Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering

2 Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling... 3 Ansvarsfördelning... 4 Verksamheten rekommenderar:... 5 Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplanen... 5 Information och förankring av likabehandlingsplanen... 6 Kartläggning samt uppsikt/upptäckt... 7 Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på grund av kön... 8 Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning... 8 Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på grund av sexuell läggning... 9 Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på grund av funktionshinder... 9 Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder Förebyggande arbete mot annan kränkande behandling Att utreda och åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling Bilagor Verbala Stigar Förskolor AB Sida 2

3 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Förskola: Bränningevägens förskola Inledning Fr.o.m. januari 2009 omfattas förskolans verksamhet av Diskrimineringslagen och 14 a kap i skollagen. Lagarnas syfte är att förtydliga förskolans och skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i förskolan och skolan. Diskrimineringslagen slår fast att diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt åder förbjuds i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola samt vuxenutbildningen. Förskolan ska också förebygga och förhindra det som i lagen benämns som kränkande behandling. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Enligt Diskrimineringslagen har verksamheten skyldighet att: Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen. Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling. upprätta en likabehandlingsplan som utvärderas årligen i samband med årets kvalitetsredovisning. Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person. Den behöver inte vara medveten eller aktiv. Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person. Annan kränkande behandling: att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Med mobbning avser vi upprepade kränkningar samt att det råder en obalans i makt mellan den som kränker och den som kränks. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 3

4 Ansvarsfördelning Förskolechef Det är förskolechefens ansvar enligt lag och förarbeten att: att all personal och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på förskolan. att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt annan kränkande behandling. årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal, barn och föräldrar. om förskolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas för att förhindra fortsatt kränkning. Förskolechefen ska även: se till att förskolepersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits. Ansvara för att åtgärdsplaner utarbetas tillsammans med de anställda som innehåller rutiner för hur de anställda ska agera vid utredning och utarbetande av åtgärder. Pedagogerna i förskolan Det är pedagogernas ansvar att: ta ansvar för att förskolans likabehandlingsplan implementeras i pedagogernas dagliga verksamhet. normkritiskt granskar och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sitt förhållningssätt och verksamhet och sträva efter likabehandling. åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks. dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling, där den enskilda pedagogen är berörd, följs upp. I läroplanen för förskolan, reviderade Lpfö 98 sid 9, beskrivs dessutom följande ansvar för förskolans personal: Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet, stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 4

5 Verksamheten rekommenderar Vårdnadshavare När förskola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en positiv påverkan på barnen. När du som vårdnadshavare misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling vill vi att du kontaktar avdelningspersonal, eller förskolechef. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men om det är så är du den som bäst kan göra något åt det. Vi ber dig att göra helt klart för barnet att du ser mycket allvarligt på beteendet och inte accepterar det. Även i sådana fall är det bra att kontakta någon av ovanstående. Barnen Med stigande ålder och mognad ökar ansvaret också för barnen. De ska genom personalens och föräldrarnas försorg känna till och förstå hur viktigt det är att respektera andra, hjälpas åt, visa hänsyn och uppträda trevligt mot varandra. Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplanen för Bränningevägens förskola Våra verksamheter ska främja en god självkänsla och ett stort självförtroende hos barnen för att de ska känna trygghet i sin interaktion med sina medmänniskor. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet alla människors lika värde, jämställdhet genom könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen enligt Förskolans reviderade Läroplan -98 sidan 4. Under det första verksamhetsåret, när avdelningarnas verksamheter byggs upp kommer fokus på kompetensutveckling, pedagogiska diskussioner och Verksamhetsplans arbete gagna Likabehandlingsplanen. Vi ska utvärdera och revidera likabehandlingsplanen varje läsår. Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen. Revidering av likabehandlingsplanen kommer att göras i början av läsåret. Förskolechef Utvärdering av likabehandlingsplanen, kontrollfrågor Vilka frågor och tankar har vi fått med oss från barnen? Från Vårdnadshavare? Vad har vi åtagit oss att göra under året? Har det blivit utfört? Om inte, varför och vem bär ansvaret? Har vi nått vårt mål? Om inte, varför? Var åtgärderna felaktiga eller otillräckliga? Vi nådde målet. Var det tack vare åtgärderna eller var det annat som påverkade? Hur använder vi de här erfarenheterna i nästa likabehandling plan? Vad gjorde vi som fick effekt? Vad fungerade inte? Verbala Stigar Förskolor AB Sida 5

6 Information och förankring av likabehandlingsplanen Alla anställda i verksamheten, alla barn och vårdnadshavare ska få information om Diskrimineringslagen och 14 a kap. I skollagen. Likabehandlingsplanen läggs ut på Verbala Stigar AB webbplats. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig för vårdnadshavare Likabehandlingsplanen finns tillgänglig för personal på förskolan. Likabehandlingsplanen delas ut till nyanställda vid introduktionen. Ovanstående aktiviteter aktualiseras efter den årliga revideringen. Personal: Förskolechef introducerar likabehandlingsplanen Vårdnadshavare: Likabehandlingsplanen kommer att finnas tillgänglig på förskolorna Barn: Genom värdegrundsarbete på respektive avdelning. Förskolechef, biträdande förskolechefen och pedagoger. Förebyggande arbete under läsåret 2011 Barn gör inte som vi säger utan de gör som vi gör. Därför är det av stor vikit att pedagogerna är goda förebilder som är medvetna om sitt uppdrag. Barn tillägnar sig etniska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder sid 4 i den reviderade Lpfö-98. Detta innebär att pedagogerna måste agera professionellt och aldrig tala illa om andra anställda, barn eller vårdnadshavare. För att kunna arbeta förebyggande ska förskolechefen ge de anställda förutsättningarna att arbeta efter uppdraget i Läroplanen genom återkommande kompetensutveckling. Förskolechefens mål med denna satsning är att de anställda ska få ett normkritiskt arbetssätt för att främja lika rättigheter och möjligheter. Under uppstartsskedet när det pedagogiska materialet och inventarier ska införskaffas kommer förskolechefen att ansvara för detta. Inomhusmiljön kommer att utformas utefter diskrimineringsgrunderna och spegla att verksamheten är till för att alla barn ska ha samma rättigheter till verksamheten utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Barnen ska kunna identifiera sig med det pedagogiska materialet på förskolan. Detta gäller allt från musik val till vilket som erbjuds barn i bygg och konstruktions lek. Under uppstartsfasen och Likabehandlings arbete med de anställda kommer stort fokus att läggas på vad som är syftet med det pedagogiska materialet. För att det fortsatt arbetet med likabehandlingsplanen ska behålla sin kontinuitet ska förskolechefen lyft dessa frågor på de pedagogiska forumen i förskolan. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 6

7 Kartläggning samt uppsikt/upptäckt Vår förskola ska spegla det mångkulturella samhälle vi lever i. Därför ska vi se till att vårt rekryteringsmaterial av barn för vårdnadshavare ska förmedla förskolans likabehandlingsarbete och tydligt tar avstånd från diskriminering och kränkningar så att alla känner sig välkomna. Vi ser alla som unika brukare som ska bemötas utifrån sina förutsättningar. Vi ska få kunskap om förekomsten av diskriminering och kränkande behandling för att kunna utföra relevanta åtgärder. Om det förkommer diskriminering och kränkande behandling ska vi upptäcka det tidigt. Vi arbetar med observationsmodellen RUS, RelationsUtvecklingsSchema, Det är ett sätt att systematiskt arbeta för att stödja barns utveckling i förskolan. Grunden för alla barns utveckling är att de känner trygghet - i sin miljö, med kamrater och med vuxna i sin närhet. RUS går ut på att observera och dokumentera barnets utveckling och genom en enkel loggbok följa barnet över hela tiden i förskolan. Sammanställningen av de kontinuerliga observationerna sker tre gånger per år, i mars, september och november. Pedagogerna och förskolechefen. Trygghet och trivsel tas upp på utvecklingssamtalen med vårdnadshavare. Varje arbetslag genomför en utvärdering av verksamheten vid terminsslut och i samband med detta lyfts frågor om diskriminering och kränkande behandling. En gång per termin. Pedagogerna Vi har ett aktivt förhållningssätt som innebär att vi avsätter minst en arbetsplatsträff, APT per termin till att ifrågasätta och reflektera över vår värdegrund samt de normer och värderingar som förskolorna förmedlar. En gång per termin. Förskolechefen Genom att finnas nära till hands för barnen i deras vardag har vi möjlighet att upptäcka diskriminering och kränkande behandling samt att ta tag i varje situation som uppstår. Vi ska utnyttja de tillfällen vi har i vår vardagliga verksamhet till diskussion och reflektion med varandra i personalen. Pedagogerna Verbala Stigar Förskolor AB Sida 7

8 Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på grund av kön Vår verksamhet ska genomsyras av ett genusperspektiv för att öka jämställdheten. Inga barn ska bli diskriminerade eller utsatta för kränkande behandling på grund av kön. Vi kommer att använda stopp handen och genomföra tal rundor för att barnen ska få likastort inflytande och utrymmer i våra verksamheter. Kontinuerligt Pedagogernas Förskolan kommer att köpa in litteratur som riktar sig både till barn och pedagoger, som påvisar många sätt att vara flicka och pojke på. T.ex. Kalles Klänning. Pedagogerna samt Förskolechefen Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Vårt mål är att alla barn ska vara inkluderade i gruppen och känna sig som en tillgång utifrån sin person. Barnen ska känna sig stolta över sig själva och genom detta kunna förmedla sitt kulturarv. Aktivitet All personal deltar i enhetens löpande värdegrundsarbete där frågor om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet har en naturlig plats. Litteratur och material på förskolorna ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att leva sig in i andras villkor och värderingar. Verksamheten ska informera om att det finns möjlighet att få tolkhjälp vid samtal och möten i verksamheten. Förskolechefen och pedagogerna Ledningen för Verbala Stigar AB strävar efter en etnisk mångfald bland personalen. Ledningen för Verbala Stigar AB s förskola ska organisera verksamheten på så sätt att den inte diskriminerar barn på grund av religion eller annan trosuppfattning vad gäller t.ex. kost. Ledningen för Verbala Stigar AB Verbala Stigar Förskolor AB Sida 8

9 Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på grund av sexuell läggning Inga barn ska diskrimineras eller utsättas för kränkande behandling på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller familjebildning. Alla föräldrar ska bli positivt och professionellt bemötta på förskolan oavsett sexuell läggning. I vår verksamhet ska vi möta barnen i deras frågeställningar om olika sexuell läggning och heteronormativitet. Vi ska på ett positivt sätt förmedla att det finns andra familjekonstellationer än den klassiska heterosexuella kärnfamiljen. Litteratur och material på förskolorna, till exempel sånger, ramsor och sagoböcker, ska bidra till att motverka heteronormen och spegla på ett positivt sätt att det finns andra familjekonstellationer än den klassiska kärnfamiljen. Pedagogerna Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på grund av funktionshinder I vår verksamhet ska alla barn ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Inga barn ska diskrimineras eller utsättas för kränkande behandling på grund av funktionshinder. All personal deltar i enhetens värdegrundsarbete där frågor om diskriminering på grund av funktionshinder har en naturlig plats. All personal ska ha förståelse för att alla funktionshinder inte syns utanpå samt att alla barn kan och har rätt att delta i verksamheten på sina villkor. Litteratur och material ska på ett positivt sätt förmedla att barn och vuxna är funktionshindrade i förhållande till sin omgivning. Vi vill förmedla att med en rätt anpassad miljö finns det inga funktionshinder. Förskolechefen och pedagogerna Verbala Stigar Förskolor AB Sida 9

10 Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. I samarbete med pedagogerna på förskolan kommer vi att utarbeta mål och aktiviteter kring dessa diskrimineringsgrunder. Förebyggande arbete mot annan kränkande behandling Vårt mål är att personalen medvetet och aktivt motverkar all form av annan kränkande behandling som kan vara verbal, fysisk eller psykosocial. Vi arbetar med observationsmodellen RUS, RelationsUtvecklingsSchema, Det är ett sätt att systematiskt arbeta för att stödja barns utveckling i förskolan. Grunden för alla barns utveckling är att de känner trygghet - i sin miljö, med kamrater och med vuxna i sin närhet. RUS går ut på att observera och dokumentera barnets utveckling och genom en enkel loggbok följa barnet över hela tiden i förskolan. Sammanställningen av de kontinuerliga observationerna sker tre gånger per år, i mars, september och november. Pedagogerna, förskolechefen Vi har ett aktivt förhållningssätt som innebär att vi avsätter minst en arbetsplatsträff, APT per termin till att ifrågasätta och reflektera över vår värdegrund samt de normer och värderingar som förskolorna förmedlar. En gång per termin Förskolechef och pedagogerna Det viktigaste sättet att förebygga och motverka annan kränkande behandling såsom mobbning är att pedagogerna finns där barnen är samt att pedagogerna är uppmärksamma, lyhörda och bemöter varje barn med respekt. Att bemöta varje barn med respekt innebär bland annat att se det kompetenta barnet, att tro på dess förmåga att lära och lära om. Alla barn och vårdnadshavare i förskolan ska bli sedda och positivt bekräftade varje dag. Vi ska arbeta för att ge barnen verktyg för att lösa konflikter, göra förlåt samt ge dem nya chanser att prova sin sociala kompetens. Pedagogerna Verbala Stigar Förskolor AB Sida 10

11 Att utreda och åtgärda diskriminering och annan kränkande behandling Barn Barn Uppmärksamma och prata med barnen om vad som hänt. Visa att beteenden som skadar andra eller gör andra ledsna inte är acceptabla. Involvera alltid vårdnadshavare och förskolechefen vid upprepade tillfällen av kränkningar eller vid kränkningar riktade mot ett och samma barn. Dokumentera alla åtgärder som görs. Bestäm alltid ett datum för uppföljning. Det är angeläget att förskolan även är uppmärksam på vuxnas (personalens) kränkningar mot barn. Vuxna Barn Var rak genom att reagera och säga till om någon vuxen (personal) beter sig kränkande mot ett barn/barnen. Se till att få ett samtal med den vuxne i enrum och fråga hur denne tänkte. Lyssna in situationen. För aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då barnen är närvarande. Informera förskolechefen i allvarliga fall. Dokumentera alla åtgärder som görs. Bestäm alltid ett datum för uppföljning. Dokumentation Dokumentation ska ske på en särskild blankett. (bilaga). Arkivera dokumentationen. Bilagor Blanketter för dokumentation Verbala Stigar Förskolor AB Sida 11

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola

Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling Skolsta Förskola Regelverk Diskriminering & Trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567) Kränkande behandling lyder under Skollagen kap.14a

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer