Sida 1 (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-08-30 Sida 1 (27)"

Transkript

1 BBa Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, måndag 30 augusti 2010, kl Beslutande Lei Andersson (c) ordörande Bo Falkenström (m) Jennie Johansson (m) Trygve Lundblad (kd) Maria Sanridsson (kd) Annika Bergman (p) Anders Karlsson (s) Birthe Avander (s) Ingegerd Hellgren (s) ersättare ör A-K Öhberg (s) Anita Hellgren (s) Marie Thiele (s) Övriga närvarande Maywor Hansson (kd) ersättare Kurre Carlsson (p) ersättare Colm O Ciarnain (mp) ersättare Lars Rehnberg örvaltningsche Ann Andersson blivande t örvaltningsche Inger Nilsson adm che Bu, sekreterare Andreas Carlsson örvaltningsekonom Göran Lorentzi Tranåsbostäder AB, 132 Ola Bertilsson avdelningsche personal, 144 Justerare Justeringens plats och tid Maria Sanridsson (kd) Tranås Stadshus, Underskriter Paragraer Sekreterare Inger Nilsson Ordörande Lei Andersson Justerare Maria Sanridsson

2 Sida 2 (27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats ör protokollet Barn- och utbildningskansliet, Stadshuset Underskrit Inger Nilsson

3 Sida 3 (27) 125 Fastställande av öredragningslista beslutar att astställa öredragningslistan utan ändringar.

4 Sida 4 (27) 126 Dnr 001/10 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna (bilaga till denna paragra i originalprotokollet). Speciikation av antal anmälda beslut, eter verksamhet: Delegat Förskola Grund-/sär Skolb omsorg Gymn//Vux Övrigt Bu Lars Rehnberg 1 Ro 1-2 Helene Olosson Ro 4 Ann Andersson 3 Marie Carlsson 3 Ro 5 Britt Andersson 1 Gy Sven-Åke Arvidsson 1

5 Sida 5 (27) 127 Meddelanden Följande meddelanden öredras och läggs till handlingarna: - Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Jönköpings län och Tranås kommun - Skolverket: Statsbidrag till lärarortbildning våren 2010, 1 005, 0 tkr - Regeringskansliet, socialdepartementet: Regeringen presenterar strategi ör barnets rättigheter - SKL: Cirkulär 2010:42: Senareläggning av senaste ansökningsdag till gymnasieskolan 2011/2012 rån 1 ebruari till 1 mars JP Skolnet: SKL har inlett arbete med inormation om att kommuner inte år betala ör barn utomlands innan reglerna eventuellt ändras (Koh Lanta) - JP Skolnet: Förskoleplats i två kommuner - expertanalys - Svar på råga rån webbsidan angående örebyggande arbete - Fråga rån webbsidan angående skolbuss besvaras av KLK, Anders Rosén - Miljö & hälsa: Beslut om årlig avgit ör livsmedelskontroll ör Caé Bryggan - Rapport om hälsoskyddstillsyn ör TUC - Östsam: Politisk arbetsgrupp L I anslutning till punkten meddelas att örvaltningscheen genom delegationsbeslut örlängt uppdrag som biträdande rektor vid Junkaremålsskolan ör Cecilia Axelsson , 50 %, som inneattar samordning av Träningsskolan.

6 Sida 6 (27) 128 Utläggning av bu-nämndens höstsammanträden beslutar på örslag av arbetsutskottet att besök ska göras vid Folkets Park ( skolmåltidslokal ör gymnasieelever ) i samband med nämndssammanträdet 27 september, kl , samt att sammanträdet 25 oktober ska örläggas till Lärcentrum Västra vux.

7 Sida 7 (27) 129 Dnr 011/10 Ärendebevakningslista ör barn- och utbildningsnämnden Som rutin är Ärendebevakningslista ör barn- och utbildningsnämnden en stående punkt på dagordningen. Uppdatering av listan har gjorts genom komplettering med barn- och utbildningsnämndens beslut i juni beslutar på örslag av arbetsutskottet att godkänna den uppdaterade ärendebevakningslistan.

8 Sida 8 (27) 130 Dnr 012/10 Budgetuppöljning eter 6 mån 2010 Följande dritkostnadsörbrukning, eter periodisering, rapporteras eter 6 mån att jämöras med riktpunkten 50 % : Centrala enheter 45,6 % Barnomsorg och grundskola 48,8 % Gymnasieskola 49,3 % Vuxenutbildning 52,4 % Totalt örvaltningen 48,5 % Varav personalkostnader eter periodisering: Centrala enheter 47,1 % Barnomsorg - grundskola 48,7 % Gymnasieskola 51,4 % Vuxenutbildning 53,5 % Totalt örvaltningen 49,2 % Negativ avvikelse ör personalkostnader inns ör bu-nämnden, Ängarydsskolan, Mostugans/ Parkens/ Åsvallehults örskolor. Resursördelningssystemet uppvisar negativ avvikelse ör Sommens skola och Ängarydsskolan. Rektor arbetar med örändringar inör nytt läsår på Ängarydsskolan. Avstämning har gjorts av antal elever i grundskolan och antalet barn på ritidshem, som utvisar ökat antal grundskoleelever med 20 och 50 ler barn på ritidshem i början av hösten. Ca 400 tkr plus 800 tkr har ördelats ut rån resursördelningssystemet. Belopp ör löneöversyn har lagts på ör tre månader r o m april Försäljning av Tranås utbildningscentrum r. o. m. 1 augusti 2010 öranleder ombudgetering. Kvar att bevaka ör bu-örvaltningen inns kostnad ör 3 tjänster och kvarliggande uppgiter. Förvaltningens prognos ör utall av dritbudget 2010 är oörändrat + 3,4 Mkr, det belopp som ombudgeterats ör balansering mot 2011 års budgetram. Delårsbokslut ska upprättas per beslutar att lägga budgetuppöljningen till handlingarna.

9 Sida 9 (27) 131 Dnr 012/10 Budgetuppöljning eter 7 mån 2010 Följande dritkostnadsörbrukning, eter periodisering, rapporteras eter 7 mån att jämöras med riktpunkten 58,3 % : Centrala enheter 53,1 % Barnomsorg och grundskola 56,6 % Gymnasieskola 57,1 % Vuxenutbildning 59,4 % Totalt örvaltningen 56,3 % Varav personalkostnader eter periodisering: Centrala enheter 56,0 % Barnomsorg - grundskola 56,7 % Gymnasieskola 59,9 % Vuxenutbildning 62,3 % Totalt örvaltningen 57,4 % Negativ avvikelse ör personalkostnader inns ör bu-nämnden, Ängarydsskolan, Mostugans/ Parkens/ Åsvallehults örskolor. Resursördelningssystemet uppvisar negativ avvikelse ör Sommens skola och Ängarydsskolan. Förvaltningens prognos ör utall av dritbudget 2010 är oörändrat + 3,4 Mkr, det belopp som ombudgeterats ör balansering mot 2011 års budgetram. beslutar att lägga budgetuppöljningen till handlingarna.

10 Sida 10 (27) 132 Dnr 044/10 Lokaliseringsrågor ör Parkhallen begärd kostnadsbedömning har i maj 2010 beslutat uppdra till Tranåsbostäder AB att projektera investering vid Parkhallen inom beintlig lokalyta enligt alternativ 1, och tidsgräns ör kostnadsbedömning rån Tranåsbostäder AB hade satts till bu-nämndens arbetsutskotts sammanträde 16 augusti. har i juni gjort öljande tillägg till uppdraget, att projekteringen inom beintlig lokalyta vid Parkhallen ska inneatta en tydlig verksamhetsåtskillnad av lokalerna ör de båda hyresgästerna. Detta avser samtliga lokaler som inneattar örvaring, beredning och tillredning av livsmedel samt personal- och elevutrymmen ör Holavedsgymnasiets verksamhet, inbegripet hanteringen av skolluncher i egen regi. har vidare ör omörhandling sagt upp dels avtalet ör skolbespisning (kök 156 m² övriga utrymmen 959 m²) och dels avtalet ör kök, restaurang och personalutrymmen (totalt 450 m²) ör maximal handlingsrihet i vägvalsbeslut gällande gymnasieskolans ortsatta verksamhet i de aktuella lokalerna. Bu-nämndens ordörande och örvaltningscheen har sammanträat med Tranåsbostäder AB Förvaltningscheen redogör ör idén med en breddad bas ör restaurangprogrammet med skollunch i egen regi och kombination med storköksinriktning. Idén örutsätter 16-intag med minst 80 % yllnadsgrad motsvarande 40 elever. Elever rån vuxenutbildning är också en ramtida möjlighet. Skollunch i egen regi inns i ett emtiotal kommuner i södra delen av landet. Kostnadsbedömning har inkommit rån Tranåsbostäder och har sänts ut till nämnden. Göran Lorentzi inormerar om att ombyggnad av praktiska skäl måste genomöras i 2 etapper, med start år 2011 med nytt läktrum ovanpå astigheten ör hela astighetens örsörjning, utan större påverkan på beintlig verksamhet. Etapp 2 avser ombyggnad och smärre utbyggnad av kök, personalutrymmen ör hela astigheten, bättre in-/utlastning m m, under år Ingen verksamhet kan bedrivas under ombyggnadstiden. Under detta år har ytskikt och belysning åtgärdats ör ca 1400 kvm. Totalhyran eter investering beräknas till 2 435,0 tkr/år vilket innebär en ökad hyreskostnad med 1 950,0 tkr/år. I investeringen ingår nya vitvaror ör storkök med 3,3 Mkr. För genomörande enligt tidplanen måste beställning ske senast På uppdrag av arbetsutskottet har bu-örvaltningen tagit ram: - Förändringar i prislista ör hotell- och restaurangprogrammet (HR) Beräkningsunderlag ör HR-programmet och Restaurang och livsmedelsprogrammet vid Holavedsgymnasiet - Elevantal på HR-programmet rån olika kommuner samt antal 1:a handssökande - Uppöljning av elever på HR-programmet och deras arbetsmarknad, genom HR:s lärare Ordöranden Lei Andersson (c) öreslår ett inriktningsbeslut med ett positivt uttalande ör att utveckla restaurangprogrammet. Vice ordöranden Anders Karlsson (s), Anita Hellgren (s), Annika Bergman (p) samt Trygve Lundblad (kd) ansluter sig till ordörandens örslag. orts.

11 Sida 11 (27) 132 Dnr 044/10 beslutar att uttala att barn- och utbildningsnämnden är positiv till att utveckla restaurangprogrammet enligt alternativ 1, i stället ör nedläggning enligt alternativ 3. Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan bli en proil och marknadsörare ör hela gymnasieskolan i Tranås kommun. Programmet är uppskattat av eleverna. Som ramgår av uppöljning har eleverna goda möjligheter att å arbete eter gymnasieutbildning. kan inte bedöma elevtillströmning, men med attraktiva lokaler och innehåll ökar möjligheten till ökad tillströmning. En investering är nödvändig och den utökade hyran kan täckas till viss del av barn- och utbildningsnämnden. överlämnar rågan till kommunstyrelsen ör ställningstagande då det är en strategisk råga ör kommunen.

12 Sida 12 (27) 133 Dnr 089/10 Budgetörslag med styrkort Nämndernas örslag till budget år ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 1 september astlade i juni styrtal ör år 2014, och uppdrog till arbetsutskottet att komplettera styrkortet med mellanliggande år. Dessutom beslutades om komplettering av styrkortet med ett tal ör dokumentation av alla påtalade kränkningar som ska sättas till 100 %, och anmälningar till BEO som leder till kritik ska sättas till 0, dvs. nolltolerans. SKL har i sommar inormerat om ett arbete ör gemensamma indikatorer ör mjuka tal, som ska kunna jämöras mellan kommunerna. Förvaltningscheen presenterar budgetskrivelse med örslag till detaljbudget år 2011 och örändringar att beakta i budgetarbetet inör år 2012, med belopp i tkr: År 2011 År Tillväxtrelaterade örändringar i bu-örvaltningens verksamhet Förskolan; planering ör ortsatt tillväxt - Volymanpassning grundskola justeringar utirån ökad tillväxt - Träningsskola/Autismgruppen - Svenska som andraspråk ör nyanlända barn 2. Kvalitets- och kostnadshöjande verksamhetsörändringar Övriga kostnadsökningar Förskola - Gymnasieskolan - Centralköket - Personalkostnader - Lokalkostnader - Lärarlytet/Förskolelytet 4. Resultat att balansera rån öregående år Summa örändringar Tilldelad utökning av budgetram Budgeterat resultat Uppstart av ny verksamhet med redan beslutad kostnadstäckning Under Lokalkostnader inns redovisat 3 alternativa örslag till hur Folkets Parks lokaler kan disponeras utirån ett utbildningsutbud i en reormerad gymnasieskola. Den pågående kostutredningen inbegriper också rågeställningar om olika alternativ ör hur skolluncherna ör Holavedsgymnasiet ska tillhandahållas. En konsekvens av minskande elevantal i gymnasieskolan är att tillräckliga lokalytor kommer att rigöras ör att lokalisera vuxenutbildningen och en ör hela kommunen gemensam vägledningsunktion till kvarteret. En nylokalisering av vuxenutbildningen blir örenad med ökade kostnader ör bu-nämnden, p.g.a. avskrivna kapitalkostnader och slitna

13 Sida 13 (27) 133 Dnr 089/10 nuvarande lokaler. Organisationsöversyn ör barn- och utbildningsörvaltningen har initierats av örvaltningscheen, vilken genomörs av personalsamordnaren och kommer att redovisas preliminärt i september Bu-örvaltningen har på arbetsutskottets uppdrag ärdigställt örslag till styrkort. Budgetörslaget har behandlats i samverkansgrupp på bu-nämndsnivå beslutar på örslag av arbetsutskottet att styrkortet ska innehålla ett tal ör anmälningar till BEO som leder till kritik som ska sättas till 0 och att vad gäller tal ör påtalade kränkningar avvaktas det arbete som pågår genom SKL ör att å jämörbarhet med andra kommuner, samt att anta örvaltningens budgetörslag ör överlämnande till ekonomiavdelningen, med anteckning om att det budgeterade underskottet ör 2012 på - 2,5 Mkr endast utgör 0,7 % i örhållande till budgetramen, och ett antal osäkerhetsaspekter inns i statsbidragstilldelning som kan örbättra bilden, beslutar vidare att begära anslag i investeringsbudget ör år 2011 och 2012 med ortsatt 3,0 Mkr, vilket behövs ör att bibehålla en gymnasieskola m m som är attraktiv ör elever och öräldrar, samt att särskilt uttalande rörande Folkets Parks lokaler som en strategisk råga ör Tranås kommun inns dokumenterat i öregående paragra, 132/10.

14 Sida 14 (27) 134 Dnr 045/10 Långsiktig planering ör elevantal i grundskolan har enligt 55/10 hänskjutit råga om långsiktig planering ör elevantal till arbetsutskottet, i samband med inormation om ördelning av 6-åringar i örskoleklass inör 2010/11 och skrivelser rån Hubbarpsskolans lärarpersonal och ritidshemspersonal. Elevantalet i örskoleklass vid Hubbarpsskolan ser ut att ligga kring 60 eller något däröver under en 4-årsperiod. En avgörande aktor ör Hubbarpsskolans elevantal är hur öräldrar i Stoerydsområdet väljer skola. Antalet barn ör örskoleklass på Stoerydsområdet är under perioden ovanligt många, ca 20. Därav har inör 2010/11 ristående Lövstadskolan valts ör 5 elever. Ytterligare en aktor är att rektorerna i sin placering av elever i örskoleklass väger in att en god balans ska uppkomma i örlängningen i år 6-9 mellan Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan. Lokallösningen inör 2010/2011 är att undervisning i textilslöjd lyttas rån Hubbarpsskolan till Ängarydsskolan. Ordöranden Lei Andersson (c) och örvaltningscheen har sammanträat med öräldrar. Tillbaka i tiden har yngre elever hat sin skolgång på 2:a vån i Ängarydsskolan, byggnaden mot Hubbarpsskolan. Förvaltningscheen ser en utmaning i nya skollagen r.o.m beträande hur små skolenheter kan vara utirån lagkrav på ormellt behöriga lärare. Utöver ramskrivning utirån reellt elevantal i augusti 2010 har jämörelse gjorts mot tillväxtprognos med invånare år beslutar på örslag av arbetsutskottet att då elevantalet ör rektorsområde 3 Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan inte ökar totalt sett örutsätts ett utvecklat samarbete mellan skolorna, och lokalanvändning ses som en inormationsråga gentemot öräldrar och personal.

15 Sida 15 (27) 135 Dnr 023/10 Ansökan hos specialpedagogiska skolmyndigheten om bidrag ör särskilda insatser 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag att utveckla det specialpedagogiska arbetet och ördelar bl.a. SIS-bidrag (Särskilda Insatser på Skolområdet) till landets skolor som ansöker om medel ör att genomöra utvecklingsarbete. Ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast inör kalenderåret Förslag till utvecklingsprojekt Matematikutveckling har upprättats av lärarna i matematik Christina Svensson/ Monica Berg, som deltar i ortbildning till speciallärare. Målet är att elever i matematiksvårigheter ska ges anpassad hjälp genom individuellt stöd så att den vanliga klassundervisningen blir tillgänglig ör dem. Kostnaden ör speciallärare, material och ortbildning beräknas till kr. beslutar på örslag av arbetsutskottet att ansöka hos specialpedagogiska skolmyndigheten om bidrag ör särskilda insatser med kr ör utvecklingsprojekt Matematikutveckling år 2011.

16 Sida 16 (27) 136 Kostutredning under kommunstyrelsen - inormation I anslutning till budgetunderlaget ör har barn- och utbildningsnämnden ått del av kostutredning under kommunstyrelsen: - Presentation av örstudie och analys - Förstudie konsekvenser vid omställning, mottagningsköken Fröaallsskolan och Ängarydsskolan, till tillagningskök. Utgit ör renovering och ombyggnad uppskattas till 2 Mkr ör Fröaallsskolan och 6,8 Mkr ör Ängarydsskolan. - Exempel på Kostpolitiskt program ör Herrljunga kommun och Katrineholms kommun. Ordöranden meddelar att kommunstyrelsen nu har beslutat om remiss till barn- och utbildningsnämnden. beslutar att återuppta ärendet vid septembersammanträdet.

17 Sida 17 (27) 137 Dnr 079/10 Samråd kring SIS-kommitténs rapport SIS-kommittén (Simhallen Idrottshuset - Stadshuset) inbjuder bl.a. barn- och utbildningsnämnden att inkomma med synpunkter senast på slutrapport. Under örutsättning att stor samstämmighet uppnås avses örslaget vävas in i budgetarbetet. beslutar på örslag av arbetsutskottet att avge öljande synpunkter: I rapporten antyds att en anläggning som multiarena/velodrom bör ge möjligheter ör olika typer av idrottsgymnasier. Enligt beslutad gymnasiereorm GY 11 ska riksrekryterande idrottsutbildningar inrättas och prövas på nationell nivå av regeringen eller i övrigt prövas och godkännas av Statens skolverk, att idrottshusets unktion är tillräcklig i ytor ör gymnasieskolans idrottsundervisning, men synpunkt inns på att bättre utrustning av Frejavallen är önskvärd i dess unktion som idrottsplats ör gymnasieskolan, att laskhals upplevts ör grundskoleelevers tid i simhallen. Krav på simkunnighet inns i läroplanerna ör att nå målen i ämnet idrott. Det ökade antalet elever rån andra kulturer har inneburit ökat behov av extra simträning som visat sig svår att organisera, samt att upplevelsebad är attraktivt ör amiljer med yngre barn.

18 Sida 18 (27) 138 Dnr 048/10 Hur motverka kränkande behandling? - uppdrag har i april 2010 beslutat att uppdra till arbetsutskottet att arbeta vidare med att ta ram en bra modell ör uppöljning av händelser och koppling mellan barn- och utbildningsnämnden och enheter vad avser likabehandlingsplaner. Eter att enheternas likabehandlingsplaner hade krävts in har barn- och utbildningsnämnden i maj uppmanat enheterna till likartad struktur. Revidering av likabehandlingsplanerna pågår överlag i samband med upprättandet av kvalitetsredovisningar ör 2009/10. har i juni beslutat att öljande ska beaktas i uppdraget till arbetsutskottet att inna ett system ör huvudmannens arbete ör att motverka kränkande behandling i skolan: Dels rekommendationerna rån BEO och dels krav på enheterna att samverka med andra berörda örvaltningar i skolan, som personal rån kostavdelning, städ och vaktmästeri. beslutar på örslag av arbetsutskottet att öljande rutin ska tillämpas r. o. m. rapportering ör år 2010 till barn- och utbildningsnämnden: att örteckningar över tillbud/olycksall ska sammanställas enhetsvis eter modell som tillämpats av Ängaryds örskola m. l., att åtgärdsrapporteringen ska tydliggöra eventuella kränkningar, att respektive rektor, tillsammans med lämpligt orum på enheten, ska analysera och dra slutsatser utirån öljande rågeställningar: 1. Fungerar skolans systematiskt örebyggande arbete ör att motverka trakasserier och kränkande behandling av barn och elever? - Fungerar skolans rutiner ör att upptäcka kränkningar och trakasserier? 2. Har skolan ett normkritiskt örhållningssätt? 3. Fungerar skolans rutiner så att kränkningar och trakasserier upphör när det blivit känt att ett barn eller elev blivit kränkt och trakasserat? - Använder skolan program utirån orskning och/eller beprövad erarenhet i sitt arbete mot trakasserier och kränkningar? att skolan i det örebyggande arbetet ska samverka med andra berörda örvaltningar, som personal rån kostavdelning, städ och vaktmästeri, samt att dessutom ska snabb inormation ges till barn- och utbildningsnämnden om pågående ärenden rörande trakasserier och kränkande behandling. beslutar dessutom att mottagande av snabb inormation om pågående ärenden delegeras till arbetsutskottet.

19 Sida 19 (27) 139 Dnr 090/10 Förslag till läsårstider 2011/ /14 Utirån örslag rån Jönköpings läns skolcheer har örslag till läsårstider 2011/ /14 upprättats av bu-kansliet med anpassning till Tranås kommun: Eleverna ska enligt nämndsbeslut ha 178 läsårsdagar. Enligt GrF och GyF ska läggas ut minst 12 lovdagar. * I skolchesörslaget är hela vecka 44 utlagd som lovvecka, i Tranås kommun vill rektorerna ha kompetensutveckling med 3 dagar i v 44 ( samt 2 lovdagar) * Lärarna börjar vårterminen en dag öre eleverna * Rektorerna ör de senare skolåren avråder ör avslutningsdagar torsdag redag - lördag. Anm. Gymnasieskolans/gymnasiesärskolans årskurs 3-4 avslutas i Tranås kommun enligt tradition på en lördag. För gymnasieskolans årskurs 3 gäller att betyg ska vara Högskoleverket tillhanda 15 juni. Läsårstider 2011/12 må 22/8 o 21/12 86 dgr (- (1+3) komp utv dgr ) 82 dgr ti 10/1 - r 15/6 97 dgr (- 1 komp utv dag) 96 dgr 183 (- 5 komp utv dgr) 178 Lovdagar 3-4 nov v 7 v april 18 maj Kompetensutvecklingsdagar: 31 okt, 1-2 nov. Gemensam länsstudiedag (rämst ör gymnasieskolan) enligt skolcheernas örslag sista redagen i januari, 27 januari. Dvs 1 kompetensutvecklingsdag kvarstår att lägga ut, och ör grundskolan ytterligare 1 dag om inte 27 januari gäller. Läsårstider 2012/13 o 22/8 to 20/12 85 dgr (- (1+3) komp utv dgr ) 81 dgr ti 8/1 - r 14/6 98 dgr (- 1 komp utv dag) 97 dgr 183 (- 5 komp utv dgr) 178 Forts.

20 Sida 20 (27) 139 Dnr 090/10 Forts. Lovdagar 1-2 nov v 7 v maj (klämdag) 7 juni (klämdag) Kompetensutvecklingsdagar: okt. Gemensam länsstudiedag (rämst ör gymnasieskolan) enligt skolcheernas örslag sista redagen i januari, 25 januari. Dvs 1 kompetensutvecklingsdag kvarstår att lägga ut, och ör grundskolan ytterligare 1 dag om inte 25 januari gäller. Läsårstider 2013/14 o 21/8 to 19/12 86 dgr (- (1+3) komp utv dgr ) 82 dgr ti 8/1 - r 13/6 97 dgr (- 1 komp utv dag) 96 dgr Lovdagar 31 okt, 1 nov v 7 v 16 2 maj (klämdag) 30 maj (klämdag) 183 (- 5 komp utv dgr) 178 Kompetensutvecklingsdagar: okt. Gemensam länsstudiedag (rämst ör gymnasieskolan) enligt skolcheernas örslag sista redagen i januari, 31 januari. Dvs 1 kompetensutvecklingsdag kvarstår att lägga ut, och ör grundskolan ytterligare 1 dag om inte 31 januari gäller. Förslaget har tillstyrkts av rektorerna vid strategigrupp Behandling har skett i samverkansgrupp beslutar på örslag av arbetsutskottet att astställa ovanstående läsårstider ör 2011/ /14.

21 Sida 21 (27) 140 Dnr 041/10 Godkänt avtal om överöring av verksamhet inom Tranås Utbildningscentrum inormation Kommunstyrelsen har enligt 100/10 godkänt avtal mellan Tranås kommun och TUC Sweden AB gällande överöring av verksamhet inom Tranås Utbildningscentrum. Myndigheten ör Yrkeshögskolan har godkänt byte av ansvarig utbildningsanordnare till TUC Sweden AB ör: Energieektiva system 300 KY-poäng Energieektiva system 60 KY-poäng Kvaliicerad Företagssäljare Kvaliicerad Konstinramare Produktionslogistik 400 KY-poäng Produktionslogistik 80 KY-poäng Tandsköterska 300 KY-poäng Tandsköterska 80 KY-poäng Webbutvecklare med inriktning inormationshantering. I samband med de beslut som attats angående TUC inns delar som berör vuxenutbildningen i stort. Studievägledare överlyttas till Lärcentrum Västra Vux tillsammans med viss kvarvarande verksamhet. Rektor bedömer att positiva synergieekter kommer att uppstå, men påtalar att budgetrågan måste lytas. beslutar att lägga inormationen till handlingarna.

22 Sida 22 (27) 141 Dnr 023/10 Ansökan om extra tilldelning av statsbidrag ör yrkesvux 2010 Skolverket har inormerat om möjlighet att ansöka om extra tilldelning av statsbidrag ör yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning ör år Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomöra en extra ansökningsomgång ör yrkesvux ör 2010, årsstudieplatser, som ska vara genomörda senast mars Webbaserad ansökan senast den 25 augusti ska kompletteras med underskrit av bu-nämndens ordörande samt rektor. Dessutom ska beslut av styrelsen ör utbildningen vara Skolverket tillhanda senast 30 september Rektor ör vuxenutbildningen har inormerat om att det under våren har producerats det antal poäng som planerats inom yrkesvux. Arbetsutskottet har ställt sig bakom av rektor öreslagna principer ör ansökan om extra statsbidrag ör yrkesvux, som innebär asthållande av prioriteringar och ördelningsprinciper och helt enkelt ökning av volymen. Rektor anser också att det har ungerat utmärkt att ansöka som enskild kommun. Utvärdering kan ske snabbt och därmed har också utbetalningar hanterats snabbt. Rektor har översänt kopia av iylld ansökan. Ordinarie tilldelning ör år 2010 var 28 årsplatser yrkesvux och 7 platser ör teoretiska kurser. Studerande inns i kö och ansökan om extra tilldelning omattar poäng ör yrkeskurser ( ca 14 årsplatser ) poäng ör teoretiska kurser ( ca 9 årsplatser ), poäng ör yrkessvenska och poäng ör orienteringskurser ( tillsammans ca 4 årsplatser ). Antal individer som kommit iråga är ca 60 under våren, 13 under sommaren och ör hösten planeras ör 54, i några all samma personer. beslutar på örslag av arbetsutskottet att godkänna rektors ansökan om extra tilldelning av statsbidrag ör yrkesvux ör år 2010.

23 Sida 23 (27) 142 Dnr 070/10 Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider - yttrande Kommunullmäktige har ör yttrande remitterat motion till barn- och utbildningsnämnden rån Hannah Hellgren (s) med örslag om att Tranås kommun eka erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid och oregelbundna tider. Arbetsutskottet har överlämnat motion till barn- och utbildningsnämnden utan eget yttrande. Begäran om barnomsorg på kvällar och helger har avslagits av arbetsutskottet, då lösning inte unnits i Tranås kommun, och inte heller i amiljedaghem, i öljande omattning de senaste åren : 2002: 1 begäran gällande örskola och ritidshem 2003: 1 begäran gällande örskola 2005: 1 begäran gällande örskola, som också överklagades 2007: 1 begäran gällande örskola Placeringsansvarig ör barnomsorg kan inte uttala sig om hur stort behovet är. Under de senaste 2 åren har ett par öräldrar ställt rågor. Anders Karlsson (s) yrkar att bu-nämndens yttrande ska innebära biall till motionen. Jennie Johansson (m) yrkar återremiss ör utredning av kapacitet och kostnader ör lösning i amiljedaghem eller annan pedagogisk verksamhet. Ordöranden ställer proposition på Jennie Johanssons återremissyrkande och Anders Karlssons biallsyrkande och inner att barn- och utbildningsnämnden biallit återremissyrkandet. Votering begärs. Följande voteringsproposition astställs: Ja-röst ör Jennie Johanssons (m) återremissyrkande Nej-röst ör Anders Karlssons (s) biallsyrkande beslutar med 6 ja-röster (Bo Falkenström (m), Jennie Johansson (m), Trygve Lundblad (kd), Maria Sanridsson (kd), Annika Bergman (p), Lei Andersson (c) mot 5 nej-röster (Anders Karlsson (s), Birthe Avander (s), Ingegerd Hellgren (s), Anita Hellgren (s), Marie Thiele (s) att återremittera motionen till arbetsutskottet ör utredning av kapacitet och kostnader ör lösning i amiljedaghem eller annan pedagogisk verksamhet.

24 Sida 24 (27) 143 Dnr 015/10 Aktuellt köläge i barnomsorgen Rapport rån placeringsansvarig till arbetsutskottet, daterad , utvisade ansökningar till totalt 42 platser: Aug 8 Sept 2 Okt 2 Nov 6 Dec 1 Jan 18 Febr 5 Därav inns 7 ansökningar till Sommens örskola. Ny rapport rån placeringsansvarig daterad utvisar ett ökat antal ansökningar, rämst i januari 2011, till totalt 62 platser: Aug 6 Sept 6 Okt 4 Nov 9 Dec 1 Jan 26 Febr 6 Mars 4 Därav inns 10 ansökningar till Sommens örskola. Lediga platser inns inör hösten på Stoeryds örskola, Kungsparkens örskola, Fröaalls örskola, ev Åsvallehults örskola, Brunnsparkens örskola, Enebackens örskola, Bergets örskola Änglagårdens örskola och hos dagbarnvårdare, totalt ca 40 platser. Problematiken är att organisationen har utrymme ör rämst stora barn, medan lertalet ansökningar avser små barn. Förvaltningscheen anser att maxkapaciteten i organisationen bör klargöras, eter det ökade antalet anmälningar om barnomsorgsbehov. beslutar att lägga inormationen till handlingarna.

25 Sida 25 (27) 144 Tillsättning av tjänsten som örvaltningsche ör barn- och utbildning har begärt inormation om tillsättning av tjänsten som örvaltningsche ör barn- och utbildning vid dagens sammanträde. Avdelningsche ör personal Ola Bertilsson inormerar om konsultens arbete med tillsättning av tjänsten. Eter örnyat ledigkungörande planeras anställningsintervjuer måndag 13 september och torsdag 16 september med. n. 6 aktuella sökande i en grupp av arbetsgivarrepresentanter och en grupp med ackliga öreträdare. beslutar att bu-nämnden ska vara representerad vid anställningsintervjuerna av ordöranden Lei Andersson (c) och vice ordöranden Anders Karlsson (s) eller annan representant som utses av honom.

26 Sida 26 (27) 145 Aktuella skolreormer - lärarutbildning Förvaltningscheen inormerar om ny lärarutbildning som är beslutad att gälla r. o. m. hösten Lärarutbildningen delas åter upp till olika utbildningar, ör örskola/ritidshem, grundlärare ör grundskolans tidiga år, ämneslärare ör grundskolans senare år och gymnasielärare med olika utbildningslängd. Utbildningarna ska vara kompatibla med andra högskolesystem i Europa. Ansökningar till Högskoleverket om examensrätter är aktuella i höst med beslut kring årsskitet. Dagens 26 lärosäten kommer att bli ärre, sannolikt en mera koncentrerad lärarutbildning på omkring 12 orter. Ändå kommer antalet utbildningsplatser att utökas. Skollagsändringen med krav på ullt ut behöriga lärare ställer ökade krav på hur arbetslag ska organiseras på mindre skolor ör att upprätthålla kompetensen. Lärare kommer att å arbeta på ler skolor. Diskussion pågår mellan SKL och utbildningsdepartementet om övergångsregler. Statlig behörighetsutredning är tillsatt ör hur lärares legitimation ormellt ska behandlas.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 140129 bou.doc Datum 2014-01-22 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 16.00 Plats:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer