Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Rosen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Rosen 2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Rosen 2015

2 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för förskolan Rosen, som ingår i Västra Söders förskolor. Följande plan har upprättats som stöd för barn, personal och vårdnadshavare på förskolan Rosen. Denna plan ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden i förskolan. Planen ska diarieföras vid förvaltningen. En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Det demokratiska uppdraget är grunden för verksamheten i förskolan. Vi ser värdet i att vi är olika och ser olikheter som en tillgång. All planering, alla aktiviteter och all utvärdering genomförs på ett sätt som präglas av respekt för allas lika värde. Vi är en arbetsplats för både barn och vuxna och handlingsplanen för likabehandling är en del av det systematiska arbetsmiljöarbete vi bedriver på enheten. LAGAR SOM STYR Barnen i förskolan får inte utsättas för kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier. För att förhindra, förebygga och skapa handlingsberedskap om det skulle inträffa, regleras kränkande handlingar i skollagen 6 kap samt förbud mot diskriminering och trakasserier i diskrimineringslagen (2008:567). Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan och skolan skyldiga att arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om detta ändå skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder föreslås för att förhindra att det upprepas. Lagarna omfattar all personal som kommer i kontakt med barn det vill säga även till exempel köks- och städpersonal. Förskolechefen ansvarar för att likabehandlingsarbetet genomförs och att likabehandlingsplan upprättas och följs upp varje år. Skadestånd kan utgå till den som diskriminerats/kränkts, om personalen i förskolan åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen. Det är stadsdelsnämnden som ansvarar för att personalen fullgör sina skyldigheter enligt skollagen och diskrimineringslagen. Föräldern kan göra en anmälan till Statens skolinspektion eller Diskrimineringsombudsmannen. Skolinspektionen och barn- och elevombudet (BEO) har tillsynsansvar för bestämmelserna i skollagen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn av bestämmelserna i diskrimineringslagen. 2

3 VAD ÄR DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING? Diskriminering Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Trakasserier Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och kränkningen har samband med diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns värdighet men kränkningen inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Trakasserier och kränkande behandling kan vara; 1. fysiska (slag, knuffar) 2. verbala (hot, svordomar, öknamn) 3. psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon kommer) 4. texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier) 3. mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga någon annan skada eller obehag). Vi vill förtydliga att det även gäller personal/ personal. VISION Vår förskola skall vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och där ingen blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Vår verksamhet ska utformas så att den främjar goda och trygga relationer och lärmiljöer. Personalen ska vara positiva förebilder för barnen och arbeta aktivt med att utveckla barnens förståelse för egna och andras rättigheter. Det förebyggande arbetet ska omfatta alla former av diskriminering och kränkande behandling och involvera både barn, personal och föräldrar. I samtal och diskussioner ska vi reflektera över våra egna värderingar och förhållningssätt gentemot barnen och varandra. FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som genomsyrar förskolan. Omsorg om och hänsyn till andra människor, egna och andras rättigheter, jämställdhet och rättvisa lyfts fram och synliggörs i verksamheten. Med hjälp av Pernilla Stalfelts bok Alla barns rätt arbetar vi aktivt med Barnkonventionen för att öka barnens medvetenhet om sina rättigheter. Vår miljö utformas efter de barn vi har just nu för att stärka alla barns förmågor och uttryck. Vi arbetar också med Start och Stegvis som är ett material för livskunskap. Genom att ha ett pågående samtal med varandra både barn och vuxna om vårt språkbruk, värderingar, bemötande osv. förebygger vi diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 3

4 Västra Söders förskolor, där Rosen ingår, har en Friskvårdgrupp, en dokumentationsgrupp, ett matnätverk och vi deltar i läs mera - projekt. I alla dessa nätverk har frågan om likabehandling utifrån olika perspektiv en central plats. I friskvårdsgruppen arbetar vi för en hälsosam arbetsplats genom att, ur olika synvinklar, utveckla medarbetarnas kunskaper om vad som kännetecknar en god arbetsmiljö, hur var och en kan bidra till arbetsplatsens klimat och genom att initiera olika aktiviteter. I dokumentationsgruppen diskuterar vi utifrån ett likabehandlingsperspektiv dokumentationer med och om barnen. I matnätverket arbetar vi med köket som ett pedagogiskt rum, matkvalitet, olika traditioner och matkulturer. Utvecklingsarbetet i alla nätverk sprids och förankras på förskolorna genom APT-möten, arbetslagsmöten och på planeringsdagar. ANSVARSFÖRDELNING Förskolechef Förskolechefen ansvarar för att en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling upprättas, revideras och följs upp varje år. Om en personal är anklagad för att ha kränkt/diskriminerat/trakasserat ett barn är det förskolechefen som har ansvar för att det genomförs en utredning av händelsen. När förskolechefen får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är denne skyldig att anmäla detta till avdelningschef på Förskoleavdelningen. Personal All personal på förskolan är skyldig att arbeta aktivt för att förebygga, dokumentera om ett barn blir kränkt/diskriminerad/trakasserat och föreslå åtgärder för att det ska förhindras. Förskolan Rosen har utsett en pedagog med särskilt ansvar för likabehandlingsarbetet på förskolan, detta får inte överta förskolechefens ansvar att likabehandlingsplan upprättas, revideras och följs upp varje år. När en personal får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är denne skyldig att anmäla detta till förskolechefen, som i sin tur är skyldig att anmäla det vidare till avdelningschef på Förskoleavdelningen. Avdelningschef är skyldig att utreda anmälan (underlag från förskolan), i förekommande fall skyndsamt vidta åtgärder och se till att händelsen anmäls till stadsdelsnämnden. BARN, VÅRDNADSHAVARE OCH PERSONALS DELAKTIGHET Barns delaktighet Barnen har inte varit delaktiga i utformningen av likabehandlingsplanen men den följs upp och ses över tillsammans med barnen. Omfattningen av barnens deltagande i arbetet med likabehandlingsplanen anpassas efter deras ålder och mognad. I samtal, observationer, intervjuer och samlingar pratar vi om barnens rättigheter och fångar upp vilka kopplingar barnen själva gör till sin vardag på förskolan. Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavarna är delaktiga i samtal om hur barnen trivs på förskolan, vilka de helst leker med och varför, både dagligen, i utvecklingssamtal och på terminsmöte. I utvecklingssamtal och på våra dialogmöten diskuteras också förskolans värdegrund och likabehandlingsarbete. 4

5 Medarbetarnas delaktighet Diskussioner i arbetslagen utifrån bland annat barnobservationer, pedagogisk dokumentation och samlingar. Utvärdera våra arbetssätt utifrån målen i den tidigare likabehandlingsplanen/ grundplaneringen för att komma fram till våra utvecklingsområden. UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PLAN 2014 Det område vi ser som ett utvecklingsområde är det medvetna arbetet med likabehandling utifrån ett genusperspektiv. Att bli medveten om diskriminerande mönster i den egna verksamheten är en förutsättning för att kunna lyckas i jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Att bli medveten är att tillägna sig ett genusperspektiv, att lära sig se sin egen verksamhet med nya ögon. Därför ska vi, under vårterminen, göra en kartläggning som syftar till att synliggöra könsmönster som vi alla är med och skapar. Vi arbetar just nu med att integrera miljön så den inspirerar till att pojkar och flickor naturligt integreras tillsammans. Vi har inte genusnätverk på hela enheten längre utan arbetar på vår egen förskola. Vi har öppnat upp och förändrat miljön så att den inspirerar pojkar och flickor att leka integrerat med varandra. Vi är till stor del ny personal på enheten och förskolan. Det nya utvecklingsområdet som vi kan se är att arbeta med förhållningssätt och barns medvetenhet om likabehandlingsplan. Kartläggning På förskolans arbetsplatsträffar diskuteras regelbundet hur arbetet fortskrider i enlighet med alla styrdokument. Vi diskuterar och reflekterar för att upptäcka eventuell strukturell diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. På varje arbetslagsplanering används ett material där läget i barngruppen och förskolans miljöer utvärderas. Det är ett arbete som förebygger att något barn utesluts ur gruppen, att något barn får för lite vuxenkontakt, att förskolans miljöer inte bidrar till att något barn inte kan använda sina förmågor. Om vi ser något problem beslutas de i arbetsgruppen hur de ska följas upp utifrån en åter/ handlingsplan. ANALYS AV KARTLÄGGNINGEN Vi analyserar kartläggningen genom att ha regelbundna diskussioner och reflektioner på förskolornas APT och på våra förskolemöten. MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Mål: Att samtal om förhållningssätt och bemötande utifrån barnens perspektiv och förmågor gör att arbetet med likabehandling är en naturlig del i verksamheten. Arbetssätt: Barnen själva får utforma sin Barnens likabehandlingsplan, genom att diskutera, dramatisera och utvärdera olika situationer som de själva lyfter. Detta kommer vara en stående punkt på samlingarna, frågorna kommer att utformas utifrån barnkonventionen. Samtalen om hur vi är mot varandra ska vara ständigt pågående i verksamheten. 5

6 Uppföljning: På varje APT är likabehandlingsarbetet en stående punkt. Resurser: Medarbetarna på förskolan i samarbete med barn och vårdnadshavare. Klart: Oktober 2015 Ansvarig: Enhetens pedagogiska utvecklingsledare i samarbete med två av förskolans pedagoger som har ett särskilt ansvar för förskolans likabehandlingsarbete. Att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan använder ett material där läget i barngruppen och förskolans miljöer utvärderas. Det är ett arbete som förebygger att något barn/pedagog utesluts ur gruppen, att något barn får för lite vuxenkontakt, att förskolans miljöer inte bidrar till att något barn/pedagog inte kan använda sina förmågor. Medarbetarna är uppmärksamma på barnens/pedagogens signaler, samtalar med vårdnadshavare, uppmärksammar kollegornas handlingssätt och språkbruk. På våra förskolemöten har vi en stående punkt där vi diskuterar pedagogiska förhållningssätt utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2010). Rutiner och Dokumentation för händelser kränkning, diskriminering och trakasserier Personal som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla det till förskolechefen. Det gäller också om vårdnadshavare berättar något till personalen som deras barn har upplevt som kränkande på förskolan. Förskolechefen är skyldig att anmäla händelsen vidare till avdelningschef på förskoleavdelningen. Den skyldigheten gäller även mindre allvarliga händelser som återkommer trots att förskolan har satt in förebyggande åtgärder. Anställda i förskolan ska informera vårdnadshavare i den dagliga dialogen om det hänt något som ett barn kan uppleva som kränkande. 1. Utredningen inleds med samtal med den som varit utsatt och den som utövade kränkningen om vad som hände och vilka som var inblandade. Utredningen bör vara allsidigt belysande vad det gäller vad som inträffat och omfatta både den som kan ha eller har utövat kränkningen och den som blivit utsatt. När ett barn kränker ett annat barn bör två anställda vara närvarande vid samtalet. En leder samtalet och den andre antecknar. Om något av barnen går på en annan förskola ska förskolechefen på den förskolan kontaktas. När personal misstänks ha kränkt barn ska förskolechefen alltid ansvara för utredningen och denna dokumenteras. Utredningen ska syfta på att få reda på kränkningens karaktär och ska sedan ligga till grund för vilka åtgärder som ska vidtas. Därför är det viktigt att vara medveten om: Förskolan ska ha tolerans för att olika personer kan ha olika versioner och reagera på olika sätt. Förskolans personal ska vara goda lyssnare och upphämta information, själva förhålla sig objektiva. Den som har ansvar för utredningen ska samla in information och aldrig inta en medlarroll. Utredningen ska kännetecknas av hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Utredningen bör söka och analysera orsakerna till den uppkomna situationen. Utgångspunkten vid en utredning på Rosen är att alltid ta hänsyn till den utsattes upplevelse av kränkningen och personalen skall först lyssna på det barn som tar kontakt. 6

7 Om det är ett annat barn än den som tagit första kontakten som är utsatt ska det utsatta barnet kontaktas. Vid denna kontakt kan följande frågor ställas: Vad har hänt? Hur ofta? Hur länge? Var? Vilka är de inblandade? Hur upplever barnet det och vad har han/hon för önskemål? Den vuxne ska vara tydlig och visa att kränkningar är fel och oacceptabla. Den vuxne ska skapa förtroende och alltid tala om att ett uppföljningssamtal kommer. 2. Vårdnadshavare till de barn som är inblandade ska snarast informeras. Vårdnadshavare måste få förtroende för att förskolan handskas med situationen på ett professionellt sätt och att de har en naturlig roll vid utredningen. 3. All personal som fått kännedom om kränkningen ska noga dokumentera vad som sägs ha inträffat och göra en bedömning (gärna med hjälp av kollega) av kränkningens grad och agera utifrån detta. Om händelsen har varit av mindre allvarlig art kan det räcka med en enkel utredning. I komplicerade fall blir utredningsskyldigheten mer långtgående. Ta ställning till om anmälan även ska göras externt? (Till exempel till socialtjänst, polis, Arbetsmiljöverket, facklig organisation). Den typen av incidenter hanteras enligt andra rutiner som framgår i krispärmen (flik 6) oro för att barn far illa. En förälder som inte tycker att förskolan gjort tillräckligt för att komma tillrätta med barnets problem kan göra en anmälan till Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen. Anmälningar till Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen ska anmälas till stadsdelsnämnden när de har kommit till förvaltningens kännedom. KOMMUNIKATION Likabehandlingsplanen/Planen mot kränkande behandling delas ut till alla anställda efter den årliga revideringen eller när anställda börjar på förskolan. Den finns tillgänglig för vårdnadshavare på förskolans intranät och på förskolans anslagstavla. Uppföljning och utvärdering Denna Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 kommer att följas upp och utvärderas på våra APT-möten och i våra nätverksgrupper under hela året. Analysen återkopplas till vårdnadshavarna under höstens terminsmöte med föräldrarna, samt informeras på vårens terminsmöte. Därefter kommer förskolan att besluta om nästa års mål. 7

8 DOKUMENTATION AV KRÄNKANDE BEHANDLING, DISKRIMINERING ELLER TRAKASSERIER Förskoleenhet/förskola: Datum: Förskolechef/ansvarig pedagog: Person/er som uppmärksammat problemet: Kontakt med vårdnadshavare/n: Datum: Facklig representant (om händelsen orsakats av personal): Datum: Beskrivning av vad som har hänt Plats och inblandade barn/vuxna: Händelseförlopp Vad har hänt? Orsaker till detta? Vem har kränkt/trakasserat/ diskriminerat? Vem har drabbats? Hur upplever barnet händelsen? Åtgärder som vidtogs direkt (t.ex. konkreta åtgärder och vid behov anmälan till andra myndigheter): 8

9 Utredning av omständigheterna Datum: Utredare: Utredning: Gör en allsidig beskrivning av vad som inträffat och analysera orsakerna till detta. Alla inblandade parter ska involveras i utredningen Hur upplever barnet händelsen? Åtgärdsplan Datum: Närvarande: Mål/effekter och resultat vi vill uppnå med åtgärdsplanen: Åtgärder som ska vidtas: Uppföljning av åtgärdsplan Datum Närvarande 9

10 Har åtgärderna kunnat genomföras som planerat? Är målet uppnått/har vi nått de effekter/det resultat vi avsåg med åtgärdsplanen? Om ja, beskriv hur förändringen märks för de inblandade: Om delvis eller nej, beskriv vad som uppnåtts respektive inte uppnåtts samt varför: Datum för eventuell ny åtgärdsplan samt ny uppföljning: Underskrift: (ansvarig chef) Dokumentationen ska diarieföras vid förvaltningen. En kopia kan lämpligen sparas och låsas in på förskolan. 10

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Lyckan 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Lyckan 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Lyckan 2015 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Sagan 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Sagan 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Sagan 2015 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för förskolan Sagan,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Pärlan 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Pärlan 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Pärlan 2015 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2017-11-02 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Inledning Följande plan har upprättats som stöd för barn, personal och vårdnadshavare på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Rutiner för upprättande av likabehandlingsplan samt anmälan av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i förskoleverksamheten

Rutiner för upprättande av likabehandlingsplan samt anmälan av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i förskoleverksamheten Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Avdelning Förskola Dnr 1.1-186/2015 Sida 1 (13) 2016-08-10 Rutiner för upprättande av likabehandlingsplan samt anmälan av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (8) 2015-02-18 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING Fyrklövern En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (7) Rev 2016-05-18 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Bullerbyns förskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 för Bamse språkförskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 för Bamse språkförskola Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-01-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 för Bamse språkförskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2017-06-30 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2017-12-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2017-12-18 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Östangård Sida 1 (9) 2015-02-16 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING Östangård En grundläggande mänsklig rättighet är rätten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (7) Rev 2018-03-27 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Bullerbyns förskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (10) Rev 2016-01-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Plommonlunden alla arbetsgrupper En grundläggande mänsklig rättighet är rätten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Fö rskölan Eriksdalsvillans Likabehandlingsplan/Plan möt kra nkande behandling2015

Fö rskölan Eriksdalsvillans Likabehandlingsplan/Plan möt kra nkande behandling2015 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ROSENLUNDSFÖRSKOLOR SID 1 (8) OKTOBER 2013 Fö rskölan Eriksdalsvillans Likabehandlingsplan/Plan möt kra nkande behandling2015 VISION På vår förskola skall alla känna sig

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Sida 1 (10) 2015-03-12 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING Förskolan Skeppet En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolorna i Ragunda kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolorna i Ragunda kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolorna i Ragunda kommun Detta är en plan mot diskriminering och kränkande behandling, som vänder sig till alla barn och vuxna som vistas i förskolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyrklövern 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyrklövern 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (10) Rev 2018-03-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyrklövern 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Förskolan Östangård. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Förskolan Östangård. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) 2016-01-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

Ängets förskola Härnösands kommun. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängets förskola Härnösands kommun. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängets förskola Härnösands kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-18 Vision: I vår verksamhet är alla lika värda! Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: 2 Inledning 3 I lagrummet:

Läs mer

Älandsbro förskolas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älandsbro förskolas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Älandsbro förskolas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 20171127 1 Älandsbro förskola vision Alla barn, vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga och respekterade för den de

Läs mer

Likabehandlingsplan. Murbergets förskola. Norra verksamhetsområdet Skolförvaltningen Härnösands kommun 2014/2015

Likabehandlingsplan. Murbergets förskola. Norra verksamhetsområdet Skolförvaltningen Härnösands kommun 2014/2015 Likabehandlingsplan Murbergets förskola Norra verksamhetsområdet Skolförvaltningen Härnösands kommun 2014/2015 Vision: I vår verksamhet är alla lika värda! Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: 2

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Fjärilens förskolas plan mot kränkande behandling

Fjärilens förskolas plan mot kränkande behandling Fjärilens förskola Fjärilens förskolas plan mot kränkande behandling vt 2019 ht 2020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Vår Vision och genomförande sid 5 3. Arbete för att främja, förebygga och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE HANDLINGAR

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE HANDLINGAR SID 1 (12) 2012-10-29 2018-03-21 FÖRSKOLAN GÖKBOET 2018 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE HANDLINGAR Förskolan Gökboet Göksholmsbacken 45 SID 2 (12) Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Enhörningens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Enhörningens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (10) Rev 2018-03-02 Enhörningens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-10-10 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 FÖRSKOLAN PÄRLAN En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Förskolan Solrosen/Vitsippan

Förskolan Solrosen/Vitsippan Förskolan Solrosen/Vitsippan Likabehandlingsplan 2017-2018 Likabehandlingsplan för förskolan Vitsippan/Solrosen Likabehandlingsplanen utgår från: Skollagen 6 kap, Diskrimineringslagen 1 kap 1, 2 kap 5-7,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsår: 2017/2018. Hällefors och Grythyttans förskolor

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsår: 2017/2018. Hällefors och Grythyttans förskolor Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsår: 2017/2018 Hällefors och Grythyttans förskolor Innehållsförteckning GRUNDUPPGIFTER:...3 1. Undersöka...5 1.1 Kartläggningsmetoder...5

Läs mer

Förskolan Syrenens Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018/2019

Förskolan Syrenens Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018/2019 Förskolan Syrenens Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018/2019 Planen gäller från 2018-08-31 till 2019-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3. Definitioner 4. Delaktighet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) 2015-02-16 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran Förskolan Myran 1(5) Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran 2014-2015 2(5) Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjöstadsskolans Förskola 2014/2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjöstadsskolans Förskola 2014/2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen Sida 1 (10) 2014-09-29 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjöstadsskolans Förskola 2014/2015 INLEDNING Sjöstadsskolans

Läs mer

Aktiva åtgärder mot kränkande behandling

Aktiva åtgärder mot kränkande behandling 2017-08-17 Aktiva åtgärder mot kränkande behandling Inledning Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling. Planen ska förebygga och förhindra kränkningar.

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Bergmansgården Töreboda 14-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3. Definition 4. Delaktighet 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Detta är en information till dig som har ditt barn på Smultronets förskola. På vår förskola tillämpas skollagen och diskrimineringslagen, så att

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

Rödeby skolområde. för förskoleverksamheten påtallbackens förskola VÅGA VLJA VETA. Vi får alla att lyfta!

Rödeby skolområde. för förskoleverksamheten påtallbackens förskola VÅGA VLJA VETA. Vi får alla att lyfta! Rödeby skolområde Vi får alla att lyfta! för förskoleverksamheten påtallbackens förskola 2016-04-28 VÅGA VLJA VETA INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 1. INLEDNING sid 3 2. LAGAR OCH STYRDOKUMENT

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2018-06-20 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 INLEDNING Förskolan Sjötomten En grundläggande mänsklig rättighet är rätten

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Kvarnarps förskola

Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Kvarnarps förskola Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Kvarnarps förskola Läsåret 2018/2019 1 Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen ska se

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Björken. Vision. På förskolan Björken förekommer inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Förskolan Björken. Vision. På förskolan Björken förekommer inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Förskolan Björken 2017 Vision På förskolan Björken förekommer inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. På förskolan Björken är alla trygga samt möts och behandlas

Läs mer

Upprättad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bullerbyn

Upprättad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bullerbyn Upprättad 2017-11-23 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bullerbyn 2(5) Vision En förskola fri från diskriminering och kränkande behandling. Där Allas lika värde och våra olikheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Reimers specialförskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Reimers specialförskola Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-10-24 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Reimers specialförskola En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering Källby Gårds förskolor

Plan mot kränkande behandling och diskriminering Källby Gårds förskolor Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2017-2018 Källby Gårds förskolor 1 På Källby Gårdsförskolor ta vi aktivt avstånd från varje form av kränkande behandling diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Tanneförskolan 2017/2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Tanneförskolan 2017/2018 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Tanneförskolan 2017/2018 Gemensam vision för alla kommunens förskolor All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2018

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2018 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2017- Vt- 2018 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht- 2016- Vt 2017... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Elisefreds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Elisefreds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Elisefreds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Föräldrainformation Fastställd av: Förskolechef och personal Upprättad: 2010-06-04 Reviderad: 2014-10-23 Gäller till: 2015-06-10 Elisefreds

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Herrgårdens förskola

Herrgårdens förskola Herrgårdens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller för perioden 100901-110831 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Syrenen

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Syrenen Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Syrenen 2017-2018 Beredskapsplan för att främja alla barns rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Gammelgårdens förskola

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Gammelgårdens förskola Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Gammelgårdens förskola 2018 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Öst Dirigentens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Dirigentens förskola

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Öst Dirigentens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Dirigentens förskola BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Öst Dirigentens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Dirigentens förskola Reviderad 2017 1 Innehållsförteckning Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Avser läsåret 2015-2016 Söderängens förskola Årets plan gäller från 2015-11-01 till 2016-10-30 ska utvärderas senast 2016-08-30 Förskolan måste agera

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (7) Rev 2016-07-03 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 Förskolan Sol och Måne En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Förskolan Storseglet Sida 1 (11) Rev 2017-10-24 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Föräldrakooperativet Bullerbyn förskola 2018

Likabehandlingsplan Föräldrakooperativet Bullerbyn förskola 2018 Likabehandlingsplan Föräldrakooperativet Bullerbyn förskola 2018 Innehållsförteckning Värdegrund och vision... 3 Lagar som styr... 3 Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?... 3 Diskriminering...

Läs mer

Upprättad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stocksnäs

Upprättad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stocksnäs Upprättad 2017-10-25 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stocksnäs 2(6) Vision En förskola fri från diskriminering och kränkande behandling. Där Allas lika värde och våra olikheter

Läs mer

FÖRSKOLORNAS LIKABEHANDLINGSPLAN MED ÅRLIG PLAN

FÖRSKOLORNAS LIKABEHANDLINGSPLAN MED ÅRLIG PLAN Vi är och får vara olika alla är värdefulla Vi ska lyssna på varandra Vi ska ta hänsyn och visa respekt mot varandra ta ansvar Barns rätt och möjlighet att ta ansvar för sig själv och sin omgivning FÖRSKOLORNAS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Kompassen Utdrag ur LPfö-98 (reviderad 2010) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla

Läs mer