Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21)"

Transkript

1 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21) 1. Introduktion Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Du läser just nu föräldrahandboken som är ett informationsdokument för dig som är förälder på Mjärdevi kooperativa förskola. Ansvarig för detta dokument är informationsgruppen. Kontakta dem om det är något du saknar eller tycker bör förtydligas. Uppdateringar förmedlas via e-post och på föreningens hemsida. För att nya familjer ska komma in i verksamheten och finna sig tillrätta har föräldrakooperativet ett system där platschefen informerar den nya familjen. Varje ny familj får hjälp och stöd främst av platschefen, men även av föreningens övriga medlemmar samt kooperativets personal. Tanken är att platschefen ska vara en första kontakt med övriga familjer på förskolan, hjälpa till med praktiska problem och svara på frågor som finns innan man kommit in i verksamheten. Om ni är nya och undrar över något, tveka inte att kontakta platschefen och fråga! Mjärdevi Kooperativa Förskola Föreningens fullständiga namn är Mjärdevi kooperativa förskola ekonomisk förening. Föreningen är ett föräldrakooperativ som driver förskolan Skogsdungen på Storskiftesgatan 133 i Mjärdevi, Linköping. Kooperativet förfogar över två lokaler, den ena på Storskiftesgatan 133 (hemvisten) och den andra på Tegskiftesgatan 11 (aktivitetshuset). Information på webben Den officiella adressen till Mjärdevi kooperativa förskola finns på föreningens hemsida Där finns kontaktuppgifter till föreningen samt aktuell information kring föreningens verksamhet främst riktat till föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet. Kontaktuppgifter På föreningens hemsida finns aktuella uppgifter i form av adresser och telefonnummer. Länken till de interna lösenordsskyddade sidorna är

2 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 2 (21) 2. Organisation Föreningen Föreningen består av dess medlemmar, det vill säga de familjer som har barn på förskolan eller de som har valt att fortsätta vara medlemmar efter att barnet slutat. Varje familj måste betala medlemsavgift som är en engångssumma och återbetalas vid utträde ur föreningen. Ansökan om medlemskap ska ges till föreståndare. Föreningens arbete styrs av dess stadgar som kan hittas i den här föräldrahandboken och på förskolans anslagstavla. Frågor gällande föreningen får man ta med styrelsen och frågor rörande barnverksamheten med föreståndaren. Stadgar Redovisas i separat dokument och finns på hemsidan. Årsstämma Föreningens högsta beslutande organ är dess årsstämma som hålls enligt stadgarna på våren varje år. På årsstämman väljs bland annat föreningens styrelse. Styrelsen Styrelsen ansvarar för att förestå föreningen mellan årsstämmorna. Nuvarande styrelse finns på hemsidan. Föräldramöten Platschefen kallar till föräldramöten. På föräldramötena finns det möjlighet för föräldrarna att diskutera olika ärenden tillsammans och även lämna synpunkter till styrelsen. Det finns utrymme för personalen att lämna synpunkter till föräldragruppen via platschefen. Arbetsgrupperna bemannas och eventuella uppdrag fördelas. Föräldramöte med personalen I början av varje termin (efter terminsplanering) informerar personalen om verksamheten på ett föräldramöte.

3 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 3 (21) Utvecklingssamtal - föräldrasamtal med personalen Varje termin får föräldrarna möjlighet att prata enskilt med personalen om barnet. Personal och föräldrar träffas då efter att personalen gemensamt diskuterat barnet och dess utveckling. Vill du veta mer om dessa samtal får du gärna prata med föreståndaren. Informationsspridning Vid entrén finns en "whiteboardtavla" där det framförs information och förfrågningar från föräldrar till personal och vice versa. Veckans matsedel sitter uppsatt i entréerna. På anslagstavlan sitter stadgarna, protokoll från föräldramöten och arbetslistor. På förskolorna finns "postfack" där information från personalen delas ut. Styrelseutskick och diverse anmälningslistor brukar anslås på ytterdörren eller på anslagstavlan. En stor del av ovanstående information förs ut via e-post. Förbättringsförslag Till styrelsen kan man lämna in frågor, synpunkter eller information. Om det rör personalen bör man lägga det i ett förseglat kuvert och märka kuvertet med Styrelsen så vet styrelsen att ärendet inte ska behandlas vid personalens närvaro.

4 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 4 (21) 3. Föräldrarnas arbetsinsatser Föräldrainsatserna består av flera olika moment: 1. Arbetsinsats i barngrupp eftermiddagspass och planeringseftermiddag 2. Storstädning (2 ggr per år) 3. Trädgårdsvecka under sommarhalvåret 4. Deltagande i arbetsgrupp Det hör dessutom till att man har ett styrelseuppdrag någon gång under tiden man har barn i förskolan. Vi hjälps också alla åt vid större projekt, exempelvis vid renoveringar som tapetsering etc. Arbetsinsatser i barngrupp Arbetet i barngrupp innebär att man som förälder få delta i den dagliga verksamheten; vilket innebär att man både får se hur ens eget barn interagerar med andra och dessutom får en möjlighet att lära känna alla andra barn och föräldrar! För de kontinuerliga eftermiddagspassen och planeringseftermiddagarna skriver varje familj upp sig på listor för de olika momenten. Schemaläggning av arbete i barngrupp sker för ca tre månader i taget. Tiderna för arbetsinsatserna meddelas av listansvarig vid ett så kallat listsläpp. Datum för listsläppet annonseras via e-post och våra informationstavlor vid entréerna. Vid listsläppet släpps ett dokument som visar hur mycket insatser familjen behöver göra för att fullgöra sina åtaganden under listperioden och man har möjlighet att sätta upp sig på tider som passar. Omfattning av de olika arbetsuppgifterna är beroende av antal familjer, insatsen är även baserad på familjens tillsynstid, se nedanstående tabell. Styrelsemedlemmar har 25% reduktion av arbetsinsatsen. Verklig arbetad tid för planeringseftermiddagar och eftermiddagspass stäms av med jämna mellanrum och justeras kommande listperiod. Under en månad har man 6-7 timmar totalt, främst på eftermiddagspass. Tillsynstid/vecka Arbetsinsats* 15tim/vecka 50% 30tim/vecka 75% > 30tim/vecka 100% * Arbetsinsatsen beror av det totala behovet av arbetsinsats delat med antalet familjer. Arbetsinsatsen multipliceras därefter med procentsatsen.

5 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 5 (21) Eftermiddagspass Eftermiddagspasset innebär att föräldrar arbetar på avdelningen i mellan två till tre timmar tills sista barnet har gått, vid ca 17, och dagens sysslor är utförda. Storasyskon får tas med under arbetsinsatsen, vad gäller småsyskon så hör med styrelsen vad som gäller just nu. Syftet med arbetsinsatsen är bl a att ersätta en personal och ingå i ordinarie personallaget. Arbetsuppgifterna kan vara i barngrupp och/eller i kökstjänst. Diskutera era önskemål med personalen. Det finns anslag uppsatt på respektive dagis om de uppgifter som ska utföras under arbetspasset. Planeringseftermiddag Personalen behöver tid att planera verksamheten. Detta sker utan barn, vilket innebär att föräldrar måste hoppa in och jobba. Vid dessa tillfällen arbetar fyra föräldrar. Personalplaneringen sker en eftermiddag jämna veckor klockan till stängningsdags. Rutinerna är som vid eftermiddagspassen. Personalen har även heldagsplanering 2 gånger/termin. Vid dessa tillfällen har vi ibland öppet och ibland stängt. Kvarvarande arbetsinsats vid uppsägning av medlemskap En familj som lämnar MKF utan att ha fullgjort sin arbetsplikt, d v s står i tidsskuld till MKF, skall under kommande listperiod arbeta av denna tidsskuld. Om detta inte är möjligt debiteras en avgift på 150 SEK/h. En familj står i tidsskuld till MKF om familjen inte har arbetat det antal arbetspass man blivit ålagd av listansvarig att göra. Storstädning Vi har storstädning höst och vår då alla föräldrar deltar. Undantag är de föräldrar som vid städtillfället har ett styrelseuppdrag. Datum för städningen beslutas på ett föräldramöte. Trädgårdsvecka Trädgårdsvecka innebär att man antecknar sig för en sommarvecka då man sköter gräsklippning och eventuell vattning på dagiset. Arbetsgrupper Alla familjer ska vara verksamma i en arbetsgrupp utom de som innehar en plats i styrelsen. De arbetsgrupper som finns är följande med en beskrivning av ansvarsområden:

6 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 6 (21) Listansvarig Fördela arbetsinsatserna mellan föräldrarna. Fixa nya listor. Följa upp arbetsinsatserna. Städansvarig Ansvara för kvalitetskontrollen av städningen i samråd med personalen. Utarbeta nya städrutiner vid behov. Organisera storstädningar som bl a innehåller: o Rengöra värmeväxlare i ventilationsskåpet sommar/vinter. o Byta tvätta nya gardiner vid behov. o Tvätta utklädningskläder, överdrag till kuddar, dynor och soffor. o Diska leksaker, för hand eller i diskmaskin (använd tvättpåse). Ansvara för eftermiddagsrutinerna. Köpa in och underhålla städmaterial. OBS! Miljövänliga rengöringsmedel. Ansvara för ordningen i städskrubben. Fadderfamilj (finns för tillfället inte, sköts av platschefen) Ansvara för att nya familjer mottages på ett trevligt sätt. Informera nya familjer om innehållet i denna skrift. Infogruppen Ansvarar för att uppdatera hemsidan. Planerar och utför marknadsföring av förskolan. Ansvarar för föräldrahandboken. Utegruppen Sköta det allmänna underhållet av utemiljön. Initiera och samordna större projekt utomhus. Köpa in och underhålla trädgårdsredskap. Klippa häck och fruktträd. Olja utemöbler och sandlådekanten varje år. Måla lekstugan vid behov. Fylla på sand i sandlådan vid behov. Städa och hålla ordning i förråden på baksidan och framsidan. Byta lampor i belysningen utomhus vid behov. Göra en gräsklippnings- och vattningslista för sommaren.

7 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 7 (21) Innegruppen Sköta det allmänna underhållet av lokalerna och inventarierna. Utföra diverse småreparationer på uppdrag av platschefen eller personalen. Initiera och samordna större renoveringsprojekt. Byta lampor inomhus vid behov. Sköta diverse inköp i samråd med platschefen. Ekogrupp (Kompost- och miljöansvarig) Plantera om krukväxter varje år. Köpa in och plantera nya växter utomhus. Köpa in nya krukväxter vid behov. Ordna med växter i balkonglådor med krukor utomhus. Sköta om komposten, d v s se till den varje vecka, samt tömma den vid behov. Se till att miljöfarligt avfall tas om hand på rätt sätt. Informera föräldrar och personal om vårt miljöarbete.

8 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 8 (21) 4. Tillsynstider När får jag ha barn i förskolan Enligt stadgarna följer vi kommunens regler och riktlinjer gällande barnomsorg och tillsynstid. När man är ledig från sitt arbete eller sina studier har man inte rätt till barnomsorg. Det gäller även om det bara är den ena föräldern som är ledig och även om det bara gäller en del av arbetsdagen. När man som vårdnadshavare är sjukskriven eller vid havandeskapspenning behåller man sin rätt till barnomsorg. Arbetslösa och föräldralediga har möjlighet att få tillsynstid 15 timmar per vecka, enligt kommunens regler. Barnet får frukost och mellanmål om tillsynstiden är lagd över dessa måltider. Barnet kan få lunch om tillsynstiden är minst fyra timmar den aktuella dagen. Föräldrarna kommer överens med personalen om fördelning av tillsynstiden utifrån verksamhetens funktion. Vid betalning enligt maxtaxa följer MKF kommunens regler vad gäller tillsynstider. Om man arbetar skift har man rätt till 15 tim/ vecka för kontinuitetens skull. Kategorier av tillsynstider Barnens tillsynstider utgår från föräldrarnas arbetstider + restid. Kategori Tillsynstid 15h Max 15 timmar (exempelvis föräldraledig, arbetslös) 30 h Max 30 timmar 40 h Max 40 timmar > 40 h Över 40 timmar Förändring av tillsynskategori Förändring av tillsynsbehov som påverkar vilken kategori barnet/barnen tillhör anmäls till föreståndare på avsedd blankett minst en månad innan ändring av schemat träder i kraft. Barn till arbetssökande har rätt att gå upp i tid med kortare varsel om föräldern får arbete. Om familjen har ett oregelbundet schema gäller att tillsynstiden ska motsvara ett månadsgenomsnitt. Barn med ett tillsynsbehov motsvarande 35 timmar ena veckan och 24 timmar veckan därpå hamnar då som exempel i kategorin 30 h. Motsvarande gäller dock inte om barnet varit sjukt eller av andra skäl inte utnyttjat tillsynstiden.

9 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 9 (21) Tillfällig ändring av tillsynstider Personalens arbetstidsschema utgår från barnens vistelsetider. Då barn behöver tillfällig ändring av schema, d v s total tillsynstid ändras ej anmäls detta på särskild blankett och lämnas till personalen senast torsdag veckan före. Har man olika schema varje vecka ska man lämna in sina tider senast torsdag veckan före. Tillfälliga ändringar som anmäls efter torsdagen eller under den aktuella veckan kan nekas av personalen. Allmän förskola för barn 4-5 år Enligt kommunens regler och riktlinjer erbjuds barn från augusti det år de fyller 4 år kostnadsfri omsorg 3 timmar per dag under grundskolans terminstid (alltså inte under grundskolans lov). Denna typ av barnomsorg erbjuds även barn utan tillsynsbehov. (Man har dock rätt till avgiftsreduceringen på 300 kr/månad from augusti det år barnet fyller 4 år även om man inte väljer ovanstående typ av barnomsorg.) Uppsägning av barnomsorgsplats Uppsägning av barnomsorgsplats ska anmälas på särskild blankett och lämnas till personalen minst två månader före barnets sista dag på förskolan. För barn som börjar i förskoleklass sker detta automatiskt.

10 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 10 (21) 4. Avgifter och ekonomi MKF bestämmer själva månadsavgiften så länge den inte överstiger kommunens maximala månadsavgift 1260 kr (per ). En stor skillnad är att kommunen tar ut samma avgift oberoende av tillsynstid och att MKF inte tar ut en avgift för juli månad till skillnad från kommunen (gäller ej MKF-familjer som betalar enligt maxtaxeregler). För ett barn med tillsynstid 30 h är den årliga avgiften därmed kr lägre än kommunens avgifter. Medlemsavgift Förutom månadsavgift måste familjen vara medlem i föreningen, vilket man blir genom att betala in medlemsavgiften, 500 kronor, på bankgiro Medlemsavgiften återbetalas senast vid nästkommande årsskifte sedan familjen begärt utträde ur föreningen och angivet till vilken bank och till vilket konto som beloppet skall återbetalas till. Månadsavgift MKF tillämpar differentierade avgifter och arbetsinsatser. I tabellerna nedan ses aktuella månadsavgifter beroende på barnets ålder, tillsynstid och om familjen har ett eller flera barn på MKF. Som 1:a barn räknas alltid det yngsta barnet i familjen. Barn 1-3 år (fram till juni det år barnet fyller fyra år) Tillsynstid/vecka 1:a barn 2:a barn 3:e barn <15 timmar 700 kr 600 kr 400 kr <30 timmar 900 kr 700 kr 400 kr <40 timmar 1100 kr 800 kr 420 kr >40 timmar 1260 kr 840 kr 420 kr Maxtaxa, dvs max % av familjens bruttoinkomst 1 3% 2% 1% Barn 4-5 år (från augusti det år barnet fyller fyra år) Tillsynstid/vecka 1:a barn 2:a barn 3:e barn <15 timmar 400 kr 300 kr 100 kr <30 timmar 600 kr 400 kr 100 kr <40 timmar 800 kr 500 kr 120 kr >40 timmar 960 kr 540 kr 120 kr Maxtaxa, dvs. max % av familjens bruttoinkomst 2 3% 2% 1% Juli månad är avgiftsfri förutom för de familjer där maxtaxa tillämpas (då istället kommunens regler gäller). 1 Enligt gällande regler om maxtaxa för barnomsorg inom Linköpings kommun 2 Enligt gällande regler om maxtaxa för barnomsorg inom Linköpings kommun

11 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 11 (21) I enlighet med kommunala regler är föräldraavgiften för barn som är 4-5 år och går på dagis 15 h/vecka på grund av föräldraledighet eller arbetslöshet reducerad till 17% av heltidstaxan enligt nedan: Barn 1: 214 kr/månad 1260 * 17% Barn 2: 143 kr/månad 840 * 17% Barn 3: 71 kr/månad 420 * 17% Maxtaxa Föräldrar kan betala maxtaxa, d v s 3% av familjens bruttoinkomst om den summan är lägre än MKF:s månadsavgift. Vid maxtaxa följer MKF kommunens regler. Observera att detta innebär restriktioner i när barnet får gå på förskolan, t ex ej på höstlov. Avgift betalas också för juli månad. När maxtaxa ska tillämpas ska inkomstuppgifter lämnas till ekonomisansvarig i föreningen. För definition av familjens bruttoinkomst och övriga regler för maxtaxa, se dokumentet Riktlinjer Köregler Avgifter april 2009.pdf på Linköpings kommuns hemsida (under Barnomsorg). Betalning Månadsavgiften betalas i förväg utan anmodan på MKF:s bankgiro Var vänlig ange namn, tilllsynstid och vilken månad/period betalningen avser. Exempel: Kalle Eriksson, tim, okt Avgift vid inskolning och avslut Vid inskolning i förskolan erläggs månadsavgift under den tid som inskolningen pågår. Om ett barn påbörjar inskolningen före den 15:e i en månad baseras månadsavgiften på hur stor del av månaden som barnet gått. T ex om ett barn börjar inskolning 7 augusti blir avgiften 24/31 x hel månadsavgift. Barn som börjar senare än den 15:e i en månad erlägger full månadsavgift, detta eftersom vi inte får kommunbidrag om barn börjar efter den 15:e i månaden. När barnet slutar i förskolan erläggs en hel månadsavgift för den sista månaden oavsett slutdatum. Ersättning för utlägg Om förälder har gjort utlägg för MKF:s räkning ska kvitto lämnas till ekonomiansvarig, tillsammans med uppgift om vem som gjort utlägget, bank och kontonummer dit ersättningen ska utbetalas.

12 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 12 (21) Gruppernas arbete budget etc För planerade inköp som beräknas överstiga kr ska budget lämnas till styrelsen för godkännande innan inköpen görs.

13 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 13 (21) 5. Praktisk verksamhetsinformation Veckoupplägg Förskolan arbetar i enlighet med nationella och kommunala styrdokument och har en egen arbetsplan utarbetad. Arbetsplanen återfinns på vår hemsida. Dessa visioner genomsyrar förskolan och realiseras bl a i verksamhetens veckoaktiviteter. Måndag: Sång-, musik- och lekdag för hela barngruppen. Tisdag: Skapandedag främst för de mindre barnen + möjlighet att bedriva verksamhet för del av barngruppen i aktivitetshuset. Onsdag: Skogs-/naturdag för 4/5-årsgruppen och de mindre barnen. Skicka med barnet ätvänlig frukt med hänsyn till väder. Torsdag: Språkupptäckardag för 4/5-årsgruppen. Vi fantiserar och bygger sagor och berättelser. Fri eller styrd lek ute för de mindre barnen. Fredag: Önskedag med förslag från "Veckans barn". Fredagskul för hela barngruppen. Det finns dock även rum för flexibilitet och individuella mål i verksamheten. Någon gång under året får varje barn möjlighet att vara veckans barn. Under den vecka sätts lite extra strålkastarljus på henne/honom. Hon/han får exempelvis välja aktivitet för en av veckans dagar, välja maträtt till en av veckans luncher och få förtur till alla "turas-om-moment" som t ex bjuda på frukten vid förmiddagssamling, köra matvagnen och bestämma turordning när alla ska gå till lunchbordet. "Veckans-barn"-rutinen är ett populärt inslag bland barnen, och en metod för oss att synliggöra gruppens individer. Dagsupplägg Skogsdungen öppnar normalt : Frukost 9:30-12:15 Musiksamling med frukt, aktivitet + utevistelse 12.15: Lunch : Vila + sagoläsning : Fri eller styrd lek. Ofta utomhus : Mellanmål Fri lek samt hemgång fram till ungefär 17 då Skogsdungen stänger. Föräldrainsatser I vår verksamhet är föräldradeltagandet ett viktigt inslag för att ge barnen rikligt med vuxna förebilder. Föräldrainsatsen på eftermiddagspassen börjar Vid planeringseftermiddag Kontrollera noga vad ni ska göra under er föräldrainsats, t.ex. hänga upp handdukar, desinficera skötunderlag och ställa upp dem, plocka ur diskmaskin och torkskåp.

14 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 14 (21) Lägg leksaker på rätt plats! Lådorna ska vara uppmärkta. Under föräldrainsatsen delar de som arbetar på alla göromål; diskar, läser saga, tar upp barn som sovit, byter blöjor etc. När barnen plockar ner saker från hyllorna, ska de städa upp efter sig. Undvik att prata i mobiltelefon under arbetstid. Kom ihåg att stänga fönster och låsa dörrar samt ta in vagnarna och leksaker! Säkerhetsåtgärder på Skogsdungen (Denna lista sitter vid telefonen i stora rummet) Man ska veta hur många barn som är på förskolan (även när vi är inne och leker). Räkna alltid barnen vid utgång även när vi är på baksidan. De barn som går ut först ska vänta under skärmtaket tills någon vuxen kommit ut. Räkna alltid barnen vid ingång, kolla ett extra varv så att alla är med in. Personalen som går in sist ansvarar för att alla kommer in. Utanför grindarna ska barnen ha sina västar på sig under skogsutflykter, samt hålla varandra i handen när behov finns vid trafikerade platser. Barnen samlas längs garageväggen innan utflykt. Under promenaderna ska en vuxen gå först och en gå sist i ledet. Räkna barnen med jämna mellanrum. Räkna alla barn vid måltiderna. Viktigt att både föräldrar och personal upplyser varandra vad man gör och vem som har koll på vad. Föräldrar säg alltid till när ni har hämtat barnen. Personalen som går till halv 5 ansvarar för att pricka av barnen som går hem. EM-förälder tar över efter halv 5. Vid olycksfall efter Ring de personer som finns på listan vid telefonen i stora rummet. Hämtning och lämning Ring om ni är försenade till lämning, hämtning eller föräldrainsats! Tel: Ring innan frukost om barnen är sjuka. Meddela återkomst senast samma dag, helst dagen innan p.g.a. matplaneringen samt om vi behöver tillsätta vikarie för någon personals frånvaro. Meddela personalen om någon annan än föräldrarna hämtar/lämnar barnet/barnen på förskolan. Personalen fyller i barnens tider på schemat. Informera personalen vid ändringar. Anmälan om permanent ändrat tillsynsbehov ska ske minst en månad innan det datum då förändringen ska gälla. Torsdagen veckan innan vill vi veta tillfälliga förändringar hämtningen är viktig att passa så att föräldern inte blir ensam med för många barn.

15 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 15 (21) Kläder/Extrakläder Varje barn har ett eget fack i hallen, där det finns en låda för t.ex. extrakläder som föräldrarna själva får fylla på efter behov. Det underlättar för personal och arbetande föräldrar om kläderna är namnmärkta. Särskilt vintertid blir det annars många vilsna vantpar och extratröjor. Om barnet blivit av med något klädesplagg kan det vara värt att ta sig en titt i lådan med omärkta kläder i tvättstugan. I tvättstugan har varje barn också en krok för regnkläder och stövlar. Regnkläder och stövlar ska vara namnmärkta och det är lämpligt att varje höst och vår se över så att kläderna fortfarande passar på barnet. Blöjor Blöjbarnen har trådkorgar för blöjor på småbarnstoaletten där föräldrarna själva får se till att det är påfyllt. Leksaker i förskolan Egna leksaker är inte tillåtet att ta med till förskolan. Snuttefilt och gosedjur för de barn som vill ha det under eftermiddagssömn är okej. Allergi Det är viktigt som förälder att informera personalen om barnet har någon typ av allergi. Eventuell medicin och beskrivning ska då finnas i barnets fack. Föräldern ansvarar för att se till att medicin finns. Nyckel En nyckel per familj till hemvisten kvitteras ut hos platschef när barnet börjar på förskolan. Förråd och soprum På hemvisten och aktivitetshusets baksida finns två små förråd för trädgårdsredskap o dyl och för uteleksaker. Lokalernas portnycklar går till förrådsdörrarna. På framsidorna finns ett större förråd där bl a barnvagnar förvaras. Det finns en nyckel på förskolan till det stora förrådet och till soprummet.

16 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 16 (21) 6. Att läsa inför arbete på planeringseftermiddag När alla föräldrar har kommit ska en i personalen ha ett kort överlämningsmöte och berätta om det varit något speciellt under dagen, vilka som ska sova osv. Sedan har varje förälder olika sysslor: En tar disken i köket. Prata med Mia om vad som ska göras med matrester eller nybakt bröd som ligger framme. Du ansvarar även för mellanmålet som ska serveras ca 14:45, och diskar efteråt. En söver barn utomhus. Du har huvudansvaret för att barnens sovtider följs (de sitter på anslagstavlan i matrummet). Anteckna sovtiderna på tavlan i matrummet. En läser för alla vakna barn. En får hjälpa till där det behövs. T ex får du söva barn i vagn. Annars delar man de vakna barnen i två grupper efter ålder och läser för varsin. Behövs inte detta så torkar du borden. Den som är först klar med sin syssla torkar av borden. Alla föräldrar hjälps åt att kontrollera så att barnen får nya blöjor någon gång på eftermiddagen. Påminn mellanbarnen om att gå på pottan eller toaletten. Läs gärna de säkerhetsåtgärder som finns uppsatt vid telefonen i matrummet, så att du vet vad som gäller. Sprid ut er så att det finns en förälder i de rum där barnen befinner sig. Särskilt i Kuddis är det viktigt att någon vuxen är med. Telefonen svarar i första hand personalen i under planeringen, under förutsättning att de är på plats. Utöver detta bestämmer ni själva vilka aktiviteter eftermiddagen ska innehålla, eller om ni ska vara ute eller inne.

17 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 17 (21) 7. Regler vid sjukdom Vad gäller när barnet är sjukt? Hur länge ska det stanna hemma för att minska spridningsrisken bland barnen? Denna lilla sammanställning ska vara en handledning om man blir osäker vad som gäller. Diarré/kräkningar Hemma? Barnet kan återgå till dagis när det ätit och inte kräkts eller haft diaréer på 48 timmar. Om en familjemedlem är sjuk gäller samma regel, barnet är hemma under sjukdomen tills det att den sjuke ätit och inte haft diarré/kräkts på 48 timmar. Vid kräksjuka är barnet smittbärare 2-3 dagar efter det att tillfrisknande skett och ska vara hemma. Vinterkräksjuka orsakas ofta av Norwalk virus som sprider sig innan man får symptom. Smittan trivs på ytor i fuktig miljö. Kan spridas som luftburen smitta. Förloppet på sjukdomen är tämligen snabbt, ofta över på ca 60 timmar, från smittotillfälle tills det att du känner dig frisk. Skiljer sig från vanlig magsjuka som ofta håller i sig med kräkningar och diarré i 3-4 dagar. Mag- tarm sjukdomar är oerhört smittsamma och det som möjligen kan hjälpa är extra noggrann hygien både vid hantering av mat men främst på toaletterna/skötborden. Feber Hemma? 1 feberfri dag. Barnet ska orka delta i verksamheten. Förkylning Hemma? Om barnet har feber ska det vara hemma en feberfri dag. Annars ska allmäntillståndet avgöra. Barnet ska orka delta i verksamheten både ute och inne. Om det finns tveksamheter på morgonen och barnet kommer till dagis men blir krassligare under dagen ringer personalen till föräldrarna. Smittar genom luften och via kontakt. Halsont Hemma? Barnets allmäntillstånd avgör. Om barnet har drabbats av en streptokock infektion ska barnet vara hemma 2 dagar med påbörjad antibiotikabehandling

18 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 18 (21) Höstblåsor (hand-fot-mun sjuka) Hemma? Barnets allmäntillstånd avgör om barnet ska vara hemma. En virussjukdom som inte tillhör de mest smittsamma. Barnet kan få feber och illamående. Blåsor i munnen och på händer och fötter, som kan vara besvärliga. Försvinner i regel på 7-9 dagar. Livslång immunitet. Huvudlöss Hemma? Om man upptäcker att barnet har löss finns ett särskilt schampo att tvätta med. Barnet ska vara hemma till och med att den första schamponeringen och luskamningen skett. När man tvättat med schampo och vidtagit de åtgärder som behövs vad gäller tvätt av sängkläder, gosedjur, filtar etc. finns ingen anledning för barnet att vara hemma. Behandlingen upprepas beroende på preparat efter ca. 2 veckor. Löss är lättast att upptäcka om man kammar sig över ett vitt papper eller en spegel, då de faller ner som svarta prickar. Ägg och gnetter sitter fast på hårstråna, ofta längst ner mot hårbotten. Dessa kan man få bort genom att luskamma. Risken att smittas är störst om man har direkt kontakt huvud mot huvud i 1 minut eller längre, men det är onödigt att barnen lånar mössor, kammar etc. av varandra eftersom det kan spridas även den vägen. Löss kan varken flyga eller hoppa och lämnar inte gärna värmen på huvudet, de kan således inte överleva särskilt länge utanför huvudet. Om man upptäcker löss i familjen ska alla undersökas med luskam, men bara den som är smittad ska behandlas annars kan lösen bli resistenta mot lusschampot. Springmask (mask i magen) Hemma? Nej, inte efter behandling Springmask behandlas med medicin från apoteket. Bara det barn som har synliga maskar/ägg ska behandlas. Äggen kan förbli smittsamma i flera veckor i sängkläder, textilier och damm, varför en ordentlig sanering är berättigad både hemma och på dagis. Halsfluss/scharlakans feber Hemma? 2 dagar med antibiotika och barnet ska vara så piggt att det orkar med att vara på dagis och delta i verksamheten. Barnet bedöms inte smitta efter 2 dagar med penicillin. Feber, halsont och rödprickiga utslag på armar, ben och bål är vanligt. Barnet har ofta smultrontunga (röd tunga med vita prickar). Streptokock infektion som är mycket smittsam, smittar genom droppsmitta (nysningar/snuva), direkt kontakt eller genom kontakt med föremål som den smittade t.ex. sugit på.

19 Föräldrahandboken , Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 19 (21) Svinkoppor (impetigo) Hemma? Ja. När såren har läkt kan barnet återgå till dagis Streptokocker/stafylokocker orsakar sjukdomen som är mycket smittsam och sprids vid direkt kontakt. Barnet smittar till såren/blåsorna är läkta. Små sår eller prickar som utvecklas till blåsor (liknar en finne) som spricker och varar, för att sedan bilda en sårskorpa. Vattkoppor (vattenkoppor) Hemma? Ja, tills kopporna torkat, sedan avgör allmän tillståndet. Stor smittorisk. Smittar genom luftburen droppsmitta. Små vätskefyllda blåsor som sprids över kroppen börjar ofta i hårbotten (typiskt för vattkoppor), sedan bålen och när kopporna kommer på händer och fötter brukar det vara på sluttampen. Ögoninflammation Hemma? Ja, om ögat är varigt och svullet och svårt att få upp utan att blöta det. Eftersom det finns olika typer av ögoninfektioner och det kan vara svårt att veta vad det är, så bestämdes det på föräldramötet att barnet ska vara hemma. De smittsamma varianterna smittar mycket lätt när barnen kliar och sedan tar på saker/andra barn. Öroninflammation Hemma? Eftersom öroninflammation inte smittar som regel så kan barnet vara i förskolan så fort allmäntillståndet tillåter. Fakta: Smitta i förskolan, Socialstyrelsen, Apotekets information om huvudlöss När barnen blir sjuka, Viveka Holmertz, 2002 Landstingets sjukvårdsupplysning Skolsköterska Eva Nordin, Norrköping Det är önskvärt men absolut ej nödvändigt att meddela personalen när barnet insjuknat i kraftigt smittsam sjukdom. Detta för att underlätta för andra barn som insjuknar så de snabbt kan få rätt diagnos.

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Innehåll 1. Introduktion...1 Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola... 1 Mjärdevi Kooperativa Förskola...

Läs mer

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30.

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30. Föräldrainformation Läsåret 2014-2015 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Natasa Bojić har skrivit och ritat. Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan...

Läs mer

Välkommen till Sture!

Välkommen till Sture! Välkommen till Sture! En föräldrakooperativ förskola i Örby Föräldrakooperativet Sture Lästringevägen 16, 125 42 ÄLVSJÖ Tfn: 08-749 50 65 Org.nr: 716421-1687 e-post: info@sturedagis.nu www.sturedagis.nu

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Förskolan har en sjukdomspolicy som vilar på rekommendationer från sjukvården. Då man får plats på någon av våra förskolor så förbinder man sig att följa våra regler

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11 Välkommen till Dahlgårdens förskola 2015/2016 Senast ändrad: 2015-06-11 1 TELEFONLISTA Dahlgården 0733-13 55 64 Emelie Nilsson Förskolechef 13 45 41 Cissi Nilsson Exp. 13 42 26 0733-134226 13 42 27 0733-134227

Läs mer

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Välkomna till Lilla Fågel Förskolor. Vi vill med detta inskolningsprogram ge dig som förälder information om förskolan och hur vi arbetar på Lilla Fågel Förskolor.

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för att förebygga smittspridning 2 Allmänt om infektioner.. 3 Vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom (i bokstavsordning). 4 Barnhälsovården

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer