Socialnämndens verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017"

Transkript

1 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

2 2 (39) Innehåll Inledning Socialnämndens verksamhetsbeskrivning Omvärldsanalys Socialnämndens styrkort Nämndens bidrag till visionen Övergripande mål och strategier inom alla utvecklingsperspektiv Nuläge Uppdrag Nämndens egna handlingsplaner Mått Nämndens egna målsättningar Nyckeltal som följs i årsredovisningen Övriga utvecklingsperspektiv Nämndens särskilda uppdrag till förvaltningen Socialtjänstens verksamhetsplanering Individ- och familjeomsorg Förutsättningar och nuläge Handlingsplaner Omsorg om äldre och funktionsnedsatta Förutsättningar och nuläge Handlingsplaner Insatser enligt LSS/SFB Förutsättningar och nuläge Handlingsplaner Gemensam verksamhet Förutsättningar och nuläge Bilaga 1 - Mått Bilaga 2 - Nyckeltal... 39

3 3 (39) Inledning Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad socialtjänsten vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den utgår från politikens visioner, styrdokument och uppdrag och ska göra det tydligt för verksamheterna vad de ska arbeta med. Verksamhetsplanen tjänar också som ett dokument som gör det möjligt att utveckla och följa upp verksamheten. För 2015 får socialnämnden en utökad budget med 30,5 mkr. Totalt har socialnämnden en budget på cirka 1,2 miljarder. Tillskottet ska användas till att förstärka där det idag är underskott, starta en del nya verksamheter samt arbeta med kvalitetsförbättringar. Behoven är oändliga resurserna ändliga! Bo Lundgren, socialchef Stadshuset, foto: Sara Hammar

4 4 (39) 1. Socialnämndens verksamhetsbeskrivning Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente för socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende; Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen (SoL) sägs om socialnämnd. I huvudsak regleras detta genom biståndsparagrafen 4kap 1. Socialnämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna LVU (lag om vård av unga) och LVM (lag om vård av missbrukare) samt familjerätt genom föräldrabalken Den kommunala hälso- och sjukvården (HSL patientlagen from 2015) som reglerar kommunens primärvårdsansvar för sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som fullgörs genom bland annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. Invandrar- och flyktingverksamhet där socialtjänsten idag framför allt ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar. Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning Alkohollagen, tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel samt yttranden enligt automatspelslagen Borgensåtagande för hyreskontrakt när medborgare på egen hand inte kan få tillgång till bostad. Socialtjänstens verksamhet omfattar och indelas i fyra verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorg stöd till barn, unga, vuxna och familjer Omsorg om äldre (över 65 år) och funktionsnedsatta (under 65 år) stöd i hemmet, stöd i vård- och omsorgsboende, daglig sysselsättning och anhörigstöd. Insatser enligt LSS/SFB (socialförsäkringsbalken/personlig assistans) stöd till personer med funktionsnedsättning i hemmet, på boende eller daglig verksamhet Gemensam verksamhet Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftningar. Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och

5 5 (39) i olika former. Socialtjänstens verksamhet är organiserad i åtta avdelningar enligt nedanstående organisationsskiss: Socialnämndens respektive verksamheter omfattar följande intäkter och kostnader för 2015: Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Omsorg om äldre och 96,3-771,5-675,2 funktionsnedsatta Insatser enligt 101,2-357,3-256,1 LSS/SFB Individ- och 26,7-209,3-182,6 familjeomsorg Gemensam 13,4-24,6-11,2 verksamhet Summa 237,6-1362,7-1125,1 2. Omvärldsanalys Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre ökar i allt mer stigande takt, framför allt från Idag är andelen pensionärer i Uddevalla cirka 20 % men snart är en fjärdedel pensionärer i kommunen. Flera kommuner i Sverige är redan där och detta ställer nya och andra krav

6 6 (39) på kommunerna och servicen. Hur äldreomsorgen och sjukvården kommer att hantera detta inför framtiden är bland de största uppgifterna för hela samhället. Trenden för närvarande är att alltfler bor hemma och får kvalificerad hjälp och vård där. Kommunerna måste dock ha beredskap med boenden för de med stora omvårdnadsbehov, somatik eller demens, men även annan problematik ökar i takt med att vi blir allt fler enpersonershushåll med otrygghet som följd. Det enda vi säkert vet är att det inte blir som det varit! Nya målgrupper som ställer andra krav ska socialtjänsten klara av med kultur- och kompetensutveckling. Allt fler möten sker med människor som kommer från andra länder, med andra traditioner, språk och andra trosuppfattningar. Alla ska bemötas på ett bra sätt med öppenhet, respekt och professionalitet. Familjebildingen ser annorlunda ut idag och kraven från anhöriga förändras i takt med standardutvecklingen i samhället. Allt detta ställer ökade krav på kommunens alla verksamheter. Kompetensförsörjningen inom socialtjänstens alla verksamheter har olika och många utmaningar. Idag råder det stora svårigheter vid rekrytering av exempelvis socionomer och personalomsättningen i vissa arbetsgrupper är på tok för hög. Rekrytering av chefer är en annan utmaning då det inte är populärt att ta på sig ansvaret för att styra och leda i socialtjänsten. Kraven ökar liksom tillsynen och rädslan för att göra fel riskerar att försämra personalsituationen. Här krävs stöd och olika åtgärder för att både kunna rekrytera, behålla och vidareutbilda personalen så att de upplever socialtjänsten som en trygg och bra arbetsplats. Socialtjänsten står även inför stora utmaningar de kommande åren på grund av pensioneringar. Detta understryker viken av att arbetena där upplevs som populära och stimulerande med ett meningsfullt innehåll. Den tekniska och medicinska utvecklingen kommer att förändra arbetssätt, metoder och förhållanden som vi idag inte kan överskåda. Vem kunde på 90-talet tro att vi skulle vara helt uppslukade av internet, mobiltelefoner och sociala medier? Framtidsspaning är bra men det som idag verkar som omöjligt eller otänkbart kan vara vardag om fem år. Ökade lagkrav med därtill hörande tillsyn har varit märkbart de senaste åren. Tendensen är att detta kommer att öka och ställa ytterligare krav på socialtjänsten. Det gäller att ha en professionell förvaltning! Etableringsreformen (aslysökande) och mottagandet av barn och ungdomar under 18 år ställer stora krav på kommunernas mottagande avseende bland

7 7 (39) annat samhällsservice, skola och bostäder. Socialtjänsten som för två år sedan avvecklat sin flyktingmottagning håller nu åter på att bygga upp en omfattande verksamhet kring detta. Hur EU-medborgarna kommer att påverka socialtjänsten kommande år vet vi inget om men sannolikt kommer det att ske förändringar. Socialtjänsten arbetar med och kommer i kontakt med många former av beroenden, alltifrån destruktiva relationer till alkoholmissbruk, narkotika och spelmissbruk. Den senaste tiden har Spice lavinartat dykt upp som ett vanligt missbruk bland ungdomar. Socialtjänsten kommer att behöva satsa ytterligare resurser på att förebygga detta missbruk i samverkan med bland annat skolan och polisen. Det som i grunden reglerar användandet av droger är framför allt tillgång och pris. Arbetet måste således bedrivas på många fronter. Ekonomin är hela tiden den yttersta gränsen för våra åtaganden även om socialtjänstlagen säger annat. Har vi inga pengar måste vi prioritera om och detta ställer hela tiden krav på en flexibel verksamhet. Denna verksamhetsplanen beskriver i första hand år 2015 men många åtgärder sträcker sig givetvis längre då planering måste ske på både kort och lång sikt. Boenden måste ofta planeras 3-4 år innan de är klara att flytta in i medan omflyttning i befintlig verksamhet kan ske på några månader. Medborgarna förväntar sig givetvis att socialtjänsten anpassar sig efter behoven och att varje ärende handläggs enkelt, snabbt och billigt som det står i förvaltningslagen. Det gäller inte i första hand att se alla behov som inte kan tillfredställas utan att se vad vi kan göra med de 1,2 miljarder vi har att göra verksamhet av! 3. Socialnämndens styrkort 3.1. Nämndens bidrag till visionen Människan i centrum livskvalitet till alla! 3.2. Övergripande mål och strategier inom alla utvecklingsperspektiv Kund Övergripande mål Alla är delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft. Individuellt stöd ges utifrån den enskildes resurser och behov. Salutogent (hälsofrämjande) och rehabiliterande synsätt med den enskildes behov i centrum präglar verksamheten. Respektfullt bemötande, god tillgänglighet och kvalitet samt

8 8 (39) trygghet och säkerhet är en självklarhet. Barn och ungdomar får en trygg och säker uppväxt. Strategier Service: Vi ska vara en serviceinriktad kommun. Öppna jämförelser: Öppna jämförelser ska göras mellan verksamheter och dessa ska göras lätt tillgängliga för medborgarna. Jämförelser ska också ske med andra kommuner för att hitta goda exempel. Civila samhället: Vi ska samverka med det civila samhället, t ex den ideella sektorn, för att skapa det goda samhället. Föräldrastöd: Vi ska se föräldrarna som den bästa resurs vi har i vårt arbete med barn och unga samt erbjuda föräldrarna stöd i föräldrarollen. Alla har rätt till en trygg och säker bostadsmiljö. Eget boende är grundläggande. Verksamheten ska präglas av professionalitet med tillräcklig kompetens så att det är tryggt och säkert för den enskilde och deras anhöriga. Vårdskador och andra avvikelser ska uppmärksammans, förebyggas och minskas. Meningsfull sysselsättning ska möjliggöras för den enskilde. Medarbetare Övergripande mål Socialnämndens fastställda övergripande mål inom medarbetare är; Alla har utbildning och kompetens inom sitt verksamhetsområde. Alla är delaktiga och känner ansvar för verksamheten. Alla känner stolthelt över sin arbetsinsats, vill arbeta kvar och utvecklas. Strategier Arbetsplatserna är trygga och säkra. Ett hälsofrämjande synsätt präglar verksamheten. Kreativa medarbetare med engagemang och möjlighet till utveckling. Jämställdhet och mångfald: Vi ska ständigt och medvetet tillämpa en personal- och lönepolitik för ökad jämställdhet och mångfald. Vi ska eftersträva en jämn könsfördelning på ledande poster. Helhetstänkande i organisationen: Vi ska skapa en god tvärsektoriell

9 9 (39) samverkande organisationskultur som ger möjlighet att möta brukarnas/medborgarnas förväntningar och behov. Ekonomi Övergripande mål Resurseffektivitet och samverkan samt ett flexibelt arbetssätt präglar verksamheten. Fokus på förebyggande, tidiga och rehabiliterande insatser. Arbetet sker enligt kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder. Den enskildes resurser stärks, integration möjliggörs och utanförskap motverkas. Strategier Arbeta långsiktigt med fokus på socialtjänstens kärnverksamhet. En hållbar budget ställer krav på realistiska mål. Arbetet utförs med fokus på kvalitet, kreativitet samt resurseffektivitet i vardagen. Kunskapsbaserad och återkommande analys och uppföljning i pågående och nya arbetsprocesser. Sociala satsningar kan beräknas och planeras med stöd av ett socialt investeringsperspektiv. Socialtjänstens insatser ska i första hand ges i närmiljön Nuläge En analys utifrån nuvarande resultat av styrkortet har redovisats i delårsbokslutet och kommer även att redovisas i den kommande årsredovisningen. Inför den nya mandatperiodens styrkortsarbete med socialnämnden kommer nulägesanalys göras inom varje utvecklingsperspektiv Uppdrag Socialnämndens uppdrag från strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort för har avrapporterats inför den nya mandatperioden. Endast det samlade miljöuppdraget om tre miljömål återstår i nämndens styrkort Nämndens egna handlingsplaner Socialnämndens styrkort för har innehållit ett antal egna handlingsplaner och endast ett fåtal är ännu aktuella.

10 10 (39) 3.6. Mått Aktuella mått från strategisk plan samt kommunfullmäktiges styrkort framgår av tabell i bilaga 1. Notera att inga av socialnämndens mått är redovisade Nämndens egna målsättningar Utifrån socialnämndens tilldelade resurser är bedömningen att socialnämndens egna målsättningar inte behöver förändras. Målnivåerna kommer därför att kvarstå även för Nyckeltal som följs i årsredovisningen Aktuella nyckeltal som redovisas i årsredovisningen 2013 under korta fakta återfinns i tabell i bilaga Övriga utvecklingsperspektiv Socialnämndens styrkort innehåller ytterligare handlingsplaner inom miljö, olycksförebyggande arbete och intern kontroll. För övriga utvecklingsperspektiv läs vidare under avsnitt Nämndens särskilda uppdrag till förvaltningen Den nya majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har en gemensam målsättning för socialnämnden Målsättningen kommer att tydliggöras i socialnämndens styrkort. Arbetet med styrkortsprocessen kommer att starta under våren 2015 utifrån kommunfullmäktiges nya styrkort. Enligt tidsplanen ska socialnämndens styrkort fastställas i juni i samband med att kommunfullmäktige fastställer ny flerårsplan med budget. Då socialnämndens styrkortsarbete inte startar förrän till våren presenteras nedan särskilda uppdrag till förvaltningen. De särskilda uppdragen är uppdelade i prioriterade och övriga uppdrag. De prioriterade uppdragen gäller Övriga uppdrag redovisas för kännedom och kommer att hanteras i vårens styrkortsarbete. Prioriterade uppdrag Ge förvaltningen i uppdrag att inleda en organisationsöversyn för ökad effektivitet. Ge förvaltningen i uppdrag att via de underlag som finns presentera möjliga alternativ till att tillgodose dels de akuta som långsiktiga behoven av platser inom äldreomsorgen och LSS. Ambitionen är att lösningarna på de akuta behoven ska stå i samklang med lösningarna

11 11 (39) för de långsiktiga och framtida behoven för att därigenom nyttja ekonomiska och personella resurser på bästa och effektivaste sätt. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram underlag för att kunna erbjuda intraprenad som driftsform. Syftet med intraprenad är att utveckla brukar- och personalinflytandet genom andra driftsformer. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att via en skärpning av upphandlingsdirektiven kunna ta in idéburna verksamheter utan vinstsyfte som ett komplement till övriga driftsformer. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnadseffektiviteten i LOV systemet. Övriga uppdrag Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringen av ett nytt äldreboende på Kurveröd som ska ombesörja behov inom såväl vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ombilda de äldreboenden som byggts som servicehus, till trygghetsboende för att skapa utrymme till att bygga nya mer effektiva vård- och omsorgsboenden. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera en närstående såväl som långsiktig arbetsplan gällande arbetsformer och organisering för att på bästa sätt stävja och förebygga utvecklande av social problematik, utanförskap och segregation till följd av en ökad invandring till kommunen av människor i behov av ett nytt hem, inte minst gällande gruppen asylsökande ensamkommande barn. Tillsammans med övriga närmast berörda nämnder (Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden) utveckla organiserings- och samverkansmodeller för att på bästa sätt hantera de demografiska utmaningar som en ökad invandring till kommunen medför men också ta tillvara de möjligheter och de mänskliga resurser som detta ger kommunen. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att stärka kvaliteten i omsorgen för de äldre genom att: o Ta fram styrande nyckeltal för resurstilldelning utav pedagogisk stödpersonal. o Utreda möjligheten till och formerna för personalen att äta med de boende och även nyttja möjligheten till måltider enligt Tubberödsmodellen. o Presentera lösningar för att stärka personalens arbetssituation

12 12 (39) genom att låta vårdtyngden styra personaltätheten genom att bl.a. utarbeta metoder för att mäta och värdera vårdtyngd, o Ge personalen rätt till heltid för att stärka kontinuiteten samt ge personalen möjlighet till kontinuerlig fortbildning och erbjuda personalen handledning. o Ge förvaltningen i uppdrag att utreda insatser för att möta ensamhetsproblematiken genom att skapa aktivitetscentra kring särskilda boende & trygghetsboenden. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna (inklusive kostnaden) för att öka andelen närproducerad och/eller ekologisk mat som serveras inom verksamheterna till minst 50 %. Ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta formerna för hur kraven på omvårdnadsutbildning ska implementeras samt utformandet av en valideringsutbildning för de som är på väg att lasas ut. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förlag på hur personal inom såväl institutioner och hemtjänst ska ha möjlighet att använda olika former av arbetskläder, såväl skyddskläder som kläder av mer privat karaktär (enl. Tubberödsmodellen). Ge förvaltningen i uppdrag att presentera förslag på ett återinförande av hemvaktmästare för äldre eller funktionshindrade kommuninvånare och parallellt mäta och följa upp om olycksfallsstatistiken förändras inom målgruppen. Ge förvaltningen i uppdrag att se över avgiftssystemen inom kommunen och utreda möjligheten att förenkla hanteringen av uppgiftsunderlag genom t ex medgivande/åtkomst till slutskattsedel eller motsvarande (ett förenklat system som bygger på befintliga uppgifter inom de allmänna systemen). Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och föreslå lämpliga projekt för socialt förebyggande arbete och arbete med sociala investeringsfonden för att stärka förebyggandeperspektivet inom den sociala omsorgen. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning om ökade insatser inom familjecentraler och öppna förskolor för att stärka ett förebyggandeperspektiv och tidiga insatser till behövande. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetsbelastning samt personalförsörjning inom barngruppen på Individ och Familjeomsorgen (IFO) kan bli långsiktigt hållbar samt jämföra biståndshandläggarnas arbetsbelastning med den i jämförbara kommuner och överväga att utöka antalet tjänster för att korta handläggningstid och öka kvaliteten. Ge förvaltningen i uppdrag att se över behov av information för att

13 13 (39) mata de administrativa systemen och därigenom värdera administrativ nytta mot personalens arbetsinsats med målet att minska onödig byråkrati. Ge förvaltningen i uppdrag att se över och, om det går, effektivisera de IT-system kommunen använder och värdera om det finns ny teknik som bättre tillgodoser brukarnas perspektiv. Ge förvaltningen i uppdrag att klara ut parkeringsproblematiken för våra bilar när de är ute på uppdrag hos våra brukare i kommunen. Allé, foto: mediaelev APU

14 14 (39) 4. Socialtjänstens verksamhetsplanering Socialtjänstens ledningsgrupp har gjort en nulägesanalys av förvaltningens styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se omvärldsanalysen ovan). Utifrån denna nulägesanalys har strategiska områden inom kund, medarbetare och ekonomi priorterats för verksamhetsåret Nämndens styrkort och förvaltningens prioriterade områden ligger till grund för verksamhetsområdenas/avdelningarnas planering för verksamhetsåret Socialtjänstens ledningsgrupp har tydliggjort två viktiga utgångspunkter för prioriteringarna. Utgångspunkterna är att uppmuntra och stödja människan till utveckling och självständigt liv samt att arbeta främjande och förebyggande i alla led. Inom utvecklingsperspektivet kund prioriteras att; Ge förebyggande och fördröjande insatser Främja mötesplatser som är aktiverande och stödjande Ta fram metoder för att tidigt nå ut till brukare och anhöriga för att underlätta deras situation Samarbeta med föreningsliv och andra samarbetspartners Erbjuda bra stöd till socialt utsatta barn och unga och deras föräldrar i närmiljön Erbjuda ett brett och flexibelt utbud av boende och aktiviteter Ta fram prognoser för framtida planering av boenden Erbjuda meningsfulla aktiviteter Inom utvecklingsperspektivet medarbetare prioriteras att; Ha en god kompetensförsörjning Ta fram en kompetensförsörjningsplan för personal för att möta framtidens krav och behov Ha friska medarbetare Ha goda arbetsplatser som främjar hälsa hos medarbetarna Minska sjukfrånvaron Inom utvecklingsperspektivet ekonomi prioriteras att; Ha en professionell förvaltning Ha en god ordning i byråkratin och rättssäkerhet Tydliggöra uppdrag, ansvar och befogenheter för en god kvalitet

15 15 (39) (implementering av kvalitetsledningssystemet) Stärka ledarskapet Ha en god omvärldsbevakning och bevaka forskning och utveckling Ha en god ekonomisk hushållning Björk, foto: mediaelev APU

16 16 (39) 5. Individ- och familjeomsorg Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg beskrivs huvudsakligen verksamhetsplaneringen för avdelningen för förebyggande socialt arbete och sociala avdelningen. Ekonomisk sammanställning Mkr Bokslut Budget Plan * 2017* Intäkter 36,7 26,7 26,7 26,7 26,7 Kostnader -209,5-198,9-209,3-207,8-207,8 Netto -172,8-172,2-182,6-181,1-181,1 * 2015 års priser 5.1. Förutsättningar och nuläge Nedan redovisas de största utmaningarna (förutsättningar och nuläge) inför kommande verksamhetsår som framkommit i berörda avdelningars nulägesanalyser. Avdelningen för förebyggande socialt arbete Avdelningen för förebyggande socialt arbete ser behov av att uppnå en organisatorisk trygghet för avdelningen. En styrka i det förebyggande arbetet som bedrivs inom avdelningen är dess självständighet och tydliga organisatoriska status det vill säga att den är en egen avdelning. Det måste snarast skapas trygghet i hur kommunledningen vill organisera individ- och familjeomsorgen och i dess förlängning det förebyggande arbetet som bedrivs inom avdelningen. För att avdelningen ska kunna fortsätta arbeta bra och effektivt måste en så stor organisatorisk självständighet som möjligt eftersträvas. En stor utmaning för avdelningen för förebyggande socialt arbete är att utveckla nya metoder för familjestöd och tydligöra kommunens föräldrastödjande insatser genom medel från sociala investeringsfonden. I första skedet ska avdelningen arbeta fram uppdrag och metodbeskrivning, sedan rekrytera och introducera ny personal och slutligen utföra och följa upp. Avdelningen för förebyggande socialt arbete vill utveckla arbetet på familjecentralen Dalaberg som tillsammans med övriga Öppna förskolor är våra viktigaste mötesplatser i Uddevalla kommun för att förbygga ohälsa. Familjecentralen på Dalaberg har en särställning i att de, dels samarbetar i avtalsform med andra samarbetspartners, dels att målgruppen till stor del

17 17 (39) består av socialt utsatta familjer, många med invandrarbakgrund. Att utveckla både samarbete och innehåll så att Familjecentralen kan fortsätta sitt stödjande arbete har hög prioritet. Sociala avdelningen Sociala avdelningen ser ett ökat inflöde och behov av avdelningens tjänster. Trycket på socialtjänstens sociala avdelning ökar. Ny lagstiftning, förändringar i samhället, ambitionshöjningar och nya målgrupper gör att höga krav ställs på verksamheterna. Inom barn- och ungdomsvården ökar antalet barnavårdsanmälningar. Det är en generell bostadsbrist i kommunen och detta ger effekter och ökat tryck på sociala avdelningen då fler söker hjälp att lösa sin bostadssituation. När bostadsbristen ökar slår detta mot utsatta grupper, men även det generella flyktingmottagandet ger en brist på bostäder. Behov föreligger om att hitta lösningar, både för enskilda bostäder men också större boenden. Ny lagstiftning som berör flera sektioner ger också konsekvenser då kraven på handläggningen ökar. De ekonomiska resurserna är begränsade och ett ökat inflöde kräver översyn av såväl arbetssätt som avdelningens insatser. Ett förbättringsområde är att arbeta med risk- och väsentlighetsanalyser för att bli bättre på att visa konsekvenser i verksamheten på grund av ökade krav, nya målgrupper, ny lagstiftning och förändringar i samhället med mera. Sociala avdelningen har hög personalomsättning inom den sociala barn och ungdomsvården. Det är mycket svårt att rekrytera socialsekreterare. Kraven på socialsekreterarnas kompetens har höjts 2014 genom en ny föreskrift från Socialstyrelsen. En brist på erfarna socionomer inom myndighetsutövningen kan leda till att lagstiftarens kompetenskrav inte uppfylls och ge hotad rättsäkerhet. Svårighet att rekrytera gäller även gruppen chefer. Kommunen har ett ökat flyktingmottagande såväl generellt som av så kallade ensamkommande flyktingbarn. För att möta det ökande mottagandet av ensamkommande barn, där det är socialtjänstens ansvar att ge boende och omsorg, krävs förändring av organisation och utökning av såväl boendeplatser som chefer, socialsekreterare, familjehemssekreterare med mera. Det generella flyktingmottagandet ger brist på bostäder och svårt att hitta sysselsättning och det kräver också fler handläggare och olika former av socialt stöd Handlingsplaner Utifrån berörda avdelningars nulägesanalyser har nedanstående handlingsplaner för kommande verksamhetsår prioriterats.

18 18 (39) Avdelningen för socialt förebyggande arbete Avdelningen för socialt förebyggande arbete ska utveckla och säkerställa arbetet på familjecentralen Dalaberg och utveckla övriga mötesplatser inom avdelningen utifrån kundernas behov och önskemål. En ny brukarenkätundersökning ska göras på öppna förskolan, avdelningens existerande servicedeklarationer ska revideras och informationen på den externa hemsidan ska uppdateras, utvecklas och förbättras. Avdelningen ska starta upp en ny familjestödsmetod i samarbete med Barn och Ungdom samt Kultur och Fritid utifrån medel från sociala investeringsfonden och analysera, informera och utveckla kommunens föräldrastöd. Inom avdelningens Tillståndsenheten ska e-tjänst införas, så att ansökan och digital underskrift för serveringstillstånd och anmälan om folköl, tobak och läkemedelsförsäljning kan göras på hemsidan. Det drogförebyggande arbetet ska utvecklas utifrån de nya förutsättningarna med ny resurs inom grundskolan. Smilla- gruppens arbete med att stödja föräldrar i eller i anslutning till missbruksmiljöer ska utvecklas så att fler pappor inkluderas i verksamheten. För att upprätthåla en god kvalitet så är rätt kompetens hos medarbetarna en förutsättning. Avdelningen ska i samarbete med HR-partner ta fram fler kravspecifikationer för avdelningens olika befattningar och göra individuella kompetensplaner för medarbetarna inom avdelningen. Handledning ska erbjudas för fler personalgrupper inom avdelningen. Lönesättning och löneutveckling är väsentligt för att bli en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen ska samarbeta med HR-partners för att utveckla och komplettera lönekriterierna samt säkerställa rätt lön för rätt prestation. Det är väsentligt att ha friska och motiverade medarbetare. Inventeringssamtal med företagshälsovården, Hälsobolaget, ska ske efter behov men minst en gång per år och kontinuiteten inom Fältenheten ska bli bättre. Den nyligen genomförda medarbetarundersökningen ska kommuniceras, analyseras och leda till förbättringar inom avdelningen. För att ha en professionell förvaltning så ska avdelningen ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för avdelningen och arbeta med systematiska förbättringar utifrån det. Det är viktigt att stärka ledarskapet och verka för att rätt förutsättningar ges för ett bra ledarskap samt att verka för att en central chefsutbildning

19 19 (39) återinförs. Man ska öka samarbetet med HR-partner, ekonom och IT-stöd och följa forskning och utveckling inom området för att bli än mer effektiva och bättre. Sociala avdelningen Sociala avdelningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Förvaltningen arbetar med att ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet. Sociala avdelningen ska ingå i detta på övergripande nivå. Avdelningen ska självständigt kartlägga och sammanställa sina processer och rutiner. Dessa ska inkluderas i förvaltningens övergripande rutiner. I arbetet ingår att samtliga rutiner ska vara uppdaterade och aktuella. En tydlighet ska finnas kring hur huvudprocesser/rutiner ska implementeras så att de blir kända och används. Avdelningens hem för vård eller boende (HVB) och HVB-liknande boenden ska ett fungerande kvalitets- och ledningssystem oavsett det förvaltningsövergripande. Brukarmedverkan Alla sektioner inom avdelningen ska arbeta med att främja brukarinflytande och delaktighet. För att utveckla arbetet med brukarmedverkan ska avdelningen fortsätta arbetet med två typer av skattningsskalor avseende förändring (ORS/SRS), som metod i öppna verksamheter. Verksamheterna som ska använda metoden är Kriscentrum, Kompassen, Strömstadsvägens boendestöd, Föräldrarådgivningen, familjebehandlare samt Athenagården. En plan för implementering av metoden och fortsatt riktning ska tas fram. Samordnade individuella planer Arbetet med samordnade individuella planer (SIP) utifrån de mål och krav som ställs enligt PRIO-satsningen (SKL) ska fortsätta. Syftet är att säkerställa att alla barn och unga i behov av SIP, för att få sina behov tillgodosedda från socialtjänsten samt hälso- och sjukvården, ska få en sådan. En pedagogisk information om SIP som verktyg för samverkan med mera ska tas fram och publiceras på Inblicken. Arbete med nätverksmöten och samverkan enligt Västbus riktlinjer ska utvecklas. Ta fram hållbar strategi för mottagandet och en ny överenskommelse avseende ensamkommande flyktingbarn Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ökar samtidigt som de redan mottagna har fortsatt behov av stöd från socialtjänsten under i genomsnitt 4-5 år. Inom de närmsta åren kan ses inte någon avmattning av mottagandet och stora krav ställs på avdelningen för att möta detta. Det föreligger behov

20 20 (39) av att ta fram en hållbar strategi och en ny överenskommelse avseende ensamkommande flyktingbarn. Planering görs för en ny sektion och i detta ingår: planering för boende, upphandling av boendeplatser hos externa utförare, särskilt förordnade vårdnadhavare samt den myndighetsutövande delen. Våld i nära relationer Avdelningen ska utveckla arbetet med utredning, insatser och samverkan i arbetet med våld i nära relationer. Arbetet inbegriper även våldsutövare. En avdelningsgemensam handbok och rutinbeskrivning vid våld i nära relation har tagits fram och denna ska implementeras i alla verksamheter inom avdelningen. Strategisk plan för hemlöshet Det råder bostadsbrist i kommunen och utsatta grupper påverkas särskilt. En strategisk plan för hemlöshet/boendefrågor behöver tas fram för avdelningen. Planen ska omfatta strategier både på individ- och gruppnivå samt beskriva vilka behov avdelningen har av bostäder för utsatta grupper. Plan för hur vi ska arbeta med boende (boendebrist) Boende för socialt utsatta och akut bostadslösa Prognostisera kommande behov för politiken Bostadssamordnarens roll BOG:s funktion Personalförsörjningsstrategi/program Det är brist på socialsekreterare och en hög personalomsättning inom barn- och ungdomsvården. För att minska personalomsättningen och vara en attraktiv arbetsgivare ska en personalförsörjningsstrategi tas fram. Strategin ska omfatta: kartläggning över personalomsättning och sjukfrånvaro, rekrytering, introduktionsprogram, traineeprogram, kompetensutveckling, friskvård, mätning av arbetsbelastning/bemanning samt ledarskap. Bli bättre på analys Kraven i samhället ökar och ger ett ökat tryck på avdelningen. Avdelningen ska utveckla sitt arbete med risk- och väsentlighetsanalyser. Detta blir en metod och ett verktyg för att kunna beskriva konsekvenser och för att anlysera om behov föreligger av mer resurser. Implementering av arbetssätt mot systemiskt förhållningssätt Avdelningens mål är att vi ska arbeta utifrån ett systemiskt förhållningssätt. Det sociala förändringsarbetet är en gemensam process mellan utredning och insats utifrån ett brukarperspektiv. Vilka metoder och verktyg behöver

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden. Budgetdialog 2016-2018

Socialnämnden. Budgetdialog 2016-2018 Socialnämnden Budgetdialog 2016-2018 Omvärldsblick UTMANINGAR Rubriker i Bohusläningen 2015 Omvärldsanalysen socialnämndens utmaningar! Den demografiska utvecklingen, ökande volymer och det ökade behovet

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer