Socialnämndens verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017"

Transkript

1 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

2 2 (39) Innehåll Inledning Socialnämndens verksamhetsbeskrivning Omvärldsanalys Socialnämndens styrkort Nämndens bidrag till visionen Övergripande mål och strategier inom alla utvecklingsperspektiv Nuläge Uppdrag Nämndens egna handlingsplaner Mått Nämndens egna målsättningar Nyckeltal som följs i årsredovisningen Övriga utvecklingsperspektiv Nämndens särskilda uppdrag till förvaltningen Socialtjänstens verksamhetsplanering Individ- och familjeomsorg Förutsättningar och nuläge Handlingsplaner Omsorg om äldre och funktionsnedsatta Förutsättningar och nuläge Handlingsplaner Insatser enligt LSS/SFB Förutsättningar och nuläge Handlingsplaner Gemensam verksamhet Förutsättningar och nuläge Bilaga 1 - Mått Bilaga 2 - Nyckeltal... 39

3 3 (39) Inledning Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad socialtjänsten vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den utgår från politikens visioner, styrdokument och uppdrag och ska göra det tydligt för verksamheterna vad de ska arbeta med. Verksamhetsplanen tjänar också som ett dokument som gör det möjligt att utveckla och följa upp verksamheten. För 2015 får socialnämnden en utökad budget med 30,5 mkr. Totalt har socialnämnden en budget på cirka 1,2 miljarder. Tillskottet ska användas till att förstärka där det idag är underskott, starta en del nya verksamheter samt arbeta med kvalitetsförbättringar. Behoven är oändliga resurserna ändliga! Bo Lundgren, socialchef Stadshuset, foto: Sara Hammar

4 4 (39) 1. Socialnämndens verksamhetsbeskrivning Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente för socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende; Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen (SoL) sägs om socialnämnd. I huvudsak regleras detta genom biståndsparagrafen 4kap 1. Socialnämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna LVU (lag om vård av unga) och LVM (lag om vård av missbrukare) samt familjerätt genom föräldrabalken Den kommunala hälso- och sjukvården (HSL patientlagen from 2015) som reglerar kommunens primärvårdsansvar för sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som fullgörs genom bland annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. Invandrar- och flyktingverksamhet där socialtjänsten idag framför allt ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar. Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning Alkohollagen, tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel samt yttranden enligt automatspelslagen Borgensåtagande för hyreskontrakt när medborgare på egen hand inte kan få tillgång till bostad. Socialtjänstens verksamhet omfattar och indelas i fyra verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorg stöd till barn, unga, vuxna och familjer Omsorg om äldre (över 65 år) och funktionsnedsatta (under 65 år) stöd i hemmet, stöd i vård- och omsorgsboende, daglig sysselsättning och anhörigstöd. Insatser enligt LSS/SFB (socialförsäkringsbalken/personlig assistans) stöd till personer med funktionsnedsättning i hemmet, på boende eller daglig verksamhet Gemensam verksamhet Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftningar. Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och

5 5 (39) i olika former. Socialtjänstens verksamhet är organiserad i åtta avdelningar enligt nedanstående organisationsskiss: Socialnämndens respektive verksamheter omfattar följande intäkter och kostnader för 2015: Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Omsorg om äldre och 96,3-771,5-675,2 funktionsnedsatta Insatser enligt 101,2-357,3-256,1 LSS/SFB Individ- och 26,7-209,3-182,6 familjeomsorg Gemensam 13,4-24,6-11,2 verksamhet Summa 237,6-1362,7-1125,1 2. Omvärldsanalys Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre ökar i allt mer stigande takt, framför allt från Idag är andelen pensionärer i Uddevalla cirka 20 % men snart är en fjärdedel pensionärer i kommunen. Flera kommuner i Sverige är redan där och detta ställer nya och andra krav

6 6 (39) på kommunerna och servicen. Hur äldreomsorgen och sjukvården kommer att hantera detta inför framtiden är bland de största uppgifterna för hela samhället. Trenden för närvarande är att alltfler bor hemma och får kvalificerad hjälp och vård där. Kommunerna måste dock ha beredskap med boenden för de med stora omvårdnadsbehov, somatik eller demens, men även annan problematik ökar i takt med att vi blir allt fler enpersonershushåll med otrygghet som följd. Det enda vi säkert vet är att det inte blir som det varit! Nya målgrupper som ställer andra krav ska socialtjänsten klara av med kultur- och kompetensutveckling. Allt fler möten sker med människor som kommer från andra länder, med andra traditioner, språk och andra trosuppfattningar. Alla ska bemötas på ett bra sätt med öppenhet, respekt och professionalitet. Familjebildingen ser annorlunda ut idag och kraven från anhöriga förändras i takt med standardutvecklingen i samhället. Allt detta ställer ökade krav på kommunens alla verksamheter. Kompetensförsörjningen inom socialtjänstens alla verksamheter har olika och många utmaningar. Idag råder det stora svårigheter vid rekrytering av exempelvis socionomer och personalomsättningen i vissa arbetsgrupper är på tok för hög. Rekrytering av chefer är en annan utmaning då det inte är populärt att ta på sig ansvaret för att styra och leda i socialtjänsten. Kraven ökar liksom tillsynen och rädslan för att göra fel riskerar att försämra personalsituationen. Här krävs stöd och olika åtgärder för att både kunna rekrytera, behålla och vidareutbilda personalen så att de upplever socialtjänsten som en trygg och bra arbetsplats. Socialtjänsten står även inför stora utmaningar de kommande åren på grund av pensioneringar. Detta understryker viken av att arbetena där upplevs som populära och stimulerande med ett meningsfullt innehåll. Den tekniska och medicinska utvecklingen kommer att förändra arbetssätt, metoder och förhållanden som vi idag inte kan överskåda. Vem kunde på 90-talet tro att vi skulle vara helt uppslukade av internet, mobiltelefoner och sociala medier? Framtidsspaning är bra men det som idag verkar som omöjligt eller otänkbart kan vara vardag om fem år. Ökade lagkrav med därtill hörande tillsyn har varit märkbart de senaste åren. Tendensen är att detta kommer att öka och ställa ytterligare krav på socialtjänsten. Det gäller att ha en professionell förvaltning! Etableringsreformen (aslysökande) och mottagandet av barn och ungdomar under 18 år ställer stora krav på kommunernas mottagande avseende bland

7 7 (39) annat samhällsservice, skola och bostäder. Socialtjänsten som för två år sedan avvecklat sin flyktingmottagning håller nu åter på att bygga upp en omfattande verksamhet kring detta. Hur EU-medborgarna kommer att påverka socialtjänsten kommande år vet vi inget om men sannolikt kommer det att ske förändringar. Socialtjänsten arbetar med och kommer i kontakt med många former av beroenden, alltifrån destruktiva relationer till alkoholmissbruk, narkotika och spelmissbruk. Den senaste tiden har Spice lavinartat dykt upp som ett vanligt missbruk bland ungdomar. Socialtjänsten kommer att behöva satsa ytterligare resurser på att förebygga detta missbruk i samverkan med bland annat skolan och polisen. Det som i grunden reglerar användandet av droger är framför allt tillgång och pris. Arbetet måste således bedrivas på många fronter. Ekonomin är hela tiden den yttersta gränsen för våra åtaganden även om socialtjänstlagen säger annat. Har vi inga pengar måste vi prioritera om och detta ställer hela tiden krav på en flexibel verksamhet. Denna verksamhetsplanen beskriver i första hand år 2015 men många åtgärder sträcker sig givetvis längre då planering måste ske på både kort och lång sikt. Boenden måste ofta planeras 3-4 år innan de är klara att flytta in i medan omflyttning i befintlig verksamhet kan ske på några månader. Medborgarna förväntar sig givetvis att socialtjänsten anpassar sig efter behoven och att varje ärende handläggs enkelt, snabbt och billigt som det står i förvaltningslagen. Det gäller inte i första hand att se alla behov som inte kan tillfredställas utan att se vad vi kan göra med de 1,2 miljarder vi har att göra verksamhet av! 3. Socialnämndens styrkort 3.1. Nämndens bidrag till visionen Människan i centrum livskvalitet till alla! 3.2. Övergripande mål och strategier inom alla utvecklingsperspektiv Kund Övergripande mål Alla är delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft. Individuellt stöd ges utifrån den enskildes resurser och behov. Salutogent (hälsofrämjande) och rehabiliterande synsätt med den enskildes behov i centrum präglar verksamheten. Respektfullt bemötande, god tillgänglighet och kvalitet samt

8 8 (39) trygghet och säkerhet är en självklarhet. Barn och ungdomar får en trygg och säker uppväxt. Strategier Service: Vi ska vara en serviceinriktad kommun. Öppna jämförelser: Öppna jämförelser ska göras mellan verksamheter och dessa ska göras lätt tillgängliga för medborgarna. Jämförelser ska också ske med andra kommuner för att hitta goda exempel. Civila samhället: Vi ska samverka med det civila samhället, t ex den ideella sektorn, för att skapa det goda samhället. Föräldrastöd: Vi ska se föräldrarna som den bästa resurs vi har i vårt arbete med barn och unga samt erbjuda föräldrarna stöd i föräldrarollen. Alla har rätt till en trygg och säker bostadsmiljö. Eget boende är grundläggande. Verksamheten ska präglas av professionalitet med tillräcklig kompetens så att det är tryggt och säkert för den enskilde och deras anhöriga. Vårdskador och andra avvikelser ska uppmärksammans, förebyggas och minskas. Meningsfull sysselsättning ska möjliggöras för den enskilde. Medarbetare Övergripande mål Socialnämndens fastställda övergripande mål inom medarbetare är; Alla har utbildning och kompetens inom sitt verksamhetsområde. Alla är delaktiga och känner ansvar för verksamheten. Alla känner stolthelt över sin arbetsinsats, vill arbeta kvar och utvecklas. Strategier Arbetsplatserna är trygga och säkra. Ett hälsofrämjande synsätt präglar verksamheten. Kreativa medarbetare med engagemang och möjlighet till utveckling. Jämställdhet och mångfald: Vi ska ständigt och medvetet tillämpa en personal- och lönepolitik för ökad jämställdhet och mångfald. Vi ska eftersträva en jämn könsfördelning på ledande poster. Helhetstänkande i organisationen: Vi ska skapa en god tvärsektoriell

9 9 (39) samverkande organisationskultur som ger möjlighet att möta brukarnas/medborgarnas förväntningar och behov. Ekonomi Övergripande mål Resurseffektivitet och samverkan samt ett flexibelt arbetssätt präglar verksamheten. Fokus på förebyggande, tidiga och rehabiliterande insatser. Arbetet sker enligt kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder. Den enskildes resurser stärks, integration möjliggörs och utanförskap motverkas. Strategier Arbeta långsiktigt med fokus på socialtjänstens kärnverksamhet. En hållbar budget ställer krav på realistiska mål. Arbetet utförs med fokus på kvalitet, kreativitet samt resurseffektivitet i vardagen. Kunskapsbaserad och återkommande analys och uppföljning i pågående och nya arbetsprocesser. Sociala satsningar kan beräknas och planeras med stöd av ett socialt investeringsperspektiv. Socialtjänstens insatser ska i första hand ges i närmiljön Nuläge En analys utifrån nuvarande resultat av styrkortet har redovisats i delårsbokslutet och kommer även att redovisas i den kommande årsredovisningen. Inför den nya mandatperiodens styrkortsarbete med socialnämnden kommer nulägesanalys göras inom varje utvecklingsperspektiv Uppdrag Socialnämndens uppdrag från strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort för har avrapporterats inför den nya mandatperioden. Endast det samlade miljöuppdraget om tre miljömål återstår i nämndens styrkort Nämndens egna handlingsplaner Socialnämndens styrkort för har innehållit ett antal egna handlingsplaner och endast ett fåtal är ännu aktuella.

10 10 (39) 3.6. Mått Aktuella mått från strategisk plan samt kommunfullmäktiges styrkort framgår av tabell i bilaga 1. Notera att inga av socialnämndens mått är redovisade Nämndens egna målsättningar Utifrån socialnämndens tilldelade resurser är bedömningen att socialnämndens egna målsättningar inte behöver förändras. Målnivåerna kommer därför att kvarstå även för Nyckeltal som följs i årsredovisningen Aktuella nyckeltal som redovisas i årsredovisningen 2013 under korta fakta återfinns i tabell i bilaga Övriga utvecklingsperspektiv Socialnämndens styrkort innehåller ytterligare handlingsplaner inom miljö, olycksförebyggande arbete och intern kontroll. För övriga utvecklingsperspektiv läs vidare under avsnitt Nämndens särskilda uppdrag till förvaltningen Den nya majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har en gemensam målsättning för socialnämnden Målsättningen kommer att tydliggöras i socialnämndens styrkort. Arbetet med styrkortsprocessen kommer att starta under våren 2015 utifrån kommunfullmäktiges nya styrkort. Enligt tidsplanen ska socialnämndens styrkort fastställas i juni i samband med att kommunfullmäktige fastställer ny flerårsplan med budget. Då socialnämndens styrkortsarbete inte startar förrän till våren presenteras nedan särskilda uppdrag till förvaltningen. De särskilda uppdragen är uppdelade i prioriterade och övriga uppdrag. De prioriterade uppdragen gäller Övriga uppdrag redovisas för kännedom och kommer att hanteras i vårens styrkortsarbete. Prioriterade uppdrag Ge förvaltningen i uppdrag att inleda en organisationsöversyn för ökad effektivitet. Ge förvaltningen i uppdrag att via de underlag som finns presentera möjliga alternativ till att tillgodose dels de akuta som långsiktiga behoven av platser inom äldreomsorgen och LSS. Ambitionen är att lösningarna på de akuta behoven ska stå i samklang med lösningarna

11 11 (39) för de långsiktiga och framtida behoven för att därigenom nyttja ekonomiska och personella resurser på bästa och effektivaste sätt. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram underlag för att kunna erbjuda intraprenad som driftsform. Syftet med intraprenad är att utveckla brukar- och personalinflytandet genom andra driftsformer. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att via en skärpning av upphandlingsdirektiven kunna ta in idéburna verksamheter utan vinstsyfte som ett komplement till övriga driftsformer. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnadseffektiviteten i LOV systemet. Övriga uppdrag Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringen av ett nytt äldreboende på Kurveröd som ska ombesörja behov inom såväl vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ombilda de äldreboenden som byggts som servicehus, till trygghetsboende för att skapa utrymme till att bygga nya mer effektiva vård- och omsorgsboenden. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera en närstående såväl som långsiktig arbetsplan gällande arbetsformer och organisering för att på bästa sätt stävja och förebygga utvecklande av social problematik, utanförskap och segregation till följd av en ökad invandring till kommunen av människor i behov av ett nytt hem, inte minst gällande gruppen asylsökande ensamkommande barn. Tillsammans med övriga närmast berörda nämnder (Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden) utveckla organiserings- och samverkansmodeller för att på bästa sätt hantera de demografiska utmaningar som en ökad invandring till kommunen medför men också ta tillvara de möjligheter och de mänskliga resurser som detta ger kommunen. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att stärka kvaliteten i omsorgen för de äldre genom att: o Ta fram styrande nyckeltal för resurstilldelning utav pedagogisk stödpersonal. o Utreda möjligheten till och formerna för personalen att äta med de boende och även nyttja möjligheten till måltider enligt Tubberödsmodellen. o Presentera lösningar för att stärka personalens arbetssituation

12 12 (39) genom att låta vårdtyngden styra personaltätheten genom att bl.a. utarbeta metoder för att mäta och värdera vårdtyngd, o Ge personalen rätt till heltid för att stärka kontinuiteten samt ge personalen möjlighet till kontinuerlig fortbildning och erbjuda personalen handledning. o Ge förvaltningen i uppdrag att utreda insatser för att möta ensamhetsproblematiken genom att skapa aktivitetscentra kring särskilda boende & trygghetsboenden. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna (inklusive kostnaden) för att öka andelen närproducerad och/eller ekologisk mat som serveras inom verksamheterna till minst 50 %. Ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta formerna för hur kraven på omvårdnadsutbildning ska implementeras samt utformandet av en valideringsutbildning för de som är på väg att lasas ut. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förlag på hur personal inom såväl institutioner och hemtjänst ska ha möjlighet att använda olika former av arbetskläder, såväl skyddskläder som kläder av mer privat karaktär (enl. Tubberödsmodellen). Ge förvaltningen i uppdrag att presentera förslag på ett återinförande av hemvaktmästare för äldre eller funktionshindrade kommuninvånare och parallellt mäta och följa upp om olycksfallsstatistiken förändras inom målgruppen. Ge förvaltningen i uppdrag att se över avgiftssystemen inom kommunen och utreda möjligheten att förenkla hanteringen av uppgiftsunderlag genom t ex medgivande/åtkomst till slutskattsedel eller motsvarande (ett förenklat system som bygger på befintliga uppgifter inom de allmänna systemen). Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och föreslå lämpliga projekt för socialt förebyggande arbete och arbete med sociala investeringsfonden för att stärka förebyggandeperspektivet inom den sociala omsorgen. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning om ökade insatser inom familjecentraler och öppna förskolor för att stärka ett förebyggandeperspektiv och tidiga insatser till behövande. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetsbelastning samt personalförsörjning inom barngruppen på Individ och Familjeomsorgen (IFO) kan bli långsiktigt hållbar samt jämföra biståndshandläggarnas arbetsbelastning med den i jämförbara kommuner och överväga att utöka antalet tjänster för att korta handläggningstid och öka kvaliteten. Ge förvaltningen i uppdrag att se över behov av information för att

13 13 (39) mata de administrativa systemen och därigenom värdera administrativ nytta mot personalens arbetsinsats med målet att minska onödig byråkrati. Ge förvaltningen i uppdrag att se över och, om det går, effektivisera de IT-system kommunen använder och värdera om det finns ny teknik som bättre tillgodoser brukarnas perspektiv. Ge förvaltningen i uppdrag att klara ut parkeringsproblematiken för våra bilar när de är ute på uppdrag hos våra brukare i kommunen. Allé, foto: mediaelev APU

14 14 (39) 4. Socialtjänstens verksamhetsplanering Socialtjänstens ledningsgrupp har gjort en nulägesanalys av förvaltningens styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se omvärldsanalysen ovan). Utifrån denna nulägesanalys har strategiska områden inom kund, medarbetare och ekonomi priorterats för verksamhetsåret Nämndens styrkort och förvaltningens prioriterade områden ligger till grund för verksamhetsområdenas/avdelningarnas planering för verksamhetsåret Socialtjänstens ledningsgrupp har tydliggjort två viktiga utgångspunkter för prioriteringarna. Utgångspunkterna är att uppmuntra och stödja människan till utveckling och självständigt liv samt att arbeta främjande och förebyggande i alla led. Inom utvecklingsperspektivet kund prioriteras att; Ge förebyggande och fördröjande insatser Främja mötesplatser som är aktiverande och stödjande Ta fram metoder för att tidigt nå ut till brukare och anhöriga för att underlätta deras situation Samarbeta med föreningsliv och andra samarbetspartners Erbjuda bra stöd till socialt utsatta barn och unga och deras föräldrar i närmiljön Erbjuda ett brett och flexibelt utbud av boende och aktiviteter Ta fram prognoser för framtida planering av boenden Erbjuda meningsfulla aktiviteter Inom utvecklingsperspektivet medarbetare prioriteras att; Ha en god kompetensförsörjning Ta fram en kompetensförsörjningsplan för personal för att möta framtidens krav och behov Ha friska medarbetare Ha goda arbetsplatser som främjar hälsa hos medarbetarna Minska sjukfrånvaron Inom utvecklingsperspektivet ekonomi prioriteras att; Ha en professionell förvaltning Ha en god ordning i byråkratin och rättssäkerhet Tydliggöra uppdrag, ansvar och befogenheter för en god kvalitet

15 15 (39) (implementering av kvalitetsledningssystemet) Stärka ledarskapet Ha en god omvärldsbevakning och bevaka forskning och utveckling Ha en god ekonomisk hushållning Björk, foto: mediaelev APU

16 16 (39) 5. Individ- och familjeomsorg Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg beskrivs huvudsakligen verksamhetsplaneringen för avdelningen för förebyggande socialt arbete och sociala avdelningen. Ekonomisk sammanställning Mkr Bokslut Budget Plan * 2017* Intäkter 36,7 26,7 26,7 26,7 26,7 Kostnader -209,5-198,9-209,3-207,8-207,8 Netto -172,8-172,2-182,6-181,1-181,1 * 2015 års priser 5.1. Förutsättningar och nuläge Nedan redovisas de största utmaningarna (förutsättningar och nuläge) inför kommande verksamhetsår som framkommit i berörda avdelningars nulägesanalyser. Avdelningen för förebyggande socialt arbete Avdelningen för förebyggande socialt arbete ser behov av att uppnå en organisatorisk trygghet för avdelningen. En styrka i det förebyggande arbetet som bedrivs inom avdelningen är dess självständighet och tydliga organisatoriska status det vill säga att den är en egen avdelning. Det måste snarast skapas trygghet i hur kommunledningen vill organisera individ- och familjeomsorgen och i dess förlängning det förebyggande arbetet som bedrivs inom avdelningen. För att avdelningen ska kunna fortsätta arbeta bra och effektivt måste en så stor organisatorisk självständighet som möjligt eftersträvas. En stor utmaning för avdelningen för förebyggande socialt arbete är att utveckla nya metoder för familjestöd och tydligöra kommunens föräldrastödjande insatser genom medel från sociala investeringsfonden. I första skedet ska avdelningen arbeta fram uppdrag och metodbeskrivning, sedan rekrytera och introducera ny personal och slutligen utföra och följa upp. Avdelningen för förebyggande socialt arbete vill utveckla arbetet på familjecentralen Dalaberg som tillsammans med övriga Öppna förskolor är våra viktigaste mötesplatser i Uddevalla kommun för att förbygga ohälsa. Familjecentralen på Dalaberg har en särställning i att de, dels samarbetar i avtalsform med andra samarbetspartners, dels att målgruppen till stor del

17 17 (39) består av socialt utsatta familjer, många med invandrarbakgrund. Att utveckla både samarbete och innehåll så att Familjecentralen kan fortsätta sitt stödjande arbete har hög prioritet. Sociala avdelningen Sociala avdelningen ser ett ökat inflöde och behov av avdelningens tjänster. Trycket på socialtjänstens sociala avdelning ökar. Ny lagstiftning, förändringar i samhället, ambitionshöjningar och nya målgrupper gör att höga krav ställs på verksamheterna. Inom barn- och ungdomsvården ökar antalet barnavårdsanmälningar. Det är en generell bostadsbrist i kommunen och detta ger effekter och ökat tryck på sociala avdelningen då fler söker hjälp att lösa sin bostadssituation. När bostadsbristen ökar slår detta mot utsatta grupper, men även det generella flyktingmottagandet ger en brist på bostäder. Behov föreligger om att hitta lösningar, både för enskilda bostäder men också större boenden. Ny lagstiftning som berör flera sektioner ger också konsekvenser då kraven på handläggningen ökar. De ekonomiska resurserna är begränsade och ett ökat inflöde kräver översyn av såväl arbetssätt som avdelningens insatser. Ett förbättringsområde är att arbeta med risk- och väsentlighetsanalyser för att bli bättre på att visa konsekvenser i verksamheten på grund av ökade krav, nya målgrupper, ny lagstiftning och förändringar i samhället med mera. Sociala avdelningen har hög personalomsättning inom den sociala barn och ungdomsvården. Det är mycket svårt att rekrytera socialsekreterare. Kraven på socialsekreterarnas kompetens har höjts 2014 genom en ny föreskrift från Socialstyrelsen. En brist på erfarna socionomer inom myndighetsutövningen kan leda till att lagstiftarens kompetenskrav inte uppfylls och ge hotad rättsäkerhet. Svårighet att rekrytera gäller även gruppen chefer. Kommunen har ett ökat flyktingmottagande såväl generellt som av så kallade ensamkommande flyktingbarn. För att möta det ökande mottagandet av ensamkommande barn, där det är socialtjänstens ansvar att ge boende och omsorg, krävs förändring av organisation och utökning av såväl boendeplatser som chefer, socialsekreterare, familjehemssekreterare med mera. Det generella flyktingmottagandet ger brist på bostäder och svårt att hitta sysselsättning och det kräver också fler handläggare och olika former av socialt stöd Handlingsplaner Utifrån berörda avdelningars nulägesanalyser har nedanstående handlingsplaner för kommande verksamhetsår prioriterats.

18 18 (39) Avdelningen för socialt förebyggande arbete Avdelningen för socialt förebyggande arbete ska utveckla och säkerställa arbetet på familjecentralen Dalaberg och utveckla övriga mötesplatser inom avdelningen utifrån kundernas behov och önskemål. En ny brukarenkätundersökning ska göras på öppna förskolan, avdelningens existerande servicedeklarationer ska revideras och informationen på den externa hemsidan ska uppdateras, utvecklas och förbättras. Avdelningen ska starta upp en ny familjestödsmetod i samarbete med Barn och Ungdom samt Kultur och Fritid utifrån medel från sociala investeringsfonden och analysera, informera och utveckla kommunens föräldrastöd. Inom avdelningens Tillståndsenheten ska e-tjänst införas, så att ansökan och digital underskrift för serveringstillstånd och anmälan om folköl, tobak och läkemedelsförsäljning kan göras på hemsidan. Det drogförebyggande arbetet ska utvecklas utifrån de nya förutsättningarna med ny resurs inom grundskolan. Smilla- gruppens arbete med att stödja föräldrar i eller i anslutning till missbruksmiljöer ska utvecklas så att fler pappor inkluderas i verksamheten. För att upprätthåla en god kvalitet så är rätt kompetens hos medarbetarna en förutsättning. Avdelningen ska i samarbete med HR-partner ta fram fler kravspecifikationer för avdelningens olika befattningar och göra individuella kompetensplaner för medarbetarna inom avdelningen. Handledning ska erbjudas för fler personalgrupper inom avdelningen. Lönesättning och löneutveckling är väsentligt för att bli en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen ska samarbeta med HR-partners för att utveckla och komplettera lönekriterierna samt säkerställa rätt lön för rätt prestation. Det är väsentligt att ha friska och motiverade medarbetare. Inventeringssamtal med företagshälsovården, Hälsobolaget, ska ske efter behov men minst en gång per år och kontinuiteten inom Fältenheten ska bli bättre. Den nyligen genomförda medarbetarundersökningen ska kommuniceras, analyseras och leda till förbättringar inom avdelningen. För att ha en professionell förvaltning så ska avdelningen ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för avdelningen och arbeta med systematiska förbättringar utifrån det. Det är viktigt att stärka ledarskapet och verka för att rätt förutsättningar ges för ett bra ledarskap samt att verka för att en central chefsutbildning

19 19 (39) återinförs. Man ska öka samarbetet med HR-partner, ekonom och IT-stöd och följa forskning och utveckling inom området för att bli än mer effektiva och bättre. Sociala avdelningen Sociala avdelningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Förvaltningen arbetar med att ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet. Sociala avdelningen ska ingå i detta på övergripande nivå. Avdelningen ska självständigt kartlägga och sammanställa sina processer och rutiner. Dessa ska inkluderas i förvaltningens övergripande rutiner. I arbetet ingår att samtliga rutiner ska vara uppdaterade och aktuella. En tydlighet ska finnas kring hur huvudprocesser/rutiner ska implementeras så att de blir kända och används. Avdelningens hem för vård eller boende (HVB) och HVB-liknande boenden ska ett fungerande kvalitets- och ledningssystem oavsett det förvaltningsövergripande. Brukarmedverkan Alla sektioner inom avdelningen ska arbeta med att främja brukarinflytande och delaktighet. För att utveckla arbetet med brukarmedverkan ska avdelningen fortsätta arbetet med två typer av skattningsskalor avseende förändring (ORS/SRS), som metod i öppna verksamheter. Verksamheterna som ska använda metoden är Kriscentrum, Kompassen, Strömstadsvägens boendestöd, Föräldrarådgivningen, familjebehandlare samt Athenagården. En plan för implementering av metoden och fortsatt riktning ska tas fram. Samordnade individuella planer Arbetet med samordnade individuella planer (SIP) utifrån de mål och krav som ställs enligt PRIO-satsningen (SKL) ska fortsätta. Syftet är att säkerställa att alla barn och unga i behov av SIP, för att få sina behov tillgodosedda från socialtjänsten samt hälso- och sjukvården, ska få en sådan. En pedagogisk information om SIP som verktyg för samverkan med mera ska tas fram och publiceras på Inblicken. Arbete med nätverksmöten och samverkan enligt Västbus riktlinjer ska utvecklas. Ta fram hållbar strategi för mottagandet och en ny överenskommelse avseende ensamkommande flyktingbarn Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ökar samtidigt som de redan mottagna har fortsatt behov av stöd från socialtjänsten under i genomsnitt 4-5 år. Inom de närmsta åren kan ses inte någon avmattning av mottagandet och stora krav ställs på avdelningen för att möta detta. Det föreligger behov

20 20 (39) av att ta fram en hållbar strategi och en ny överenskommelse avseende ensamkommande flyktingbarn. Planering görs för en ny sektion och i detta ingår: planering för boende, upphandling av boendeplatser hos externa utförare, särskilt förordnade vårdnadhavare samt den myndighetsutövande delen. Våld i nära relationer Avdelningen ska utveckla arbetet med utredning, insatser och samverkan i arbetet med våld i nära relationer. Arbetet inbegriper även våldsutövare. En avdelningsgemensam handbok och rutinbeskrivning vid våld i nära relation har tagits fram och denna ska implementeras i alla verksamheter inom avdelningen. Strategisk plan för hemlöshet Det råder bostadsbrist i kommunen och utsatta grupper påverkas särskilt. En strategisk plan för hemlöshet/boendefrågor behöver tas fram för avdelningen. Planen ska omfatta strategier både på individ- och gruppnivå samt beskriva vilka behov avdelningen har av bostäder för utsatta grupper. Plan för hur vi ska arbeta med boende (boendebrist) Boende för socialt utsatta och akut bostadslösa Prognostisera kommande behov för politiken Bostadssamordnarens roll BOG:s funktion Personalförsörjningsstrategi/program Det är brist på socialsekreterare och en hög personalomsättning inom barn- och ungdomsvården. För att minska personalomsättningen och vara en attraktiv arbetsgivare ska en personalförsörjningsstrategi tas fram. Strategin ska omfatta: kartläggning över personalomsättning och sjukfrånvaro, rekrytering, introduktionsprogram, traineeprogram, kompetensutveckling, friskvård, mätning av arbetsbelastning/bemanning samt ledarskap. Bli bättre på analys Kraven i samhället ökar och ger ett ökat tryck på avdelningen. Avdelningen ska utveckla sitt arbete med risk- och väsentlighetsanalyser. Detta blir en metod och ett verktyg för att kunna beskriva konsekvenser och för att anlysera om behov föreligger av mer resurser. Implementering av arbetssätt mot systemiskt förhållningssätt Avdelningens mål är att vi ska arbeta utifrån ett systemiskt förhållningssätt. Det sociala förändringsarbetet är en gemensam process mellan utredning och insats utifrån ett brukarperspektiv. Vilka metoder och verktyg behöver

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Äldreomsorgsplan 2013-2020

Äldreomsorgsplan 2013-2020 Äldreomsorgsplan 2013-2020 Politiskt planeringsdokument för Omsorgs- & socialutskottet Idéprogram Mål & resurser 2013-2014 Sidan 2/27 Innehållsförteckning Definitioner & begrepp... 4 Sammanfattning...

Läs mer