WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod"

Transkript

1 WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod

2 WSPs affärsprinciper vägleder oss i alla affärsbeslut. De styr också sättet som vi uppträder och agerar på i vår dagliga verksamhet. Affärsprinciperna har fastställts av koncernledningen och gäller för alla WSPs verksamheter och anställda. Magnus Meyer VD, WSP Sverige WSPs Mission, vision och värderingar mission: To be a solution-driven advisor with outstanding expertise vision: Always be the first choice for clients, partners and employees värderingar: För att kunna samarbeta effektivt över gränserna i ett dynamiskt, globalt företag krävs starka gemensamma värderingar: Vi ligger steget före Vi är proaktiva och ligger steget före kundernas förväntningar och i framkant på utvecklingen i branschen. Vi är pålitliga Förtroende är grunden i allt konsultarbete. Förtroende bygger vi genom att låta transparens och etik prägla hela vårt arbete. Vi är tydliga och ärliga både mot kunder och varandra. Vi samverkar I WSP samverkar vi på lokal, nationell och global nivå. Det skapar bättre service till kunden och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Vi är engagerade Vi är starkt engagerade i arbetet att ge våra kunder det lilla extra och i utvecklingen av oss själva och företaget. Vi tar ansvar Vi bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att: ha ett hållbarhetsperspektiv i alla våra uppdrag ta hänsyn till den omvärld vi lever i ha ett starkt hållbarhetsarbete i företaget. 02 WSPs AFFÄRSPRINCIPER

3 Affärsprinciper Vi arbetar alltid med ärlighet och etik. Vår uppförandekod hjälper oss att bevara och förstärka förtroendet och vårt goda anseende hos kunder, partners och de som kommer i kontakt med våra tjänster. Koden gäller för alla medarbetare utan undantag. I alla våra affärsaktiviteter följer vi både nationell och internationell lagstiftning. Vi betalar inga mutor, olagliga provisioner eller facilitation payments, vare sig direkt eller indirekt. Vi ger inte bidrag till politiska partier, organisationer eller personer som är aktiva inom partipolitik. Företagets räkenskaper, bokföring och konton måste vara välgrundade, fullständiga och korrekta och ska grunda sig på verifikationer som går att kontrollera. Det får inte under några omständigheter finnas parallella konton. Alla medarbetare ska undvika att försätta sig själva i en verklig eller synbar intressekonfliktsituation. Ett exempel på en intressekonflikt kan vara när en anställd främjar sina personliga intressen till men för företagets intressen. Medarbetare får inte använda företagets egendom, eller information som de fått genom sin anställning i företaget, för egen vinnings skull. Våra medarbetare måste vara medvetna om att konfidentiell information och affärshemligheter måste skyddas på samma sätt som företagets andra tillgångar. För att kunna lämna ut tydlig, korrekt och konsekvent information i vår kommunikation, ska kommunikationsavdelningen alltid kontaktas i samband med medierelationer. Medarbetare förväntas behandla andra med öppenhet, värdighet och respekt. Var och en har rätt att arbeta i en affärsmiljö som är fri från diskriminering och som främjar lika anställningsmöjligheter. Vi förbjuder all slags olaglig diskriminering och trakasserier, antingen de riktas mot en person eller en grupp, inklusive anställda, kunder och aktieägare. Anställda som har information om eventuella överträdelser av uppförandekoden ska rapportera detta. WSPs AFFÄRSPRINCIPER 03

4 Mutor och korruption Vi har nolltolerans mot korruption. Vår ståndpunkt grundar sig dels på etik, dels på att bolaget och våra medarbetare kan hållas juridiskt ansvariga för brott mot antikorruptionslagar, vilket kan ge mycket stränga straff. Bolaget lyder bland annat under kanadensiska, amerikanska och brittiska korruptionslagar, som är några av världens strängaste. De gäller för alla våra medarbetare och dotterbolag i hela världen, oavsett nationalitet. Dessutom efterlever vi nationella lagar. Korruption innefattar en mängd olika skadliga beteenden, från mindre summor för att påskynda rutinärenden till mångmiljonbetalningar för att ta hem stora offentliga projekt. Det kan innefatta olika kombinationer av mutor, kickbacks, utpressning, bedrägeri, vilseledande och pengatvätt med mera. Eftersom vi ibland arbetar inom högriskbranscher måste bolaget och våra medarbetare vara särskilt vaksamma. WSPs medarbetare ska aldrig erbjuda något till en offentlig tjänsteman eller en partner i den privata sektorn som skulle kunna få dem att missbruka sin förtroendeställning. Detta är särskilt viktigt i samband med anbudsförfaranden. Om en medarbetare skulle bli ombedd att betala en muta eller kickback, eller misstänker att en kollega eller någon av våra samarbetspartners ägnar sig åt ett potentiellt korrupt beteende, ska detta omedelbart rapporteras till Risk and Ethics team. I Sverige utgörs etikrådet av VD Magnus Meyer och Personaldirektör Siv Axelsson. Rapportering kan ske anonymt via Expolink på intranätet 04 WSPs AFFÄRSPRINCIPER

5 Affärspartners WSP kräver att alla affärspartners som agerar på våra vägnar tillämpar etiska principer som är förenliga med våra egna. Dessa principer gäller joint ventures och anlitande av agenter, konsulter, underleverantörer och leverantörer. Alla kontrakt med tredje part måste fastslå vår rätt att avsluta relationen till följd av brott mot våra etiska principer. Huvudprincipen i mellanhavanden med våra affärspartners är tillit men kontroll. När vi etablerar nya affärsrelationer tar vi med den potentiella partnerns tidigare handlingar och nuvarande etiska anseende i beräkningen. Vi ser också till att partnern är helt medveten om våra etiska principer. Kurspåverkande information WSP är skyldigt att offentliggöra kurspåverkande information på ett sakligt och korrekt sätt vid rätt tidpunkt. Därför har bolaget riktlinjer för effektiv spridning av information till finansmarknaderna. Riktlinjerna gäller för alla medarbetare, styrelse, ledning och de som har befogenhet att uttala sig å bolagets vägnar. För att budskapet ska vara konsekvent är det bara en begränsad krets som har rätt att kommunicera med investerare, media och allmänhet. WSPs godkända talespersoner för finansiella frågor är styrelsens ordförande, koncernchefen, finansdirektören, chefen för Kommunikation/Investor Relations samt andra personer som utsetts av finansdirektören. Kurspåverkande information är all information om ett bolag, dess verksamhet eller finansiering som rimligen kan antas ha en påtaglig effekt på bolagets aktiekurs. Kurspåverkande information som inte är allmänt känd får inte ges selektivt till vissa personer. Den medarbetare som har kännedom om kurspåverkande, ej allmänt känd, information förbjuds att föra denna information vidare till någon, förutom då det är nödvändigt för affärsverksamheten. Medarbetare med kännedom om konfidentiell eller kurspåverkande information om WSP är förbjudna att handla i bolagets aktier, till dess att informationen är offentliggjord och det har gått tillräckligt lång tid för att den ska ha fått bred spridning. WSPs AFFÄRSPRINCIPER 05

6 Representation och gåvor WSPs medarbetare får inte ta emot eller ge bort gåvor, tjänster eller andra förmåner från/till någon som vi har en affärsrelation med, om gåvan kan misstänkas påverka mottagarens omdöme eller att en känsla av tacksamhetsskuld kan uppstå. Enstaka gåvor till ett mindre värde kan dock ges bort/tas emot. Det kan vara värdefullt för att underhålla och utveckla en affärsrelation. Företagets policy ska tillämpas på samma sätt oavsett om motparten kommer från den privata eller den offentliga sektorn. Dock måste vi ta särskild hänsyn när det gäller offentligt anställda eftersom de ofta har egna och ganska strikta riktlinjer för vad som är tillåtet vilket är viktigt att respektera. Grundregeln är att inte ge bort eller ta emot gåvor som kan påverka objektiviteten i ett affärsbeslut hos någon av parterna. Denna huvudregel gäller, men i Sverige finns det skattemässiga regler som reglerar hur stor avdragsrätten för dessa gåvor är. För den offentliga sektorn i Sverige är det dessa skatteregler som helt avgör hur stora gåvor man får ge bort. WSP har som policy att använda sig av samma riktliner även för den privata sektorn för att den inte ska uppfattas som muta. Reklamgåvor Reklamgåvor av avsedda att bidra till att skapa goda förbindelser mellan företag. Sådan reklamgåva ska vara av förhållandevis obetydligt värde och antingen ha en direkt anknytning till givarens sortiment eller vara en enkel presentartikel. Kraven på reklamgåva är: - lämnas till ett större antal personer - saknar inslag av personlig karaktär - obetydligt värde (under 2014 är det ca 350 kr inklusive moms) -är tryckt med företagets logga och tillhör företagets ordinarie utbud av reklamartiklar. Särskilt inköpta reklamgåvor som är julgåva är inte avdragsgilla. Representationsgåva Med representationsgåva menas en gåva som ges till ett företag eller representant för detta vid t ex en affärsuppgörelse. En sådan gåva ges för att inleda eller bibehålla affärsförbindelser och måste då ha ett omedelbart samband med verksamhetens rörelse. Representationsgåva, blomsteruppsättning, bokgåva eller liknande: - vid kunds jubileum. - i stället för eller i samband med representationsmåltid. - avdrag medges med 180 kr + moms (under 2014). Personliga gåvor till våra kunder (speciellt inom den offentliga sektorn; stat, kommun, landsting), får inte vara av för personlig karaktär och inte heller av betydande belopp: Det finns inga beloppsgränser men man kan använda Institutet Mot Mutors tumregel: - jul/nyårsgåva 1 % av prisbasbeloppet. - kunds högtidsdag (50- eller 60 år) 3 % av prisbasbeloppet. 06 WSPs AFFÄRSPRINCIPER

7 Medarbetare Vår verksamhet bygger på våra medarbetares kunskap och kompetens. Vi ägnar en betydande del av våra resurser och våra investeringar till att rekrytera och behålla medarbetare. Vårt mål är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom alla våra verksamhetsområden. WSP främjar jämställdhet och mångfald. Vi eftersträvar att alla medarbetare ska ha möjlighet att nå sin fulla potential och att alla personalrelaterade beslut tas utan påverkan av ovidkommande eller diskriminerande bedömningsgrunder. Vi eftersträvar att alla medarbetare har en bra arbetsbalans och ger möjlighet till arbetsrotation, delat arbete och flexibla arbetstider Arbetsmiljö Att se till de anställdas hälsa och säkerhet är en viktig del av ledningens uppgift och vars och ens ansvar. Alla nyanställda informeras om vårt arbetsmiljöarbete och våra rutiner. WSP identifierar och förebygger arbetsmiljörisker för dem som arbetar för och på uppdrag av WSP. För anställda som arbetar i länder med ökade arbetsmiljörisker arbetar vi med förebyggande åtgärder som riskbedömningar, specialistutbildning och information. WSP levererar projekt över hela världen under skilda lagstiftningar vad gäller arbetsmiljö och säkerhet. I varje land anpassar och implementerar vi WSPs arbetsmiljöregler, vilka generellt sett följer best practice värden över. Säkerhetsaspekterna är centrala i våra uppdrag och vi engagerar oss djupt för att i samarbete med våra kunder fokusera på säkerhet i de projekt där det är relevant. Miljö WSP erbjuder lösningar, kunskap och kompetens för att förbättra miljön. Vi arbetar nära kunder och myndigheter för att medverka till en hållbar utveckling i samhället. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan i de projekt vi är engagerade i och satsar kontinuerligt på utveckling och förbättring inom nyckelområden. Våra kunders verksamhet kan ha en direkt miljöpåverkan, speciellt gäller detta kunder inom byggsektorn. Vi förser våra kunder med relevant miljöinformation för att de ska kunna ta väl underbyggda beslut och använda bästa möjliga miljöteknik. Samhälle WSP strävar efter att medverka till ekonomisk, social och hållbar utveckling i sina värdländer och agerar på ett ansvarsfullt sätt i kunduppdrag. Vi arbetar för att lokal sysselsättning erbjuds via lokala kontor. Vi bidrar till välgörande ändamål och ickekommersiell sponsring för att stödja de samhällen vi är verksamma i. Detta är dock inte tillåtet om det kan påverka någon affärstransaktion eller vara oförenligt med våra affärsprinciper. Varje bolag inom WSP beslutar själv om bidrag till välgörande ändamål liksom sponsring. Vi bidrar dock aldrig till politiska organisationer eller låter kunder anvisa oss välgörande ändamål. WSPs AFFÄRSPRINCIPER 07

8 WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 300 kontor i 30 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare.

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Norconsult. Etiska riktlinjer

Norconsult. Etiska riktlinjer Norconsult Etiska riktlinjer Principer för Ledarskap, Värderingar och Etik i Norconsult LEDARSKAP Ta och ge ANSVAR är trygga inom sitt ansvarsområde och ser helheten visar tillit och delegerar uppgifter

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501. 26 januari 2010. Uppförandekod. Bästa medarbetare!

Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501. 26 januari 2010. Uppförandekod. Bästa medarbetare! 1 Board of Management E.ON AG E.ON-Platz 1 D-40479 Dusseldorf T +49 211 45 79-0 F +49 211 45 79-501 26 januari 2010 Uppförandekod Bästa medarbetare! En av de faktorer som kommer att hjälpa oss att nå målet

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer