Landstingsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen 91-116"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Gun Marie Stenström (m) Lisbeth Waagstein (m) Eva Johansson (c) Bo-Christer Windehem (fp) Marianne Kronbäck (kd) Inger Johansson (s) Maud Lanne (s) Agneta Karlsson (s) Kjell-Arne Andersson (s) Sasa Sacipovic (v) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare Ann-Christin Essunger (m) Annica Carlsson (m) Arne Andersson (c) Bengt Eliasson (fp) Elisabeth Pettersson (kd) Lena Angviken (mp) Lars Fritzon (s) Ove Andersson (s) Jenny Emnér (s) Närvarorätt Inge Pettersson (c) Tjänstemän Mona Boström Lena Kierkegaard Rune Lejon Ann Fröström Kerstin Bengtson landstingsfullmäktiges ordförande landstingsdirektör hälso- och sjukvårdsdirektör personaldirektör informationschef kanslidirektör, sekreterare 1 (20)

2 91 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 92 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan. 93 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Västra Sjukvårdsregionen - Verksamhetsberättelse för Onkologiskt centrum B100 nr 05/ Protokoll från Södra Regionvårdsnämnden Södra Regionvårdsnämnden - Verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse 2004 Kos SydSam - Comments from South Sweden on the proposal concerning the seventh framework programme for research. B100 nr 05/ Stiftelsen HallandsTurist - årsredovisning verksamhetsåret Hallandstrafiken - årsredovisning (20)

3 7. Revisionsrapport Förstudie prioriteringar - vård av kroniska sjukdomar. Kos Revisionsrapport Granskning av projektredovisning - styrning och uppföljning. Kos Revisionsrapport Projektering/upphandling av entré- och mottagningsbyggnad, Länssjukhuset Halmstad. Kos Projekt vertikala prioriteringar - lägesrapport 2. Kos hos datainspektionen. Ln Ansökan om bidrag från landstinget. Kos Förordnande av ledamöter i Sveriges miljöteknikråd - SWENTEC. Kos Tackkort från Kerstin Zander för uppvaktning på högtidsdagen. 15. Tackkort från Jan Gustavsson för uppvaktning i samband med hans avgång som Kommunstyrelsens ordförande, Laholm. Landstingsfullmäktigeärenden 94 Åtgärder för ekonomi i balans Lk/ Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att notera nämndernas redovisningar till protokollet. I Mål & Budget 2005 och ekonomisk plan för beslutade landstingsfullmäktige att de nämnder som vid årsskiftet 2004/2005 är i obalans ska efter samråd med landstingsstyrelsen upprätta en åtgärdsplan som visar hur nämnden når ekonomisk balans senast vid ingången av (20)

4 Åtgärdsplanerna med konsekvensbeskrivningar ska kontinuerligt redovisas för landstingsfullmäktige. Länssjukvårdsnämnden, Primärvårdsnämnden Halmstad och Primärvårdsnämnden Laholm hade vid årsskiftet en ekonomi i obalans. Länssjukvårdsnämnden och Primärvårdsnämnden Halmstad har inkommit med åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar samt uppföljning av tidigare beslutade åtgärdsplaner i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut. Primärvårdsnämnden Laholm har vid tidigare uppföljningar under året visat att nämnden kommer att vara i ekonomisk balans vid årsskiftet. Nästa uppföljning av nämndens åtgärdsplaner sker i samband med delårsbokslut 2, Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Skrivelse från länssjukvårdsnämnden ( ) Skrivelse från Primärvårdsnämnden Halmstad (Lk030135, ) 95 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2004 Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisorerna för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond har överlämnat revisionsberättelse för Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050103, ) Årsredovisning för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för år 2004 Skrivelse från revisionen ( ) 4 (20)

5 96 Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden år 2006 Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att under år 2006 tillkännage tid och plats för landstingsfullmäktiges sammanträden i Laholms Tidning, Värnamo Nyheter, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Norra Halland, Kungsbacka Tidning och Göteborgs- Posten. Enligt 5 kap 10 kommunallagen skall landstingsfullmäktige besluta i vilken eller vilka tidningar tillkännagivanden om dess sammanträden skall införas. 97 Landstingsfullmäktige - sammanträdesprogram för år 2006 Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att för år 2006 fastställa följande sammanträdesprogram: måndag måndag måndag måndag - tisdag måndag 3 april 12 juni 25 september november 11 december 5 (20)

6 Landstingsstyrelseärenden 98 Ekonomi i balans - effekter för övriga verksamheter i landstinget (primär-/närsjukvården, habiliteringen, psykiatrin) när sjukhusen minskar/förändrar sin verksamhet Lk/ lägga redovisningen till handlingarna. Landstingsstyrelsen godkände i augusti 2003 förslag till åtgärder för en ekonomi i balans. I budget- och plansammanhang därefter har understrukits att landstingets verksamhet måste effektiviseras genom utveckling av dels befintliga verksamheter dels av nya arbetssätt. För att landstinget ska få en ekonomi i balans krävs att samtliga nämnder tar detta ansvar för egen del men en nämnds åtgärder kan också få konsekvenser för andra nämnder. Landstingsstyrelsen beslutade dels i oktober 2004 dels i maj 2005 att en uppföljning skall göras av eventuella konsekvenser för länssjukvårdsnämndens vårdgrannar, utifrån beslutade åtgärder/verksamhetsförändringar för ekonomi i balans. Vid länets akutsjukhus har under det senaste året genomförts förhållandevis stora verksamhetsförändringar i syfte att nå just ekonomisk balans. Förändringarna är också ett naturligt led i utvecklingen av hälso- och sjukvården mot mera öppna vårdformer. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030135, ) 6 (20)

7 99 Strukturutredning - somatisk specialistsjukvård Del 1 kartläggning Kos uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om den fortsatta handläggningen av strukturutredningen i syfte att genomföra utredningens Del 2 (analys) och Del 3 (förslag till framtida lösningar). Enligt landstingets Mål och Budget 2005 ska en översyn göras av hälso- och sjukvårdsstrukturen i länet. Utgångspunkt för översynen är bl a att det ska finnas två akutsjukhus i länet. Översynen kommer att utgöra ett viktigt underlag för fullmäktiges beslut kring Mål och Budget. Syftet med strukturöversynen är att få fram ett bra underlag för planeringen av den framtida utvecklingen av den somatiska specialistsjukvården. Konsultföretaget Helseplan har på uppdrag av landstinget lett arbetet i en första kartläggningsfas. Detta arbete har nu slutförts i nära samverkan med kliniker och driftsenheter. Den första fasen ingår i ett arbetsupplägg som omfattar tre faser; Del 1 - kartläggning, Del 2 - analys och Del 3 - förslag till framtida lösningar. Arbetet i Del 1 omfattar en beskrivning av befolkningens konsumtion av somatisk specialistsjukvård samt en beskrivning av de enskilda produktionsenheternas aktiviteter, resurser m m. Arbetet har omfattat sjukhusen i Halmstad och Varberg samt närsjukvården i Kungsbacka. I vårdkonsumtionsdelen ingår också privata vårdgivare och vårdgivare i andra län. Arbetsutskottet förslås få i uppdrag att fatta beslut om den fortsatta handläggningen av strukturutredningen i syfte att genomföra utredningens Del 2 (analys) och Del 3 (förslag till framtida lösningar). I egenskap av hälso- och sjukvårdsnämnd är det landstingsstyrelsen som leder och ansvarar för detta arbete. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050124, ) 7 (20)

8 100 Hälso- och sjukvårdsprogram - Ortopedi - nedre extremiteterna Lk/ godkänna att hälso- och sjukvårdsprogrammet ortopedi - nedre extremiteterna successivt implementeras i verksamheten. verksamhetsförändringar enligt programmet som kräver politiska beslut behandlas i sedvanlig ordning. Arbetet med att ta fram hälso- och sjukvårdsprogram för olika medicinska områden påbörjades i Halland år 2003, utifrån beslut i landstingsstyrelsen. Det andra Hälso- och sjukvårdsprogrammet som är klart är inriktat mot problemområdet ortopedi - nedre extremiteterna. I programmet beskrivs problembilden inom området, vårdutbud i Landstinget Halland och medaktörer. Vidare strategier för utveckling samt konsekvenser för organisation och implementering. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030019, ) Hälso- och sjukvårdsprogram Ortopedi - nedre extremiteterna artros, artrit och skador 101 Hälso- och sjukvårdsprogram - Hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt Lk/ godkänna att hälso- och sjukvårdsprogrammet Hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt successivt implementeras i verksamheten. verksamhetsförändringar enligt programmet som kräver politiska beslut behandlas i sedvanlig ordning. 8 (20)

9 Utifrån beslut i landstingsstyrelsen påbörjades arbetet med att ta fram hälsooch sjukvårdprogram för olika medicinska områden i Halland år Det tredje Hälso- och sjukvårdsprogram som är klart är inriktat mot problemområdet hjärt- och kärlsjukdomar med avgränsningen hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt. Programmet omfattar beskrivning av sjukdomarna, riskfaktorer, primärprevention och sekundärprevention samt patientperspektivet. Vårdutbudet/vårdprocesserna som är riktat mot aktuella patientgrupper i Landstinget Halland är också beskrivet. Vidare hälsovinster och behandlingsresultat samt förslag på förbättringsområden och åtgärder. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030019, ) Hälso- och sjukvårdsprogram Hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt 102 Vårdprogram malignt hudmelanom Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram för 2004 för malignt hudmelanom. Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram 2004 för malignt hudmelanom. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare vårdprogram från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet samt att vårdprogrammets eventuella kostnadseffekter hanteras genom förvaltningsinterna omfördelningar. Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050027, ) Protokollutdrag från Västra sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Malignt hudmelanom 9 (20)

10 103 Regionalt vårdprogram 2004 för hematologisk omvårdnad av vuxna patienter Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram 2004 för hematologisk omvårdnad av vuxna patienter. Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram för hematologisk omvårdnad av vuxna patienter. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare program från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet. Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050026, ) Protokollsutdrag från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Hematologisk omvårdnad av vuxna patienter 104 Regionalt vårdprogram Gynekologiska tumörsjukdomar - omvårdnad Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram 2004 för gynekologiska tumörsjukdomar - omvårdnad. 10 (20)

11 Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram för gynekologiska tumörsjukdomar - omvårdnad. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare vårdprogram från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet. Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050028, ) Protokollsutdrag från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Gynekologiska tumörsjukdomar - Omvårdnad 105 Regionalt vårdprogram Cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram 2004 för cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken. Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram för cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare vårdprogram från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet samt att vårdprogrammets eventuella kostnadseffekter hanteras genom förvaltningsinterna omfördelningar. 11 (20)

12 Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050029, ) Protokollsutdrag från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken 106 Ny ersättningsmodell för primärvård/närsjukvård Kos godkänna att förvaltningsledningen fortsätter att utveckla en ny ersättningsmodell för primärvården/närsjukvården i den riktning som beskrivs enligt bifogat förslag daterat den 11 augusti Drivkrafterna i en ny ersättningsmodell för primärvård/närsjukvård är patientens behov och valfrihet. En ökad patientorientering och bättre samverkan i den nära vården måste vägledas av nya krav i mötet med patienterna. Detta kan understödjas genom att befolkningen i större utsträckning får välja sin vårdenhet och låta pengarna följa individens val. Ersättningsmodellen ska bättre stödja de landstingsövergripande målen och inriktningen mot en utvecklad primär- och närsjukvård där medborgarna är trygga med den vård som erbjuds och nöjda med den kvalitet och tillgänglighet som finns. Välinformerade patienter är en resurs vid beslut och genomförande av hälsoåtgärder. Patienterna får en viktig roll i att avgöra värdet i vården och dess innehåll i det direkta utbytet med vårdgivarna. Modellen innebär att ersättningsmodellen ska vara enhetlig för alla vårdenheter och ska omfatta en hälso- och sjukvårdspeng per listad invånare som är målrelaterad samt ersättning för särskilda uppdrag. att etableringen av vårdenhet ska kräva ackreditering/godkännande. att samtliga medborgare ska ha valfrihet välja sin vårdenhet. 12 (20)

13 Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning ( ) Ny ersättningsmodell för primärvård/närsjukvård ( ) 107 Handlingsplan för asylsökande i Landstinget Halland Lk/ godkänna framtagen handlingsplan för asylsökande, vilken i huvudsak bygger på Överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om sjukvård till asylsökande m fl. Landstingsförbundet och staten har förhandlat fram en ny överenskommelse rörande landstingens åtagande och statens ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande som avses gälla till den 30 juni 2006 eller det datum en eventuell lagstiftning avseende hälso- och sjukvård för asylsökande m fl träder i kraft. Utifrån anvisning från Socialstyrelsen om att rutinerna för bemötandet av asylsökande skall tydliggöras i varje landsting har en handlingsplan för Landstinget Halland tagits fram i samverkan mellan olika parter. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/040164, ) Handlingsplan för asylsökande i Landstinget Halland ( ) 108 Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av folktandvården i Landstinget Halland Kos yttra sig enligt förslag. 13 (20)

14 Revisorerna i Landstinget Halland har uppdragit åt Komrev att granska folktandvården. Syftet med rapporten har varit att jämföra verksamhetsutvecklingen samt att granska den policy och de inriktningsmål som landstinget satt upp för verksamheten folktandvård. I yttrandet framför styrelsen att bl a nämndernas delmål, som utgår från de gemensamma övergripande målen för Landstinget Halland, kan variera beroende på att det finns olika behov i befolkningen. Vad gäller kapitationsersättningen inom barn- och ungdomstandvård, barnpengen, har styrelsen följt utvecklingen och avser att göra en revidering. Vidare framför styrelsen att det är angeläget att det samlade utbudet av landstingsdriven och privat driven vuxentandvård är dimensionerat så att onödiga väntetider inte uppstår. Revisorernas rapport kommer enligt styrelsen att vara ett viktigt underlag i kommande utvecklingsarbete för folktandvården. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050065, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Protokoll från Komrev Halmstad ( ) Revisionsrapport - Granskning av folktandvården Landstinget Halland (januari 2005) 109 Yttrande över slutbetänkande av Alkoholinförselutredningen Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid (SoU 2005:25) Kos yttra sig till Socialdepartementet enligt upprättat förslag. Yrkande Marianne Kronbäck (kd) yrkade avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för följande förslag: Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige främst till följd av den ökade införseln av alkohol. Den ökade konsumtionen 2004 berodde enbart på fortsatt ökad införsel av alkoholdrycker. Ölsmuggling (vidareförsäljning) till minderåriga har under senare år ökat drastiskt. Att Alkoholutredningen av detta drar slutsatsen att skattesänkning är botemedlet menar vi är felaktigt. 14 (20)

15 Folkhälsoinstitutet menar att en sänkning med 40 % på sprit leder till 300 fler döda per år och fler alkoholister. Totalt ökad kostnad för samhället beräknas till 8 miljarder per år. Enligt regeringens beräkningar blir det ett skatteintäktsbortfall på 550 miljoner per år. Finland har valt att sänka skatten i samband med övergången till de EU:s införselkvoter. Dock har det inte gett önskade effekter utan totalkonsumtionen och privatinförseln av alkohol har ökat. Finländska experter har dessutom varnat Sverige för att följa deras exempel. Dan Skantz (s) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde Sasa Sacipovic (v), Göran Karlsson (c), Bo-Christer Windehem (fp) och Inger Johansson (s). Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Marianne Kronbäcks (kd) yrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. Reservation Marianne Kronbäck (kd) reserverade sig till förmån för eget förslag. Elisabeth Pettersson (kd) och Lena Angviken (mp) antecknar till protokollet att de ansluter sig till Marianne Kronbäcks (kd) förslag. Landstinget Halland har beretts möjlighet att yttra sig över Alkoholinförselutredningens slutbetänkande Gränslös utmaning, SoU 2005:25. Landstinget har tidigare lämnat synpunkter i delbetänkandet Var går gränsen? (bilaga). Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige främst till följd av den ökade införseln av alkohol. Alkoholinförselutredningen har därför fått i uppdrag att följa utvecklingen när det gäller införsel och försäljning av alkohol framför allt i södra Sverige och föreslå de åtgärder som kan behövas för att minska de problem som ökad införsel och vidareförsäljning skapar. I förslaget till landstingets yttrande understryks betydelsen av att den överenskommelse inom alkoholområdet som Sverige nyligen ingått med de övriga nordiska länderna får genomslag inom EU och att de folkhälsomässiga konsekvenserna av olika åtgärder lyfts fram i samtliga relevanta sammanhang. Det konstateras också att betänkandets förslag om förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården ligger i linje med Landstinget Hallands inriktningsdokument om en mer hälsofrämjade hälso- och sjukvård. 15 (20)

16 Skrivelse från Konsult & stöd (Kos050093, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Skrivelse från Socialdepartementet (Kos050093, ) Utdrag ur boken Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid 110 Landstingsstyrelsens sammanträdesprogram för år 2006 Kos för år 2005 fastställa följande sammanträdesprogram för landstingsstyrelsen: måndagen den 6 februari (tema) måndagen den 13 mars måndagen den 10 april (tema) måndagen den 22 maj måndagen den 28 augusti tisdagen den 26 september (tema) måndagen den 23 oktober måndagen den 20 november måndagen den 18 december Behandlas landstingsstyrelsens sammanträdesprogram för år Förlängning av visstidsförordnande för Irene Takanen Lk/ förordnande för direktör Irene Takanen förlängs för perioden med samma villkor som gällande avtal. 16 (20)

17 Visstidsförordnande för direktör Irene Takanen, , löper ut Med anledning därav har planerings- och uppföljningssamtal genomförts i enlighet med landstingets ledningsstrategi. Överenskommelse har träffats med Irene Takanen om att visstidsförordnandet skall förlängas t o m Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030075, ) 112 Förlängning av visstidsförordnade för Kristina Wallentin Kos förordnande för förvaltningschef Kristina Wallentin förlängs för perioden med samma villkor som gällande avtal. Visstidsförordnande för förvaltningschef Kristina Wallentin, , löper ut Med anledning därav har planerings- och uppföljningssamtal genomförts i enlighet med landstingets ledningsstrategi. Överenskommelse har träffats med Kristina Wallentin om att visstidsförordnandet skall förlängas t o m Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050075, ) 113 Ny smittskyddsläkare i Halland Kos delegera åt arbetsutskottet att så snart det är möjligt utse ny smittskyddsläkare. 17 (20)

18 Smittskyddsverksamheten innehåller delar som är s k myndighetsutövning. Enligt smittskyddslagen, 9, skall det i varje landsting finnas en smittskyddsläkare som utses av hälso- och sjukvårdsnämnden, dvs i Halland av landstingsstyrelsen. Nuvarande smittskyddsläkare i Halland, Anders Lindberg, lämnar den 30 september 2005 sin anställning i landstinget för ny befattning på Socialstyrelsen. Rekryteringen av ny smittskyddsläkare pågår men för att inte förlora tid vad gäller den formella tillsättningen föreslås att landstingsstyrelsen delegerar åt sitt arbetsutskott att hantera frågan. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050123, ) 114 Anmälan av delegationsbeslut lägga anmälningarna till handlingarna. Anmäles beslut fattade på delegation enligt landstingsstyrelsens beslut 174/2004, angående beslut om gallring av dokument angående förhandsbedömning inom tandvården samt bidrag ur fonder. Skrivelse från landstingsarkivarien ( ) Skrivelse från ekonomiavdelningen ( ) 18 (20)

19 115 Anmälan av protokoll lägga protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott , och etiska kommittén Protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott ( ) Protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott ( ) Protokoll från etiska kommittén ( ) Informationsärende 116 Åtgärder för ekonomi i balans Lk/ anteckna informationen till protokollet. Landstingsdirektör Mona Boström informerar om vidtagna och planerade åtgärder. 19 (20)

20 I anslutning till sammanträdet informerade konsult Dag Gjesteby, Helseplan, om strukturutredningen. behandlades under 99 Strukturutredning - somatisk specialistsjukvård, Del 1 kartläggning Vid protokollet Kerstin Bengtson Justerat Mats Eriksson Dan Skantz Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla (20)

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 januari 2001 1 39 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande, ej 5 Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Lars Wikström (kd) Yvonne Stålnacke (s), vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer