Landstingsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen 91-116"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson (c) Dan Skantz (s) Gun Marie Stenström (m) Lisbeth Waagstein (m) Eva Johansson (c) Bo-Christer Windehem (fp) Marianne Kronbäck (kd) Inger Johansson (s) Maud Lanne (s) Agneta Karlsson (s) Kjell-Arne Andersson (s) Sasa Sacipovic (v) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare Ann-Christin Essunger (m) Annica Carlsson (m) Arne Andersson (c) Bengt Eliasson (fp) Elisabeth Pettersson (kd) Lena Angviken (mp) Lars Fritzon (s) Ove Andersson (s) Jenny Emnér (s) Närvarorätt Inge Pettersson (c) Tjänstemän Mona Boström Lena Kierkegaard Rune Lejon Ann Fröström Kerstin Bengtson landstingsfullmäktiges ordförande landstingsdirektör hälso- och sjukvårdsdirektör personaldirektör informationschef kanslidirektör, sekreterare 1 (20)

2 91 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 92 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan. 93 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Västra Sjukvårdsregionen - Verksamhetsberättelse för Onkologiskt centrum B100 nr 05/ Protokoll från Södra Regionvårdsnämnden Södra Regionvårdsnämnden - Verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse 2004 Kos SydSam - Comments from South Sweden on the proposal concerning the seventh framework programme for research. B100 nr 05/ Stiftelsen HallandsTurist - årsredovisning verksamhetsåret Hallandstrafiken - årsredovisning (20)

3 7. Revisionsrapport Förstudie prioriteringar - vård av kroniska sjukdomar. Kos Revisionsrapport Granskning av projektredovisning - styrning och uppföljning. Kos Revisionsrapport Projektering/upphandling av entré- och mottagningsbyggnad, Länssjukhuset Halmstad. Kos Projekt vertikala prioriteringar - lägesrapport 2. Kos hos datainspektionen. Ln Ansökan om bidrag från landstinget. Kos Förordnande av ledamöter i Sveriges miljöteknikråd - SWENTEC. Kos Tackkort från Kerstin Zander för uppvaktning på högtidsdagen. 15. Tackkort från Jan Gustavsson för uppvaktning i samband med hans avgång som Kommunstyrelsens ordförande, Laholm. Landstingsfullmäktigeärenden 94 Åtgärder för ekonomi i balans Lk/ Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att notera nämndernas redovisningar till protokollet. I Mål & Budget 2005 och ekonomisk plan för beslutade landstingsfullmäktige att de nämnder som vid årsskiftet 2004/2005 är i obalans ska efter samråd med landstingsstyrelsen upprätta en åtgärdsplan som visar hur nämnden når ekonomisk balans senast vid ingången av (20)

4 Åtgärdsplanerna med konsekvensbeskrivningar ska kontinuerligt redovisas för landstingsfullmäktige. Länssjukvårdsnämnden, Primärvårdsnämnden Halmstad och Primärvårdsnämnden Laholm hade vid årsskiftet en ekonomi i obalans. Länssjukvårdsnämnden och Primärvårdsnämnden Halmstad har inkommit med åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar samt uppföljning av tidigare beslutade åtgärdsplaner i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut. Primärvårdsnämnden Laholm har vid tidigare uppföljningar under året visat att nämnden kommer att vara i ekonomisk balans vid årsskiftet. Nästa uppföljning av nämndens åtgärdsplaner sker i samband med delårsbokslut 2, Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Skrivelse från länssjukvårdsnämnden ( ) Skrivelse från Primärvårdsnämnden Halmstad (Lk030135, ) 95 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2004 Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond ansvarsfrihet för verksamhetsåret Revisorerna för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond har överlämnat revisionsberättelse för Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Skrivelse från landstingsstyrelsen (Kos050103, ) Årsredovisning för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för år 2004 Skrivelse från revisionen ( ) 4 (20)

5 96 Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden år 2006 Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att under år 2006 tillkännage tid och plats för landstingsfullmäktiges sammanträden i Laholms Tidning, Värnamo Nyheter, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Norra Halland, Kungsbacka Tidning och Göteborgs- Posten. Enligt 5 kap 10 kommunallagen skall landstingsfullmäktige besluta i vilken eller vilka tidningar tillkännagivanden om dess sammanträden skall införas. 97 Landstingsfullmäktige - sammanträdesprogram för år 2006 Kos Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att för år 2006 fastställa följande sammanträdesprogram: måndag måndag måndag måndag - tisdag måndag 3 april 12 juni 25 september november 11 december 5 (20)

6 Landstingsstyrelseärenden 98 Ekonomi i balans - effekter för övriga verksamheter i landstinget (primär-/närsjukvården, habiliteringen, psykiatrin) när sjukhusen minskar/förändrar sin verksamhet Lk/ lägga redovisningen till handlingarna. Landstingsstyrelsen godkände i augusti 2003 förslag till åtgärder för en ekonomi i balans. I budget- och plansammanhang därefter har understrukits att landstingets verksamhet måste effektiviseras genom utveckling av dels befintliga verksamheter dels av nya arbetssätt. För att landstinget ska få en ekonomi i balans krävs att samtliga nämnder tar detta ansvar för egen del men en nämnds åtgärder kan också få konsekvenser för andra nämnder. Landstingsstyrelsen beslutade dels i oktober 2004 dels i maj 2005 att en uppföljning skall göras av eventuella konsekvenser för länssjukvårdsnämndens vårdgrannar, utifrån beslutade åtgärder/verksamhetsförändringar för ekonomi i balans. Vid länets akutsjukhus har under det senaste året genomförts förhållandevis stora verksamhetsförändringar i syfte att nå just ekonomisk balans. Förändringarna är också ett naturligt led i utvecklingen av hälso- och sjukvården mot mera öppna vårdformer. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030135, ) 6 (20)

7 99 Strukturutredning - somatisk specialistsjukvård Del 1 kartläggning Kos uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om den fortsatta handläggningen av strukturutredningen i syfte att genomföra utredningens Del 2 (analys) och Del 3 (förslag till framtida lösningar). Enligt landstingets Mål och Budget 2005 ska en översyn göras av hälso- och sjukvårdsstrukturen i länet. Utgångspunkt för översynen är bl a att det ska finnas två akutsjukhus i länet. Översynen kommer att utgöra ett viktigt underlag för fullmäktiges beslut kring Mål och Budget. Syftet med strukturöversynen är att få fram ett bra underlag för planeringen av den framtida utvecklingen av den somatiska specialistsjukvården. Konsultföretaget Helseplan har på uppdrag av landstinget lett arbetet i en första kartläggningsfas. Detta arbete har nu slutförts i nära samverkan med kliniker och driftsenheter. Den första fasen ingår i ett arbetsupplägg som omfattar tre faser; Del 1 - kartläggning, Del 2 - analys och Del 3 - förslag till framtida lösningar. Arbetet i Del 1 omfattar en beskrivning av befolkningens konsumtion av somatisk specialistsjukvård samt en beskrivning av de enskilda produktionsenheternas aktiviteter, resurser m m. Arbetet har omfattat sjukhusen i Halmstad och Varberg samt närsjukvården i Kungsbacka. I vårdkonsumtionsdelen ingår också privata vårdgivare och vårdgivare i andra län. Arbetsutskottet förslås få i uppdrag att fatta beslut om den fortsatta handläggningen av strukturutredningen i syfte att genomföra utredningens Del 2 (analys) och Del 3 (förslag till framtida lösningar). I egenskap av hälso- och sjukvårdsnämnd är det landstingsstyrelsen som leder och ansvarar för detta arbete. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050124, ) 7 (20)

8 100 Hälso- och sjukvårdsprogram - Ortopedi - nedre extremiteterna Lk/ godkänna att hälso- och sjukvårdsprogrammet ortopedi - nedre extremiteterna successivt implementeras i verksamheten. verksamhetsförändringar enligt programmet som kräver politiska beslut behandlas i sedvanlig ordning. Arbetet med att ta fram hälso- och sjukvårdsprogram för olika medicinska områden påbörjades i Halland år 2003, utifrån beslut i landstingsstyrelsen. Det andra Hälso- och sjukvårdsprogrammet som är klart är inriktat mot problemområdet ortopedi - nedre extremiteterna. I programmet beskrivs problembilden inom området, vårdutbud i Landstinget Halland och medaktörer. Vidare strategier för utveckling samt konsekvenser för organisation och implementering. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030019, ) Hälso- och sjukvårdsprogram Ortopedi - nedre extremiteterna artros, artrit och skador 101 Hälso- och sjukvårdsprogram - Hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt Lk/ godkänna att hälso- och sjukvårdsprogrammet Hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt successivt implementeras i verksamheten. verksamhetsförändringar enligt programmet som kräver politiska beslut behandlas i sedvanlig ordning. 8 (20)

9 Utifrån beslut i landstingsstyrelsen påbörjades arbetet med att ta fram hälsooch sjukvårdprogram för olika medicinska områden i Halland år Det tredje Hälso- och sjukvårdsprogram som är klart är inriktat mot problemområdet hjärt- och kärlsjukdomar med avgränsningen hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt. Programmet omfattar beskrivning av sjukdomarna, riskfaktorer, primärprevention och sekundärprevention samt patientperspektivet. Vårdutbudet/vårdprocesserna som är riktat mot aktuella patientgrupper i Landstinget Halland är också beskrivet. Vidare hälsovinster och behandlingsresultat samt förslag på förbättringsområden och åtgärder. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030019, ) Hälso- och sjukvårdsprogram Hjärt- och kärlsjukdomar - hypertoni, kranskärlssjukdom och hjärtsvikt 102 Vårdprogram malignt hudmelanom Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram för 2004 för malignt hudmelanom. Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram 2004 för malignt hudmelanom. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare vårdprogram från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet samt att vårdprogrammets eventuella kostnadseffekter hanteras genom förvaltningsinterna omfördelningar. Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050027, ) Protokollutdrag från Västra sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Malignt hudmelanom 9 (20)

10 103 Regionalt vårdprogram 2004 för hematologisk omvårdnad av vuxna patienter Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram 2004 för hematologisk omvårdnad av vuxna patienter. Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram för hematologisk omvårdnad av vuxna patienter. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare program från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet. Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050026, ) Protokollsutdrag från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Hematologisk omvårdnad av vuxna patienter 104 Regionalt vårdprogram Gynekologiska tumörsjukdomar - omvårdnad Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram 2004 för gynekologiska tumörsjukdomar - omvårdnad. 10 (20)

11 Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram för gynekologiska tumörsjukdomar - omvårdnad. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare vårdprogram från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet. Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050028, ) Protokollsutdrag från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Gynekologiska tumörsjukdomar - Omvårdnad 105 Regionalt vårdprogram Cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken Kos godkänna för tillämpning regionalt vårdprogram 2004 för cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken. Onkologiskt centrum har överlämnat en rapport till samverkansnämnden angående förslag till regionalt vårdprogram för cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken. Vårdprogrammet är en revidering och uppdatering av ett tidigare vårdprogram från Samverkansnämnden har tidigare gett sjukvårdshuvudmännen tillfälle att yttra sig över vårdprogrammet. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i april 2005 att bl a rekommendera huvudmännen att fastställa vårdprogrammet samt att vårdprogrammets eventuella kostnadseffekter hanteras genom förvaltningsinterna omfördelningar. 11 (20)

12 Landstingets tjänstemannaledning har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050029, ) Protokollsutdrag från Västra Sjukvårdsregionens samverkansnämnd ( ) Skrivelse från planerings- och utvecklingsavdelningen ( ) Skrivelse från Västra Götalandsregionen ( ) Regionala vårdprogram/riktlinjer 2004 Cancer i urinblåsa, urinledare och njurbäcken 106 Ny ersättningsmodell för primärvård/närsjukvård Kos godkänna att förvaltningsledningen fortsätter att utveckla en ny ersättningsmodell för primärvården/närsjukvården i den riktning som beskrivs enligt bifogat förslag daterat den 11 augusti Drivkrafterna i en ny ersättningsmodell för primärvård/närsjukvård är patientens behov och valfrihet. En ökad patientorientering och bättre samverkan i den nära vården måste vägledas av nya krav i mötet med patienterna. Detta kan understödjas genom att befolkningen i större utsträckning får välja sin vårdenhet och låta pengarna följa individens val. Ersättningsmodellen ska bättre stödja de landstingsövergripande målen och inriktningen mot en utvecklad primär- och närsjukvård där medborgarna är trygga med den vård som erbjuds och nöjda med den kvalitet och tillgänglighet som finns. Välinformerade patienter är en resurs vid beslut och genomförande av hälsoåtgärder. Patienterna får en viktig roll i att avgöra värdet i vården och dess innehåll i det direkta utbytet med vårdgivarna. Modellen innebär att ersättningsmodellen ska vara enhetlig för alla vårdenheter och ska omfatta en hälso- och sjukvårdspeng per listad invånare som är målrelaterad samt ersättning för särskilda uppdrag. att etableringen av vårdenhet ska kräva ackreditering/godkännande. att samtliga medborgare ska ha valfrihet välja sin vårdenhet. 12 (20)

13 Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning ( ) Ny ersättningsmodell för primärvård/närsjukvård ( ) 107 Handlingsplan för asylsökande i Landstinget Halland Lk/ godkänna framtagen handlingsplan för asylsökande, vilken i huvudsak bygger på Överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om sjukvård till asylsökande m fl. Landstingsförbundet och staten har förhandlat fram en ny överenskommelse rörande landstingens åtagande och statens ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande som avses gälla till den 30 juni 2006 eller det datum en eventuell lagstiftning avseende hälso- och sjukvård för asylsökande m fl träder i kraft. Utifrån anvisning från Socialstyrelsen om att rutinerna för bemötandet av asylsökande skall tydliggöras i varje landsting har en handlingsplan för Landstinget Halland tagits fram i samverkan mellan olika parter. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/040164, ) Handlingsplan för asylsökande i Landstinget Halland ( ) 108 Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av folktandvården i Landstinget Halland Kos yttra sig enligt förslag. 13 (20)

14 Revisorerna i Landstinget Halland har uppdragit åt Komrev att granska folktandvården. Syftet med rapporten har varit att jämföra verksamhetsutvecklingen samt att granska den policy och de inriktningsmål som landstinget satt upp för verksamheten folktandvård. I yttrandet framför styrelsen att bl a nämndernas delmål, som utgår från de gemensamma övergripande målen för Landstinget Halland, kan variera beroende på att det finns olika behov i befolkningen. Vad gäller kapitationsersättningen inom barn- och ungdomstandvård, barnpengen, har styrelsen följt utvecklingen och avser att göra en revidering. Vidare framför styrelsen att det är angeläget att det samlade utbudet av landstingsdriven och privat driven vuxentandvård är dimensionerat så att onödiga väntetider inte uppstår. Revisorernas rapport kommer enligt styrelsen att vara ett viktigt underlag i kommande utvecklingsarbete för folktandvården. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050065, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Protokoll från Komrev Halmstad ( ) Revisionsrapport - Granskning av folktandvården Landstinget Halland (januari 2005) 109 Yttrande över slutbetänkande av Alkoholinförselutredningen Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid (SoU 2005:25) Kos yttra sig till Socialdepartementet enligt upprättat förslag. Yrkande Marianne Kronbäck (kd) yrkade avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för följande förslag: Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige främst till följd av den ökade införseln av alkohol. Den ökade konsumtionen 2004 berodde enbart på fortsatt ökad införsel av alkoholdrycker. Ölsmuggling (vidareförsäljning) till minderåriga har under senare år ökat drastiskt. Att Alkoholutredningen av detta drar slutsatsen att skattesänkning är botemedlet menar vi är felaktigt. 14 (20)

15 Folkhälsoinstitutet menar att en sänkning med 40 % på sprit leder till 300 fler döda per år och fler alkoholister. Totalt ökad kostnad för samhället beräknas till 8 miljarder per år. Enligt regeringens beräkningar blir det ett skatteintäktsbortfall på 550 miljoner per år. Finland har valt att sänka skatten i samband med övergången till de EU:s införselkvoter. Dock har det inte gett önskade effekter utan totalkonsumtionen och privatinförseln av alkohol har ökat. Finländska experter har dessutom varnat Sverige för att följa deras exempel. Dan Skantz (s) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde Sasa Sacipovic (v), Göran Karlsson (c), Bo-Christer Windehem (fp) och Inger Johansson (s). Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Marianne Kronbäcks (kd) yrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. Reservation Marianne Kronbäck (kd) reserverade sig till förmån för eget förslag. Elisabeth Pettersson (kd) och Lena Angviken (mp) antecknar till protokollet att de ansluter sig till Marianne Kronbäcks (kd) förslag. Landstinget Halland har beretts möjlighet att yttra sig över Alkoholinförselutredningens slutbetänkande Gränslös utmaning, SoU 2005:25. Landstinget har tidigare lämnat synpunkter i delbetänkandet Var går gränsen? (bilaga). Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige främst till följd av den ökade införseln av alkohol. Alkoholinförselutredningen har därför fått i uppdrag att följa utvecklingen när det gäller införsel och försäljning av alkohol framför allt i södra Sverige och föreslå de åtgärder som kan behövas för att minska de problem som ökad införsel och vidareförsäljning skapar. I förslaget till landstingets yttrande understryks betydelsen av att den överenskommelse inom alkoholområdet som Sverige nyligen ingått med de övriga nordiska länderna får genomslag inom EU och att de folkhälsomässiga konsekvenserna av olika åtgärder lyfts fram i samtliga relevanta sammanhang. Det konstateras också att betänkandets förslag om förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården ligger i linje med Landstinget Hallands inriktningsdokument om en mer hälsofrämjade hälso- och sjukvård. 15 (20)

16 Skrivelse från Konsult & stöd (Kos050093, ) Skrivelse från landstingsstyrelsen ( ) Skrivelse från Socialdepartementet (Kos050093, ) Utdrag ur boken Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid 110 Landstingsstyrelsens sammanträdesprogram för år 2006 Kos för år 2005 fastställa följande sammanträdesprogram för landstingsstyrelsen: måndagen den 6 februari (tema) måndagen den 13 mars måndagen den 10 april (tema) måndagen den 22 maj måndagen den 28 augusti tisdagen den 26 september (tema) måndagen den 23 oktober måndagen den 20 november måndagen den 18 december Behandlas landstingsstyrelsens sammanträdesprogram för år Förlängning av visstidsförordnande för Irene Takanen Lk/ förordnande för direktör Irene Takanen förlängs för perioden med samma villkor som gällande avtal. 16 (20)

17 Visstidsförordnande för direktör Irene Takanen, , löper ut Med anledning därav har planerings- och uppföljningssamtal genomförts i enlighet med landstingets ledningsstrategi. Överenskommelse har träffats med Irene Takanen om att visstidsförordnandet skall förlängas t o m Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Lk/030075, ) 112 Förlängning av visstidsförordnade för Kristina Wallentin Kos förordnande för förvaltningschef Kristina Wallentin förlängs för perioden med samma villkor som gällande avtal. Visstidsförordnande för förvaltningschef Kristina Wallentin, , löper ut Med anledning därav har planerings- och uppföljningssamtal genomförts i enlighet med landstingets ledningsstrategi. Överenskommelse har träffats med Kristina Wallentin om att visstidsförordnandet skall förlängas t o m Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050075, ) 113 Ny smittskyddsläkare i Halland Kos delegera åt arbetsutskottet att så snart det är möjligt utse ny smittskyddsläkare. 17 (20)

18 Smittskyddsverksamheten innehåller delar som är s k myndighetsutövning. Enligt smittskyddslagen, 9, skall det i varje landsting finnas en smittskyddsläkare som utses av hälso- och sjukvårdsnämnden, dvs i Halland av landstingsstyrelsen. Nuvarande smittskyddsläkare i Halland, Anders Lindberg, lämnar den 30 september 2005 sin anställning i landstinget för ny befattning på Socialstyrelsen. Rekryteringen av ny smittskyddsläkare pågår men för att inte förlora tid vad gäller den formella tillsättningen föreslås att landstingsstyrelsen delegerar åt sitt arbetsutskott att hantera frågan. Skrivelse från landstingets tjänstemannaledning (Kos050123, ) 114 Anmälan av delegationsbeslut lägga anmälningarna till handlingarna. Anmäles beslut fattade på delegation enligt landstingsstyrelsens beslut 174/2004, angående beslut om gallring av dokument angående förhandsbedömning inom tandvården samt bidrag ur fonder. Skrivelse från landstingsarkivarien ( ) Skrivelse från ekonomiavdelningen ( ) 18 (20)

19 115 Anmälan av protokoll lägga protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott , och etiska kommittén Protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott ( ) Protokoll från landstingsstyrelsens personalutskott ( ) Protokoll från etiska kommittén ( ) Informationsärende 116 Åtgärder för ekonomi i balans Lk/ anteckna informationen till protokollet. Landstingsdirektör Mona Boström informerar om vidtagna och planerade åtgärder. 19 (20)

20 I anslutning till sammanträdet informerade konsult Dag Gjesteby, Helseplan, om strukturutredningen. behandlades under 99 Strukturutredning - somatisk specialistsjukvård, Del 1 kartläggning Vid protokollet Kerstin Bengtson Justerat Mats Eriksson Dan Skantz Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla (20)

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Landstingsstyrelsen 129-139

Landstingsstyrelsen 129-139 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-20 Landstingsstyrelsen 129-139 Tid: Måndagen den 20 november 2006, kl 10:00-10:20 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35

Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-05-05 Primärvårdsnämnden Hylte 23 35 Tid: Onsdagen den 5 maj 2004, kl. 14:00-16:50 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Hyltebruks vårdcentral Ledamöter

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. /$1'67,1*(7+$//$1' 3(5621$/1b01'(1 7LG 2002-11-14, kl. 10.00-12.20 35272.2// 119-130 3ODWV: Sammanträdesrum Neden, Varbergs kommun (Norrgatan 25, halv trappa upp, 2:a dörren till vänster) /HGDP WHU Göran

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Landstingsstyrelsen 17-37

Landstingsstyrelsen 17-37 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-02-05 Landstingsstyrelsen 17-37 Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00-12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL

LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-09-19 92-105 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-09-19 kl. 14.00-14.30 kl. 14.30 17.00 Besök hos personalstipendiaten Barnavårdscentralen, Vårdcentralen Gruebäck, Falkenberg Personalnämndens

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen

Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2007-02-05 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 5 februari 2007, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdesrum Borgsalen 1 Justering utse

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

2002-06-20 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 44 53. Tid: kl 10.00 12.10. Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg.

2002-06-20 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 44 53. Tid: kl 10.00 12.10. Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-06-20 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN 44 53 Tid: kl 10.00 12.10 Plats: Konferensrummet, sjukhusledningen, sjukhuset i Varberg Ledamöter Per G Hansson (m) Göte Andersson (c) Dan

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör

Gustav Nilsson (M) Petronella Petersson (C), ersättare Anders Hansell, planeringsdirektör PROTOKOLL 1(6) Protokoll fört vid sammanträde i Diö, Möckelsnäs Herrgård 2009-06-05 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Landstinget Halland 2009-06-05 23-42 Marie Sällström (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 108-128

Landstingsstyrelsen 108-128 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-23 Landstingsstyrelsen 108-128 Tid: Måndagen den 23 oktober 2006, kl 10:00-11:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 september 2015, kl 09:30 ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 7-8 november 2005 i Halmstad

Protokoll. Landstingsfullmäktiges sammanträde. 7-8 november 2005 i Halmstad Protokoll Landstingsfullmäktiges sammanträde 7-8 november 2005 i Halmstad Innehållsförteckning vid landstingsfullmäktiges sammanträde i kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset Halmstad, den 7-8 november

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2004. På

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl. 09.30-16.00. Plats: Kallade: Övriga: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Landstingsstyrelsen 117-141

Landstingsstyrelsen 117-141 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen 117-141 Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00-12:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer