Socialnämndens verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017"

Transkript

1 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

2 2 (39) Innehåll Inledning Socialnämndens verksamhetsbeskrivning Omvärldsanalys Socialnämndens styrkort Nämndens bidrag till visionen Övergripande mål och strategier inom alla utvecklingsperspektiv Nuläge Uppdrag Nämndens egna handlingsplaner Mått Nämndens egna målsättningar Nyckeltal som följs i årsredovisningen Övriga utvecklingsperspektiv Nämndens särskilda uppdrag till förvaltningen Socialtjänstens verksamhetsplanering Individ- och familjeomsorg Förutsättningar och nuläge Handlingsplaner Omsorg om äldre och funktionsnedsatta Förutsättningar och nuläge Handlingsplaner Insatser enligt LSS/SFB Förutsättningar och nuläge Handlingsplaner Gemensam verksamhet Förutsättningar och nuläge Bilaga 1 - Mått Bilaga 2 - Nyckeltal... 39

3 3 (39) Inledning Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad socialtjänsten vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den utgår från politikens visioner, styrdokument och uppdrag och ska göra det tydligt för verksamheterna vad de ska arbeta med. Verksamhetsplanen tjänar också som ett dokument som gör det möjligt att utveckla och följa upp verksamheten. För 2015 får socialnämnden en utökad budget med 30,5 mkr. Totalt har socialnämnden en budget på cirka 1,2 miljarder. Tillskottet ska användas till att förstärka där det idag är underskott, starta en del nya verksamheter samt arbeta med kvalitetsförbättringar. Behoven är oändliga resurserna ändliga! Bo Lundgren, socialchef Stadshuset, foto: Sara Hammar

4 4 (39) 1. Socialnämndens verksamhetsbeskrivning Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente för socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende; Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen (SoL) sägs om socialnämnd. I huvudsak regleras detta genom biståndsparagrafen 4kap 1. Socialnämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna LVU (lag om vård av unga) och LVM (lag om vård av missbrukare) samt familjerätt genom föräldrabalken Den kommunala hälso- och sjukvården (HSL patientlagen from 2015) som reglerar kommunens primärvårdsansvar för sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som fullgörs genom bland annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. Invandrar- och flyktingverksamhet där socialtjänsten idag framför allt ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar. Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning Alkohollagen, tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel samt yttranden enligt automatspelslagen Borgensåtagande för hyreskontrakt när medborgare på egen hand inte kan få tillgång till bostad. Socialtjänstens verksamhet omfattar och indelas i fyra verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorg stöd till barn, unga, vuxna och familjer Omsorg om äldre (över 65 år) och funktionsnedsatta (under 65 år) stöd i hemmet, stöd i vård- och omsorgsboende, daglig sysselsättning och anhörigstöd. Insatser enligt LSS/SFB (socialförsäkringsbalken/personlig assistans) stöd till personer med funktionsnedsättning i hemmet, på boende eller daglig verksamhet Gemensam verksamhet Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftningar. Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och

5 5 (39) i olika former. Socialtjänstens verksamhet är organiserad i åtta avdelningar enligt nedanstående organisationsskiss: Socialnämndens respektive verksamheter omfattar följande intäkter och kostnader för 2015: Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Omsorg om äldre och 96,3-771,5-675,2 funktionsnedsatta Insatser enligt 101,2-357,3-256,1 LSS/SFB Individ- och 26,7-209,3-182,6 familjeomsorg Gemensam 13,4-24,6-11,2 verksamhet Summa 237,6-1362,7-1125,1 2. Omvärldsanalys Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre ökar i allt mer stigande takt, framför allt från Idag är andelen pensionärer i Uddevalla cirka 20 % men snart är en fjärdedel pensionärer i kommunen. Flera kommuner i Sverige är redan där och detta ställer nya och andra krav

6 6 (39) på kommunerna och servicen. Hur äldreomsorgen och sjukvården kommer att hantera detta inför framtiden är bland de största uppgifterna för hela samhället. Trenden för närvarande är att alltfler bor hemma och får kvalificerad hjälp och vård där. Kommunerna måste dock ha beredskap med boenden för de med stora omvårdnadsbehov, somatik eller demens, men även annan problematik ökar i takt med att vi blir allt fler enpersonershushåll med otrygghet som följd. Det enda vi säkert vet är att det inte blir som det varit! Nya målgrupper som ställer andra krav ska socialtjänsten klara av med kultur- och kompetensutveckling. Allt fler möten sker med människor som kommer från andra länder, med andra traditioner, språk och andra trosuppfattningar. Alla ska bemötas på ett bra sätt med öppenhet, respekt och professionalitet. Familjebildingen ser annorlunda ut idag och kraven från anhöriga förändras i takt med standardutvecklingen i samhället. Allt detta ställer ökade krav på kommunens alla verksamheter. Kompetensförsörjningen inom socialtjänstens alla verksamheter har olika och många utmaningar. Idag råder det stora svårigheter vid rekrytering av exempelvis socionomer och personalomsättningen i vissa arbetsgrupper är på tok för hög. Rekrytering av chefer är en annan utmaning då det inte är populärt att ta på sig ansvaret för att styra och leda i socialtjänsten. Kraven ökar liksom tillsynen och rädslan för att göra fel riskerar att försämra personalsituationen. Här krävs stöd och olika åtgärder för att både kunna rekrytera, behålla och vidareutbilda personalen så att de upplever socialtjänsten som en trygg och bra arbetsplats. Socialtjänsten står även inför stora utmaningar de kommande åren på grund av pensioneringar. Detta understryker viken av att arbetena där upplevs som populära och stimulerande med ett meningsfullt innehåll. Den tekniska och medicinska utvecklingen kommer att förändra arbetssätt, metoder och förhållanden som vi idag inte kan överskåda. Vem kunde på 90-talet tro att vi skulle vara helt uppslukade av internet, mobiltelefoner och sociala medier? Framtidsspaning är bra men det som idag verkar som omöjligt eller otänkbart kan vara vardag om fem år. Ökade lagkrav med därtill hörande tillsyn har varit märkbart de senaste åren. Tendensen är att detta kommer att öka och ställa ytterligare krav på socialtjänsten. Det gäller att ha en professionell förvaltning! Etableringsreformen (aslysökande) och mottagandet av barn och ungdomar under 18 år ställer stora krav på kommunernas mottagande avseende bland

7 7 (39) annat samhällsservice, skola och bostäder. Socialtjänsten som för två år sedan avvecklat sin flyktingmottagning håller nu åter på att bygga upp en omfattande verksamhet kring detta. Hur EU-medborgarna kommer att påverka socialtjänsten kommande år vet vi inget om men sannolikt kommer det att ske förändringar. Socialtjänsten arbetar med och kommer i kontakt med många former av beroenden, alltifrån destruktiva relationer till alkoholmissbruk, narkotika och spelmissbruk. Den senaste tiden har Spice lavinartat dykt upp som ett vanligt missbruk bland ungdomar. Socialtjänsten kommer att behöva satsa ytterligare resurser på att förebygga detta missbruk i samverkan med bland annat skolan och polisen. Det som i grunden reglerar användandet av droger är framför allt tillgång och pris. Arbetet måste således bedrivas på många fronter. Ekonomin är hela tiden den yttersta gränsen för våra åtaganden även om socialtjänstlagen säger annat. Har vi inga pengar måste vi prioritera om och detta ställer hela tiden krav på en flexibel verksamhet. Denna verksamhetsplanen beskriver i första hand år 2015 men många åtgärder sträcker sig givetvis längre då planering måste ske på både kort och lång sikt. Boenden måste ofta planeras 3-4 år innan de är klara att flytta in i medan omflyttning i befintlig verksamhet kan ske på några månader. Medborgarna förväntar sig givetvis att socialtjänsten anpassar sig efter behoven och att varje ärende handläggs enkelt, snabbt och billigt som det står i förvaltningslagen. Det gäller inte i första hand att se alla behov som inte kan tillfredställas utan att se vad vi kan göra med de 1,2 miljarder vi har att göra verksamhet av! 3. Socialnämndens styrkort 3.1. Nämndens bidrag till visionen Människan i centrum livskvalitet till alla! 3.2. Övergripande mål och strategier inom alla utvecklingsperspektiv Kund Övergripande mål Alla är delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft. Individuellt stöd ges utifrån den enskildes resurser och behov. Salutogent (hälsofrämjande) och rehabiliterande synsätt med den enskildes behov i centrum präglar verksamheten. Respektfullt bemötande, god tillgänglighet och kvalitet samt

8 8 (39) trygghet och säkerhet är en självklarhet. Barn och ungdomar får en trygg och säker uppväxt. Strategier Service: Vi ska vara en serviceinriktad kommun. Öppna jämförelser: Öppna jämförelser ska göras mellan verksamheter och dessa ska göras lätt tillgängliga för medborgarna. Jämförelser ska också ske med andra kommuner för att hitta goda exempel. Civila samhället: Vi ska samverka med det civila samhället, t ex den ideella sektorn, för att skapa det goda samhället. Föräldrastöd: Vi ska se föräldrarna som den bästa resurs vi har i vårt arbete med barn och unga samt erbjuda föräldrarna stöd i föräldrarollen. Alla har rätt till en trygg och säker bostadsmiljö. Eget boende är grundläggande. Verksamheten ska präglas av professionalitet med tillräcklig kompetens så att det är tryggt och säkert för den enskilde och deras anhöriga. Vårdskador och andra avvikelser ska uppmärksammans, förebyggas och minskas. Meningsfull sysselsättning ska möjliggöras för den enskilde. Medarbetare Övergripande mål Socialnämndens fastställda övergripande mål inom medarbetare är; Alla har utbildning och kompetens inom sitt verksamhetsområde. Alla är delaktiga och känner ansvar för verksamheten. Alla känner stolthelt över sin arbetsinsats, vill arbeta kvar och utvecklas. Strategier Arbetsplatserna är trygga och säkra. Ett hälsofrämjande synsätt präglar verksamheten. Kreativa medarbetare med engagemang och möjlighet till utveckling. Jämställdhet och mångfald: Vi ska ständigt och medvetet tillämpa en personal- och lönepolitik för ökad jämställdhet och mångfald. Vi ska eftersträva en jämn könsfördelning på ledande poster. Helhetstänkande i organisationen: Vi ska skapa en god tvärsektoriell

9 9 (39) samverkande organisationskultur som ger möjlighet att möta brukarnas/medborgarnas förväntningar och behov. Ekonomi Övergripande mål Resurseffektivitet och samverkan samt ett flexibelt arbetssätt präglar verksamheten. Fokus på förebyggande, tidiga och rehabiliterande insatser. Arbetet sker enligt kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder. Den enskildes resurser stärks, integration möjliggörs och utanförskap motverkas. Strategier Arbeta långsiktigt med fokus på socialtjänstens kärnverksamhet. En hållbar budget ställer krav på realistiska mål. Arbetet utförs med fokus på kvalitet, kreativitet samt resurseffektivitet i vardagen. Kunskapsbaserad och återkommande analys och uppföljning i pågående och nya arbetsprocesser. Sociala satsningar kan beräknas och planeras med stöd av ett socialt investeringsperspektiv. Socialtjänstens insatser ska i första hand ges i närmiljön Nuläge En analys utifrån nuvarande resultat av styrkortet har redovisats i delårsbokslutet och kommer även att redovisas i den kommande årsredovisningen. Inför den nya mandatperiodens styrkortsarbete med socialnämnden kommer nulägesanalys göras inom varje utvecklingsperspektiv Uppdrag Socialnämndens uppdrag från strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort för har avrapporterats inför den nya mandatperioden. Endast det samlade miljöuppdraget om tre miljömål återstår i nämndens styrkort Nämndens egna handlingsplaner Socialnämndens styrkort för har innehållit ett antal egna handlingsplaner och endast ett fåtal är ännu aktuella.

10 10 (39) 3.6. Mått Aktuella mått från strategisk plan samt kommunfullmäktiges styrkort framgår av tabell i bilaga 1. Notera att inga av socialnämndens mått är redovisade Nämndens egna målsättningar Utifrån socialnämndens tilldelade resurser är bedömningen att socialnämndens egna målsättningar inte behöver förändras. Målnivåerna kommer därför att kvarstå även för Nyckeltal som följs i årsredovisningen Aktuella nyckeltal som redovisas i årsredovisningen 2013 under korta fakta återfinns i tabell i bilaga Övriga utvecklingsperspektiv Socialnämndens styrkort innehåller ytterligare handlingsplaner inom miljö, olycksförebyggande arbete och intern kontroll. För övriga utvecklingsperspektiv läs vidare under avsnitt Nämndens särskilda uppdrag till förvaltningen Den nya majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har en gemensam målsättning för socialnämnden Målsättningen kommer att tydliggöras i socialnämndens styrkort. Arbetet med styrkortsprocessen kommer att starta under våren 2015 utifrån kommunfullmäktiges nya styrkort. Enligt tidsplanen ska socialnämndens styrkort fastställas i juni i samband med att kommunfullmäktige fastställer ny flerårsplan med budget. Då socialnämndens styrkortsarbete inte startar förrän till våren presenteras nedan särskilda uppdrag till förvaltningen. De särskilda uppdragen är uppdelade i prioriterade och övriga uppdrag. De prioriterade uppdragen gäller Övriga uppdrag redovisas för kännedom och kommer att hanteras i vårens styrkortsarbete. Prioriterade uppdrag Ge förvaltningen i uppdrag att inleda en organisationsöversyn för ökad effektivitet. Ge förvaltningen i uppdrag att via de underlag som finns presentera möjliga alternativ till att tillgodose dels de akuta som långsiktiga behoven av platser inom äldreomsorgen och LSS. Ambitionen är att lösningarna på de akuta behoven ska stå i samklang med lösningarna

11 11 (39) för de långsiktiga och framtida behoven för att därigenom nyttja ekonomiska och personella resurser på bästa och effektivaste sätt. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram underlag för att kunna erbjuda intraprenad som driftsform. Syftet med intraprenad är att utveckla brukar- och personalinflytandet genom andra driftsformer. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att via en skärpning av upphandlingsdirektiven kunna ta in idéburna verksamheter utan vinstsyfte som ett komplement till övriga driftsformer. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnadseffektiviteten i LOV systemet. Övriga uppdrag Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringen av ett nytt äldreboende på Kurveröd som ska ombesörja behov inom såväl vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ombilda de äldreboenden som byggts som servicehus, till trygghetsboende för att skapa utrymme till att bygga nya mer effektiva vård- och omsorgsboenden. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera en närstående såväl som långsiktig arbetsplan gällande arbetsformer och organisering för att på bästa sätt stävja och förebygga utvecklande av social problematik, utanförskap och segregation till följd av en ökad invandring till kommunen av människor i behov av ett nytt hem, inte minst gällande gruppen asylsökande ensamkommande barn. Tillsammans med övriga närmast berörda nämnder (Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden) utveckla organiserings- och samverkansmodeller för att på bästa sätt hantera de demografiska utmaningar som en ökad invandring till kommunen medför men också ta tillvara de möjligheter och de mänskliga resurser som detta ger kommunen. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att stärka kvaliteten i omsorgen för de äldre genom att: o Ta fram styrande nyckeltal för resurstilldelning utav pedagogisk stödpersonal. o Utreda möjligheten till och formerna för personalen att äta med de boende och även nyttja möjligheten till måltider enligt Tubberödsmodellen. o Presentera lösningar för att stärka personalens arbetssituation

12 12 (39) genom att låta vårdtyngden styra personaltätheten genom att bl.a. utarbeta metoder för att mäta och värdera vårdtyngd, o Ge personalen rätt till heltid för att stärka kontinuiteten samt ge personalen möjlighet till kontinuerlig fortbildning och erbjuda personalen handledning. o Ge förvaltningen i uppdrag att utreda insatser för att möta ensamhetsproblematiken genom att skapa aktivitetscentra kring särskilda boende & trygghetsboenden. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna (inklusive kostnaden) för att öka andelen närproducerad och/eller ekologisk mat som serveras inom verksamheterna till minst 50 %. Ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta formerna för hur kraven på omvårdnadsutbildning ska implementeras samt utformandet av en valideringsutbildning för de som är på väg att lasas ut. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förlag på hur personal inom såväl institutioner och hemtjänst ska ha möjlighet att använda olika former av arbetskläder, såväl skyddskläder som kläder av mer privat karaktär (enl. Tubberödsmodellen). Ge förvaltningen i uppdrag att presentera förslag på ett återinförande av hemvaktmästare för äldre eller funktionshindrade kommuninvånare och parallellt mäta och följa upp om olycksfallsstatistiken förändras inom målgruppen. Ge förvaltningen i uppdrag att se över avgiftssystemen inom kommunen och utreda möjligheten att förenkla hanteringen av uppgiftsunderlag genom t ex medgivande/åtkomst till slutskattsedel eller motsvarande (ett förenklat system som bygger på befintliga uppgifter inom de allmänna systemen). Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och föreslå lämpliga projekt för socialt förebyggande arbete och arbete med sociala investeringsfonden för att stärka förebyggandeperspektivet inom den sociala omsorgen. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning om ökade insatser inom familjecentraler och öppna förskolor för att stärka ett förebyggandeperspektiv och tidiga insatser till behövande. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetsbelastning samt personalförsörjning inom barngruppen på Individ och Familjeomsorgen (IFO) kan bli långsiktigt hållbar samt jämföra biståndshandläggarnas arbetsbelastning med den i jämförbara kommuner och överväga att utöka antalet tjänster för att korta handläggningstid och öka kvaliteten. Ge förvaltningen i uppdrag att se över behov av information för att

13 13 (39) mata de administrativa systemen och därigenom värdera administrativ nytta mot personalens arbetsinsats med målet att minska onödig byråkrati. Ge förvaltningen i uppdrag att se över och, om det går, effektivisera de IT-system kommunen använder och värdera om det finns ny teknik som bättre tillgodoser brukarnas perspektiv. Ge förvaltningen i uppdrag att klara ut parkeringsproblematiken för våra bilar när de är ute på uppdrag hos våra brukare i kommunen. Allé, foto: mediaelev APU

14 14 (39) 4. Socialtjänstens verksamhetsplanering Socialtjänstens ledningsgrupp har gjort en nulägesanalys av förvaltningens styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se omvärldsanalysen ovan). Utifrån denna nulägesanalys har strategiska områden inom kund, medarbetare och ekonomi priorterats för verksamhetsåret Nämndens styrkort och förvaltningens prioriterade områden ligger till grund för verksamhetsområdenas/avdelningarnas planering för verksamhetsåret Socialtjänstens ledningsgrupp har tydliggjort två viktiga utgångspunkter för prioriteringarna. Utgångspunkterna är att uppmuntra och stödja människan till utveckling och självständigt liv samt att arbeta främjande och förebyggande i alla led. Inom utvecklingsperspektivet kund prioriteras att; Ge förebyggande och fördröjande insatser Främja mötesplatser som är aktiverande och stödjande Ta fram metoder för att tidigt nå ut till brukare och anhöriga för att underlätta deras situation Samarbeta med föreningsliv och andra samarbetspartners Erbjuda bra stöd till socialt utsatta barn och unga och deras föräldrar i närmiljön Erbjuda ett brett och flexibelt utbud av boende och aktiviteter Ta fram prognoser för framtida planering av boenden Erbjuda meningsfulla aktiviteter Inom utvecklingsperspektivet medarbetare prioriteras att; Ha en god kompetensförsörjning Ta fram en kompetensförsörjningsplan för personal för att möta framtidens krav och behov Ha friska medarbetare Ha goda arbetsplatser som främjar hälsa hos medarbetarna Minska sjukfrånvaron Inom utvecklingsperspektivet ekonomi prioriteras att; Ha en professionell förvaltning Ha en god ordning i byråkratin och rättssäkerhet Tydliggöra uppdrag, ansvar och befogenheter för en god kvalitet

15 15 (39) (implementering av kvalitetsledningssystemet) Stärka ledarskapet Ha en god omvärldsbevakning och bevaka forskning och utveckling Ha en god ekonomisk hushållning Björk, foto: mediaelev APU

16 16 (39) 5. Individ- och familjeomsorg Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg beskrivs huvudsakligen verksamhetsplaneringen för avdelningen för förebyggande socialt arbete och sociala avdelningen. Ekonomisk sammanställning Mkr Bokslut Budget Plan * 2017* Intäkter 36,7 26,7 26,7 26,7 26,7 Kostnader -209,5-198,9-209,3-207,8-207,8 Netto -172,8-172,2-182,6-181,1-181,1 * 2015 års priser 5.1. Förutsättningar och nuläge Nedan redovisas de största utmaningarna (förutsättningar och nuläge) inför kommande verksamhetsår som framkommit i berörda avdelningars nulägesanalyser. Avdelningen för förebyggande socialt arbete Avdelningen för förebyggande socialt arbete ser behov av att uppnå en organisatorisk trygghet för avdelningen. En styrka i det förebyggande arbetet som bedrivs inom avdelningen är dess självständighet och tydliga organisatoriska status det vill säga att den är en egen avdelning. Det måste snarast skapas trygghet i hur kommunledningen vill organisera individ- och familjeomsorgen och i dess förlängning det förebyggande arbetet som bedrivs inom avdelningen. För att avdelningen ska kunna fortsätta arbeta bra och effektivt måste en så stor organisatorisk självständighet som möjligt eftersträvas. En stor utmaning för avdelningen för förebyggande socialt arbete är att utveckla nya metoder för familjestöd och tydligöra kommunens föräldrastödjande insatser genom medel från sociala investeringsfonden. I första skedet ska avdelningen arbeta fram uppdrag och metodbeskrivning, sedan rekrytera och introducera ny personal och slutligen utföra och följa upp. Avdelningen för förebyggande socialt arbete vill utveckla arbetet på familjecentralen Dalaberg som tillsammans med övriga Öppna förskolor är våra viktigaste mötesplatser i Uddevalla kommun för att förbygga ohälsa. Familjecentralen på Dalaberg har en särställning i att de, dels samarbetar i avtalsform med andra samarbetspartners, dels att målgruppen till stor del

17 17 (39) består av socialt utsatta familjer, många med invandrarbakgrund. Att utveckla både samarbete och innehåll så att Familjecentralen kan fortsätta sitt stödjande arbete har hög prioritet. Sociala avdelningen Sociala avdelningen ser ett ökat inflöde och behov av avdelningens tjänster. Trycket på socialtjänstens sociala avdelning ökar. Ny lagstiftning, förändringar i samhället, ambitionshöjningar och nya målgrupper gör att höga krav ställs på verksamheterna. Inom barn- och ungdomsvården ökar antalet barnavårdsanmälningar. Det är en generell bostadsbrist i kommunen och detta ger effekter och ökat tryck på sociala avdelningen då fler söker hjälp att lösa sin bostadssituation. När bostadsbristen ökar slår detta mot utsatta grupper, men även det generella flyktingmottagandet ger en brist på bostäder. Behov föreligger om att hitta lösningar, både för enskilda bostäder men också större boenden. Ny lagstiftning som berör flera sektioner ger också konsekvenser då kraven på handläggningen ökar. De ekonomiska resurserna är begränsade och ett ökat inflöde kräver översyn av såväl arbetssätt som avdelningens insatser. Ett förbättringsområde är att arbeta med risk- och väsentlighetsanalyser för att bli bättre på att visa konsekvenser i verksamheten på grund av ökade krav, nya målgrupper, ny lagstiftning och förändringar i samhället med mera. Sociala avdelningen har hög personalomsättning inom den sociala barn och ungdomsvården. Det är mycket svårt att rekrytera socialsekreterare. Kraven på socialsekreterarnas kompetens har höjts 2014 genom en ny föreskrift från Socialstyrelsen. En brist på erfarna socionomer inom myndighetsutövningen kan leda till att lagstiftarens kompetenskrav inte uppfylls och ge hotad rättsäkerhet. Svårighet att rekrytera gäller även gruppen chefer. Kommunen har ett ökat flyktingmottagande såväl generellt som av så kallade ensamkommande flyktingbarn. För att möta det ökande mottagandet av ensamkommande barn, där det är socialtjänstens ansvar att ge boende och omsorg, krävs förändring av organisation och utökning av såväl boendeplatser som chefer, socialsekreterare, familjehemssekreterare med mera. Det generella flyktingmottagandet ger brist på bostäder och svårt att hitta sysselsättning och det kräver också fler handläggare och olika former av socialt stöd Handlingsplaner Utifrån berörda avdelningars nulägesanalyser har nedanstående handlingsplaner för kommande verksamhetsår prioriterats.

18 18 (39) Avdelningen för socialt förebyggande arbete Avdelningen för socialt förebyggande arbete ska utveckla och säkerställa arbetet på familjecentralen Dalaberg och utveckla övriga mötesplatser inom avdelningen utifrån kundernas behov och önskemål. En ny brukarenkätundersökning ska göras på öppna förskolan, avdelningens existerande servicedeklarationer ska revideras och informationen på den externa hemsidan ska uppdateras, utvecklas och förbättras. Avdelningen ska starta upp en ny familjestödsmetod i samarbete med Barn och Ungdom samt Kultur och Fritid utifrån medel från sociala investeringsfonden och analysera, informera och utveckla kommunens föräldrastöd. Inom avdelningens Tillståndsenheten ska e-tjänst införas, så att ansökan och digital underskrift för serveringstillstånd och anmälan om folköl, tobak och läkemedelsförsäljning kan göras på hemsidan. Det drogförebyggande arbetet ska utvecklas utifrån de nya förutsättningarna med ny resurs inom grundskolan. Smilla- gruppens arbete med att stödja föräldrar i eller i anslutning till missbruksmiljöer ska utvecklas så att fler pappor inkluderas i verksamheten. För att upprätthåla en god kvalitet så är rätt kompetens hos medarbetarna en förutsättning. Avdelningen ska i samarbete med HR-partner ta fram fler kravspecifikationer för avdelningens olika befattningar och göra individuella kompetensplaner för medarbetarna inom avdelningen. Handledning ska erbjudas för fler personalgrupper inom avdelningen. Lönesättning och löneutveckling är väsentligt för att bli en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen ska samarbeta med HR-partners för att utveckla och komplettera lönekriterierna samt säkerställa rätt lön för rätt prestation. Det är väsentligt att ha friska och motiverade medarbetare. Inventeringssamtal med företagshälsovården, Hälsobolaget, ska ske efter behov men minst en gång per år och kontinuiteten inom Fältenheten ska bli bättre. Den nyligen genomförda medarbetarundersökningen ska kommuniceras, analyseras och leda till förbättringar inom avdelningen. För att ha en professionell förvaltning så ska avdelningen ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för avdelningen och arbeta med systematiska förbättringar utifrån det. Det är viktigt att stärka ledarskapet och verka för att rätt förutsättningar ges för ett bra ledarskap samt att verka för att en central chefsutbildning

19 19 (39) återinförs. Man ska öka samarbetet med HR-partner, ekonom och IT-stöd och följa forskning och utveckling inom området för att bli än mer effektiva och bättre. Sociala avdelningen Sociala avdelningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Förvaltningen arbetar med att ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet. Sociala avdelningen ska ingå i detta på övergripande nivå. Avdelningen ska självständigt kartlägga och sammanställa sina processer och rutiner. Dessa ska inkluderas i förvaltningens övergripande rutiner. I arbetet ingår att samtliga rutiner ska vara uppdaterade och aktuella. En tydlighet ska finnas kring hur huvudprocesser/rutiner ska implementeras så att de blir kända och används. Avdelningens hem för vård eller boende (HVB) och HVB-liknande boenden ska ett fungerande kvalitets- och ledningssystem oavsett det förvaltningsövergripande. Brukarmedverkan Alla sektioner inom avdelningen ska arbeta med att främja brukarinflytande och delaktighet. För att utveckla arbetet med brukarmedverkan ska avdelningen fortsätta arbetet med två typer av skattningsskalor avseende förändring (ORS/SRS), som metod i öppna verksamheter. Verksamheterna som ska använda metoden är Kriscentrum, Kompassen, Strömstadsvägens boendestöd, Föräldrarådgivningen, familjebehandlare samt Athenagården. En plan för implementering av metoden och fortsatt riktning ska tas fram. Samordnade individuella planer Arbetet med samordnade individuella planer (SIP) utifrån de mål och krav som ställs enligt PRIO-satsningen (SKL) ska fortsätta. Syftet är att säkerställa att alla barn och unga i behov av SIP, för att få sina behov tillgodosedda från socialtjänsten samt hälso- och sjukvården, ska få en sådan. En pedagogisk information om SIP som verktyg för samverkan med mera ska tas fram och publiceras på Inblicken. Arbete med nätverksmöten och samverkan enligt Västbus riktlinjer ska utvecklas. Ta fram hållbar strategi för mottagandet och en ny överenskommelse avseende ensamkommande flyktingbarn Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ökar samtidigt som de redan mottagna har fortsatt behov av stöd från socialtjänsten under i genomsnitt 4-5 år. Inom de närmsta åren kan ses inte någon avmattning av mottagandet och stora krav ställs på avdelningen för att möta detta. Det föreligger behov

20 20 (39) av att ta fram en hållbar strategi och en ny överenskommelse avseende ensamkommande flyktingbarn. Planering görs för en ny sektion och i detta ingår: planering för boende, upphandling av boendeplatser hos externa utförare, särskilt förordnade vårdnadhavare samt den myndighetsutövande delen. Våld i nära relationer Avdelningen ska utveckla arbetet med utredning, insatser och samverkan i arbetet med våld i nära relationer. Arbetet inbegriper även våldsutövare. En avdelningsgemensam handbok och rutinbeskrivning vid våld i nära relation har tagits fram och denna ska implementeras i alla verksamheter inom avdelningen. Strategisk plan för hemlöshet Det råder bostadsbrist i kommunen och utsatta grupper påverkas särskilt. En strategisk plan för hemlöshet/boendefrågor behöver tas fram för avdelningen. Planen ska omfatta strategier både på individ- och gruppnivå samt beskriva vilka behov avdelningen har av bostäder för utsatta grupper. Plan för hur vi ska arbeta med boende (boendebrist) Boende för socialt utsatta och akut bostadslösa Prognostisera kommande behov för politiken Bostadssamordnarens roll BOG:s funktion Personalförsörjningsstrategi/program Det är brist på socialsekreterare och en hög personalomsättning inom barn- och ungdomsvården. För att minska personalomsättningen och vara en attraktiv arbetsgivare ska en personalförsörjningsstrategi tas fram. Strategin ska omfatta: kartläggning över personalomsättning och sjukfrånvaro, rekrytering, introduktionsprogram, traineeprogram, kompetensutveckling, friskvård, mätning av arbetsbelastning/bemanning samt ledarskap. Bli bättre på analys Kraven i samhället ökar och ger ett ökat tryck på avdelningen. Avdelningen ska utveckla sitt arbete med risk- och väsentlighetsanalyser. Detta blir en metod och ett verktyg för att kunna beskriva konsekvenser och för att anlysera om behov föreligger av mer resurser. Implementering av arbetssätt mot systemiskt förhållningssätt Avdelningens mål är att vi ska arbeta utifrån ett systemiskt förhållningssätt. Det sociala förändringsarbetet är en gemensam process mellan utredning och insats utifrån ett brukarperspektiv. Vilka metoder och verktyg behöver

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2016-2018

Socialnämndens verksamhetsplan 2016-2018 1 (33) Dnr: SN/2015:75 Socialnämndens verksamhetsplan 2016-2018 Foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2015 Nuläge/bakgrund Behov av vård-och omsorg för äldre kommer öka

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2014:154 113 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer