RAPPORT (28) Kommunkompassen. Analys. av Ale kommun. 8-9 november 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2007-02-12 1 (28) Kommunkompassen. Analys. av Ale kommun. 8-9 november 2006"

Transkript

1 RAPPORT (28) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Ale kommun 8-9 november 2006 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Ale kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande genomgång 3. Detaljerad genomgång i förhållande till Kommunkompassens åtta områden 4. Poängsammanställning Leif Eldås, Sveriges Kommuner och Landsting Gunnar Gidenstam, Sveriges Kommuner och Landsting STOCKHOLM Besök: Hornsgatan 20 Tfn vx: Fax: E-post: Tfn direkt: Fax: E-post:

2 Sveriges Kommuner och Landsting (28) 1 Vad är Kommunkompassen Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Verktyget har arbetats fram av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder Kommunkompassen som ett av flera instrument för kommunal kvalitetsutveckling. Arbetet sker i samarbete med Harald Baldersheim och Morten Øgård, Oslo Universitet. Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet kommunernas förmedling av tjänster kommunen som arbetsplats utvecklingen av lokalsamhället Som framgår utvärderar Kommunkompassen inte verksamheten i sig utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen. Vid en utvärdering inhämtar oberoende experter information från tre källor: Intervjuer Officiella dokument Kommunens hemsida Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett antal frågor belyses. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyrning, decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering. De åtta huvudområdena är: Offentlighet och demokratisk kontroll Tillgänglighet och brukarorientering Tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän Ledning, decentralisering och delegering Kontroll och rapportering Personalpolitik Verksamhetsutveckling Samhällsbyggnad. En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat värdefull information om både styrkor och förbättringsområden. Rapporten innehåller en kvalitativ beskrivning av kommunens sätt att arbeta och en poängsättning som knyts till en stor mängd delfrågor. Detta skapar goda förutsättningar för att lära genom jämförelser med andra kommuner som också utvärderats. Till utpekade förbättringsom-

3 Sveriges Kommuner och Landsting (28) råden blir det naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. Många kommuner väljer sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad utvärdering med hjälp av kommunkompassen för att på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade. 2 Ale kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande genomgång Allmänt om Ale kommun Ale kommun ligger i direkt anslutning till den norra kommungränsen för Göteborg. En stor del av kommunens västra gräns utgörs av Göta älv. Här ligger även kommunens större tätorter. I ordning från söder är dessa Surte, Bohus, Nödinge/Nol, Alafors, Älvängen, Skepplanda och Alvhem. Ale har ingen given huvudort eftersom ingen dominerar storleksmässigt över de andra. Ingen har sitt namn som del i kommunnamnet. Kommunförvaltningen ligger till största delen i Alafors, medan kommunens gymnasieskola och största affärscentrum ligger i Nödinge. I Götaälvdalen går också kommunens två kommunikationsleder, E45 och järnvägen. Via dessa kommunikationsvägar når man idag Göteborgs centrum på minuter. Det finns idag påbörjade insatser för att bygga ut järnvägen med dubbelspår till Oslo och bredda vägen till motorvägs-/motorledsnivå till Trollhättan i norr. Dessa insatser kommer att korta ned restiden till Göteborg och öka möjligheten till pendling. Idag ligger utpendlingen från kommunen på knappt invånare, men kommunen förväntar sig att dessa pendlare kommer att öka. Idag bor det drygt invånare i Ale. Befolkningen har ökat stadigt med drygt 130 invånare per år de senaste fem åren. Denna siffra väntas öka och nya Alebor ställer krav på nybyggnation och nya platser inom förskola och skola. Kommunorganisationen Fördelningen i Ales kommunfullmäktige ser ut på följande sätt: Socialdemokraterna 20 mandat Moderata samlingspartiet 7 mandat Centerpartiet 3 mandat Vänsterpartiet 4 mandat Folkpartiet liberalerna 3 mandat Kristdemokraterna 3 mandat Miljöpartiet de gröna 2 mandat Aledemokraterna 6 mandat Sverigedemokraterna 1 mandat Kommunorganisationen är byggd enligt det klassiska mönstret en nämnd - en förvaltning. Det finns idag sex nämnder med ansvar för var sin förvaltning: barn och ungdomsnämnden, utbildnings- och kulturnämnden, vård- och omsorgsnämnden, tekniska nämnden och miljö-/byggnämnden. Utöver detta finns kommunstyrelsen med ansvar för kommunstyrelsens förvaltning (bl.a. övergripande administration, arbetsmarknad, ekonomi, information, IT, kvalitetssäkring, kontorsservice, personal och samhällsplanering).

4 Sveriges Kommuner och Landsting (28) Utvärderingen Utvärderingen av Ale kommun genomfördes i november 2006 och var kommunens första utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida och intranät, samt genomfört intervjuer med ett 35-tal personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fackliga representanter. Ale kommun har som en av 18 kommuner ansökt om att bli Sveriges Kvalitetskommun Kommunkompassutvärderingen är första steget i nomineringsprocessen till denna utmärkelse som delas ut på Kvalitetsmässan i Göteborg hösten Sammanfattning av resultat Tabell 1 Ale kommun 2006 i förhållande till Kommunkompassens huvudområden och jämfört med medel- och medianvärde för de kommuner som utvärderats. Område Ale 2006 Median alla utvärderingar Medel alla utvärderingar Offentlighet, öppenhet, och demokratisk kontroll 2. Tillgänglighet/medborgar- och brukarorientering 3. Tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän 52 60, ,5 49,0 53, , Ledning, decentralisering och delegering 68 63,5 65,5 5. Kontroll och rapportering 42 48,0 50,5 6. Personalpolitik 62 55,5 56,5 7. Verksamhetsutveckling 41 41,0 42,5 8. Kommun som samhällsbyggare 70 73,0 72,0 TOTALT 446,5 442,0 463,5 Kommuner som det kan vara intressant att jämföra sig med, nämns i texten som beskriver varje område i detalj. I den följande grafiska framställningen illustreras Ales profil som den framstår utifrån Kommunkompassens poängberäkning. Som referens visas ett medel av alla de kommuner som utvärderats.

5 Sveriges Kommuner och Landsting (28) Ale kommun jämfört med medelvärden 1. Offentlighet, öppenhet, och demokratisk kontroll Kommun som samhällsbyggare 7. Verksamhetsutveckling Tillgänglighet/medborgar- och brukarorientering 3. Tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän 6. Personalpolitik 4. Ledning, decentralisering och delegering 5. Kontroll och rapportering Ale 2006 Medel utvärderade kommuner Samma utvärdering enligt Kommunkompassen har gjorts i ett 50-tal svenska kommuner. En jämförelse med två av dessa kommuner görs grafiskt nedan. Kommunkompassen, 3 kommuner 1. Offentlighet, öppenhet, och demokratisk kontroll Kommun som samhällsbyggare Tillgänglighet/medborgar- och brukarorientering 7. Verksamhetsutveckling Tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän 6. Personalpolitik 5. Kontroll och rapportering 4. Ledning, decentralisering och delegering Kungälv 2005 Orust 2006 Ale 2006 Sammanfattning av utvärderingen Ale är en kommun med brukskultur och starka ortsidentiteter. Det är samtidigt en kommun där tillväxt och utveckling håller på att bryta detta mönster. I denna process står kommunen inför uppgiften att dels tillgodose lokala behov för invånare i alla tätorter, dels måste beslut fattas som ser till hela kommunens intresse. Det ställer höga krav på såväl politiker och medborgare. Dialog och delaktighet är viktigt liksom förståelsen för såväl helhet som delar i kommunens arbete. Denna utmaning präglar i flera fall det politiska arbetet i Ale enligt utvärderarnas uppfattning. Mycket av de uppgifter som kommunledning och vissa förvaltningsledningar fokuserar på är den

6 Sveriges Kommuner och Landsting (28) ökande befolkningens behov av boende och service. Man arbetar även med att profilera kommunen utifrån en helhetsbild. I detta perspektiv finns en strävan mot centralisering av handel, administration, utbildning, m.m. till två huvudorter, Nödinge och Älvängen. Denna rörelse från ett lokalt till ett centralistiskt perspektiv har sin parallell inom kommunorganisationen. Ale har av tradition påverkats av den starka ortsidentiteten vilket har betytt att både politik och verksamhet har haft en stark lokal förankring. Lokala intressen har haft stort inflytande och kommunen har under en tidigare period haft försök med kommundelsnämnder. Inom organisationen har nämnderna haft en stark roll i förhållande till kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Det finns tydliga tecken på att kommunen är på väg att stärka det kommunövergripande perspektivet i bl.a. värderingar, långsiktiga mål, samt inom de olika verksamhetssystem som finns i organisationen. I enlighet med detta resonemanget är Område 4 Ledning, decentralisering och delegering ett starkt område i Kommunkompassen vilket visar på att Ale är en kommun med hög grad av delegerat ansvar till förvaltnings- och enhetsnivå. Friheten är hög på denna nivå att själv få forma sin verksamhet. Denna frihet i organisationen är mycket viktig att värna om, men kan i Ales fall kompletteras med en tydligare kommunövergripande samordning av bl.a. olika system för styrning och uppföljning, kvalitetsutveckling, etc. De behov som finns kan liknas vid kommunledningens arbete med att samla den geografiska kommunens centrum till två huvudorter. Detta kan speglas i organisationens behov att samla hela kommunen under en gemensam bild för vad Ale kommun står för och med en förståelse kring helhet och ett medborgar- /brukarperspektiv. Sådana samlande åtgärder kring en kommunövergripande strategi kommer att ge utfall inom område 2 Tillgänglighet/medborgar-/brukarorientering, där kommunen har en potential för förbättringar. Ytterligare ett område där kommunen skulle kunna stärka sig är inom område 5 Kontroll och rapportering. Här är kärnan i förbättringsarbetet att kunna följa upp och verifiera vad kommunen gör i förhållande till uppsatta mål, både på kommunövergripande och på verksamhetsnivå. Det är då viktigt att kunna verifiera både resultat i förhållande till prestationer och resurser. Det ger möjlighet för kommunen att diskutera produktivitet, effektivitet, kvalitet och resursförbrukning. Område 5 står i direkt relation till område 3 Tydlighet i samspel mellan politiker/tjänstemän. För att kunna beskriva vad kommunen ska göra krävs dels ett tydligt styrsystem som talar om vad organisationen ska uppnå på övergripande och på detaljnivå. Dels behövs klara roller kring politikernas roll att bestämma vad som ska göras och tjänstemännens roll att bestämma hur det ska göras. Här har Ale kommit en bit på väg genom att det finns ett styrsystem med en tydlig struktur. Detta system behöver dock ytterligare förtydligas och göras mer exakt avseende formulerade mål, framförallt på övergripande nivå. Inom område 7 Verksamhetsutveckling, finns en möjlig utvecklingspotential. Verksamhetsutveckling som bl.a. innehåller lärande jämförelser, tillvaratagande av goda idéer och kunskap och systematiskt tänkande kring kvalitetsutveckling, kan betraktas

7 Sveriges Kommuner och Landsting (28) som den motor som driver och utvecklar innehållet i kommunens styr- och uppföljningsmodell. Här behöver Ale finna vägar för att hitta ett system som stöder förbättringar och som kan dockas till kommunens styr- och uppföljningssystem. Ale kommun har genomfört flera systematiska anslag kring arbetsmiljö, individuell lönesättning och medarbetarsamtal, vilket är en god grund för att öppna upp medarbetarnas potential för att bli delaktiga i ett strategiskt viktigt förändringsarbete i kommunen. När det gäller område 1 som innehåller mycket av medborgardialog och medborgarinformation finns flera spännande inslag i Ale, t.ex. det systematiska arbetet med ortutvecklingsmöten. Dock finns här möjlighet till utveckling genom att öppna upp för fler kanaler där invånare kan få fler möjligheter att påverka de kommunala processerna och genom att bli tydligare med att visa vilka resultat kommunen uppnår. Ale kommun når upp till medelnivå för område 8 - Samhällsbyggande. Ales invånare har dock en högre service avseende samhällsbyggande än vad dessa poäng indikerar. Förklaringen finnas till stor del i att Ale är en integrerad del av Göteborgsregionen, vilket gör att Ale påverkas mycket positivt genom det stöd och utbud som finns inom förenings-, kultur- och näringsliv i denna region. Ale behöver då inte dra hela lasset själv utan får mycket gratis genom åtgärder som görs i storstaden Göteborg och de kommuner som medverkar i regionens samarbete. Uppbyggande av geografisk infrastruktur och bostadsbyggande som är i fokus för mycket arbete i Ale kommun just nu bedöms inte i detta område. 3 Detaljerad genomgång i förhållande till Kommunkompassens åtta områden Område 1 Offentlighet och demokratisk kontroll 1.1 Hur informeras invånarna? 1.2 Hur främjas medborgarnas engagemang? 1.3 Hur informeras invånarna om resultatet? Allmänt En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att ta till sig Alebornas åsikter kring vad kommunen skall göra under en mandatperiod. Det handlar då inte bara om att förvalta det valprogram som man har haft i anslutning till senaste kommunalval, utan det handlar i mångt och mycket om att göra medborgarna delaktiga i de beslutsprocesser som sker i kommunen. I detta sammanhang gäller då både att vara lyhörd och öppen för diskussion innan beslut skall tas och om att sprida information om beslut som fattats. Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är grundläggande för den offentliga sektorn. Det kan göras på olika sätt. Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete och dels kan man via kommunorganisationen arbeta med information och öppna upp för möjligheten att påverka de processer som sker i Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Det är det senare perspektivet som utvärderas i detta kriterium. Partiarbetet som av många

8 Sveriges Kommuner och Landsting (28) politiker lyfts fram som det viktigaste demokratiska arbetet kan av förklarliga skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, då detta ligger utanför kommunorganisationen. Information om beslut m.m. På kommunens hemsidor finns dagordning och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Protokoll finns även tillgängliga på bibliotek. För den som vill veta mer om de beslut som ska fattas eller har tagits är det svårare att finna information. Handlingar kopplade till ärenden som behandlas måste skickas efter eller hämtas på kommunhuset. Här finns en möjlighet för kommunen att öka tillgängligheten på information kring politiska beslut. Flera kommuner har valt att koppla aktuella handlingar på nätet till t.ex. protokoll, så att dessa kan öppnas via Internet. Det gäller t.ex. Huddinge och Partille. Andra kommuner gör delar av sitt diarium tillgängliga via hemsidan, t.ex. Umeå, Östersund och stadsdelarna i Stockholms Stad (t.ex. Bromma och Skarpnäck). Information kring beslut i de politiska instanserna kan även ske genom att kommunen lägger ut sammanfattningar av beslut på hemsidan. Detta görs bl.a. i Umeå, Orust och Karlshamn. Ett annat sätt att göra tunga politiska dokument tillgängliga är att ta fram lightversioner av dessa. Att använda ett enklare språk och med bilder sammanfatta ett budgetdokument kan göra denna information mer tillgänglig för medborgarna. I Ale kommun har detta gjorts i gratistidningen Alekuriren. Denna information finns däremot inte varaktigt tillgänglig via kommunens hemsida. Utvärderarna har inte kunnat hitta några andra light-versioner av viktiga beslut. Lomma och Falkenberg är exempel på kommuner som tryckt upp sammanfattningar av sin budgethandlingar. Alekuriren som nämns ovan är en gratistidning som delas ut till alla hushåll i kommunen. Ale kommun köper annonsplats i denna tidning som kommer ut 1 gång i veckan. Detta är ett exempel på en viktig informationskanal som många kommuner idag har tagit bort. Alla kommuninvånare är inte återkommande inne på kommunens hemsidor. En skriftlig informationskanal är därför viktig som komplement till Internet. Medborgarengagemang I Ale kommun finns flera goda exempel på forum där medborgarna har möjlighet att påverka kommunen. Det tydligaste är kanske de ortsutvecklingsmöten som kommunen genomför två gånger på 10 olika platser varje år. Dessa äger rum i kommunens olika tätorter. Syftet är att medborgarna ska kunna framföra idéer och utvecklingsförslag som kommunen kan ta upp i sina planeringsprocesser. Temat på mötena är framförallt lokala frågor, ofta rörande fysisk miljö. Kommunfullmäktige har utsett lokala politiker som ansvariga för de olika ortsutvecklingsmötena. Kommunens visionsdokument (gällande t.o.m. 2010) togs fram år 2001 i sin grundversion genom diskussioner i tvärgrupper med ungdomar, näringslivsföreträdare och andra intressegrupper. Denna vision har senare uppgraderats i diskussion med i stort samma grupper och gäller nu t.o.m. år Detta är ett gott exempel på hur man kan fånga upp tankar och idéer bland medborgarna och forma dem till en gemensam framtidsbild. Ale kommun har även inrättat ett ungdomsfullmäktige som har möjlighet att påverka och driva egna frågor till kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige väljs genom att

9 Sveriges Kommuner och Landsting (28) eleverna vid högstadieskolorna utser sina representanter. Möten hålls en gång på våren och en gång på hösten. Det finns ett antal utsedda kontaktpolitiker som stöder och bistår olika grupper inom ungdomsfullmäktige med arbetet. När det gäller medborgarengagemang finns några möjliga förbättringar. Idag används inte kommunens hemsida för att skapa en dialog med medborgarna. Ett sätt att öka kontakt med invånarna kan vara diskussionssidor, chat eller liknande på hemsidan. Kommunen har inte infört möjligheten att lägga medborgarförslag till fullmäktige. Det finns både positiva och negativa erfarenheter med att införa detta. Vissa kommuner, t.ex. Östersund har inför möjligheten att lägga förslag. Beroende på arten av det som kommer in behandlas frågan på lämplig nivå av politiker eller tjänstemän. Det finns inga exempel i Ale på dialog med medborgarna i t.ex. budgetprocessen. Här finns inte så många exempel att lära av bland svenska kommuner. Några förebilder är Stockholms stadsdelar t.ex. Bromma och Skarpnäck skickar ut stadsdelsnämndernas budgetförslag på remiss till medborgarna. Information om resultat Medborgarna i en kommun är skattebetalare och står därigenom för verksamheten i en kommun. Ett berättigat krav av dessa medborgare borde vara att kunna se vad kommunen presterar för dessa pengar. I Ale är det svårt för medborgarna att hitta resultat från olika utvärderingar, jämförelser, revisioner och brukarundersökningar. Dessa resultat finns, men används framförallt till interna förbättringsprocesser. Undantag är inom hemtjänst (brukarenkät), samt för- och grundskolan (kvalitetsenkäter), där resultat presenteras under respektive verksamhetsrubrik på hemsidan. Det kan finnas ett stort värde i att göra resultatet från dessa återkommande undersökningar tillgängliga via kommunens hemsida. Medborgarna kan då se vad kommunen åstadkommer och kan kanske även jämföra med vad andra kommuner gör. Trollhättan är en kommun som under rubriken kvalitet/resultat samlat redovisar ett antal utvärderingar och undersökningar som ger en bred bild av kommunen. Sammanfattning område 1 Styrkor Alekuriren Ortsutvecklingsmöten Vision formad i medborgardialog Ungdomsfullmäktige Förbättringsområden Handlingar och ärenden på hemsidan Light-versioner av tunga handlingar och beslut Medborgarförslag eller liknade Hemsidan för medborgardialog Medborgardialog i budgetprocessen Information om resultat

10 Sveriges Kommuner och Landsting (28) Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering 2.1 Har kommunen en brukarorienterad förvaltningsfilosofi? 2.2 Vilka åtgärder har satts i verket för att förbättra överskådligheten för medborgarna? 2.3 Kan brukarna själva påverka serviceutbudet? 2.4 Genomförs medborgar- och/eller brukarundersökningar? 2.5 Hur är systemet för synpunkts- och klagomålshantering från medborgare/brukare organiserat? 2.6 Bedrivs utbildning i att bemöta allmänheten? Allmänt Med brukarorientering avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina brukare och vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta sig i form av tjänster. Många gånger beror missnöje hos brukare på att man från verksamheten inte klargjort för brukarna vad kommunens tjänster skall innehålla. Förväntad kvalitet motsvarar då ibland inte levererad kvalitet vilket skapar missnöjda föräldrar, vårdtagare, klienter, m.m. Tydlig information om tjänster och möjlighet för brukarna att tycka till om de tjänster som utförs brukar leda till en större andel nöjda brukare. Brukarfokus i Ale I Ale kommun kan utvärderarna inte se några tydliga steg i att samla hela organisationen kring en gemensam bild av brukaren, motsvarande begreppet kunden i centrum inom näringslivet. Det finns anslag till detta i olika förvaltningar, t.ex. inom grundskolan där man håller på att ta fram förväntansdokument för olika verksamheter. Att tydliggöra vem man är till för brukaren, kan vara ett sätt att samla alla verksamheter kring ett gemensamt fokus. Det handlar då om gemensamma förhållningssätt kring tillgänglighet, bemötande, information, synpunkts-/klagomålshantering, m.m. Denna gemensamma bild och det kommunövergripande förhållningssätt måste tydliggöras genom att det klargörs vad kommunen förväntar sig av de anställda och sedan att detta budskap kommuniceras ut. Det kan bl.a. göras genom gemensamma utbildningar. Exempel på kommuner som arbetat på detta sätt är Marks kommun som utbildat alla anställda genom scenariospel och Kungälvs kommun som utbildat alla i medarbetarskap. I projektet KommunDirekt där Tyresö, Trollhättan, Falköping och Mark ingick, finns flera goda exempel på hur kommuner kan lyfta fram det gemensamma brukarbegreppet och tydliggöra kommunövergripande förhållningssätt kring bemötande och tillgänglighet. När det gäller telefoni och e-posthantering har Ale antagit kommunövergripande rutiner. Detta kan vara en början på att kommunicera och följa upp ett kommunövergripande förhållningssätt till brukarna. Tydlig brukarinformation Ale kommun har en informativ hemsida där de olika verksamheterna presenteras. Kommunen ger också ut Ale kommunguide som presenterar kommunens olika

11 Sveriges Kommuner och Landsting (28) verksamheter. Detta är ett bra komplement till de medborgare/brukare som inte använder Internet som den huvudsakliga informationskanalen. Det finns en grafisk profil för Ale. Denna är i vissa publikationer lite otydlig, men det är ändå en viktig signal till brukarna att informationen kommer från samma huvudman; Ale kommun. Grundskolorna i Ale presenteras tydligt på nätet, med bild, allmän presentation och kontaktinformation. Vissa skolor presenterar även värdegrund, pedagogisk profil m.m. Hur omfångsrik presentationen är varierar kraftigt. Även kommunens förskolor och särskilda boenden presenteras per enhet, men här är informationen inte lika omfattande som för grundskolorna. När det gäller dessa enhetspresentationer, så är redan kommunen ett gott exempel för de kommuner som bara ger en allmän presentation av förskola och grundskola. Det finns här ytterligare utvecklingsmöjligheter genom att tillföra möjligheten att jämföra enhetsspecifika resultat och kvantifierbara mått utifrån ett brukarperspektiv. Dessa jämförelser kan skapa förutsättningar för diskussioner bland brukare och personal och därigenom öka jämförelser som leder till verksamhetsutveckling och förbättringar. Att kunna träffa en person som man kan diskutera med och där man kan få frågor besvarade kan vara en viktig funktion för många som behöver hjälp och stöd av kommunen. Undersökningar visar att mycket av den information som brukare söker och vill ha svar på kan besvaras av generalister. Ansvarig tjänsteman eller chef måste inte alltid nås för att vissa frågor ska besvaras. Flera kommuner löser detta genom att inrätta medborgarkontor eller kontaktcenter dit många kontakter slussas. Konceptet en dörr in är signum för detta sätt att tänka. Motsvarande finns inte i Ale. Exempel på kommuner som infört denna form av kontaktytor är Uddevalla, Trollhättan, Botkyrka och Bromma stadsdel i Stockholm. Brukar- och medborgarundersökningar Ale kommun arbetar med både medborgarundersökningar och brukarundersökningar. SOM-institutet har gjort två större enkätundersökningar i Ale. Inom ramen för samarbetet i Kvalitetsnätverk Västkust har mindre temainriktade medborgarundersökningar gjorts, bl.a. om information. Nästan alla verksamheter genomför någon form av brukarundersökningar. Detta sker oftast i form av enkäter. Det finns ett flertal olika råd i kommunen, t.ex. pensionärsråd, handikappråd och brukarråd inom skola och gymnasium (lokal styrelse). Dessa är alla ett forum för dialog med brukarna, där både politiker och tjänstemän medverkar. Som tidigare nämnts, är det svårt för medborgaren och brukaren att få tillgång till resultat från de undersökningar som gjorts. Synpunkts- och klagomålshantering Det finns sedan 2002 ett beslut av kommunstyrelsen att Ale kommun ska införa ett kommungemensamt synpunkts- och klagomålshanteringssystem. Detta beslut har fyra år senare fortfarande inte verkställts. Det finns endast en förvaltning som har ett synpunkts-/klagomålshanteringssystem med rutiner som anger hur synpunkter ska tas emot, åtgärdas och avrapporteras. Enligt uppgift finns bl.a. blanketter och IT-stöd för detta system. Utvärderarna har inte kunnat finna dessa blanketter på hemsidan. Vid

12 Sveriges Kommuner och Landsting (28) intervjuerna framkom synpunkter att systemet är relativt okänt bland brukarna, vilket ledar till att få synpunkter kommer in. Här finns ett förbättringsområde för Ale. Exempel på kommuner som inför övergripande synpunkts- och klagomålshanteringssystem är Lomma, Kungsbacka och Södertälje. Sammanfattning område 2 Styrkor Brukarinformation på hemsidan och i Ale kommunguide Jämförelser förskolor, skolor och särskilda boende Många brukarenkäter Förbättringsområden Uttalat kommunövergripande brukarfokus Utbildning kring bemötande och tillgänglighet Ökad jämförbarhet mellan enheter på hemsidan, bl.a. avseende resultat Medborgarkontorsfunktion Kommunövergripande synpunkts-/klagomålshantering Område 3 Tydlighet i samspelet politiker tjänstemän 3.1 Hur är kvaliteten på målformuleringsarbetet? 3.2 Delegation och ansvarsfördelning mellan politisk och tjänstemannanivå? 3.3 Hur rapporterar tjänstemännen till den politiska nivån och vilka möjligheter har politikerna att utöva tillsyn över förvaltningen? 3.4 Hur stimuleras den ömsesidiga förståelsen för uppgifter, roller och spelregler mellan politiker och tjänstemän? Allmänt I en kommun beställer politiken genomförandet av ett uppdrag av utförarorganisationen (förvaltningarna). Detta uppdrag ska spegla den politiska majoritetens vilja när det gäller att utveckla och ge service till kommuninvånarna. Den modell som de flesta använder för att förtydliga detta uppdrag är målstyrningen. Hur denna modell är utformad i svenska kommuner varierar däremot i stor omfattning. För att samspelet mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen i kommunen skall fungera, krävs att roller och ansvar för de olika funktionerna har klargjorts. Kommunens styrsystem Ale har en övergripande vision som beskriver ett tänkt tillstånd år Den har tagits fram i samverkan med flera olika medborgargrupper. Vid intervjuerna påpekades vikten av att kommunicera ut den färdiga visionen till de kommunanställda och medborgarna i kommunen, så att alla känner sig som en del i den framtidsbild som presenteras. Utvärderarna håller med om att det är viktigt för att en vision ska få en styrande effekt. Kommunens strategiska plan ( ) som bygger på den övergripande visionen har en första rubrik Gemensamma strategier för samtliga nämnder. Här lyfts områden

13 Sveriges Kommuner och Landsting (28) som: Demokrati, Integration, Mångfald o jämställdhet, Personal- och kompetensutveckling, Verksamhetsutveckling. De flesta mål på denna nivå är inriktningsmål. Hänvisning sker till specifika handlingsplaner inom varje rubricerat område. Nästa nivå i den strategiska planen är Särskilda strategier för nämnderna. Även här dominerar inriktningsmål, men under varje rubrik (7 st) finns 1-2 uppföljningsbara mål (volym, kvalitet). På övergripande nivå finns även ett kapitel som rör kommunens miljömål. Alla målen är här mätbara (volym, kvalitet). På denna nivå finns även en strategi/plan för personal- och kompetensförsörjning (budgetåret). Denna plan innehåller nivåerna inriktning kortsiktiga mål (mätbara) och uppföljning (hur målen ska mätas). I förslaget till strategisk plan , ser strukturen på den övergripande nivån lite annorlunda ut. Efter Gemensamma strategier för samtliga nämnder, finns ett kapitel kallat Verksamhetsmässiga mål riktat till alla nämnder. Dessa mål är alla mer eller mindre uppföljningsbara avseende volym och kvalitet. Därpå följer ett kapitel kallat Uppdrag och särskilda prioriteringar som avser aktiviteter som ska genomföras och ekonomiska resurser som ska tillföras. Sammanlänkningen av de olika nivåerna i styrkedjan och tydligheten skulle enligt utvärderarnas åsikt öka, om de olika målen och aktiviteterna tydligare hade kopplats till respektive rubrik i Gemensamma strategier för samtliga nämnder. Detta skulle även underlätta uppföljningen av nämndernas arbete utifrån dessa strategier. Nämndernas olika mål i strategisk plan , är uppdelade i 1. Nämndens uppdrag, 2. Gemensamma strategier (kommunövergripande) och 3 Särskilda strategier som berör den specifika nämnden. Alla rubriker uppdelade i mål (för planperioden) och särskilda uppdrag för Uppdragen (som också per definition är mål) och målen är mer eller mindre tydligt uppföljningsbara avseende aktiviteter, volym och kvalitet. Det är utvärderarnas åsikt att grundstrukturen för kommunens styrdokument är bra, men att det kan utvecklas avseende enhetlighet på nämndsnivå och när det gäller tydlighet avseende mätbarhet på mål (på alla nivåer). Nämnderna presenterar alla ett antal verksamhetsmått med historiska värden och ett budgetvärde (förväntat värde under året). Dessa mått kan för läsaren upplevas som fristående i förhållande till inriktningar och mål. Måtten upplevs inte heller direkt knutna till ekonomisk budget. Ett förbättringsområde skulle kunna vara att dessa verksamhetsmått tydligare skulle kunna koppas till mål och därigenom få mer karaktär av resultatmått. En utmaning för Ale liksom för många andra kommuner är att tydligare sammanlänka mål avseende ekonomi och verksamhet. I kommunen finns flera tvärsektoriella handlingsplaner. Deras förhållande till den strategiska planen belyses i redogörelsen för område 4 nedan. Uppföljning Tidigare har Ale kommun haft ett fokus på enbart ekonomiuppföljning under löpande budgetår. I löpande budgetrapporter för budgetåret finns anslag till verksamhetsrapportering i uppföljningsrapporterna. I delårsbokslutet (uppföljningsrapport 4) finns en mer heltäckande verksamhetsuppföljning utifrån gemensamma och nämndsspecifika strategier. De flesta kommunövergripande mål följs upp i denna rapport. Tre följs upp i nästkommande budgetrapport. Hur noggrant målen följs upp varierar mycket mellan de

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 1 (30) Avdelningen för Ekonomi och styrning Kommunkompassen Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Sollefteå kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande

Läs mer

RAPPORT 2009-11-19. Kommunkompassen. Analys. av Ale Kommun 2009-08-26--28

RAPPORT 2009-11-19. Kommunkompassen. Analys. av Ale Kommun 2009-08-26--28 RAPPORT 2009-11-19 1 (36) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Ale Kommun 2009-08-26--28 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Ale kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009 Sektionen för Demokrati och styrning SLUTRAPPORT 2009-05-13 1 (36) Kommunkompassen Analys av Stockholms Stad Januari 2009 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Stockholms Stad i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

RAPPORT 2010-03-05. Kommunkompassen. Analys. av Varbergs Kommun 2009-11-25--27

RAPPORT 2010-03-05. Kommunkompassen. Analys. av Varbergs Kommun 2009-11-25--27 RAPPORT 2010-03-05 1 (30) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Varbergs Kommun 2009-11-25--27 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Varbergs kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005 RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Uddevalla kommun 8-9 juni 2005 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Uddevalla kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006 RAPPORT 1 (24) Avdelningen för Ekonomi och styrning Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? Kommunkompassen Analys av Kungsbacka Kommun 15 17 maj 2006 2. Kungsbacka kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

KommunKompassen AVESTA KOMMUN 2014 ANALYS AV. Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04

KommunKompassen AVESTA KOMMUN 2014 ANALYS AV. Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04 KommunKompassen ANALYS AV AVESTA KOMMUN 2014 Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04 Sveriges Kommuner och Landsting 2015-03-04 2 (28) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Avesta kommun i förhållande

Läs mer

RAPPORT 2009-08-10. Kommunkompassen. Analys. av Kinda Kommun. 10-11 mars 2009

RAPPORT 2009-08-10. Kommunkompassen. Analys. av Kinda Kommun. 10-11 mars 2009 RAPPORT 2009-08-10 1 (32) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Kinda Kommun 10-11 mars 2009 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Kinda kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

RAPPORT 2009-11-30. Kommunkompassen. Analys. av Laholms Kommun 2009-09-23--25

RAPPORT 2009-11-30. Kommunkompassen. Analys. av Laholms Kommun 2009-09-23--25 RAPPORT 2009-11-30 1 (36) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Laholms Kommun 2009-09-23--25 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Laholms kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun KommunKompassen ANALYS AV KÄVLINGE KOMMUN 2014 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2014-09-29 2 (33) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

KommunKompassen SKELLEFTEÅ KOMMUN 2013 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen SKELLEFTEÅ KOMMUN 2013 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV SKELLEFTEÅ KOMMUN 2013 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (31) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Skellefteå kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

KommunKompassen NACKA KOMMUN FEBRUARI 2011 ANALYS AV. Leif Eldås och Anna Lindström, SKL Barbro Östberg, Göteborgs stad

KommunKompassen NACKA KOMMUN FEBRUARI 2011 ANALYS AV. Leif Eldås och Anna Lindström, SKL Barbro Östberg, Göteborgs stad KommunKompassen ANALYS AV NACKA KOMMUN FEBRUARI 2011 Leif Eldås och Anna Lindström, SKL Barbro Östberg, Göteborgs stad Sveriges Kommuner och Landsting 2011-05-30 2 (37) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind RAPPORT Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel. Peter Daneryd

SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel. Peter Daneryd SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel Peter Daneryd 2 INNEHÅLL Förord Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte med utredningen Genomförande av utredningen Utgångspunkter för utredningen Hemtjänst

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer