Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M)"

Transkript

1 Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande Ej tjänstgörande ers. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson Personalchef Paul Eklund Nämndsekreterare Britta Fremling Personalsekreterare Christel Thall, 16 Christer Laurell Justeringens tid och plats Kommunförvaltningen, onsdagen den 3 mars kl Paragrafer 7-16 Sekreterare Britta Fremling Ordförande Karl-Erik Kruse Justerande Christer Laurell Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens ekonomi- och personalutskott Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Administration Underskrift... Margareta Persson Utdragsbestyrkande

2 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (13) 7 Dnr Igångsättningstillstånd investeringar 2010 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i samband med ärende om budget och flerårsplan beslutat att kommunstyrelsen ska fatta beslut om igångsättningstillstånd för alla investeringar oavsett belopp. Detta innebär att verksamheter måste ha ett godkännande av kommunstyrelsen innan en investering får påbörjas. Nedanstående begäran har inkommet inför kommunstyrelsens möte i mars : Nämnd Utskott Projekt Investeringsbelopp Driftkostn 2010 Kommunstyrelse Välfärd Utemiljö lekredskap Grundskola/Förskola Kommunstyrelse Välfärd Inventarier Grundskola/Förskola Kommunstyrelse Välfärd IT utrustning Grundskola/Förskola m.m. Bygg-, trafik- Släckbil och räddning räddningstjänsten Bygg-, trafik- Övriga inventarier och räddning räddningstjänst Bygg-, trafik- Övriga inventarier och räddning nämnden Kommunstyrelse Tillväxt o Upprustning lekplatser samhällsb Kommunstyrelse Tillväxt o Separering Brunnsgatan samhällsb Idrottsg Svalöv Kommunstyrelse Tillväxt o Skurmaskin, samhällsb städverksamhet Kommunstyrelse Välfärd Arbetsmiljö vård och omsorg Kommunstyrelse Välfärd IT investeringar Vård och omsorg Kommunstyrelse Välfärd Övriga investeringar Vård och omsorg Kommunstyrelse Myndighet Arbetsmiljöinvesteringar Individ o familj Kommunstyrelse Myndighet IT investeringar Individ o familj Kommunstyrelse Myndighet Övriga investeringar Individ o familj Summa Efter det att sammanställningen gjordes två ansökningar tillkommit. Teknik & Service har lämnat in en begäran om igångsättningstillstånd för investeringar i Bila ga Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (13) samband med anläggande av busshållplats i Kågeröd och it-kontoret begär igångsättningstillstånd för en ny televäxel. Beslutsunderlag Begäran om igångsättningstillstånd televäxel, daterad Begäran om igångsättningstillstånd busshållplats, daterad Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad Yrkande Karl-Erik Kruse (S): Förslag till beslut i kommunstyrelsen: Igångsättningstillstånd för samtliga 15 investeringsprojekt enligt bilaga 1-15 beviljas. Igångsättningstillstånd för televäxel beviljas (bilaga 16). Igångsättningstillstånd för busshållplats i Kågeröd beviljas under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för investeringen (bilaga 17). Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Tilläggsanslag för anläggande av busshållplatsen i Kågeröd med kr beviljas. Finansiering sker ur kommunens rörelsekapital. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt detta. Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Igångsättningstillstånd för samtliga 15 investeringsprojekt enligt bilaga 1-15 beviljas. Igångsättningstillstånd för televäxel beviljas (bilaga 16). Igångsättningstillstånd för busshållplats i Kågeröd beviljas under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för investeringen (bilaga 17). Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige Tilläggsanslag för anläggande av busshållplatsen i Kågeröd med kr beviljas. Finansiering sker ur kommunens rörelsekapital. Expediering: Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN) Berörda nämnder och styrelser Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (13) 8 Dnr Definitiv överföring av investeringsmedel från 2009 till 2010 Sammanfattning Överföring av preliminära investeringsanslag från 2009 till 2010 beslutades enligt kommunens rutiner i kommunfullmäktige den 21 december 2009, 142. Kommunförvaltningen ekonomi ska därefter informera kommunfullmäktige om definitiva summor senast i mars Kommunfullmäktige fattar då kompletterande beslut om den sammanlagda summan överstiger den preliminära eller om nya objekt tillkommit. I nedanstående tabell framgår beloppen för de enskilda nämnderna Nämnd Preliminärt beslut i KF. Tkr Förslag till definitivt beslut. Tkr Kommunstyrelse Bygg, trafik och räddningsnämnd BT-Kemi efterbehandling TOTALSUMMA Begäran från nämnderna är utformade på ett sätt där den totala investeringen tydligt framgår. Beslutsunderlag Kommunförvaltningens förslagsskrivelse med bilagor, daterad Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige Definitiv överföring av investeringsmedel från 2009 till 2010 godkänns på totalt tkr fördelat på nämnder och styrelser enligt följande: - Kommunstyrelsen tkr - Bygg- trafik- och räddningsnämnd 365 tkr - BT-Kemi tkr Expediering: Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN) Berörda nämnder och styrelser Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (13) 9 Dnr Ansökan om bidrag för inbrottslarm till Arbete & Integrations lokaler Sammanfattning Sedan Arbete och Integration flyttade från Kvarnhuset till kommunhuset, f.d. företagshälsovårdens lokaler, behövs inbrottslarm till denna del av huset. Anbud har tagits in för detta till en kostnad om kr. Arbete & Integration har ansökt om medel från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet för hälften av kostnaden, d.v.s kr. Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om att det vid ingången av 2009 fanns ca kr tillgängliga för risk- och säkerhetsarbete av detta slag. Ekonomiavdelningen föreslår att ansökan ska beviljas. Beslutsunderlag Kommunförvaltningen Ekonomis skrivelse, daterad Arbete & Integrations ansökan, daterad Ekonomi- och personalutskottets beslut Ansökan från Arbete & Integration om kr för installering av inbrottslarm beviljas att finansieras ur medel för risk- och säkerhetsarbete. Förvaltningen får i uppdrag att vid nästa översyn av kommunstyrelsens delegeringsordning se över möjligheten att delegera beslutsfattande om användande av medel för risk- och säkerhetsarbete. Expediering: Kommunförvaltningen (SHG, JBN, MAN, BRG) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (13) 10 Dnr Tolkning av Bestämmelser för ersättning till kommunalt förtroendevalda Medborgardialogträffar och liknande Sammanfattning Kommunfullmäktiges beredningar som tillkom i och med den nya organisationen som trädde i kraft den 1 juli 2009 har fått ett särskilt uppdrag att arbeta i nära dialog med kommunens invånare. Även utskott och nämnder ska arbeta med medborgardialog på olika sätt. Bl.a. kommer förtroendevalda regelbundet att bjuda in medborgare till möten för att hämta in synpunkter och diskutera olika frågor. Reglementet för ersättningar till förtroendevalda behöver tolkas för att det ska bli helt tydligt vilka ersättningsregler som gäller för de förtroendevalda som deltar vid dialogträffar och liknande möten. Tolkning av ersättningsbestämmelserna ska göras av ekonomi- och personalutskottet. Beslutsunderlag Utskottets ordförandes förslagsskrivelse, daterad Ekonomi- och personalutskottets beslut För dialogträff med medborgare där förtroendevald deltar i genomförandet av mötet för kommunalt organs räkning (beredning, utskott eller liknande) ska arvode och ersättningar utgå som vid sammanträde. Denna tolkning ska skrivas in i bestämmelserna för ersättningar till kommunalt förtroendevalda i samband med översyn inför nästa mandatperiod. Expediering: Samtliga beredningar (presidier och ansvariga tjänstemän) Kommunförvaltningen (MAN, BRG, CBN) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (13) 11 Dnr Arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt till röstmottagare m fl fr o m valet 2010 Sammanfattning Demokratiberedningen har sett över gällande bestämmelser för ersättningar och arvoden till förtroendevalda inför mandatperioden Beredningen har också behandlat ett förslag om reviderade arvodesregler till röstmottagare m.fl. att gälla fr o m höstens val. Förslaget innebär huvudsakligen att nuvarande system med hel- och halvdagsarvoden till röstmottagare ska avskaffas. Ett underlag med olika tänkbara grundbelopp och modeller för uppräkning av ersättningar har remitterats till partierna. Beredningen har efter detta beslutat föreslå kommunfullmäktige att f r om den nya mandatperioden knyta ersättningarna till inkomstbasbeloppet. Beredningen har också överlämnat frågan om utbetalning m.m. av förtroendevaldas pensioner till ekonomi- och personalutskottet för översyn. Beslutsunderlag Förslag till ersättningar för förtroendevalda, inkl. bilaga, daterat Demokratiberedningens minnesanteckningar , punkt 2. Remissvar från FP, M, KD, SD och C. Remisshandlingar, daterade Yrkande Karl-Erik Kruse (S): Förslag till beslut i ekonomi- och personalutskottet: Förvaltningen får i uppdrag att se över hanteringen av förtroendevaldas ersättning för förlorad avtalspension. Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, inkl. ersättningsnivåer, daterat , antas att gälla fr o m den 1 november Dock ska nuvarande årsarvoden (gällande sedan den 1 januari 2010) för ordföranden och förste vice ordföranden i bygg-, trafik- och räddningsnämnden, styrelsen för BT Kemi Efterbehandling, revisionen, valnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler och överförmyndare fortsätta att gälla under november och december Förändringar gällande röstmottagare och ordförande samt vice ordförande i vallokal ska gälla fr o m valet i september Bestämmelserna för ersättning, inkl. ersättningsnivåer, ska ses över i en utvärdering med start i maj Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt detta. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (13) Ekonomi- och personalutskottets beslut Förvaltningen får i uppdrag att se över hanteringen av förtroendevaldas ersättning för förlorad avtalspension. Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige Förslag till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, inkl. ersättningsnivåer, daterat , antas att gälla fr o m den 1 november Dock ska nuvarande årsarvoden (gällande sedan den 1 januari 2010) för ordföranden och förste vice ordföranden i bygg-, trafik- och räddningsnämnden, styrelsen för BT Kemi Efterbehandling, revisionen, valnämnden, AB SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler och överförmyndare fortsätta att gälla under november och december Förändringar gällande röstmottagare och ordförande samt vice ordförande i vallokal ska gälla fr o m valet i september Bestämmelserna för ersättning, inkl. ersättningsnivåer, ska ses över i en utvärdering med start i maj Expediering: Kommunförvaltningen (PAEK, JBN, CUR, BRG) Valnämndens presidium Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (13) 12 Dnr Upphandling av kommunförsäkring Sammanfattning Svalövs kommuns nuvarande försäkringsavtal för fast och lös egendom, motorfordon, tjänsteresor, olycksfall m.m. gäller under perioden 1 april april Nuvarande försäkringsavtal tecknades i en samordnad upphandling med 10 andra kommuner för att spara administrativa resurser samt för att få bättre villkor. Vi har arbetat med samma kommuner i denna upphandling. Till vår hjälp har vi haft en försäkringsmäklare Marsh. Nya avtalstiden är som längst t.o.m Kriterierna i anbudsförfrågan för det största området dvs fast och lös egendom är enligt nedan. Dessa har kombinerats med ett antal skall-krav, som anbudsgivarna måste klara. Kriterier Vikt Kvalitet 60 % Pris 25 % Skadeförebyggande insatser 10 % Skadereglering 5 % Försäkringsmäklaren kommer att presentera inkomna offerter för kommunernas försäkringshandläggare på ett möte fredagen den 12 mars. Avsikten är sedan att tilldelningsbesluten skall äga rum under vecka 11 dvs perioden mars. Beslutsunderlag Kommunförvaltningens skrivelse, daterad Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ekonomichef Jan Bengtsson bemyndigas att genomföra upphandling av försäkringar. Informationen noteras. Expediering: Kommunförvaltningen (JBN) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (13) 13 Dnr Omställningspaket med stödjande personalåtgärder Sammanfattning Enligt beslut i KF i samband med bokslut 2008 har kr avsatts till kostnader för organisationsöversyn. Avsikten med avsättningen var att uppnå omställningspaketets mål om sänkta kostnader med 5 mnkr för 2009 och 10 mnkr fr.o.m Plan- och strategiutskottet beslutade den 29 oktober 2008, 130, att anta förslag till omställningspaket med stödjande personalåtgärder att gälla till och med den 31 december Under 2009 har kr förbrukats. Detaljer framgår i tabellen nedan: Område Belopp. Kr Avtalspensioneringar för 9 personer inom den samlade kommunförvaltningen Avgångsvederlag i 6 månader för 7 personer Konsultstöd i samband med upphandling av entreprenad avseende kost och park Informationsinsats kring pensionslösningar Summa förbrukat per 31 december Återstående belopp på kr reserveras till 2010 för att användas till återstående kostnader i samband med upphandlingar av entreprenadtjänster. Förbrukas inte pengar kommer de att redovisas i 2010 års bokslut. Beslutsunderlag Kommunförvaltningens redovisning, daterad Plan- och strategiutskottets protokoll , 130 Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Informationen noteras. Expediering: Kommunförvaltningen (JBN, PAEK) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (13) 14 Dnr Riktlinjer i samband med nyinrättande och återbesättning av tjänster - vakansprövning Sammanfattning I samband med delårsbokslutet per den 31 augusti 2008 beslutade kommunfullmäktige att nyinrättning och återbesättande av tjänster skulle ske efter samråd med kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppen skulle återrapportera till kommunstyrelsen. T o m har det inkommit 263 ansökningar. Av dessa har 258 blivit tillstyrkta och 5 har fått avslag. Merparten av ansökningarna är att härleda till de största verksamheterna (Skola/förskola och Vård/Omsorg) inom förvaltningen. Det fram går av ansökningarna att verksamheterna har ett restriktivt förhållningssätt då det ofta handlar om del av tjänst samt visstidsanställning då verksamhetschefer ansöker och vakansprövning. Införandet av vakansprövningen skedde samtidigt då beslut fattades om omställningspaketet vilket var föranlett av ett sparbeting och då detta uppfyllts kan det vara rimligt att vakansprövningen upphör. Det skall även beaktas att omställningspaketet upphörde att gälla fr o m Beslutsunderlag Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad Kommunfullmäktiges protokoll , 122. Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Prövningen av nyinrättning och återbesättning av tjänster (vakansprövning) upphör. Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige Informationen noteras. Expediering: Kommunförvaltningen (PAEK) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12 (13) 15 Dnr Friskvårdsbidrag för anställda i Svalöv kommun Sammanfattning Då beslut om friskvårdsbidrag med 600 kronor per anställd och år gällde till och med den 31 december 2009 bör detta förlängas. Beslutsunderlag Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad Ekonomi- och personalutskottets beslut Friskvårdsbidrag med 600 kronor per år och anställd förlängs att gälla från och med och tillsvidare eller till dess att något annat beslut fattas. Expediering: Kommunförvaltningen (PAEK, CLTL) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 SVALÖVS KOMMUN Ekonomi- och personalutskottet 16 Information, Personal SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13 (13) Personalsekreterare Christel Thall informerar om: a) Projekt Rehab, delrapport 5 (Dnr ) Ekonomi- och personalutskottets beslut Informationen noteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2013-01-28. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/23 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-17.00 Ajournering kl 14.30-14.40 och kl 15.25-15.35 Beslutande Ej tjg ersättare Insynsplats Charlotte Wachtmeister (M), ordf,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S),

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer