Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut"

Transkript

1 Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut Fler företag fler jobb Stämmoprogram Vi skördar vad vi sår dagens politik för morgondagens jobb Svensk ekonomi står inför stora förändringar. Vi påverkas, och kommer de närmaste åren att påverkas allt mer, av fyra starka och omvälvande krafter: automatisering, digitalisering, globalisering och urbanisering. Människor, företag och kulturer har genom digitalisering och globalisering knutits närmare varandra. Det är en fantastisk utveckling som bidragit till global fattigdomsminskning och ökad ekonomisk tillväxt. Teknisk utveckling och automatisering har historiskt lett till stora och produktiva strukturomvandlingar på arbetsmarknaden. Det har lagt grunden för den ekonomiska tillväxt som varit en förutsättning för vårt ökade välstånd. Men utvecklingen innebär också att konkurrensen hårdnar, såväl för företag som för anställda. Relativt kvalificerade arbeten ersätts i allt högre grad av automatiserade processer. Det sätter press på breda löntagargrupper. Sverige står samtidigt inför stora utmaningar. Många människor stängs ute från arbetsmarknaden. Klimatkrisen kräver att vi förenar ökad ekonomisk tillväxt med mindre utsläpp. Och många regioner och kommuner ges inte tillräckliga förutsättningar att växa och blomstra. Men Sverige har också fantastiska möjligheter. I hela landet omvandlas idéer till små och växande företag som skapar jobb. Våra klimatutsläpp sjunker samtidigt som den ekonomiska tillväxten ökar. Och många av Sveriges mest dynamiska orter finns utanför storstadsområdena och visar att med rätt förutsättningar kan hela Sverige växa. Sverige har stora möjligheter att bli vinnare i framtidens ekonomi. För detta krävs dock viktiga och riktiga reformer: - För det första måste det bli billigare att anställa, där skattebördan på sikt skiftas från arbete till miljöförstöring och konsumtion. - För det andra måste det löna sig bättre för anställda att specialisera sig, då det är avgörande för näringslivets konkurrenskraft, bland annat genom att marginalskatterna sänks genom att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs. - För det tredje måste klimatet för entreprenörer, som omvandlar nya idéer till nya företag, förbättras. - För det fjärde bör människonära tjänster, exempelvis inom besöksnäringen och välfärden, ges förutsättningar att växa och utvecklas då de i många fall erbjuder värdefulla ingångsjobb för bland andra ungdomar och nyanlända. - För det femte måste vi öppna upp nya branscher för jobbskapande. - För det sjätte krävs en infrastruktur som gör att den tekniska utvecklingen kommer hela landet till del. Så ser vi till att gamla jobb som försvinner ersätts av ännu fler nya jobb. Med ett företagsklimat i världsklass, lägre skatter på arbete och en skola som ger alla elever de kunskaper de behöver har Sverige all anledning att se framtiden an med tillförsikt. Morgondagens 19

2 Sverige kan bli ett mer dynamiskt, miljövänligt och sammanhållet land. Stora, statliga och stelbenta strukturer kan ersättas av en ekonomi där nya företag och jobb växer fram underifrån. Förutsättningarna för denna jobbtillväxt ser olika ut för olika människor och på olika orter. Därför ska inte politiken och ekonomin centralstyras från Stockholm eller Bryssel, utan vårdas och ges näring lokalt. Centerpartiet vill se ett samhälle som håller ihop. Inte genom att pressa in alla människor och orter i samma mall. Utan genom att vi låter människor söka sin egen lycka, utvecklas efter eget huvud och nå sin egen fulla potential vad den än må vara. Riv murarna och bygg fler broar en arbetsmarknad i behov av omstart En fungerande arbetsmarknad kräver tre saker. För det första måste det finnas jobbskapare, små och växande företag, som vågar investera och efterfråga arbetskraft, det vill säga anställa. Det måste skapas nya jobb som arbetslösa kan söka. Centerpartiet vill därför sänka kostnaderna för att anställa, förenkla reglerna för att starta och driva företag samt göra det billigare att investera i växande företag. För det andra måste det finnas ett utbud av arbetskraft, med god kompetens och hög produktivitet. Det kräver ett välfungerande utbildningssystem för såväl teoretiska som praktiska utbildningar, en snabb och flexibel kompetensinvandring samt modeller som uppmuntrar till ett livslångt lärande. Dessutom måste det alltid löna sig att arbeta. För det tredje måste matchningen mellan jobbsökare och jobbskapare fungera. Arbetsförmedlingen har misslyckats med att förmedla jobb. Åtgärdspolitiken måste bantas och Arbetsförmedlingen reformeras. Dessutom måste det bli enklare att lära på jobbet och kombinera arbete med utbildning och praktik. Centerpartiet vill att arbetsmarknadspolitiken ska kosta mindre och att mer resurser läggs på reformer som skapar jobb i växande företag. Det första jobbet är det viktigaste För alltför många ungdomar är steget in i vuxenlivet ett steg in på Arbetsförmedlingen. Sveriges ungdomar förtjänar att få en bättre start i livet. Det första jobbet är det viktigaste. Det är den första raden i såväl CV:t som i berättelsen om resten av livet. En trög start i yrkeslivet riskerar att ge långvariga negativa effekter på såväl lön som pension. För att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden vill Centerpartiet göra det betydligt billigare att anställa ungdomar, särskilt att ge de yngsta sitt första jobb. Det finns en kärna i de ungas utanförskap. Den består av de personer som varken arbetar eller studerar. Personer som inte deltar i samhället och som inte nås av det offentligas insatser. Detta utanförskap måste brytas. Skolan måste bli bättre, jobben fler och trösklarna lägre. Nybyggarlandet Sverige För alltför många nyanlända förblir drömmen om ett bättre liv i det nya hemlandet bara en dröm. Sverige tar, och ska ta, ett stort ansvar för att ge människor en fristad från krig och förtryck. Men fler måste komma i jobb snabbare. Vi har ett stort gap när det gäller såväl sysselsättning som arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda. Det är ett slöseri med människors förmåga och en förlust för samhället. Att förbättra nyanländas möjligheter att få ett jobb kräver en insikt om att människor är olika. För Centerpartiet är det självklart att integrationen börjar dag ett. På svenska flyktingboenden finns såväl högutbildade läkare som personer som aldrig getts chansen att gå i skolan. 20

3 För de som står närmast arbetsmarknaden krävs snabba och effektiva processer. Utbildningar måste inventeras, valideras och kompletteras. Svensk skola måste ges bättre förutsättningar att möta barn och ungdomar som inte getts chansen att gå i skolan för att kunna slussa in dessa i den reguljära utbildningen. För de som står längre från arbetsmarknaden måste trösklarna sänkas och möjligheten att lära sig ett jobb på jobbet stärkas. Centerpartiet vill utöka introduktionsjobben, som kombinerar arbete med utbildning och handledning, till nyanlända. Det är också viktigt att förenkla för mikroföretagande. Drivkraften och möjligheten att arbeta, även om det så bara är några timmar, måste vara stark från dag ett. Därför bör också etableringsersättningen, och andra liknande ersättningar, göras mer jobbvänliga. Särskilt utrikes födda kvinnors jobbintegration måste understödjas Trygghet och flexibilitet Svensk arbetsmarknad är omgärdad av murar som satts upp för att öka tryggheten, men vars effekt har blivit den motsatta. Vi har ett strikt anställningsskydd för fasta jobb och relativt flexibla regler för tidsbegränsade jobb. Det har lett till en arbetsmarknad där några sitter fast på jobb de inte trivs med, medan andra inte får något jobb alls. Vissa känner sig tvingade till övertidsarbete samtidigt som andra inte får chansen att arbeta överhuvudtaget. Svensk arbetsmarknad måste bli flexiblare och tryggare. Möjligheten till omställning måste stärkas, vilket ökar tryggheten när behoven i samhället och näringslivet förändras. Här ingår att svensk arbetsrätt bör ses över, reformeras och göras mer rättvis. Dagens turordningsregler, som bygger på anställningstid, bör ersättas av ett mer modernt system som lägger större vikt vid kompetens. Ökade krav på proportionalitet bör ställas på användandet av sympatiåtgärder samt blockader, så att arbetsgivare och fack blir mer jämlika parter. I en tid då vi lever allt längre och friskare liv kan även reglerna om hur länge en person har rätt att kvarstå i anställning behöva ses över kontinuerligt, givet att arbetsmarknaden i övrigt blir mer flexibel. Vi behöver en välfungerande omställningsförsäkring som ger stor trygghet vid arbetslöshet, men som inledningsvis snabbt trappas ned. Den största tryggheten på arbetsmarknaden består i att anställda har möjlighet att påverka sin arbetssituation, att det finns många nya jobb att söka för den som blir arbetslös och att möjligheterna att vidareutbilda sig och förstärka sin kompetens är goda. Alltför många människor tvingas in i utanförskap till följd av stressrelaterade sjukdomar. En bättre arbetsmiljö är nödvändig om fler ska orka arbeta längre. Det är därför viktigt att möjligheten att påverka sin egen arbetssituation och byta arbetsgivare är stor samt att människor kan känna trygghet i att det finns andra jobb att söka. Lägre trösklar Sverige är det land i EU som har lägst andel jobb med låga utbildningskrav. Det är bra att Sverige i huvudsak konkurrerar med hög produktivitet. Men det är en modell som inte passar alla och i synnerhet inte för alla skeden i livet. Trösklarna till arbetsmarknaden måste bli lägre. Alla jobb behövs. Särskilt i tjänstesektorn finns jobb som måste tillåtas växa; viktiga inträdesjobb som vi behöver fler av, inte färre. Svenska reallöner har, sedan införandet av ett inflationsmål och en oberoende riksbank, stigit snabbt. Det har lett till starkare och mer självständiga hushåll. Men lönebildningen har misslyckats med att låta personer med lägre produktivitet få in en fot på arbetsmarknaden. Svensk lönestruktur är sammanpressad och lägstalönerna är höga jämfört med många andra länder. Personer som av olika 21

4 anledningar haft svårare att komma in i, eller komma tillbaka till, arbetslivet ges inte ett jobb med en lite lägre lön, utan inget jobb alls. Det behövs en ny jobbpakt som särskilt riktar sig till små och växande företag, så att dessa ska kunna anställa fler som kan lära på jobbet. Lärlingsanställningar kan ge ungdomar chansen att kombinera gymnasiestudier med att inleda en yrkesbana. Introduktionsanställningarna, som idag finns för unga, bör breddas till nyanlända och långtidsarbetslösa. Kravet på kollektivavtal bör ersättas med ett krav på avtalsliknande villkor småföretag saknar kollektivavtal. Tiotusentals av dessa är viktiga jobbskapare som måste involveras för att få fler personer i jobb. Bättre matchning Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar inte. Det är dåligt för jobbsökarna, för jobbskaparna och för skattebetalarna. I hög grad är detta politikens fel. Arbetsförmedlingens många, och ibland motstridiga, uppdrag har lett till ineffektivitet och krångel. Centerpartiet vill banta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och i stället satsa på jobbskapande reformer. Arbetsmarknadsåtgärderna har över decennier tillåtits växa så att insatser idag överlappar varandra, att många av dem har liten eller ingen effekt för att öka chanserna till anställning. Arbetsgivare har svårt att överblicka åtgärderna och deras nytta för att skapa varaktiga anställningar. Mångfalden av arbetsmarknadsåtgärder bör reduceras till ett fåtal insatser som är bevisat effektiva. Därtill vill vi också renodla Arbetsförmedlingens uppdrag. Vi vill införa en jobbfixarpeng, som på sikt kan ersätta Arbetsförmedlingens egna förmedlingsinsatser. Jobbfixarpengen belönar de förmedlingsaktörer som får arbetslösa i jobb och betalas i tre steg: vid inskrivning, jobb och varaktighet i jobb. Personer som står längst från arbetsmarknaden får högst jobbfixarpeng. Med ett sådant system kan Arbetsförmedlingens myndighetsroll renodlas till att handla om certifiering, kontroll och utvärdering av fristående förmedlare. Ett sådant system har med framgång införts i Australien. En fungerande matchning kräver också att utbildningssystemet i högre grad anpassas till arbetsmarknadens behov, med ett stort inslag av samverkan mellan lärosäten och näringsliv. Detta bör i större grad avspeglas i resurstilldelningssystemet till lärosätena. Även lärlingsutbildningarna måste i högre grad utformas i samarbete med näringslivet. Ett jobb blir till inga jobbskapare, inga jobb Mellan 1950 och 2005 stod sysselsättningen i privat sektor i Sverige i princip stilla. Offentlig sektor växte på företagens och konkurrenskraftens bekostnad. De senaste åren har dock jobben börjat växa fram, och de växer fram i de små företagen. Många orter som varit beroende av en enda större arbetsgivare har drabbats hårt av den senaste lågkonjunkturen och sysselsättningsminskningen i traditionell industri. För dessa orter är det av största vikt att invånarnas och medarbetarnas kompetens tas tillvara och att en mångfald av nya företag tillåts växa fram. Bara så kan en inkluderande jobbtillväxt i hela landet skapas. Sverige behöver en fördjupad jobblinje. Alliansens arbetslinje har ökat utbudet av arbetskraft och drivkrafterna att arbeta. Nya och starkare incitament har bidragit till att hundratusentals svenskar har fått ett arbete trots krisen. Men arbetslinjen behöver kompletteras med en fördjupad jobblinje. Jobb skapas främst i små och växande företag. Därför är det viktigt att jobbskaparnas förutsättningar förbättras. Kostnaderna för att anställa måste minska, regelkrånglet lättas och möjligheten att attrahera kapital och nyckelkompetens förstärkas. För att främja flit, förkovran och företagande i hela landet måste skattetrycket på sikt sänkas generellt. 22

5 Skattesystemets legitimitet och effektivitet är beroende av att det är enkelt och begripligt. Idag finns en mängd avdrag och skilda skattesatser som ger upphov till gränsdragningsproblem och regelkrångel. Centerpartiet vill att skattesystemet ses över i syfte att förenkla gällande regelverk Mikroföretagande Det måste bli enklare och billigare att starta och driva företag. Inte minst gäller det mikroföretag, som är små företag med högst ett fåtal anställda och en låg omsättning. Precis som trösklarna till den svenska arbetsmarknaden måste sänkas bör det bli mindre krångligt att komma igång med mikroföretagande. Centerpartiet ser mikroföretagande som en bra väg in i värdeskapande och arbete för unga och nyanlända samt ett bra sätt för äldre att dryga ut pensionen. När Centerpartiet var med och styrde i Stockholms stad slopades förbudet för foodtrucks att servera mat från gatan på kommunala parkeringsplatser. Det är ett exempel på hur vår grundinställning om att mikro- och småföretagande ska vara tillåtet och uppmuntras omsätts i praktiken. Nyföretagare bör inledningsvis kunna bedriva verksamhet i mindre skala med kraftigt förenklade skatter och regelverk, för att inte mikroföretagande ska kvävas av regelkrångel och skattesatser. Vid sidan om kraftigt förenklade regler och lägre skatter för mikroföretag måste såväl nationella som kommunal regelverk genomlysas och rensas från regler som i praktiken förbjuder hela kategorier av företag att skapas. Det innovativa Sverige Sverige har blivit rikt tack vare vårt deltagande i den globala ekonomin och globaliseringen. Många länder som drabbats hårt av den senaste lågkonjunkturen sjösätter nu ambitiösa reformprogram. Ska Sverige förbli konkurrenskraftigt måste även vi genomföra viktiga strukturreformer. Sverige måste skapa de bästa förutsättningarna för såväl befintliga som nya huvudkontor, europakontor, FoU-verksamheter och kvalificerad industri. Ett företags- och investeringsklimat som innebär ett nettoinflöde av kunskapsintensiva verksamheter till Sverige ger också de bästa förutsättningarna för att befintliga verksamheter ska finnas kvar. Nya idéer kräver nya företag, och vice versa. Det viktigaste för svensk innovation är att skatte- och regelmässigt uppmuntra skapandet av nya idédrivna företag, gynna att kapital går in i dessa start-ups, uppmuntra återinvesteringar i växande verksamheter, göra det möjligt att rekrytera nyckelmedarbetare med bra villkor för delägarskap samt stärka kopplingen mellan forskning på högskola och universitet och företagen. Ett led i arbetet med att stärka svensk ekonomis innovationsgrad är att underlätta för innovationsupphandlingar. Att upphandla via innovationstävlingar bör också uppmuntras. Nya smarta lösningar växer fram när företagare och innovatörer ges frihet att tänka och arbeta fritt, utan detaljreglerade kravspecifikationer från politiken. Sverige har några av världens mest heltäckande system för att inhämta och spara olika former av offentlig statistik och data. Denna data, som i dagsläget oftast görs tillgänglig mot en avgift, är en resurs som det går att göra affärer och applikationer av. Centerpartiet anser att Sverige ska satsa på öppna data och att den svenska offentliga statistiken ska vara tillgänglig kostnadsfritt, med undantag för uppgifter under sekretess eller som är känsliga för den personliga integriteten. 23

6 Centerpartiet ser stor potential i de möjligheter som innovationer och ny teknik för med sig. Det gäller allt från mer effektiva produktionsprocesser till självkörande bilar, som har potential att kraftigt kapa de upplevda avstånden. För att dra nytta av den tekniska utvecklingen är det viktigt att myndigheter och politiken kontinuerligt ser över aktuella regelverk för att garantera att dessa inte hindrar utvecklingen. Lägre kostnader För att maximera de små och växande företagens jobbskaparpotential vill Centerpartiet att det ska bli billigare att anställa. Särskilt viktigt är det att personer som riskerar att ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ges bättre förutsättningar. Det kan exempelvis göras genom en riktad sänkning av de ungas arbetsgivaravgift. På sikt bör skatten på arbete sänkas generellt, bland annat genom att den allmänna löneavgiften tas bort. De första anställda innebär ett avgörande steg i ansvar och administration för många företagare. För att underlätta för småföretagare att anställa sina första medarbetare behöver detta avspeglas bättre i beskattningen. Centerpartiet vill därför att arbetsgivaravgiften för den första anställda slopas under två år. Det ger fler företag möjlighet att anställa en första person, vilket i sin tur sänker tröskeln att anställa ytterligare. Nedsättningen är begränsad i såväl tid som omfattning för att garantera hög effektivitet. Många företagare motiveras av annat än enbart ekonomiska drivkrafter. För varje företagare är dock resultaträkningens nedersta rad en verklighet som inte går att bortse ifrån. Varje krona som ett företag måste betala i skatter och avgifter är en krona som inte kan användas i verksamheten eller för att anställa. Centerpartiet vill att direkta och indirekta skatter och avgifter ska sänkas och tydliggöras. Med mer transparens blir debatten om vad som är rimliga skatte- och avgiftsnivåer mer rättvisande. Vidare måste det bli enklare att beviljas F-skattsedel. Utgångspunkten ska vara att myndigheter ska underlätta, inte försvåra, för människor som vill starta företag. För att stötta företagare i uppstartsfasen är det viktigt att skatten på de första intjänade kronorna är låg. Enklare regler Det finns dolda kostnader för jobbskaparna i form av regelkrångel, som kostar såväl tid som pengar att hantera. Centerpartiet vill aktivt arbeta för att varje regelverk som påverkar företagare ska vara ändamålsenligt och enkelt. Det ska vara lätt för företagare att göra rätt. Inte minst kommunala regelverk leder ofta till problem för företag. Regelverken och dess tillämpning skiljer sig mellan kommuner, myndigheter och ibland mellan enskilda tjänstemän. Detta bidrar till otydlighet och osäkerhet. Därtill är kopplingen mellan inbetalda avgifter och genomförda inspektioner ofta dålig. Små företag har sällan tid, energi eller resurser att överklaga orättvis, orimlig eller rättsosäker regeltillämpning. Här utgör Rättviks-modellen ett föredöme, där avgifter konsekvent sätts i relation till faktiskt utförda kontroller och de kommunala tjänstemännen har ansvar för att hjälpa företagare att förstå och följa de kommunala regelverken. Många småföretagare upplever att olika kommuner, kontor eller till och med enskilda tjänstemän kommer fram till olika eller motstridiga besked om regeltillämpning av lagar och regelverk. Den enklaste, bästa och mest innovativa tillämpningen av olika regler bör sätta standarden för hela landet. Företagare bör på ett enkelt sätt kunna få regelkravs innehåll förklarat och deras rimlighet prövat. Administrativa tillämpningar av regleringar och föreskrifter bör kunna omprövas om det går att påvisa att en annan, mindre kostnadskrävande, tillämpning uppnått likvärdiga resultat. 24

7 Alla kommuner behöver arbeta målmedvetet med att minska det lokala regelkrånglet. Det kan bland annat göras genom att vissa tillståndsansökningar automatiskt ska godkännas om de inte behandlas inom en viss tid. Det är också viktigt att i större utsträckning mäta och jämföra regelkrånglet mellan kommuner, för att underlätta för kommunerna att lära av varandra. Nya reglers effekt på företagens kostnader bör alltid utredas grundligt. Centerpartiet vill införa ett krav på en regel in en regel ut. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar som minst kompenserar dessa kostnadsökningar. Fler regler bör ges så kallade solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum vid vilket det måste visas att dess fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar. De bör också bli vanligare att en enskild myndighet ges ett helhetsansvar för att handlägga exempelvis tillståndsärenden, för att underlätta för den eller de som söker tillstånd genom att dessa enbart behöver ha kontakt med en myndighet. Därtill bör en digital tjänst, en dörr in, där företag bara behöver lämna uppgifter till statliga myndigheter en gång på ett ställe, införas. I många fall är våra trygghetssystem utformade enbart med anställda i åtanke. Det har lett till att systemen inte fungerar tillräckligt bra för företagare. Bland annat finns fortfarande vissa problem med att få en korrekt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknad, inte minst i ett företags uppstartsfas. Många upplever också en osäkerhet kring sin SGI när de byter bolagsform. För Centerpartiet är det självklart att inbetalda avgifter till trygghetssystemen ska stå i proportion till möjligheten att nyttja dessa system när så krävs. Ytterligare förbättringar måste till för att ge människor den trygghet de behöver för att våga pröva sina vingar som företagare. Det offentliga utgör en stor och viktig aktör i svensk ekonomi. Det är därför viktigt att reglerna kring offentlig upphandling främjar att skattepengar används så effektivt som möjligt. Reglerna bör uppmuntra en konstruktiv konkurrens och inte försvåra för mindre företag att delta. Det innebär att nya krångliga regler och krav, exempelvis på kollektivavtal och på att företag måste anställa vissa kategorier av personer för att få delta, inte bör införas. Tillgång till kapital och nyckelkompetens Tillgången till riskvilligt kapital är avgörande för att en affärsidé ska kunna omvandlas till ett företag. Centerpartiet var med och införde investeraravdraget. Det är ett avdrag som låter personer som vill investera i mindre nystartade företag dra av en del av denna investering på skatten. Centerpartiet vill på sikt att investeraravdraget breddas och fördjupas för att ge fler företag tillgång till det kapital som krävs för att de ska kunna starta och växa. Ett konkret förslag som Centerpartiet presenterat innebär att avdraget uppgår till hela investeringen och taket höjs från 1,3 till tre miljoner kronor I många andra länder finns möjligheter för företagare som sålt en del av sitt eget företag med god förtjänst att återinvestera pengarna i nya företag i uppstartsfasen. Dessa investerare sitter ofta på god kunskap kring vad som krävs för att bygga framgångsrika bolag och kan ge ett värdefullt bidrag till de nya företag de investerar i. Centerpartiet ser att denna typ av återinvesteringar i växande företag är viktiga och att möjligheten att göra sådana bör stärkas. Företagare arbetar i uppstartsfasen ofta många timmar med låg eller obefintlig lön. Likviditet är ofta en brist, vilket försvårar för företagare att attrahera nyckelkompetens. Det är viktigt att instrument och regler som underlättar för företag i uppstartsfasen uppmuntras och gynnas. Exempel på sådana instrument är personaloptioner. Kravet på aktiekapital bör också sänkas, för att sänka trösklarna till företagande. 25

8 Att det finns fungerande finansiell infrastruktur i hela landet är en förutsättning för att jobb och företag ska kunna växa fram, men den svenska finansiella infrastrukturen blir allt mer centraliserad. Lokala bankkontor läggs ned eller slutar hantera kontanter. Risken finns att denna centralisering drivs på av regler för att säkra den finansiella stabiliteten när dessa inte tar hänsyn till mindre aktörers villkor utan utgår från ett fåtal dominerande aktörers affärsmodeller. Det innebär att viktig lokal och decentraliserad kunskap om specifika regioners näringsliv försvinner. Parallellt med denna utveckling har samtidigt nya typer av finansiell infrastruktur, som kortar avståndet mellan investerare och företagare, vuxit fram. Olika typer av crowdfunding erbjuder nya möjligheter för företag att finna finansiering. Aktuella regelverk bör hela tiden ses över och anpassas för att inte stå i vägen för denna typ av nya innovationer. Exempelvis bör aktiebolagslagen, däribland lagens begränsningar kring hur många personer ett företag får rikta erbjudanden om att köpa värdepapper till, ses över för att klargöra vad som gäller när företag använder crowdfunding för att ta in nya delägare. Det statliga riskkapitalet behöver effektiviseras och samordnas. Centerpartiet ser positivt på ett ökat samarbete mellan privat och offentligt riskkapital. Det statliga riskkapitalet bör i högre grad komplettera det privata genom att toppa upp privata investeringar. Detta bör exempelvis ske genom så kallade fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital investeras i en mångfald av privata riskkapitalfonder som, utifrån givna direktiv, står för de konkreta investeringsbesluten. På så vis ökas tillgången till kapital, samtidigt som riskerna sprids och effektiviteten ökar. Kvinnors företagande Mellan 2006 och 2014, när Centerpartiet satt i regering, ökade kvinnors företagande kraftigt. Ekonomisk makt och ett ökat ägande är centrala delar i arbetet för ett mer jämställt samhälle. Historiskt har kvinnodominerade branscher hämmats av offentliga monopol och detaljregleringar. Dessa branscher har nu öppnats för företagande och konkurrens. Det har gett kvinnor mer egenmakt och bidragit till den kraftiga ökningen av antalet kvinnliga företagare och VD:ar. Centerpartiet vill aktivt arbeta för att ytterligare stärka kvinnors möjlighet att starta och driva företag i syfte att skaffa sig ökad ekonomisk makt. Grön tillväxt Hållbar ekonomisk tillväxt går hand i hand med ett ambitiöst klimatarbete. Marknadsbaserade styrmedel, där förorenaren betalar för sin miljöskada och där det är lönsamt att agera miljövänligt, är effektiva såväl ur klimatsynpunkt som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Centerpartiet vill se en grön skatteväxling, där förorenar betalar för sin miljöskada och resurserna används till att sänka skatten på jobb och företag. Centerpartiet vill exempelvis införa en kemikalieskatt, minska industrins undantag från koldioxidskatt och ge incitament att ställa om den svenska fordonsflottan. Intäkterna från dessa och andra miljöskatter bör användas för att sänka kostnaden för att anställa och arbeta. Frihandel, öppenhet och samarbete Ett jobbskapande Europa EU är världens största integrerade marknad. Den ökade rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital som EU möjliggjort har bidragit till tillväxt och jobbskapande, inte minst i Sverige. EU och dess medlemsländer står dock inför stora utmaningar. Många medlemsländer brottas med svaga statsfinanser, hög arbetslöshet och låg tillväxt. De behöver ta krafttag för att sanera sina offentliga finanser och reformera såväl sina arbetsmarknader som sin byråkrati. För att säkerställa unionens 26

9 långsiktiga överlevnad krävs mer av det som en gång gjorde medlemsländerna framgångsrika: handel och öppenhet Centerpartiet vill öppna den inre marknaden ytterligare. Särskilt gäller det inrättandet av en digital inre marknad, med stark nätneutralitet och avskaffade roamingavgifter. EU måste också öppna sig mer mot omvärlden och aktivt arbeta för upprättandet av fler globala frihandelsavtal. Stabilitet i grunden Jobbskapande och välfärd är beroende av stabil makroekonomisk politik. I decennier har Centerpartiet bidragit till att sanera och värna statsfinanserna så att de idag tillhör de starkaste i västvärlden. Att det ska förbli så förutsätter dock att Sverige fortsätter värna de ramverk som byggts upp kring statsfinanserna och att politiken präglas av nogsamt finansierade reformer och sparsamhet med skattebetalarnas pengar. I tider av hög skuldsättning på den svenska bostadsmarknaden och stora risker i den globala ekonomin ger fortsatt starka statsfinanser handlingsutrymme för att hantera framtida kriser. De reformer som nämnts i detta program, och andra beslut som fattas av stämman, kommer således att genomföras i den takt som de offentliga finanserna tillåter. Centerpartiet vill: 1. Att grön skatteväxling, med höjda skatter och avgifter på miljöförstörande verksamhet och sänkta skatter på jobb och företag, blir en styrande princip i den ekonomiska politiken. 2. Att skattetrycket i Sverige sänks. Kostnaden för att anställa behöver minska, särskilt i små företag och särskilt för unga människor och andra som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. I ett första steg vill vi under två år slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda i företaget. 3. Att en ny jobbpakt för småföretagen införs, med bland annat introduktionsjobb med lärlingslön, som låter ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa kombinera arbete med utbildning och handledning. Dessa introduktionsjobb bör vara tillgängliga för alla företag, även de som saknar kollektivavtal. 4. Att lagar och regler på arbetsmarknaden görs om för att sänka trösklarna samt öka flexibiliteten och tryggheten. Detta kräver bland annat att turordningsreglerna byts ut mot ett modernare och tryggare system och att kraven på proportionalitet vid användning av sympatiåtgärder och blockader bör öka. Centerpartiet vill se en omställningsförsäkring (arbetslöshetsförsäkring) som initialt är hög, för att sedan snabbt trappas ned. Vi vill också att trygghetssystemen utformas för att likvärdigt omfatta även egenföretagare och småföretagare. 5. Att matchningen på den svenska arbetsmarknaden kraftigt förbättras genom att Arbetsförmedlingens förmedlingsinsatser ersätts av en resultatbaserad jobbfixarpeng, där den arbetslöse kan välja icke-statliga förmedlingsaktörer som finansieras med en statlig peng efter jobbresultat. Centerpartiet vill att den stora mångfalden av överlappande arbetsmarknadsåtgärder bantas till ett fåtal insatser som är bevisat effektiva för att skapa riktiga och hållbara arbetstillfällen. 6. Att tillgången till kapital för små och växande företag förbättras. Skatten på det lilla, lokala och arbetande kapitalet ska sänkas, bland annat genom enklare 3:12-regler och att skatten på personaloptioner sänks. Investeraravdraget ska breddas och fördjupas. Nya regler för att säkra den finansiella stabiliteten ska ta större hänsyn till små företags tillgång till finansiering i hela landet. Det statliga riskkapitalet måste effektiviseras och samordnas genom exempelvis fond-i-fond-lösningar. 27

10 7. Att regelbördan för småföretag och mikroföretag minskas kraftigt. Fler regleringar måste ha solnedgångsklausuler och nya kostnadsdrivande regler bör kompenseras av regellättnader som minskar kostnaderna än mer med principen en regel in en regel ut. Uppgiftsinlämning till myndigheter ska bara behöva ske en gång, till ett ställe. Tillämpningen av regleringar och föreskrifter för företag bör kunna omprövas om det går att påvisa att en annan, mindre kostnadskrävande, tillämpning uppnått likvärdiga resultat. Mikroföretagande bör inledningsvis kunna ske med ett minimum av kraftigt förenklade regler och skatter. 8. Att Sveriges skattesystem och institutioner främjar snabb utveckling, innovation och bibehållen konkurrenskraft i digitaliseringens och automatiseringens era. Detta kräver bland annat att skattenivåer och regler underlättar och inte försvårar att rekrytera och behålla nyckelpersoner, med en förenklad och sänkt beskattning av delägarskap i företaget och lägre marginalskatter genom bland annat höjd brytpunkt för den statliga inkomstskatten. Enklare ingångsjobb bör inte fördyras. Lagstiftningen kring nya tekniska innovationer, som exempelvis autonoma fordon och crowdfunding, måste uppdateras snabbt och effektivt. Offentlig statistik och data bör också i högre grad tillgängliggöras kostnadsfritt. 9. Att skattesystemet ses över och reformeras i syfte att förena större enkelhet och förutsägbarhet med lägre skatt på arbete och arbetsintensiv produktion. 10. Att Europa ges större förutsättningar att skapa fler jobb och ökad tillväxt genom att EU ingår fler frihandelsavtal, skapar en gemensam digital inre marknad samt värnar den ekonomiska stabiliteten i unionen för att därigenom möjliggöra för fler investeringar. 11. Att Sverige fortsätter att värna de ramverk som garanterar stabila och starka statsfinanser Motioner: Fler företag fler jobb ekonomisk politik, näringsliv, arbetsmarknad och skattefrågor Omläggning av skattesystemet motion hela partiet engageras och att alla medlemmar får möjlighet att föreslå idéer och lösningar partistyrelsen med utgångspunkt från inkomna idéer utarbetar ett förslag till nytt skattesystem Motionären tar upp ett stort och viktigt ämne: de ekonomiska och sociala effekterna av en ökad grad av automatisering inom olika produktionsprocesser. Det är debatt som engagerar såväl forskare som allmänhet. Vi ser redan tecken på att en ökad polarisering på arbetsmarknaden skett, och mycket tyder på att den tekniska utvecklingen har varit en bidragande faktor i detta. Samtidigt är den tekniska utvecklingen en förutsättning för fortsatt ekonomisk utveckling, ett ökat välstånd samt nya och mer miljövänliga produktionstekniker. Det viktiga är inte att i alla lägen och till varje pris försvara och skydda existerande jobb, men det är av största vikt att politiken skapar förutsättningar för nya jobb att växa fram. Motionären lyfter helt riktigt det faktum att de höga skatterna såväl direkta som indirekta på arbete bidrar till att färre arbetsintensiva jobb skapas. Skattesystemet missgynnar i den bemärkelsen arbetsintensiv produktion till förmån för kapitalintensiv produktion. 28

11 445 Angående motionärens att-satser gäller att för ett demokratiskt och öppet parti som Centerpartiet står det varje medlem fritt att motionera om förslag till reformer inom bland annat skattesystemet. Centerpartiet arbetar också, på alla nivåer, kontinuerligt med politikutveckling, bland annat på det ekonomiska området. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: En modern arbetsmarknad motion att Centerpartiet verkar för att man från 16 år ska få arbeta på samma arbetstider som vuxna att Centerpartiet verkar för att alla omyndiga ungdomar som arbetar själva ska få förfoga över de pengar de tjänar att Centerpartiet arbetar för regelförenklingar så att det blir lättare för personer från 16 års ålder att driva företag att Centerpartiet verkar för att helt ta bort turordningsreglerna i LAS att Centerpartiet verkar för att ta bort lagstiftningen om företrädesrätt till anställning att Centerpartiet verkar för att minska den lagstadgade uppsägningstiden till maximalt två månader, likt dagens situation för de som varit anställda 2-4 år att Centerpartiet verkar för att göra LAS dispositiv att Centerpartier arbetar för att reformera Förtroendemannalagen så att varje part bär sina egna kostnader Partistyrelsen vill tacka motionären för en välskriven motion om ett viktigt ämne. Det första jobbet är det viktigaste. Det är den första raden i Cv:t, ger ekonomisk egenmakt och öppnar dörrar för framtida jobb. Forskning visar också att en trög start på karriären ofta får långsiktigt negativa effekter. Motionären föreslår ett antal förändringar tänkta att underlätta för ungdomar att arbeta och starta företag. Partistyrelsen delar motionärens ambition om att fler ungdomar borde ges chansen att få en lön eller starta ett företag. Det är samtidigt viktigt att personer som inte är myndiga inte tillåts att försätta sig i en ekonomisk situation som riskerar att ligga dem till last under lång tid. Att starta företag, ingå avtal och ta ekonomiska risker är inte oproblematiskt för en ungdom. Därtill är det viktigt att garantera att ungdomar inte utsätts för onödiga risker i arbetslivet, varför en god arbetsmiljö och ändamålsenliga säkerhetsrutiner är viktiga om ungdomar ska ges möjlighet att arbeta under fler av dygnets timmar än idag. Vidare tar motionären upp problemet med den stela svenska arbetsrätten, som stänger många ungdomar ute från arbetsmarknaden. Partistyrelsen delar helt motionärens problembeskrivning. I grunden hade det varit enklare om parterna gemensamt hade tagit ansvar för att sänka trösklarna till svensk arbetsmarknad. Det är dock uppenbart att parterna inte gör tillräckligt på detta område. Ett antal bestämmelser inom lagen om anställningsskydd (LAS) och andra regler är också i grunden 29

12 avsteg från den svenska modellen, som bygger på partsgemensamma överenskommelser i stället för lagstiftning. Centerpartiet värnar äganderätten. Det innebär att utgångspunkten är att det är företagaren som bestämmer över hur hens företag ska drivas och organiseras. Samtidigt finns ett samhälleligt värde i att denna rätt beskärs något, bland annat avseende diskriminering. Svensk ekonomi genomgår nu ett skifte mot fler små och dynamiska företag. Särskilt för små företag är det viktigt att personalstyrkan fungerar bra tillsammans. Det innebär att det blir än svårare att från politiskt håll diktera vem som på objektiva grunder är att betrakta som mest lämpad för ett särskilt jobb. Inte sällan är det hur en potentiell anställd fungerar socialt med de andra anställda, och andra mer svårmätbara kvalitéer, som avgör. Politiken ska därför vara ytterst restriktiv när det gäller att tala om för företagare vem hen borde, respektive inte borde, anställa. Företrädesrätten blir här problematisk. Även den lagstadgade uppsägningstiden rör sig i det komplicerade gränslandet mellan lagstiftning, partsförhandlingar inom den svenska modellen och värnandet av avtalsfrihet. Idag är en tillsvidareanställning förknippad med en mängd rättigheter och regler som gör det svårt för många, inte minst ungdomar, att få en fast anställning. Den lagstadgade uppsägningstiden fasas i viss mån in över tid, vilket är bra. Det ger ökad flexibilitet i början av en anställning, samtidigt som det ger något större trygghet på sikt. Det kan dock finnas skäl att sänka den maximala lagstadgade uppsägningstiden, som idag uppgår till sex månader. Att sänka den till två månader är dock inte uppenbart optimalt, varför partistyrelsen väljer att avslå motionärens att-sats till förmån för en egen, som har samma inriktning samtidigt som den lämnar något större utrymme för framtida politikutveckling. LAS är idag semidispositiv. Det betyder att delar av lagens innehåll kan förändras genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Att lagen kan kompletteras med bestämmelser i avtal är viktigt för att garantera flexibilitet och lokal anpassning. Samtidigt finns ett värde i att på vissa områden ha en lagstiftning som utgör en stark norm för förhållanden på svensk arbetsmarknad. Det finns delar av LAS som ej lämpar sig för att vara dispositiva. Sådana exempel rör tvister, skadestånd och äldres rättigheter. Partistyrelsen avslår därför motionärens att-sats om att göra hela LAS dispositiv, men delar ändå motionärens andemening om att flexibilitet är viktigt. Avslutningsvis delar partistyrelsen motionärens inställning att det är rimligt att i den svenska modellen, som bygger på två relativt likvärdiga parter, anta att respektive part bör kunna stå för sina egna kostnader. Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för: att den maximala lagstadgade uppsägningstiden ses över för att garantera små företags möjlighet att snabbt och enkelt kunna anpassa sin personalstyrka. att Centerpartiet verkar för att man från 16 år ska få arbeta på samma arbetstider som vuxna, givet att en god arbetsmiljö och ändamålsenliga säkerhetsrutiner kan garanteras så att ungdomar inte utsätts för onödiga risker i arbetslivet. Partistyrelsen föreslår partistämman att bifalla följande motioner: att Centerpartiet verkar för att ta bort lagstiftningen om företrädesrätt till anställning att Centerpartier arbetar för att reformera Förtroendemannalagen så att varje part bär sina egna kostnader 30

13 Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Magnus Ek, CUF reserverar sig till förmån för bifall till motion 1.2.4, samt att Centerpartiet verkar för att helt ta bort turordningsreglerna i LAS att Centerpartiet verkar för att minska den lagstadgade uppsägningstiden till maximalt två månader, likt dagens situation för de som varit anställda 2-4 år att Centerpartiet verkar för att göra LAS dispositiv Flexibla arbetstider motion att centerpartiet ska ta fram ett program för en fri arbetsmarknad med ökad valfrihet, livsbalans och flexibilitet Motionären tar upp ett viktigt ämne: hur ska vi kunna kombinera behovet av att fler arbetar längre upp i åren med ett starkt värnande om människors hälsa? Partistyrelsen delar helt motionärens inställning kring att olika människor har olika preferenser och drömmar. Vissa förverkligar sig själva genom arbetet, medan andra ser arbete som något nödvändigt ont. Det är därför viktigt att vi har en arbetsmarknad som inte försöker pressa in alla människor i en och samma mall. Människors olikheter kräver flexibilitet och en mångfald av alternativ. Partistyrelsen har till denna stämma presenterat ett ekonomiskt program syftandes till bland annat detta. Mer finns säkerligen att göra, men programmet utgör, tillsammans med sedan tidigare gällande stämmobeslut, en bra utgångspunkt. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Skatteförenklingsutredningen motion skyndsamt agera för att behålla skogskonto och skogsskadekonto även framöver lägga förslag som gynnar skogsbruket och ger positiva effekter för miljön, och som ser till att den enskilde skogsägaren har ekonomiska möjligheter att leva upp till det. 31

14 655 Villkor vid ambulerande torghandel motion Centerpartiet verkar för att man återigen undantar ambulerande torghandel från kassaregister och därmed ger samma förutsättningar och lika villkor för alla som säljer på marknader vilket är i linje med övriga EU. Partistyrelsen delar motionärens inställning till att dagens regler gör det onödigt krångligt för handlare att bedriva sin verksamhet, bland annat på marknader. Centerpartiet var i regeringen drivande för att kraven bättre skulle anpassas till småföretagarnas verklighet och arbetar i riksdagen för att en översyn av reglerna ska inledas. Det är alltså redan idag Centerpartiets åsikt att reglerna bör ses över och reformeras. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: 1.10 Sänkt arbetsgivaravgift för småföretagare motion att arbetsgivaravgift på lönesummor upp till 3,2 miljoner sänks att den allmänna löneavgiften avskaffas helt Partistyrelsen delar helt motionärens åsikt om vikten av att det ska vara billigt, särskilt för små och växande företag, att anställa. Vi vet att jobben växer fram i småföretag i hela landet. Då är det av största vikt att vi tar till vara på denna jobbskaparpotential genom att garantera att det är billigt och enkelt att anställa. Det finns dock en rad olika modeller som sänker småföretagens kostnader. Motionärens förslag är ett av alla dessa. Förslaget har sina fördelar, men också sina nackdelar. Förslaget gör det billigare för små företag, men skapar inga egentliga incitament att anställa ytterligare och expandera personalstyrkan. Det riskerar i stället att skapa tröskeleffekter för de företag som har lönesummor på cirka 3,2 miljoner kronor och funderar på att expandera. Vad gäller den allmänna löneavgiften är det partistyrelsens principiella ståndpunkt att den på sikt bör avskaffas. Inbetalda socialavgifter bör i högre grad motsvaras av erhållna förmåner. Löneavgiften bör därför gradvis sänkas när de offentliga finanserna så medger. Det finns dock andra kostnadsminskningar som kan komma att vara mer prioriterade i närtid. Partistyrelsen delar helt och fullt motionärens ambition om att sänka kostnaderna för att anställa, särskilt för små företag som expanderar sin personalstyrka och skapar jobb i hela landet. Givet det faktum att det finns flera olika reformvägar, som alla har sina för- och nackdelar, rekommenderar partistyrelsen partistämman att ej skriva fast sig i exakta förslag kring detta. I det ekonomiska program som läggs fram på stämman står också tydligt att Centerpartiet ska verka för att kostnaden för att anställa, särskilt för små företag, ska sänkas. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: 34

15 1.11 Omfördelning av arbetstider och skatteuttag motion Att en utredning görs för att undersöka hur arbetstider och skatteuttag kan utformas Motionären tar upp ett problem som är viktigt för många människor. Att få tiden att gå ihop under åren då man arbetar och uppfostrar barn är en stor utmaning. Det var bland annat mot bakgrund av detta som Centerpartiet införde RUT-avdrag och såg till att stärka hushållens ekonomi. Det ger hushållen större möjlighet att köpa tjänster, vilka i sin tur skapar jobb, och själva bestämma över sin tid. Det pågår inom centerrörelsen ett konstant utvecklingsarbete kring hur skattesystemet och arbetsmarknadsregler kan utvecklas och förbättras. Partistyrelsen anser dock att en ytterligare politisk detaljreglering kring arbetstider, och då särskilt avseende arbetstidsförkortning, vore olyckligt. Vi ser i stället positivt på en arbetsmarknad som erbjuder en mångfald av avtalsbaserade lösningar. På så vis ges fler människor möjlighet att själva påverka sin egen arbetssituation. På aggregerad nivå kommer det dock krävas att vi tillsammans jobbar mer, inte mindre, för att ha råd med den offentligt finansierade välfärden. Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för: att arbetsmarknaden görs mer flexibel, så att människor ges större förutsättningar att själva påverka sin arbetssituation. Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Höjd utbildningspremie motion Att Centerpartiet verkar för att höja utbildningspremien genom att fasa ut den statliga inkomstskatten samt, avskaffa värnskatten Motionären har helt rätt när han konstaterar att utbildningspremien i Sverige är mycket låg jämfört med andra länder. Det lönar sig dåligt att utbilda sig och jobba hårt. Det var bland annat för att råda bot på detta som Centerpartiet under vår tid i regeringen bidrog till att sänka skatten på arbete, bland annat genom att höja skiktgränsen för den statliga inkomstskatten. Ett antal ekonomiska bedömare anser att de höga marginalskatterna skulle behöva sänkas. Därför är det olyckligt att regeringen i stället föreslår att de ska höjas ytterligare, bland annat genom att urholka jobbskatteavdraget. I Centerpartiets idéprogram står att läsa att skatteskalan ska bli mindre brant. Kombinerat med det faktum att vi inte vill höja skatten på låga och normala inkomster innebär detta att Centerpartiet redan anser att marginalskatterna bör sänkas. Detta kan troligtvis göras såväl underifrån som ovanifrån, genom höjd skiktgräns och sänkt eller avskaffad värnskatt. I Centerpartiets vårmotion från 2015 står också att läsa att för att stimulera fler att söka sig till den högre utbildningen och snabbare ta sin examen är det också viktigt att utbildningspremien är hög. De 35

16 745 höga svenska marginalskatterna är här ett problem. Partistyrelsen stödjer således motionens andemening, men konstaterar att detta i stora drag är politik som Centerpartiet redan stöttar. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Mindre könssegregerad arbetsmarknad motion att maximal lagstadgad övertid sänks från 200 timmar till 150 timmar per år att maximal lagstadgad arbetstid per vecka sänks Motionären lyfter ett oerhört viktigt problem. Svensk arbetsmarknad är i stor utsträckning uppdelad med avseende på kön. Medlingsinstitutets rapporter om löneskillnader mellan män och kvinnor visar att den viktigaste förklaringen till löneskillnaderna är att män och kvinnor arbetar inom olika yrken. Det är bland annat därför Centerpartiet varit med och öppnat upp ett flertal kvinnodominerade branscher för konkurrens och mångfald. Det har gett kvinnor fler arbetsgivare att välja mellan och en större möjlighet att påverka sin arbetssituation. Dessutom har ett stort antal kvinnor som tidigare var förvisade till offentliga monopol kunnat starta företag. Detta är viktiga reformer för att ge kvinnor mer ekonomisk makt. Centerpartiets reformer för att underlätta för familjer att kombinera arbete med familj, bland annat RUT-avdraget och reformer syftande till att öka hushållens disponibla inkomster, har också varit viktiga för att fler kvinnor ska kunna göra karriär. När det gäller frågan om övertid regleras detta i arbetstidslagen. Lagen är dock dispositiv och kan förändras genom förhandlingar mellan parterna. Partistyrelsen tycker att det är viktigt att det finns en flexibilitet som möjliggör för företag och anställda att i så stor utsträckning som möjligt själva vara med och påverka de aktuella anställningsvillkoren. Vi motsätter oss därför en statlig sänkning av den maximala lagstadgade övertiden. Vad gäller motionens andra att-sats, om arbetstidsförkortning, föreslår partistyrelsen partistämman att avslå förslaget. Sett ur ett längre perspektiv arbetar vi en allt mindre andel av dygnet. Det är bra, och bygger på att vi i takt med att vi blivit rikare valt att ta ut en större del av vår tid i form av ledighet. Denna typ av utveckling blir dock bara möjlig i takt med produktivitetsutvecklingen. Att lagstiftningsvägen framtvinga kortare arbetstid riskerar att leda till betydande kostnadsökningar och sänkta löner, effekter som främst skulle drabba redan lågavlönade kvinnor i branscher vars finansiering skulle hotas. Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 1.14 Ändrad statlig skatt motion

17 att Centerpartiet ska verka för att den statliga inkomstbeskattningen inte ska vara en fast procentsats ovanpå den kommunala beskattningen. Den statliga beskattningen för högre inkomster ska istället bestämma nivån på marginalskatten Motionären lyfter ett antal viktiga frågor. För det första är de svenska marginalskatterna höga jämfört med de flesta andra länderna i världen. För det andra påverkas den exakta marginalskatten av vilken kommun som den aktuella skattebetalaren är skriven i. Partistyrelsen anser dock att det finns ett antal skäl till varför den statliga inkomstskatten, inklusive värnskatten, ska tas ut som en fast procentandel av den del av lönen som överstiger relevanta skiktgränser. För det första är detta en förutsättning för att staten ska kunna anses behandla alla medborgare lika. Att staten beskattar en person med en viss skattesats, och en annan person med en annan skattesats, är problematiskt då det innebär att olika personer behandlas olika av staten. Detta skulle enligt partistyrelsen vara mycket olyckligt. För det andra finns det en poäng i att kommuner ges incitament att kontinuerligt arbeta med att förbättra sitt företagsklimat och sin attraktionskraft. Det är uppenbart att för höga skatter avskräcker företag och anställda. Motionärens förslag innebär att kommuner med en orimligt hög kommunalskatt inte får ta konsekvenserna av detta. Enligt partistyrelsen vore även detta olyckligt. Partistyrelsen vill här påpeka att för att konkurrensen om företag och arbetskraft skall vara rättvis är det viktigt med ett välfungerande kommunalt utjämningssystem. 815 Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Delade turer motion att Centerpartiet ska vara pådrivande i kommuner och landsting för en minskad användning av delade turer inom offentlig sektor att Centerpartiet inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska verka för att de som arbetar delade turer ges en skälig kompensation. Partistyrelsen vill tacka motionären för en bra motion om ett viktigt ämne. Arbetsmiljön, inte minst för kvinnor i offentlig sektor, måste bli bättre om vi ska orka arbeta längre upp i åldrarna. Som motionären själv påpekar är dock anställningsvillkor och nivåer på ersättningar något som i första hand bestäms genom förhandlingar på arbetsmarknaden. Partistyrelsen delar dock motionärens önskan om att arbetsvillkoren, inte minst i offentlig sektor, förbättras. För att säkra en god kvalitet i välfärden är tillgången till kompetent personal avgörande. Detta kräver i sin tur att arbetsvillkoren är goda. Möjligheten till kompetensutveckling, lönenivån, arbetstiderna och schemaläggningen blir därför viktiga. Ett minskat användande av delade turer kan vara ett viktigt verktyg för att förbättra arbetsmiljön, men det kan också finnas andra. Det är dock 37

18 840 också viktigt att patienter och brukare ges hjälp när de behöver den och att de som levererar välfärd ges möjlighet att vara tillräckligt flexibla för att se till att så blir fallet. Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för: att Centerpartiet i kommuner och landsting ska verka för att tillgången till kompetent och nöjd personal i välfärden säkerställs genom goda arbetsvillkor, till exempel genom en minskad användning av delade turer. Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter motion Att Centerpartiet arbetar för att nuvarande system med nedsättning av arbetsgivaravgiften i vissa glesbygdsområden utökas från dagens 10% till som max 22 % Att möjlighet till nedsatta arbetsgivaravgifter ges i alla brancher till skillnad mot dagens system som bara gäller vissa brancher Att den totala lönesumman som medges nedsättning ökas. Partistyrelsen delar helt och fullt motionärens bild av att det är centralt att vi värnar och förstärker möjligheten att arbeta i hela Sverige. Att införa de regionalt nedsatta arbetsgivaravgifterna var dock behäftat med ett antal juridiska svårigheter, bland annat vad gäller deras förhållande till gällande EUrätt. Partistyrelsen anser därför att det är klokt att vara återhållsam med försök att förändra nu gällande regler. Förslaget måste ställas mot andra jobbskapande reformer som kan bidra till utvecklingen i hela landet. Det finns många orter som förtjänar bättre förutsättningar att skapa jobb, men som inte ingår i de nu aktuella stödområdena. Mot bakgrund av bland annat detta anser partistyrelsen att de nedsatta arbetsgivaravgifterna ska försvaras, men inte utökas, och att Centerpartiet i stället ska driva jobbskapande reformer som kommer hela landet till del. Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: A-kassan motion att Centerpartiet skall verka för att personer som uppbär a-kassa skall kunna tas i anspråk 20 % av den arbetslösa tiden för att utföra diverse arbetsuppgifter åt kommun, region eller stat som motprestation till erhållandet av sin ersättning. 38

19 Partistyrelsen vill inledningsvis tacka motionären för en motion om ett aktuellt och viktigt ämne. Nästan personer är idag öppet arbetslösa eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. En fungerande arbetsförmedling är alltså inte bara viktigt för samhället i stort, utan något som dessa personer behöver för att snabbare komma i arbete. Partistyrelsen vänder sig dock mot motionärens förslag om att ställa krav på att arbetslösa ska ägna 20 procent av sin tid åt att arbeta i offentlig sektor. Det är mycket osäkert om offentlig sektor skulle vara betjänt av tillfällig arbetskraft på deltid. Många tjänster inom offentlig sektor kräver höga kvalifikationer och tar tid att lära sig. Att skicka arbetslösa att arbeta där under en dag i veckan riskerar att leda till merarbete och ineffektivitet. I första hand bör arbetslösa ges tid att söka arbete. I andra hand bör de erbjudas utbildningar och praktik som ökar chanserna att hitta ett arbete. Först i tredje hand bör det offentliga erbjuda arbetslösa sysselsättning. Detta sker idag inom ramen för bland annat jobb- och utvecklingsgarantin. Partistyrelsen delar motionärens åsikt om att det är viktigt att arbetslösa erbjuds meningsfull hjälp och, i vissa fall, sysselsättning. I alltför många arbetsmarknadspolitiska program är idag aktivitetsnivån för låg. Samtidigt är det viktigt att den arbetslöse på heltid ägnar sig åt aktiviteter ämnade att öka chansen att komma i jobb. För den arbetslöse skulle en dags arbete i offentlig sektor riskera att minska chansen att komma i arbete då hen förlorar tid som annars hade kunnat ägnas åt att söka jobb eller på annat sätt försöka komma i arbete. Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: 1.18 Regional arbetsmarknad samt Kommunala arbetsförmedlingar motion 1.19 samt att Centerpartiet partistämma 2015 beslutar att arbeta för att överföra delar av den centrala arbetsmarknadspolitiken till regionerna i enlighet med denna motion Att de kommuner som blir drabbade ska kunna starta upp en kommunal Arbetsförmedling. Detta för att kunna säkerställa att alla de som är och blir arbetslösa ska kunna få tillgång till en arbetsförmedling vart i landet man än bor Att kunna koppla ihop detta med arbetsmarknadsenheten i kommunerna skulle vara ett naturligt steg Att kommunerna som väljer detta ska kunna få ett statligt bidrag precis som Arbetsförmedlingen får idag Att även myndighetsutövningen skulle läggas på kommunerna. 920 Partistyrelsen delar helt och fullt motionärernas bild av att trösklarna till svensk arbetsmarknad måste bli lägre samt att det måste finnas fler lokalt anpassade vägar till jobb. 39

20 Centerpartiet vill införa en jobbfixarpeng, som belönar de förmedlingsaktörer som hjälper arbetssökande att komma i arbete. Detta öppnar upp för förmedlingsaktörer som är specialiserade på specifika branscher eller regioner att verka lokalt. Samtidigt kan Arbetsförmedlingens myndighetsroll renodlas så att myndigheten fokuserar på kontroll, certifiering och uppföljning av de fristående förmedlarna. Det är inte uteslutet att kommunerna kan vara en aktör som kan få ta del av systemet med jobbfixarpeng. Det är därför partistyrelsens mening att Centerpartiet redan idag driver en decentralisering av makten över arbetsmarknadspolitiken. 935 Centerpartiet driver därtill en politik ämnad att skapa fler jobb i växande företag i hela landet. Bland annat vill vi ersätta stora delar av den arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning som idag sker i Arbetsförmedlingens regi med introduktionsjobb, som kombinerar arbete med utbildning och handledning, ute i lokala företag. Partistyrelsen föreslår partistämman besluta att Centerpartiet verkar för: att arbetsmarknadspolitiken reformeras genom att en jobbfixarpeng införs och genom att kommuner och regioner får ett ökat inflytande. 940 Partistyrelsen föreslår partistämman att anse följande motioner besvarade: Partistyrelsen föreslår partistämman att avslå följande motioner: Kristina Jonäng reserverar sig till förmån för bifall till motion att Centerpartiet partistämma 2015 beslutar att arbeta för att överföra delar av den centrala arbetsmarknadspolitiken till regionerna i enlighet med denna motion Ekonomiskt stöd till företag motion Jag vill att Centerpartiet ser över hur staten ska vara pådrivande för att företagen har en möjlighet att få ekonomisk hjälp när så behövs. Motionären lyfter ett mycket viktigt problem: företags möjlighet att få finansiering, såväl i uppstartsfasen som under en omvandlingsperiod. Centerpartiet har varit med och effektiviserat det statliga riskkapitalet. Inte minst har vi gjort det tillgängligt i hela Sverige. Därtill har vi infört ett investeraravdrag, som låter privatpersoner investera i bolag och göra avdrag på skatten. 40

Motioner: Fler företag fler jobb ekonomisk politik, näringsliv, arbetsmarknad och skattefrågor

Motioner: Fler företag fler jobb ekonomisk politik, näringsliv, arbetsmarknad och skattefrågor 7. Att regelbördan för småföretag och mikroföretag minskas kraftigt. Fler regleringar måste ha solnedgångsklausuler och nya kostnadsdrivande regler bör kompenseras av regellättnader som minskar kostnaderna

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 17-19 april 2015 i Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på arbetsmarknaden, matchning

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Snabbrådslag om jobben i Östergötland

Snabbrådslag om jobben i Östergötland Socialdemokraterna Östergötland 2009-09-07 Snabbrådslag om jobben i Östergötland Bakgrund Arbete åt alla är en klassisk paroll. Dessutom är jobb grunden för att hålla ihop ett samhälle. Arbetslösheten

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Inledning Jobben är grunden till ett Skellefteå som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Arbetsmarknaden, skatterna och skolan. Helena Svaleryd

Arbetsmarknaden, skatterna och skolan. Helena Svaleryd Arbetsmarknaden, skatterna och skolan Helena Svaleryd Positiv arbetsmarknadsutveckling 90 85 80 75 70 65 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Sysselsättningsgrad Arbetskraftsdeltagande Krisens

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Småföretag, anställningsskydd och tillväxt. Kerstin Ahlberg

Småföretag, anställningsskydd och tillväxt. Kerstin Ahlberg Småföretag, anställningsskydd och tillväxt Kerstin Ahlberg Anställningsskyddsregler som hinder för tillväxt Regler som försvårar företagens möjligheter att variera arbetskraftens storlek, t ex regler om

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi är den växande organisationen för Sveriges småföretagare. Vi är mer RAKT PÅ Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer