HP2. Humipaint Evaporativ luftbefuktare för lackeringsboxar. Tekniska data Installationsanvisning Drift- och skötselanvisning Reservdelar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HP2. Humipaint Evaporativ luftbefuktare för lackeringsboxar. Tekniska data Installationsanvisning Drift- och skötselanvisning Reservdelar"

Transkript

1 Humipaint Evaporativ luftbefuktare för lackeringsboxar HP2 Tekniska data Installationsanvisning Drift- och skötselanvisning Reservdelar HC/MMA/UmSE /07 1

2 Munters förbehåller sig rätten att efter tryckning av denna publikation ändra specifikationer, kvantiteter, mått etc. av produktionsskäl eller andra orsaker. Innehållet i denna publikation har utarbetats av kvalificerade experter på Munters. Vår uppfattning är att informationen är korrekt och fullständig, men vi lämnar inga garantier eller andra utfästelser för speciella syften. Informationen lämnas i god tro och det är underförstått att all användning av dessa enheter eller tillbehör som inte följer anvisningar och varningar i denna skrift sker helt på användarens egen risk. Munters Europe AB

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 5 2 Konstruktion och funktion 5 3 Tekniska data 6 4 Förvaring 6 5 Säkerhetsanvisningar 7 6 Installationsanvisningar Förutsättningar Installation Vattenanslutning och dränering Elektrisk inkoppling 8 7 Igångkörning Start Avstängning Olika driftfall 8 8 Förebyggande underhåll Visuell kontroll Byte av CELdek befuktardyna Rengöring av spridarrör 9 9 Felsökning 9 10 Reservdelar 9 11 Dimensionering 10 3

4 4

5 Humipaint 1 Inledning Lackering inom fordonsindustrin ställer stora krav på kvalitet och produktivitet. Vintertid när luftfuktigheten är låg uppstår problem vid lackering av plåtoch plastytor. Den huvudsakliga orsaken till problemen är statisk elektricitet. Fördelarna med befuktning är att: dammproblemen minimeras. färgen flyter ut/fördelar sig bättre, vilket gör det enklare att använda HVLP-sprutpistol. faran för dammnoppor och rinning blir minimal. kyleffekten under sommarperioden ger en jämn och behaglig temperatur. Munters Humipaint är en evaporativ luftfuktare/ kylare avsedd att installeras i ventilationsanläggningar för lackeringsboxar. Reglersystemet består dels av en givare, som placeras på ett lämpligt ställe i kanalen, dels av en styrenhet med dispaly som visar den aktuella fuktighten. På reglerenheten kan även börvärdet ändras. Fuktaren skall placeras efter luftaggregatets värmebatteri och före dess temperatursensor. Om värmebatteriets kapacitet, vid extrema fall, inte räcker till för att kompensera kyleffekten vid evaporativ befuktning, se avsnitt 11 Val av fuktarstorlek, kan systemet förses med en temperaturvakt som stänger av fuktaren vid en för låg temperatur Humipaint finns i många standardstorlekar för luftflöden från 0,7 m 3 /s till 7,7 m 3 /s. Anpassad reglerutrustning ingår. Kompakt. Lätt att installera. Litet servicebehov. Skapar inte vattendroppar och överför därmed inte några mineraler till luften. 2 Konstruktion och funktion Humipaint-aggregatet består av ett hölje i rostfritt stål, CELdek -befuktardynor samt fuktreglersystemet RH 98. Aggregatet är förberett för kanalmontage med gejdskarvar. Ena gaveln på aggregatet är försedd med en servicelucka för byte av fuktardynor. Vattentillförseln sker via en magnetventil och en konstantflödesventil för maximalt vattenflöde. Humipaint styr direkt på inställt RH-värde och behöver därför pulsreglerad vattentillförsel. Detta sker med en pulsregulator som sitter ansluten på magnetventilen. Regulatorn har två vred för justering av Av- och På-tidens längd. Tidsintervallet som ventilen är öppen och stängd påverkar luftfuktigheten. 9 8 Bild 1 Bild 1 Humipaints uppbyggnad 1 Tätningslist 6 Ventilsats 2 Bottentråg 7 Servicelucka 3 Spridarrör 8 Bottenplatta 4 Befuktardyna 9 Avlopp 5 Gummigenomföring Innehåll 1 Inledning Konstruktion och funktion Tekniska data Förvaring Säkerhetsanvisningar Installationsanvisningar Igångkörning Förebyggande underhåll Felsökning Reservdelar Val av fuktarstorlek Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

6 Humipaint 3 Tekniska data Humipaint kan erhållas i följande kanalstorlekar och max. flöden som standard. Max. lufthastighet är 2,3 m/s. A = bredd (mm), B = höjd (mm), maxflöde i (m 3 /s) och vikt torr/våt (kg). A> B Flöde Vikt Flöde Vikt Flöde Vikt Flöde Vikt Flöde Vikt Flöde Vikt m 3 /s torr/våt kg m 3 /s torr/våt kg m 3 /s torr/våt kg m 3 /s torr/våt kg m 3 /s torr/våt kg m 3 /s torr/våt kg 800 1,7 34/39 2,2 42/48 2,8 50/58 3,3 58/67 3,9 66/77 4,4 74/ ,1 38/43 2,8 46/54 3,5 54/64 4,1 63/74 4,8 71/84 5,5 79/ ,5 41/48 3,3 50/59 4,1 58/69 5,0 67/80 5,8 75/91 6,6 84/ ,9 44/52 3,9 53/64 4,8 62/75 5,8 71/86 6,8 79/98 7,7 88/109 Serviceutrymme Beställningskod: HP2-XXXX-XXXX Kanalanslutningsbredd A mm Kanalanslutningshöjd B mm B B A 65 A Bild 2 Humipaint, dimensioner 202 Bild 2 Anslutningsspänning V, 50 Hz, 1-fas Anslutning... Plintar i styrenhet Huvudsäkring A Vattenanslutning... R ½" inv bar Avlopp... Utv. diam. 32 mm Fuktreglersystem... RH 98, se separat broschyr Munters Europe AB TSE-1026 Kapslingsklass RH IP 54 Kanalgivare... IP 65 Magnetventil... IP 65 4 Förvaring Humipaint levereras med återvinningsbart emballage. Förpackningar med befuktardyna CELdek skall förvaras i torr lokal. 6 Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

7 Humipaint 5 Säkerhetsanvisningar Varning - farlig spänning All elektrisk anslutning måste utföras enligt nationella normer av kvalificerad personal. Varning Använd under inga omständigheter silikon vid smörjning eller annan behandling av anläggningen. Silikon försämrar kvaliteten vid lackering. 6 Installationsanvisningar 6.1 Förutsättningar Humipaint kan både höger- och vänstermonteras. Ett avstånd på minst 1100 mm bör finnas mellan serviceluckan och eventuellt hinder, för att underlätta bytet av befuktardynorna. 6.2 Installation 1. Lyft upp Humipaint (1), se bild 4, och passa in den mot tilluftskanalen (3). 2. Skjut in gejdskenorna (2) runt skarvarna (4) mellan Humipaint och tilluftskanalen. 3. Passa in Humipaint, både våg- och lodrätt, med ett vattenpass. 4. Montera sedan den andra kanalen på samma sätt som i punkt Montera CELdek befuktardynor. Öppna serviceluckan genom att skruva bort de sex fästskruvarna. Dynorna skall monteras med fördelardynan (1), se bild 5, uppåt. Dynan måste också monteras så, att luftens riktning blir som visas i bilden. Prova genom att försiktigt sticka in en skruvmejsel i dynans öppningar. Den sida där vinkeln nedåt är brantast skall placeras mot tilluftskanalens luftriktning Övergången mellan kanaler och Humipaint bör göras med så liten vinkel som möjligt, se bild 3. Övergångarna kan göras både i höjd- och sidled Bild 4 Bild 4 Montering av Humipaint Bild 3 Bild 3 Övergång mellan kanaler och Humipaint Golvbeläggningen där aggregatet ska monteras bör tåla vatten samt ha en golvbrunn för eventuellt spillvatten, t ex vid service. 1 Humipaint 3 Tilluftskanal 2 Gejdskena 4 Gejdskarv 1 2 Humipaint bör ej installeras direkt efter fläkt eller kanalböj, för att undvika lokala lufthastighetsvariationer. Bild 5 3 Varning - tunga lyft Humipaint väger mellan 34 och 88 kg i torrt tillstånd. Minst två personer kan behövas för att lyfta befuktaren. En lyftanordning rekommenderas för att underlätta monteringen. Bild 5 Montering av befuktardyna CELdek 1 Fördelardyna 3 Luftriktning 2 Befuktardyna 6. Montera serviceluckan genom att skruva fast de sex skruvarna växelvis. 7 Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

8 Humipaint 7. Ventilsatsen monteras i valfri vinkel, dock inte nedåt, då serviceluckan i så fall blir blockerad. 8. Anslut vatten enligt nedan. 6.3 Vattenanslutning och dränering 1. Kallvattenröret ansluts till fuktarens avstängningsventil. Ventilen används till att stänga av vattnet vid service. Fuktarens dräneringsrör ansluts till avloppet via ett vattenlås. Vattenlåset skall dimensioneras så att det klarar tryckskillnaden mellan avlopp och fuktare se bild 6. Avloppssystemet måste ha kontinuerligt fall. P 2. Kontrollera att dräneringsröret är anslutet via vattenlåset samt att avstängningsventilen är öppen. 3. Reglersystemet ställs in på önskat RH-värde. Magnetventilen öppnar och pulsar vatten till dess att hygrostaten har registrerat inställt värde. Ventilen stänger därefter av vattentillförseln. Pulsregulatorn ställs in på grundvärden På (on) = 4 s och Av (off) = 6 s. Dessa värden gäller både för vår och höst. På-tiden kan behöva justeras ned något om luftfuktigheten pendlar mer än 10 %. För vintertid kan På-tiden behöva ökas något. 7.2 Avstängning 1. Vid avstängning bör fuktardynorna först torkas. Bryt strömmen till RH 98 och låt fläkten gå i ca 10 minuter H Bild Olika driftfall 1. Vid sommarkylning ställs reglercentralen in på ett högre bör-värde för att Humipaint skall ge en god kylning vid höga rumstemperaturer. P = mm vattenpelare H > P + 25 mm P är övertryck Exemplet visar övertryck Bild 6 Vattenlås 6.4 Elektrisk inkoppling 1 Anslut komponenterna enl. kopplingsschema bild 7. L N C NO C NO NC C NO NC I- I+ Strömbrytare (ingår ej i leverans) Nätspänning Magnetventil Givare Bild 7 Elektrisk inkoppling av fuktregleringssystemet 7 Igångkörning 7.1 Start 1. Kontrollera att befuktardynorna är korrekt monterade samt att de är monterade åt rätt håll (se punkt 5 under installationsanvisning). Bild 7 8 Förebyggande underhåll Kontroll samt byte av fuktardynor bör göras minst 1 till 2 gånger per år. Varning - risk för läckage Innan nedanstående arbete påbörjas, stäng av vattentillförseln och slå ifrån huvudströmbrytaren. 8.1 Visuell kontroll 1. Lossa filterinsatsen på ventilsatsen och gör ren nätkorgen. Kontrollera att ventilsatsen är hel och ren. Torka bort smuts och damm vid behov. 2. Kontrollera att gejdskarvarna är intakta. 3. Tag bort serviceluckan. Kontrollera att tätningslisterna på insidan av luckan inte har lossnat eller torkat. Skadade lister bör bytas ut. 4. Tag bort befuktardynorna. Kontrollera med hjälp av en ficklampa att den bakre tätningslisten inte torkat eller lossnat. Skadad list bör bytas ut. 8 Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

9 Humipaint 8.2 Byte av CELdek, befuktardyna För att undvika stänk eller för låg fuktverkningsgrad på Humipaint bör befuktardynorna bytas en till två gånger om året. Bytet bör göras innan vintern, i oktober till november, då luftfuktigheten vanligtvis är låg och fuktighet behöver tillföras för att uppnå bästa resultat i lackeringsprocessen. 1. Stäng av Humipaint och låt fläktsystemet torka dynorna, se driftanvisningarna punkt Öppna serviceluckan genom att skruva bort de sex skruvarna. 3. Dra ut dynorna genom öppningen. Arbetet kan underlättas genom att dra ut bottenplattan, som dynorna står på och därefter ta bort dynorna. Använda dynor ska behandlas som brännbart industriavfall. (Förbränning i ugn med avgasrening.) 4. Kontrollera att hålen på spridarröret inte är igentäppta. Om hålen är igentäppta, följ instruktionen Rengöring av spridarrör punkt Rengör bottentråget och bottenplattan med vatten och borste. 6. Sätt in dynorna enligt punkt 5 i installationsanvisningen Rengöring av spridarrör 1. Skruva försiktigt bort ventilsatsen med en fast nyckel. 2. Dra försiktigt ut spridarröret. Om friktionen är för stor, försök att blöta röret från insidan av Humipaint med vatten. Obs! Använd inga verktyg, som kan deformera eller skada röret. 3. Rengör spridarhålen med en syl, nål eller liknande. 4. Kontrollera att gummigenomföringarna (2) bild 8 inte är spruckna. Byt vid behov. 5. Montera spridarröret med spridarhålen uppåt. Rörets ändtapp ska gå in i spåret längst in i befuktaren, se bild Bild 8 Bild 8 Rengöring av spridarrör 1 2 Humipaint Gummigenomföring 3 Spridarrör 9 Felsökning Bild 9 Bild 9 Montering av spridarrör 1. Kontrollera att luft- och eltillförseln fungerar. 2. Kontrollera att fuktardynorna inte stänker. Förekommer stänk från dynorna, byt dynor, se Byte av CELdek, befuktardyna punkt Kontrollera att spridarröret inte är igentäppt, rengör röret, se Rengöring av spridarrör punkt Kontrollera reglersystemet enligt Munters Användarhandbok, TSE Reservdelar Vid beställning av Humipaint CELdek befuktardynsats ange produktkoden som är angiven på märkskylten på fuktarens lucka. Exempel: Befuktardynsats till HP Montera serviceluckan genom att skruva fast de sex skruvarna växelvis. 7. Montera ventilsatsen på röret med fast nyckel. Ventilsatsen kan monteras i valfri vinkel, dock inte nedåt, då serviceluckan i så fall blir blockerad. 9 Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

10 10 Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

11 11

12 Munters Europe AB, HumiCool Division, Kung Hans Väg 8, P O Box 434, SE Sollentuna, Sweden. Phone +46/(0)8/ , Fax +46/(0)8/ Austria via sales organization in Germany, Munters Euroform GmbH, Phone +49/(0)241/ , Fax +49/(0)241/ , Denmark via sales organization in Sweden, Munters Europe AB, Phone +46/(0)8/ , Fax +46/(0)8/ , Finland Munters Oy, Phone +358/(0)9/ , Fax +358/(0)9/ , France Munters France S.A., Phone +33/(0)1/ , Fax +33/(0)1/ , Germany Munters Euroform GmbH, Phone +49/(0)241/ , Fax +49/(0)241/ , Italy Munters S.R.L., Phone +39/(0)2/ , Fax +39/(0)2/ , Munters euroemme S.p.A., Phone +39/(0)183/52 11, Fax +39/(0)183/ , Kingdom of Saudi Arabia and Middle East Hawa Munters, c/o Hawa United Cooling Syst. Co. Ltd., Phone +966/(0)1/ , Fax +966/(0)1/ , Norway via sales organization in Sweden, Munters Europe AB, Phone +46/(0)8/ , Fax +46/(0)8/ , South Africa & Sub-Sahara Countries Munters (Pty) Ltd, Phone +27/(0)11/ /1/2, Fax +27/(0)11/ , Spain Munters Spain S.A., Phone +34/(0) 1/ , Fax +34/(0)1/ , Sweden Munters Europe AB, Phone +46/(0)8/ , Fax +46/(0)8/ , Switzerland via sales organization in Germany, Munters Euroform GmbH, Phone +49/(0)241/ , Fax +49/(0)241/ , United Kingdom Munters Ltd, Phone +44/(0)1480/ , Fax +44/(0)1480/ , Export & Other countries Munters Europe AB Phone +46/(0)8/ , Fax +46/(0)8/ , Region Americas Munters Corporation, Phone +1/(0) , Fax +1/(0) , Region Asia Munters K.K., Phone +81/(0)3/ , Fax +81/(0)3/ Munters Europe AB,

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 05. 2010 Rev.: 1.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: (Sv) Gäller från: 201403 Rev.: 3.0 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:...

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Objekt:... Innehållsförteckning Drift- och skötselanvisningar 2002-02-15 Sida 1 1. Allmänt 2 2. Huvudströmbrytare/säkerhetsbrytare 2 3. Skötsel 3 4. Tillsynsintervaller 3

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO Vasatherm är ett ISO 9002- och Välkommen 14001 certifierat till Vasatherm företag Vasatherm möjligheternas företag Vasatherm har konstruerat fläktkonvektorer sedan 1988, då det första jobbet Vasaterminalen

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 MOS SE 0320-1 M10192 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata...

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Innehåll sid Allmänt... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Uppställning... 1 Observera... 1 Elkoppling... 2 Rörinstallation...

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 0403-2 611800 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS SE 0403-2 611800 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Fighter 310P Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 13 3. Rengöring och Underhåll 26 4. Problemlösning

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer