Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning"

Transkript

1 NR 21 OKTOBER 2008 REDAKTÖR: Jur kand Jenny Welander Wadström ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat Madeleine Rydberger, Malmö Dr. Christian Bloth, Rechtsanwalt, Frankfurt Nyhetsbrev ARBETSRÄTT OCH PENSIONER I det här numret av nyhetsbrevet redogör vi för den nya diskrimineringslagen som kommer att träda i kraft den 1 januari 2009 samt en rad intressanta avgöranden från Arbetsdomstolen som har meddelats under de senaste månaderna. Bl.a. har Arbetsdomstolen i tre olika domar haft anledning att fördjupa sig i begreppet verksamhetsövergång samt i de kollektivavtalsfrågor som kan uppkomma i samband med en övergång. Arbetsdomstolen har även i ett mål prövat huruvida det utgjorde diskriminering att uppställa ett högt ställt språkkrav vid rekrytering för en receptionisttjänst. NY LAGSTIFTNING Ny diskrimineringslag I Nyhetsbrevet nr 19 från oktober 2007 nämndes regeringens planer på att utforma en mer sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Riksdagen har nu antagit en ny diskrimineringslag som börjar gälla den 1 januari Den nya diskrimineringslagen kommer att ersätta följande arbetsrättsliga diskrimineringslagar. Jämställdhetslagen Lag om förbud mot diskriminering Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning De diskrimineringsgrunder som finns i de nuvarande arbetsrättsliga diskrimineringslagarna kommer fortsättningsvis att regleras i en sammanhållen lagstiftning. Därutöver har två nya diskrimineringsgrunder tillkommit: könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck har i förarbetena uppgetts innefatta dels en persons mentala kön, dvs. en persons självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker sitt sociala kön exempelvis med kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. Begreppet karakteriseras av ett s.k. könsöverskridande moment, vilket betyder att det även träffar förhållanden som ligger bortom eller utanför vad som vanligen menas med kön. Diskrimineringsgrunden omfattar situationer som att någon inte identifierar sig som kvinna eller man, och att någon genom sin klädsel, eller på annat sätt ger uttryck för att till höra ett annat kön än det som han eller hon ser som sitt eget. Diskrimineringsgrunden har inga skarpa avgränsningar. Avsikten är att den som identifierar sig eller uttrycker sig som transvestit eller intersexuell ska kunna åberopa diskrimineringsförbudet. Förbudet mot åldersdiskriminering följer direkt av det EG-rättsliga arbetslivsdirektivet (2000/78/EG). Med ålder avses en persons uppnådda levnadslängd och innebär förbud mot diskriminering på grund av både hög och låg ålder. Det aktuella förbudet är dock förenat med några undantag. Undantag kan exempelvis vara aktuellt när ålder är ett verkligt yrkeskrav för en nyanställning. Ett annat undantag är att det fortfarande kommer att vara tillåtet att tillämpa åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevandeeller invaliditetsförmåner i individuella avtal såväl som i kollektivavtal. Det kommer också att vara tillåtet att särbehandla på grund av ålder om beslutet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det sistnämnda undantaget innebär att det fortfarande är tillåtet att använda sig av ålderskriterier som förekommer i kollektivavtal när det gäller minimilöner, förlängd semester och uppsäg- sid 1

2 ningstider, eftersom ålderskravet för sådana villkor har ett legitimt syfte. Däremot anses en arbetsgivares önskemål om att bibehålla en homogen åldersammansättning av arbetsstyrkan inte vara ett godtagbart skäl att neka någon t.ex. en anställning. Precis som tidigare förbjuds såväl direkt som indirekt diskriminering. Arbetsgivare som bryter mot diskrimineringslagen kommer att förpliktas att till den drabbade betala en s.k. diskrimineringsersättning. Den nya diskrimineringslagen kommer även att i viss utsträckning gälla utanför det arbetsrättsliga området. En ny sammanslagen myndighet Diskrimineringsombudsmannen - kommer att ha tillsyn över att lagen följs. Detta innebär att de nuvarande fyra diskrimineringsmyndigheterna kommer att försvinna. Ny chef för Diskrimineringsombudsmannen kommer att vara Katri Linna, som i skrivande stund har uppdraget som Ombudsman mot etnisk diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kommer att ha rätt att i domstol föra talan för en enskild person som anser sig ha blivit diskriminerad. En sådan talerätt kommer också att tillkomma vissa intresseorganisationer. I sammanhanget ska det nämnas att Arbetsdomstolen (AD) kommer att ha en annan sammansättning i mål om diskriminering enligt diskrimineringslagen. AD kommer att vara domför med fem ledamöter, varav endast två är utsedda av arbetsmarknadens parter. Om parterna i målet begär det, ska målet prövas av en sammansättning med sju ledamöter. (Prop. 2007/08:98, prop. 2007/08:72) Kontaktperson: Jur kand Ronak Moradi, e- post NYTT FRÅN ARBETSDOMSTOLEN Tre rättsfall angående verksamhetsövergång Allmänt om 6 b LAS Av 6 b lagen om anställningsskydd (LAS) följer att vid en s.k. verksamhetsövergång har samtliga anställda som hör till överlåtna verksamheten rätt att övergå till förvärvaren på oförändrade villkor. Bestämmelsen om verksamhetsövergång i 6 b LAS bygger på ett EG-rättsligt direktiv - överlåtelsedirektivet. det s.k. EG-domstolen har tolkat överlåtelsebegreppet extensivt och bl.a. fastslagit att det ska vara fråga om en övergång av en organiserad ekonomisk enhet som bibehåller sin identitet under och efter överlåtelsen. Frågan om en verksamhetsövergång föreligger enligt 6 b LAS ska avgöras enligt en helhetsbedömning. EG-domstolen fastslog i den s.k. Spijkers-domen sju kriterier som ska ligga till grund för denna bedömning: 1) arten av företag eller verksamhet, 2) om företagets materiella tillgångar har överlåtits eller inte, 3) värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten, 4) i vilken mån anställda har tagits över av förvärvaren, 5) om kunderna tagits över eller inte, 6) graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen, samt 7) om och hur länge verksamheten har legat nere. AD har nyligen, i två skilda domar, tagit ställning till om en övergång av tjänster från en underleverantör till en annan underleverantör kan anses utgöra en verksamhetsövergång. Var byte av bemanningsföretag en verksamhetsövergång? Ett bolag som bedrev truckentreprenad inom skogsindustrin (Bolaget) hade använt sig av en underleverantör för bemanning av truckverksamheten. Underleverantören sade upp avtalet med Bolaget samt 23 truckförare på grund av arbetsbrist. Bolaget ingick därefter ett nytt avtal med ett bemanningsföretag om inhyrning av truckförare. Bemanningsföretaget hade anställt 10 av de 23 truckförarna som blivit uppsagda från den ursprungliga underleverantören. Varken Bolaget eller bemanningsföretaget hade tillämpat reglerna om övergång av verksamhet enligt 6 b LAS. Fackförbundet, som representerade vissa av de truckförare som inte fått anställning hos bemanningsföretaget, väckte talan i AD mot såväl Bolaget som bemanningsföretaget, varvid frågan om huruvida reglerna om verksamhetsövergång var tillämpliga på situationen kom upp till prövning. AD studerade den närmare innebörden av de åtaganden som bemanningsföretaget gjort gentemot Bolaget och kom fram till att bemanningsföretaget inte avsett att ta ett större ansvar än att ställa ett antal truckförare till Bolagets förfogande med rätt för Bolaget att bl.a. utöva arbetsledningen. Det var således fråga om ren personaluthyrning. AD hänvisade till EGdomstolens praxis och i synnerhet det s.k. Jouini-målet och slog fast att även exempelvis delar av administrationen måste sid 2

3 övergå för att det ska anses vara en verksamhetsövergång. Så hade inte skett. Vid en helhetsbedömning hade någon bestående ekonomisk enhet inte övergått till bemanningsföretaget och någon övergång av verksamhet enligt 6 b LAS hade därmed inte varit för handen. (AD 2008 nr 51) Var byte av städentreprenör en verksamhetsövergång? Ett hotell hade ingått ett tjänsteavtal med ett städbolag. Städbolaget sade upp avtalet varvid hotellet slöt ett nytt avtal med ett annat städbolag. Det första städbolaget hade, i och med att avtalet med hotellet hade sagts upp, sagt upp anställda på grund av arbetsbrist. Efter att uppsägningstiden hade löpt ut hade två av de anställda åter börjat arbeta på hotellet, men nu som anställda hos det nya städbolaget. Fackförbundet, till vilket det nya städbolaget var bundet av kollektivavtal, väckte talan i Arbetsdomstolen mot det nya städbolaget för en medlems räkning som inte hade fått anställning där. Enligt fackförbundet hade det skett en verksamhetsövergång enligt 6 b LAS när det senare städbolaget hade tagit över städentreprenaden, vilket innebar att alla anställningsförhållanden borde ha gått över från det första städbolaget till det andra. AD konstaterade att huvuddelen av personalen inte hade anställts av det nya städbolaget och därmed inte övergått. Inte heller hade arbetsledningen eller någon annan del av administration tagits över av det nya städbolaget. Enbart det förhållandet att två anställda hade fått fortsätta arbeta vid hotellet i nya anställningar hos det nya städbolaget medförde inte att det hade skett ett övertagande av en sådan organiserad grupp av arbetstagare som skulle kunna utgöra en ekonomisk enhet. Någon övergång av verksamhet enligt 6 b LAS hade således inte ägt rum. (AD 2008 nr 64) Allmänt om 28 MBL I 28 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns bestämmelser om vilken effekt en verksamhetsövergång enligt 6 b LAS får för de kollektivavtal som de inblandade bolagen kan vara bundna av. För det fall både överlåtaren och förvärvaren är bundna av samma kollektivavtal eller inte är bundna av något kollektivavtal alls uppstår inga problem. Om enbart överlåtaren men inte förvärvaren är bunden av kollektivavtal, innebär verksamhetsövergången att överlåtarens kollektivavtal övergår till förvärvaren som därmed blir bunden av detta kollektivavtal i tillämpliga delar. Om överlåtaren och förvärvaren är bundna av olika kollektivavtal övergår inte överlåtarens kollektivavtal till förvärvaren. I ett sådant fall är dock förvärvaren skyldig att tillämpa anställningsvillkoren i överlåtarens kollektivavtal på den personal som togs över från överlåtaren under en övergångsperiod om ett år. Under denna period kan således förvärvaren vara skyldig att tillämpa olika kollektivavtal på sin personal. I ett nyligen avgjort mål har AD prövat om detta är tillåtet även när överlåtarens kollektivavtal är mindre förmånligt än förvärvarens. Ska de för arbetstagarna mest fördelaktiga kollektivavtalsreglerna alltid tillämpas? Ett bolag hade överlåtit en cateringverksamhet till ett annat bolag och de anställda hade följt med verksamheten enligt reglerna om verksamhetsövergång i 6 b LAS. Förvärvaren hade fortsatt att tillämpa överlåtarens kollektivavtal under ett års tid på de anställda som hade följt med verksamheten. Överlåtarens kollektivavtal var mindre förmånligt utformat än det som förvärvaren tillämpade, vilket innebar att de anställda som hade tagits över från överlåtaren under ett års tid fick sämre anställningsvillkor än deras nya kollegor hos förvärvaren. Fackförbundet för de anställda som följt med till förvärvaren genom verksamhetsövergången, väckte talan i AD och hävdade att bolaget hade gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte tillämpa sitt kollektivavtal även på den övertagna personalen. Fackförbundet menade att bestämmelsen om en tillämpning av överlåtarens kollektivavtal under en övergångsperiod om ett år endast gällde när överlåtarens kollektivavtal var förmånligare än det kollektivavtal som förvärvaren tillämpade. AD konstaterade att förbundets uppfattning saknade stöd i ordalydelsen av 28 MBL. Frågan var då om det fanns stöd i andra rättskällor för att bestämmelsen i vissa situationer skulle tillämpas på annat sätt än vad som framgick av ordalydelsen. Syftet med övergångsregeln om ett år var enligt förarbetena att göra arbetstagarens övergång till en ny arbetsgivare så mjuk som möjligt. Lagstiftarens föreföll dock ha utgått från att de villkor som väntade hos den nya arbetsgivaren i regel innebar en försämring och oftast torde regeln just innebära ett skydd mot försämringar. Att regeln i vissa fall kan innebära ett hinder mot förbättringar verkade inte ha varit föremål för överväganden under lagstiftningsprocessen. Den svenska lagstiftaren hade inte lämnat något utrymme för tolkningen att den nya arbetsgivaren trots ordalydelsen i 28 MBL skulle vara skyldig att tillämpa något annat kollektivavtal än överlåtarens såvitt avser den personal som övergått. Inte heller med sid 3

4 stöd av EG-rätten kunde det anses finnas stöd för att arbetsgivaren alltid ska tillämpa de för arbetstagarna mest fördelaktiga anställningsvillkoren, utan EG-rätten sträckte sig inte längre än till att undvika att de arbetstagare som går med i en verksamhetsövergång får försämrade villkor. Bolaget hade således följt gällande regler och fackförbundets talan avslogs. (AD 2008 nr 61) Kontaktperson: Lucas Geisler, e-post Etnisk diskriminering i rekryteringsprocess? Ett bolag som sysslade med utbildning av piloter sökte en vikarie för en tjänst som receptionist. Två kvinnor kallades till intervju hos bolaget; den ena hade svenskt ursprung och den andra (SL) algeriskt. Bolaget valde att anställa personen med svenskt ursprung. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) väckte talan i AD och yrkade allmänt skadestånd i första hand på den grunden att direkt diskriminering hade förekommit, och i andra hand, på den grunden att indirekt diskriminering hade förekommit. AD konstaterade att lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning var tillämplig i målet. Enligt denna lag får en arbetsgivare inte missgynna en arbetssökande genom att behandla henne eller honom sämre än arbetsgivaren behandlar någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har direkt samband med etnisk tillhörighet (direkt diskriminering). Vidare får en arbetsgivare inte missgynna en arbetssökande genom att tillämpa en bestämmelse eller ett kriterium som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med en viss etnisk tillhörighet (indirekt diskriminering). Detta gäller dock inte om missgynnandet kan motiveras av ett berättigat ändamål och medlen står i proportion till målet med missgynnandet. AD prövade först huruvida direkt diskriminering förekommit, dvs. om SL varit i en jämförbar situation med den som fick platsen samt om det fanns ett samband mellan det faktum att hon inte fick platsen och hennes etniska tillhörighet. Parterna i målet var överens om att SL och den person som fick arbetet hade likvärdiga formella meriter. Arbetsgivarsidan gjorde dock gällande att SL, till skillnad från den andra sökanden, inte hade de personliga egenskaper som krävdes för arbetet och därmed inte befann sig i en jämförbar situation med den person som fick tjänsten. Bl.a. hade god kommunikationsförmåga ansetts vara en viktig personlig egenskap för tjänsten som receptionist. Arbetsdomstolen konstaterade att i bolagets bedömning av den personliga lämpligheten hade ingått en bedömning av SL:s brister i det svenska språket. Det hade således funnits ett samband mellan det förhållandet att SL inte fått arbetet och hennes sätt att tala svenska. Enligt AD hade det dock framgått i målet att den person som fick platsen hade bedömts ha ett försteg i fråga om personlig lämplighet. Därmed befann sig de båda sökanden inte i en jämförbar situation. Direkt diskriminering hade således inte förekommit. Därefter prövade AD huruvida SL indirekt diskriminerats genom att bolaget tillämpat ett kriterium att tala perfekt svenska som i praktiken missgynnar personer som inte har svenska som modersmål. Parterna i målet var överens om att arbetet som receptionist krävde goda språkkunskaper men frågan var om bolagets krav varit för högt i förhållande till arbetsgifterna. AD ansåg att bolaget hade visat att man i praktiken vid rekryteringen tillämpat ett språkkrav som framstod som sakligt motiverat och som låg på den nivå som arbetsuppgifterna i receptionen krävde. Det var också visat att SL inte nått upp till denna nivå. Språkkravet ansågs även lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet att arbetsuppgifterna skulle bli utförda på ett bra sätt. Bolaget hade därför haft rätt att uppställa aktuellt språkkrav och någon indirekt diskriminering hade inte förekommit. (AD 2008 nr 47) Kontaktperson: Jur kand Maria Henningson, e-post Giltigheten av omplacering En systemadministratör hade omplacerats till arbete som vaktmästare. Facket gjorde i första hand gällande att arbetstagaren enligt sitt anställningsavtal inte var skyldig att arbeta som vaktmästare och att skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren hade uppkommit med anledning av omplaceringen. Enligt facket innebar omplaceringen en så ingripande förändring i arbetstagarens arbets- och anställningsförhållanden att han skilts från sin anställning på ett sätt som var att jämställa med ett avskedande eller en uppsägning. AD konstaterade att bedömningen av frågan om en vaktmästares arbetsuppgifter omfattas av den aktuelle arbetstagarens arbetsskyldighet eller inte får göras på grundval av främst hans enskilda anställningsavtal eller tillämpligt kollektivavtal. En jämförelse mellan arbets- och anställningsvillkoren som systemadministratör och som vaktmästare skulle därmed göras. AD fann att även om arbetsuppgifterna i flera sid 4

5 delar skiljde sig åt framgick det av utredningen att arbetsuppgifterna var relativt rutinmässiga i bägge arbetena. Även i arbetsgivarens lönekartläggningar hade arbetsuppgifterna som systemadministratör och vaktmästare värderats ganska lika. Sammanfattningsvis konstaterade AD att arbetstagarens arbetsuppgifter visserligen hade förändrats i och med omplaceringen, men att de förändrade arbetsuppgifterna inte var påtagligt mindre kvalificerade än de tidigare arbetsuppgifterna. Därutöver hörde de nya arbetsuppgifterna till samma kollektivavtalsområde som de tidigare och arbetstagarens arbets- och anställningsförhållanden i övrigt var oförändrade. Mot denna bakgrund ansåg AD att arbetstagaren enligt sitt anställningsavtal var skyldig att även arbeta som vaktmästare och att han således inte kunde anses ha blivit skild från sin anställning såsom facket påstått. I andra hand gjorde facket gällande att omplaceringen skett av personliga skäl och varit så ingripande att det krävdes godtagbara skäl för den samt att några sådana skäl inte funnits. Omplaceringen har därför enligt facket stått i strid med det mellan parterna gällande kollektivavtalet. I denna del hänvisade AD bl.a. till AD 1978 nr 89 där domstolen uttalat att omplaceringar som föranleds av orsaker som kan hänföras till den enskilde arbetstagaren personligen och som får särskilt ingripande verkningar med hänsyn till såväl arbetsuppgifter som anställningsförmåner och anställningsförhållanden i övrigt bör kunna prövas rättsligt på ett sätt som påminner om vad som gäller för uppsägning. En sådan särskilt ingripande omplacering fick enligt denna dom enbart ske om arbetsgivaren hade godtagbara skäl för åtgärden. I nu aktuellt mål uttalade AD inledningsvis att prövningen i vad mån en omplacering får ingripande verkningar för arbetstagaren måste ske efter objektiva grunder, dvs. inte främst med utgångspunkt i den enskildes intressen. Därvid skulle tillmätas stor betydelse om lönen och andra anställningsvillkor försämrats. AD konstaterade att någon förändring av arbetstagarens anställningsförmåner inte hade skett, att han arbetade på samma tider, till samma lön och inom samma kollektivavtalsområde som tidigare samt att arbetsuppgifterna i båda fallen tycktes vara relativt rutinmässiga. Omplaceringen kunde mot denna bakgrund inte sägas ha fått sådana särskilt ingripande verkningar som krävs för att en omplacering ska kunna prövas på rättslig väg. (AD 2008 nr 63) Kontaktperson: Jur kand Henrik Rosenqvist, e-post Skadestånd på grund av brott mot lagen om skydd för företagshemligheter samt brott mot lojalitetsplikten Två anställda hos ett bolag hade både under och efter sina anställningar haft kontakt med bolagets kunder i syfte att värva dessa till ett eget nystartat företag. Bolagets kundregister samt kundkartotek hade utnyttjats för att ta kontakt med kunderna. Bolaget yrkade att bolaget skulle tillerkännas skadestånd på grund av vinstbortfall. Grunden för talan var i första hand att bolaget i enlighet med lagen om skydd för företagshemligheter skulle ha rätt till skadestånd, eftersom bolaget åsamkats skada till följd av att de anställda utnyttjat och röjt företagshemligheter både under och efter sin anställningstid. Som andrahandgrund angav bolaget att de anställda brutit mot den underliggande lojalitetsplikten i sina anställningsavtal, då de vidtagit åtgärder för att förbereda konkurrerande verksamhet, genom att under anställningstiden bland annat bilda och registrera eget bolag samt ta kontakt med arbetsgivarens kunder. AD fann att det aktuella kundregistret samt kartoteket var att betrakta som företagshemligheter. Något skadestånd på grund av röjande eller nyttjande av företagshemligheter under pågående anställning kunde dock inte utgå, eftersom det inte var styrkt att bolagets kunder kontaktas i värvningssyfte. Bolaget hade inte heller kunnat påvisa någon ekonomisk skada. Inte heller kunde skadestånd på grund av röjande och nyttjande av företagshemligheter efter att anställningen upphört utdömas enligt AD, eftersom det inte förelåg synnerliga skäl som är ett krav enligt lagen om skydd för företagshemligheter. Denna slutsats grundades bland annat på att de anställda endast kontaktat ett mycket begränsat antal kunder jämfört med det totala antalet som fanns i kundregistret. Dessutom menade AD att det inte var uteslutet att kunderna på grund av sina band till de anställda ändå skulle ha börjat anlita det nystartade företaget. Eftersom bolagets konkurrensförmåga således inte i någon nämndvärd utsträckning hade påverkats negativt, förelåg inte synnerliga skäl för att kunna ålägga de anställda skyldighet att utge skadestånd. Slutligen fastslog AD att skadestånd på grund av brott mot lojalitetsplikten inte kunde utdömas, eftersom bolaget inte kunnat påvisa någon ekonomisk skada. (AD 2008 nr 59) Kontaktperson: Jur kand Bita Pourmotamed, e-post sid 5

6 Kontaktuppgifter: STOCKHOLM Magnus Wallander Tel nr E-post GÖTEBORG Henric Diefke Tel nr E-post MALMÖ Madeleine Rydberger Tel nr E-post FRANKFURT Christian Bloth Tel nr E-post sid 6

hade gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott

hade gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott NR 23 FEBRUARI 2009 REDAKTÖR: Jur kand Lena Wåglöf ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat Madeleine

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

Diskriminering Diskrimineringslagen

Diskriminering Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen - den 1 januari 2009 Sammanhållen lagstiftning 10 olika samhällsområden Definitioner, förbudsregler, krav på aktiva åtgärder, tillsyn, diskrimineringsersättning

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning; SFS 1999:133 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning HomOL (1999-133) Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (Ändring t.o.m. SFS 2003:310 införd) Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Nr 19 December En myndighet Dagens fyra ombudsmän slås samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Nr 19 December En myndighet Dagens fyra ombudsmän slås samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Arbetsgivarfrågor Nr 19 December 2008 Ny diskrimineringslag Den 1 januari 2009 träder en ny diskrimineringslag (SFS 2008:567) i kraft. Bakgrunden är Diskrimineringskommitténs slutbetänkande En sammanhållen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433); SFS 2000:773 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder; SFS 1999:132 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

Skydd mot diskriminering i arbetslivet trakasserier och bevisbörda

Skydd mot diskriminering i arbetslivet trakasserier och bevisbörda Skydd mot diskriminering i arbetslivet trakasserier och bevisbörda Av Cathrine Lilja Hansson Direktiven De tre direktiven, 2000/43, 2000/78 och 1976/207 med ändringsdirektivet 2002/73 reglerar sammantaget

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 32 maj 2012 Arbetsrätt och pensioner redaktör: Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering; SFS 2003:307 Utkom från trycket den 16 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens ändamål

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Ändring införd: till och med SFS Lag (2006:69). Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk läggning eller

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

Tillsyn avseende rekrytering av integrationshandledare

Tillsyn avseende rekrytering av integrationshandledare Beslut 2016-09-01 Sida 1 (6) Ärende handling 75 Handläggare Karin Ernfors VoB Syd AB Norra järnvägsgatan 12 352 30 VÄXJÖ Tillsyn avseende rekrytering av integrationshandledare Diskrimineringsombudsmannen,

Läs mer

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1 Västra Skaraborg Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial sid 1 Facket har förstahandsrätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Den här miniguiden är till för dig som är

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2015-01-27 1 (10) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 Sammanfattning Fråga om tillämpning av 34 andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning

Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering Ann Numhauser-Henning Konferens i arbetsmarknadsrelationer Krusenberg herrgård, Uppsala 24-25 oktober 2011 Artikel 19 FunktionsF (Artikel 13 EG

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 34 april 2013 Arbetsrätt och pensioner redaktör Jur kand Lena Schreiber lew@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen Dir. 2008:25 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 Arbetsrättsgruppen inom Gärde Wesslau Advokatbyrå presenterar härmed årets

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 40 december 2016 Arbetsrätt och pensioner redaktör Tobias Normann tobias.normann@msa.se ansvarig utgivare göteborg/stockholm Henric

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 Sammanfattning Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Vad är diskriminering? Program

Vad är diskriminering? Program Vad är diskriminering? att hantera ch utreda diskrimineringsärenden Prgram Regelverk Diskrimineringsskyddet Diskrimineringsgrunder Diskrimineringsfrmer Bevisning vid diskriminering Exempel - diskriminering

Läs mer

Etnisk diskriminering

Etnisk diskriminering i sverige kom den första lagen om etnisk diskriminering 1986. Genom lagen inrättades ett särskilt myndighetsorgan ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, med uppgift att verka för att diskriminering

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Jämställdhetslag (1991:433) [Fakta & Historik]

Jämställdhetslag (1991:433) [Fakta & Historik] SFS 1991:433 Källa: Rixlex Utfärdad: 1991-05-23 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:773 Jämställdhetslag (1991:433) [Fakta & Historik] Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/08 Mål nr A 84/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/08 Mål nr A 84/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/08 Mål nr A 84/07 Sammanfattning Efter verksamhetsövergång enligt 6 b anställningsskyddslagen tillämpade den nya arbetsgivaren under ett år efter övergången lönevillkoren i det

Läs mer

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308).

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308). Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:477 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); SFS 2016:828 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2...

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2... GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, februari 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: Februari 2012 Så var det nytt år och vi på Gärde Wesslau ser fram emot nya utmaningar

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 25 november 2009 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm

Läs mer

DOM 2010-10-05 Meddelad i Malmö

DOM 2010-10-05 Meddelad i Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT DOM Meddelad i Malmö Mål nr T 3169-08 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur. kand.ulrika Dietersson Samma adress SVARANDE Gymnastik-O Atletklubben

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:65

Regeringens proposition 2002/03:65 Regeringens proposition 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Remissanmodan: En sammanhållen diskrimineringslagstiftning

Remissanmodan: En sammanhållen diskrimineringslagstiftning Handläggare: Pär Wiktorsson Dnr: PM3-2/0506 2006-05-23 Remissanmodan: En sammanhållen diskrimineringslagstiftning har fått Diskrimineringskommitténs betänkande En sammanhållen diskrimineringslagstiftning

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: 2006-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: FörL, Föräldraledighetslagen Malin Looberger Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Diskrimineringslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Diskrimineringslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Diskrimineringslag Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja likabehandling

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-01-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 januari

Läs mer

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad,

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, omplaceringsskyldighet Datum:

Läs mer

Cirkulärnr: 2007:23 Diarienr: 2007/0733 Arbetsgivarpolitik: :14 Arbetsrätt, AD, förflyttning, diskriminering, avskedande

Cirkulärnr: 2007:23 Diarienr: 2007/0733 Arbetsgivarpolitik: :14 Arbetsrätt, AD, förflyttning, diskriminering, avskedande Cirkulärnr: 2007:23 Diarienr: 2007/0733 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:14 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsrätt, AD, förflyttning, diskriminering, avskedande Datum: 2007-03-23 Mottagare:

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder. Dir. 2009:72. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009.

Kommittédirektiv. Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder. Dir. 2009:72. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009. Kommittédirektiv Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder Dir. 2009:72 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur ett skydd mot

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38 Cirkulärnr: 12:67 Diarienr: 12/6958 P-cirknr: 12-2:28 Nyckelord: AD, uppsägning, preskription, rekommenderat brev, 10 LAS Handläggare: Tommy Larsson Avdelning: Datum: 2012-12-03 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Den nya diskrimineringslagen

Den nya diskrimineringslagen Den nya diskrimineringslagen Trollhättans stad 20110518 Susanne.Fransson@gu.se www.diskrimineringslagen.se 0735873735 Ny diskrimineringslag 2009 Arbetslivet i vid bemärkelse Utbildning i vid bemärkelse

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär Patrik Fallberg Bird & Bird Jim Runsten Bird & Bird Stefan Wikström, Sign On AB I samarbete med DFS Översikt 1.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 26 mars 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm 031-355

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ).

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ). nyheter arbetsrätt dec 2012. Ny lag om uthyrning av arbetstagare Den första januari 2013 träder en ny lag i kraft. Lagen har sin bakgrund i ett EUdirektiv bemanningsdirektivet. Bemanningsdirektivet har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 3/12 Mål nr B 71/11

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 3/12 Mål nr B 71/11 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 3/12 Mål nr B 71/11 Sammanfattning En tingsrätt har i ett mål om åldersdiskriminering beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen och förklarat att målet ska vara

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 Sammanfattning Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och

Läs mer

Diskrimineringslagstiftning

Diskrimineringslagstiftning Diskrimineringslagstiftning Rätten att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet Internationell lagstiftning som är tvingande för Sverige (EUrätt) eller som Sverige valt att följa (EKMR) begränsar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 Sammanfattning Sedan en arbetstagare i december 2009 sagts upp på grund av arbetsbrist, väckte hans fackliga organisation talan i Arbetsdomstolen med yrkande

Läs mer

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Johanna Read Hilmarsdottir Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer