Landstingsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen 91-116"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Gun Marie Stenström (m) Lisbeth Waagstein (m) Eva Johansson (c) Bo-Christer Windehem (fp) Marianne Kronbäck (kd) Inger Johansson (s) Maud Lanne (s) Agneta Karlsson (s) Kjell-Arne Andersson (s) Sasa Sacipovic (v) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare Ann-Christin Essunger (m) Annica Carlsson (m) Arne Andersson (c) Bengt Eliasson (fp) Elisabeth Pettersson (kd) Lena Angviken (mp) Lars Fritzon (s) Ove Andersson (s) Jenny Emnér (s) Närvarorätt Inge Pettersson (c) Tjänstemän Mona Boström Lena Kierkegaard Rune Lejon Ann Fröström Kerstin Bengtson landstingsfullmäktiges ordförande landstingsdirektör hälso- och sjukvårdsdirektör personaldirektör informationschef kanslidirektör, sekreterare 1 (20)

2 91 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 92 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan. 93 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Västra Sjukvårdsregionen - Verksamhetsberättelse för Onkologiskt centrum B100 nr 05/ Protokoll från Södra Regionvårdsnämnden Södra Regionvårdsnämnden - Verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse 2004 Kos SydSam - Comments from South Sweden on the proposal concerning the seventh framework programme for research. B100 nr 05/ Stiftelsen HallandsTurist - årsredovisning verksamhetsåret Hallandstrafiken - årsredovisning (20)

3 7. Revisionsrapport Förstudie prioriteringar - vård av kroniska sjukdomar. Kos Revisionsrapport Granskning av projektredovisning - styrning och uppföljning. Kos Revisionsrapport Projektering/upphandling av entré- och mottagningsbyggnad, Länssjukhuset Halmstad. Kos Projekt vertikala prioriteringar - lägesrapport 2. Kos hos datainspektionen. Ln Ansökan om bidrag från landstinget. Kos Förordnande av ledamöter i Sveriges miljöteknikråd - SWENTEC. Kos Tackkort från Kerstin Zander för uppvaktning på högtidsdagen. 15. Tackkort från Jan Gustavsson för uppvaktning i samband med hans avgång som Kommunstyrelsens ordförande, Laholm. Landstingsfullmäktigeärenden 94 Åtgärder för ekonomi i balans Lk/ Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att notera nämndernas redovisningar till protokollet. I Mål & Budget 2005 och ekonomisk plan för beslutade landstingsfullmäktige att de nämnder som vid årsskiftet 2004/2005 är i obalans ska efter samråd med landstingsstyrelsen upprätta en åtgärdsplan som visar hur nämnden når ekonomisk balans senast vid ingången av (20)

4 Åtgärdsplanerna med konsekvensbeskrivningar ska kontinuerligt redovisas för landstingsfullmäktige. Länssjukvårdsnämnden, Primärvårdsnämnden Halmstad och Primärvårdsnämnden Laholm hade vid årsskiftet en ekonomi i obalans. Länssjukvårdsnämnden och Primärvårdsnämnden Halmstad har inkommit med åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar samt uppföljning av tidigare beslutade åtgärdsplaner i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut. Primärvårdsnämnden Laholm har vid tidigare uppföljningar under året visat att nämnden kommer att vara i ekonomisk balans vid årsskiftet. Nästa uppföljning av nämndens åtgärdsplaner sker i samband med delårsbokslut 2, Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Skrivelse från länssjukvårdsnämnden ( ) Skrivelse från Primärvårdsnämnden Halmstad (Lk030135, ) 95 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2004 Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisorerna för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond har överlämnat revisionsberättelse för Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050103, ) Årsredovisning för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för år 2004 Skrivelse från revisionen ( ) 4 (20)

5 96 Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden år 2006 Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att under år 2006 tillkännage tid och plats för landstingsfullmäktiges sammanträden i Laholms Tidning, Värnamo Nyheter, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Norra Halland, Kungsbacka Tidning och Göteborgs- Posten. Enligt 5 kap 10 kommunallagen skall landstingsfullmäktige besluta i vilken eller vilka tidningar tillkännagivanden om dess sammanträden skall införas. 97 Landstingsfullmäktige - sammanträdesprogram för år 2006 Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att för år 2006 fastställa följande sammanträdesprogram: måndag måndag måndag måndag - tisdag måndag 3 april 12 juni 25 september november 11 december 5 (20)

6 Landstingsstyrelseärenden 98 Ekonomi i balans - effekter för övriga verksamheter i landstinget (primär-/närsjukvården, habiliteringen, psykiatrin) när sjukhusen minskar/förändrar sin verksamhet Lk/ lägga redovisningen till handlingarna. Landstingsstyrelsen godkände i augusti 2003 förslag till åtgärder för en ekonomi i balans. I budget- och plansammanhang därefter har understrukits att landstingets verksamhet måste effektiviseras genom utveckling av dels befintliga verksamheter dels av nya arbetssätt. För att landstinget ska få en ekonomi i balans krävs att samtliga nämnder tar detta ansvar för egen del men en nämnds åtgärder kan också få konsekvenser för andra nämnder. Landstingsstyrelsen beslutade dels i oktober 2004 dels i maj 2005 att en uppföljning skall göras av eventuella konsekvenser för länssjukvårdsnämndens vårdgrannar, utifrån beslutade åtgärder/verksamhetsförändringar för ekonomi i balans. Vid länets akutsjukhus har under det senaste året genomförts förhållandevis stora verksamhetsförändringar i syfte att nå just ekonomisk balans. Förändringarna är också ett naturligt led i utvecklingen av hälso- och sjukvården mot mera öppna vårdformer. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030135, ) 6 (20)

7 99 Strukturutredning - somatisk specialistsjukvård Del 1 kartläggning Kos uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om den fortsatta handläggningen av strukturutredningen i syfte att genomföra utredningens Del 2 (analys) och Del 3 (förslag till framtida lösningar). Enligt landstingets Mål och Budget 2005 ska en översyn göras av hälso- och sjukvårdsstrukturen i länet. Utgångspunkt för översynen är bl a att det ska finnas två akutsjukhus i länet. Översynen kommer att utgöra ett viktigt underlag för fullmäktiges beslut kring Mål och Budget. Syftet med strukturöversynen är att få fram ett bra underlag för planeringen av den framtida utvecklingen av den somatiska specialistsjukvården. Konsultföretaget Helseplan har på uppdrag av landstinget lett arbetet i en första kartläggningsfas. Detta arbete har nu slutförts i nära samverkan med kliniker och driftsenheter. Den första fasen ingår i ett arbetsupplägg som omfattar tre faser; Del 1 - kartläggning, Del 2 - analys och Del 3 - förslag till framtida lösningar. Arbetet i Del 1 omfattar en beskrivning av befolkningens konsumtion av somatisk specialistsjukvård samt en beskrivning av de enskilda produktionsenheternas aktiviteter, resurser m m. Arbetet har omfattat sjukhusen i Halmstad och Varberg samt närsjukvården i Kungsbacka. I vårdkonsumtionsdelen ingår också privata vårdgivare och vårdgivare i andra län. Arbetsutskottet förslås få i uppdrag att fatta beslut om den fortsatta handläggningen av strukturutredningen i syfte att genomföra utredningens Del 2 (analys) och Del 3 (förslag till framtida lösningar). I egenskap av hälso- och sjukvårdsnämnd är det landstingsstyrelsen som leder och ansvarar för detta arbete. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050124, ) 7 (20)

8 100 Hälso- och sjukvårdsprogram - Ortopedi - nedre extremiteterna Lk/ godkänna att hälso- och sjukvårdsprogrammet ortopedi - nedre extremiteterna successivt implementeras i verksamheten. verksamhetsförändringar enligt programmet som kräver politiska beslut behandlas i sedvanlig ordning. Arbetet med att ta fram hälso- och sjukvårdsprogram för olika medicinska områden påbörjades i Halland år 2003, utifrån beslut i landstingsstyrelsen. Det andra Hälso- och sjukvårdsprogrammet som är klart är inriktat mot problemområdet ortopedi - nedre extremiteterna. I programmet beskrivs problembilden inom området, vårdutbud i Landstinget Halland och medaktörer. Vidare strategier för utveckling samt konsekvenser för organisation och implementering. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030019, ) Hälso- och sjukvårdsprogram Ortopedi - nedre extremiteterna artros, artrit och skador 101 Hälso- och sjukvårdsprogram - Hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt Lk/ godkänna att hälso- och sjukvårdsprogrammet Hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt successivt implementeras i verksamheten. verksamhetsförändringar enligt programmet som kräver politiska beslut behandlas i sedvanlig ordning. 8 (20)

9 Utifrån beslut i landstingsstyrelsen påbörjades arbetet med att ta fram hälsooch sjukvårdprogram för olika medicinska områden i Halland år Det tredje Hälso- och sjukvårdsprogram som är klart är inriktat mot problemområdet hjärt- och kärlsjukdomar med avgränsningen hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt. Programmet omfattar beskrivning av sjukdomarna, riskfaktorer, primärprevention och sekundärprevention samt patientperspektivet. Vårdutbudet/vårdprocesserna som är riktat mot aktuella patientgrupper i Landstinget Halland är också beskrivet. Vidare hälsovinster och behandlingsresultat samt förslag på förbättringsområden och åtgärder. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030019, ) Hälso- och sjukvårdsprogram Hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt 102 Vårdprogram malignt hudmelanom Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram för 2004 för malignt hudmelanom. Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram 2004 för malignt hudmelanom. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare vårdprogram från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet samt att vårdprogrammets eventuella kostnadseffekter hanteras genom förvaltningsinterna omfördelningar. Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050027, ) Protokollutdrag från Västra sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Malignt hudmelanom 9 (20)

10 103 Regionalt vårdprogram 2004 för hematologisk omvårdnad av vuxna patienter Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram 2004 för hematologisk omvårdnad av vuxna patienter. Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram för hematologisk omvårdnad av vuxna patienter. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare program från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet. Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050026, ) Protokollsutdrag från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Hematologisk omvårdnad av vuxna patienter 104 Regionalt vårdprogram Gynekologiska tumörsjukdomar - omvårdnad Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram 2004 för gynekologiska tumörsjukdomar - omvårdnad. 10 (20)

11 Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram för gynekologiska tumörsjukdomar - omvårdnad. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare vårdprogram från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet. Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050028, ) Protokollsutdrag från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Gynekologiska tumörsjukdomar - Omvårdnad 105 Regionalt vårdprogram Cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram 2004 för cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken. Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram för cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare vårdprogram från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet samt att vårdprogrammets eventuella kostnadseffekter hanteras genom förvaltningsinterna omfördelningar. 11 (20)

12 Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050029, ) Protokollsutdrag från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken 106 Ny ersättningsmodell för primärvård/närsjukvård Kos godkänna att förvaltningsledningen fortsätter att utveckla en ny ersättningsmodell för primärvården/närsjukvården i den riktning som beskrivs enligt bifogat förslag daterat den 11 augusti Drivkrafterna i en ny ersättningsmodell för primärvård/närsjukvård är patientens behov och valfrihet. En ökad patientorientering och bättre samverkan i den nära vården måste vägledas av nya krav i mötet med patienterna. Detta kan understödjas genom att befolkningen i större utsträckning får välja sin vårdenhet och låta pengarna följa individens val. Ersättningsmodellen ska bättre stödja de landstingsövergripande målen och inriktningen mot en utvecklad primär- och närsjukvård där medborgarna är trygga med den vård som erbjuds och nöjda med den kvalitet och tillgänglighet som finns. Välinformerade patienter är en resurs vid beslut och genomförande av hälsoåtgärder. Patienterna får en viktig roll i att avgöra värdet i vården och dess innehåll i det direkta utbytet med vårdgivarna. Modellen innebär att ersättningsmodellen ska vara enhetlig för alla vårdenheter och ska omfatta en hälso- och sjukvårdspeng per listad invånare som är målrelaterad samt ersättning för särskilda uppdrag. att etableringen av vårdenhet ska kräva ackreditering/godkännande. att samtliga medborgare ska ha valfrihet välja sin vårdenhet. 12 (20)

13 Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning ( ) Ny ersättningsmodell för primärvård/närsjukvård ( ) 107 Handlingsplan för asylsökande i Landstinget Halland Lk/ godkänna framtagen handlingsplan för asylsökande, vilken i huvudsak bygger på Överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om sjukvård till asylsökande m fl. Landstingsförbundet och staten har förhandlat fram en ny överenskommelse rörande landstingens åtagande och statens ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande som avses gälla till den 30 juni 2006 eller det datum en eventuell lagstiftning avseende hälso- och sjukvård för asylsökande m fl träder i kraft. Utifrån anvisning från Socialstyrelsen om att rutinerna för bemötandet av asylsökande skall tydliggöras i varje landsting har en handlingsplan för Landstinget Halland tagits fram i samverkan mellan olika parter. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/040164, ) Handlingsplan för asylsökande i Landstinget Halland ( ) 108 Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av folktandvården i Landstinget Halland Kos yttra sig enligt förslag. 13 (20)

14 Revisorerna i Landstinget Halland har uppdragit åt Komrev att granska folktandvården. Syftet med rapporten har varit att jämföra verksamhetsutvecklingen samt att granska den policy och de inriktningsmål som landstinget satt upp för verksamheten folktandvård. I yttrandet framför styrelsen att bl a nämndernas delmål, som utgår från de gemensamma övergripande målen för Landstinget Halland, kan variera beroende på att det finns olika behov i befolkningen. Vad gäller kapitationsersättningen inom barn- och ungdomstandvård, barnpengen, har styrelsen följt utvecklingen och avser att göra en revidering. Vidare framför styrelsen att det är angeläget att det samlade utbudet av landstingsdriven och privat driven vuxentandvård är dimensionerat så att onödiga väntetider inte uppstår. Revisorernas rapport kommer enligt styrelsen att vara ett viktigt underlag i kommande utvecklingsarbete för folktandvården. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050065, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Protokoll från Komrev Halmstad ( ) Revisionsrapport - Granskning av folktandvården Landstinget Halland (januari 2005) 109 Yttrande över slutbetänkande av Alkoholinförselutredningen Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid (SoU 2005:25) Kos yttra sig till Socialdepartementet enligt upprättat förslag. Yrkande Marianne Kronbäck (kd) yrkade avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för följande förslag: Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige främst till följd av den ökade införseln av alkohol. Den ökade konsumtionen 2004 berodde enbart på fortsatt ökad införsel av alkoholdrycker. Ölsmuggling (vidareförsäljning) till minderåriga har under senare år ökat drastiskt. Att Alkoholutredningen av detta drar slutsatsen att skattesänkning är botemedlet menar vi är felaktigt. 14 (20)

15 Folkhälsoinstitutet menar att en sänkning med 40 % på sprit leder till 300 fler döda per år och fler alkoholister. Totalt ökad kostnad för samhället beräknas till 8 miljarder per år. Enligt regeringens beräkningar blir det ett skatteintäktsbortfall på 550 miljoner per år. Finland har valt att sänka skatten i samband med övergången till de EU:s införselkvoter. Dock har det inte gett önskade effekter utan totalkonsumtionen och privatinförseln av alkohol har ökat. Finländska experter har dessutom varnat Sverige för att följa deras exempel. Dan Skantz (s) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde Sasa Sacipovic (v), Göran Karlsson (c), Bo-Christer Windehem (fp) och Inger Johansson (s). Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Marianne Kronbäcks (kd) yrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. Reservation Marianne Kronbäck (kd) reserverade sig till förmån för eget förslag. Elisabeth Pettersson (kd) och Lena Angviken (mp) antecknar till protokollet att de ansluter sig till Marianne Kronbäcks (kd) förslag. Landstinget Halland har beretts möjlighet att yttra sig över Alkoholinförselutredningens slutbetänkande Gränslös utmaning, SoU 2005:25. Landstinget har tidigare lämnat synpunkter i delbetänkandet Var går gränsen? (bilaga). Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige främst till följd av den ökade införseln av alkohol. Alkoholinförselutredningen har därför fått i uppdrag att följa utvecklingen när det gäller införsel och försäljning av alkohol framför allt i södra Sverige och föreslå de åtgärder som kan behövas för att minska de problem som ökad införsel och vidareförsäljning skapar. I förslaget till landstingets yttrande understryks betydelsen av att den överenskommelse inom alkoholområdet som Sverige nyligen ingått med de övriga nordiska länderna får genomslag inom EU och att de folkhälsomässiga konsekvenserna av olika åtgärder lyfts fram i samtliga relevanta sammanhang. Det konstateras också att betänkandets förslag om förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården ligger i linje med Landstinget Hallands inriktningsdokument om en mer hälsofrämjade hälso- och sjukvård. 15 (20)

16 Skrivelse från Konsult & stöd (Kos050093, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Skrivelse från Socialdepartementet (Kos050093, ) Utdrag ur boken Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid 110 Landstingsstyrelsens sammanträdesprogram för år 2006 Kos för år 2005 fastställa följande sammanträdesprogram för landstingsstyrelsen: måndagen den 6 februari (tema) måndagen den 13 mars måndagen den 10 april (tema) måndagen den 22 maj måndagen den 28 augusti tisdagen den 26 september (tema) måndagen den 23 oktober måndagen den 20 november måndagen den 18 december Behandlas landstingsstyrelsens sammanträdesprogram för år Förlängning av visstidsförordnande för Irene Takanen Lk/ förordnande för direktör Irene Takanen förlängs för perioden med samma villkor som gällande avtal. 16 (20)

17 Visstidsförordnande för direktör Irene Takanen, , löper ut Med anledning därav har planerings- och uppföljningssamtal genomförts i enlighet med landstingets ledningsstrategi. Överenskommelse har träffats med Irene Takanen om att visstidsförordnandet skall förlängas t o m Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030075, ) 112 Förlängning av visstidsförordnade för Kristina Wallentin Kos förordnande för förvaltningschef Kristina Wallentin förlängs för perioden med samma villkor som gällande avtal. Visstidsförordnande för förvaltningschef Kristina Wallentin, , löper ut Med anledning därav har planerings- och uppföljningssamtal genomförts i enlighet med landstingets ledningsstrategi. Överenskommelse har träffats med Kristina Wallentin om att visstidsförordnandet skall förlängas t o m Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050075, ) 113 Ny smittskyddsläkare i Halland Kos delegera åt arbetsutskottet att så snart det är möjligt utse ny smittskyddsläkare. 17 (20)

18 Smittskyddsverksamheten innehåller delar som är s k myndighetsutövning. Enligt smittskyddslagen, 9, skall det i varje landsting finnas en smittskyddsläkare som utses av hälso- och sjukvårdsnämnden, dvs i Halland av landstingsstyrelsen. Nuvarande smittskyddsläkare i Halland, Anders Lindberg, lämnar den 30 september 2005 sin anställning i landstinget för ny befattning på Socialstyrelsen. Rekryteringen av ny smittskyddsläkare pågår men för att inte förlora tid vad gäller den formella tillsättningen föreslås att landstingsstyrelsen delegerar åt sitt arbetsutskott att hantera frågan. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050123, ) 114 Anmälan av delegationsbeslut lägga anmälningarna till handlingarna. Anmäles beslut fattade på delegation enligt landstingsstyrelsens beslut 174/2004, angående beslut om gallring av dokument angående förhandsbedömning inom tandvården samt bidrag ur fonder. Skrivelse från landstingsarkivarien ( ) Skrivelse från ekonomiavdelningen ( ) 18 (20)

19 115 Anmälan av protokoll lägga protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott , och etiska kommittén Protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott ( ) Protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott ( ) Protokoll från etiska kommittén ( ) Informationsärende 116 Åtgärder för ekonomi i balans Lk/ anteckna informationen till protokollet. Landstingsdirektör Mona Boström informerar om vidtagna och planerade åtgärder. 19 (20)

20 I anslutning till sammanträdet informerade konsult Dag Gjesteby, Helseplan, om strukturutredningen. behandlades under 99 Strukturutredning - somatisk specialistsjukvård, Del 1 kartläggning Vid protokollet Kerstin Bengtson Justerat Mats Eriksson Dan Skantz Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla (20)

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00 - ca 12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad ----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 10-17

Landstingsstyrelsen 10-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-02-09 Landstingsstyrelsen 10-17 Tid Måndagen den 9 februari 2009, kl 11:30-11:40 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

2003-12-09. förvaltningschef Handikappförvaltningen förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen

2003-12-09. förvaltningschef Handikappförvaltningen förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-12-09 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 128-141 Tid: kl 14.00 14.30 Plats: Spar Hotel Majorna, Göteborg Ledamöter Bengt Eliasson (fp) ordförande Gun-Marie Stenström (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09:00-16:00 Plats: Konferensrum hjälpmedelscentralen, Kistingevägen 2, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 19-28

Länssjukvårdsnämnden 19-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-03-29 Länssjukvårdsnämnden 19-28 Tid: Onsdagen den 29 mars, kl 09.00-15.15 (föredragning, information) kl 11.40-11.50 (beslut) Plats: Sjukhusledningens konferensrum, Sjukhuset

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsen 188-211

Landstingsstyrelsen 188-211 Protokoll Sammanträdesdatum 2003-12-08 Landstingsstyrelsen 188-211 Tid: Måndagen den 8 december 2003, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats

Läs mer

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-18. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-18. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-18 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 18 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-13

Landstingsstyrelsen 1-13 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-02-06 Landstingsstyrelsen 1-13 Tid: Måndagen den 6 februari 2006, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-09-27 Primärvårdsnämnden Hylte Tid: Tisdagen den 27 september 2005, kl 15:00 Plats: Förvaltningen, Vårdcentralen Hyltebruk 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 (l(aq,a S20. ~s 070,05 Landstingsstyrelsens 1-4 arbetsutskott Tid: Måndagen den 8 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats

Läs mer

Primärvården i Varberg

Primärvården i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-30 Primärvården i Varberg Tid: Tid: Torsdag 30 september 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Borgerliga gruppen träffas 29/9 kl

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 50-59

Primärvårdsnämnden Hylte 50-59 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-09-07 Primärvårdsnämnden Hylte 50-59 Tid: Tisdagen den 7 september 2004, kl. 14:30 17:45 Plats: Sammanträdesrummet Sälen, Landstingets kansli, Södra vägen, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsen 129-139

Landstingsstyrelsen 129-139 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-20 Landstingsstyrelsen 129-139 Tid: Måndagen den 20 november 2006, kl 10:00-10:20 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-07 Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka 39-46 Tid: Måndagen 7 juni 2004 kl 09:00-15:00 Plats: Husläkarna AB, Kungsbacka Ledamöter Margareta Ödman (m) ordförande Bo Karlsing

Läs mer

Rune Lejon personaldirektör, 23, 29, 32, 39

Rune Lejon personaldirektör, 23, 29, 32, 39 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-02-03 LANDSTINGSSTYRELSEN 13-39 Tid: kl 10.00 11.45 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Gun-Marie Stenström

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 14 juni 2004 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 14 juni 2004 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 14 juni 2004 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde i kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Halmstad den 14 juni 2004. Ärenden

Läs mer

Kungsbackanämnden 41-49

Kungsbackanämnden 41-49 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-06-02 Kungsbackanämnden 41-49 Tid: Måndag 2 juni 2008 kl 13:00-15:45 Plats: Sammanträdesrummet Tjolöholm, Kungsbacka Närsjukhus Närvarande: Margareta Ödman (m) Maud Lanne

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2004-02-23 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 11-21 Tid: måndag den 23 februari 2004, kl 08:00 12:25 Plats: Kungsbacka Sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Bo Karlsing (s) Sonja-Lis Linder

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 44-54

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 44-54 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-04-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 44-54 Tid: Tisdagen den 17 april 2007, kl 09:00-12:40 Plats: Sjukhuset i Varberg, konferensrummet, arbetsterapin Ledamöter Christer

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-25 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

Kungsbackanämnden 80-90

Kungsbackanämnden 80-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-11-16 Kungsbackanämnden 80-90 Tid: Måndag 16 november 2009 kl 13:30-15:30 Plats: Stadshotellet i Varberg Närvarande: Ledamöterna Margareta Ödman (M) Maud Lanne (S) Marianne

Läs mer

kanslidirektör, sekreterare

kanslidirektör, sekreterare /$1'67,1*(7+$//$1' 35272.2// /$1'67,1*667

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 69-82

Primärvårdsnämnden Hylte 69-82 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-11-30 Primärvårdsnämnden Hylte 69-82 Tid: Tisdagen den 30 november 2004, kl. 14:00 17:30 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

Föredragningslista. Information Idrottsklinik Movement, Per Gustavsson, Patrick Överli och Mats Örjes IPS Hultafors, Tatjana Sivik

Föredragningslista. Information Idrottsklinik Movement, Per Gustavsson, Patrick Överli och Mats Örjes IPS Hultafors, Tatjana Sivik Föredragningslista Länssjukvårdsnämnden Tid: Måndagen den 1 mars, kl 09.00-16.00 Tisdagen den 2 mars, kl 09.00-16.00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Information Idrottsklinik Movement, Per

Läs mer

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad.

2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82. Tid: kl 10.00 12.15. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2001-10-10 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 71 82 Tid: kl 10.00 12.15 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset i Halmstad Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan Skantz

Läs mer

Landstingsstyrelsen 12-24

Landstingsstyrelsen 12-24 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-02-08 Landstingsstyrelsen 12-24 Tid Måndagen den 8 februari 2010, kl 11:00-11:45 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) Lise-Lotte Olsson

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 18-30

Länssjukvårdsnämnden 18-30 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-03-16 Länssjukvårdsnämnden 18-30 Tid: Onsdagen den 16 mars, kl 11.50-12.20 (beslut) kl 09.00-11.50 + 12.20-17.00 (föredragning, information etc) (Sammanträdet ajournerades

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-04-27 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 27 april 2011 klockan 13.00-16.00 Plats: Varbergs stadshotell, konferenslokal Wardberg 1 Justering Driftnämnden beslutar

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-12 Psykiatrinämnden Tid: Torsdagen den 12 februari 2004, klockan 15.00 Plats: Landstingets kansli, Sälen Gruppmöten: Sälen och Böcklingen är bokande klockan

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Varbergsnämnden 66-78

Varbergsnämnden 66-78 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-10-13 Varbergsnämnden 66-78 Tid: Tisdag 13 oktober 2009 kl 14:00-17:30 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Närvarande: Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (KD)

Läs mer

Landstingsstyrelsens Personalutskott

Landstingsstyrelsens Personalutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-12 Landstingsstyrelsens Personalutskott 20-27 Tid: Torsdagen den 12 maj 2005, kl 13.15-13.45 Plats: Sammanträdesrum Fataburen, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gun

Läs mer

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. /$1'67,1*(7+$//$1' 3(5621$/1b01'(1 7LG 2002-11-14, kl. 10.00-12.20 35272.2// 119-130 3ODWV: Sammanträdesrum Neden, Varbergs kommun (Norrgatan 25, halv trappa upp, 2:a dörren till vänster) /HGDP WHU Göran

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg

Föredragningslista Sammanträdesdatum Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-03-02 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 2 mars 2011 klockan 13.30-16.30 Plats: Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-22 Hjälpmedelsnämnden 32 -- 40 Tid: Onsdagen den 22 november 2006 kl 9.00-12:00 Plats: Lilla Böslid, Hushållningssällskapet Närvarande Kristina Karlsson (c) Lars-Göran

Läs mer

Landstingsstyrelsen 73-95

Landstingsstyrelsen 73-95 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-01 Landstingsstyrelsen 73-95 Tid: Tisdagen den 1 juni 2004, kl 10:00 12:30 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Varbergsnämnden 57-68

Varbergsnämnden 57-68 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-10-16 Varbergsnämnden 57-68 Tid: Tisdag 16 oktober 2007 kl 15:00-17:30 Plats: Hotell Gästis, Varberg Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson (s) Kerstin Nelfelt

Läs mer

Landstingsstyrelsens Personalutskott

Landstingsstyrelsens Personalutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2006-02-02 Landstingsstyrelsens Personalutskott 1-15 Tid: Torsdagen den 2 februari 2006, kl 11.00-11.20, 13.15-14.00 Plats: Sammanträdesrum Fataburen, Södra vägen 9, Halmstad

Läs mer

Varbergsnämnden 28-36

Varbergsnämnden 28-36 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-04-14 Varbergsnämnden 28-36 Tid: Tisdag 14 april 2009 kl 14:00-17:15 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 19 september 2005 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 19 september 2005 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 19 september 2005 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde i kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset Halmstad, måndagen den 19

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Arbetsutskottets förslag att utse Hans-Jörgen Wahlhed att jämte ordföranden justera protokollet.

Arbetsutskottets förslag att utse Hans-Jörgen Wahlhed att jämte ordföranden justera protokollet. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PSYKIATRINÄMNDEN 29-38 Tid: Tisdagen den 29 april, Klockan 15.00 16.20 Plats: Vårdcentralen, Falkenberg Ledamöter Christina Nillius (m) Hans- Jörgen Wahlhed (s) Berit Ozolins

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 1-8

Primärvårdsnämnden Hylte 1-8 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-02-20 Primärvårdsnämnden Hylte 1-8 Tid: Måndagen 20 februari 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) ordförande Kristina Johansson

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-10-24 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 13:00-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Sammanträdesrummet, administrationslokalerna, Hyltebruks vårdcentral

Sammanträdesrummet, administrationslokalerna, Hyltebruks vårdcentral LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HYLTE 1-12 Tid: 2003-01-28 kl. 13:30 15:40 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Sammanträdesrummet, administrationslokalerna,

Läs mer

Varbergsnämnden 69-83

Varbergsnämnden 69-83 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-12-04 Varbergsnämnden 69-83 Tid: Tisdag 4 december kl 12:45-18:00 Plats: Munkagårdsgymnasiet, Tvååker Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson (s) Kerstin

Läs mer

Landstingsstyrelsen 17-37

Landstingsstyrelsen 17-37 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-02-05 Landstingsstyrelsen 17-37 Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00-12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

Sammanträdesrum Borgsalen, Södra vägen 9, Halmstad

Sammanträdesrum Borgsalen, Södra vägen 9, Halmstad 88-104 1999-08-12, kl 14.00-16.50 Sammanträdesrum Borgsalen, Södra vägen 9, Halmstad Göran Karlsson, ordf Kjell-Arne Andersson, v ordf Mårten Pettersson Kerstin Nilsson Rolf Bergkvist Aija Wadensten Magnus

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17

Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-04-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17 Tid: Torsdagen den 23 april kl. 13:30 14:45 Plats: Länssjukhuset i Halmstad, Kommunikationscentrum, Sammanträdesrummet Skytten Ledamöter

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 87-100 Tid: Onsdagen den 17 december 2008, kl 13:00-16:15 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Kerstin Zander, ordföranden. Berit Bengtsson. Uno Andersson. Roland Larsson. Rebecka Hunt Irene Takanen

Kerstin Zander, ordföranden. Berit Bengtsson. Uno Andersson. Roland Larsson. Rebecka Hunt Irene Takanen PROTOKOLL 27 augusti 2002 PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I FALKENBERG Tid: Kl 15.00 17.00 Plats: Vårdcentralen i Falkenberg Närvarande: ledamöterna tjänstgörande suppleanterna suppleanterna tjänstemännen personalföreträdare

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 1-18

Länssjukvårdsnämnden 1-18 Länssjukvårdsnämnden 1-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-02-15 Tid: Onsdagen den 15 februari, kl 10.00-16.40 (föredragning, information) kl 16.40-17.10 (beslut) Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset

Läs mer

Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland

Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2009-09-29 Närsjukvårdsstyrelsen 64-73 Landstinget Halland Tid: Tisdag 29 september kl. 14:00-17:25 Plats: Vårdcentralen Tvååker Ledamöter Bo Gunnar Åkesson (M) Bo Karlsing

Läs mer

2003-10-27. Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

2003-10-27. Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2003-10-27 LANDSTINGSSTYRELSEN 158-185 Tid: kl 10.00 11.50, 12.30 13.30 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran

Läs mer

52-66. Sammanträde 56-62, 66 53, 66. att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

52-66. Sammanträde 56-62, 66 53, 66. att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. /$1'67,1*(7+$//$1' 35272.2// 52-66 3(5621$/876.277(7 7LG 2003-08-26, kl. 09.00-13.00 14.00-16.10 Studiebesök på IKEA. Syfte: omvärldsorientering i personal- och arbetsgivarfrågor. Sammanträde Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margaretha Fåhraeus Monica Nilsson

Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margaretha Fåhraeus Monica Nilsson PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG Tid: 10 december 2001 kl 15:00 16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Tvååker Närvarande: ledamöterna ersättarna personalföreträdare tjänstemännen Tore Fritzson,

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: se bilaga 1.

Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: se bilaga 1. 2000-02-07, kl 10.00 Landstingshuset, Halmstad att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera protokollet. att godkänna den utsända föredragningslistan. Följande skrivelser anmäldes för anteckning

Läs mer

Landstingsstyrelsen 114-130

Landstingsstyrelsen 114-130 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-10 Landstingsstyrelsen 114-130 Tid: Måndagen den 10 september 2007, kl 09:00-09:40 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie

Läs mer

Primärvårdsnämnden Halmstad

Primärvårdsnämnden Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2006-12-12 Primärvårdsnämnden Halmstad Tid: Tisdagen den 12 december 2006, kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1, Halmstad 1 Justering Primärvårdsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

, kl Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset Halmstad

, kl Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset Halmstad 1999-02-25 16-35 1999-02-25, kl 14.00-17.00 Sammanträdesrum Borgsalen, landstingshuset Halmstad Göran Karlsson ordf Kjell-Arne Andersson Gun-Marie Stenström Mårten Pettersson Rolf Bergkvist Kerstin Nilsson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Driftnämnden Öppen specialiserad vård Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-02-18 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tid: Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Borgkammaren, Regionkontoret södra vägen

Läs mer