ÅTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTS OM VERKSAMHETEN VID KILJAVAN SAIRAALA OY FORTSÄTTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTS OM VERKSAMHETEN VID KILJAVAN SAIRAALA OY FORTSÄTTER"

Transkript

1 FULLMÄKTIGE ÅTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTS OM VERKSAMHETEN VID KILJAVAN SAIRAALA OY FORTSÄTTER 790/P11/117/2006 FMGE 22 Bakgrund Kiljavas sjukhusbyggnad blev klar år 1938 och den har en våningsyta på ca m2. Byggnaden är belägen på Naturaområde i Nurmijärvi kommun vid stranden av Sääksjärvi på lägenheten Kiljavanrinne med en areal på ca 57,915 ha. På fastigheten finns förutom huvudbyggnaden en separat värmecentral och fem bostadsbyggnader och bl.a. bastubyggnader. Bostadsbyggnadernas sammanlagda bostadsyta är ca m2; en del av bostäderna har hyrts ut. HNS verksamhet på Kiljava sjukhus upphörde år 2001 och därför var det viktigt att inom Kiljava-projektet finna en köpare och en ändamålsenlig användning för fastigheten som hade blivit en ekonomisk belastning. Efter diverse utredningar gick man in för att Kiljava sjukhus renoveras för att bli en regional rehabiliteringsenhet efter akutvårdsinsatser. Fullmäktigeförsamlingarna i KUUMA-kommunerna Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi och Tusby samt Hyvinge fattade under våren 2005 ett beslut om att delta i Kiljava-projektet som under åren hade beretts som områdets gemensamma utvecklingsprojekt inom hälsovården. I fullmäktigeförsamlingarnas beslut ingick olika slags villkor som gällde projektet, bl.a. i fråga om HNS deltagande. Med tanke på det fortsatta arbetet var det av väsentlig betydelse huruvida HNS säljer Kiljava-fastigheten för det föreslagna beloppet på en miljon euro och om HNS går med som aktieägare i det planerade bolaget och främjar samtidigt på detta sätt Mellersta Nylands och också andra kommuners inom HNS-området möjligheter att ordna högspecialiserad rehabilitering efter specialistvård, då behovet av detta kommer att öka i och med att befolkningen åldras. Det var motiverat att HNS deltar i KUUMA-kommunernas Kiljava-projekt för utvecklingen av vårdkedjorna och för att garantera smidiga vårdkedjor, fastän den planerade verksamheten egentligen inte var en verksamhet som hör till ett sjukvårdsdistrikt. HNS fullmäktige beslutade att HNS säljer fastigheten Kiljavanrinne Rnr 33:0 (fastighetsbeteckning ) jämte byggnader till Hyvinge och Träskända städer och Mäntsälä, Nurmijärvi och Tusby kommuner samt övriga eventuella intressenter för ett under bildning varande bolags räkning för en köpesumma på en miljon euro. Hyvinge och Träskända städer, Mäntsälä, Nurmijärvi och Tusby kommuner samt HNS undertecknade Kiljavan Sairaala

2 Oy:s delägaravtal och avtalet om bolagsbildning. Samma dag hölls också aktiebolagets konstituerande bolagsstämma. Bolaget registerardes i handelsregistret Bolagets aktiekapital var 4,2 milj. euro som fördelades mellan ägarkommunerna i proportion till invånarantalet. HNS antecknade aktier för euro och HNS ägarandel är 11 %. Köpebrevet mellan HNS och Kiljavan Sairaala Oy undertecknades Fastighetens ägar- och besittningsrätt övergick till bolaget Kiljavan Sairaala Oy producerar regionala hälsovårds- och rehabiliteringstjänster. Sjukhuset säljer endast tjänster åt sina ägare, men också andra kommuner kan bli medlemmar i Kiljavan Sairaala Oy och köpa rehabiliteringstjänster av sjukhuset. Rehabiliteringsverksamheten inleddes hösten 2008 i de sanerade lokalerna på Kiljava sjukhus. Sjukhusaktiebolaget producerar samtliga tjänster genom konkurrensutsättning av specialister på området. Av de tjänster som underleverantörerna producerar sammanställer bolaget ett servicepaket som bolaget bjuder ut åt kommunkunderna. Kiljavan Sairaala Oy har endast i sin tjänst en verkställande direktör, en fastighetsskötare och en ledande läkare på deltid. Rehabiliteringstjänsterna produceras enligt köptjänstprincipen av serviceproducenten AttendoMedOne Oy som valts efter anbudstävlan. Avtalet med MedOne Oy är i kraft till utgången av år Den högspecialiserade rehabilitering som Kiljava sjukhus producerar placerar sig som verksamhet i gränslandet mellan primärvården och specialistvården, den hör inte till HNS/specialistvårdens ansvar enligt den arbetsfördelning som överenskommits med kommunerna, men är verksamhet där man ansett att det med tanke på verksamhetens krav och volym innebär kvalitativa och ekonomiska fördelar att producera tjänsten centraliserat. I renoveringsplanen blev antalet vårdplatser på sjukhuset ca 120 bäddplatser. Vid behov kan antalet utökas något. Sjukhusets tjänsteproduktion planerades att påbörjas med sammanlagt 60 bäddplatser för neurologisk samt rörelseorganens (ortopedi, fysiatri, reumatologi) rehabilitering. I och med en verksamhetsutvidgning samt då andelen åldringar ökar ingick det i planen att utvidga verksamheten att omfatta mediciniskgeriatrisk rehabilitering (internmedicin, lungsjukdomar, geriatri). Man uppskattade att hela kapaciteten inte behövdes för ägarkommunernas behov, utan avsikten var att finna flera ägarkommuner och en del av användningen hoppades man att skulle komma som köp av HNS. Eventuell överbliven kapacitet skisserade man att används för kommunernas övriga behov. För att sjukhuset skulle kunna tas i bruk förutsattes en omfattande ombyggnad av sjukhusbyggnaden. Saneringen blev klar i april 2009 och kostnaderna belöpte sig till ca 14 miljoner euro. Ombyggnaden genomfördes för 4,9 miljoner euros del med lånefinansiering som ägarna gått i borgen för. HNS fullmäktige beslutade att HNS beviljar proprieborgen för Kiljavan sairaala Oy:s låneandel på euro. Resten av lånet ca 9 miljoner euro tog bolaget mot fastigheten som säkerhet.

3 Under det första verksamhetsåret 2007 hade bolaget en förlust på euro och år 2008 på euro. Enligt balansräkningen var bolagets eget kapital ,6 milj. euro och det främmande kapitalet 15,7 milj. euro, av vilket de långfristiga lånen utgjorde 14,8 milj. euro. Den största ekonomiska risken hänför sig till sjukhusets användningsgrad. I Oy Audiator Ab:s revisionsberättelse om granskningen av förvaltningen och ekonomin vid Kiljavan sairaala Oy för år 2008 konstateras också att "om man inte kan höja sjukhusets användningsgrad med de grundande kommunernas stöd klarar bolaget inte av att fortsätta sin verksamhet". Under år 2009 fortsatte bolagets verksamhet med en betydligt lägre användningsgrad än vad som planerats. Användningsgraden blev ca 30 % i stället för det planerade 80 %. Serviceproducenterna blev tvungna att minska antalet anställda och att anpassa sin verksamhet enligt det ringa antalet patienter. Räkenskapsperiodens förlust 2009 var 1,1 milj. euro och bolagets eget kapital håller på att bli negativt. Enligt balansräkningen är bolagets eget kapital ,5 milj. euro och det främmande kapitalet 16,5 milj. euro, av vilket de långfristiga lånen utgjorde 14,9 milj. euro. I revisionsberättelsen konstaterar Oy Aidoarev Oy i slutet av sin revisionsberättelse följande: "Utan att anpassa vårt utlåtande vill vi som ytterligare information framföra att bolaget har ett mervärdesomsättningsskatteåterbäringsansvar som hänför sig till bygginvesteringen (ca 3 milj. euro) som inte har tagits upp i bokslutets noter på det sätt som förutsätts i bokföringsförordningen. Dessutom vill vi framhäva inverkan av bolagets användningsgrad på bolagets resultat. Om de kommuner som grundat bolaget inte förbinder sig att höja användningsgraden för bolagets verksamhet, klarar bolaget inte av att fortsätta sin verksamhet. Bolaget förde år 2009 ett flertal förhandlingar med ägarna för att få verksamheten på en nivå som skulle vara ekonomiskt lönsam och garantera en fortsatt verksamhet. Man erbjöd flera kommuner i närområdet att bli delägare i bolaget. Nummi-Pusula kommun fattade ett beslut om att köpa 50 aktier för Nuläge och behövliga åtgärder Bolagets ekonomiska läge är fortfarande ytterst kritiskt trots det ökade antalet patienter under de senaste månaderna. Om man vill undvika att bolaget går i konkurs, finns det i praktiken ingen annan utväg än att delägarna ger bolaget finansiering. Om delägarna beslutar att de inte är beredda att finansiera bolaget, innebär det att delägarna förlorar de kapitalinvesteringar de gjort i bolaget och en realisering av borgensansvaren. För HNS del är det fråga om en förlust på euro.

4 Som en följd av bolagets konkurs skulle beslutanderätten om fastighetens framtid i praktiken överföras på borgenärerna, dvs. finansinstituten. Delägarnas ägarandelar, investeringar i bolaget och på bolagets vägnar beviljade borgensansvar är följande: ägarandel investering borgensansvar Hyvinge 22,9% Träskända 19,7% Nurmijärvi 19,1 % Tusby 18,0 % HNS 11,0 % Mäntsälä 9,3 % Möjligheterna till realisering av markegendom Bolagets styrelse har utrett möjligheterna till en delvis realisering av den fastighetsegendom (byggnader och markområden) som bolaget äger. I KPMG Oy:s utredning (bilaga 8) konstateras synnerligen entydigt att det är en mycket utmanande uppgift att hitta en köpare till de byggnader som finns på fastigheten och försäljningstiderna blir oundvikligen långa. I utredningen konstateras också att byggandet på området och intresset för byggandet kan försvåras av att byggnaderna som helhet är skyddade objekt på basis av byggnadsskyddslagen. I utredningen konstateras att det är möjligt att det inte ens går att hitta en köpare till byggnaderna. Bolaget äger cirka 58 ha markområden. I den gällande generalplanen har områdena planbeteckningen PY, vilket betyder ett område för offentlig service och förvaltning. I landskapsplanen betecknas området som rekreationsområde och serviceområde. Dessutom är området markerat som Natura-område, ett värdefullt åsområde eller annan geologisk formation och en kulturmiljö. Utanför Natura-området mellan sjukhuset och sjön blir cirka 14 ha av vilka cirka hälften är byggduglig mark enligt utredningen, om det skulle vara möjligt att göra avsteg från landskapsplanen, dvs. tillåta byggandet. Förslag av bolagets styrelse till delning av bolaget Bolagets styrelse föreslår nu aktieägarna att man för att finansiera bolaget separerar de kostnader som hänför sig till fastigheten, dvs. i praktiken låneskötselkostnaderna till följd av fastighetens ombyggnad och de egentliga kostnaderna för patientvården. Avsikten är att försöka ändra den nuvarande situationen där de betydande låneskötselkostnader som belastar fastigheten direkt faller under den budget som sorterar under

5 grundtrygghetsnämnderna. Då skulle också kostnadsstrukturen för Kiljavan Sairaala Oy bli mer transparent och öppen. I praktiken blir en separering mellan de kostnader som fastigheten och vården genererar tydligast genom att man delar upp Kiljavan Sairaala Oy till Kiljavan Sairaala Oy som erbjuder rehabilitering och vård och Kiinteistö Oy. Delningen skulle genomföras enligt ett i aktiebolagslagen avsett delningsförfarande. Ägarnas ägarandelar skulle förbli oförändrade i båda bolagen. I bolagsordningen för det fastighetsaktiebolag som bildas till följd av delningen upptas ett villkor som möjliggör betalningsförpliktelser som ställs på aktieägarna. Bolagets styrelse föreslår att aktieägarna under 5 års tid förbinder sig att betala 1,5 miljoner euro i ett så kallat bolagsvederlag i förhållande till sina ägarandelar. För år 2010 skulle betalningarna utgöra hälften av de nedan nämnda. Aktieägarnas betalningsförpliktelser skulle på årsnivå vara följande: Bolagsvederlag / Ägarandel Vederlag år Hyvinge 22,9 % Träskända 19,7 % Nurmijärvi 19,1 % Tusby 18,0 % HNS 11,0 % Mäntsälä 9,3 % Totalt 100,0 % Med det här arrangemanget kan man ta hand om låneskötselkostnaderna och på så sätt minska de borgensansvar som man ägarspecifikt åtagit sig när bolaget bildades. I KPMG:s utredning i bilaga 8 på sidan 7 ingår en beräkning av fastighetsbolagets inkomster och utgifter under Vederlaget skulle betalas till det fastighetsaktiebolag som bildas genom delningsprocessen från och med den faktiska delningen. Fram till dess skulle vederlaget betalas till Kiljavan Sairaala Oy som direkt kapitalinvestering för att bolaget ska kunna uppfylla sina amorteringsförpliktelser. Arrangemanget förutsätter också att de borgensförbindelser som aktieägarna gett på Kiljavan Sairaala Oy:s vägnar överförs till godo för det fastighetsbolag som bildas i samband med delningen. Eurobeloppen för de givna borgensförbindelserna framgår av tabellen ovan.

6 Bolagets styrelse föreslår inte att aktieägarna ska förbinda sig till köp av tjänster. Syftet med delningen och aktieägarnas "skyldighet att betala vederlag" är att skapa en situation där man klarar av fastighetens låneskötselkostnader och att den skuldbörda som belastar fastigheten kan minskas. Samtidigt kan man i avsevärd grad sänka priset på ett rehabiliteringsdygn, vilket antas öka ägarnas intresse att börja använda rehabiliteringstjänsterna på Kiljava sjukhus. Ju fler patienter Kiljavan Sairaala Oy får in, desto större del av fastighetens låneskötselkostnader kan täckas med de hyresintäkter som Kiljavan Sairaala Oy som erbjuder rehabilitering och vård betalar och hämtar in genom de egentliga kundintäkterna. Sammanfattning av det förslag bolagets styrelse lagt fram ingår som bilaga 9. Aktieägarnas beslut ska fattas senast Styrelsen konstaterar att HNS inte har köpt rehabiliteringstjänster på Kiljava sjukhus med undantag för en kort period under Såsom revisorerna påpekar får bolaget inkomster bara om kommunerna använder dess tjänster. Med det nuvarande antalet patienter torde bolaget gå i konkurs senast i oktober Detta på grund att sjukhusets underhållskostnader, låneräntorna och amorteringarna samt de övriga fasta kostnaderna löper hela tiden. I en konkurssituation blir HNS alltså tvunget att nedskriva sin andel av aktiekapitalet och betala ett belopp som motsvarar den borgen HNS beviljat. Totalt skulle HNS förlora euro. Situationen är mycket kritisk och det förslag bolagets styrelse lägger fram för att rädda bolaget är uppenbarligen det enda alternativ som kommer i fråga. Befolkningens servicebehov kommer att öka mycket under de kommande 10 åren på grund av åldersstrukturen och då behövs oundvikligen också ett tillskott av vårdplatser. Intagningen till permanent institutionsvård ska kunna bromsas upp märkbart jämfört med de nuvarande verksamhetsmodellerna. Det finns evidens för att man med aktiv och kompetent tidig rehabilitering och intervallrehabilitering kan i många patientgrupper hjälpa patienterna tillbaka till ett självständigt liv och samtidigt minska ökningen av platsbehovet inom permanent institutionsvård. Ägarkommunerna har förbundit sig i samband med när de bildade bolaget till en regional rehabiliteringsmodell, men modellen har inte till fullo införts på grund av den ansträngda kommunala ekonomin. I alla ägarkommuner kommer dock ökningen av servicebehovet i ett 10 års perspektiv att vara mycket stor. Om man låter Kiljava sjukhus gå i konkurs, förlorar man förutom de investerade pengarna också 120 bäddplatser samtidigt som vi står inför en uppenbar ökning av behovet under de närmaste åren. I Hyvinge sjukhus strategiska planer ingår en roll speciellt som ett regionalt akutsjukhus som styr patienterna till områdets andra institutioner när det gäller den högspecialiserade och långvariga rehabiliteringen. En del av områdets kommuner har redan nu

7 stora svårigheter att trygga den fortsatta vården. Området hamnar i stora svårigheter om också den kapacitet som i dag finns på Kiljava sjukhus försvinner. HNS ombygger storskaligt sina centrala sjukhus inom de närmaste åren, likaså de närmaste kommunerna sina fastigheter. För HNS eller dess medlemskommuners del kan det uppstå ett behov att placera en del av sina verksamheter tillfälligt i de nyrenoverade lokalerna på Kiljava sjukhus. HNS har på basis av konkurrensutsättningen avtal om upphandling av högspecialiserad rehabilitering av privata tjänsteproducenter. Den delen måste bedömas på nytt och man bör överväga en billigare upphandling av tjänster enligt in house-principen av Kiljava sjukhus. Utvecklingen av tjänstekedjorna är en fråga som för närvarande har stor fokus inom hela HNS. Det är möjligt att upphandla högspecialiserad rehabilitering till noga utvalda tjänstekedjor genom en överenskommelse med kommunerna så att en större befolkning än Kiljavas nuvarande ägarkommuner kan täckas. För att bevara också den här optionen är det motiverat att i det här skedet förbinda sig till förhindra att Kiljavan Sairaala Oy går i konkurs. Avsikten är att alla aktieägare för sin del fattar ett samstämmigt beslut enligt det förslag som styrelsen för Kiljavan Sairaala Oy lagt fram. Också HNS fattar sitt beslut utgående från det här villkoret. Styrelsen Fullmäktige beslutar att 1. Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt godkänner en i aktiebolagslagen avsedd delning av Kiljavan Sairaala Oy i ett fastighetsaktiebolag och ett bolag med ansvar för rehabiliterings- samt vårdtjänster; 2. befullmäktiga samkommunens styrelse att godkänna delningsplanen för Kiljavan Sairaala Oy; 3. Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt godkänner att de proprieborgensförbindelser som samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts gett på Kiljavan Sairaala Oy:s vägnar överförs till godo för det fastighetsaktiebolag som bildas genom bolagets delningsplan; och 4. Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt förbinder sig att betala för euro och för högst euro per år som s.k. vederlagsskyldighet till det fastighetsaktiebolag som bildas genom Kiljavan Sairaala Oy:s delningsplan. Fram till dess att delningen har verkställts erläggs den betalning som baserar sig på 5. fastighetens låneskötselkostnader som direkt kapitalinvestering.

8 För att de ovan nämnda besluten ska träda i kraft förutsätts att Kiljavan Sairaala Oy:s övriga aktieägare för sin del ger en motsvarande betalningsförbindelse. Beslut Förslaget godkändes.

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 108/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den affärsverkslag som gäller Senatfastigheter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag till

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13 Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden Barnsjukhuset Barnkliniken och användningen av de trånga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

ORDNANDE AV HÄLSOVÅRD

ORDNANDE AV HÄLSOVÅRD ORDNANDE AV HÄLSOVÅRD I KOMMUNERNA I VÄSTRA NYLAND FÖRSLAG TILL BASRIKTLINJER FÖR ORDNANDE AV HÅLSOVÅRDSSERVICE I KOMMUNERNA I VÄSTRA NYLAND Slutrapport 25.10.2005! "# $ % & ' () & % $ * +, # $ % & ' ()

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden 441

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna 1/2006 mars Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Prisindex för offentliga utgifter och för kommunernas basservice Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om balansering av ekonomin i kommunallagen

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

RP 178/2007 rd. förutsättningar som lagstadgad skuldsanering.

RP 178/2007 rd. förutsättningar som lagstadgad skuldsanering. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och lagen om preskription av skulder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer