Sqr.ciala~%ek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sqr.ciala~%ek

Transkript

1 Sqr.ciala~%ek<? j~:p?- 1 ' g~:,>.gt ~i~t,~~*~~:,i~,~* c::!~ bib3.iogj:;;f iur vid blblioie;c~h5~~slcolan. 3or&s, T974"

2 Inled~ing 2 Varför formulär 3 Presentation av undersökningsomr&det 3 Arbetets gång 4 Faktainsamling och arovundersökning 5 Kont akt ned bibiiotekcperconal 5 Dispcsition och val 2v fragor samt. utformande axt slutgiltigt formulär S Va.1 av frågor och andringar 6 '. Undersökningen 9 Tabeller 10 Sammanfattningen 21 Egna komentsrer 22 Lit beratur 22 Referat 23

3 Inledning Varför gar barn p% bibliotek? Den frågan hade vi nariga gånger stallt oss och hade val några diffusa svar - "de går för att lyssna p& skivor, för att de inte har nagon annanstans att ta vägen" och så naturligtvis för att lha böcker. På Borås stadsbibliotek hade man tydligen undrat detsamma,.ty Gunilla Borén laanade som förslag till specialarbete just "~lblio teksvanor bland barn". Vi kontaktade Gunilla och fick fria händer att utforma vårt arbete..varför formulär? Naturligfvis maste vi begränsa undersökningen tt11 ett översk&d.ligf antal barn och beslöt därför att ta en arskurs. För att kunna använda skrivna formulär, som barnen sj2lva skulle fylla i, tag vi grskurs 3 dar barnen ar omkring 9 år gamla, aven om det kanske varit intressantare att undersöka 7-8 åringar som ännu inte påverkats av skolan. Enskilda intervjuer son metod, förkastade vi, eftarsom vi antog att barnen då skulle prata med varandra f skolan om intervjun och därigenom styras i sina svar. Undersökningen skulle ske samtidigt åtminstone klassvis, för att så nycket som möjligt förhindra att barnen p%verkade varandra, Vi valde slurnpvis ut tv& filialbibliotek, Kulta och Sjöbo, som undersökningen skulle gälla, och skolorna blev d& Ekarängsskolan och Hultaskalan samt Sjöboskolan. Vi uteslöt Fjärdingsskolan pga att ben ligger lhgt fran Hultafilialen på andra sidan en stor genomfartcv3g, har ett aktivt skolbibliotek samt bokbuss,som g&r i skolans upptagningsomrilde. Presentation av undersökningsområ,det. Sjöbo hade inv. därav 131 barn i årskurs 3 (9-10 ar). Kulta hade inv. därav 112 barn i arskurs 3. Båda biblioteksfilialerna ligger centralt i affsrscentrum och är öppna dagligen mellan kl , samt p& lördagar mellan kl. 10-?T. Biblioteken har inte söndagstippet, Sjöbo hade i utlån och Hulta Förutom bokutl9ning har filialerna bjudit på aktiviteter s&sorn skivavlyssning, sällskapsspel, kasperteater och Iilraf~revisnlngar, Sj650 och IIulta har varsin ung6ornsgard dit man kan g& för att sitta och prata med kamrater eller vara mer aktiv och agna sig %t kurser eller föreningsverksamhet. Alla Aldrar äger tilltrade. Eicarängssk~ian och Sjöboskolm ligger i narheten av och XP~ltaskolan ett par kilometer från biblioteket. Varje klzss har ett klassbibliotek som sk%ts EV klasslëraren, men urvalet görs inte av de^, Rockerna tillh5s skolbibliotekssamllng~n. Klassbiblioteken innehåller ca 200 böcker b&de fack- och skönlitteratur, Barnen lanaiie speciellt mycket av uppslzgsböcker och lexikon. Som regel sköter klasslararen utlåningen, B%de Sjöbo- och Elcar~ngsskolan hzr dessntom skoikibliotek.

4 Val av ämne Val av undersökningsomr&de - Ilesök på filialerna Kontakt ned lågstadielärare Val av frtigor Val av provundersökn2ngsamrade.. Kontakt med lärare i provundersökningscmr&det (bl.a, för 6verenskomnelse.cm tid för provundersökningen) Provundersökningen San;nanställning av resultat Utvärdering av resultat Jullov Revidering av frågeformulär Kcntakt med bibliotekspersonzl p% filia,lcrns Kontakt med klasslararna i de klasser vi cku.lle undersökr Fastställande av s!utgiltigt furmubar Uchemaljiggning a-r undersökningen 1 de of ika klasserna Undersökningen Samma~~stiillning av resultat Uppstailande av ta5eller Utvärdering Utskrift

5 ' Faktainsamling och provundersökning. Vi samlade in fakta om filialerna på Sjöbo och Hulta samt om barnavdelningen på huvudbiblioteket, För att pröva våra frågors $varighetsgrad och relevans iimade vi göra en pre-runders6kning:bengelbreksskolan som ligger nara huvudbiblioteket och inte skulle komma med i huvudundersökningen. Efter att ha diskuterat med lågstadielärare satte vi samman v%rt första frageformular och gjorde provundersökningen strax före Jul I klassen dar vi gjorde var provundersökning var barnen till synes mycket Xasvana, Klasslara,sen läste ofta bscker för barnen och enligt henne Låna6e alla barnen flitigt p& sirolbibiictekef;,.man brukade satta upp sm& bokutstallningar om olika författare, lararen talade om författarens satt att skriva etc. Alla barn hade en bankbok "bok på &ngw. SA fort man var fërdig med en uppgift i klassen fick eleverna ta up? sin "bznkbokt' som de sedan samtalade lite on, Barnen var av klassläraren vb1 förberedda p& vår ankomst ock undersökningens syfte, (Även vi poiingterade att det inte var något prov för dem, men att de m%ste svara s& ärligt som möjligt och lösa svsren självständigt för att undersökningen skulle bli trovardig). Kontakt med bibliotekspersonalen. Innan vi gav forntflaret dess slutgiltiga utformning kontaktade vi bibliotekspersonalen på HuZta- och Sjöbofilialerna och bad dem 1Bsa igenom våra fsrslag till frågor och själva koma med tillägg och kritik. B&dz filtalerna var intresserade av att f& veta i vilken grad barnen har nytta av, att böckerna står unpsdiillda efter genrer, funktions- R k1assifikationssysteinet;och genom var fxäpa 8 Vad gör Du för att f$ tag i de böcker Du vili ha på biblioteket?" har vi försökt ta reda hur barn går tillvaga för att få tag i sina böcker. '~ultafilialen som tänkt låta olika föreningar komma till biblioteket och presentera sin verksamhet, önskade f& reda på vad barnen gör/vill p% sin fritid samt vilka föreningar do är intresserade av. T111 slut samlade vi klasslärarna i de klasser vi skulle undersöka och lät dem gå igenom formuläret, De granskade det ur pedagogisk synvinkel och hade en del smarre förslag till ändringar, (vid detta tillfälle gjorde vi också u-pp schana för undersökningen i klasserna). Disposition och val av fragar smt utformande av slutgiltigt frageformulër, Frågeformuläret kom slutligen att omfatta 26 fragor och en berättande del, För att f& fran alla uppgifter som vi önskade ur undersokningen. blcvdet fler fragor iinvihede tiinktoss fr&nbörjan,vivaldeact utforma frggorna med alternativa svar (ba~nen fick kryssa för det ds kancie till om biblioteket), "vet; ej" alternativ tog vi med for att barnen a1lbi.d skvexe ha ett alternativ att kryssa för. Risken att barnen skulle gissa sig till ett svar skulle annars bli större. Vid undersökningstillfallet underströk vi ock& att alternativet "vet ej'' ar ett lika gott svar som &got annat.

6 Eftersom barnen kunde tänkas ha flera svar en del. av Tr&gorrra, valde vi numrering scm svaranefod p; dessa fr&cr, för att barnen inte skulle behöva uteslv.ta &got al3ernativ. 33 Sárnen enligt klassfararna var vana. vid en &dan metod kunde vi anvanda oss av detta annars gaska komplicerade tillvagagångssatt. Även de öppna alternativen, dar barnen svarade ned egna ord,tog vi med för att förhindra att barnen kryssade för svarsalternaeiu, som inte gaflds dem sjalva, i m&ngn fall hzr vi kunnat föra over &eras egna svar t311 de bundna alternativen,!al. av Sråaor och andringar För att vi skulle kunna ta red2 p% var barnen bodde och om de hade utländskt ursprung, vilket eventuellt skulle kunna påverka deras biblioteksbesök, boklhn och ka~nedom om blbzioteket,shlle da f& skriva nzmn och lclass p& Lr&geforreularet c Vi antog att innehav av lånekort respektive icke innehrv skulle ge utslag p& nggot satt i undersökningen och dgrför tog vi med frågan a ar Du lånekort", Vid provundersökningen visade det sig at.t barnen ganska ofta inte hade eget lånekort utan lhade på sina för%ldrars, Därför kompletterade vi med "~rukar Du l%na p& Dina föraldrara lhekort?" frågor ville vi satta in under tre huvudgrupper, A, Barnens kanned.0~ oa biblioteket, B, Hus mycket barnen utnyttjar biblioteket, C, Hur barnon använder biblioteket, Presentationen zv?ragorna utgar från vart slutgiltige frågefor~uliix (se bilaga 4)& vissa frggor är helt nya för frbge&rmliire9 ork beteeknns ned "tillägg". Fr5geformuLaret &r inte gruppindelat utan vi har försökt satta frågorna S en för barnen logisk följd. Barnen kannedom am biblioteket? (siffrorna inom parentes Er fragosnas numer i det slutgiltiga fornuläret) e Var ligger biblioteket? (i ) För att se huruvida barnen kanner till bibliotekets existens, Svassalternativen kmde naturligtvis inte bli desama i pr~v~dersökningen som i den slutgiltiga, e Nar ar bis1iotebet öppet? (2) De svarszltcrnativ -i.. vi anvaride oss av i ~rovundersökzlingein överlappade Inte varaxdra ut= fick ko~~letteras med tl0smgivelser+ o Vad får.du göra p& bibliotekef?(5) Formularet fran provundersökningen kompletterades med förslag Rr%n biblioteksfilialernas gersonal.

7 Vad får Du betala för p& biblioteket? (6) Vad gör personalen? (7) Vet DU hur langs Du får Sina böckerna? (9) Det ursprungliga förslaget fick ändras för att kunna snv2ndác p& filialerna, Vilka böcker finns på biblioteket? (i8) Negationen i den ursprungliga fragan förvirrade barnen och kunde, utan svårigheter tas bort. Hur mycket barnen utnyttjar biblioteket? Nar går,du på biblioteket? (3) Vid provundersökningen visade det sig att barnen inte kunde satta in sina biblfoteksbesök under givna alternativ. Darför har barnen fått ge egna svar som vi sedan för att kunna presenterz ett resultat infort under fyra svzrsalt ernativ. (se tabell 3). grn biblioteket var öppet precis hels oagarna nar skulle Du helst vilja g&? (4) Vi ville se om bibliotekets öppettider egentligen passar barnen. Aven har var ett öppet svarsalternativ bast. Kur ofta går Du på biblioteket? (12) Vid provundersökningen visade det sig att barnen hade mycket svårt; att få in sina svar i våra alternativ, Carför kompletterades fragan ged ytterligare svarsalternativ, Hur många bccke~ låns Du varje &ng? (1 3) Tillzgg. Var inte med i det rirsprungliga formuläret, Vi -ville ha med denna fraga som en komplettering till en del andra frågor. Den skulle också kunna visa i vilken grad biblioteket utnyttjades av de bzrn.som deltog i undersökningen* Har Du några egna böcker? (20) Cenom den har fragan ville vi ta reda p% om det fanns nagon skillnad i biblioteksutnyttjande mellan Sarn som inte har några böcker och de soni har många* Brukar Du lana böcker av kamrater? (21 ) Svaren skulle jhföras med svaren på frågorna om boklån och biblioteksbecök. Hur komaer Du för det mesta till biblioteket? (22) Vi ville se om sättet att ta sig till biblioteket på något satt påverkade bibliot eksutnyt t jandet. 3ruka.r Du lana p; bokbcss? (23) Vi antog att bokb~~.ssl&nare skulle ha mindre kännedom om biblioteket och utnyttja det mindre tui de övriga barnen. Srukar Du låna på ~koibiblio teket eller klass-bibliotske t? (24) Tillagg. Yi antog att oni barnen iånar på skolbiblioteket har de inte så stor anledning att gå till kon~unbiblioteket för att låna böcker. Vi skulle jämföra denna fraga med fråga 14 " ~ ~ r gar ~ ödu r på biblioteket"?

8 Hur barnen använder biblioteket? När Du 1etar.efter en bok p& bibliuteket s5ker Du eftsr... (8) Tilliigg. Genoin denna fraga skulle vi söka ta reda p& hur bzrnen gar tillväga för att få tag 2% sina böcker och ville p& s& catt koma underfund med funktionsklassifikationscyst,emets betydelse, Brukar någon mnm gå på biblioteket och låna böcker åt Dig? (10).Tillägg. Vi ansåg att aven om man inte sjalv g&r på biblioteket kan man utnyttja det. t Vem brukar Du g& med p& biblioteket? (12) Vi var tveksamsia on fragans värde för den har undersökningen men lat den st& kvar eftersom vi trodde att den eventuellt kunde ge någon aspekt p& barnens biblioteksbesök. Teex. utnyttjar barn som går med sina föräldrar sama aktiviteter som de andra barnen? Varför g&r Du på biblioteket? (14) 'Vi ville ta reda på om barn främst gar på biblioteket för att träffa kamrater, sitta och läsa, l%na böcker eller spela n%got qcl, Svarsalternativet "~ijr att lyssna p&. skivor'' uteslöt ;vi eftersom vi trodde det skulle bli alltfor sv8.rt att numrera s& mång& alternativ och valde darför att komplettera med uppsatsen "vad skulle Du helst vilja göra p8 biblioteket förutom att lana böcker?" Dhr hoppades vi f& nya friska ideer för bibliotekets barnverksamhet, men var ocksa medvetna on attvizden uppsatsen skulle få en beskrivning a17 vad barnen brukar - gara p& biblioteket. Vad lånar Du fran biblioteket? (15) Hur pbverkas barnen i sina bokarval? F&r Du tag p& de böcker p& biblioteket son Du vill lasa? (36) Vilka böcker skulle Du helst vilja låna p& biblioteket? (17) Tiliagg. Hur gör Du för att få tag p& den bok Du vill ha p& biblioteket? (1 9 ) Tillägg. Dessa tre fr8gor skulle hjälpa oss besvara: Har biblioteket den litteratur barnen vill ha? - Vilken litteratur vill de ha? Vad vill Du helst göra p& Din fritid? (25) Tillagg, Vilka föreningar skulle Du helst vilja vara med i? (20) Tillagg. De tv& sista frågorna togs med efter förslag från Hultafilialen (som skulle bör ja med en ny aktivitet - olika föreningar skulle f9 komma till biblioteket och presentera sin verksamhet för barnen), Biblioteksyersonalen ville ha hjälp med att valja ut de slags föreningar de skulle inbjuda, Uppsatsen Vad skulle Gu helst vilja göra biblioteket förutom att lha böcker? Eftersom det alltid ar svårt att precisera sinn svar och anvanda sig av givna svarsa.lternaflv, antog vi att barnen skulle kanna benov av att ytterligare förklara sina svar, Vi hoppades f& veta vad barnen eventuellt saknar p% biblioteket, men anade att vi skulls f& en beskrivning av vad barnen brukar göra p8 biblioteket. Uppsatsen skulle bli sfi kom-lettering inte bara till fraga 14 utan till hela fr&- formuläret.

9 Fr%gor so,m ztaatt från fri%gefor~uliiret. Finns det bckbuss? Efterson vi ir~te ill le ha alltför &inga fragor och den har fragan var mindre viktig ströks den. Undersökningen. Den egentliga undersökningen genomförde vi den januari 1974 i. klasserna 3A - 3F på S jgboskolan och klasserna 3k - 32 ps Eulfaskolan samt klasserna 3A - 3C på Ekarängsskolan. Undersökningen tog 60 minuter i varje klass, P& Sjöbo deifog 120 av 137 elever och p& Hultaomradet 97 av 112 elever. Saledes ar 217 barn - med i u2dersökaingen, I vår redogörelse har vi endast med St1 barn, (?a 6 av de 217 srarat för HB och vi var intresserade av barnens kannedon om filialernz, Enligt klasslararna var alla svensktalande och skulle inte ha nagra sv%rigbeter att först% formuläret, Iman vi kom till klasserna hade lärarna aven har forberett bgrnen p& v&r ankomst. Inför förs$a frågan visade vi upp ett lånekort, Vi gick seáan ieenom formuläret frgga för fråga för att kringå eventuella tvetydigheter i frage~tal~kngarna och för att barnen skulle kunna besvara fragorna utan att kanna sig jäktade av snabbare kamra$er, Naturligtvis hände det andå att snabba barn rusade igenom formuläret och var klarz Innan vi andra last igenom försia sidan, De fick d& i uppgift att illustrera frågeformuläret och vi fick en del bokiflustrationer bl,a, en och ana korrekt bibliotekarie franför högar med böcker, Sedan alla L klassen besvarat frborna gick vi igenoa de "rat ta" svaren och passade p& att upplysa om biblioteksfilialen och dess verksamhet.

10 - Tabeller. Har Du lznekoyt_? Har inte ~ ~ l(95) t ; ~ Sjöbo (176) l8 26 Lånar Du p% Dina föraldrars lanokort? Ja (Av dem som inte har eget lånekort) 3 Det var inte någon skillnad mellan svenska barn ocb.sarn med utländskt ursprung.. i, Var ligger biblioteket? Vid torget Vid vagen Vid kyrkan Vet ej Ej besvarat 3 Som vi antog kände de flesta, 76 resp 84$, till var -biblioteket ligger. Vi följde upy dem sam svarat fel ned deras svar p& andra frågar och kan konstatera att de allra flesta utnyttjas biblioteket son b1.a. L&ntsgare. Felsvar beror troligen på svårighet a.tt välja svarsalternativ o ch inte på okunnighet 0x11 bibliotekets placering, Således skulle Vi med J-etining av svaren på övriga fragor Kunna konstatera att alla känner till vaä stadsdelsbiblioteket ar belaget. 2. När ar biblioteket Öppet? Hulta (95) Sjöbo (7 16) Alla dagar i veckan Even sönd, 2 2% 7 Vissa tider p& vardagarna , och lördasar % % Hela vardagarna d i 12% 7 6% Vet ej 3 l 33% % Ej besvarat i l$ '12 10% Nar eleverna skrivit flera svar har vi behand1.a.t; det son vet ej. Eridast 46% ;tv barnen vissts när biblioteket ar Öppet. Hela 35% har svarat att de inte vet. 3, Har går Du p% biblioteket? Hults (95) Sjöbo (1 16) Melian * 8-? 2 1 1% 1 1% i 2s 14 12% t % % 1ngen.exakt tid 9 9% 1 95 Ej besvarat % ;'. De flesta barnea ghr som väntat till biblioteket mellan kl, 16-20, Av dessa 64 resp. 87% mellan kl, (3ntz s& få då biblfoteket ar s tzngf nallan kl, 12-16: : )

11 4, m biblioteket vas öppet precis hela dagarna nar skulle du helst vilja g%? Hellan kl ? Ingen exakt tid +) Ej ssarat ' +) B1.a. önskenål om söndagsöppet. Hulta (95) 5 5% Den stora "barntiden" tycks vara mellan kl, Förmodligen beror det p& att skolan slutar omkring kl, 14 och barnen vill g& direkt frgn skolan till biblioteket. Frilgorna 2-4 ha^ visat oss att ban: i de här %rskursr.rxr,ar ganska. omedvetna on ttden, Framför allt svaren på fråga 3 tyder p% detta, eftersom många svarat att de går p& biblioteket på tider då man sntingan kan anta att de Er i skolan eller biblioteket ar stängt. Regler och aktiviteter på de två filiálerna. Lyssna p& skivor Låna hen skivor Möjligh~t att agna sig &t sällskapsspel Kasperteater?%#i %ning - Hulta X v5d fyllda 18 år X Sjöbo X X vissa Lider Teater Skriva tidning Se p% utställningar Vad far man betala för? Nyt t lanekort X X. ~vert id X efter krav X Trasig bok X w Datunkort X X. Hur länge far man ha böckerna? 5. Vad far Du göra s& biblioteket? I;An.a skivor Una böcker Lyssna p& skivor Spela spel. Lasa t idnlngsr Se p& filra Se på utstiiilningar Snela kasper Skriva egen tidoing Spela teater Ej svarat 1 n%nad 5 veckor

12 Det finns faktiskt barn som inte vet att man får låna böcker p& bibliotek - 8 av 21 1, Trots att do inte "känner till" mgj!.ighetcrna, utnyttjar de dem, som vi kunnat konstatera, då vi jiirnqör ned svaren p& 6vriga frågor. Att de inte kryssat för "lana böcker" måste ha andra orsaker an at t de inte känner till bokutlaningen, "~dda" aktiviteter, svarsalternativ 7-10 tycks barnen inte kanna till. Utnyttjas de dem pm att de infe vet att de finns eller ar de ointresserade zv dem och har därför inte lagt dem p& minnet? ' 6. Vad får l)il betala för på bibliotek? Zhnekor t Nytt lånekort riar Du har tappat bort det ganla Trasig bok Att låna böcker Att ha böckerna för lange Datumkortet Vet ej Ej svarat Hulta (95 Sjöbo (716) A.rr dem som tror att man far betala för lånekort ar det 9 (4-6) som inte har lhekc+t. Är det "kostnaden" som hindrar dem? 7. Vad gör personalen? Hjälper till att plocka fram böcker och svarar p% fr&gor 'Arbetar med viktiga saker och får inte staras Skriver böcker Vet ej Ej svarat Inge t Flera alternativ 11 Il De flesta kände tydligen till vad personalen gör. Det finns Endå 55 barn i undersökningen som inte vet vad personalen sysslar med. 14an kan anta att de d& inte heller ber personalen om hjalp. Kanske barnen inte vii1 ha någon hjälp, (se fråga 16). För oss var alternativet "~rbetar med viktiga saker och fár inte störas" en motsats till "3jalper till och plockar fran böcker och svarar på fragor". For barnen kmske det ena alternativet inte utesluter det andra. Flera ba.rn har svarat med båda alternativen.

13 8. Har Du Letar efter en bok p& biblioteket saker Dn efter: - Förf, o. titel ldrf. o, innehg11 Förf,, t2tel o. innehall Titel o. innehåll Ej sm.raf; Hulta 135) Sjöbo (116) $ 32 28% % 40 34$ 12 l 3% %. V1 kan inte förutsatta att den laga siffran p& svarsalternativet l1 Innehåll" tyder på att barnen Inte blir hjälpta av funktionskiassifikationssysternet, Vi Kari anta att detta system 3,r naturligt för barnen, men att de inte ar medv~t~ om hur de söker sina böclcer p& bibli.ot;eket, Det de söker efter, d5 de redan står framför bokhylla;i, blir författaren eller titel,. Kanske'frågan skulle ha formu1era.t~ annorlunda. 9, Vet Du hur lbge Du far lana böckerna? Hv.?ta (95 1 Sjöbo (116) Du far ha dem i 7 veckor 8 8% 8 7% Ilatum finns på kortet i boken 75 79$ 96 82% Du kan ha dem hur Iiinge son helst 1 1% 2 2% Vet ej?i. 12% 8 7%. Ej svarat C I 2 2% -Barnen känner väl till att återlämningsdatum st&x p% datumkortet, 10, Brukar n$gon annan g& på biblioteket och låna böcker &t Dig? Huita (95) Sjöbo (116) Alltid.3 3% 4 3% Ibland 65 69% 66 57% Aldrig 26 27% % Ej svarat 1. 1% I 1% Det framgår att Över hälften av barnen har n$gc~ annan som l8,nar %E sig ibland. Av de muntliga kommentarerna i skolklasserna har vi först&tt, att det oftast förekomm~r, nar barnen sjalva &r sj-aka.

14 71, Vem brukar Du gå med y% biblioteket? (numrerade) Hulta (95) Sjöbo (116) 1 2? ej sv. 1 Marnma o, P % 24 25% $ 14 12% 'f4 Kamra t 50 53% 33 35% 6 6% 2 2% 66 57% ; 5 4% il 10$ Ensam 21 22% 28 30% 33 33% 9 9% 30 26% 24 21% 16 14% 4 3% E j svarat % - - k 4% De barn som gar med sina föräldrar på biblioteket gar i första hand för att lana böcker. (vi har jämfört svaren på donna fråga me6 svaren på fr&ga 14). 12, Hur ofta gar Du p& biblioteket?' Hulta (95) Sjöbo (116) Aldrig 4 4% 4 3% 6 ggr o 3 hret + (1 ggr/år Niistan aldrig 14 15% i2 l 0% 1 gång/månad % 1 g8ag/vecha 22 23% % Mer an i &ng/vecka 21 22% 25% Ej svarat 2 2% 5 bland (olika, en gang d& o, då, nar jzg last ut boken, inte så ofia 9 9% 9 1 9% + Nigra $ånger/mbnad (2 gånger/2 v. 2. g3,nger manad, 3 g&nger/månad) Da vi jämförde denna fråga med fr&ga SS "vad ~i71 Du heist göra. p& -Diim fritid", ser vi ingen skillnad i 6nskem8.l mellan äe barn som &%r cfta på biblioteket och de son går sällan eller aldrig. Da flesta vill *'sitta och prata eller leka med kamrater'*. Vi var ockca intresserade av vad de som g&r ofta (mer an en g~ng/vecka) gyr på biblioteket och janförde därför med fr&ga i 4 'varför går Du på biblioteket", Det vfsade sig att de går på biblioteket för att 7kna böcker : 13 Hur nariga bzcker 18nar Du varje &ng?* Kulta (95) S;iöbo (1 16) Inga 3 3% I #78Z /g 22 Flera 3 2 2% Vet ej (olika) 3 5 4% Ej svarat 8 5% 19 16% Ytterst f& lanar aldrig några böcker. D& vi jämförde med fraga 12 ser vi att dessa icke-lanars g&r tt31 biblioteket mer En efi gång/vecka Det galler dock aven den som lanar fler är- 10 böcker...

15 14. Varför gar Du p% biblioteket? Hults' (95) Sjöbo (176) För att träffakamat % 1 3% 14% 33% För att låna böcker % 9% 6% 4% För ztt sitta' och lasa l9 5 12% 42% 20% 5% För att spela ng.t spel % 15% 32% 22% Ej svara,t 6 = 6% De flesta,72% av 21 1,gå.r till biblioteket för att låna böcker (svaren. p& fråga 13 bekraftzde ock$ detta). Eftersom man kan anta att msnga barn svarat s ör att låna bocker" för att tillfredsställa oss och i andra hznd valt det allernativ, som de egentligen ar mest intresserade av~kan man l%ga ihop al-ler- nativ l och 2 för varje svarsalternativ. sv ör att lana böcker" blir anda det främsta svarsalternativet. 15, Vad l&nar Du fran biblioteket? (n.umrerade) Hulta (95) Sjgbo (116) q e j ~ ~ $4 sv. Något som en kamrat '75 4 C4 har sagt ar bra 16$23$19$16$ 20$17$22$~13% 3$ 38%.Wagot som fröken laser i sko&m i5$23$23%16$! 17% 6$11$16$12$ 48% Böcker som Du hittar d& Du koamer till bibl 53% 21% 9$ 7% 4% 55% 16% 3% 4% 15% ~agotsom~usettpa 9 i ' TV el. hört på radio 9% 15% 20% 28% 7% 21% 14% 8% 13% 17% 3% 58% 6 = 6$ 8 = 7% Inget svar Över hälften av barnen lånar böcker som de hittar på biblioteket utan att ha fgtt uppslag utifrån, från fröken i skolan, kamrater eller TV etc. De flesta hittar bara ibland de böcker de vill ha (enl. fraga 16) och på biblioteket går de sjrlva och tittar i hyllorna (enl. fråge 19). Enligt fråga 17 önskar barnen sig främst Kuïla-Gulla, Tln-Tin, Asterix etc Får Du tag p& de böcker p& biblioteket som Du vi11 lha? Alltid Ibland Aldrig Ej svarat Hulta (95) Sjöbo (1:6) % 13 l?$ 76 80% 97 84% '3 3% 1 1% 4 4% Vi föijde upp den har fragan med fr&gorna i7 "vilka böcker skulle Du helst viljs låna" och fråga 19 "kr gör Du Tor att f% tag i den bok Du viii ha på biblioteketr. Det visade sig att de barn som alltid fick tag i sina böcker offnst sjalva gick och tittade i hyllorna, Av dem som alltid fick tag i sina böcker var det bara j barn vardera på Sjöbo och Hulta son! g id Bil.% personalen och bad om hjälp, De barn diirernot, -:

16 som svarade att de aldrig fick tag i några böcker,svarade att de bad personalen om hj&lp, men hade heller inte några egna önskemal. 17. Vilka böcker skulle Du helst vilja Låna på biblioteket? Barnen hade gznska många önskemgl. Det slags böcker barnen mest önskade sig var (som vbtat): Äventyr o ~ spänning h Fem-böcker (~l~ton), Deckare Cowboys, Indianer, Robin Hood och Spökhistorier Tin-Tin, Lucky Luke, Asterix Hästböcker Annika (~lrn~uist ), Jill (~er~uson) Flick-deckare Kitty: (C, Keene ) MaryLou: c. Keene ) Peggy: ( K. utt ton) Betty: ( R.J. ~ezple) Övriga önskemål (ca 2/bok) Bilar och Flygglan Bröderna Lejonhjärta Böcker am andra lander Dant e Emil Frimärkskatalog Ishockey, Sport, Idrott Jag talar om Lena Jag $r en Varulvsunge Judo-böcker Katitzi Kulla Gulla Lotta som hetgr Russin Marias lilla ksna Mio min Mio Masterdektektiven Blomqvist Möbel- och trgböcker nkel Tom Pippi Rasmus Roliga böcker 'Sju syskon 'Skrat &la ja feaferböcker för barn Tin och Tommy studsar Troll och t0mta.r 'hare Sventon Vi på Saltkrskan Den vita stenen Vitnos Ville Valle Viktor Wahlströms-böcker Zoro ' Äldst i klassen

17 18. Vilka böcker finns på biblioteket? Hulta (95) Sjöbo (116) f akta böcker om djur 75 79% 85 73% Faktaböcker om ishockey, fotboll etc % 68 59% Frimarkskat aloger $ Pjäser för roliga timaen (ig8tor) 59 62% S 9 51$ Sångböcker 31 33% 39 34% Böcker om andra länder 7 74% 77 66% 14 15% i2 10% Vet ej e Denna tabell visar att barnen relativt daligt khner till bibliotekets bestånd av facklitteratur, Av de barn som svarade "Ilet ej" var det 29 resp. 33$ som inte hade lhekort och 29 resp. 42$ som gick p& biblioteket en g%ng i veckan. De Övriga gick mer sallan. Vi har jämfört svaren p& fr%gorna 18,12 och 1. Kommentar: Till en viss del kan det daliga resultatet bero p& att vi intg valt de ännesområden barnenvar intresserade av. Svarsalternativen kunde också ha preciserats något mer, T.ex. "liar Du på biblioteket sett 3öcker om ishockey, böcker om hur mzn sköter sin hast, 19, Kur gör Du fsr att f% tgg i den bok Du vill ha p% biblioteket? f~ulta (45) sjöbo (116) e$ sv, ej sv. Rer personalen om hjälp ' % 27% 13% 22% 23% % 295, Söker boken i katalogen 3 l % 20% 28% 45% 5% 0 29% 51% G&r själv och tittar i hyll& I0 60$ 19% 10%.7% 66% 15% 5$ 9% Ej svarat 4 = 4% 6 = $5,U& man jämför svaren på fråga 15, "vad lånar Du från biblioteket"? med svaren på den har frågan (19) får man bekräftat att barne~ i första hand själva orienterar sig p% biblioteket. Av svaren gå frggti. 7 ser vi a.tt de flesta känner till vad personalen gör, men ganska aånga ar inte helt sakra p& vad personalen egeatligen ar till för. 20, Kar Du egna böcker? f~ulta (95) Sjöbo (-i 16) Inga Fl era Ej svarat De flesta har ju mer an 10 böcker. D& man jämför svaren p& frasa 20 ned fraga 14 "varför går Du p3 ~ibliotek" - hos de barn soa har mellan 0-5 böcker visar det sig att 67% p$ Ii~lta och 67% på Sjöbo går p& b-blioteket för att låna böcker.

18 21. Brukar Du Låna böcker av kamrater? Hulta (95) Sjöbo (116) Aldrig 38 00% 54 47$ Inte så oftz som en g%ng i mgnaden 32 34% 34 28% En gang i månaden l0 11% 7 6% En gång i veckan 5 5% I I l 0% Mer an en gång i veckan 7?$ 7 6% Ej svarstf ' 3 3% 3 3% Barnenlånar mer sällan av varandra och sådana lån bör därför inte ha någon betydelse för biblioteksbesöken, 22. Hur kommer Du för det mesta till biblioteket? Med bil el1.er buss Cykel G&r lika Ej svarat Tabellen följdes upp med fraggrna 12, i4, 23 - de barn som kommer till biblioteket ned bil och buss kon rela.tivt sallan. De kom också i första. hand för att låna böcker. Inte någon lånade p& bussen. 23, Brukas Du låna p% bokbussen? Hulta (95) Sjöbo (116) Allt id Ibland Aldrig Ej svarat Bokbussen bös inte inverka p% filiallånen eftersom så pass f& barn tycks utnyttja de^. 24. Brukar Du låna på skolbib1,ioteket eller irlassbfbliokeket? A11 t id Ibland Aldrig Ej svarat Skol- och klassbiblioteken ar tydligen flitigt utriyttjade, Svarsalternativet alltid &r kanske lite tvetydigt. Alltid kan vara'blltid då biblloteket ar öppet" eller "alltid d& jag lanar böcker:' De flesta av de sam alltid lånar p& skolbiblioteket gar ocksa p% biblioteket för att låna bocker. Do flesta av dem som aldrig lanar p& skslbiblioteket gar på Sibliuteket för att träffa kemrater. som aldrig ggs p& skolbiblioteket Er dock väldigt f8 och man kan därför inte dra nagra slutsatser av detta. )

19 25. Vad vill Du helst g5rz p& Din fritid? G% p& biblto teket 11 Gå på biblioteket i flera alternativ 4 16% 2o Vara med i någon förening l4 16% Vara med i förening + flera alternativ 1 l9 no$ 4 Sitta och prata eller leka med kamrat 48 59% 52 44% Inte svarat 17 18% 18 t 6% Det visade sig att barnen allra helst vill vara tillsammans med sina kamrater. Fråga?l visar ju att barnen aven vill g% med kamrater på biblioteket, 26. Vilken,-fösenlin: skulle Du helst vilja'vara med i? Idro t t 35 37% 33 29% Scout ing IS 16% - 3 2% Hobby, teex. frimärken, modellpl, slöjd29 31% 41 35% Natur 9 9% 11 9s E j svarat 6 6% 25 =p, Eget altrrnativ: Pogpkonst, Teater f l$ 3 3% Yyssel, Wahlströmsponnyklubb, Hundforen. ' och leka Idrott och hobby ar de fritidsaktiviteter san barnen har önskat sig i första hand. Förutom de alternativ son vi satte upp har barnen haft egna Önskemål,

20 Resultat av uppsatsen. Tyvärr gav barnen inte s% utförliga re8ogörelser som vi önskat. "~~psatserna" blev ganska korta men gav oss anda en uppftattning om vad barnen vill gara på biblioteket, Vi har valt att plocka ut det vi fann vara mest önskat. Eftersom önskemålen var s% lika p& Sjöbo och liulta %ar vi har inte skizt områdena at. Först och främst vill barnen lyssna p& skivor - 93 barn har direkt önskat det. Övriga populara sysselsättningar var: Spela spel och kort 63 st Lasa böcker och tidningar 53 st Se på film 31 st Rita, bygga modeller, lagga pussel etc. samt, Spela och se på teater och kasperteater hoppa i kuddar dricka saft spela bordtennis se p% utställningar och göra'utstallningar prat a med kamrater lana,skivor och spel "h jalga dem som jobbar1' skriva p& maskin sköta skivspelaren skriva egen tidning spela piano tävlingar 31 st Barnen gav också en del synpunkter p& biblioteket: Sj 6bo FIulta "blera Lucky ~uke" "Ilet skulle vara större" "%lera i mils kiv or^ i ag vill ha en skön lashorna" "stolar att sitta p& vid bokhyllornaw"dag skulle vilja att det var tystw hk lera hörlurar" " ~ vii1 a ~ ha ett lasrum och ett pratrmt' "3öcker för oss i trean" tt lekrum mrtd olika saker i' era in- in skivor " "Ilet skulle vara öp~et alea dagar i s~era speli' veckan hela dzgarn a" "EG~ mysrum där nan får busan "Andra tider för det blir s& s.ent '' toppzde djur" " ~ tycker a ~ att alla?&sda möbler ska tv ppe t p& söndagarna1' bort istället ska det finnas mjuka kuddar och skumgummi att hoppa i."

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Biblioteket och Skolan. - sätt att samarbeta (Skolan, skolbiblioteket och stadsdelsbiblioteket i Rinkeby)

Biblioteket och Skolan. - sätt att samarbeta (Skolan, skolbiblioteket och stadsdelsbiblioteket i Rinkeby) Biblioteket och Skolan - sätt att samarbeta (Skolan, skolbiblioteket och stadsdelsbiblioteket i Rinkeby) Sven-Erik Bengtsson Malmö 9:e Februari 2011 Knutbyskolan i Rinkeby 15 000 invånare i stadsdelen

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Innehåll Spår på CDn Titel Sidnummer 01 Alla är så ensamma här 2 02 Vi har letat 2 03 Rymdramsa 3 04 Raketbyggarna 4 05 Vi är på väg till rymden 5 06 Rymdvals

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker IT-Café: Tema Tidningar & Böcker Att läsa NLT på din surfplatta/dator 1. Gå ut på Internet. Skriv www.nlt.se och tryck Enter/sök. Då kommer du till NLT s hemsida. Här kan du läsa vissa artiklar men inte

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Boken om mig själv. En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter.

Boken om mig själv. En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter. Boken om mig själv En film om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för elever 7 12 år. Speltid: 12 minuter. Det finns flera informationsfilmer om dyslexi, men vi har saknat en film som kan förklara för yngre

Läs mer

Barn berä)ar! En studie av 10- åringars syn på läsning och bibliotek

Barn berä)ar! En studie av 10- åringars syn på läsning och bibliotek Barn berä)ar! En studie av 10- åringars syn på läsning och bibliotek Sy?e och genomförande I Sy?et med rapporten var a), uefrån barns egna utsagor, undersöka barns upplevelser och erfarenheter av berä)elser,

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan.

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan. Sammanställning från fråga 12 Vad tycker du Karlskoga bibliotek kan förändra för att bli det perfekta biblioteket och fråga 13 Lämna gärna övriga synpunkter. Beröm Jag tycker att vi har ett jättebra bibliotek

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8 Veckobrev för Opalen 1 v 6-8!!! 12 februari 2015 Hej alla barn och föräldrar!!!! Äntligen har det kommit snö och det är underbart att se vilken aktivitet det blir ute på än gång. Eleverna leker, bygger

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

I... Ett urval ur verkligheten... 2

I... Ett urval ur verkligheten... 2 . Utstallningar i bibliotek...*...*..**. I... r 1 Ett urval ur verkligheten... 2 Utstlllningens syfte... 3 Bildurval... 3 Tekniska och praktiska upplysningar... 4 Böcker om Thailand och Sydostasien...

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic SIDAN 1 Boken handlar om: Det är dags för ramadan. Detta år ska Ayse också få prova på, att fasta. Mamma säger, att Ayse får fasta några timmar varje dag, men hon bestämmer sig för att fasta hela dagarna.

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Mitt bibliotek Våren 2015

Mitt bibliotek Våren 2015 Biblioteken i E-post: molndals.stadsbibliotek@molndal.se Webbplats: bibliotek.molndal.se Öppettider och telefonnummer s stadsbibliotek tfn 315 16 00 Mån - tors 10.00-20.00 Fre 10.00-19.00 Lör 10.00-14.00

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska.

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kapitel 6 Boende Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kursledaren har en bunt med substantivkort som föreställer grönsaker och frukter, så

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

btafarbetet anslaget BIBLIOTEKSINFORMATION I MARKS KOMMUN Specialarbete inom ämnet Bibliotekskunskap vid Bibliotekshögskolan, Borås, vt 1974

btafarbetet anslaget BIBLIOTEKSINFORMATION I MARKS KOMMUN Specialarbete inom ämnet Bibliotekskunskap vid Bibliotekshögskolan, Borås, vt 1974 btafarbetet anslaget BIBLIOTEKSINFORMATION I MARKS KOMMUN Specialarbete inom ämnet Bibliotekskunskap vid Bibliotekshögskolan, Borås, vt 1974 Birgitta Fransson Curt Hellman Kjell Nyberg ~nnehållsf grteckning

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer