Sida 1 (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-08-30 Sida 1 (27)"

Transkript

1 BBa Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, måndag 30 augusti 2010, kl Beslutande Lei Andersson (c) ordörande Bo Falkenström (m) Jennie Johansson (m) Trygve Lundblad (kd) Maria Sanridsson (kd) Annika Bergman (p) Anders Karlsson (s) Birthe Avander (s) Ingegerd Hellgren (s) ersättare ör A-K Öhberg (s) Anita Hellgren (s) Marie Thiele (s) Övriga närvarande Maywor Hansson (kd) ersättare Kurre Carlsson (p) ersättare Colm O Ciarnain (mp) ersättare Lars Rehnberg örvaltningsche Ann Andersson blivande t örvaltningsche Inger Nilsson adm che Bu, sekreterare Andreas Carlsson örvaltningsekonom Göran Lorentzi Tranåsbostäder AB, 132 Ola Bertilsson avdelningsche personal, 144 Justerare Justeringens plats och tid Maria Sanridsson (kd) Tranås Stadshus, Underskriter Paragraer Sekreterare Inger Nilsson Ordörande Lei Andersson Justerare Maria Sanridsson

2 Sida 2 (27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats ör protokollet Barn- och utbildningskansliet, Stadshuset Underskrit Inger Nilsson

3 Sida 3 (27) 125 Fastställande av öredragningslista beslutar att astställa öredragningslistan utan ändringar.

4 Sida 4 (27) 126 Dnr 001/10 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna (bilaga till denna paragra i originalprotokollet). Speciikation av antal anmälda beslut, eter verksamhet: Delegat Förskola Grund-/sär Skolb omsorg Gymn//Vux Övrigt Bu Lars Rehnberg 1 Ro 1-2 Helene Olosson Ro 4 Ann Andersson 3 Marie Carlsson 3 Ro 5 Britt Andersson 1 Gy Sven-Åke Arvidsson 1

5 Sida 5 (27) 127 Meddelanden Följande meddelanden öredras och läggs till handlingarna: - Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Jönköpings län och Tranås kommun - Skolverket: Statsbidrag till lärarortbildning våren 2010, 1 005, 0 tkr - Regeringskansliet, socialdepartementet: Regeringen presenterar strategi ör barnets rättigheter - SKL: Cirkulär 2010:42: Senareläggning av senaste ansökningsdag till gymnasieskolan 2011/2012 rån 1 ebruari till 1 mars JP Skolnet: SKL har inlett arbete med inormation om att kommuner inte år betala ör barn utomlands innan reglerna eventuellt ändras (Koh Lanta) - JP Skolnet: Förskoleplats i två kommuner - expertanalys - Svar på råga rån webbsidan angående örebyggande arbete - Fråga rån webbsidan angående skolbuss besvaras av KLK, Anders Rosén - Miljö & hälsa: Beslut om årlig avgit ör livsmedelskontroll ör Caé Bryggan - Rapport om hälsoskyddstillsyn ör TUC - Östsam: Politisk arbetsgrupp L I anslutning till punkten meddelas att örvaltningscheen genom delegationsbeslut örlängt uppdrag som biträdande rektor vid Junkaremålsskolan ör Cecilia Axelsson , 50 %, som inneattar samordning av Träningsskolan.

6 Sida 6 (27) 128 Utläggning av bu-nämndens höstsammanträden beslutar på örslag av arbetsutskottet att besök ska göras vid Folkets Park ( skolmåltidslokal ör gymnasieelever ) i samband med nämndssammanträdet 27 september, kl , samt att sammanträdet 25 oktober ska örläggas till Lärcentrum Västra vux.

7 Sida 7 (27) 129 Dnr 011/10 Ärendebevakningslista ör barn- och utbildningsnämnden Som rutin är Ärendebevakningslista ör barn- och utbildningsnämnden en stående punkt på dagordningen. Uppdatering av listan har gjorts genom komplettering med barn- och utbildningsnämndens beslut i juni beslutar på örslag av arbetsutskottet att godkänna den uppdaterade ärendebevakningslistan.

8 Sida 8 (27) 130 Dnr 012/10 Budgetuppöljning eter 6 mån 2010 Följande dritkostnadsörbrukning, eter periodisering, rapporteras eter 6 mån att jämöras med riktpunkten 50 % : Centrala enheter 45,6 % Barnomsorg och grundskola 48,8 % Gymnasieskola 49,3 % Vuxenutbildning 52,4 % Totalt örvaltningen 48,5 % Varav personalkostnader eter periodisering: Centrala enheter 47,1 % Barnomsorg - grundskola 48,7 % Gymnasieskola 51,4 % Vuxenutbildning 53,5 % Totalt örvaltningen 49,2 % Negativ avvikelse ör personalkostnader inns ör bu-nämnden, Ängarydsskolan, Mostugans/ Parkens/ Åsvallehults örskolor. Resursördelningssystemet uppvisar negativ avvikelse ör Sommens skola och Ängarydsskolan. Rektor arbetar med örändringar inör nytt läsår på Ängarydsskolan. Avstämning har gjorts av antal elever i grundskolan och antalet barn på ritidshem, som utvisar ökat antal grundskoleelever med 20 och 50 ler barn på ritidshem i början av hösten. Ca 400 tkr plus 800 tkr har ördelats ut rån resursördelningssystemet. Belopp ör löneöversyn har lagts på ör tre månader r o m april Försäljning av Tranås utbildningscentrum r. o. m. 1 augusti 2010 öranleder ombudgetering. Kvar att bevaka ör bu-örvaltningen inns kostnad ör 3 tjänster och kvarliggande uppgiter. Förvaltningens prognos ör utall av dritbudget 2010 är oörändrat + 3,4 Mkr, det belopp som ombudgeterats ör balansering mot 2011 års budgetram. Delårsbokslut ska upprättas per beslutar att lägga budgetuppöljningen till handlingarna.

9 Sida 9 (27) 131 Dnr 012/10 Budgetuppöljning eter 7 mån 2010 Följande dritkostnadsörbrukning, eter periodisering, rapporteras eter 7 mån att jämöras med riktpunkten 58,3 % : Centrala enheter 53,1 % Barnomsorg och grundskola 56,6 % Gymnasieskola 57,1 % Vuxenutbildning 59,4 % Totalt örvaltningen 56,3 % Varav personalkostnader eter periodisering: Centrala enheter 56,0 % Barnomsorg - grundskola 56,7 % Gymnasieskola 59,9 % Vuxenutbildning 62,3 % Totalt örvaltningen 57,4 % Negativ avvikelse ör personalkostnader inns ör bu-nämnden, Ängarydsskolan, Mostugans/ Parkens/ Åsvallehults örskolor. Resursördelningssystemet uppvisar negativ avvikelse ör Sommens skola och Ängarydsskolan. Förvaltningens prognos ör utall av dritbudget 2010 är oörändrat + 3,4 Mkr, det belopp som ombudgeterats ör balansering mot 2011 års budgetram. beslutar att lägga budgetuppöljningen till handlingarna.

10 Sida 10 (27) 132 Dnr 044/10 Lokaliseringsrågor ör Parkhallen begärd kostnadsbedömning har i maj 2010 beslutat uppdra till Tranåsbostäder AB att projektera investering vid Parkhallen inom beintlig lokalyta enligt alternativ 1, och tidsgräns ör kostnadsbedömning rån Tranåsbostäder AB hade satts till bu-nämndens arbetsutskotts sammanträde 16 augusti. har i juni gjort öljande tillägg till uppdraget, att projekteringen inom beintlig lokalyta vid Parkhallen ska inneatta en tydlig verksamhetsåtskillnad av lokalerna ör de båda hyresgästerna. Detta avser samtliga lokaler som inneattar örvaring, beredning och tillredning av livsmedel samt personal- och elevutrymmen ör Holavedsgymnasiets verksamhet, inbegripet hanteringen av skolluncher i egen regi. har vidare ör omörhandling sagt upp dels avtalet ör skolbespisning (kök 156 m² övriga utrymmen 959 m²) och dels avtalet ör kök, restaurang och personalutrymmen (totalt 450 m²) ör maximal handlingsrihet i vägvalsbeslut gällande gymnasieskolans ortsatta verksamhet i de aktuella lokalerna. Bu-nämndens ordörande och örvaltningscheen har sammanträat med Tranåsbostäder AB Förvaltningscheen redogör ör idén med en breddad bas ör restaurangprogrammet med skollunch i egen regi och kombination med storköksinriktning. Idén örutsätter 16-intag med minst 80 % yllnadsgrad motsvarande 40 elever. Elever rån vuxenutbildning är också en ramtida möjlighet. Skollunch i egen regi inns i ett emtiotal kommuner i södra delen av landet. Kostnadsbedömning har inkommit rån Tranåsbostäder och har sänts ut till nämnden. Göran Lorentzi inormerar om att ombyggnad av praktiska skäl måste genomöras i 2 etapper, med start år 2011 med nytt läktrum ovanpå astigheten ör hela astighetens örsörjning, utan större påverkan på beintlig verksamhet. Etapp 2 avser ombyggnad och smärre utbyggnad av kök, personalutrymmen ör hela astigheten, bättre in-/utlastning m m, under år Ingen verksamhet kan bedrivas under ombyggnadstiden. Under detta år har ytskikt och belysning åtgärdats ör ca 1400 kvm. Totalhyran eter investering beräknas till 2 435,0 tkr/år vilket innebär en ökad hyreskostnad med 1 950,0 tkr/år. I investeringen ingår nya vitvaror ör storkök med 3,3 Mkr. För genomörande enligt tidplanen måste beställning ske senast På uppdrag av arbetsutskottet har bu-örvaltningen tagit ram: - Förändringar i prislista ör hotell- och restaurangprogrammet (HR) Beräkningsunderlag ör HR-programmet och Restaurang och livsmedelsprogrammet vid Holavedsgymnasiet - Elevantal på HR-programmet rån olika kommuner samt antal 1:a handssökande - Uppöljning av elever på HR-programmet och deras arbetsmarknad, genom HR:s lärare Ordöranden Lei Andersson (c) öreslår ett inriktningsbeslut med ett positivt uttalande ör att utveckla restaurangprogrammet. Vice ordöranden Anders Karlsson (s), Anita Hellgren (s), Annika Bergman (p) samt Trygve Lundblad (kd) ansluter sig till ordörandens örslag. orts.

11 Sida 11 (27) 132 Dnr 044/10 beslutar att uttala att barn- och utbildningsnämnden är positiv till att utveckla restaurangprogrammet enligt alternativ 1, i stället ör nedläggning enligt alternativ 3. Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan bli en proil och marknadsörare ör hela gymnasieskolan i Tranås kommun. Programmet är uppskattat av eleverna. Som ramgår av uppöljning har eleverna goda möjligheter att å arbete eter gymnasieutbildning. kan inte bedöma elevtillströmning, men med attraktiva lokaler och innehåll ökar möjligheten till ökad tillströmning. En investering är nödvändig och den utökade hyran kan täckas till viss del av barn- och utbildningsnämnden. överlämnar rågan till kommunstyrelsen ör ställningstagande då det är en strategisk råga ör kommunen.

12 Sida 12 (27) 133 Dnr 089/10 Budgetörslag med styrkort Nämndernas örslag till budget år ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 1 september astlade i juni styrtal ör år 2014, och uppdrog till arbetsutskottet att komplettera styrkortet med mellanliggande år. Dessutom beslutades om komplettering av styrkortet med ett tal ör dokumentation av alla påtalade kränkningar som ska sättas till 100 %, och anmälningar till BEO som leder till kritik ska sättas till 0, dvs. nolltolerans. SKL har i sommar inormerat om ett arbete ör gemensamma indikatorer ör mjuka tal, som ska kunna jämöras mellan kommunerna. Förvaltningscheen presenterar budgetskrivelse med örslag till detaljbudget år 2011 och örändringar att beakta i budgetarbetet inör år 2012, med belopp i tkr: År 2011 År Tillväxtrelaterade örändringar i bu-örvaltningens verksamhet Förskolan; planering ör ortsatt tillväxt - Volymanpassning grundskola justeringar utirån ökad tillväxt - Träningsskola/Autismgruppen - Svenska som andraspråk ör nyanlända barn 2. Kvalitets- och kostnadshöjande verksamhetsörändringar Övriga kostnadsökningar Förskola - Gymnasieskolan - Centralköket - Personalkostnader - Lokalkostnader - Lärarlytet/Förskolelytet 4. Resultat att balansera rån öregående år Summa örändringar Tilldelad utökning av budgetram Budgeterat resultat Uppstart av ny verksamhet med redan beslutad kostnadstäckning Under Lokalkostnader inns redovisat 3 alternativa örslag till hur Folkets Parks lokaler kan disponeras utirån ett utbildningsutbud i en reormerad gymnasieskola. Den pågående kostutredningen inbegriper också rågeställningar om olika alternativ ör hur skolluncherna ör Holavedsgymnasiet ska tillhandahållas. En konsekvens av minskande elevantal i gymnasieskolan är att tillräckliga lokalytor kommer att rigöras ör att lokalisera vuxenutbildningen och en ör hela kommunen gemensam vägledningsunktion till kvarteret. En nylokalisering av vuxenutbildningen blir örenad med ökade kostnader ör bu-nämnden, p.g.a. avskrivna kapitalkostnader och slitna

13 Sida 13 (27) 133 Dnr 089/10 nuvarande lokaler. Organisationsöversyn ör barn- och utbildningsörvaltningen har initierats av örvaltningscheen, vilken genomörs av personalsamordnaren och kommer att redovisas preliminärt i september Bu-örvaltningen har på arbetsutskottets uppdrag ärdigställt örslag till styrkort. Budgetörslaget har behandlats i samverkansgrupp på bu-nämndsnivå beslutar på örslag av arbetsutskottet att styrkortet ska innehålla ett tal ör anmälningar till BEO som leder till kritik som ska sättas till 0 och att vad gäller tal ör påtalade kränkningar avvaktas det arbete som pågår genom SKL ör att å jämörbarhet med andra kommuner, samt att anta örvaltningens budgetörslag ör överlämnande till ekonomiavdelningen, med anteckning om att det budgeterade underskottet ör 2012 på - 2,5 Mkr endast utgör 0,7 % i örhållande till budgetramen, och ett antal osäkerhetsaspekter inns i statsbidragstilldelning som kan örbättra bilden, beslutar vidare att begära anslag i investeringsbudget ör år 2011 och 2012 med ortsatt 3,0 Mkr, vilket behövs ör att bibehålla en gymnasieskola m m som är attraktiv ör elever och öräldrar, samt att särskilt uttalande rörande Folkets Parks lokaler som en strategisk råga ör Tranås kommun inns dokumenterat i öregående paragra, 132/10.

14 Sida 14 (27) 134 Dnr 045/10 Långsiktig planering ör elevantal i grundskolan har enligt 55/10 hänskjutit råga om långsiktig planering ör elevantal till arbetsutskottet, i samband med inormation om ördelning av 6-åringar i örskoleklass inör 2010/11 och skrivelser rån Hubbarpsskolans lärarpersonal och ritidshemspersonal. Elevantalet i örskoleklass vid Hubbarpsskolan ser ut att ligga kring 60 eller något däröver under en 4-årsperiod. En avgörande aktor ör Hubbarpsskolans elevantal är hur öräldrar i Stoerydsområdet väljer skola. Antalet barn ör örskoleklass på Stoerydsområdet är under perioden ovanligt många, ca 20. Därav har inör 2010/11 ristående Lövstadskolan valts ör 5 elever. Ytterligare en aktor är att rektorerna i sin placering av elever i örskoleklass väger in att en god balans ska uppkomma i örlängningen i år 6-9 mellan Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan. Lokallösningen inör 2010/2011 är att undervisning i textilslöjd lyttas rån Hubbarpsskolan till Ängarydsskolan. Ordöranden Lei Andersson (c) och örvaltningscheen har sammanträat med öräldrar. Tillbaka i tiden har yngre elever hat sin skolgång på 2:a vån i Ängarydsskolan, byggnaden mot Hubbarpsskolan. Förvaltningscheen ser en utmaning i nya skollagen r.o.m beträande hur små skolenheter kan vara utirån lagkrav på ormellt behöriga lärare. Utöver ramskrivning utirån reellt elevantal i augusti 2010 har jämörelse gjorts mot tillväxtprognos med invånare år beslutar på örslag av arbetsutskottet att då elevantalet ör rektorsområde 3 Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan inte ökar totalt sett örutsätts ett utvecklat samarbete mellan skolorna, och lokalanvändning ses som en inormationsråga gentemot öräldrar och personal.

15 Sida 15 (27) 135 Dnr 023/10 Ansökan hos specialpedagogiska skolmyndigheten om bidrag ör särskilda insatser 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag att utveckla det specialpedagogiska arbetet och ördelar bl.a. SIS-bidrag (Särskilda Insatser på Skolområdet) till landets skolor som ansöker om medel ör att genomöra utvecklingsarbete. Ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast inör kalenderåret Förslag till utvecklingsprojekt Matematikutveckling har upprättats av lärarna i matematik Christina Svensson/ Monica Berg, som deltar i ortbildning till speciallärare. Målet är att elever i matematiksvårigheter ska ges anpassad hjälp genom individuellt stöd så att den vanliga klassundervisningen blir tillgänglig ör dem. Kostnaden ör speciallärare, material och ortbildning beräknas till kr. beslutar på örslag av arbetsutskottet att ansöka hos specialpedagogiska skolmyndigheten om bidrag ör särskilda insatser med kr ör utvecklingsprojekt Matematikutveckling år 2011.

16 Sida 16 (27) 136 Kostutredning under kommunstyrelsen - inormation I anslutning till budgetunderlaget ör har barn- och utbildningsnämnden ått del av kostutredning under kommunstyrelsen: - Presentation av örstudie och analys - Förstudie konsekvenser vid omställning, mottagningsköken Fröaallsskolan och Ängarydsskolan, till tillagningskök. Utgit ör renovering och ombyggnad uppskattas till 2 Mkr ör Fröaallsskolan och 6,8 Mkr ör Ängarydsskolan. - Exempel på Kostpolitiskt program ör Herrljunga kommun och Katrineholms kommun. Ordöranden meddelar att kommunstyrelsen nu har beslutat om remiss till barn- och utbildningsnämnden. beslutar att återuppta ärendet vid septembersammanträdet.

17 Sida 17 (27) 137 Dnr 079/10 Samråd kring SIS-kommitténs rapport SIS-kommittén (Simhallen Idrottshuset - Stadshuset) inbjuder bl.a. barn- och utbildningsnämnden att inkomma med synpunkter senast på slutrapport. Under örutsättning att stor samstämmighet uppnås avses örslaget vävas in i budgetarbetet. beslutar på örslag av arbetsutskottet att avge öljande synpunkter: I rapporten antyds att en anläggning som multiarena/velodrom bör ge möjligheter ör olika typer av idrottsgymnasier. Enligt beslutad gymnasiereorm GY 11 ska riksrekryterande idrottsutbildningar inrättas och prövas på nationell nivå av regeringen eller i övrigt prövas och godkännas av Statens skolverk, att idrottshusets unktion är tillräcklig i ytor ör gymnasieskolans idrottsundervisning, men synpunkt inns på att bättre utrustning av Frejavallen är önskvärd i dess unktion som idrottsplats ör gymnasieskolan, att laskhals upplevts ör grundskoleelevers tid i simhallen. Krav på simkunnighet inns i läroplanerna ör att nå målen i ämnet idrott. Det ökade antalet elever rån andra kulturer har inneburit ökat behov av extra simträning som visat sig svår att organisera, samt att upplevelsebad är attraktivt ör amiljer med yngre barn.

18 Sida 18 (27) 138 Dnr 048/10 Hur motverka kränkande behandling? - uppdrag har i april 2010 beslutat att uppdra till arbetsutskottet att arbeta vidare med att ta ram en bra modell ör uppöljning av händelser och koppling mellan barn- och utbildningsnämnden och enheter vad avser likabehandlingsplaner. Eter att enheternas likabehandlingsplaner hade krävts in har barn- och utbildningsnämnden i maj uppmanat enheterna till likartad struktur. Revidering av likabehandlingsplanerna pågår överlag i samband med upprättandet av kvalitetsredovisningar ör 2009/10. har i juni beslutat att öljande ska beaktas i uppdraget till arbetsutskottet att inna ett system ör huvudmannens arbete ör att motverka kränkande behandling i skolan: Dels rekommendationerna rån BEO och dels krav på enheterna att samverka med andra berörda örvaltningar i skolan, som personal rån kostavdelning, städ och vaktmästeri. beslutar på örslag av arbetsutskottet att öljande rutin ska tillämpas r. o. m. rapportering ör år 2010 till barn- och utbildningsnämnden: att örteckningar över tillbud/olycksall ska sammanställas enhetsvis eter modell som tillämpats av Ängaryds örskola m. l., att åtgärdsrapporteringen ska tydliggöra eventuella kränkningar, att respektive rektor, tillsammans med lämpligt orum på enheten, ska analysera och dra slutsatser utirån öljande rågeställningar: 1. Fungerar skolans systematiskt örebyggande arbete ör att motverka trakasserier och kränkande behandling av barn och elever? - Fungerar skolans rutiner ör att upptäcka kränkningar och trakasserier? 2. Har skolan ett normkritiskt örhållningssätt? 3. Fungerar skolans rutiner så att kränkningar och trakasserier upphör när det blivit känt att ett barn eller elev blivit kränkt och trakasserat? - Använder skolan program utirån orskning och/eller beprövad erarenhet i sitt arbete mot trakasserier och kränkningar? att skolan i det örebyggande arbetet ska samverka med andra berörda örvaltningar, som personal rån kostavdelning, städ och vaktmästeri, samt att dessutom ska snabb inormation ges till barn- och utbildningsnämnden om pågående ärenden rörande trakasserier och kränkande behandling. beslutar dessutom att mottagande av snabb inormation om pågående ärenden delegeras till arbetsutskottet.

19 Sida 19 (27) 139 Dnr 090/10 Förslag till läsårstider 2011/ /14 Utirån örslag rån Jönköpings läns skolcheer har örslag till läsårstider 2011/ /14 upprättats av bu-kansliet med anpassning till Tranås kommun: Eleverna ska enligt nämndsbeslut ha 178 läsårsdagar. Enligt GrF och GyF ska läggas ut minst 12 lovdagar. * I skolchesörslaget är hela vecka 44 utlagd som lovvecka, i Tranås kommun vill rektorerna ha kompetensutveckling med 3 dagar i v 44 ( samt 2 lovdagar) * Lärarna börjar vårterminen en dag öre eleverna * Rektorerna ör de senare skolåren avråder ör avslutningsdagar torsdag redag - lördag. Anm. Gymnasieskolans/gymnasiesärskolans årskurs 3-4 avslutas i Tranås kommun enligt tradition på en lördag. För gymnasieskolans årskurs 3 gäller att betyg ska vara Högskoleverket tillhanda 15 juni. Läsårstider 2011/12 må 22/8 o 21/12 86 dgr (- (1+3) komp utv dgr ) 82 dgr ti 10/1 - r 15/6 97 dgr (- 1 komp utv dag) 96 dgr 183 (- 5 komp utv dgr) 178 Lovdagar 3-4 nov v 7 v april 18 maj Kompetensutvecklingsdagar: 31 okt, 1-2 nov. Gemensam länsstudiedag (rämst ör gymnasieskolan) enligt skolcheernas örslag sista redagen i januari, 27 januari. Dvs 1 kompetensutvecklingsdag kvarstår att lägga ut, och ör grundskolan ytterligare 1 dag om inte 27 januari gäller. Läsårstider 2012/13 o 22/8 to 20/12 85 dgr (- (1+3) komp utv dgr ) 81 dgr ti 8/1 - r 14/6 98 dgr (- 1 komp utv dag) 97 dgr 183 (- 5 komp utv dgr) 178 Forts.

20 Sida 20 (27) 139 Dnr 090/10 Forts. Lovdagar 1-2 nov v 7 v maj (klämdag) 7 juni (klämdag) Kompetensutvecklingsdagar: okt. Gemensam länsstudiedag (rämst ör gymnasieskolan) enligt skolcheernas örslag sista redagen i januari, 25 januari. Dvs 1 kompetensutvecklingsdag kvarstår att lägga ut, och ör grundskolan ytterligare 1 dag om inte 25 januari gäller. Läsårstider 2013/14 o 21/8 to 19/12 86 dgr (- (1+3) komp utv dgr ) 82 dgr ti 8/1 - r 13/6 97 dgr (- 1 komp utv dag) 96 dgr Lovdagar 31 okt, 1 nov v 7 v 16 2 maj (klämdag) 30 maj (klämdag) 183 (- 5 komp utv dgr) 178 Kompetensutvecklingsdagar: okt. Gemensam länsstudiedag (rämst ör gymnasieskolan) enligt skolcheernas örslag sista redagen i januari, 31 januari. Dvs 1 kompetensutvecklingsdag kvarstår att lägga ut, och ör grundskolan ytterligare 1 dag om inte 31 januari gäller. Förslaget har tillstyrkts av rektorerna vid strategigrupp Behandling har skett i samverkansgrupp beslutar på örslag av arbetsutskottet att astställa ovanstående läsårstider ör 2011/ /14.

21 Sida 21 (27) 140 Dnr 041/10 Godkänt avtal om överöring av verksamhet inom Tranås Utbildningscentrum inormation Kommunstyrelsen har enligt 100/10 godkänt avtal mellan Tranås kommun och TUC Sweden AB gällande överöring av verksamhet inom Tranås Utbildningscentrum. Myndigheten ör Yrkeshögskolan har godkänt byte av ansvarig utbildningsanordnare till TUC Sweden AB ör: Energieektiva system 300 KY-poäng Energieektiva system 60 KY-poäng Kvaliicerad Företagssäljare Kvaliicerad Konstinramare Produktionslogistik 400 KY-poäng Produktionslogistik 80 KY-poäng Tandsköterska 300 KY-poäng Tandsköterska 80 KY-poäng Webbutvecklare med inriktning inormationshantering. I samband med de beslut som attats angående TUC inns delar som berör vuxenutbildningen i stort. Studievägledare överlyttas till Lärcentrum Västra Vux tillsammans med viss kvarvarande verksamhet. Rektor bedömer att positiva synergieekter kommer att uppstå, men påtalar att budgetrågan måste lytas. beslutar att lägga inormationen till handlingarna.

22 Sida 22 (27) 141 Dnr 023/10 Ansökan om extra tilldelning av statsbidrag ör yrkesvux 2010 Skolverket har inormerat om möjlighet att ansöka om extra tilldelning av statsbidrag ör yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning ör år Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomöra en extra ansökningsomgång ör yrkesvux ör 2010, årsstudieplatser, som ska vara genomörda senast mars Webbaserad ansökan senast den 25 augusti ska kompletteras med underskrit av bu-nämndens ordörande samt rektor. Dessutom ska beslut av styrelsen ör utbildningen vara Skolverket tillhanda senast 30 september Rektor ör vuxenutbildningen har inormerat om att det under våren har producerats det antal poäng som planerats inom yrkesvux. Arbetsutskottet har ställt sig bakom av rektor öreslagna principer ör ansökan om extra statsbidrag ör yrkesvux, som innebär asthållande av prioriteringar och ördelningsprinciper och helt enkelt ökning av volymen. Rektor anser också att det har ungerat utmärkt att ansöka som enskild kommun. Utvärdering kan ske snabbt och därmed har också utbetalningar hanterats snabbt. Rektor har översänt kopia av iylld ansökan. Ordinarie tilldelning ör år 2010 var 28 årsplatser yrkesvux och 7 platser ör teoretiska kurser. Studerande inns i kö och ansökan om extra tilldelning omattar poäng ör yrkeskurser ( ca 14 årsplatser ) poäng ör teoretiska kurser ( ca 9 årsplatser ), poäng ör yrkessvenska och poäng ör orienteringskurser ( tillsammans ca 4 årsplatser ). Antal individer som kommit iråga är ca 60 under våren, 13 under sommaren och ör hösten planeras ör 54, i några all samma personer. beslutar på örslag av arbetsutskottet att godkänna rektors ansökan om extra tilldelning av statsbidrag ör yrkesvux ör år 2010.

23 Sida 23 (27) 142 Dnr 070/10 Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider - yttrande Kommunullmäktige har ör yttrande remitterat motion till barn- och utbildningsnämnden rån Hannah Hellgren (s) med örslag om att Tranås kommun eka erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider. Arbetsutskottet har överlämnat motion till barn- och utbildningsnämnden utan eget yttrande. Begäran om barnomsorg på kvällar och helger har avslagits av arbetsutskottet, då lösning inte unnits i Tranås kommun, och inte heller i amiljedaghem, i öljande omattning de senaste åren : 2002: 1 begäran gällande örskola och ritidshem 2003: 1 begäran gällande örskola 2005: 1 begäran gällande örskola, som också överklagades 2007: 1 begäran gällande örskola Placeringsansvarig ör barnomsorg kan inte uttala sig om hur stort behovet är. Under de senaste 2 åren har ett par öräldrar ställt rågor. Anders Karlsson (s) yrkar att bu-nämndens yttrande ska innebära biall till motionen. Jennie Johansson (m) yrkar återremiss ör utredning av kapacitet och kostnader ör lösning i amiljedaghem eller annan pedagogisk verksamhet. Ordöranden ställer proposition på Jennie Johanssons återremissyrkande och Anders Karlssons biallsyrkande och inner att barn- och utbildningsnämnden biallit återremissyrkandet. Votering begärs. Följande voteringsproposition astställs: Ja-röst ör Jennie Johanssons (m) återremissyrkande Nej-röst ör Anders Karlssons (s) biallsyrkande beslutar med 6 ja-röster (Bo Falkenström (m), Jennie Johansson (m), Trygve Lundblad (kd), Maria Sanridsson (kd), Annika Bergman (p), Lei Andersson (c) mot 5 nej-röster (Anders Karlsson (s), Birthe Avander (s), Ingegerd Hellgren (s), Anita Hellgren (s), Marie Thiele (s) att återremittera motionen till arbetsutskottet ör utredning av kapacitet och kostnader ör lösning i amiljedaghem eller annan pedagogisk verksamhet.

24 Sida 24 (27) 143 Dnr 015/10 Aktuellt köläge i barnomsorgen Rapport rån placeringsansvarig till arbetsutskottet, daterad , utvisade ansökningar till totalt 42 platser: Aug 8 Sept 2 Okt 2 Nov 6 Dec 1 Jan 18 Febr 5 Därav inns 7 ansökningar till Sommens örskola. Ny rapport rån placeringsansvarig daterad utvisar ett ökat antal ansökningar, rämst i januari 2011, till totalt 62 platser: Aug 6 Sept 6 Okt 4 Nov 9 Dec 1 Jan 26 Febr 6 Mars 4 Därav inns 10 ansökningar till Sommens örskola. Lediga platser inns inör hösten på Stoeryds örskola, Kungsparkens örskola, Fröaalls örskola, ev Åsvallehults örskola, Brunnsparkens örskola, Enebackens örskola, Bergets örskola Änglagårdens örskola och hos dagbarnvårdare, totalt ca 40 platser. Problematiken är att organisationen har utrymme ör rämst stora barn, medan lertalet ansökningar avser små barn. Förvaltningscheen anser att maxkapaciteten i organisationen bör klargöras, eter det ökade antalet anmälningar om barnomsorgsbehov. beslutar att lägga inormationen till handlingarna.

25 Sida 25 (27) 144 Tillsättning av tjänsten som örvaltningsche ör barn- och utbildning har begärt inormation om tillsättning av tjänsten som örvaltningsche ör barn- och utbildning vid dagens sammanträde. Avdelningsche ör personal Ola Bertilsson inormerar om konsultens arbete med tillsättning av tjänsten. Eter örnyat ledigkungörande planeras anställningsintervjuer måndag 13 september och torsdag 16 september med. n. 6 aktuella sökande i en grupp av arbetsgivarrepresentanter och en grupp med ackliga öreträdare. beslutar att bu-nämnden ska vara representerad vid anställningsintervjuerna av ordöranden Lei Andersson (c) och vice ordöranden Anders Karlsson (s) eller annan representant som utses av honom.

26 Sida 26 (27) 145 Aktuella skolreormer - lärarutbildning Förvaltningscheen inormerar om ny lärarutbildning som är beslutad att gälla r. o. m. hösten Lärarutbildningen delas åter upp till olika utbildningar, ör örskola/ritidshem, grundlärare ör grundskolans tidiga år, ämneslärare ör grundskolans senare år och gymnasielärare med olika utbildningslängd. Utbildningarna ska vara kompatibla med andra högskolesystem i Europa. Ansökningar till Högskoleverket om examensrätter är aktuella i höst med beslut kring årsskitet. Dagens 26 lärosäten kommer att bli ärre, sannolikt en mera koncentrerad lärarutbildning på omkring 12 orter. Ändå kommer antalet utbildningsplatser att utökas. Skollagsändringen med krav på ullt ut behöriga lärare ställer ökade krav på hur arbetslag ska organiseras på mindre skolor ör att upprätthålla kompetensen. Lärare kommer att å arbeta på ler skolor. Diskussion pågår mellan SKL och utbildningsdepartementet om övergångsregler. Statlig behörighetsutredning är tillsatt ör hur lärares legitimation ormellt ska behandlas.

2010-09-27 Sida 1 (23) Anders Karlsson (s) Annika Bergman (fp) Birthe Afvander (s) Anita Hellgren (s) Marie Thiele (s)

2010-09-27 Sida 1 (23) Anders Karlsson (s) Annika Bergman (fp) Birthe Afvander (s) Anita Hellgren (s) Marie Thiele (s) BBa 2010-09-27 Sida 1 (23) Plats och tid Stadshuset, måndag 27 september 2010, kl. 08.15 11.25 Beslutande Lei Andersson (c) ordörande Bo Falkenström (m) 147-160 Kurre Carlsson (p) ers ör B Falkenström

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-26 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum, Ängen kl. 08.30-09.30 Beslutande: Pontus Wessman, ordförande (mp) Woldurf Skallbom (c) Torbjörn Mellgren (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

2010-08- 25 Tranåsbostäder

2010-08- 25 Tranåsbostäder TRANÅS KOMMUN 8arn- och Utbildningsnämnden 2010-08- 25 Tranåsbostäder DpI 8iL D nr... C~~- le -,;;;- Tranås kommun Barn- och utbildningsnämnden Tranås 2010-08-24 AB Tranåsbostäder redovisar härmed investeringar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare 1(10) Plats och tid Klockarskogsskolan, biblioteket klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson, ordförande Ingmar Bernthsson, vice ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) (tjänstgör för Pontus Plantman)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2008-02-20 12 Plats och tid Personalrum Bäckaskolan F-6 kl 17.30 19.50 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.15. Tommy Olsson (kd) 08.30-12.00, 56-61, 65 Lena Högfeldt (fp) Annelie Jansson (m) Johanna Molander (kd)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.15. Tommy Olsson (kd) 08.30-12.00, 56-61, 65 Lena Högfeldt (fp) Annelie Jansson (m) Johanna Molander (kd) DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2006-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.15 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Lisbeth Schgerholm (c) Kenneth Gustavsson (c) Stig Edman

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer