LUNDS KOMMUN Servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KOMMUN Servicenämnden"

Transkript

1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 A, Lund kl Ordförande Jan B Tullberg (M) Vice ordförande Karl Branzén (FP) 2:e vice ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP) Ledamöter Rikard Anehus (M) Gert Andersson (C) Per Olsson (S) Ann-Christine Salomonsson (S) Nita Lorimer (V) Tjänstgörande ersättare Ersättare Ingvar Hansson (C) ersättare för Zoltan Wagner (KD) Johnny Mårtensson (M) Carl Ling (M) Niklas Grönberg (S) Danuta Nilsson (S) Anders Hansson (S) Monika Ekström (MP) Övriga närvarande Övriga närvarande se sid 2 Justerare Nita Lorimer som ersättare Johan Lambreus Mattsson Paragrafer Plats/tid för justering Serviceförvaltningen, Kiliansgatan 12, Lund 2 maj 2011 kl 1000 Underskrifter Sekreterare.. Ulla Bladh Ordförande Justerare.. Jan B Tullberg.. Nita Lorimer LUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ, Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tages ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Serviceförvaltningen, Kiliansgatan 12, Lund.. Ulla Bladh

2 2 Tjänstemän Per-Olof Järvegren, servicedirektör Ulla Bladh, nämndsekreterare Roland Lindqvist, ekonomichef Pär G Lilja, entreprenadchef Anders Eson Welin, projektchef

3 3 35 Fastställande av dagordning s beslut att fastställa upprättad dagordning

4 4 36 Prognos 1 år 2011 för serviceförvaltningen Dnr SN 2011/0039 Vid tre tillfällen per år skall kommunens förvaltningar överlämna en helårsprognos till kommunstyrelsen. Prognos 1 behandlas i kommunstyrelsen Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut att godkänna serviceförvaltningens förslag till prognos 1, 2011 att överlämna prognos 1 till kommunstyrelsen Kommunkontoret Lundafastigheter Markentreprenad Måltidsservice Roland Lindqvist, ekonomichef

5 5 37 Serviceförvaltningens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget 2012 Dnr SN 2011/0028 Förvaltningen når i sitt förslag under EVP perioden upp till ställt resultatkrav för EVP Serviceförvaltningens förslag daterat till ekonomi- och verksamhetsplan EVP med budget 2012 Yrkande 1 Johan Lambreus Mattsson (MP) och Nita Lorimer (V) yrkar på 90 Mkr i underhåll för Karl Branzén (FP) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkande nr 1 och finner att servicenämnden beslutar i enlighet med Karl Branzéns (FP) yrkande. Omröstning begärs. godkänner omröstning med handuppräckning. Bifall till Karl Branzéns yrkande: Karl Branzén (FP), Rikard Anehus (M), Gert Andersson (C), Ingvar Hansson (C), JanB Tullberg (M) Bifall till Nita Lorimers yrkande: Nita Lorimer (V), Johan Lambreus Mattsson (MP), Per Olsson (S), Ann-Christine Salomonsson (S) Ordföranden finner att nämnden beslutar bifall till Karl Branzéns yrkande Yrkande 2 Karl Branzén (FP) yrkar ändring på texten i förvaltningens skrivelse Ekonomi- och verksamhetsplan, EVP med budget 2012 sid 1, stycke 3 andra meningen där texten lyder Den beslutade underhållsnivån är ohållbar. Eftersatt underhåll kan leda till betydande problem för verksamheten. ändras till

6 6 Om nuvarande underhållsnivå bibehålles accepteras ett eftersatt underhåll som kan leda till betydande problem för verksamheten. Nita Lorimer (V), Per Olsson (S) och Johan Lambreus Mattsson (MP) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkande nr 2 och finner att servicenämnden beslutar i enlighet med Karl Branzéns (FP) yrkande. Omröstning begärs. godkänner omröstning med handuppräckning. Bifall till Karl Branzéns yrkande: Karl Branzén (FP), Rikard Anehus (M), Gert Andersson (C), Ingvar Hansson (C), JanB Tullberg (M) Bifall till Nita Lorimers yrkande: Nita Lorimer (V), Johan Lambreus Mattsson (MP), Per Olsson (S), Ann-Christine Salomonsson (S) Ordföranden finner att nämnden beslutar bifall till Karl Branzéns yrkande. s beslut att anta förvaltningens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för med budget 2012 med textändring enligt yrkande 2 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen Nita Lorimer (V), Johan Lambreus Mattsson (MP), Per Olsson (S) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 37a Anders Hansson (S) anhöll om att till protokollet få anteckna att han ställer sig bakom reservationen Bilaga: Reservation Kommunstyrelsen Lundafastigheter Markentreprenad Måltidsservice Roland Lindqvist, ekonomichef

7 7

8 8 38 Investeringsprognos 1, 2011 Dnr SN 2011/0040 Serviceförvaltningen redovisar investeringsprognos vid de tre aktuella prognostillfällena enligt beslutade riktlinjer för ledning och styrning i Lunds kommun. Grundat på prognosgenomgången gör förvaltningen bedömningen att investeringarna 2011 bör kunna inrymmas inom den beslutade investeringsramen. Serviceförvaltningens skrivelse s beslut att godkänna prognosen och överlämna densamma till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Lundafastigheter Markentreprenad Måltidsservice Roland Lindqvist, ekonomichef

9 9 39 Yttrande över detaljplan (Samråd) för Arkivet 1 och 4 i Lund, Lunds kommun Arkivgatan, PÄ 16/2010a Dnr SN 2011/0030 Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ett nytt studentbostadshus på Arkivet 1, och bygga om befintliga byggnader inom Arkivet 1 till studentbostäder och lokaler för studentverksamheter. Inom Arkivet 4 är syftet att pröva lämpligheten att bygga nya trygghetsbostäder med tillhörande service och att bygga om befintliga Brunnsbo till trygghetsboende. Stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan (SAMRÅD) för Arkivet 1 och 4 i Lund, Lunds kommun upprättad Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkande Nita Lorimer (V), Johan Lambreus Mattsson (MP) yrkar på ett tilläggsyrkande att servicenämnden avger som sitt yttrande att byggnadsnämnden i sin fortsatta planering beaktar möjligheten att använda byggnaderna på Arkivet 1 för Spykens behov. Karl Branzén (FP) yrkar avslag på yrkandet och bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att servicenämnden beslutar enligt Karl Branzéns (FP) yrkande beslutar att som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret översända serviceförvaltningens skrivelse och åberopa det i skrivelsen anförda Nia Lorimer (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet Bilaga: Reservation Stadsbyggnadskontoret Per Dahlgren, handläggare

10 10

11 11 40 Yttrande över förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP med utblick mot 2016, Dnr TN 2011/0073 Dnr SN 2011/0029 Programförslaget omfattar i huvudsak förslag till mark för bostadsförsörjning och för verksamheter. Med verksamheter avses mark för industri- och kontor. I begreppet bostadsförsörjning inkluderas särskilda boendeformer, studentoch institutionsboende. Tekniska förvaltningens remisskrivelse Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP med utblick mot 2016 daterad Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut att som sitt yttrande över förslag till MBP översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse till tekniska förvaltningen Tekniska nämnden Per Dahlgren, handläggare

12 12 41 Yttrande över detaljplan (Program) för Galgevången 2:10 i Lund, Lunds kommun Dag Hammarskölds väg PÄ 28/2008 Dnr SN 2011/0031 Programmet till detaljplan för Galgevången 2:10 syftar till att klarlägga om det finns möjlighet att skapa en tomt för bostadsbebyggelse inom programområdet som idag utgör parkmark. Stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan (PROGRAM) för Galgevången 2:10 upprättad Denna tjänsteskrivelse beslutar att som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse och åberopa det i skrivelsen anförda Byggnadsnämnden Per Dahlgren, handläggare

13 13 42 Samråd förslag till åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) Dnr SF 2001/0016 Tekniska förvaltningen har översänt förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) , för serviceförvaltningens yttrande. Programmet är operativt till sin karaktär och omfattar en treårsperiod. Tekniska förvaltningens förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) daterad Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse beslutar att som sitt yttrande över Samråd- förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse till tekniska förvaltningen Tekniska nämnden Per Dahlgren, handläggare

14 14 43 Förteckning över fastigheter utan kommunal verksamhet, förvaltade av serviceförvaltningen Serviceförvaltningen och tidigare fastighetskontoret har de senaste decennierna avyttrat en mängd fastigheter som inte haft kommunal verksamhet eller som i övrigt förvärvats för framtida gaturegleringar m.m. men som inte blivit genomförda, eller fått andra sträckningar. Även äldreboenden har överlåtits genom försäljning till Lunds kommunala fastighets AB (LKF). De f.d. barnrikehusen på öster, norr och väster har successivt avyttrats genom passiv försäljning när hyresgästen avflyttat. Det har även förekommit värdering av dessa hus, när hyresgästen önskat förvärva sin hyresrätt. Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Förteckning på fastigheter utan kommunal verksamhet, Bil. 1 Yrkande Nita Lorimer (V) och Per Olsson (S) yrkar på återremiss av ärendet. s beslut att återremittera ärendet till serviceförvaltningen för komplettering Serviceförvaltningen Per-Olof Järvegren, servicedirektör Per Dahlgren, handläggare

15 15 44 Yttrande över kommunens rapport: Nämndernas arbete med den goda arbetsplatsen Kommunrevisionen har genomfört en granskning av nämndernas arbete med den goda arbetsplatsen. Servvicenämnden instämmer i sitt yttrande i rapportens bedömning. Kommunrevisionen skrivelse med pwc-rapporten Granskning av nämndernas arbete med den goda arbetsplatsen januari 2011 Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkande Gert Andersson (C) och Johan Lambreus Mattson (MP) yrkar att delegera till servicenämndens arbetsutskott att besluta i ärendet s beslut att delegera till arbetsutskottet att svara kommunrevisionen s arbetsutskott Per-Olof Järvegren, servicedirektör Camilla Holmquist, PA-konsult

16 16 45 Förlängd tid för att ange klimatmål för serviceförvaltningen Dnr SF 2010/0011 Kommunfullmäktige har beslutat om nya klimatmål för Lunds kommun. Förvaltningar har fått i uppdrag att besluta om klimatmål under maj Med tanke på uppgiftens omfattning och att det tar tid att definiera utgångsläget begär serviceförvaltningen att få förlängd tid i ärendet. Kommunfullmäktiges beslut om Nya klimatmål för Lund Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut att hos kommunstyrelsen begära ytterligare tid för att besluta om klimatmål enligt serviceförvaltningens förslag ovan Kommunstyrelsen Per-Olof Järvegren, servicedirektör Ann Pivén, miljösamordnare

17 17 46 Uppdatering av miljöpolicy Dnr SN 2011/0046 Uppdatering av miljöpolicyn så den är relevant för verksamheten och dess miljöpåverkan Krav på miljöledningssystem i Lunds kommun ( ) Uppdatering av miljöpolicy ( miljöledningsrutin 7 ver 1.1) Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut att godkänna uppdateringen av miljöpolicyn Per-Olof Järvegren, servicedirektör Ann Pivén, miljösamordnare

18 18 47 Friskvårdsbidrag Dnr SN 2011/0038 Serviceförvaltningen har upprättat förslag till nivå på det årliga friskvårdsbidraget till medarbetare inom serviceförvaltningen, där bidragsnivån gäller från och med Kommunstyrelsen (KS) har fattat beslut om att möjligheten till friskvård på arbetstid tas bort och att ett årligt friskvårdsbidrag i intervallet kronor upp till kronor, beroende på förvaltning, införs under I ambitionen ligger att likrikta friskvårdsbidrag mellan kommunens förvaltningar. I kommunstyrelsens beslut ingår, att respektive nämnd årligen ska fatta beslut om friskvårdsbidragets beloppsnivå. Serviceförvaltningen föreslår att friskvårdsbidragets storlek år 2011 ska uppgå till kronor vilket är samma nivå som kommunkontoret har för friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget riktar sig till tillsvidareanställda medarbetare samt visstidsanställda med en anställningstid över sex månader. Deltidsanställda erbjuds samma ersättning som heltidsanställda, som ett led i förvaltningens strävan om en god personalpolitik. Föräldralediga och sjukskrivna omfattas av förmånen. Medarbetaren skall alltid själv bidra med 20% av kostnaden för friskvården, även om beloppet är under de 1500 kr som bidraget kan utgöra. Räkneexempel Friskvårdsbidraget för medarbetare på serviceförvaltningen är 1500 kr/år. Enligt beslut i KS ersätter bidraget 80 % av styrkta kostnader för friskvård (max 1500 kr/år). Ex. Lena köper ett träningskort för kr på Friskis & Svettis, ta bort 20% (400 kr) kr kr = kr. Lena får 1500 kr i friskvårdsbidrag. Ex. Kalle köper ett träningskort för 600 på Korpen, ta bort 20% (120 kr) = 480 kr. Kalle får 480 kr i friskvårdsbidrag. Serviceförvaltningen följer Skatteverkets anvisningar för skattefri motion och annan friskvård. Kommunstyrelsens beslut , 48 Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse

19 19 s beslut att godkänna förvaltningens förslag till friskvårdsbidrag Camilla Holmquist, PA-Konsult

20 20 48 Handlingsplan för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling vid serviceförvaltningen Dnr LF 1997/0166 Handlingsplanen för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling vid serviceförvaltningen är upprättad utifrån Lunds kommuns gemensamma personalpolitiska program för 2010 samt Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling. Vid arbetet med framtagandet av handlingsplanen har serviceförvaltningen utgått från dessa dokument och framställt ett åtgärdsprogram för att nå de kommungemensamma målen. Handlingsplan för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling vid serviceförvaltningen daterad Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Yrkande Nita Lorimer (V), Per Olsson (S), Johan Lambreus Mattsson (MP) och Karl Branzén (FP) yrkar återremiss av ärendet för förtydligande av mål och åtgärder för lönesättningen beslutar att återremittera ärendet till serviceförvaltningen för förtydligande av målen och åtgärder för lönesättningen med att förtydliga målen och att se över lönesättningen Per-Olof Järvegren, servicedirektör Eva Andersson Camilla Holmquist, PA-Konsult

21 21 49 Ulf Berggrens medborgarförslag Inventering av växtlivet vid röjning av fastigheter Dnr SF 2001/0022 Ulf Berggren har i ett medborgarförslag påpekat att innan markarbete påbörjas ska en inventering av växter utföras. Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse beslutar att uppdra åt Lundafastigheter att till konsulthandledning göra tillägget Inventering av växtlivet på befintlig tomtmark Anders Eson Welin, projektchef Jan-Olof Roos, Lundafastigheter

22 22 50 Information från serviceförvaltningen Aktuella frågor: Serviceförvaltningen Inköp matskåp äldreverksamheten Avveckling förrådslivsmedel 1 september APP Dagens skolmat i Lunds kommun KC Ranch köttbulle provsmakad Lundaloppet 7 maj Seminarium upphandling livsmedel 13 maj Internkontroll 2010 Brandskydd skolor Modulförskolor: lokalisering, upphandlingar moduler och investeringar Avtal hisservice överklagat Investeringsanslag oförutsedda behov Lönnen och Munspelet svar föräldrar Totalhyra kultur/fritid Folkparken uppdrag Kristallen förfrågningsunderlag Högevall avtal om energilösning Fjärrvärme Källbo m fl Ljusåret skisser Risk- och konsekvensgenomgång Roland Lindqvist ekonomichef Stabens uppgifter för affärsområdena Löneöversyn 2011 Lundafastigheter Rekryteringar Arbetsklimat Verksamhet och organisation Medarbetarforum 19 april Fastighetschef Kommande Nämndseminarium maj Studieresa 21 juni kl Behov av ytterligare medel för fastighetsunderhåll Södra Sandby lokalplan skola/förskola Årsupphandling A, K, V, VS mfl

23 23 51 Anmälningar av delegeringsbeslut Sammanställning Anmälningar inom nämndens verksamhetsområde har inkommit Sammanställning från a) Lundafastigheter b) Måltidsservice c) Markentreprenad s beslut att godkänna redovisningen

24 24 52 Anmälningar Sammanställning Beslut och information har inkommit från kommunala organ Sammanställning daterad s beslut att godkänna redovisningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: SYSAV, konferensrum, Malmö, kl. 18.30 20.20 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande 25-30, 32-37 Björn Abelson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014 1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2014 Nr 27-42 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) 2014-02-14 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-16.25. Ajournering 9.40-10.00, 11.55-16.00. Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande

Läs mer