Sqr.ciala~%ek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sqr.ciala~%ek

Transkript

1 Sqr.ciala~%ek<? j~:p?- 1 ' g~:,>.gt ~i~t,~~*~~:,i~,~* c::!~ bib3.iogj:;;f iur vid blblioie;c~h5~~slcolan. 3or&s, T974"

2 Inled~ing 2 Varför formulär 3 Presentation av undersökningsomr&det 3 Arbetets gång 4 Faktainsamling och arovundersökning 5 Kont akt ned bibiiotekcperconal 5 Dispcsition och val 2v fragor samt. utformande axt slutgiltigt formulär S Va.1 av frågor och andringar 6 '. Undersökningen 9 Tabeller 10 Sammanfattningen 21 Egna komentsrer 22 Lit beratur 22 Referat 23

3 Inledning Varför gar barn p% bibliotek? Den frågan hade vi nariga gånger stallt oss och hade val några diffusa svar - "de går för att lyssna p& skivor, för att de inte har nagon annanstans att ta vägen" och så naturligtvis för att lha böcker. På Borås stadsbibliotek hade man tydligen undrat detsamma,.ty Gunilla Borén laanade som förslag till specialarbete just "~lblio teksvanor bland barn". Vi kontaktade Gunilla och fick fria händer att utforma vårt arbete..varför formulär? Naturligfvis maste vi begränsa undersökningen tt11 ett översk&d.ligf antal barn och beslöt därför att ta en arskurs. För att kunna använda skrivna formulär, som barnen sj2lva skulle fylla i, tag vi grskurs 3 dar barnen ar omkring 9 år gamla, aven om det kanske varit intressantare att undersöka 7-8 åringar som ännu inte påverkats av skolan. Enskilda intervjuer son metod, förkastade vi, eftarsom vi antog att barnen då skulle prata med varandra f skolan om intervjun och därigenom styras i sina svar. Undersökningen skulle ske samtidigt åtminstone klassvis, för att så nycket som möjligt förhindra att barnen p%verkade varandra, Vi valde slurnpvis ut tv& filialbibliotek, Kulta och Sjöbo, som undersökningen skulle gälla, och skolorna blev d& Ekarängsskolan och Hultaskalan samt Sjöboskolan. Vi uteslöt Fjärdingsskolan pga att ben ligger lhgt fran Hultafilialen på andra sidan en stor genomfartcv3g, har ett aktivt skolbibliotek samt bokbuss,som g&r i skolans upptagningsomrilde. Presentation av undersökningsområ,det. Sjöbo hade inv. därav 131 barn i årskurs 3 (9-10 ar). Kulta hade inv. därav 112 barn i arskurs 3. Båda biblioteksfilialerna ligger centralt i affsrscentrum och är öppna dagligen mellan kl , samt p& lördagar mellan kl. 10-?T. Biblioteken har inte söndagstippet, Sjöbo hade i utlån och Hulta Förutom bokutl9ning har filialerna bjudit på aktiviteter s&sorn skivavlyssning, sällskapsspel, kasperteater och Iilraf~revisnlngar, Sj650 och IIulta har varsin ung6ornsgard dit man kan g& för att sitta och prata med kamrater eller vara mer aktiv och agna sig %t kurser eller föreningsverksamhet. Alla Aldrar äger tilltrade. Eicarängssk~ian och Sjöboskolm ligger i narheten av och XP~ltaskolan ett par kilometer från biblioteket. Varje klzss har ett klassbibliotek som sk%ts EV klasslëraren, men urvalet görs inte av de^, Rockerna tillh5s skolbibliotekssamllng~n. Klassbiblioteken innehåller ca 200 böcker b&de fack- och skönlitteratur, Barnen lanaiie speciellt mycket av uppslzgsböcker och lexikon. Som regel sköter klasslararen utlåningen, B%de Sjöbo- och Elcar~ngsskolan hzr dessntom skoikibliotek.

4 Val av ämne Val av undersökningsomr&de - Ilesök på filialerna Kontakt ned lågstadielärare Val av frtigor Val av provundersökn2ngsamrade.. Kontakt med lärare i provundersökningscmr&det (bl.a, för 6verenskomnelse.cm tid för provundersökningen) Provundersökningen San;nanställning av resultat Utvärdering av resultat Jullov Revidering av frågeformulär Kcntakt med bibliotekspersonzl p% filia,lcrns Kontakt med klasslararna i de klasser vi cku.lle undersökr Fastställande av s!utgiltigt furmubar Uchemaljiggning a-r undersökningen 1 de of ika klasserna Undersökningen Samma~~stiillning av resultat Uppstailande av ta5eller Utvärdering Utskrift

5 ' Faktainsamling och provundersökning. Vi samlade in fakta om filialerna på Sjöbo och Hulta samt om barnavdelningen på huvudbiblioteket, För att pröva våra frågors $varighetsgrad och relevans iimade vi göra en pre-runders6kning:bengelbreksskolan som ligger nara huvudbiblioteket och inte skulle komma med i huvudundersökningen. Efter att ha diskuterat med lågstadielärare satte vi samman v%rt första frageformular och gjorde provundersökningen strax före Jul I klassen dar vi gjorde var provundersökning var barnen till synes mycket Xasvana, Klasslara,sen läste ofta bscker för barnen och enligt henne Låna6e alla barnen flitigt p& sirolbibiictekef;,.man brukade satta upp sm& bokutstallningar om olika författare, lararen talade om författarens satt att skriva etc. Alla barn hade en bankbok "bok på &ngw. SA fort man var fërdig med en uppgift i klassen fick eleverna ta up? sin "bznkbokt' som de sedan samtalade lite on, Barnen var av klassläraren vb1 förberedda p& vår ankomst ock undersökningens syfte, (Även vi poiingterade att det inte var något prov för dem, men att de m%ste svara s& ärligt som möjligt och lösa svsren självständigt för att undersökningen skulle bli trovardig). Kontakt med bibliotekspersonalen. Innan vi gav forntflaret dess slutgiltiga utformning kontaktade vi bibliotekspersonalen på HuZta- och Sjöbofilialerna och bad dem 1Bsa igenom våra fsrslag till frågor och själva koma med tillägg och kritik. B&dz filtalerna var intresserade av att f& veta i vilken grad barnen har nytta av, att böckerna står unpsdiillda efter genrer, funktions- R k1assifikationssysteinet;och genom var fxäpa 8 Vad gör Du för att f$ tag i de böcker Du vili ha på biblioteket?" har vi försökt ta reda hur barn går tillvaga för att få tag i sina böcker. '~ultafilialen som tänkt låta olika föreningar komma till biblioteket och presentera sin verksamhet, önskade f& reda på vad barnen gör/vill p% sin fritid samt vilka föreningar do är intresserade av. T111 slut samlade vi klasslärarna i de klasser vi skulle undersöka och lät dem gå igenom formuläret, De granskade det ur pedagogisk synvinkel och hade en del smarre förslag till ändringar, (vid detta tillfälle gjorde vi också u-pp schana för undersökningen i klasserna). Disposition och val av fragar smt utformande av slutgiltigt frageformulër, Frågeformuläret kom slutligen att omfatta 26 fragor och en berättande del, För att f& fran alla uppgifter som vi önskade ur undersokningen. blcvdet fler fragor iinvihede tiinktoss fr&nbörjan,vivaldeact utforma frggorna med alternativa svar (ba~nen fick kryssa för det ds kancie till om biblioteket), "vet; ej" alternativ tog vi med for att barnen a1lbi.d skvexe ha ett alternativ att kryssa för. Risken att barnen skulle gissa sig till ett svar skulle annars bli större. Vid undersökningstillfallet underströk vi ock& att alternativet "vet ej'' ar ett lika gott svar som &got annat.

6 Eftersom barnen kunde tänkas ha flera svar en del. av Tr&gorrra, valde vi numrering scm svaranefod p; dessa fr&cr, för att barnen inte skulle behöva uteslv.ta &got al3ernativ. 33 Sárnen enligt klassfararna var vana. vid en &dan metod kunde vi anvanda oss av detta annars gaska komplicerade tillvagagångssatt. Även de öppna alternativen, dar barnen svarade ned egna ord,tog vi med för att förhindra att barnen kryssade för svarsalternaeiu, som inte gaflds dem sjalva, i m&ngn fall hzr vi kunnat föra over &eras egna svar t311 de bundna alternativen,!al. av Sråaor och andringar För att vi skulle kunna ta red2 p% var barnen bodde och om de hade utländskt ursprung, vilket eventuellt skulle kunna påverka deras biblioteksbesök, boklhn och ka~nedom om blbzioteket,shlle da f& skriva nzmn och lclass p& Lr&geforreularet c Vi antog att innehav av lånekort respektive icke innehrv skulle ge utslag p& nggot satt i undersökningen och dgrför tog vi med frågan a ar Du lånekort", Vid provundersökningen visade det sig at.t barnen ganska ofta inte hade eget lånekort utan lhade på sina för%ldrars, Därför kompletterade vi med "~rukar Du l%na p& Dina föraldrara lhekort?" frågor ville vi satta in under tre huvudgrupper, A, Barnens kanned.0~ oa biblioteket, B, Hus mycket barnen utnyttjar biblioteket, C, Hur barnon använder biblioteket, Presentationen zv?ragorna utgar från vart slutgiltige frågefor~uliix (se bilaga 4)& vissa frggor är helt nya för frbge&rmliire9 ork beteeknns ned "tillägg". Fr5geformuLaret &r inte gruppindelat utan vi har försökt satta frågorna S en för barnen logisk följd. Barnen kannedom am biblioteket? (siffrorna inom parentes Er fragosnas numer i det slutgiltiga fornuläret) e Var ligger biblioteket? (i ) För att se huruvida barnen kanner till bibliotekets existens, Svassalternativen kmde naturligtvis inte bli desama i pr~v~dersökningen som i den slutgiltiga, e Nar ar bis1iotebet öppet? (2) De svarszltcrnativ -i.. vi anvaride oss av i ~rovundersökzlingein överlappade Inte varaxdra ut= fick ko~~letteras med tl0smgivelser+ o Vad får.du göra p& bibliotekef?(5) Formularet fran provundersökningen kompletterades med förslag Rr%n biblioteksfilialernas gersonal.

7 Vad får Du betala för p& biblioteket? (6) Vad gör personalen? (7) Vet DU hur langs Du får Sina böckerna? (9) Det ursprungliga förslaget fick ändras för att kunna snv2ndác p& filialerna, Vilka böcker finns på biblioteket? (i8) Negationen i den ursprungliga fragan förvirrade barnen och kunde, utan svårigheter tas bort. Hur mycket barnen utnyttjar biblioteket? Nar går,du på biblioteket? (3) Vid provundersökningen visade det sig att barnen inte kunde satta in sina biblfoteksbesök under givna alternativ. Darför har barnen fått ge egna svar som vi sedan för att kunna presenterz ett resultat infort under fyra svzrsalt ernativ. (se tabell 3). grn biblioteket var öppet precis hels oagarna nar skulle Du helst vilja g&? (4) Vi ville se om bibliotekets öppettider egentligen passar barnen. Aven har var ett öppet svarsalternativ bast. Kur ofta går Du på biblioteket? (12) Vid provundersökningen visade det sig att barnen hade mycket svårt; att få in sina svar i våra alternativ, Carför kompletterades fragan ged ytterligare svarsalternativ, Hur många bccke~ låns Du varje &ng? (1 3) Tillzgg. Var inte med i det rirsprungliga formuläret, Vi -ville ha med denna fraga som en komplettering till en del andra frågor. Den skulle också kunna visa i vilken grad biblioteket utnyttjades av de bzrn.som deltog i undersökningen* Har Du några egna böcker? (20) Cenom den har fragan ville vi ta reda p% om det fanns nagon skillnad i biblioteksutnyttjande mellan Sarn som inte har några böcker och de soni har många* Brukar Du lana böcker av kamrater? (21 ) Svaren skulle jhföras med svaren på frågorna om boklån och biblioteksbecök. Hur komaer Du för det mesta till biblioteket? (22) Vi ville se om sättet att ta sig till biblioteket på något satt påverkade bibliot eksutnyt t jandet. 3ruka.r Du lana p; bokbcss? (23) Vi antog att bokb~~.ssl&nare skulle ha mindre kännedom om biblioteket och utnyttja det mindre tui de övriga barnen. Srukar Du låna på ~koibiblio teket eller klass-bibliotske t? (24) Tillagg. Yi antog att oni barnen iånar på skolbiblioteket har de inte så stor anledning att gå till kon~unbiblioteket för att låna böcker. Vi skulle jämföra denna fraga med fråga 14 " ~ ~ r gar ~ ödu r på biblioteket"?

8 Hur barnen använder biblioteket? När Du 1etar.efter en bok p& bibliuteket s5ker Du eftsr... (8) Tilliigg. Genoin denna fraga skulle vi söka ta reda p& hur bzrnen gar tillväga för att få tag 2% sina böcker och ville p& s& catt koma underfund med funktionsklassifikationscyst,emets betydelse, Brukar någon mnm gå på biblioteket och låna böcker åt Dig? (10).Tillägg. Vi ansåg att aven om man inte sjalv g&r på biblioteket kan man utnyttja det. t Vem brukar Du g& med p& biblioteket? (12) Vi var tveksamsia on fragans värde för den har undersökningen men lat den st& kvar eftersom vi trodde att den eventuellt kunde ge någon aspekt p& barnens biblioteksbesök. Teex. utnyttjar barn som går med sina föräldrar sama aktiviteter som de andra barnen? Varför g&r Du på biblioteket? (14) 'Vi ville ta reda på om barn främst gar på biblioteket för att träffa kamrater, sitta och läsa, l%na böcker eller spela n%got qcl, Svarsalternativet "~ijr att lyssna p&. skivor'' uteslöt ;vi eftersom vi trodde det skulle bli alltfor sv8.rt att numrera s& mång& alternativ och valde darför att komplettera med uppsatsen "vad skulle Du helst vilja göra p8 biblioteket förutom att lana böcker?" Dhr hoppades vi f& nya friska ideer för bibliotekets barnverksamhet, men var ocksa medvetna on attvizden uppsatsen skulle få en beskrivning a17 vad barnen brukar - gara p& biblioteket. Vad lånar Du fran biblioteket? (15) Hur pbverkas barnen i sina bokarval? F&r Du tag p& de böcker p& biblioteket son Du vill lasa? (36) Vilka böcker skulle Du helst vilja låna p& biblioteket? (17) Tiliagg. Hur gör Du för att få tag p& den bok Du vill ha p& biblioteket? (1 9 ) Tillägg. Dessa tre fr8gor skulle hjälpa oss besvara: Har biblioteket den litteratur barnen vill ha? - Vilken litteratur vill de ha? Vad vill Du helst göra p& Din fritid? (25) Tillagg, Vilka föreningar skulle Du helst vilja vara med i? (20) Tillagg. De tv& sista frågorna togs med efter förslag från Hultafilialen (som skulle bör ja med en ny aktivitet - olika föreningar skulle f9 komma till biblioteket och presentera sin verksamhet för barnen), Biblioteksyersonalen ville ha hjälp med att valja ut de slags föreningar de skulle inbjuda, Uppsatsen Vad skulle Gu helst vilja göra biblioteket förutom att lha böcker? Eftersom det alltid ar svårt att precisera sinn svar och anvanda sig av givna svarsa.lternaflv, antog vi att barnen skulle kanna benov av att ytterligare förklara sina svar, Vi hoppades f& veta vad barnen eventuellt saknar p% biblioteket, men anade att vi skulls f& en beskrivning av vad barnen brukar göra p8 biblioteket. Uppsatsen skulle bli sfi kom-lettering inte bara till fraga 14 utan till hela fr&- formuläret.

9 Fr%gor so,m ztaatt från fri%gefor~uliiret. Finns det bckbuss? Efterson vi ir~te ill le ha alltför &inga fragor och den har fragan var mindre viktig ströks den. Undersökningen. Den egentliga undersökningen genomförde vi den januari 1974 i. klasserna 3A - 3F på S jgboskolan och klasserna 3k - 32 ps Eulfaskolan samt klasserna 3A - 3C på Ekarängsskolan. Undersökningen tog 60 minuter i varje klass, P& Sjöbo deifog 120 av 137 elever och p& Hultaomradet 97 av 112 elever. Saledes ar 217 barn - med i u2dersökaingen, I vår redogörelse har vi endast med St1 barn, (?a 6 av de 217 srarat för HB och vi var intresserade av barnens kannedon om filialernz, Enligt klasslararna var alla svensktalande och skulle inte ha nagra sv%rigbeter att först% formuläret, Iman vi kom till klasserna hade lärarna aven har forberett bgrnen p& v&r ankomst. Inför förs$a frågan visade vi upp ett lånekort, Vi gick seáan ieenom formuläret frgga för fråga för att kringå eventuella tvetydigheter i frage~tal~kngarna och för att barnen skulle kunna besvara fragorna utan att kanna sig jäktade av snabbare kamra$er, Naturligtvis hände det andå att snabba barn rusade igenom formuläret och var klarz Innan vi andra last igenom försia sidan, De fick d& i uppgift att illustrera frågeformuläret och vi fick en del bokiflustrationer bl,a, en och ana korrekt bibliotekarie franför högar med böcker, Sedan alla L klassen besvarat frborna gick vi igenoa de "rat ta" svaren och passade p& att upplysa om biblioteksfilialen och dess verksamhet.

10 - Tabeller. Har Du lznekoyt_? Har inte ~ ~ l(95) t ; ~ Sjöbo (176) l8 26 Lånar Du p% Dina föraldrars lanokort? Ja (Av dem som inte har eget lånekort) 3 Det var inte någon skillnad mellan svenska barn ocb.sarn med utländskt ursprung.. i, Var ligger biblioteket? Vid torget Vid vagen Vid kyrkan Vet ej Ej besvarat 3 Som vi antog kände de flesta, 76 resp 84$, till var -biblioteket ligger. Vi följde upy dem sam svarat fel ned deras svar p& andra frågar och kan konstatera att de allra flesta utnyttjas biblioteket son b1.a. L&ntsgare. Felsvar beror troligen på svårighet a.tt välja svarsalternativ o ch inte på okunnighet 0x11 bibliotekets placering, Således skulle Vi med J-etining av svaren på övriga fragor Kunna konstatera att alla känner till vaä stadsdelsbiblioteket ar belaget. 2. När ar biblioteket Öppet? Hulta (95) Sjöbo (7 16) Alla dagar i veckan Even sönd, 2 2% 7 Vissa tider p& vardagarna , och lördasar % % Hela vardagarna d i 12% 7 6% Vet ej 3 l 33% % Ej besvarat i l$ '12 10% Nar eleverna skrivit flera svar har vi behand1.a.t; det son vet ej. Eridast 46% ;tv barnen vissts när biblioteket ar Öppet. Hela 35% har svarat att de inte vet. 3, Har går Du p% biblioteket? Hults (95) Sjöbo (1 16) Melian * 8-? 2 1 1% 1 1% i 2s 14 12% t % % 1ngen.exakt tid 9 9% 1 95 Ej besvarat % ;'. De flesta barnea ghr som väntat till biblioteket mellan kl, 16-20, Av dessa 64 resp. 87% mellan kl, (3ntz s& få då biblfoteket ar s tzngf nallan kl, 12-16: : )

11 4, m biblioteket vas öppet precis hela dagarna nar skulle du helst vilja g%? Hellan kl ? Ingen exakt tid +) Ej ssarat ' +) B1.a. önskenål om söndagsöppet. Hulta (95) 5 5% Den stora "barntiden" tycks vara mellan kl, Förmodligen beror det p& att skolan slutar omkring kl, 14 och barnen vill g& direkt frgn skolan till biblioteket. Frilgorna 2-4 ha^ visat oss att ban: i de här %rskursr.rxr,ar ganska. omedvetna on ttden, Framför allt svaren på fråga 3 tyder p% detta, eftersom många svarat att de går p& biblioteket på tider då man sntingan kan anta att de Er i skolan eller biblioteket ar stängt. Regler och aktiviteter på de två filiálerna. Lyssna p& skivor Låna hen skivor Möjligh~t att agna sig &t sällskapsspel Kasperteater?%#i %ning - Hulta X v5d fyllda 18 år X Sjöbo X X vissa Lider Teater Skriva tidning Se p% utställningar Vad far man betala för? Nyt t lanekort X X. ~vert id X efter krav X Trasig bok X w Datunkort X X. Hur länge far man ha böckerna? 5. Vad far Du göra s& biblioteket? I;An.a skivor Una böcker Lyssna p& skivor Spela spel. Lasa t idnlngsr Se p& filra Se på utstiiilningar Snela kasper Skriva egen tidoing Spela teater Ej svarat 1 n%nad 5 veckor

12 Det finns faktiskt barn som inte vet att man får låna böcker p& bibliotek - 8 av 21 1, Trots att do inte "känner till" mgj!.ighetcrna, utnyttjar de dem, som vi kunnat konstatera, då vi jiirnqör ned svaren p& 6vriga frågor. Att de inte kryssat för "lana böcker" måste ha andra orsaker an at t de inte känner till bokutlaningen, "~dda" aktiviteter, svarsalternativ 7-10 tycks barnen inte kanna till. Utnyttjas de dem pm att de infe vet att de finns eller ar de ointresserade zv dem och har därför inte lagt dem p& minnet? ' 6. Vad får l)il betala för på bibliotek? Zhnekor t Nytt lånekort riar Du har tappat bort det ganla Trasig bok Att låna böcker Att ha böckerna för lange Datumkortet Vet ej Ej svarat Hulta (95 Sjöbo (716) A.rr dem som tror att man far betala för lånekort ar det 9 (4-6) som inte har lhekc+t. Är det "kostnaden" som hindrar dem? 7. Vad gör personalen? Hjälper till att plocka fram böcker och svarar p% fr&gor 'Arbetar med viktiga saker och får inte staras Skriver böcker Vet ej Ej svarat Inge t Flera alternativ 11 Il De flesta kände tydligen till vad personalen gör. Det finns Endå 55 barn i undersökningen som inte vet vad personalen sysslar med. 14an kan anta att de d& inte heller ber personalen om hjalp. Kanske barnen inte vii1 ha någon hjälp, (se fråga 16). För oss var alternativet "~rbetar med viktiga saker och fár inte störas" en motsats till "3jalper till och plockar fran böcker och svarar på fragor". For barnen kmske det ena alternativet inte utesluter det andra. Flera ba.rn har svarat med båda alternativen.

13 8. Har Du Letar efter en bok p& biblioteket saker Dn efter: - Förf, o. titel ldrf. o, innehg11 Förf,, t2tel o. innehall Titel o. innehåll Ej sm.raf; Hulta 135) Sjöbo (116) $ 32 28% % 40 34$ 12 l 3% %. V1 kan inte förutsatta att den laga siffran p& svarsalternativet l1 Innehåll" tyder på att barnen Inte blir hjälpta av funktionskiassifikationssysternet, Vi Kari anta att detta system 3,r naturligt för barnen, men att de inte ar medv~t~ om hur de söker sina böclcer p& bibli.ot;eket, Det de söker efter, d5 de redan står framför bokhylla;i, blir författaren eller titel,. Kanske'frågan skulle ha formu1era.t~ annorlunda. 9, Vet Du hur lbge Du far lana böckerna? Hv.?ta (95 1 Sjöbo (116) Du far ha dem i 7 veckor 8 8% 8 7% Ilatum finns på kortet i boken 75 79$ 96 82% Du kan ha dem hur Iiinge son helst 1 1% 2 2% Vet ej?i. 12% 8 7%. Ej svarat C I 2 2% -Barnen känner väl till att återlämningsdatum st&x p% datumkortet, 10, Brukar n$gon annan g& på biblioteket och låna böcker &t Dig? Huita (95) Sjöbo (116) Alltid.3 3% 4 3% Ibland 65 69% 66 57% Aldrig 26 27% % Ej svarat 1. 1% I 1% Det framgår att Över hälften av barnen har n$gc~ annan som l8,nar %E sig ibland. Av de muntliga kommentarerna i skolklasserna har vi först&tt, att det oftast förekomm~r, nar barnen sjalva &r sj-aka.

14 71, Vem brukar Du gå med y% biblioteket? (numrerade) Hulta (95) Sjöbo (116) 1 2? ej sv. 1 Marnma o, P % 24 25% $ 14 12% 'f4 Kamra t 50 53% 33 35% 6 6% 2 2% 66 57% ; 5 4% il 10$ Ensam 21 22% 28 30% 33 33% 9 9% 30 26% 24 21% 16 14% 4 3% E j svarat % - - k 4% De barn som gar med sina föräldrar på biblioteket gar i första hand för att lana böcker. (vi har jämfört svaren på donna fråga me6 svaren på fr&ga 14). 12, Hur ofta gar Du p& biblioteket?' Hulta (95) Sjöbo (116) Aldrig 4 4% 4 3% 6 ggr o 3 hret + (1 ggr/år Niistan aldrig 14 15% i2 l 0% 1 gång/månad % 1 g8ag/vecha 22 23% % Mer an i &ng/vecka 21 22% 25% Ej svarat 2 2% 5 bland (olika, en gang d& o, då, nar jzg last ut boken, inte så ofia 9 9% 9 1 9% + Nigra $ånger/mbnad (2 gånger/2 v. 2. g3,nger manad, 3 g&nger/månad) Da vi jämförde denna fråga med fr&ga SS "vad ~i71 Du heist göra. p& -Diim fritid", ser vi ingen skillnad i 6nskem8.l mellan äe barn som &%r cfta på biblioteket och de son går sällan eller aldrig. Da flesta vill *'sitta och prata eller leka med kamrater'*. Vi var ockca intresserade av vad de som g&r ofta (mer an en g~ng/vecka) gyr på biblioteket och janförde därför med fr&ga i 4 'varför går Du på biblioteket", Det vfsade sig att de går på biblioteket för att 7kna böcker : 13 Hur nariga bzcker 18nar Du varje &ng?* Kulta (95) S;iöbo (1 16) Inga 3 3% I #78Z /g 22 Flera 3 2 2% Vet ej (olika) 3 5 4% Ej svarat 8 5% 19 16% Ytterst f& lanar aldrig några böcker. D& vi jämförde med fraga 12 ser vi att dessa icke-lanars g&r tt31 biblioteket mer En efi gång/vecka Det galler dock aven den som lanar fler är- 10 böcker...

15 14. Varför gar Du p% biblioteket? Hults' (95) Sjöbo (176) För att träffakamat % 1 3% 14% 33% För att låna böcker % 9% 6% 4% För ztt sitta' och lasa l9 5 12% 42% 20% 5% För att spela ng.t spel % 15% 32% 22% Ej svara,t 6 = 6% De flesta,72% av 21 1,gå.r till biblioteket för att låna böcker (svaren. p& fråga 13 bekraftzde ock$ detta). Eftersom man kan anta att msnga barn svarat s ör att låna bocker" för att tillfredsställa oss och i andra hznd valt det allernativ, som de egentligen ar mest intresserade av~kan man l%ga ihop al-ler- nativ l och 2 för varje svarsalternativ. sv ör att lana böcker" blir anda det främsta svarsalternativet. 15, Vad l&nar Du fran biblioteket? (n.umrerade) Hulta (95) Sjgbo (116) q e j ~ ~ $4 sv. Något som en kamrat '75 4 C4 har sagt ar bra 16$23$19$16$ 20$17$22$~13% 3$ 38%.Wagot som fröken laser i sko&m i5$23$23%16$! 17% 6$11$16$12$ 48% Böcker som Du hittar d& Du koamer till bibl 53% 21% 9$ 7% 4% 55% 16% 3% 4% 15% ~agotsom~usettpa 9 i ' TV el. hört på radio 9% 15% 20% 28% 7% 21% 14% 8% 13% 17% 3% 58% 6 = 6$ 8 = 7% Inget svar Över hälften av barnen lånar böcker som de hittar på biblioteket utan att ha fgtt uppslag utifrån, från fröken i skolan, kamrater eller TV etc. De flesta hittar bara ibland de böcker de vill ha (enl. fraga 16) och på biblioteket går de sjrlva och tittar i hyllorna (enl. fråge 19). Enligt fråga 17 önskar barnen sig främst Kuïla-Gulla, Tln-Tin, Asterix etc Får Du tag p& de böcker p& biblioteket som Du vi11 lha? Alltid Ibland Aldrig Ej svarat Hulta (95) Sjöbo (1:6) % 13 l?$ 76 80% 97 84% '3 3% 1 1% 4 4% Vi föijde upp den har fragan med fr&gorna i7 "vilka böcker skulle Du helst viljs låna" och fråga 19 "kr gör Du Tor att f% tag i den bok Du viii ha på biblioteketr. Det visade sig att de barn som alltid fick tag i sina böcker offnst sjalva gick och tittade i hyllorna, Av dem som alltid fick tag i sina böcker var det bara j barn vardera på Sjöbo och Hulta son! g id Bil.% personalen och bad om hjälp, De barn diirernot, -:

16 som svarade att de aldrig fick tag i några böcker,svarade att de bad personalen om hj&lp, men hade heller inte några egna önskemal. 17. Vilka böcker skulle Du helst vilja Låna på biblioteket? Barnen hade gznska många önskemgl. Det slags böcker barnen mest önskade sig var (som vbtat): Äventyr o ~ spänning h Fem-böcker (~l~ton), Deckare Cowboys, Indianer, Robin Hood och Spökhistorier Tin-Tin, Lucky Luke, Asterix Hästböcker Annika (~lrn~uist ), Jill (~er~uson) Flick-deckare Kitty: (C, Keene ) MaryLou: c. Keene ) Peggy: ( K. utt ton) Betty: ( R.J. ~ezple) Övriga önskemål (ca 2/bok) Bilar och Flygglan Bröderna Lejonhjärta Böcker am andra lander Dant e Emil Frimärkskatalog Ishockey, Sport, Idrott Jag talar om Lena Jag $r en Varulvsunge Judo-böcker Katitzi Kulla Gulla Lotta som hetgr Russin Marias lilla ksna Mio min Mio Masterdektektiven Blomqvist Möbel- och trgböcker nkel Tom Pippi Rasmus Roliga böcker 'Sju syskon 'Skrat &la ja feaferböcker för barn Tin och Tommy studsar Troll och t0mta.r 'hare Sventon Vi på Saltkrskan Den vita stenen Vitnos Ville Valle Viktor Wahlströms-böcker Zoro ' Äldst i klassen

17 18. Vilka böcker finns på biblioteket? Hulta (95) Sjöbo (116) f akta böcker om djur 75 79% 85 73% Faktaböcker om ishockey, fotboll etc % 68 59% Frimarkskat aloger $ Pjäser för roliga timaen (ig8tor) 59 62% S 9 51$ Sångböcker 31 33% 39 34% Böcker om andra länder 7 74% 77 66% 14 15% i2 10% Vet ej e Denna tabell visar att barnen relativt daligt khner till bibliotekets bestånd av facklitteratur, Av de barn som svarade "Ilet ej" var det 29 resp. 33$ som inte hade lhekort och 29 resp. 42$ som gick p& biblioteket en g%ng i veckan. De Övriga gick mer sallan. Vi har jämfört svaren p& fr%gorna 18,12 och 1. Kommentar: Till en viss del kan det daliga resultatet bero p& att vi intg valt de ännesområden barnenvar intresserade av. Svarsalternativen kunde också ha preciserats något mer, T.ex. "liar Du på biblioteket sett 3öcker om ishockey, böcker om hur mzn sköter sin hast, 19, Kur gör Du fsr att f% tgg i den bok Du vill ha p% biblioteket? f~ulta (45) sjöbo (116) e$ sv, ej sv. Rer personalen om hjälp ' % 27% 13% 22% 23% % 295, Söker boken i katalogen 3 l % 20% 28% 45% 5% 0 29% 51% G&r själv och tittar i hyll& I0 60$ 19% 10%.7% 66% 15% 5$ 9% Ej svarat 4 = 4% 6 = $5,U& man jämför svaren på fråga 15, "vad lånar Du från biblioteket"? med svaren på den har frågan (19) får man bekräftat att barne~ i första hand själva orienterar sig p% biblioteket. Av svaren gå frggti. 7 ser vi a.tt de flesta känner till vad personalen gör, men ganska aånga ar inte helt sakra p& vad personalen egeatligen ar till för. 20, Kar Du egna böcker? f~ulta (95) Sjöbo (-i 16) Inga Fl era Ej svarat De flesta har ju mer an 10 böcker. D& man jämför svaren p& frasa 20 ned fraga 14 "varför går Du p3 ~ibliotek" - hos de barn soa har mellan 0-5 böcker visar det sig att 67% p$ Ii~lta och 67% på Sjöbo går p& b-blioteket för att låna böcker.

18 21. Brukar Du Låna böcker av kamrater? Hulta (95) Sjöbo (116) Aldrig 38 00% 54 47$ Inte så oftz som en g%ng i mgnaden 32 34% 34 28% En gang i månaden l0 11% 7 6% En gång i veckan 5 5% I I l 0% Mer an en gång i veckan 7?$ 7 6% Ej svarstf ' 3 3% 3 3% Barnenlånar mer sällan av varandra och sådana lån bör därför inte ha någon betydelse för biblioteksbesöken, 22. Hur kommer Du för det mesta till biblioteket? Med bil el1.er buss Cykel G&r lika Ej svarat Tabellen följdes upp med fraggrna 12, i4, 23 - de barn som kommer till biblioteket ned bil och buss kon rela.tivt sallan. De kom också i första. hand för att låna böcker. Inte någon lånade p& bussen. 23, Brukas Du låna p% bokbussen? Hulta (95) Sjöbo (116) Allt id Ibland Aldrig Ej svarat Bokbussen bös inte inverka p% filiallånen eftersom så pass f& barn tycks utnyttja de^. 24. Brukar Du låna på skolbib1,ioteket eller irlassbfbliokeket? A11 t id Ibland Aldrig Ej svarat Skol- och klassbiblioteken ar tydligen flitigt utriyttjade, Svarsalternativet alltid &r kanske lite tvetydigt. Alltid kan vara'blltid då biblloteket ar öppet" eller "alltid d& jag lanar böcker:' De flesta av de sam alltid lånar p& skolbiblioteket gar ocksa p% biblioteket för att låna bocker. Do flesta av dem som aldrig lanar p& skslbiblioteket gar på Sibliuteket för att träffa kemrater. som aldrig ggs p& skolbiblioteket Er dock väldigt f8 och man kan därför inte dra nagra slutsatser av detta. )

19 25. Vad vill Du helst g5rz p& Din fritid? G% p& biblto teket 11 Gå på biblioteket i flera alternativ 4 16% 2o Vara med i någon förening l4 16% Vara med i förening + flera alternativ 1 l9 no$ 4 Sitta och prata eller leka med kamrat 48 59% 52 44% Inte svarat 17 18% 18 t 6% Det visade sig att barnen allra helst vill vara tillsammans med sina kamrater. Fråga?l visar ju att barnen aven vill g% med kamrater på biblioteket, 26. Vilken,-fösenlin: skulle Du helst vilja'vara med i? Idro t t 35 37% 33 29% Scout ing IS 16% - 3 2% Hobby, teex. frimärken, modellpl, slöjd29 31% 41 35% Natur 9 9% 11 9s E j svarat 6 6% 25 =p, Eget altrrnativ: Pogpkonst, Teater f l$ 3 3% Yyssel, Wahlströmsponnyklubb, Hundforen. ' och leka Idrott och hobby ar de fritidsaktiviteter san barnen har önskat sig i första hand. Förutom de alternativ son vi satte upp har barnen haft egna Önskemål,

20 Resultat av uppsatsen. Tyvärr gav barnen inte s% utförliga re8ogörelser som vi önskat. "~~psatserna" blev ganska korta men gav oss anda en uppftattning om vad barnen vill gara på biblioteket, Vi har valt att plocka ut det vi fann vara mest önskat. Eftersom önskemålen var s% lika p& Sjöbo och liulta %ar vi har inte skizt områdena at. Först och främst vill barnen lyssna p& skivor - 93 barn har direkt önskat det. Övriga populara sysselsättningar var: Spela spel och kort 63 st Lasa böcker och tidningar 53 st Se på film 31 st Rita, bygga modeller, lagga pussel etc. samt, Spela och se på teater och kasperteater hoppa i kuddar dricka saft spela bordtennis se p% utställningar och göra'utstallningar prat a med kamrater lana,skivor och spel "h jalga dem som jobbar1' skriva p& maskin sköta skivspelaren skriva egen tidning spela piano tävlingar 31 st Barnen gav också en del synpunkter p& biblioteket: Sj 6bo FIulta "blera Lucky ~uke" "Ilet skulle vara större" "%lera i mils kiv or^ i ag vill ha en skön lashorna" "stolar att sitta p& vid bokhyllornaw"dag skulle vilja att det var tystw hk lera hörlurar" " ~ vii1 a ~ ha ett lasrum och ett pratrmt' "3öcker för oss i trean" tt lekrum mrtd olika saker i' era in- in skivor " "Ilet skulle vara öp~et alea dagar i s~era speli' veckan hela dzgarn a" "EG~ mysrum där nan får busan "Andra tider för det blir s& s.ent '' toppzde djur" " ~ tycker a ~ att alla?&sda möbler ska tv ppe t p& söndagarna1' bort istället ska det finnas mjuka kuddar och skumgummi att hoppa i."

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

Thord Olsson. Jpcciuiarbetet anslaget. bibl io tekskmskap' vid. Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974. Specialarbete inom ämnet

Thord Olsson. Jpcciuiarbetet anslaget. bibl io tekskmskap' vid. Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974. Specialarbete inom ämnet Jpcciuiarbetet anslaget Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974 Specialarbete inom ämnet bibl io tekskmskap' vid bibliotekshögskolan. Thord Olsson Syftet nicd specialarbetet har varit att

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev FORFATTARCENTRUM Forfattarcentrum (FC) ar en av de fria s.k. centrumbildningarna som uppstod i slutet pa 1960-talet inom kulturomradet. Initiativet till bildandet av FC togs av enskilda forfattare. De

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6.

Om ni inte har någon kursuppdelning på skolan går du direkt till fråga 6. ENGELSKA NU92: ÅK 9 Elevenkät 1 och 2 Databas en29e1.sav Här är några frågor som rör undervisningen i engelska och vad du kan i engelska. Svara genom att skriva X i den ( ) som passar bäst. 1.När började

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Familjetyp:

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Sökhjälp. Snabbsök. Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor.

Sökhjälp. Snabbsök. Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor. Sökhjälp Snabbsök Sökfältet finns på samma ställe på alla sidor. Du kan välja att söka i bibliotekskatalogen, på webbplatsen eller bland nyckelorden. Du kan skriva in ett eller flera ord. Sökresultatet

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar Inskolning Mål: Barnet skall introduceras på avdelningen för att lära känna lokaler, barn och personal. Barnet visas runt på avdelningen. Barnet får bekanta sig med de andra barnen och personal. De gamla

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte

Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte Namn Klass Lärare atum ntal rätt Övningsuppgift Vad tror du Sam önskar sig? Ett djur. Nya skridskor. En cykel. En TV. irgitta Järpsten, Karin Taube och Hogrefe Psykologiförlaget,

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

OVER PERSONER TIR SJTETSK A ~?~NF~ORDKATALOGEN,

OVER PERSONER TIR SJTETSK A ~?~NF~ORDKATALOGEN, ALFAR~ISK OCH SYSTEMATISK (SAR ) KAT-ZT OG OVER PERSONER TIR SJTETSK A ~?~NF~ORDKATALOGEN, KVINMOHICTORISK~I S 41IT,IXCI;1REA, G"TEDQRGI Spccialnrbste Bibiiot,~kshögskolan. Ht 1979 Kerstin R~rggreil Asl;

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

8. SVENSKA OCH BILD ÅK 2

8. SVENSKA OCH BILD ÅK 2 8. SVENSKA OCH BILD ÅK 2 8.1. Elevdel 1, Faktatext (Häftet börjar med en faktatext om Valrossen. Till texten finns även två bilder på en valross, en i helfigur och en på huvudet.) SVARA PÅ FRÅGORNA! 1.

Läs mer

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy.

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy. Av: Signe Sundequist CC BY NC ND 2014 Kap. 1 Ljudet Mimmi satt i klassrummet och lyssnade på sin stränga magister Ulf. Det var en tråkig lektion. Då hörde Mimmi ett ljud som lät "pa pa pa". Mimmi viskade

Läs mer

Alla satte sig i soffan. Till och med Riley. Tanten berättade vad Riley kunde göra. Han kunde göra nästan allt som en riktig människa kan göra.

Alla satte sig i soffan. Till och med Riley. Tanten berättade vad Riley kunde göra. Han kunde göra nästan allt som en riktig människa kan göra. Den hemliga roboten Asta, Bea och Cesar har fått ett uppdrag av deras lärare Olle. Uppdraget var att de skulle hitta en bok i skolbiblioteket som Olle skulle läsa som högläsning på morgonen i klassrummet.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

Karlstads del i bokflödet inom länet

Karlstads del i bokflödet inom länet 1 (9) Karlstads del i bokflödet inom länet 1. Inledning 1.1. Bakgrund Hanteringen av böcker och andra medier (hädanefter kallat böcker) på stadsbiblioteket i Karlstad har ökat enormt. Hösten 28 gick 12

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

2.3 Elevernas ansvar och inflytande GENEVAD 2014 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Målbeskrivning i skolan. och för sitt arbete i skolan, och mognad, undervisningen, svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,,

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Informationsbrev februari 2016

Informationsbrev februari 2016 Informationsbrev februari 2016 Hej föräldrar! Alla lärare på Svenska Skolan kommer att resa till Stockholm för studiebesök och föreläsningar den 18 20 maj. Vad det innebär för respektive kompletteringsgrupp

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker IT-Café: Tema Tidningar & Böcker Att läsa NLT på din surfplatta/dator 1. Gå ut på Internet. Skriv www.nlt.se och tryck Enter/sök. Då kommer du till NLT s hemsida. Här kan du läsa vissa artiklar men inte

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic SIDAN 1 Boken handlar om: Det är dags för ramadan. Detta år ska Ayse också få prova på, att fasta. Mamma säger, att Ayse får fasta några timmar varje dag, men hon bestämmer sig för att fasta hela dagarna.

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Veckobrev 2b. Vi som jobbar i 2b är: Hej! LUSKAMMA IGEN flera kända fall i grannklassen.

Veckobrev 2b. Vi som jobbar i 2b är: Hej! LUSKAMMA IGEN flera kända fall i grannklassen. Veckobrev 2b Vecka 5, JANUARI 2015 Hej! LUSKAMMA IGEN flera kända fall i grannklassen. En bra arbetsvecka! Jag vabade måndagen och tisdagen men då tog Kostas/Johan och Jannika klassen. I måndags gick brandalarmet

Läs mer

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN VINGÅRDSARBETARNAS LÖN 25:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG A) (21 SEPTEMBER 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 20:1-16 Vingårdsarbetarnas lön Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr.

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr. Monstret av Elsa Om författaren Namn Elsa Ålder 10 år Intressen Gymnastik och teater Familj Mamma, pappa och lillebror Husdjur Tre ökenråttor, en fisk och en kräfta Tidigare utgivna böcker Den magiska

Läs mer

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial Stenåldern SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Darlene Ryan Boken handlar om: Daniel och hans tjejkompis, Mac, brukar träffas i ett gammalt klubbhus i parken. Mac har en del hemligheter och berättar inte speciellt

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Mitt sista samtal till Pappa. på hans begravning

Mitt sista samtal till Pappa. på hans begravning Mitt sista samtal till Pappa på hans begravning den 19 maj 2011 Kära Carl-Fredriks närmaste! För sista gången har vi alla pratat med Carl-Fredrik, nu måste vi vänja oss vid att bara prata om honom. Vi

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer