Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21)"

Transkript

1 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21) 1. Introduktion Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Du läser just nu föräldrahandboken som är ett informationsdokument för dig som är förälder på Mjärdevi kooperativa förskola. Ansvarig för detta dokument är informationsgruppen. Kontakta dem om det är något du saknar eller tycker bör förtydligas. Uppdateringar förmedlas via e-post och på föreningens hemsida. För att nya familjer ska komma in i verksamheten och finna sig tillrätta har föräldrakooperativet ett system där platschefen informerar den nya familjen. Varje ny familj får hjälp och stöd främst av platschefen, men även av föreningens övriga medlemmar samt kooperativets personal. Tanken är att platschefen ska vara en första kontakt med övriga familjer på förskolan, hjälpa till med praktiska problem och svara på frågor som finns innan man kommit in i verksamheten. Om ni är nya och undrar över något, tveka inte att kontakta platschefen och fråga! Mjärdevi Kooperativa Förskola Föreningens fullständiga namn är Mjärdevi kooperativa förskola ekonomisk förening. Föreningen är ett föräldrakooperativ som driver förskolan Skogsdungen på Storskiftesgatan 133 i Mjärdevi, Linköping. Kooperativet förfogar över två lokaler, den ena på Storskiftesgatan 133 (hemvisten) och den andra på Tegskiftesgatan 11 (aktivitetshuset). Information på webben Den officiella adressen till Mjärdevi kooperativa förskola finns på föreningens hemsida Där finns kontaktuppgifter till föreningen samt aktuell information kring föreningens verksamhet främst riktat till föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet. Kontaktuppgifter På föreningens hemsida finns aktuella uppgifter i form av adresser och telefonnummer. Länken till de interna lösenordsskyddade sidorna är

2 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 2 (21) 2. Organisation Föreningen Föreningen består av dess medlemmar, det vill säga de familjer som har barn på förskolan eller de som har valt att fortsätta vara medlemmar efter att barnet slutat. Varje familj måste betala medlemsavgift som är en engångssumma och återbetalas vid utträde ur föreningen. Ansökan om medlemskap ska ges till föreståndare. Föreningens arbete styrs av dess stadgar som kan hittas i den här föräldrahandboken och på förskolans anslagstavla. Frågor gällande föreningen får man ta med styrelsen och frågor rörande barnverksamheten med föreståndaren. Stadgar Redovisas i separat dokument och finns på hemsidan. Årsstämma Föreningens högsta beslutande organ är dess årsstämma som hålls enligt stadgarna på våren varje år. På årsstämman väljs bland annat föreningens styrelse. Styrelsen Styrelsen ansvarar för att förestå föreningen mellan årsstämmorna. Nuvarande styrelse finns på hemsidan. Föräldramöten Platschefen kallar till föräldramöten. På föräldramötena finns det möjlighet för föräldrarna att diskutera olika ärenden tillsammans och även lämna synpunkter till styrelsen. Det finns utrymme för personalen att lämna synpunkter till föräldragruppen via platschefen. Arbetsgrupperna bemannas och eventuella uppdrag fördelas. Föräldramöte med personalen I början av varje termin (efter terminsplanering) informerar personalen om verksamheten på ett föräldramöte.

3 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 3 (21) Utvecklingssamtal - föräldrasamtal med personalen Varje termin får föräldrarna möjlighet att prata enskilt med personalen om barnet. Personal och föräldrar träffas då efter att personalen gemensamt diskuterat barnet och dess utveckling. Vill du veta mer om dessa samtal får du gärna prata med föreståndaren. Informationsspridning Vid entrén finns en "whiteboardtavla" där det framförs information och förfrågningar från föräldrar till personal och vice versa. Veckans matsedel sitter uppsatt i entréerna. På anslagstavlan sitter stadgarna, protokoll från föräldramöten och arbetslistor. På förskolorna finns "postfack" där information från personalen delas ut. Styrelseutskick och diverse anmälningslistor brukar anslås på ytterdörren eller på anslagstavlan. En stor del av ovanstående information förs ut via e-post. Förbättringsförslag Till styrelsen kan man lämna in frågor, synpunkter eller information. Om det rör personalen bör man lägga det i ett förseglat kuvert och märka kuvertet med Styrelsen så vet styrelsen att ärendet inte ska behandlas vid personalens närvaro.

4 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 4 (21) 3. Föräldrarnas arbetsinsatser Föräldrainsatserna består av flera olika moment: 1. Arbetsinsats i barngrupp eftermiddagspass och planeringseftermiddag 2. Storstädning (2 ggr per år) 3. Trädgårdsvecka under sommarhalvåret 4. Deltagande i arbetsgrupp Det hör dessutom till att man har ett styrelseuppdrag någon gång under tiden man har barn i förskolan. Vi hjälps också alla åt vid större projekt, exempelvis vid renoveringar som tapetsering etc. Arbetsinsatser i barngrupp Arbetet i barngrupp innebär att man som förälder få delta i den dagliga verksamheten; vilket innebär att man både får se hur ens eget barn interagerar med andra och dessutom får en möjlighet att lära känna alla andra barn och föräldrar! För de kontinuerliga eftermiddagspassen och planeringseftermiddagarna skriver varje familj upp sig på listor för de olika momenten. Schemaläggning av arbete i barngrupp sker för ca tre månader i taget. Tiderna för arbetsinsatserna meddelas av listansvarig vid ett så kallat listsläpp. Datum för listsläppet annonseras via e-post och våra informationstavlor vid entréerna. Vid listsläppet släpps ett dokument som visar hur mycket insatser familjen behöver göra för att fullgöra sina åtaganden under listperioden och man har möjlighet att sätta upp sig på tider som passar. Omfattning av de olika arbetsuppgifterna är beroende av antal familjer, insatsen är även baserad på familjens tillsynstid, se nedanstående tabell. Styrelsemedlemmar har 25% reduktion av arbetsinsatsen. Verklig arbetad tid för planeringseftermiddagar och eftermiddagspass stäms av med jämna mellanrum och justeras kommande listperiod. Under en månad har man 6-7 timmar totalt, främst på eftermiddagspass. Tillsynstid/vecka Arbetsinsats* 15tim/vecka 50% 30tim/vecka 75% > 30tim/vecka 100% * Arbetsinsatsen beror av det totala behovet av arbetsinsats delat med antalet familjer. Arbetsinsatsen multipliceras därefter med procentsatsen.

5 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 5 (21) Eftermiddagspass Eftermiddagspasset innebär att föräldrar arbetar på avdelningen i mellan två till tre timmar tills sista barnet har gått, vid ca 17, och dagens sysslor är utförda. Storasyskon får tas med under arbetsinsatsen, vad gäller småsyskon så hör med styrelsen vad som gäller just nu. Syftet med arbetsinsatsen är bl a att ersätta en personal och ingå i ordinarie personallaget. Arbetsuppgifterna kan vara i barngrupp och/eller i kökstjänst. Diskutera era önskemål med personalen. Det finns anslag uppsatt på respektive dagis om de uppgifter som ska utföras under arbetspasset. Planeringseftermiddag Personalen behöver tid att planera verksamheten. Detta sker utan barn, vilket innebär att föräldrar måste hoppa in och jobba. Vid dessa tillfällen arbetar fyra föräldrar. Personalplaneringen sker en eftermiddag jämna veckor klockan till stängningsdags. Rutinerna är som vid eftermiddagspassen. Personalen har även heldagsplanering 2 gånger/termin. Vid dessa tillfällen har vi ibland öppet och ibland stängt. Kvarvarande arbetsinsats vid uppsägning av medlemskap En familj som lämnar MKF utan att ha fullgjort sin arbetsplikt, d v s står i tidsskuld till MKF, skall under kommande listperiod arbeta av denna tidsskuld. Om detta inte är möjligt debiteras en avgift på 150 SEK/h. En familj står i tidsskuld till MKF om familjen inte har arbetat det antal arbetspass man blivit ålagd av listansvarig att göra. Storstädning Vi har storstädning höst och vår då alla föräldrar deltar. Undantag är de föräldrar som vid städtillfället har ett styrelseuppdrag. Datum för städningen beslutas på ett föräldramöte. Trädgårdsvecka Trädgårdsvecka innebär att man antecknar sig för en sommarvecka då man sköter gräsklippning och eventuell vattning på dagiset. Arbetsgrupper Alla familjer ska vara verksamma i en arbetsgrupp utom de som innehar en plats i styrelsen. De arbetsgrupper som finns är följande med en beskrivning av ansvarsområden:

6 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 6 (21) Listansvarig Fördela arbetsinsatserna mellan föräldrarna. Fixa nya listor. Följa upp arbetsinsatserna. Städansvarig Ansvara för kvalitetskontrollen av städningen i samråd med personalen. Utarbeta nya städrutiner vid behov. Organisera storstädningar som bl a innehåller: o Rengöra värmeväxlare i ventilationsskåpet sommar/vinter. o Byta tvätta nya gardiner vid behov. o Tvätta utklädningskläder, överdrag till kuddar, dynor och soffor. o Diska leksaker, för hand eller i diskmaskin (använd tvättpåse). Ansvara för eftermiddagsrutinerna. Köpa in och underhålla städmaterial. OBS! Miljövänliga rengöringsmedel. Ansvara för ordningen i städskrubben. Fadderfamilj (finns för tillfället inte, sköts av platschefen) Ansvara för att nya familjer mottages på ett trevligt sätt. Informera nya familjer om innehållet i denna skrift. Infogruppen Ansvarar för att uppdatera hemsidan. Planerar och utför marknadsföring av förskolan. Ansvarar för föräldrahandboken. Utegruppen Sköta det allmänna underhållet av utemiljön. Initiera och samordna större projekt utomhus. Köpa in och underhålla trädgårdsredskap. Klippa häck och fruktträd. Olja utemöbler och sandlådekanten varje år. Måla lekstugan vid behov. Fylla på sand i sandlådan vid behov. Städa och hålla ordning i förråden på baksidan och framsidan. Byta lampor i belysningen utomhus vid behov. Göra en gräsklippnings- och vattningslista för sommaren.

7 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 7 (21) Innegruppen Sköta det allmänna underhållet av lokalerna och inventarierna. Utföra diverse småreparationer på uppdrag av platschefen eller personalen. Initiera och samordna större renoveringsprojekt. Byta lampor inomhus vid behov. Sköta diverse inköp i samråd med platschefen. Ekogrupp (Kompost- och miljöansvarig) Plantera om krukväxter varje år. Köpa in och plantera nya växter utomhus. Köpa in nya krukväxter vid behov. Ordna med växter i balkonglådor med krukor utomhus. Sköta om komposten, d v s se till den varje vecka, samt tömma den vid behov. Se till att miljöfarligt avfall tas om hand på rätt sätt. Informera föräldrar och personal om vårt miljöarbete.

8 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 8 (21) 4. Tillsynstider När får jag ha barn i förskolan Enligt stadgarna följer vi kommunens regler och riktlinjer gällande barnomsorg och tillsynstid. När man är ledig från sitt arbete eller sina studier har man inte rätt till barnomsorg. Det gäller även om det bara är den ena föräldern som är ledig och även om det bara gäller en del av arbetsdagen. När man som vårdnadshavare är sjukskriven eller vid havandeskapspenning behåller man sin rätt till barnomsorg. Arbetslösa och föräldralediga har möjlighet att få tillsynstid 15 timmar per vecka, enligt kommunens regler. Barnet får frukost och mellanmål om tillsynstiden är lagd över dessa måltider. Barnet kan få lunch om tillsynstiden är minst fyra timmar den aktuella dagen. Föräldrarna kommer överens med personalen om fördelning av tillsynstiden utifrån verksamhetens funktion. Vid betalning enligt maxtaxa följer MKF kommunens regler vad gäller tillsynstider. Om man arbetar skift har man rätt till 15 tim/ vecka för kontinuitetens skull. Kategorier av tillsynstider Barnens tillsynstider utgår från föräldrarnas arbetstider + restid. Kategori Tillsynstid 15h Max 15 timmar (exempelvis föräldraledig, arbetslös) 30 h Max 30 timmar 40 h Max 40 timmar > 40 h Över 40 timmar Förändring av tillsynskategori Förändring av tillsynsbehov som påverkar vilken kategori barnet/barnen tillhör anmäls till föreståndare på avsedd blankett minst en månad innan ändring av schemat träder i kraft. Barn till arbetssökande har rätt att gå upp i tid med kortare varsel om föräldern får arbete. Om familjen har ett oregelbundet schema gäller att tillsynstiden ska motsvara ett månadsgenomsnitt. Barn med ett tillsynsbehov motsvarande 35 timmar ena veckan och 24 timmar veckan därpå hamnar då som exempel i kategorin 30 h. Motsvarande gäller dock inte om barnet varit sjukt eller av andra skäl inte utnyttjat tillsynstiden.

9 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 9 (21) Tillfällig ändring av tillsynstider Personalens arbetstidsschema utgår från barnens vistelsetider. Då barn behöver tillfällig ändring av schema, d v s total tillsynstid ändras ej anmäls detta på särskild blankett och lämnas till personalen senast torsdag veckan före. Har man olika schema varje vecka ska man lämna in sina tider senast torsdag veckan före. Tillfälliga ändringar som anmäls efter torsdagen eller under den aktuella veckan kan nekas av personalen. Allmän förskola för barn 4-5 år Enligt kommunens regler och riktlinjer erbjuds barn från augusti det år de fyller 4 år kostnadsfri omsorg 3 timmar per dag under grundskolans terminstid (alltså inte under grundskolans lov). Denna typ av barnomsorg erbjuds även barn utan tillsynsbehov. (Man har dock rätt till avgiftsreduceringen på 300 kr/månad from augusti det år barnet fyller 4 år även om man inte väljer ovanstående typ av barnomsorg.) Uppsägning av barnomsorgsplats Uppsägning av barnomsorgsplats ska anmälas på särskild blankett och lämnas till personalen minst två månader före barnets sista dag på förskolan. För barn som börjar i förskoleklass sker detta automatiskt.

10 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 10 (21) 4. Avgifter och ekonomi MKF bestämmer själva månadsavgiften så länge den inte överstiger kommunens maximala månadsavgift 1260 kr (per ). En stor skillnad är att kommunen tar ut samma avgift oberoende av tillsynstid och att MKF inte tar ut en avgift för juli månad till skillnad från kommunen (gäller ej MKF-familjer som betalar enligt maxtaxeregler). För ett barn med tillsynstid 30 h är den årliga avgiften därmed kr lägre än kommunens avgifter. Medlemsavgift Förutom månadsavgift måste familjen vara medlem i föreningen, vilket man blir genom att betala in medlemsavgiften, 500 kronor, på bankgiro Medlemsavgiften återbetalas senast vid nästkommande årsskifte sedan familjen begärt utträde ur föreningen och angivet till vilken bank och till vilket konto som beloppet skall återbetalas till. Månadsavgift MKF tillämpar differentierade avgifter och arbetsinsatser. I tabellerna nedan ses aktuella månadsavgifter beroende på barnets ålder, tillsynstid och om familjen har ett eller flera barn på MKF. Som 1:a barn räknas alltid det yngsta barnet i familjen. Barn 1-3 år (fram till juni det år barnet fyller fyra år) Tillsynstid/vecka 1:a barn 2:a barn 3:e barn <15 timmar 700 kr 600 kr 400 kr <30 timmar 900 kr 700 kr 400 kr <40 timmar 1100 kr 800 kr 420 kr >40 timmar 1260 kr 840 kr 420 kr Maxtaxa, dvs max % av familjens bruttoinkomst 1 3% 2% 1% Barn 4-5 år (från augusti det år barnet fyller fyra år) Tillsynstid/vecka 1:a barn 2:a barn 3:e barn <15 timmar 400 kr 300 kr 100 kr <30 timmar 600 kr 400 kr 100 kr <40 timmar 800 kr 500 kr 120 kr >40 timmar 960 kr 540 kr 120 kr Maxtaxa, dvs. max % av familjens bruttoinkomst 2 3% 2% 1% Juli månad är avgiftsfri förutom för de familjer där maxtaxa tillämpas (då istället kommunens regler gäller). 1 Enligt gällande regler om maxtaxa för barnomsorg inom Linköpings kommun 2 Enligt gällande regler om maxtaxa för barnomsorg inom Linköpings kommun

11 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 11 (21) I enlighet med kommunala regler är föräldraavgiften för barn som är 4-5 år och går på dagis 15 h/vecka på grund av föräldraledighet eller arbetslöshet reducerad till 17% av heltidstaxan enligt nedan: Barn 1: 214 kr/månad 1260 * 17% Barn 2: 143 kr/månad 840 * 17% Barn 3: 71 kr/månad 420 * 17% Maxtaxa Föräldrar kan betala maxtaxa, d v s 3% av familjens bruttoinkomst om den summan är lägre än MKF:s månadsavgift. Vid maxtaxa följer MKF kommunens regler. Observera att detta innebär restriktioner i när barnet får gå på förskolan, t ex ej på höstlov. Avgift betalas också för juli månad. När maxtaxa ska tillämpas ska inkomstuppgifter lämnas till ekonomisansvarig i föreningen. För definition av familjens bruttoinkomst och övriga regler för maxtaxa, se dokumentet Riktlinjer Köregler Avgifter april 2009.pdf på Linköpings kommuns hemsida (under Barnomsorg). Betalning Månadsavgiften betalas i förväg utan anmodan på MKF:s bankgiro Var vänlig ange namn, tilllsynstid och vilken månad/period betalningen avser. Exempel: Kalle Eriksson, tim, okt Avgift vid inskolning och avslut Vid inskolning i förskolan erläggs månadsavgift under den tid som inskolningen pågår. Om ett barn påbörjar inskolningen före den 15:e i en månad baseras månadsavgiften på hur stor del av månaden som barnet gått. T ex om ett barn börjar inskolning 7 augusti blir avgiften 24/31 x hel månadsavgift. Barn som börjar senare än den 15:e i en månad erlägger full månadsavgift, detta eftersom vi inte får kommunbidrag om barn börjar efter den 15:e i månaden. När barnet slutar i förskolan erläggs en hel månadsavgift för den sista månaden oavsett slutdatum. Ersättning för utlägg Om förälder har gjort utlägg för MKF:s räkning ska kvitto lämnas till ekonomiansvarig, tillsammans med uppgift om vem som gjort utlägget, bank och kontonummer dit ersättningen ska utbetalas.

12 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 12 (21) Gruppernas arbete budget etc För planerade inköp som beräknas överstiga kr ska budget lämnas till styrelsen för godkännande innan inköpen görs.

13 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 13 (21) 5. Praktisk verksamhetsinformation Veckoupplägg Förskolan arbetar i enlighet med nationella och kommunala styrdokument och har en egen arbetsplan utarbetad. Arbetsplanen återfinns på vår hemsida. Dessa visioner genomsyrar förskolan och realiseras bl a i verksamhetens veckoaktiviteter. Måndag: Sång-, musik- och lekdag för hela barngruppen. Tisdag: Skapandedag främst för de mindre barnen + möjlighet att bedriva verksamhet för del av barngruppen i aktivitetshuset. Onsdag: Skogs-/naturdag för 4/5-årsgruppen och de mindre barnen. Skicka med barnet ätvänlig frukt med hänsyn till väder. Torsdag: Språkupptäckardag för 4/5-årsgruppen. Vi fantiserar och bygger sagor och berättelser. Fri eller styrd lek ute för de mindre barnen. Fredag: Önskedag med förslag från "Veckans barn". Fredagskul för hela barngruppen. Det finns dock även rum för flexibilitet och individuella mål i verksamheten. Någon gång under året får varje barn möjlighet att vara veckans barn. Under den vecka sätts lite extra strålkastarljus på henne/honom. Hon/han får exempelvis välja aktivitet för en av veckans dagar, välja maträtt till en av veckans luncher och få förtur till alla "turas-om-moment" som t ex bjuda på frukten vid förmiddagssamling, köra matvagnen och bestämma turordning när alla ska gå till lunchbordet. "Veckans-barn"-rutinen är ett populärt inslag bland barnen, och en metod för oss att synliggöra gruppens individer. Dagsupplägg Skogsdungen öppnar normalt : Frukost 9:30-12:15 Musiksamling med frukt, aktivitet + utevistelse 12.15: Lunch : Vila + sagoläsning : Fri eller styrd lek. Ofta utomhus : Mellanmål Fri lek samt hemgång fram till ungefär 17 då Skogsdungen stänger. Föräldrainsatser I vår verksamhet är föräldradeltagandet ett viktigt inslag för att ge barnen rikligt med vuxna förebilder. Föräldrainsatsen på eftermiddagspassen börjar Vid planeringseftermiddag Kontrollera noga vad ni ska göra under er föräldrainsats, t.ex. hänga upp handdukar, desinficera skötunderlag och ställa upp dem, plocka ur diskmaskin och torkskåp.

14 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 14 (21) Lägg leksaker på rätt plats! Lådorna ska vara uppmärkta. Under föräldrainsatsen delar de som arbetar på alla göromål; diskar, läser saga, tar upp barn som sovit, byter blöjor etc. När barnen plockar ner saker från hyllorna, ska de städa upp efter sig. Undvik att prata i mobiltelefon under arbetstid. Kom ihåg att stänga fönster och låsa dörrar samt ta in vagnarna och leksaker! Säkerhetsåtgärder på Skogsdungen (Denna lista sitter vid telefonen i stora rummet) Man ska veta hur många barn som är på förskolan (även när vi är inne och leker). Räkna alltid barnen vid utgång även när vi är på baksidan. De barn som går ut först ska vänta under skärmtaket tills någon vuxen kommit ut. Räkna alltid barnen vid ingång, kolla ett extra varv så att alla är med in. Personalen som går in sist ansvarar för att alla kommer in. Utanför grindarna ska barnen ha sina västar på sig under skogsutflykter, samt hålla varandra i handen när behov finns vid trafikerade platser. Barnen samlas längs garageväggen innan utflykt. Under promenaderna ska en vuxen gå först och en gå sist i ledet. Räkna barnen med jämna mellanrum. Räkna alla barn vid måltiderna. Viktigt att både föräldrar och personal upplyser varandra vad man gör och vem som har koll på vad. Föräldrar säg alltid till när ni har hämtat barnen. Personalen som går till halv 5 ansvarar för att pricka av barnen som går hem. EM-förälder tar över efter halv 5. Vid olycksfall efter Ring de personer som finns på listan vid telefonen i stora rummet. Hämtning och lämning Ring om ni är försenade till lämning, hämtning eller föräldrainsats! Tel: Ring innan frukost om barnen är sjuka. Meddela återkomst senast samma dag, helst dagen innan p.g.a. matplaneringen samt om vi behöver tillsätta vikarie för någon personals frånvaro. Meddela personalen om någon annan än föräldrarna hämtar/lämnar barnet/barnen på förskolan. Personalen fyller i barnens tider på schemat. Informera personalen vid ändringar. Anmälan om permanent ändrat tillsynsbehov ska ske minst en månad innan det datum då förändringen ska gälla. Torsdagen veckan innan vill vi veta tillfälliga förändringar hämtningen är viktig att passa så att föräldern inte blir ensam med för många barn.

15 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 15 (21) Kläder/Extrakläder Varje barn har ett eget fack i hallen, där det finns en låda för t.ex. extrakläder som föräldrarna själva får fylla på efter behov. Det underlättar för personal och arbetande föräldrar om kläderna är namnmärkta. Särskilt vintertid blir det annars många vilsna vantpar och extratröjor. Om barnet blivit av med något klädesplagg kan det vara värt att ta sig en titt i lådan med omärkta kläder i tvättstugan. I tvättstugan har varje barn också en krok för regnkläder och stövlar. Regnkläder och stövlar ska vara namnmärkta och det är lämpligt att varje höst och vår se över så att kläderna fortfarande passar på barnet. Blöjor Blöjbarnen har trådkorgar för blöjor på småbarnstoaletten där föräldrarna själva får se till att det är påfyllt. Leksaker i förskolan Egna leksaker är inte tillåtet att ta med till förskolan. Snuttefilt och gosedjur för de barn som vill ha det under eftermiddagssömn är okej. Allergi Det är viktigt som förälder att informera personalen om barnet har någon typ av allergi. Eventuell medicin och beskrivning ska då finnas i barnets fack. Föräldern ansvarar för att se till att medicin finns. Nyckel En nyckel per familj till hemvisten kvitteras ut hos platschef när barnet börjar på förskolan. Förråd och soprum På hemvisten och aktivitetshusets baksida finns två små förråd för trädgårdsredskap o dyl och för uteleksaker. Lokalernas portnycklar går till förrådsdörrarna. På framsidorna finns ett större förråd där bl a barnvagnar förvaras. Det finns en nyckel på förskolan till det stora förrådet och till soprummet.

16 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 16 (21) 6. Att läsa inför arbete på planeringseftermiddag När alla föräldrar har kommit ska en i personalen ha ett kort överlämningsmöte och berätta om det varit något speciellt under dagen, vilka som ska sova osv. Sedan har varje förälder olika sysslor: En tar disken i köket. Prata med Mia om vad som ska göras med matrester eller nybakt bröd som ligger framme. Du ansvarar även för mellanmålet som ska serveras ca 14:45, och diskar efteråt. En söver barn utomhus. Du har huvudansvaret för att barnens sovtider följs (de sitter på anslagstavlan i matrummet). Anteckna sovtiderna på tavlan i matrummet. En läser för alla vakna barn. En får hjälpa till där det behövs. T ex får du söva barn i vagn. Annars delar man de vakna barnen i två grupper efter ålder och läser för varsin. Behövs inte detta så torkar du borden. Den som är först klar med sin syssla torkar av borden. Alla föräldrar hjälps åt att kontrollera så att barnen får nya blöjor någon gång på eftermiddagen. Påminn mellanbarnen om att gå på pottan eller toaletten. Läs gärna de säkerhetsåtgärder som finns uppsatt vid telefonen i matrummet, så att du vet vad som gäller. Sprid ut er så att det finns en förälder i de rum där barnen befinner sig. Särskilt i Kuddis är det viktigt att någon vuxen är med. Telefonen svarar i första hand personalen i under planeringen, under förutsättning att de är på plats. Utöver detta bestämmer ni själva vilka aktiviteter eftermiddagen ska innehålla, eller om ni ska vara ute eller inne.

17 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 17 (21) 7. Regler vid sjukdom Vad gäller när barnet är sjukt? Hur länge ska det stanna hemma för att minska spridningsrisken bland barnen? Denna lilla sammanställning ska vara en handledning om man blir osäker vad som gäller. Diarré/kräkningar Hemma? Barnet kan återgå till dagis när det ätit och inte kräkts eller haft diaréer på 48 timmar. Om en familjemedlem är sjuk gäller samma regel, barnet är hemma under sjukdomen tills det att den sjuke ätit och inte haft diarré/kräkts på 48 timmar. Vid kräksjuka är barnet smittbärare 2-3 dagar efter det att tillfrisknande skett och ska vara hemma. Vinterkräksjuka orsakas ofta av Norwalk virus som sprider sig innan man får symptom. Smittan trivs på ytor i fuktig miljö. Kan spridas som luftburen smitta. Förloppet på sjukdomen är tämligen snabbt, ofta över på ca 60 timmar, från smittotillfälle tills det att du känner dig frisk. Skiljer sig från vanlig magsjuka som ofta håller i sig med kräkningar och diarré i 3-4 dagar. Mag- tarm sjukdomar är oerhört smittsamma och det som möjligen kan hjälpa är extra noggrann hygien både vid hantering av mat men främst på toaletterna/skötborden. Feber Hemma? 1 feberfri dag. Barnet ska orka delta i verksamheten. Förkylning Hemma? Om barnet har feber ska det vara hemma en feberfri dag. Annars ska allmäntillståndet avgöra. Barnet ska orka delta i verksamheten både ute och inne. Om det finns tveksamheter på morgonen och barnet kommer till dagis men blir krassligare under dagen ringer personalen till föräldrarna. Smittar genom luften och via kontakt. Halsont Hemma? Barnets allmäntillstånd avgör. Om barnet har drabbats av en streptokock infektion ska barnet vara hemma 2 dagar med påbörjad antibiotikabehandling

18 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 18 (21) Höstblåsor (hand-fot-mun sjuka) Hemma? Barnets allmäntillstånd avgör om barnet ska vara hemma. En virussjukdom som inte tillhör de mest smittsamma. Barnet kan få feber och illamående. Blåsor i munnen och på händer och fötter, som kan vara besvärliga. Försvinner i regel på 7-9 dagar. Livslång immunitet. Huvudlöss Hemma? Om man upptäcker att barnet har löss finns ett särskilt schampo att tvätta med. Barnet ska vara hemma till och med att den första schamponeringen och luskamningen skett. När man tvättat med schampo och vidtagit de åtgärder som behövs vad gäller tvätt av sängkläder, gosedjur, filtar etc. finns ingen anledning för barnet att vara hemma. Behandlingen upprepas beroende på preparat efter ca. 2 veckor. Löss är lättast att upptäcka om man kammar sig över ett vitt papper eller en spegel, då de faller ner som svarta prickar. Ägg och gnetter sitter fast på hårstråna, ofta längst ner mot hårbotten. Dessa kan man få bort genom att luskamma. Risken att smittas är störst om man har direkt kontakt huvud mot huvud i 1 minut eller längre, men det är onödigt att barnen lånar mössor, kammar etc. av varandra eftersom det kan spridas även den vägen. Löss kan varken flyga eller hoppa och lämnar inte gärna värmen på huvudet, de kan således inte överleva särskilt länge utanför huvudet. Om man upptäcker löss i familjen ska alla undersökas med luskam, men bara den som är smittad ska behandlas annars kan lösen bli resistenta mot lusschampot. Springmask (mask i magen) Hemma? Nej, inte efter behandling Springmask behandlas med medicin från apoteket. Bara det barn som har synliga maskar/ägg ska behandlas. Äggen kan förbli smittsamma i flera veckor i sängkläder, textilier och damm, varför en ordentlig sanering är berättigad både hemma och på dagis. Halsfluss/scharlakans feber Hemma? 2 dagar med antibiotika och barnet ska vara så piggt att det orkar med att vara på dagis och delta i verksamheten. Barnet bedöms inte smitta efter 2 dagar med penicillin. Feber, halsont och rödprickiga utslag på armar, ben och bål är vanligt. Barnet har ofta smultrontunga (röd tunga med vita prickar). Streptokock infektion som är mycket smittsam, smittar genom droppsmitta (nysningar/snuva), direkt kontakt eller genom kontakt med föremål som den smittade t.ex. sugit på.

19 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 19 (21) Svinkoppor (impetigo) Hemma? Ja. När såren har läkt kan barnet återgå till dagis Streptokocker/stafylokocker orsakar sjukdomen som är mycket smittsam och sprids vid direkt kontakt. Barnet smittar till såren/blåsorna är läkta. Små sår eller prickar som utvecklas till blåsor (liknar en finne) som spricker och varar, för att sedan bilda en sårskorpa. Vattkoppor (vattenkoppor) Hemma? Ja, tills kopporna torkat, sedan avgör allmän tillståndet. Stor smittorisk. Smittar genom luftburen droppsmitta. Små vätskefyllda blåsor som sprids över kroppen börjar ofta i hårbotten (typiskt för vattkoppor), sedan bålen och när kopporna kommer på händer och fötter brukar det vara på sluttampen. Ögoninflammation Hemma? Ja, om ögat är varigt och svullet och svårt att få upp utan att blöta det. Eftersom det finns olika typer av ögoninfektioner och det kan vara svårt att veta vad det är, så bestämdes det på föräldramötet att barnet ska vara hemma. De smittsamma varianterna smittar mycket lätt när barnen kliar och sedan tar på saker/andra barn. Öroninflammation Hemma? Eftersom öroninflammation inte smittar som regel så kan barnet vara i förskolan så fort allmäntillståndet tillåter. Fakta: Smitta i förskolan, Socialstyrelsen, Apotekets information om huvudlöss När barnen blir sjuka, Viveka Holmertz, 2002 Landstingets sjukvårdsupplysning Skolsköterska Eva Nordin, Norrköping Det är önskvärt men absolut ej nödvändigt att meddela personalen när barnet insjuknat i kraftigt smittsam sjukdom. Detta för att underlätta för andra barn som insjuknar så de snabbt kan få rätt diagnos.

20 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 20 (21) 8. Köhantering Allmänt om köplatshantering inom MKF För att man ska kunna ställa sitt barn i kö hos MKF måste barnet vara fött och ha ett personnummer. Man kan inte bli medlem förrän man fått plats för sitt barn hos MKF. Vi har tre prioritetsnivåer: Prioritet 1 (intern kö): Syskon till barn som redan är placerat i förskolan Prioritet 2 (intern kö): Barn till medlemmar som i dagsläget inte har något barn i förskolan, d v s har haft barn på dagis tidigare men inte avslutat sitt medlemsskap.. Prioritet 3 (extern kö): Barn till föräldrar som inte är medlemmar Inom varje prioritetsnivå gäller köordning efter ansökningsdatum (det datum som föräldrarna ställde sig i kön) Generellt gäller för medlemskön att då önskat startdatum (det datum föräldrar angivit som önskat datum för barnet att börja i förskolan) för ett barn ligger upp till 5 månader längre fram än det datum som plats blivit ledig ringer vi enligt köordingen och frågar om föräldrarna vill att barnet skall börja tidigare än önskat startdatum. Vi håller aldrig platser öppna för att invänta syskon osv utan alla köer gås igenom tills man hittat ett barn som kan börja det datum platsen finns ledig. Förtydliganden av köplatshantering Hantering då plats blir ledig För prioritetsnivå 1 gäller att om det finns syskon i kön som har ett önskat startdatum inom 5 månader, från det datum då plats blir ledig, så tillfrågas den familjen först om de vill börja tidigare. Om de säger nej, och vi har flera syskon i kön med önskat startdatum inom 5 månader, tillfrågas nästa familj i kön om de vill börja tidigare, osv. Om det inte finns några syskon i kön med önskat startdatum inom 5 månader tas ingen särskild hänsyn till syskonen i kön. Om ingen i medlemskön vill ha platsen så går vi vidare till kön med familjer som inte är medlemmar. Vi håller inga platser öppna för att någon i medlemskön vill ha en plats senare, om ett externt barn kan börja rätt datum. Syskon kommer inte in på önskat datum Om det är fullt det datum ett syskon vill in står föräldrarna kvar med sin köplats tills det blir en plats ledig. Detta gäller även om önskat startdatum passerats för andra syskon i kön. Exempel: Föräldrar A (som står före föräldrar B i kön) har ett önskat startdatum 1 januari, föräldrar B har ett önskat startdatum 1 april. I januari är det fullt. Föräldrar A väljer att avvakta i kön. 1 april blir det en ledig plats. Då tillfrågas först föräldrar A om de vill ha platsen.

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-09-19 Infogruppen Tony Lundén

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-09-19 Infogruppen Tony Lundén Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken 2010-09-19 Infogruppen Tony Lundén Innehåll 1. Introduktion... 1 Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola... 1 Mjärdevi Kooperativa Förskola...

Läs mer

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Innehåll 1. Introduktion...1 Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola... 1 Mjärdevi Kooperativa Förskola...

Läs mer

Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok

Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok 1 Innehåll: 1. Organisation 3 1.1. Pärlans Förskola 3 1.2. Stadga 3 1.3. Årsstämma. 3 1.4. Styrelsen 3 1.5. Information på webben.. 3 2. Köhantering 3 2.1. Allmänt

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Riktlinjer för Växjö Intresseförening för Montessori version 9.0

Riktlinjer för Växjö Intresseförening för Montessori version 9.0 Riktlinjer för Intresseförening för Montessori version 9.0 2015-10-22 1 av 12 Version 9.0 INNEHÅLL 1. MONTESSORIPEDAGOGIK... 3 2. ALLMÄNNA REGLER FÖR VIM... 4 3. ENGAGEMANG I FÖRÄLDRAKOOPERATIV... 5 4.

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN?

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? En ständigt återkommande fråga är; var går gränsen för när mitt barn bör vara hemma från förskolan? Vi har valt att hämta vår gränsdragning ur boken Smitta i förskolan som Socialstyrelsen

Läs mer

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA Informationsfolder INFORMATIONSFOLDER FÖR KARBENNINGBYGDENSFÖRSKOLA ARBETSFÖRDELNINGEN PÅ KARBENNINGBYGDENFÖRSKOLA VERKSAMHETSIDE Vår verksamhetside är att erbjuda en pedagogisk

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion Regler Regler och och rutiner rutiner vid vid sjukdom sjukdom och maginfektion Uppdaterad maj 2008 Riktlinjer vid sjukdom Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Det är barnets

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning.

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Handtvätt för barn och personal Tvätta händerna med flytande tvål under rinnande vatten. Tvätta alla ytor på händerna så att ordentligt

Läs mer

Välkommen till förskolan Bullerbyn

Välkommen till förskolan Bullerbyn Välkommen till förskolan Bullerbyn 1 Bullerbyn öppnade som Nässjös första daghem i december 1967. From hösten 1998 heter all barnomsorg 1 5 år Förskola. Förskolan Bullerbyn består idag av: Norrgården,

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicyn är en sammanställning av några av de vanligaste symtomen som barn i förskoleåldern kan drabbas

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Musik. Idrott, medtag idrottskläder, skor och handduk. Utvecklingssamtal för Fabian, Britta, Truls, Sally och Nadir

Musik. Idrott, medtag idrottskläder, skor och handduk. Utvecklingssamtal för Fabian, Britta, Truls, Sally och Nadir KLASS 2A vecka 37 Vi arbetar här: Sara Nordström Ola Thörnberg Klicka på brevet så kommer alla sidor i veckobrevet upp. Kodord: skolgård Sjukanmälan görs i Schoolsoft Tel fritids: 08/718 82 35 Måndag:

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Information till föräldrar Mora kommun / 2010-07-07-1 - BARNOMSORG I MORA KOMMUN Definitioner Förskola 1-5 år - pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn 1-5 år. Pedagogisk

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudlöss

Apotekets råd om. Huvudlöss Apotekets råd om Huvudlöss Lusen har alltid varit en trogen följeslagare till människan och den finns över hela världen. Den lever av vårt blod och är beroende av värmen och fuktigheten i vår hårbotten.

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Välkomna till Lilla Fågel Förskolor. Vi vill med detta inskolningsprogram ge dig som förälder information om förskolan och hur vi arbetar på Lilla Fågel Förskolor.

Läs mer

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB 1 FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB AVGIFTER OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER 2012 FÖRSKOLEAVGIFT 2012 Från den 1 januari 2003 ingår Freinetförskolan, liksom Borås kommun, i maxtaxesystemet. I maxtaxesystemet är barnomsorgsavgiften

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.)

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.) Villkor för att erhålla plats 1. Förskoleverksamhet erbjuds till barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. 2. Förskoleverksamhet erbjuds till barn 1-5 år vars vårdnadshavare

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Innehåll Regler för kommunal förskoleverksamhet... 3 Rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg... 3 Plats

Läs mer

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Information från Förskola & Grundskola 2012-12-01 Välkommen till kommunal förskola i Kungsbacka I den här broschyren kan Du läsa

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Välkommen som medlem i föräldrakooperativa förskolan Jordgubben!

Välkommen som medlem i föräldrakooperativa förskolan Jordgubben! Välkommen som medlem i föräldrakooperativa förskolan Jordgubben! Vad är ett kooperativ? Ett kooperativ är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Policydokument Montessoriförskolan Tellus i Lund

Policydokument Montessoriförskolan Tellus i Lund Reviderad och antagen av styrelsen 2009-03-09 Policydokument Montessoriförskolan Tellus i Lund Dokumentet består av två delar: Information från Montessoriförskolan Tellus styrelse om föräldrakooperativets

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Innehållsförteckning. K:\Users\Marina\Documents\Stimmet\Hemsida. Föräldrakooperativet stimmet.docx

Innehållsförteckning. K:\Users\Marina\Documents\Stimmet\Hemsida. Föräldrakooperativet stimmet.docx 1 Innehållsförteckning Start... 2 Föräldrakooperativet Stimmet... 2 Verksamheten... 2 Vårt mål... 2 Vision... 2 Likabehandligs Plan... 3 Värdegrundsplan... 3 Kvalitetsredovisning (ska vi ha eller inte?)...

Läs mer

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år Barnomsorg Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun och har barn som är 1 till 6 år Vad är barnomsorg? Det finns olika former av barnomsorg; språkstödjande allmän förskola, allmän förskola,

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Välkommen till Mac & Mulle! Informationskanaler och kontaktvägar

Välkommen till Mac & Mulle! Informationskanaler och kontaktvägar Välkommen till Mac & Mulle! När ni får det här brevet innebär det att ni blivit erbjuden och tackat ja till en plats på vår förskola Mac & Mulle. I brevet finns lite praktisk information om vad som kommer

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Policy och rutiner för smitta i förskolan

Policy och rutiner för smitta i förskolan Trygghet - Respekt -Ansvar Policy och rutiner för smitta i förskolan FÖRSKOLAN ORREN Vendelsömalmsvägen 235 136 66 Vendelsö Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun

Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun 2015-05-01 Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun Barnomsorgstaxa Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har beslutat att följande maxtaxa skall gälla för barnomsorgen fr.o.m. 2015-07-01. Inkomsttaket

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01 Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2015 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2014:190-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Välkommen till Liljebackens förskola

Välkommen till Liljebackens förskola Utbildningsförvaltningen Liljegatan 12 343 34 Älmhult Myran 555 10, Nyckelpigan 552 89, Fjärilen 555 09 Sländan 555 12, Flugan 554 69, Snigeln 555 37, Skalbaggen 555 20, Humlan 555 18 Välkommen till Liljebackens

Läs mer

Handbok för föräldrar med barn på montessoriförskolan Cirkus

Handbok för föräldrar med barn på montessoriförskolan Cirkus Handbok för föräldrar med barn på montessoriförskolan Cirkus Januari 2013 Montessoriförskolan Cirkus Wennerbergsgatan 6 112 58 Stockholm 08-618 15 23 info@mfcirkus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola GRANBY NYA FÖRSKOLA Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola 1 Innehåll Öppettider och kontaktuppgifter... 3 Vistelsetider... 3 Hämtning och lämning... 3 Personalen...

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB

Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB Välkommen till vår förskola! Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB För att Du ska veta hur vi arbetar och för att vi vill att Du ska ha möjlighet att känna Dig säker på hur

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2010-08-30, 59 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg

Läs mer

MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA

MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA FÖRÄLDRAINSATS MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG ÅT VÅRA BARN www.mobackensforskola.se Kanske görs ett besök hos bonden för att få lära dem mer om djur och natur. Att placera sina

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer och taxa för plats i förskola och fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer och taxa för plats i förskola och fritidshem Riktlinjer och taxa för plats i förskola och fritidshem Gäller från den 1 mars 2014 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRSKOLA... 4 ALLMÄNT OM FÖRSKOLA... 4 ALLMÄN FÖRSKOLA... 4 ÖPPETTIDER

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer