Landstingsstyrelsen 66-90

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen 66-90"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Gun Marie Stenström (m) Lisbeth Waagstein (m) Eva Johansson (c) Bo-Christer Windehem (fp) Marianne Kronbäck (kd) Inger Johansson (s) Maud Lanne (s) Agneta Karlsson (s) Kjell-Arne Andersson (s) Sasa Sacipovic (v) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare Ann-Christin Essunger (m) Annica Carlsson (m) Rolf Åsberg (m) Arne Andersson (c) Bengt Eliasson (fp) Elisabeth Pettersson (kd) Lena Angviken (mp) Kerstin Zander (s) Kristina Johansson (s) Hans-Jörgen Wahlhed (s) Ove Andersson (s) Tjänstemän Mona Boström Anette Henriksson Lena Kierkegaard Rune Lejon Ann Fröström Kerstin Bengtson landstingsdirektör ekonomidirektör hälso- och sjukvårdsdirektör personaldirektör informationschef kanslidirektör, sekreterare 1 (26)

2 66 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 67 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan med de ändringarna att ärendena Förlängning av visstidsförordnande för Kristina Wallentin och Förlängning av visstidsförordnande för Irene Takanen utgår samt med tillägg av ärendet Inskränkningar i patients rätt att använda elektronisk kommunikation samt rätt att granska och kvarhålla brev eller andra försändelser från patient. 68 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. av Landstingsförbundets styrelse: A 05:08 - Insyn och sekretess - i statliga företag, i internationellt samarbete (SOU 2004:75). B 100 nr 05/ (26)

3 A 05:09 - En lag om Sveriges indelning i län och landsting (SOU 2004:128). B 100 nr 05/0260 A 05:10 - Utveckling av god företagshälsovård - ny lagstiftning och andra åtgärder (SOU 2004:113). B 100 nr 05/0261 A 05:11 - Ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter (2004/05:URF2). B 100 nr 05/0263 A 05:23 - Sammanträdesplan för år B 100 nr 05/0313 A 05:24 - Konkurrensbrott - En lagstiftningsmodell (SOU 2004:131). B 100 nr 05/0314 A 05:25 - Överenskommelser mellan staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om en fortsatt satsning för utveckling av primärvården och äldrevården respektive psykiatrin. B 100 nr 05/ Etiska kommitténs arbete. 3. Ansökan om projektmedel - riskbruk alkohol. 4. Protokollsutdrag från Västra Götalandsregionen - Avsägelse av uppdrag som ledamot i Samverkansnämnden Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland, Kos Södra Regionvårdsnämnden - Representation i det nya DRG-rådet. B 100 nr 05/ Västra Sjukvårdsregionens protokoll Broschyr från Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Justitiedepartementet - Dekor eller deltagare? 8. Tackkort från Bo-Christer Windehem för uppvaktning på högtidsdagen. 9. Tackkort från Lars Olof Ljungberg för uppvaktning på högtidsdagen. 3 (26)

4 Landstingsfullmäktigeärenden 69 Delårsbokslut per 31 mars med årsprognos 2005 Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att lägga delårsbokslutet per den 31 mars 2005 till handlingarna. Delårsbokslut 1 för 2005 med årsprognos har tagits fram med hjälp av underlag som inhämtats från nämnderna. Resultatet per 31 mars 2005 för respektive nämnd och totalt samt prognos för helår med kommentarer framgår av efterföljande rapport. I den tillgänglighetsmätning som skedde under mars 2005 för allmänläkarvård i primärvården redovisas att tillgängligheten har förbättrats jämfört med föregående mätning 2004 och uppgår nu till 90 procent. Enligt landstingets mål ska tillgängligheten vara minst 90 procent. Inom länsvården har andelen patienter som har fått behandling inom tre månader generellt ökat jämfört med årsbokslutet, samtidigt som det finns en generell minskning av andelen patienter som fått ett första planerat läkarbesök inom tre månader. I jämförelse med 2004 motsvarande period ligger antal besök 2005 inom primärvården på något lägre nivå. Antalet telefonkontakter har minskat. Antal besök inom den privata primärvården ligger på motsvarande nivå som förra året. Sjukhusens produktion till hallänningarna var under de tre första månaderna högre än planerat. Besöken och antalet vårddagar inom psykiatrin ligger något över planerad volym, men under föregående års utfall. Antalet läkarbesök inom specialistvården i Kungsbacka ligger något under planerad nivå. Sjukfrånvaron har under årets tre första månader ökat. För första kvartalet 2004 hade 69,5 procent av personalen ingen sjukfrånvaro alls. Motsvarande siffra för 2005 är 68,3 procent. 4 (26)

5 Årets resultat uppgår efter tre månader till 33,4 mnkr och helårsprognosen pekar på ett överskott på 75 mnkr, varav nämndernas helårsresultat beräknas till ett positivt resultat på 7,7 mnkr och 67,3 mnkr för finansieringsposter. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgick till 97,3 procent och prognostiseras till 98,5 procent för Jämfört med 2004 års siffra, 100,2 procent, är det en förbättring mot landstingets mål där nettokostnadsandelen långsiktigt bör vara högst 98 procent. Landstingsstyrelsen konstaterar att nämnderna och verksamheterna gör ett mycket gott arbete för att nå en ekonomi i balans vid ingången av Åtgärderna för att hålla nere nettokostnadsutvecklingen ger synliga resultat i delårsbokslutet. För en fortsatt utveckling mot en ekonomi i balans krävs att nämnderna fullföljer detta goda arbete. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050049, ) Delårsbokslut med årsprognos - Bilaga 70 Åtgärder för ekonomi i balans Lk/ Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna nämndernas redovisningar. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del att mot bakgrund av beskrivna verksamhetsförändringar följa upp eventuella konsekvenser för länssjukvårdsnämndens vårdgrannar. I Mål & Budget 2005 och ekonomisk plan för beslutade landstingsfullmäktige att de nämnder som vid årsskiftet 2004/2005 är i obalans ska efter samråd med landstingsstyrelsen upprätta en åtgärdsplan som visar hur nämnden når ekonomisk balans senast vid ingången av Åtgärdsplanerna med konsekvensbeskrivningar ska kontinuerligt redovisas för landstingsfullmäktige. 5 (26)

6 Länssjukvårdsnämnden, Primärvårdsnämnden Halmstad och Primärvårdsnämnden Laholm hade vid årsskiftet en ekonomi i obalans. Nämnden har, enligt beslut i landstingsfullmäktige, inkommit med åtgärdsplaner. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Lk/030135, ) Skrivelse från länssjukvårdsnämnden (Lk/030135, ) Skrivelse från Primärvården Halmstad ( /03, ) Skrivelse från Primärvården Laholm ( /04, ) 71 Försäljning av fastigheten Kv Bolmen 1 samt del av Getakärr 6:16, Varbergs kommun Lk/ Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att till Varbergs kommun försälja fastigheterna Kv Bolmen 1 samt del av Getakärr 6:16 belägna inom Varbergs kommun mot en överenskommen köpeskilling av 14 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som framgår av upprättat köpeavtal. Lokalerna inom fastigheten Kv Bolmen 1 disponeras idag genom hyreskontrakt helt av Varbergs kommun och Hallands Länsmuseer. Detta innebär således att Landstinget Halland icke till någon del driver egen verksamhet inom fastigheten. Mot denna bakgrund har diskussioner förts med Varbergs kommun om ett övertagande av fastigheten. Härvid har kommunen uttryckt ett intresse av att förvärva fastigheten Kv Bolmen 1 förutsatt att angränsande del av fastigheten Getakärr 6:16, enligt bifogade karta, också omfattas av köpet. På detta markområde finns två byggnader som disponeras helt av landstinget, dels Gula villan som idag används som fackliga expeditioner och dels Landstingshälsan. Omfattningen av det markområde som försäljningen avser uppgår till ca m 2 medan befintliga byggnaders bruttoarea uppgår till ca m 2. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Lk/040159, ) Karta över föreslagen ny tomtgräns 6 (26)

7 72 Stiftelsen Äskhults Gamla By Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att Landstinget Halland inte har något att erinra mot föreslagna stadgeändringar. Kungsbacka kommun har i skrivelse till Landstinget Halland redovisat förslag till nya stadgar för Stiftelsen Äskhults Gamla By (nedan Stiftelsen). Kungsbacka Kommunfullmäktige beslutade , 52, att ställa sig bakom Vision Äskhult (nedan visionen) och att tillstyrka förslaget att Västkuststiftelsen skall ha ansvar för mark och bebyggelse omfattande Äskhults Gamla By samt att Kulturnämnden skall vara huvudman för bl a den publika verksamheten. Av visionen framgick också att huvudmannaskapet för Stiftelsen skulle ses över. Vid genomgång av ärendet framkom att de stadgar som antogs vid bildandet av Stiftelsen år 1963 alltjämt gällde. De revideringar som skett av stadgarna sedan dess hade såvitt kunnat konstateras inte varit föremål för beslut i korrekt ordning. Detta innebar bl a att sittande styrelse inte var i behörig ordning utsedd, inte heller var det möjligt att utse ny styrelse. Till följd härav förordnade Länsstyrelsen i Halland i beslut , den sittande styrelsen. Länsstyrelsen ålade samtidigt Stiftelsen att snarast möjligt hos Kammarkollegiet ansöka om permutation beträffande föreskrifterna av vem en styrelseledamot skall utses samt till följd härav utse nya styrelseledamöter. Stiftelsen rår över Äskhults Gamla By endast genom arrendeavtal med Västkuststiftelsen som äger egendomen. Arrendeavtalet går ut år Till följd av att kommunen antog vision Äskhult är det idag Västkuststiftelsen som i praktiken sköter mark och bebyggelse i Äskhults Gamla By. Den publika verksamheten handhas av Kulturnämnden. Stiftelsens gällande ändamålsföreskrifter omöjliggör idag någon ändring av situationen. Med hänsyn till de komplikationer detta föranleder har Stiftelsens styrelse valt att söka permutation även avseende stiftelsens nu gällande ändamålsföreskrifter. För det fall Kammarkollegiet godkänner ansökan om permutation kommer stiftelsens ändamål vara att stödja verksamheten i byn. 7 (26)

8 Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050052, ) Skrivelse från Kungsbacka kommun (Kos050052, ) Stadgar Stiftelsen Äskhults Gamla By ( ) - Bilaga 1 Grund för och kommentarer till ändring av Stiftelsen Äskhults Gamla By stadgar ( ) - Bilaga 2 73 Ändring i Arvodesreglemente för förtroendevalda Lk/ Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna att arvodesreglementet ändras i enlighet med bilaga A. Arvodeskommittén beslöt vid sammanträde den 19 januari 2005 att ändra i arvodesreglementet för ordförande och vice ordförande i Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka samt i Psykiatrinämnden. Ändringarna föreslogs gälla fr o m 1 januari Efter Arvodeskommitténs sammanträde diskuterades förslaget med landstingsstyrelsens presidium. Under diskussionen framkom ytterligare synpunkter. Arvodeskommittén tog åter upp ärendet vid sammanträde den 2 mars 2005 för fortsatt diskussion. Med upphävande av kommitténs beslut från januari 2005 beslöt arvodeskommittén att föreslå att arvodesreglementet ändras för ordförande och vice ordförande i Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka samt i Psykiatrinämnden i enlighet med Bilaga A. Ändringen föreslås gälla fr o m den 1 juli Skrivelse från landstingsstyrelsen (Lk/020224, ) Arvodesreglemente för förtroendevalda - Bilaga 8 (26)

9 Landstingsstyrelseärenden 74 Landstingsstyrelsens delårsbokslut 31 mars med årsprognos 2005 Kos delårsbokslut 31 mars och årsprognos 2005 noteras. Landstingsstyrelsens resultaträkning efter tre månader uppvisar ett positivt resultat om 2,3 mnkr och årsprognosen pekar på ett positivt resultat om 12,2 mnkr, varav 10 mnkr i resultat redovisas för den landstingsgemensamma verksamheten och 3,2 mnkr för styrelsens egentliga verksamhet. I årsprognosen ingår också Konsult & stöd med ett beräknat underskott på 1 mnkr, varav Landstingshälsan minus 1,4 mnkr och Landstingsupphandling plus 0,4 mnkr. Landstingsstyrelsen har för att kunna finansiera kompletteringsbudgeten ianspråktagit 8,3 mnkr av styrelsens fonderade eget kapital. Fokus i verksamheten under året är att fortsätta att arbeta med åtgärder för ekonomi i balans samtidigt som utvecklingsinsatser genomförs. Arbete pågår med att kartlägga hallänningarnas behov av hälso- och sjukvård, som ska ligga till grund för prioriteringar och fördelning av resurser. Landstinget Halland har bildat en lokal projektgrupp som tagit fram ett handlingsprogram med åtgärder för att möta den utökade vårdgarantin. Styrelsens dialog med medarbetare, brukare och hallänningar i ett projekt som benämns Utvecklingskraft fortsätter under Syftet med projektet är att ge underlag för beslut om Hallands framtida hälso- och sjukvård. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050049, ) Skrivelse från Konsult och stöd (Kos050049, ) - Bilaga 9 (26)

10 75 Revisorernas granskning av årsredovisning 2004 för Landstinget Halland Kos yttra sig i enlighet med vad som anförts i ekonomiavdelningens kommentarer. Revisorerna för Landstinget Halland har överlämnat rapport över granskning av årsredovisning 2004 för Landstinget Halland till landstingsstyrelsen för yttrande och övriga nämnder och styrelser för kännedom. Rapporten kommenterar följande huvudområden: förvaltningsberättelse, redovisning, verksamhetsberättelser, finansförvaltning, miljöredovisning samt sammanställd redovisning. Revisorernas synpunkter och iakttagelser kommenteras från ekonomiavdelningens sida under respektive områden. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050072, ) 76 Årsredovisning av donationsmedel Kos avge årsredovisning för 2004 för nedanstående stiftelser. utse huvudattestanter enligt nedan. 10 (26)

11 Enligt stiftelselagen som infördes 1 januari 1996 är landstingets donationsfonder bokföringsskyldiga om fonden har tillgångar som överstiger tio basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde finns tre donationsfonder som överstiger tio basbelopp. Huvudattestanter Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond Stiftelsen Plönningegymnasiets samfond Annica Tallmer/Inga Nilsson Annica Tallmer/Inga Nilsson Christer Larsson/Anette Tordsson En stiftelse som inte är bokföringsskyldig (belopp understigande tio basbelopp) skall enligt stiftelselagen föra räkenskaper över inbetalningar och utbetalningar. Räkenskaperna skall avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår. Av denna sammanställning skall fondens finansiella ställning framgå samt tillgångarnas värde. Genom beslut skedde under 2002 en permutation som innebar att Plönningegymnasiets alla mindre fonder samlades i en samfond. Samfonden fick då ett totalbelopp över tio basbelopp. Samfonden förvaltas av Landstinget Halland enligt Kammarkollegiets beslut. Inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde finns sju donationsfonder som understiger tio basbelopp. Här har även skett en permutation av Munkagårdsgymnasiets, Katrinebergs folkhögskolas samt Löftadalens folkhögskolas mindre fonder till en samfond för respektive skola. Fonderna skall förvaltas av Landstinget Halland. Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond Stiftelsen Albert och Alma Johanssons fond Stiftelsen J S Almers fond Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond Annica Tallmer/Inga Nilsson Yvonne Emanuelsson/Lena Kierkegaard Mats Bertheden/Ylva Johansson Christer Larsson/Solweig Löfsved Gösta Hassel/Inger Christensson Jonny Rydgren/Jan Karlsson Stiftelsernas medel är placerade i en räntefond. Firmatecknare för landstingets stiftelser är Inga Nilsson/Mats Dahlgren och Jenny Persson. Enligt stiftelselagen så särredovisas numera landstingets donationsfonder. angående huvudattestanter skall därmed särskilt beslutas för donationsfonderna. 11 (26)

12 Skrivelse från landstingsledningen (Kos050070, ) Förvaltningsberättelser för Bilaga 77 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Landstinget Halland Kos rapporten En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Landstinget Halland ska utgöra underlag vid beslut om inriktningen av hälso- och sjukvården och som stöd till verksamheterna i utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet. Ett av landstingets fem övergripande mål är God hälsa. Utifrån detta har rapporten En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Landstinget Halland tagits fram. Rapporten är ett inriktningsdokument med förslag på hur hälsooch sjukvården ska utveckla sitt hälsofrämjande arbete nu och framöver. Hälso- och sjukvårdens roll är, förutom att ge behandling och rehabilitering, att genom olika insatser stödja människor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa. Det finns mycket goda belägg för att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom hälso- och sjukvården ger goda effekter och är kostnadseffektivt. I rapporten föreslås bl a att den hälsofrämjande inriktningen ska tydliggöras och vara en integrerad del i ledning, styrning och uppföljning av hälso- och sjukvården. Detta förutsätter åtgärder som stimulerar till ett mer hälsoinriktat arbetssätt. Pågående verksamheter med rökslutarstöd och fysisk aktivitet på recept behöver i första hand kompletteras med utveckling av metoder för att motverka övervikt/fetma och riskbruk av alkohol. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050082, ) Rapport En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Landstinget Halland ( ) 12 (26)

13 78 Socialstyrelsens riktlinjer för strokesjukvård 2005 Kos avge yttrande enligt förslag. Socialstyrelsen har skickat ut förslag till riktlinjer för strokesjukvård för eventuella synpunkter senast den 30 juni Syftet med Socialstyrelsens riktlinjer är att de ska ge nationellt kunskapsstöd i arbetet med hälso- och sjukvårdsprogram och prioriteringar. Arbetet inriktas mot de stora sjukdomsgrupperna och omfattar hela vårdkedjan. Målet är att bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt, fördelas efter behov och styrs av öppna och tydliga prioriteringsbeslut. Riktlinjerna avser att vara ett stöd både i det medicinska arbetet och i huvudmännens arbete med planering och prioritering. Riktlinjerna för strokesjukvård innehåller rekommendationer om åtgärder vid olika sjukdomstillstånd som har rangordnats efter angelägenhetsgrad, om åtgärder som inte bör ges någon prioritet och om åtgärder som av olika anledningar inte bör utföras i klinisk rutinsjukvård eller utföras alls. Riktlinjerna innehåller även 26 kvalitetsindikatorer. Bedömningar har också gjorts av de ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som riktlinjernas förslag kan tänkas medföra. Sjukhuset i Varberg har avgett ett samordnat yttrande för länssjukvården och primärvården i Varberg för primärvården. Enligt landstingsstyrelsen är de föreslagna riktlinjerna väl genomarbetade och baserade på ett både brett och djupt faktaunderlag. De ekonomiska konsekvenserna för landstinget vid genomförandet av riktlinjerna kan för närvarande inte anges. Mer omfattande konsekvensbeskrivningar behövs. Landstingsstyrelsen anger också i sitt svar att ett hälso- och sjukvårdsprogram inom strokeområdet planeras påbörjas våren Programmet kommer att utgå från Socialstyrelsens riktlinjer för strokesjukvård och utgöra grunden för ett förbättringsarbete inom området. 13 (26)

14 Skrivelse från landstingsledningen (Kos050068, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Skrivelse från Sjukhuset i Varberg ( ) Skrivelse från Primärvården Varberg (C108/05, ) 79 Palliativ vård landstingets insatser för en värdig vård i livets slut - förstudie Lk/ Landstingsstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets reviderade förslag. yttra sig enligt förslag. Yrkande Marianne Kronbäck (kd) yrkade att i skrivelsen till Revisorerna i Landstinget Halland, stryka meningen på sidan 2, 4:e stycket: Styrelsen delar rapportens bedömning att de som behöver palliativ vård får sådan vård. Under överläggningen framfördes förslag om att ändra texten i skrivelsen till Revisorerna i Landstinget Halland, sidan 2, 4:e stycket till: Styrelsens bedömning är att de som behöver palliativ vård får sådan vård. Skrivelsen till Revisorerna, med denna ändring, utgör arbetsutskottets reviderade förslag. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets reviderade förslag och Marianne Kronbäcks (kd) yrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets reviderade förslag bifallits. Reservation Marianne Kronbäck (kd) reserverade sig till förmån för eget yrkande. Revisorerna i Landstinget Halland har uppdragit åt Komrev att genomföra en förstudie av den palliativa vården i Landstinget Halland. 14 (26)

15 Syftet med rapporten har varit att få svar på frågan om den palliativa vården är ändamålsenlig och om den kommer alla invånare till del på lika villkor med utgångspunkt från patientens eget val. I rapporten konstateras bl a att det saknas en samlad övergripande styrning av den palliativa vården. Det saknas mål, strategier och policy för den palliativa vården. Det saknas även ett samlat vårdprogram som omfattar hela vårdkedjan. Landstingsstyrelsen delar rapportens bedömning att de som behöver palliativ vård får sådan vård. Styrelsen anför vidare att landstingets mål inte anger mål för konkreta verksamheter utan är av mer övergripande karaktär. Landstingsstyrelsen anger också att det under våren 2005 planeras ett nytt hälso- och sjukvårdsprogram inom området palliativ vård och att programmet kommer att bli en bra grund för fortsatt utveckling inom området. Skrivelse från landstingsledningen (Lk/040062, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Protokoll från sammanträde med Komrev ( ) Revisionsrapport - Palliativ vård - landstingets insatser för en värdig vård i livets slut, förstudie (november 2004) 80 Uppföljning av remissfrihet för sjukgymnastisk behandling Kos konstatera att uppföljningen i huvudsak visar att remissfriheten för sjukgymnastisk behandling haft positiva effekter samt beslutar att återföra resultatet till driftnämnderna. Landstingsstyrelsen beslöt i december 2000 att fr o m 1 mars 2001 avskaffa remisskravet för behandling hos offentlig och privat sjukgymnast samt att en uppföljning sker av de ändrade reglerna om ett år från ikraftträdandet. En sådan uppföljning har dock ej skett. 15 (26)

16 I en motion till landstinget i mars 2004 föreslog Stefan Bengtsson (c) m fl att beslutet om remissfrihet för sjukgymnaster utvärderas och eventuellt begränsas för att säkerställa att en samverkan sker med andra yrkesgrupper inom primärvården. I motionssvaret angav landstingsfullmäktige i mars 2005 att det inte fanns skäl att förändra nuvarande remissfrihet till sjukgymnastisk behandling. Fullmäktige beslöt dock att göra en fördjupad uppföljning av det slopade remisskravet. Landstingets kansli har skickat ut en enkät till slumpvis utvalda sjukgymnaster och primärvårdsläkare. Även förvaltningscheferna inom primärvård och närsjukvård har tillfrågats. Någon patientenkät har inte skickats ut eftersom remissfriheten har varit i bruk så länge att flertalet patienter inte bedöms ha något att jämföra med. Sammanfattningsvis framgår av uppföljningen att det slopade remisskravet har haft positiva effekter på vården samt att såväl sjukgymnaster, läkare som förvaltningschefer generellt har en positiv inställning till remissfriheten. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050069, ) 81 God sed för styrning av kommun och landstingsägda bolag Kos avge yttrande till Sveriges Kommuner och Landsting enligt upprättat förslag. Sveriges Kommuner och Landsting har inlett ett arbete med projektnamnet God sed för styrning av kommun- och landstingsägda bolag. Ett utkast är nu framarbetat och förbunden önskar nu kommuners och landstings synpunkter på detta. 16 (26)

17 Landstinget Halland har erbjudits att lämna synpunkter på rubricerat utkast. Det är primärt tre frågor som önskas synpunkter på. Behövs en god sed för styrning av kommun- och landstingsägda bolag? Vad är i så fall viktigt att ta upp i seden? Vilken roll ska Sveriges Kommuner och Landsting ha i förvaltningen av seden? Synpunkterna ska lämnas skriftligen till förbunden senast den 30 juni I det följande lämnas dels en sammanfattande redovisning av utkastet till God sed för styrning av kommun- och landstingsägda bolag med vissa kommentarer, dels ett förslag till svar från Landstinget Halland. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050058, ) Sammanfattning av utkast - Bilaga Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050058, ) Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting ( ) Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting ( ) Utkast God sed för styrning av kommun och landstingsägda bolag ( ) 82 Förslag till förändringar i det kommunalekonomiska utjämningssystemet Kos lämna remissvar till Finansdepartementet enligt bilaga. Det nuvarande systemet för kommunalekonomisk utjämning för kommuner och landsting infördes den 1 januari I den promemoria som Finansdepartementet skickat ut på remiss till bland annat Landstinget Halland föreslås två förändringar som berör landstingen. 17 (26)

18 Den första förändringen innebär en inskränkning av möjligheten att åberopa fel i underlaget för Skatteverkets slutliga beslut om bidrag och avgifter i utjämningssystemet. Eftersom Skatteverket först meddelar ett preliminärt beslut som fritt går att överklaga torde förändringen inte medföra någon olägenhet. Den andra förändringen innebär att en delmodell för eftersläpande intäkter på grund av snabb befolkningstillväxt införs i kostnadsutjämningen för landsting. Motivet för att införa förslaget är att en kraftigt växande befolkning åsamkar landstingen kostnader direkt och att det är rimligt att ge kompensation för den eftersläpning av intäkterna som förekommer i utjämningssystemet. Denna delmodell skulle varit med i den nya modellen fr o m 2005, men av misstag kom den här förändringen inte med i lagtexten. Ett införande av föreslagen delmodell för snabb befolkningsökning är i dagsläget mest av principiell natur. Vid en tillämpning av de kriterier som gäller för kommuner skulle inget landsting blivit berättigat till bidrag Skrivelse från landstingsledningen (Kos050076, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050076, ) Skrivelse från Regeringskansliet (Kos , ) 83 Effektivisering av IT-verksamheten Kos IT-policyn ska efterlevas, vilket bland annat innebär att IT-drift ska skötas av utomstående entreprenör i det fall det är mer effektivt än att driva den i egen regi. all IT-verksamhet som ska drivas i egen regi ska samordnas organisatoriskt inom Konsult & stöd från den 1 januari ställa krav på minst 10 % effektivisering av de totala kostnaderna inom IT-verksamheten, i jämförelse mellan år 2004 och (26)

19 Landstingsstyrelsen beslutade i augusti 2003 att vidta åtgärder för att uppnå balans i ekonomin. En av åtgärderna var att minska overheadkostnaderna (där IT-verksamheten ingår) med 10 % och den allmänna uppfattningen var att det finns betydande effektivisering att göra inom området. Som en del i detta arbete har en särskild IT-översyn genomförts. Konsultföretaget Adwise har i två rapporter redovisat vilka åtgärder som bedöms nödvändiga för att åstadkomma en effektiv utveckling och användning av IT i vården. Vården har under de senaste tio åren upplevt en närmast explosionsartad teknikutveckling. I Landstinget Halland har det, som på många andra håll, resulterat i en mångfald olika tekniska lösningar. Val av plattformar och leverantörer skiljer sig åt mellan olika förvaltningar. Det kostar mycket pengar och skapar problem när de olika systemen ska fungera tillsammans. Den valda modellen har fungerat bra i ett uppbyggnadsskede men nu måste det till en förändring. De av utredarna föreslagna förändringarna är väl förankrade och bedöms kunna ge betydande effektivisering. Den långsiktiga visionen är att patienten bär sin egen information. Vägen dit är att utbyta patientbunden vårdinformation mellan olika vårdgivare. Motivet är dels att patienten kan få bättre kvalitet och säkrare vård, dels att det underlättar arbetet för vårdpersonalen. Utredningen har visat att Landstinget Halland i många delar har en väl fungerande IT-verksamhet. Den politiskt beslutade IT-policyn är bra, men har inte följts i alla sina delar. Utredningen har också påvisat brister i ledningen av ITverksamheten, otydlig beslutsordning, bristande samordning och en sårbarhet i IT-servicen för de mindre förvaltningarna. Bedömningen är att det går att åstadkomma en betydande effektivisering i ITverksamheten. Med stöd av den gjorda utredningen pågår ett arbete i förvaltningen för att förbättra IT-strategin samt ledningsstrukturen och beslutsordningen för IT-området. i dessa delar tas av landstingsdirektören. Därutöver föreslås att landstingsstyrelsen beslutar om att den IT-verksamhet som ska drivas i egen regi, organisatoriskt ska vara placerad i Konsult & stöd. Motivet är att denna åtgärd är en av framgångsfaktorerna om vi ska kunna åstadkomma ett väl fungerande vårdinformationssystem i hela verksamheten. Det ger i sin tur förutsättningar för såväl en effektiv vårdverksamhet som kostnadsbesparingar. Skrivelse från landstingsledningen (Kos050086, ) Konsekvensanalys av föreslagna organisationsförändringar inom IS/ITverksamheten i Landstinget Halland ( ) 19 (26)

20 84 Åtgärder mot e-postmeddelanden innehållande skräppost (så kallad spam) Kos det för hela Landstinget Hallands verksamhetsområde senast den 31 augusti 2005 införs ett system där mottagna e-postmeddelanden som markerats med SPAM sorteras bort direkt och läggs i en central karantän varefter meddelandena efter en månad automatiskt gallras. Problemen med spam/skräppost blir allt större. Ungefär 70 procent av all e-post hör idag till denna kategori, och den i särklass största andelen skickas via falskskyltade servrar eller infekterade hemdatorer. Landstinget Halland är fortfarande jämförelsevis ganska lindrigt drabbat när det gäller spam. Cirka 15 procent av landstingets mottagna e-postmeddelanden kan idag anses som spam och detta innebär cirka meddelanden per vecka. Det är tillräckligt många meddelanden för att spam ska utgöra en belastning för verksamheten inom landstinget. I syfte att underlätta myndigheternas spamhantering har Statskontoret i samarbete med jurister och tekniker från ett tiotal myndigheter utarbetat en vägledning avseende de åtgärder som är tänkbara ur ett rättsligt perspektiv. Vägledningen syftar till att ge en grund för de bedömningar som varje myndighet har att göra utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Landstinget Halland har i dagsläget ett system som skannar alla mottagna e-postmeddelanden i syfte att hitta och filtrera skräppost. De aktuella e-postmeddelandena markeras sedan med SPAM eller TROLIGEN SPAM beroende på hur stor sannolikheten är att ett mottaget meddelande innehåller spam. Det är sedan upp till den person som tagit emot meddelandet att via sorteringsregler i Microsoft Outlook kassera meddelandet. I syfte att effektivisera landstingets spamhantering ytterligare föreslås landstingsstyrelsen besluta att det inom hela Landstinget Halland, med hjälp av ITtekniska lösningar, senast den 31 augusti 2005 införs ett system där mottagna 20 (26)

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

Landstingsstyrelsen 129-139

Landstingsstyrelsen 129-139 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-20 Landstingsstyrelsen 129-139 Tid: Måndagen den 20 november 2006, kl 10:00-10:20 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. /$1'67,1*(7+$//$1' 3(5621$/1b01'(1 7LG 2002-11-14, kl. 10.00-12.20 35272.2// 119-130 3ODWV: Sammanträdesrum Neden, Varbergs kommun (Norrgatan 25, halv trappa upp, 2:a dörren till vänster) /HGDP WHU Göran

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsen 17-37

Landstingsstyrelsen 17-37 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-02-05 Landstingsstyrelsen 17-37 Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00-12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Landstingsstyrelsen 108-128

Landstingsstyrelsen 108-128 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-23 Landstingsstyrelsen 108-128 Tid: Måndagen den 23 oktober 2006, kl 10:00-11:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 117-141

Landstingsstyrelsen 117-141 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen 117-141 Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00-12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-09-19 92-105 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-09-19 kl. 14.00-14.30 kl. 14.30 17.00 Besök hos personalstipendiaten Barnavårdscentralen, Vårdcentralen Gruebäck, Falkenberg Personalnämndens

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2007-02-05 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen 1 Justering utse

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Regionstyrelsen 28-41

Regionstyrelsen 28-41 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M) Jimmy Henriksson (FP) Malin

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 september 2015, kl 09:30 ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2002 185-204 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.05 Justerat den 5 oktober 2002. Ralph Lédel Elwe Nilsson Ingela Nylund Watz Närvarande Ordföranden Lédel, Ralph (m) 1:e vice ordföranden

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 7-8 november 2005 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 7-8 november 2005 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 7-8 november 2005 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde i kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset Halmstad, den 7-8 november

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer