finnova innovativ montageoch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "finnova innovativ montageoch"

Transkript

1 finnova innovativ montageoch systemlösning för fjärrvärmeanslutning av villaområde idekatalog Under ledning av Tommy Gudmundson, ÅF-Process AB Forskning och Utveckling Värmegles 2006:26d

2

3 FINNOVA INNOVATIV MONTAGE- OCH SYSTEMLÖSNING FÖR FJÄRRVÄRMEANSLUTNING AV VILLAOMRÅDE IDÉKATALOG RAPPORT 4 AV 4 Rapport Värmegles 2006:26d Under ledning av Tommy Gudmundson, ÅF-Process AB ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr 06-20

4 I rapporten redovisar projektledaren sina resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att Svensk Fjärrvärme AB eller styrgruppen för Värmegles Fjärrvärme tagit ställning till slutsatser och resultat.

5 Läsanvisning Föreliggande arbete ingår i en serie om fyra rapporter. Dessa som helhet utgör avrapportering av projektet Finnova men kan läsas var för sig. Rapport 1, Från projektmål till val av huvudlösningar, ger omfattande bakgrund och beskriver metodik och teknik som tillämpats vid framtagning av lösningarna inom projektet. Rapport 2, Huvudlösning; Kamförläggning med serviceskåp Finnova ÅF, beskriver i detalj en innovativ lösning som är färdig att tillämpas i praktiken. Rapport 3, Huvudlösning; Villaanslutningar från fördelningskammare Finnova LTH, beskriver en innovativ lösning som kan realiseras efter viss vidareutveckling av den använda tekniken. Rapport 4,, utgör en omfattande sammanställning av idéer och principer relevanta för projektets mål. 3

6 4

7 Innehållsförteckning A. Inledning...9 B. Information som grund för idékatalog...10 C. Om patentdatabasen...12 D. Överväganden om var ytterligare material kan finnas...14 E. över gamla och nya idéer/principer med SWOTanalyser Fjärrvärmesystem; struktur och övergripande funktion rörs primärt lågtemperatursystem rörs primärt lågtemperatursystem Tappvatten enda värmebärare Kamförläggning till skåp utanpå husvägg * Kamförläggning till serviceskåp i tomtgräns * Ledningssystem med koncentration av avgreningar till förgreningsstationer Direktanslutning av radiatorsystem (*) Gemensam värmepump m m vid inmatning till distributionssystem Distributionsledning; i det totala perspektivet Ny typ av 4-rörs kulvert i Huaröd Koncentriska rör med framledning inuti returledning Flexibelt fluidrör med isolering dras genom kurvigt ytterrör EPSPEX-kulvert Flexibelt fjärrvärmerör med korrugerat fluidrör i rostfritt stål Casaflex * Flexibel, superisolerad fjärrvärmeledning med flexibla avståndselement * Flexibel, superisolerad fjärrvärmeledning med koncentrisk konfiguration * Superflexibel, superisolerad fjärrvärmeledning med vakuumpumpning * Ledningskonstruktion i ett och samma polymermaterial Ledningskonstruktion i flera polymermaterial, utan diffusionsspärr Flexibelt fjärrvärmerör med fluidrör som compoundkonstruktion; plast aluminium plast Distributionsledning; fluid

8 3.1 Friktionsnedsättande additiv till trycksatt vatten Organisk fluid med nanokapslar med fasombildningsmaterial * 1-rörsystem baserat på ånga * Tillsatser som ökar energitätheten Ångsystem System som utnyttjar lösningsvärme eller annat kemiskt bundet värme Distributionsledning; fluidrör (*) Fluidrör av PE-RT-plast (*) Fluidrör av mjuk koppar eller stål med invändigt plastskikt * Fluidrör av korrugerat stål med invändigt plaströr Starkt strypta fluidrör Distributionsledning; isolering och mekaniskt skydd VSI-Rohre (Vakuum Superisolierte Fernwärmerohre) Hybrid av konventionell isolering och superisolering Flexibel, superisolerad fjärrvärmeledning med flerskiktsfolie Superflexibelt isolerskum av annan polymer än gummi Isolerskum av återvunna PET-flaskor Distributionsledning; mark-, byggnads- och ledningsarbete Återanvändning av massor för fyllnad av distributionsledning av fasta fjärrvärmerör Bodenmörtel Skärning och lyftning av asfalt för minimalt ingrepp i körbana Rationellt byggande ett antal, i viss mån, kontroversiella idéer Kopplingar för flexibla fluidrör (*) Lim-kopplingar Slagning medelst jordraket (*) Styrd borrning (*) Maskin för samtidig schaktning och läggning av små ledningar och kablar Kallförläggning Förläggning utan expansionsupptagande anordningar Placering av enkelrör i vertikalplanet Placering av dubbelrör i vertikalplanet Gemensam förläggning med annat ledningsnät, t ex el och tele (*) Förläggning av ett eller flera rör bredvid fjärrvärmeledningar Fjärrvärmecentral (FC)

9 7.1 Villa-FC med direktanslutning och förråd med inbyggd värmespiral Utjämningsförråd för tappvarmvatten Fasadskåp Reglerutrustning sammanbyggd med plattvärmeväxlare Reglerbar strålpump Vändbar VVC * FC med lokalt varmvattenlager som tillvalsmöjlighet, vändbar VVC, m m Flerstegskoppling i samma plattvärmeväxlare Flödesbegränsare motsvarande el-säkring Utnyttja temperaturgivaren för att känna av varmvattentappning Genomströmningsberedare i serie med radiatorer om framledningstemperaturen hålls konstant 60-65ºC i ett sekundärt system * FC med lokalt varmvattenlager som tillvalsmöjlighet, 2- rörssystem (*) FC utan extern tillförsel av el Legionelladödare med motströms värmeväxling Radiatorflödesoptimering Hybrid av FC och egen panna FC med inbyggd värmepump * Separat VVC-värmeväxlare seriekopplad med radiatorväxlaren Behovsanpassad (snål) dimensionering av reglerventiler, främst för tappvarmvattenberedare Adaptiv inställning av kvs-värdet i reglerventiler för tappvarmvattenberedare VVC-pump som tryckhöjningspump vid större tappningar Litet förråd i serie med genomströmningsberedare för tappvarmvatten Villa-FC ungefär lika med lägenhetscentraler Energimätning, debitering, mätvärdesöverföring och läckageinformation (*) Värmedebitering med mätning av flöde och (enbart) framledningstemperaturen Läckagekontroll i direktanslutet radiatorsystem med hjälp av två flödesmätare Orochometer vattenturbin och pump som mätare vid direktanslutning Kombination av mätare och reglerutrustning Utnyttja kallvattenmätning som grund för debitering av tappvarmvatten

10 8

11 1 Inledning En grupp erfarna praktiker och högskoleforskare med gedigna, samlade kunskaper om fjärrvärme-, konstruktions-, material-, rörlednings-, geo- och anläggningsteknik samlades för att genomföra Värmeglesprojektet Innovativ montage- och systemlösning för fjärrvärmeanslutning av villaområde ( Finnova ): Namn Företag eller institution Erfarenhet,titel/Spetskompetens Tommy Gudmundson Projektledare Henrik Landersjö Teknisk sekreterare ÅF-Process ÅF-Process Distributionschef Malmö Energi/ Fjärrvärmedistribution Civilingenjör/Rörentreprenader Jan Alemo Vattenfall Utveckling AB Specialist Vattenfall o professor LTH/Konstruktionsteknik Sture Andersson S. Andersson Ing. firma HB Chefsing Malmö Kraftvärmeverk o prof LTH/Fjärrvärmedistribution Ingemar Björklund IB Consulting Teknisk dir KWH Pipe/Polymerer i allmänhet, plaströr i synnerhet. Lennart Bramswed PEAB Sverige AB Arbetschef anläggn/mark o bygg Svend Frederiksen LTH, Institutionen för energivetenskaper Professor/Termisk Energiteknik Jan Molin JM Geokonsult AB Konsult SWECO-VBB/Geoteknik och rörledningsteknik Janusz Wollerstrand LTH, Institutionen för energivetenskaper Universitetslektor/Fjärrvärmecentraler, datorteknik Under projektets gång har projektgruppen assisterats av medarbetare vid respektive företag/institution, bl a av doktoranderna Per-Olof Johansson och Wilhelm Mårtensson vid LTH. 9

12 A. Information som grund för idékatalog Under projektets första fas har kunskapsinhämtning och idéskapande bedrivits parallellt i syfte att få en fram en idékatalog omfattande: Välkända idéer och principer som av någon anledning bedöms vara värda att se på i nytt skimmer, gamla idéer som kanske glömts bort och helt nya idéer. Kanske kan idéer ur dessa olika kategorier visa sig vara värda att kombinera. För varje idé/princip ska vi genomföra en SWOT-analys (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats), som kan utgöra grunden för senare urval, kombineringar och vidareutveckling. Till en början ska öppenhet råda. Längre fram kommer vi att tvingas välja bort en mängd i och för sig intressanta idéer, med risken att sålla bort sådant som någon kan tycka borde finnas kvar. Viktigt är att behålla så mycket som möjligt, så länge som möjligt i urvalsprocessen. Den projektutförande gruppen har sammansatts så att en rad kompetenser är företrädda; fjärrvärmeteknikens teori och praktik inom alla väsentliga delområden, jämte specialkompetenser inom geoteknik, polymerteknik, konstruktionsteknik och anläggningsteknik med särskild inriktning på praktiskt kunnande om förläggning av både fjärrvärmerör och andra ledningsbundna försörjningssystem. En del av vårt kollektiva vetande, av relevans för projektet, kommer vi inte att redovisa explicit. T ex har några av oss under årens lopp läst ett stort antal akademiska avhandlingar om fjärrvärme från olika länder. Några av oss har varit praktiskt verksamma och har minnen om hur det ena och det andra gått till förr och hur det bedrivs idag. I samband med projektarbetet har flera av oss gått igenom under årens lopp insamlade broschyrer, som kompletterats genom att gå in på olika tillverkares hemsidor. En av deltagarna i vår projektgrupp, Ingemar Björklund, har nyligen deltagit i en internationell konferens om polymerteknik och under denna granskat vad som framkommit av särskilt intresse för föreliggande projekt. För att friska upp våra minnen och fånga upp en del som varit tillgängligt, men som kan ha gått förbi oss under årens lopp, har vi inom föreliggande projekt systematiskt gått igenom ett antal skriftliga källor vilka redovisas i avsnittet här nedan. Dessutom har vi utnyttjat en speciell patentdatabas med inriktning mot fjärrvärme och fjärrkyla, som nyligen tagits fram vid institutionen för värme- och kraftteknik (numera Energivetenskaper), LTH. I kap 6.2 ges en övergripande beskrivning av patentdatabasen, kompletterad i huvudbilaga (se kap 6.4) med några axplock. Av tidsskäl har vi självfallet fått sätta gränser i vårt sökande. I ett kortfattat avsnitt framförs några spekulationer om vilka riktningar man kunde ha gått vid ett ytterligare sökande, vilket kanske i viss utsträckning kommer att hinnas med längre fram i projektet. De olika källorna vi haft till förfogande kompletterar i betydande utsträckning varandra, så att en brist i den ena typen av källa uppvägs av en fördel vid en annan källa. T ex finns i artiklar, papers och annan dokumentation från den organisation som idag heter EuroHeat&Power framförallt några värdefulla översikter, med teknikbedömningar gjorda av fackmän som inte är knutna till specifika tillverkande företag. Broschyrer och hemsidor från tillverkare ger en bra bild av vad som funnits och finns av produkter i marknaden, men självfallet med fokusering på de egna produkternas fördelar. Patentskrifter ger i regel detaljerad beskrivning av en ny teknisk princip, ofta med en redogörelse för skillnader mot snarlika, äldre principer. Ur patentskriften i sig är det ofta svårt att se vad som idag är vanlig, tillämpad teknik, och vad som aldrig kommit till användning, men denna brist kompenseras av flera andra av de andra typerna av källor. Följande skriftliga källor har gåtts igenom, till större delen systematiskt: 10

13 - Ett stort antal FOU-rapporter från Danmark, Sverige och Tyskland. - Redovisningen av det svenska s k Grudis -projektet som syftade till att utveckla billig fjärrvärme för värmegles bebyggelse. - Redovisningen av det tyska projektet Neuartige Wärmeverteilung, som syftade till att ta fram billigare fjärrvärme för olika typer av bebyggelse. - Samtliga årgångar av tidskriften Fernwärme International/EuroHeat&Power fr o m första utgivningsåret En rad proceedings/cd-skivor med dokumentation från konferenser i regi av UNICHAL/EuroHeat&Power fr o m konferensen i Paris Samtliga proceedings från de 8 nordiska, internationella symposier om District Heating & Cooling under åren , i regi av Nordisk Energiforskningssamarbete - Rapporter från International Energy Agency (IEA) Program of District Heating & Cooling - Den danska tidningen Fjernvarmen, ett antal av de senaste årgångarna. 11

14 B. Om patentdatabasen Patendokument är en informationskälla som i Sverige sällan används av andra än de som själva söker patent, trots att patentdokument ofta innehåller intressant information, presenterad på ett mycket precist sätt. På senare år har möjligheterna att gratis söka i öppna, internationella patentdatabaser ökat markant. Bl a har European Patent Office (EPO) en stor databas Espacenet som omfattar alla länder som har ett patentsystem (d v s inte enbart europeiska, utan i stort sett alla länder som är med i WTO), med ständig uppdatering. Med patentdokument menas här dels beviljade patent, dels offentliggjorda patentansökningar; en patentansökan blir normalt offentlig 18 månader efter inlämnandet, vilket i regel sker innan eventuella patent beviljas. I databasen kan man söka på många sätt, t ex på utvalda ämnesklasser, på specifika länder och med olika kombinationer av nyckelord som ingår i varje patentskrifts Abstract. Vid institutionen för värme- och kraftteknik, LTH har på senare tid utvecklats en speciell databas om fjärrvärme och fjärrkyla med cirka patentdokument. Betydande arbete har lagts ner på att i denna databas fånga upp så många skrifter som möjligt som är relevanta för ämnet. Redan när man går in i EPOs relevanta klasser och när man söker på abstracts med District Heating får man en lång rad relevanta träffar. Dessutom visar det sig att även sökningar på andra, mera sofistikerade sätt leder till relevanta dokument som inte framkommit när man går rakt på sak. En annan omständighet som gör att det fordrats betydande arbete att ta fram databasen är, att det inte är helt enkelt att avgränsa ämnena Fjärrvärme och Fjärrkyla. Man kan ta exemplet med snabb reglering av utgående temperatur från ett medium som värmts i en värmeväxlare. Detta är uppenbart relevant för genomströmningsberedare i fjärrvärmecentraler, men uppträder även inom andra teknikområden, där man har ett behov att värma ett medium i en värmeväxlare. Arbetet med att förfina databasen pågår alltjämt. Den framtagna specialdatabasen har t ex utnyttjats för att hitta en rad intressanta patentdokument om flexibla fjärrvärmeledningar, om diffusionsspärrar i fjärrvärmeledningar och om fjärrvärmecentraler. För tillämpningar inom småhusområden visade det sig att särskilda patentdokument om fjärrvärmeledningar är konkret intressanta i det aktuella sammanhanget. När det gäller fjärrvärmecentraler hittade vi många intressanta dokument. Det visade sig emellertid att flertalet dokument handlade om olika sätt att förbättra funktionen hos fjärrvärmecentraler, medan endast ett fåtal (men dock några stycken) handlade om tekniker som innebär möjligheter att förbilliga fjärrvärmecentraler, vilket ju står i fokus i den här studien. Förutom utnyttjande av den framtagna specialdatabasen om fjärrvärme- och fjärrkylapatentdokument har vi gjort några sökningar som syftade till att få fram patentdokument, som behandlar problemställningar som fjärrvärme har gemensamt med andra teknikområden. T ex sökte vi på kombinationer av orden Flexible Conduit Underground Installation och varianter av detta. Det visar sig att patenteringsaktiviteten när det gäller automatiserade metoder att lägga ner optiska kablar m fl conduits varit synnerligen livaktig. Allt som framkommit är inte relevant, t ex ett antal skrifter som handlar om hur man förlägger sjökablar, men annat är klart intressant. Vi har fått frågan: Vilken nytta har man av att få reda på att någon har patent på en viss idé, när den ju inte går att utnyttja för andra?! För den som inte arbetat med patent verkar kanske det stora intresset för patentdokument lite konstigt i ljuset av denna fråga, men det finns ett flertal bra svar. 12

15 För det första bör man observera att det som offentliggörs inte enbart är beviljade patent, det är även offentliggjorda patentansökningar som kanske inte leder till patent, eller där man i databasen kan se att sökanden gett upp och således inte fått och inte heller kommer att få patent. Detta behöver inte med nödvändighet betyda att det var en dålig idé, sökanden kanske inte hade ekonomiska och andra resurser att genomföra saken kommersiellt. För det andra löper patent ut, senast 20 år efter ansökan och i många fall tidigare, därför att sökanden inte velat betala de allt högre myndighetsavgifterna för att upprätthålla patentet. För det tredje gäller patent endast i de länder där sökanden valt att ta ut patent, ofta efter svåra överväganden där ytterligare kostnader får vägas mot potentiell nytta med patent i ett visst land. Således kan man t ex tänka sig ett patent som ägs av ett företag som bl a tagit ut patent i Tyskland och andra stora länder, men inte brytt sig om att ta ut patent i Sverige, trots att Sverige är ett stort fjärrvärmeland. För det fjärde innehåller bra patentskrifter ofta en mängd relevant och mycket precis information, t ex om vilka tekniska detaljproblem som lösts på olika, precist angivna sätt, och utgör således en värdefull allmän informationskälla. Slutligen kan man säga att det inte är uteslutet att man kan ha kommersiell nytta av en annans patent, även om man måste betala för utnyttjandet. Det kan ju t ex röra sig om patent på en komponent i en systemlösning, där systemlösningen i sig är ny och kanske patenterbar. 13

16 C. Överväganden om var ytterligare material kan finnas Om man går igenom listan över de skriftliga källor vi har använt som bas för att söka information och man betänker att patentsökandet inte varit geografiskt inskränkt, kan man tycka att det inte borde finnas stor risk att vi missat väsentlig information om utveckling av fjärrvärme för småhus i vissa länder. Ändå kan det vara värt att spekulera något över denna möjlighet. När det gäller fjärrvärme i allmänhet, d v s inte specifikt fjärrvärme för småhus, är det särskilt två länder som ger upphov till funderingar, nämligen: Ryssland = det land som har i särklass mest fjärrvärme Kina = sannolikt det land där det f n byggs mest fjärrvärme För bägge länderna gäller dock att fjärrvärme konventionellt i helt övervägande grad levererats till större byggnader, mycket utpräglat så under tider med socialistisk samhällsutveckling. Under den moderna hel- och halvkapitalismen i de båda gigantländerna är det tänkbart att det kan ha utvecklats fjärrvärme som levereras till villor. Det har ju i bägge länderna uppstått såväl en medelklass som en mycket rik överklass av företagare m fl, varav många troligen köpt eller byggt villor. Visst sökarbete har inriktats på att fånga upp sådan teknikutveckling i patentdatabasen, men ett av problemen är att Kina tills nyligen inte haft någon tradition för patentering; det är ju inte längesen Kina blev medlem av WTO. Då distribution av fjärrvärme har vissa likheter med distribution av naturgas, som geografiskt fått mycket större spridning än fjärrvärme, verkar det sannolikt att det från det hållet kan finnas lärdomar, särskilt när det gäller ledningsteknik och teknik för förläggning av ledningar. Det finns ett antal tidskrifter om VVS-teknik, som vi under årens lopp sett innehålla artiklar om fjärrvärme. Detta är en typ av källa, vi inte hunnit kontrollera. Danmark är det land i världen som satsat mest på fjärrvärme för småhus och förtjänar således särskilt uppmärksamhet i sammanhanget. Vi kommer av den anledningen att följa upp redan känd information från Danmark med några riktade satsningar för ytterligare informationsinhämtning. Även Holland och Storbritannien har på senare år gjort betydande satsningar på fjärrvärme för olika kategorier av hus, bl a småhus, vilket kunde motivera en extra ansträngning beträffande dessa länder. 14

17 D. över gamla och nya idéer/principer med SWOT-analyser Katalogen, som redovisas i det följande, är indelad i nio huvudrubriker: 1. Fjärrvärmesystem; struktur och funktioner 2. Distributionsledning; i det totala perspektivet 3. Distributionsledning; fluid 4. Distributionsledning; fluidrör 5. Distributionsledning; isolering och mekaniskt skydd 6. Omgivande mark- och grundvatten 7. Distributionsledning; mark-, byggnads- och ledningsarbete 8. Fjärrvärmecentral 9. Energimätning, debitering, mätvärdesöverföring och läckageinformation Varje idé/princip har fått sitt eget nummer. Framför idérubriken finns * i de fall vi menar att det är en ny idé som vi själva fostrat och (*) vid känd teknik som vi anser oss ha utvecklat med en ny idé. Där Egen idé anges som källa, menas att någon i projektgruppen lanserat idén under pågående projektarbete. Det har inte tagits någon hänsyn till prioritetsordning. 15

18 2 Fjärrvärmesystem; struktur och övergripande funktion rörs primärt lågtemperatursystem Beskrivning: Värme produceras från en position panna, fjärrvärmecentral, värmepump, m m och levereras via fyra rör till samtliga avnämare inom systemet. Tillämpning: Används i viss utsträckning i Sverige. S: Medger avställning av värmedelen sommartid, minskar värmeförluster. Medger temperatur- och tryckkänsligare material. Medger direktkoppling av husens radiatorsystem W: Dyrare rörsystem med mer än två fluidrör. O: Värmeförlusterna kan minskas väsentligt om alla fyra fluidrören samlas i en och samma kulvert. Kan möjliggöra fjärrkyla sommartid i change-over system. Ju fler avnämare och ju kortare serviser, desto större möjligheter till lägre totalinvestering än med 2-rörs högtemperatursystem. Fyra fluidrör är dyrare än två men utgiftsskillnaden, avseende fördelningsledningar, ska delas med antalet avnämare. Något som inte gäller för utgiftsskillnaden mellan den primära fjärrvärmecentralen i varje hus och de betydligt enklare husinstallationerna vid central beredning av värme- och tappvarmvatten. T: Relativt komplicerade avgreningar rörs primärt lågtemperatursystem Beskrivning: Distributionssystemets värmetillförsel sker via en värmeväxlare mot primärt högtemperatursystem. Lägsta framtemperatur ut till lågtemperatursystemet är 60ºC och högsta, vid DUT, 78ºC. Dimensionerande tryck 6 bar. Husens radiatorsystem är direktanslutna, medan tappvarmvatten bereds via värmeväxlare i varje hus. Distributionsledningarna är hopskarvade av 1 m långa hålrörskulvert-element, tillverkade helt av PUR och utan skyddshölje. Tvärsnittet är en liggande rektangel med rundade hörn. De två fluidrören är av icke diffusionsspärrad PEX. Källa: John Ljungkvist: Östra Lövgärdet. Arbetsrapport E1-85/53, Studsvik, Tillämpning: Området Östra Lövgärdet i Göteborg med 73 st villor. Byggt Anmärkning: Temperaturerna i den gemensamma fjärrvärmecentralen har mätts från april 1984 t o m april Bl a konstaterades att maximal framledningstemperatur under samtliga månader varit 75ºC, utom under februari; 80ºC. P g a överskuggande problem med syrediffusion, korrosion (även vätgasutvecklande och mikrobiell korrosion), slam, mm i fluidrören, vatteninnehåll i PUR-skummet på volym% och dubbelt så höga värmeförluster som förväntade har inte de direktkopplade radiatorsystemen varit föremål för noggrannare analys i arbetsrapporten. Hela distributionssystemet byttes 1999 ut till ett konventionellt primärsystem med fjärrvärmecentral i varje villa. 16

19 2.3 Tappvatten enda värmebärare Tillämpning: Har använts i Grudis-system i Sverige och i öppna system i Ryssland, t ex St. Petersburg. S: Medger helplastfluidrör utan diffusionsspärr. W: Fordrar konsekvent användning av korrosionsfasta material. T: Låga returtemperaturer innebär risk för bakterietillväxt. Kanske ett så allvarligt hot att man, med dagens kunskap om bakterietillväxt, måste döma ut konceptet tills vidare. 2.4 Kamförläggning till skåp utanpå husvägg Beskrivning: Distributionsledningen förläggs från hus till hus med överbygling till nästa ledningssträcka i samband med husets fjärrvärmeanslutning. Denna och överbyglingen sker i ett utvändigt skåp på husvägg. På så vis hamnar endast ett fåtal av skarvarna på distributionsledningen direkt i mark; i stort sett inga om flexibla fjärrvärmerör på rulle kan användas. Tillämpning: Har använts en del i Sverige och i andra länder, i synnerhet vid stort avstånd mellan hus och radhus, där förläggning helt inomhus ibland är möjlig. S: Medger förläggning av flexibla ledningar utan skarvar i mark. W: Fordrar att man kan gå över tomtmark med ledningar som inte går till eventuell byggnad på tomten. O: Lämplig vid anslutning av ny gruppbebyggelse där byggherren förfogar över tomtmarken. T: I några fall är förläggning juridiskt/praktiskt näst intill omöjlig, i synnerhet när man måste lägga ledning i mark till byggnad som ej är fjärrvärmeansluten. 2.5 * Kamförläggning till serviceskåp i tomtgräns Beskrivning: 2-rörs primärt högtemperatursystem avseende fördelningsledningar och 4-rörs sekundärsystem avseende servisledningar. Fullständig redovisning i Rapport 2 (av 4). Källa: Egen idé. Tillämpning: Ingen som vi känner till (möjligen har Fortum gjort något liknande). S: Bra inomhusmiljö; ingen risk för personskador, inget buller, minimalt intrång på befintliga utrymmen. Inga skarvar direkt i mark. Kamförläggning som inte betyder fördelningsledning på annans tomt vilket är normalfallet. Vid gångbaneförläggning totalt endast 8 st korta gatukorsningar (mängder är relaterade till projektets nätmodell där ledningslängden är parmeter). Enkel mätarhantering och service. Maximal bekvämlighet för kunden. W: Ingrepp på kallvattenservis i mark, alternativt en extra kallvattenledning i mark. Utesluter fjärrkyla (men komfortkylning kan lösas med ett dricksvattenarrangemang). O: Mycket billig servis. 17

20 Standardisering av serviceskåp (tillverkare kan möjligen bli extra intresserad p g a många funktioner i ett), FC kan levereras som kassett. Enkelt byte av FC, när det är dags för service, till nyservad FC i st f servicearbete på plats. Servicekontrakt ligger nära tillhands underhåll av proffs utan intrång. Alternativt säljer FV-leverantören färdig värme från en tydlig leveransgräns i skåpet och sköter drift och underhåll därifrån. Reversibel VVC (Janusz Wollerstrand) ger möjlighet till dubbel matning vid störttappningar och små dimensioner på VV-rör. Förlustvärme (som kunden betalar) kan utnyttjas till markuppvärmning. T: Flexibel fördelningsledning på rulle krävs för att skarvar direkt i mark ska kunna undvikas. För dyrt serviceskåp och problem med isolering och ventilation. Svårt att finna en plats för serviceskåpet som villaägaren accepterar. Speciellt gäller detta små tomter. Dålig relation med kunden då denne får betala för värmeförlusterna (speciell prissättning möjlig?). Risk för åverkan/sabotage. 2.6 * Ledningssystem med koncentration av avgreningar till förgreningsstationer Beskrivning: Avgreningar, alla eller det största antalet skarvar, samt eventuellt viss utrustning koncentreras till särskilda punkter, här kallade förgreningsstationer. I konceptet ingår även att ett antal av ledningarna från varje förgreningsstation i grupper kan följas åt, med successiv nedtrappning av antalet intilliggande ledningar. Till en sådan förgreningsstation leder en fördelningsledning. Från densamma kan leda dels en fortsättning på fördelningsledningen, dels ett lämpligt antal servisledningar ledningar. Ledningarna kan vara flexibla eller styva. En förgreningsstation kan vara i varierande grad prefabricerad och utformningen standardiserad. 18

21 Källa: Lösningen ingår som huvudidé i Svend Frederiksens patentansökan Thermal Energy Distribution System. Tillämpning: Ingen än. S: Det går att helt och hållet undvika skarvning och förgrening i mark. Detta bör förkorta montagetiden, minska risken för fel i arbetsutförandet vid skarvar och avstick samt underlätta för och höja säkerheten vid anslutning av tillkommande kunder. 19

22 W: Totala ledningslängden ökar vilket förmodligen, i den rent investeringsmässiga aspekten, innebär att rör måste inhandlas till ett avsevärt lägre pris än vad som är brukligt idag. Varje förgreningsstation ger dessutom i sig en kostnad som måste balanseras av andra fördelar, där det kan vara svårt att precisera nuvärdet av framtida kostnadsreduktioner. Ökad ledningslängd medför ökade pumpkostnader. O: Introduktionen av olika sofistikerade ledningstyper, men även 4-rörssystem kan underlättas eller rentav möjliggöras genom lösningen med förgreningsstationer. Vissa funktioner, t ex mätning och utrustning för statuskontroll, skulle kunna underlättas om förgreningsstationerna innehöll nödvändig utrustning. Ökad prefabriceringsgrad blir möjlig, framför allt vid användning av flexibla ledningar. T: Det kan vara svårt att finna lämpliga placeringar för förgreningsstationerna. Dessutom: Med konventionell ledningsteknik kan det totala tvärsnittet av parallellt löpande anslutande ledningar bli oacceptabelt stort. Det kan därför komma att krävas att nya ledningstyper utvecklas. Exempel på sådana ledningstyper skulle kunna vara superisolerade rör, konstruktioner med fluidrör, isolerfunktion och ytterhölje i ett eller konstruktioner, där montage av fluidrör och isolering sker på sätt som inte är vedertaget inom dagens teknik. Därför krävs utvecklingsarbete för att möjliggöra denna typ av lösningar. 2.7 Direktanslutning av radiatorsystem Tillämpning: Har använts mycket i några länder, t ex Tyskland och Danmark S: Förbilligar fjärrvärmecentralen, då värmeväxlare och tryckhållning av radiatorsystem faller bort. W: Begränsar trycket i distributionssystemet, särskilt problematiskt vid stora höjdskillnader. Ett problem som dock kan mildras, genom att använda större dimension i returledningar. 20

RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002

RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002 RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002 CASAFLEX Flexibelt fjärrvärmerör från BRUGG Rohrsysteme Samlade erfarenheter från montage av servis till kv Humle i Malmö ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Energieffektivitet och flexibilitet

Energieffektivitet och flexibilitet Energieffektivitet och flexibilitet LOGSTOR FlexPipe Flexibla förisolerade rör för fjärrvärme Flexibla rörsystem för stora och små fjärrvärmeanläggningar Det skyddande et är tillverkat av polyetylen (PE-LD).

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 1003-200 200 219,1 x 4,5 280

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se LOGSTOR fjärrvärmerör Egenskaperna är fler än ögat ser Polyetenmantelrör av hög densitet Diffusionsspärr av aluminiumfolie Isolerskikt av polyuretanskum för temperaturer

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

vakuumschaktning, göteborg/borås

vakuumschaktning, göteborg/borås demonstrationsprojekt 10 vakuumschaktning, göteborg/borås Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:10 ISSN 1401-9264 Art nr 06-33 1. Beskrivning En ny metod för vakuumschaktning har provats vid anslutning

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande Teknik, kvalitet och miljö 2:101 Fjärrvärmesystem Våra produkter är uppbyggda som en sandwichkonstruktion med mediarör av stål, polyuretanskumisolering och mantelrör av polyeten som tillsammans bildar

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme Golvvärmes komfort och fl exibilitet har gjort så att den vattenburna golvvärme i huvudsak väljs

Läs mer

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. FJÄRRVÄRMEFÖRETAGENS MONOPOL INNEBÄR MARKNADSMÄSSIGA BRISTER 3 3. KONSUMENTENS STÄLLNING MÅSTE

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft Nu finns ett exempel på en fuktsäker och energieffektiv LC-grund med golvvärme. Resultaten från ett provhus i Bromölla visar att LC-grunden är både fuktsäker och energieffektiv. Författare: Peter Roots

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

TU Tunnelugn. Hög prestanda och driftsäkerhet

TU Tunnelugn. Hög prestanda och driftsäkerhet TU Tunnelugn Hög prestanda och driftsäkerhet Sveba-Dahlens tunnelugnar är rustade för att möta framtidens krav Sveba-Dahlen har byggt bakugnar i mer än 50 år och tunnelugnar nästan lika länge. Mer än 300

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

förenklad isolering av äldre kulvert rapport 2011:3

förenklad isolering av äldre kulvert rapport 2011:3 förenklad isolering av äldre kulvert rapport 2011:3 FÖRSTUDIE PAUL INGVARSSON ISBN 978-91-7381-071-5 2010 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD Det här projektet har behandlat en idé om att tilläggsisolera äldre

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

inomhusarbeten på löpande räkning, falun

inomhusarbeten på löpande räkning, falun demonstrationsprojekt 7 inomhusarbeten på löpande räkning, falun Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:7 ISSN 1401-9264 Art nr 06-30 1. Beskrivning Fristående småhus på Rörosvägen i Falun har anslutits

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB

VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB KVÄLLENS AGENDA Inledning Allmänt om fjärrvärmen i Växjö

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982 Om Wideco Sweden AB Wideco Sweden AB startades1982 Idag är vi 11 anställda som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av läckagedetektering/lokalisering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och industriella rör.

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Thermiapumpen är mycket mer än enbart värmepump Ett helt klimatsystem som ger värme på vintern och svalka på sommaren Passiv

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla

Bergvärme rme och bergkyla Bergvärme rme och bergkyla 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet Bergvärme rme Bergkyla Hur vanligt är r bergvärme? rme? Det finns ca 800.000

Läs mer

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology Armatecs prefabriceradecentraler för fjärrvärme och fjärrkyla solutions for flow technology PREFABRICERADE CENTRALER 2-STEGS- OCH PARALLELLKOPPLAD AT8472 2-stegskopplad fjärrvärmecentral med öppet expansionskärl

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

teknikval: nätutformning och distribution

teknikval: nätutformning och distribution värmegles orientering 3 teknikval: nätutformning och distribution Hans Pohl, Marie Klingmann, Carlbro Forskning och Utveckling Värmegles 2006:24 c VÄRMEGLES ORIENTERING 3 TEKNIKVAL: NÄTUTFORMNING OCH

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Rolf Lundström Einar Wallin Swerea SICOMP SoliferPolar 1 Data och historik Över 40 år av erfarenhet. Polarvagnen startade som husvagnstillverkare

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR

LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR Modell BL14 BL20 BL26 Bredd [mm] 78 76 111 Höjd [mm] 206 310 310 Längd [mm] 9+2,3n 9+2,3n 10+2,36n Horisontell hamn avstånd [mm] 42 42 50 Vertikal hamn avstånd [mm] 172 282 250

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02

SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02 SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET P.ans. nr 2312/72 Inkom den 24 II 1972 Giltighetsdag den 24 II 1972 Ans. allmänt tillgänglig den 25 VIII 1973 Ans.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD Rör i bostadshus Miimu Airaksinen, TkD Antal av bostadshus i Finland 2 Renvationspotential i bostadshus 3 Läckage Läckage i rör spiller vatten och skadar strukturerna 30 m 3 /år sytråd Hålets storlek 300

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen ETL FrostGuard Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage En värmekabel klarar frostskyddet

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Solutions for advanced flow technology

Solutions for advanced flow technology PROBLEM: MEDIAFÖRSÖRJNINGSSYSTEM INOM INDUSTRIELLA APPLIKATIONER KAN VARA KOMPLEXT. DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA REDA PÅ ALLT IFRÅN DIMEN- SIONERING TILL MATERIALKVALITETER, SAMT NORMER OCH KRAV. SPECIELLT OM

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer