtroendevalda har ett förtroende från väljarna och Centerpartiet att förvalta under mandatperioden. Att representera ett parti är ett enskilt uppdrag i förening med andra där alla tillsammans bidrar till att utveckla samhället och förvalta det gemensamma. Detta ska ske genom att vara ett gott föredöme med ett gott omdöme. Våra förtroendevalda representerar ett varmt, modernt och lyssnande ledarskap präglat av öppenhet och liberalism. Definitioner Kandidat: En person som finns upptagen på valsedel för fullmäktige- och regionval, riksdagsval, kyrkoval eller Europaparlamentsval. Valkommitté: De som i distrikt och kretsar ansvarar för den regionala respektive kommunala valrörelsen. Enligt Centerpartiets stadgar är styrelsen i kretsar och distrikt ansvarig att leda, samordna valrörelsen, bedriva en effektiv valrörelse och organisera valrörelsen inom området. Förtroendevald för Centerpartiet: Medlem i Centerpartiet med uppdrag för Centerpartiet i kommunfullmäktige, landstings- och regionfullmäktige riksdag, kyrkoförsamling, eller Europaparlament. Även uppdrag i nämnd, styrelse etc som man erhållit som representant för Centerpartiet omfattas. Riksorganisationens ansvar i valrörelsen är en samordnande och stöttande roll. Vidare ansvarar riksorganisationen för den nationellt sammanhållen valkampanj. 1. Riktlinjer för valkommitté Huvudansvaret för valrörelsen har styrelsen för kretsen och distriktet. Kretsar och distrikt kan välja att organisera detta i en valkommitté. Valkommittén i distrikt och kretsar har en viktig roll med ansvar för den regionala respektive kommunala valrörelsen. Att prioritera och arbeta strategiskt för att maximera röstutfallet är den huvudsakliga uppgiften, vilket innefattar kampanj, ekonomi och politik.

2 2 (9) 1.1. Ansvar Valkommittéen har ansvar för att Prioritera, Organisera och Budgetera o Distriktet/Valkommittén äger länsvalrörelsen, både avseende prioriteringar, ekonomi och valrörelsens organisatoriska upplägg. Detta ska ske i nära samverkan med syskonorganisationerna. o Kretsen/Valkommittén äger den kommunala valrörelsen, både avseende prioriteringar, ekonomi och valrörelsens organisatoriska upplägg. Detta ska ske i nära samverkan med syskonorganisationerna. o Valkommitténs ansvar är att prioritera resurser och fördela medel. Partiet har vid fastställande av listor gjort en prioritering av kandidater som är vägledande. De som står högst på listan kan rimligen prioriteras avseende insatser och ekonomiskt stöd. Dvs även om alla är kandidater, så anger listans ordning en prioriteringsordning. o Varje organisationsled ansvarar för att skriftligt klargöra fördelningen av resurser och ekonomiska medel. Ett dokument som anger detta ska upprättas tidigt. o Distriktet/Kretsen/valkommittén ska vara väl medveten om den sponsringspolicy som partiet har och även informera kandidaterna om denna. Strategi, Koordinering och Inspiration o Arbeta strategiskt med kandidaternas profilering och positionering, t.ex. avseende politiska sakområden, ansvar för olika målgrupper, media etc. o Skapa ett bra, kreativt och inspirerande klimat bland kandidater och valarbetare som bidrar till valframgång. o Hantera ev. problem eller konflikter som uppstår inom valorganisationen eller mellan kandidater under valarbetet. o Valkommittén har i dessa ärenden alltid partiets och lagets bästa för ögonen Integritet och roller o Om valkommittén utgörs av t.ex. delar av distriktsstyrelsen är det viktigt att rollerna hålls isär. o Rekommendationen är att ev. kampanjorganisation för enskild kandidat hålls helt skiljd från Valkommittén då jäv kan uppstå i t ex prioritering mellan kandidater. o Ev. uppgifter eller information som valkommittén erhåller från enskild kandidat hanteras med integritet och gott omdöme. o Att vid behov tillämpa Centerpartiets Incident- och krishanteringsplan. Styrdokument Centerpartiets stadgar och arbetsordning Centerpartiets Incident- och krishanteringsplan 1.3. Beslutsordning och avvikande åsikter Det är önskvärt att anta politiska program för valet innan kandidater väljs. Detta tydliggör att det är ett partipolitiskt val med kandidater som representerar Centerpartiets politik. Om någon av de nominerade kandidaterna har avvikande åsikt utifrån de antagna programmen eller från partiets kända ställningstaganden i allmänhet, så ska det anmälas i förväg till valkommittén.

3 3 (9) 1.4. Antal listor i valkrets Listorna som sätts samman i varje valkrets har två syften. Dels att ge väljarna möjlighet att välja mellan olika centerpartister och genom kryss vissa att de stödjer en specifik kandidat. Dels skapa en bra mix av erfarenheter och personer som under valrörelsen och mandatperioden kan arbeta bra tillsammans. För ökad tydlighet för väljarna och likvärdiga chanser för samtliga på listan rekommenderas endast en lista per valkrets. Om man väljer att ha flera listor inom en valkrets är det vikigt att tänka på konsekvenserna: att det kan medföra en ökad otydlighet gentemot väljarna, minskad förutsägbarhet och att Centerpartiets listor kan komma att konkurrera med varandra. Undantag från denna regel kan vara att t.ex. vissa valkretsar har ett mycket stort geografiskt upptagningsområde, då kan det möjligen finnas anledning att upprätta flera listor. Ett annat sådant skäl kan vara de områden där Centerpartiet är mycket framgångsrikt och antalet kandidater per lista blir ohanterbarligt. Läs mer om mandatfördelning, rösträkning etc. på

4 4 (9) 2. Riktlinjer för kandidater och förtroendevalda för Centerpartiet Dessa riktlinjer ger en helhetssyn på rollen som förtroendevald för Centerpartiet i offentliga uppdrag, och omfattar även kandidaters ansvar under valrörelser. Riktlinjerna gäller förtroendeuppdrag för Centerpartiet i fullmäktige i kommun, landsting och region, riksdag, nämnd, styrelse eller annat val baserat på partitillhörighet Öppet förhållningssätt Kandidatur och förtroendeuppdrag för Centerpartiet präglas av en öppen dialog och ett positivt förhållningssätt. Centerpartiet är positivt till och uppmuntrar personvalskandidaturer och alla som ställer upp på en lista är att betrakta som personvalskandidat. De som kandiderar för Centerpartiet har skyldighet att informera sig om de riktlinjer som gäller. Därtill är det viktigt att förstå att man i första hand representerar och företräder partiet och i andra hand sig själv. Det är därför viktigt att öppenhet råder mellan kandidaten och valkommittén med såväl avvikande politisk åsikt i någon fråga, såväl som ev. personliga händelser (fortkörning, betalningsanmärkningar, konkurser etc). Under mandatperioden ska samma förhållningssätt gälla mellan den förtroendevalde och styrelse på aktuell nivå (krets-, distrikts- och partistyrelse.) 2.2. Ansvar och åtagande Följande gemensamma riktlinjer gäller för den som i folkvalda församlingar, styrelser och nämnder representerar Centerpartiet. Som kandidat/förtroendevald verkar du och delar Centerpartiets grundläggande värderingar och har en skyldighet att hålla dig informerad om partiets politik. Kandidaten/den förtroendevalde ställer sig bakom valprogram för riks-, distrikts- och kommunnivå. Ev. avvikande åsikt skall meddelas valkommittén/styrelse i förväg. Kandidaten/den förtroendevalde förutsätts vara ansvarskännande och agerar med gott omdöme på ett sådant sätt att förtroendet för Centerpartiets politiker stärks. Kandidater på fastställda listor/förtroendevalda för Centerpartiet är medlem i centerrörelsen. (Se även C Stadgar 9 mom 4, 18 mom 4) Som kandidat och förtroendevald deltar du aktivt i den lokala verksamheten, i val- och kampanjarbete, väljarkontakter, partiets utbildningar (efter behov) och annan kompetensutveckling även mellan valen. Vägledande bör vara att kandidater under valrörelsen prioriterar externa och utåtriktade aktiviteter. Som förtroendevald deltar du aktivt i centergruppens arbete och utveckling och har hög närvaro i de förtroendeuppdrag du väljs till. Om du lämnar partiet, eller blir utesluten, så lämnar du de uppdrag du fått i partiets namn Avvikande åsikt eller incident Att vara kandidat/förtroendevald för Centerpartiet innebär att man träder in i rollen som officiell person. Ev. historik eller händelser som kan påverka den officiella bilden skall omgående informeras till aktuell valkommitté/styrelse. Partiets policy är att stor öppenhet skall råda både internt och gentemot media mm. I den händelse du har avvikande åsikt i relation till gällande program etc för Centerpartiet skall detta anmälas till aktuell valkommitté/styrelse i förväg.

5 5 (9) Som kandidat/förtroendevald ska du känna till och vid behov använda Centerpartiets incident- och krishanteringsplan Ekonomi och redovisning Avseende sponsring och gåva är kandidater/förtroendevald skyldig att följa de riktlinjer som anges i detta dokument. Du förutsätts ha god känsla för inom vilka ramar du kan ta emot gåva etc. utan att hamna i ett beroendeförhållande med givaren Web och social medier Avseende web och sociala medier är kandidater/förtroendevald skyldig att följa de riktlinjer som anges i detta dokument. Som kandidat/förtroendevald ger du ditt samtycke till att Centerpartiet publicerar uppgifter om dig som kandidat/förtroendevald på partiets hemsidor och i sociala medier.

6 6 (9) 3. Principer för mottagande av gåva och sponsring Centerpartiet tar emot gåvor och sponsring av verksamheten, liksom stöd till enskilda kandidaters kampanjer och förtroendevalda. Generellt gäller öppen redovisning, gott omdöme samt att vid tveksamhet tillämpa försiktighetsprincipen. Med Centerpartiet avses i detta sammanhang riksorganisationen samt sammanslutning utsedd därav. Krets och distrikt inom Centerpartiet samt sammanslutning utsedd därav att arbeta utifrån dessa principer och vid behov anta dessa som sina egna Definition av gåva och sponsring Med gåva avses direkta penninggåvor, varor, produkter eller tjänster utan motkrav. Med sponsring avses stöd i form av pengar eller kraftigt rabatterade produkter, varor eller tjänster där givaren äger rätt att kräva motprestation i form av reklam för företaget i den form som förhandlats fram mellan Centerpartiet och respektive företag. Med företag avses i detta dokument samtliga former av juridiska personer Principer Centerpartiet vill göra det möjligt för enskilda personer och företag att stödja Centerpartiets verksamhet. Centerpartiets politik påverkas ej av att enskilda eller företag sponsrar Centerpartiet. Centerpartiet tar ej ansvar för indirekta följder och konsekvenser av sponsorernas verksamhet. Gåvor och sponsring ska redovisas Etiska krav Utgångspunkten för Centerpartiet är att acceptera gåvor och sponsring från företag vars verksamhet ej strider mot Centerpartiets grundläggande ideologi eller vars verksamhet ej skadar eller bedöms kunna skada Centerpartiet; Centerpartiet förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle göra en enskild prövning av både gåva eller sponsring; Sponsorer och givare bör vid inledningen av ett samarbete vara beredda att redovisa sitt arbete med etiska och miljömässiga hänsyn; Centerpartiet förbehåller sig rätten att avbryta samarbeten innefattande sponsring eller gåvor om det framkommer att en samarbetspartner stödjer, uppmuntrar, på annat sätt via sin verksamhet bidrar till våld, rasism eller diskriminering eller på annat sätt motverkar Centerpartiets ideologiska inriktning eller genom sin verksamhet skadar Centerpartiet. Centerpartiet accepterar inte gåvor eller sponsring som på grund av utformning, erbjudande eller omständigheterna i övrigt kan utgöra muta/bestickning. För sponsring och gåva till kandidat och förtroendevald för Centerpartiet tillämpas ovanstående principer.

7 7 (9) 3.4. Redovisning av insamlade medel Centerpartiets redovisning av sponsring ska vara öppen. Centerpartiet förbehåller sig därför rätten att öppet redovisa alla sponsorbidrag och namn på sponsorer, utställare, annonsörer etc i samband med olika arrangemang. Centerpartiets redovisning av gåvor från företag ska vara öppen. Centerpartiet förbehåller sig därför rätten att öppet redovisa gåvor av företag Gåvor från enskilda personer till Centerpartiet som organisation offentliggörs ej utan personens medgivande Gåvor från enskilda personer eller företag till personvalskampanjer och dylikt ska redovisas öppet. De nuvarande riksdagspartierna har gjort en överenskommelse angående redovisning av intäkter: Eventuella bidrag till enskilda kandidater i allmänna val ska redovisas på ett så tydligt sätt att det enkelt går att utläsa hur det är finansierat. Även indirekt stöd, t ex i form av stödannonsering, sponsring, subventioneringar och personella resurser ska så långt som möjligt redovisas. Centerpartiet anser att alla partier öppet skall redovisa sin finansiering i valrörelser Centerpartiet hindrar inte att enskilda kandidater och förtroendevalda tar emot externa ekonomiska bidrag eller annat externt stöd. Kandidater/förtroendevalda rekommenderas att ha god ordning på insamlade medel och användningen av dem så att redovisning enkelt kan ske vid behov. Den kandidat/förtroendevalde som tar emot extern finansiering i en valrörelse måste vara medveten om att det kan komma att granskas och ifrågasättas offentligt. Kandidaten/förtroendevald är själv ansvarig för eventuell beskattning av erhållna medel Kandidater rekommenderas att särskilja på sin privatekonomi och kampanjekonomi. Det står var och en fritt att satsa eget kapital i valrörelsen och under mandatperiod Administration av bidrag Bidrag hanteras av respektive organisatorisk enhet/kandidat/förtroendevald inom Centerpartiet alternativt styrelse eller sammanslutning utsedd därav. Varje organisatorisk enhet inom Centerpartiet hanterar och ansvarar för gåvor och sponsring i enlighet med denna policy. Penninggåvor bör i första hand kanaliseras direkt till Centerpartiets valfond på respektive nivå Tolkning Frågor rörande tolkning av denna policy avgörs av styrelse inom respektive organisatorisk enhet inom Centerpartiet eller person eller grupp av personer utsedda därav. Vid tveksamhet om muta, bestickning eller gåva/sponsrings ursprung skall försiktighetsprincipen tillämpas och bidrag ej mottagas.

8 8 (9) 4. Medlemsregister Enligt svensk grundlag (Regeringsformen, 2 kap., 2-3) är information om medlemskap i ett politiskt parti skyddad, dvs att uppgifterna i Centerpartiets medlemsregister inte är offentligt. Om en medlem har tagit en aktiv handling, såsom åtagit sig förtroendeuppdrag för partiets räkning t.ex. i kommunal nämnd eller avdelningsordförande, får personen anses acceptera att dess namn förknippas med partiet. Valda ombud till stämmor, interna förtroendeuppdrag etc. är ej offentligt och dessa uppgifter får alltså ej lämnas ut vare sig internt eller externt utan personens medgivande. En enskild kandidat/medlem eller utomstående har inte tillgång till eller kan ej få utdrag ur medlemsregister, detta gäller såväl adressuppgifter som övriga kontaktuppgifter. T.ex. har en kretsstyrelse rätt till kretsens medlemsregister, men det får inte användas av enskilda kandidater för personvalskampanjer eller lämna uppgifter vidare till kandidater, ej heller delar av eller utdrag från medlemsregistret. Däremot får kretsen själv t.ex. bjuda in till möte med kandidaten. Läs mer på 5. Att framträda i offentliga sammanhang Centerpartiet uppmuntrar sina kandidater och förtroendevalda att uttrycka sina och partiets åsikter i så många fora som möjligt. Det förutsätts att man använder sunt förnuft, god ton och respekt oavsett var man uttrycker en åsikt eller debatterar Principer Följande principer ska tas i beaktande när kandidater och förtroendevalda framträder i offentliga sammanhang; Ha omsorg om partiets bästa. Beakta vilken position du har i Centerpartiet, och hur det du uttrycker kan uppfattas av andra. Handskas varsamt med information du fått i förtroende och som inte kan sägas vara allmängods. Fråga källan om du får använda information som inte kan anses vara offentlig, även om personen ej kommer att citeras. Det som skrivs under Centerpartiets logotyp skriver du inte som privatperson utan som officiell personer i egenskap av kandidat eller förtroendevald för Centerpartiet. Fråga din valkommitté/styrelse om du känner dig osäker Web och sociala medier Centerpartiet och Centerpartister uppmuntras att använda sig av web och sociala medier för kommunikation med väljare. Med sociala medier avses Twitter, Facebook, My space etc Kandidater/förtroendevalda kan med fördel upprätta egna hemsidor, bloggar etc. Mallar för personliga webbsidor/bloggar inom Centerpartiet finns på Centernätet,

9 9 (9) 5.3. Bilder Vid eventuell publicering av namn och/eller bild etc. på web eller i social medier bör personernas skriftliga medgivande inhämtas på förhand Mail Vid användande av mailadresser i valmaterial, på visitkort etc. i egenskap av kandidat/förtroendevald rekommenderas att samtliga registrerar och använder sig av mailadress Det förstärker profilen av att personen kandiderar/representerar Centerpartiet. Det avråds bestämt från att använda mailadresser kopplade till företag, kommun, landsting etc. för mailkommunikation i rollen som kandidat/förtroendevald inom Centerpartiet Maillistor Maillistor är ett bra verktyg för att kommunicera med väljare, valarbetare m fl. både inför, under och efter valrörelsen. Upprättande av maillistor etc. bör ske med stort omdöme och bör bygga på att deltagarna tagit en aktiv handling, t.ex. genom att registrera via en webbsida där det tydligt framgår att de godkänner att den information de lämnar kan komma att användas för att sända partipolitisk information. 6. Material Valkommittén, kandidater och förtroendevalda skall vara väl förtrogna med - Där människor får växa Idéprogram för Centerpartiet, antaget av riksstämman Valplattform: Nationell, regional och lokal - Överenskommelse angående redovisning av partiernas intäkter". Partisekreterarna Centerpartiets Incident- och Krishanteringsplan

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor

Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor Sponsring, gåvor och reklam riktlinjer för Örebro kommuns förskolor och skolor Beslutat i programnämnd Barn och utbildning 27 oktober 2005. Förskolan och skolan som kanal för utomstående Företag, föreningar,

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 10 Syftet med en uppförandekod Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål...2 2. Din roll

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 21 september 2014 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 1/11 Kampanjplan 2015 Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten

Läs mer

Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland

Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland R Rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i Halland - riksdagsvalet Antagna vid förbundsstämman 2001 och 2003 samt kompletterade vid förbundsråd 2004, förbundsstämma och förbundsråd 2007. Box

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer