Brf Agersö Årsredovisning för 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Agersö Årsredovisning för 2004"

Transkript

1 Brf Agersö Årsredovisning för 2004 HSB Bostadsrättsföreningen Agersö Ringstedsgatan KISTA Org nr Maj 2005

2 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Agersö i Stockholm kallas härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tisdagen den 15 juni 2005 kl i Norgesalen i Kista träffcentrum Föreslagen dagordning 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 5. Fråga om kallelse behörigen skett 6. Styrelsens årsredovisning 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen 11. Beslut om medel i dispositionsfond och fond för yttre underhåll 12. Fråga om arvoden 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och suppleant 15. Val av fyra distriktsombud samt suppleanter 16. Val av valberedning 17. Inkomna motioner: Från Malgorzata Maria Koenig angående besöksparkering och styrelsearvoden Från Gunnar Trybom angående arvode för styrelse och revisor Från Gunnar Carlsson och Evy Sätermark angående byte av fönsterglas 18. Avslutning av stämman Frågestund - Information om eventuell gruppanslutning till bredband Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem, som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens äkta make, med medlemmen varaktigt sammanboende, annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens äkta make, med medlemmen varaktigt sammanboende, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Brf Agersös styrelse 2

3 3

4 4

5 5

6 HSB Brf Agersö STYRELSEMÖTE Sidan 1 av 1 Utdrag ur Protokoll nr. 06/2005 Plats och tid: Träfflokalen, Ringstedsgatan 19, tisdag 26 april 2005, kl. 19:30 Deltagare: Mattias Järvinen ordförande/ordinarie ledamot Peter Olausson KFF Rasmus Friberg 2:a suppleant Bengt Centervad ordinarie ledamot Gunnar Trybom ordinarie ledamot Bengt Fogelberg ordinarie ledamot Anders Wiktorsson HSB 53 Mötet öppnas. Mattias Järvinen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 54 Val av mötessekreterare och protokolljusterare samt kontroll av att styrelsen är beslutsmässig. Gunnar Trybom valdes till mötessekreterare och Rasmus Friberg till protokolljusterare. T Fredriksson och M Haglund har anmält förhinder. Styrelsen konstaterades vara beslutsmässig Inkomna skrivelser/ärenden. 59 g). Inkomna motioner och styrelsens utlåtande till Föreningsstämman. Motion från Carlsson. Förslag om att byta ut fönstren/innerbågens isolerglas då detta ofta är skadat och därmed uppvisar kondensproblem mellan glasrutorna. Styrelsens beslut: Styrelsen föreslår att motionen avslås. Styrelsen är dock positivt inställd och uppmanar nästa styrelse att beakta förslaget. Motion Från M. Koenig. Förslag om minskad ersättning till styrelsen för Samt förslag om snabbare handläggningstider i styrelsearbetet. Styrelsens beslut: Styrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att 2004 års styrelsearvode redan är beslutad av senaste föreningsstämman. Motion från Gunnar Trybom. Förslag om högre ersättning för styrelse och revisor. Styrelsens beslut: Styrelsen överlämnar motionen till Föreningsstämman Mötet avslutas. Mattias Järvinen avslutade mötet 23:20. Vid protokollet Justeras Mötets ordförande Gunnar Trybom Rasmus Friberg Mattias Järvinen 6

7 ÅRSREDOVISNING för HSB:s bostadsrättsförening Agersö i Stockholm för år Agersös organisationsnummer är Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Agersö i Stockholm får härmed avge följande redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 januari 31 december 2004 med vissa utblickar över Förvaltningsberättelse Agersö bostadsrättsförening bildades den 29 januari 1976 och registrerades hos Länsstyrelsen den 18 mars Vi tog över föreningen den 14 maj Vi innehar fastigheterna Ärvinge Gård nr 5, 7, 8, 9 och 10 i Stockholms kommun. Vi har 7 bostadshus, som innehåller 257 lägenheter med en yta av m 2. Vi har två lokaler med en yta av 945 m 2. De hyrs ut som butikslokal till Nya Pia livs och som barnstuga till Stockholms Fastighetskontor. Vi har också 38 garageplatser och 146 biluppställningsplatser. En garageplats nyttjas som trädgårdsförråd. Ordinarie föreningsstämma hölls den 3 juni och en extra föreningsstämma hölls den 27 oktober Styrelsen Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Gunnel Bengtsson ordförande fram till 31 jan 2004 Mattias Järvinen vice ordförande till 31 jan 2004 ordförande från 31 jan 2004 Thomas Fredriksson sekreterare Bengt Centervad Bengt Fogelberg suppleant fram till 3 juni 2004, därefter ordinarie Britt Larsson fram till 3 juni 2004 Gunnar Trybom Tony Bäckström av HSB utsedd ledamot Med följande suppleanter: Magnus Haglund Rasmus Friberg från 3 juni 2004 Marmar Moayedfar fram till 3 juni 2004 Anders Wiktorsson av HSB utsedd suppleant Firmatecknare Firmatecknare har varit Gunnel Bengtsson, Mattias Järvinen, Bengt Centervad och Britt Larsson, två i förening fram till 3 juni Från den 3 juni, Mattias Järvinen, Bengt Centervad, Thomas Fredriksson och Bengt Fogelberg Styrelsen har haft 19 protokollförda sammanträden under 2004 Styrelsen har under året meddelat obligatorisk information till de som skall flytta in i vår förening och då bli medlemmar. Detta för att de därigenom skall få kännedom om våra stadgar och vad som i övrigt gäller i Agersö. 7

8 Revisorer Av HSB utsedd revisionsbyrå: BoRevision AB Av föreningsstämman vald revisor: Lars Petersson Revisorssuppleant: Sune Thand Studieorganisatör Magnus Haglund Valberedning Sonja Okker Per-Olov Spångberg Lars Anderson sammankallande Distriktsombud Per-Olov Spångberg Cornelies Reitz Anne Kristina Hansson AnnaLena Eriksson Parkeringskommittén Bengt Fogelberg Marmar Moayedfar till den 3 juni 2004 Bengt Centervad från den 3 juni 2004 Verksamheten Vår fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning utförs av Kista Fastighetsförvaltning ekonomiska förening, KFF. KFF ägs av bostadsrättsföreningarna Agersö, Fanö och Samsö. Vi har kr i andelar i KFF. Större åtgärder under året: Byte av värmeväxlare i undercentral Reparation av Sagogården Reparation av två takterasser Beskärning av träd i området Påbörjat obligatorisk ventillationskontroll (OVK) Parkeringsverksamheten En parkeringskommitté har skött föreningens två parkeringsautomater med tömning, översyn och reparationer. Trädgården med mera HSB Stockholm har under året haft uppdraget att underhålla föreningens trädgårdsområden inklusive gräsklippning. Under 2004 hade vi en målningsdag. Fritidsaktivitet Sygruppen har haft en aktiv verksamhet. 8

9 Utblick mot 2005 Föreningens styrelse har för avsikt att via KFF fortsätta samordningen med andra föreningar Anlitande av ny trädgårdentreprenör Fortsatt målning av träytor Obligatorisk ventilationskontroll slutförande med besiktning Införande av enhetsmätning av el Utläggning av kontroll av gästparkeringen Förebyggande underhåll av takterasser Förebyggande underhåll av varmvattenrör Föreningens 25-årsjubileeum Fortsatt byte av tvättmaskiner Fortsatt byte av ytterdörrar Uppsättning av mopedhinder Ekonomin Kostnader och intäkter Avgifter och hyror under 2004 gav kr i bruttointäkter. Härifrån avgår avgifts- och hyresbortfall med kr samt den avsättning med kr som gjorts till fonden för inre underhåll. Av nettosumman kr utgör årsavgifter (netto) för bostäderna 89 %, hyresintäkter 9 % och övriga intäkter 2 %. Fastighetskostnaderna uppgår till kr och fördelar sig på drift 73 %, planerat underhåll 10 %, fastighetsskatt 4 %, tomträttsavgäld 9 % och avskrivningar 4 %. Fastighetskostnader Fördelning driftskostnader Skatt 4% Underhåll 10% Tomträtt 9% Avskrivningar 4% Drift 73% Personal Fastighetsskötsel Reparationer El Värme Vatten Sophämtning Försäkring Kabel-TV Förvaltning Övrig drift De finansiella posterna utgörs av ränteintäkter kr, räntekostnader för fastighetslån kr samt övriga räntekostnader kr. Fastighetskostnader och kostnader för låneräntor utgör tillsammans kr. Av den totala kostnaden utgör räntekostnaden 24 %. 9

10 Tillgångar och skulder Föreningens anläggningstillgångar uppgår till kr och omsättningstillgångarna till kr, tillsammans kr. Bland anläggningstillgångarna representerar byggnaderna ett bokfört värde av kr. Låneskulden är kr. Lånen har amorterats med kr. De likvida medlen uppgår vid bokslutet till kr vilket är en minskning från 2003 med kr. Föreningens likviditet är god. Fonderingar Fonden för inre underhåll uppgår vid bokslutet till kr. Fonden för yttre underhåll uppgår till kr. Det balanserade resultatet uppgår till kr. Resultat Årets resultat före justering mot fonden för yttre underhåll är kr. Förslag till disposition Styrelsen föreslår stämman följande dispostion: kr förs över till fonden för yttre underhåll enligt plan och kr tas ut ur fonden för yttre underhåll, motsvarande årets kostnad för periodiskt underhåll. I fonden för yttre underhåll kvarstår kr efter denna justering. Balanserat resultat Ingående balanserat resultat för 2004 är kr. Efter omföring av årets resultat och justering mot fonden för yttre underhåll blir utgående balans kr kr kr kr = kr. Arvoden Under 2004 har till styrelsen utbetalats kr och till föreningen revisorer kr som arvoden för 2003 års verksamhet. Slutord Som framgår av förvaltningsberättelsen är föreningens ekonomi god. Kostnaderna för underhåll och fastighetsskötsel har dock ökat varför tillträdande styrelsen bör överväga att justera årsavgifterna. Till sist hoppas vi ännu en gång att alla medlemmar solidariskt ställer upp och vårdar egna och gemensamma utrymmen, hjälper till vid gemensamma aktiviteter med mera och därmed bidrar till att hålla våra kostnader nere. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen är upprättad av T&T Förvaltnings AB Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma Tid: Tisdagen den 11 maj 2010

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg Attbo len bostadsrattsforening - vad innebar det? I HSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som ~anar pengar pa ditt boende. Arsavgiften (= manadsavgiften,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Ordinarie föreningsstämma Härmed kallas Du som medlem i Brf Porlabacken 1 i Bandhagen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-8 Övrig information... 9 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11-12 Kassaflödesanalys... 13 Redovisnings- och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF ENSKIFTESHAGEN I MALMÖ Kallelse Medlemmarna i HSB;s bostadsrättsförening Enskifteshagen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndag 3 februari 2014 kl

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf. Verksamhetsåret. Får man rabatt här? Gott om ryggar som inte ryggar för arbete fanns det!

ÅRSREDOVISNING. Brf. Verksamhetsåret. Får man rabatt här? Gott om ryggar som inte ryggar för arbete fanns det! Brf ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2006-05-01 till 2007-04-30 Får man rabatt här? Gott om ryggar som inte ryggar för arbete fanns det! Det gäller att ha säckar som inte säckar ihop! Men där har ju jag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer