i överviktsbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i överviktsbehandling"

Transkript

1 Överviktsbehandling för vuxna Erfarenheter och resultat från utbildning av primärvårdspersonal i överviktsbehandling hösten 2001 och våren Sammanställt av: Unni Bonnedal, leg. psykolog och leg. psykoterapeut och Cecila Pettersson, dietist.

2 INNEHÅLL Bakgrund 3 Ekonomi och utbildningstillfällen 4 Utbildningen upplägg och syfte 5-6 Uppföljningsseminarier upplägg och syfte 7 Handledningsgrupper upplägg och syfte 7 Utvärdering av utbildningen 8 Kommentarer från deltagare 9-10 Artiklar ur Folkhälsobladet Livsviktigt ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 2

3 Bakgrund och målsättning 2001 tog folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen initiativet till en behandlingsmanual med tillhörande utbildningspaket för att jobba med vuxna överviktiga. Målsättningen var att få fram en metod som 1) fungerar i praktiken för primärvården 2) är kostnadseffektiv 3) ger långsiktigt resultat Bakgrunden var den kraftiga ökningen av antalet överviktiga eller feta personer i befolkningen och de följdsjukdomar som det ofta för med sig. Dessutom fanns ett klart uttalat behov från primärvårdspersonal om hjälp och stöd för att jobba med överviktiga patienter. Uppdraget att ta fram både behandlingsmanualen och utbildningsmaterialet gick till Unni Bonnedal, psykolog och psykoterapeut, och Cecilia Pettersson, dietist. Resultatet blev en manual för gruppbehandling av överviktiga. Det är en kostnadseffektiv behandlingsform och även effektiv när det gäller att uppnå resultat för patienterna. Manualen presenterades hösten 2001 och väckte ett mycket stort intresse. Sedan dess har totalt 16 utbildningstillfällen, riktade direkt till primärvårdens personal, hållits. 550 personer har gått utbildningen. Det innebär att det i dag finns personal, som är utbildad för att arbeta med vuxna överviktiga på i princip samtliga vårdcentraler i regionen. I den här sammanställningen finns mer information om utbildningen och behandlingsmanualen samt synpunkter från de som deltog i utbildningarna under hösten 2001 och En utvärdering av hur manualen fungerar i praktiken blir klar hösten Annika Nilsson-Green Ansvarig för folkhälsans område Kost och fysisk aktivitet E-post: Tel ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 3

4 Ekonomi Behandlingsmanualen för vuxna överviktiga och utbildningspaketet har finansierats med hjälp av medel från omstruktureringen av Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås. Där bedrevs tidigare överviktsbehandling. När sjukhuset avvecklades för några år sedan avsatte staten totalt 25 miljoner kronor för satsningar på överviktsbehandling. Västra Götalandsregionen beviljades 4,2 miljoner kronor av dessa medel och de har i huvudsak gått till olika utvecklingsprojekt inom området överviktsproblematik, bland annat folkhälsokommitténs satsning på en behandlingsmanual. Manualen och överviktsutbildningarna under hösten 2001 och våren 2002 hade en budget på totalt kronor. Pengarna har fördelats enligt följande: Föreläsararvode, uppföljning och handledning Utvärdering av Mössebergs Forskningsstation (klar hösten 2002) Lokaler, material, distribution kronor kronor kronor Utbildningstillfällen Mellan oktober 2001 och februari 2002 genomfördes halvdagsutbildningar i överviktbehandling för vuxna, på följande orter: Datum Ort Borås Uddevalla Mariestad Tanumstrand Mellerud Lidköping Skövde Göteborg Burgården Göteborg Burgården Göteborg Burgården Göteborg Fregatten Stenungsund Burgården Göteborg Stadshuset Falköping Alingsås Lasarett Stadshuset Trollhättan Totala antalet deltagare har varit 550 personer. Av dem har 402 lämnat in utvärdering av utbildningen. Resultaten från den utvärderingen redovisas på sidan 8. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 4

5 Utbildningen SYFTE: Ge information som kan användas i förebyggande arbete. Beskriva en utrednings- och gruppbehandlingsmodell för vuxna med överviktsproblem. INNEHÅLL Definition av övervikt. Information om förekomst av övervikt bland vuxna. Internationella jämförelser och problemets utveckling över tid. Varför är fler människor överviktiga idag? Förklaringsmodeller. Konsekvenser av övervikt: medicinska psykologiska sociala ekonomiska Vad vet vi om tidigare behandlingsmodeller för övervikt? Gruppbehandlingsmodell för patienter med överviktsproblem. Vuxna Utredning inför behandling medicinsk bedömning kost ätbeteende och attityder till mat och ätande motion och aktivitetsnivå funktionsnivå/angränsande problem anhörigas inställning förändringsmotivation Återkoppling av utredning till patienten. Information om gruppbehandling och erbjudande att delta om patienten bedöms vara motiverad. Utifrån forskning vet vi att övervikt kan påverka hälsa, psykiskt välbefinnande, familjerelationer, arbete och livsstil. En effektiv behandlingsmodell måste ta hänsyn till detta och bör innehålla pedagogiska, sociala och psykologiska komponenter. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 5

6 GRUPPBEHANDLINGSMODELL Pedagogiskt innehåll: Fysiska risker och komplikationer vid övervikt. Behov av näring och fysisk aktivitet. Betydelsen av att minska stillasittande. Patientens ansvar. Utforskande: Matens roll i patientens relationer. Sambandet mellan känslor och ätande. Andra problem som framkommit under utredningsfasen. Mål och hemläxor för varje patient: Känslor förknippade med hunger och mättnad. Hur var och en kan minska stillasittande beteende. Övningar för att förändra måltidsrutiner/ätbeteende. Dagbok. Problemlösning: hinder för att uppnå målen hur man reviderar förväntningar och mål de långsiktiga målen återblick Stärka självkänslan fokusera på starka sidor och framsteg lära patienten använda coping mekanismer problemlösningsstrategier för att klara motgångar och stress Anpassning av gruppmodellen till individualbehandling. DOKUMENTATION: Innehållet i gruppbehandlingen presenteras sessionsvis med tillhörande faktablad, så att det kan användas som manual för en 14-veckorsbehandling med frekvensen en gång per vecka, samt 14 uppföljningssessioner under de följande 2.5 åren. Det allmänna materialet samt gruppbehandlingsmanualen kommer att delas ut vid föreläsningarna. OMFATTNING Fyra föreläsningstimmar under en halvdag. Metoden innebär ett förändringsarbete utifrån kognitiva och beteendemässiga principer. Därför är det önskvärt med samarbete/handledning av person med psykologisk kompetens.då deltagarna kommit igång med arbetet bör man samla dem till ett uppföljningsseminarium. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 6

7 Uppföljningsseminarium Uppföljningsseminarier har ägt rum i Göteborg , i Skövde och i Göteborg Syftet med uppföljningsseminarierna har varit att samla kursdeltagare, som kommit i gång med behandling eller håller på att starta behandling enligt den modell de utbildats i. Vi har gjort en genomgång av aktuella problem och frågeställningar från deltagarna. De har sedan arbetat i smågrupper kring temat Problem och fallgropar i överviktsbehandling. Konkreta exempel från vår egen eller deltagarnas behandlingserfarenhet har använts. Efter avslutande diskussion har vi informerat om möjlighet till grupphandledning för behandlarna. Handledningsgrupper Efter utbildning för primärvården i Västra Götaland hösten 2001, i syfte att kunna tilllämpa en utrednings- och gruppbehandlingsmodell för vuxna med överviktsproblem, framkom behovet av regelbunden handledning. Behandlingen innebär ett förändringsarbete utifrån kognitiva och beteendemässiga principer.därför leds handledningen av en person med psykologisk kompetens. Avsikten med handledningen är att behandlingsmodellen ska kunna tillämpas på ett enhetligt sätt, vilket möjliggör utvärdering. Genom handledningen får behandlarna kontinuerligt stöd i sitt patientarbete. De ges möjlighet att bättre förstå de psykologiska processer som kan utgöra hinder för förändrade kost- och motionsvanor och därmed vidmakthålla övervikt. Samtidigt bygger de upp kompetens i överviktsbehandling. Detta kan föras vidare till nya behandlare om man arbetar i skiftande parkonstellationer. Handledning bör starta i samband med att behandlarna börjar träffa patientgrupperna. Tio behandlare, som arbetar i par, får handledning på sitt patientarbete varannan vecka i samband med den första gruppomgången, sammanlagt sju tillfällen. Därefter ges handledning en gång per månad det följande halvåret och vid några tillfällen det påföljande året. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 7

8 Utvärdering av utbildningen Vid samtliga utbildningstillfällen har deltagarna fått delta i en utvärdering. Syftet med utbildningen har varit att deltagarna ska få eller komplettera sina kunskaper i att bemöta och behandla vuxna patienter med övervikt. Utifrån det har de olika delarna i utbildningen värderats på en skala från 1-5 enligt följande kriterier: Ingen nytta alls, ingen särskild nytta, ganska stor nytta, stor nytta samt mycket stor nytta. NEDANSTÅENDE TABELL REDOVISAR MEDELBETYGET. NYTTA/ANVÄNDBARHET Bakgrund och forskning (UB) 4,0 Kost och motion (CP) 4,1 Behandlingsmanual (UB) 4,2 FRAMFÖRANDET: Bakgrund och forskning (UB) 4,5 Kost och motion (CP) 4,5 Behandlingsmanual (UB) 4,5 INNEHÅLLET: Bakgrund och forskning (UB) 4,3 Kost och motion (CP) 4,3 Behandlingsmanual (UB) 4,5 KURSMATERIALET: Bakgrund och forskning (UB) 4,4 Kost och motion (CP) 4,4 Behandlingsmanual (UB) 4,5 HELHETEN: Samtliga föreläsningar 4,5 Inom parentensen anges ansvarig för respektive utbildningsdel. UB Unni Bonnedal, CP Cecila Pettersson. Föreläsningstimmarna var: För få 40% Lagom 46% För många 0.7% ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 8

9 Kommentarer från deltagare NÅGOT SOM VAR SÄRSKILT BRA: Praktiskt förankrat. Fräschheten. Det känns som det går att starta själva hos oss också! Användandet kan tillämpas av ickespecialister. Bakgrund och forskning. Allt! Detaljerad behandlingsmanual. Särskilt bra: hela utbildningen. Bra med patientexempel. En bra modellstruktur för att arbeta med grupp. Kopiorna - allt med hem. Genomgång av behandlingsmodell. Behandlingsmanual fantastisk. Bra utarbetat, väl genomtänkt material. Har inte på länge lagt tid på något så jättebra. Jag tycker det är suveränt bra att ni satsar på detta och delar ut program med mera helt gratis. Lätt att använda materialet direkt. Bra med stenciler man kunde lyssna i lugn och ro. De lösa OH-bladen att använda vid patientundervisning. Föreläsarna MVG. Härligt positivt och humoristiskt framförande. Inspirerande på ett mycket positivt sätt. Grundliga, kunniga, roliga. JAG ÖNSKAR MER INFORMATION/KUNSKAP OM: Handledning av psykolog. Fortsatt uppföljning. Motion i grupp. Uppföljning om grupp kommit igång. Mer konkreta steg om hur fort och hur mycket man ska gå ner. Beteendeförändring hos individen. Terapeutiskt förhållningssätt. Hur bemöta vissa situationer. Ledarutbildning. Lite djupare om kost och motion behövs. Önskar mer om barnfetma. Önskar mer om gravida, preventivmedelspatienter. Önskar mer om barn och ungdom. Önskar mer om barngrupper. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 9

10 ÖVRIGA KOMMENTARER: Man skulle kunna sitta i grupp och ge varandra idéer. En del har haft grupper andra inte. Skulle önskat lite mera tid. Bra material, men tidskrävande att använda. Bra om uppföljning kommer. Jättebra! Bra material. Mycket välkänt, men nu bekräftat. Proffsigt. Kunde berättat mer i stora drag lite väl detaljerat. Komprimerat program. Det gick för snabbt, men det var bra i sin helhet. Inspirerade - man skulle vilja arbeta runt detta. Fler timmar med lägre temp vore att föredra. Mer diskussioner och frågor. Finns oerhört mycket kunskap om övervikt och fetma i Göteborg. Tror detta avsnitt (bakgrund och forskning) skull vinna på om någon fetmaforskare stod för föreläsningen. Entusiastiska, kompetenta föreläsare. Känns motiverande. Önskar mer om kulturella skillnader invandrarkulturer. Bästa föreläsningen jag varit på! Bra: att det var praktiskt förankrat. Var oförberedd på att föreläsningarna handlade om gruppbehandling. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 10

11 Ur Folkhälsokommitténs tidning Folkhälsobladet Livsviktigt nr 3/2001 Manual för behandling av överviktiga Så kan primärvården jobba med fetma En dietist och en psykoterapeut fick ett uppdrag av folkhälsan: Ta fram ett utbildningsmaterial som hjälper primärvården att behandla överviktiga. Resultatet har blivit en skräddarsydd behandlingsmanual. Ännu har inte behandlingsmanualen presenterats för primärvårdens personal. Det sker vid totalt sju utbildningstillfällen i regionen i oktober, november och december. Men metoden är testad i gruppbehandling för överviktiga. Och förhoppningarna är stora. Det här är en behandlingsmetod som fungerar enligt de som sammanställt den, Unni Bonnedal, som är psykolog och psykoterapeut vid Drottning Silvias barnklinik i Göteborg, och Cecilia Pettersson, dietist vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ja, det här är bra. Klart användbart, menar de entusiastiskt. DET ÄR KORSBEFRUKTNINGEN mellan två olika kompetensområden som gör den nya behandlingsmanualen så intressant. Traditionellt bygger överviktsbehandling på råd om kost och motion. Men nu har även den psykologiska aspekten lagts till. Vi har tittat på resultaten av traditionell behandling och det slår sällan fel: Patienterna återgår så småningom till sitt invanda mönster och går upp i vikt igen. Kan vi komma åt de psykologiska orsakerna till varför de äter, som tröst, vid stress eller besvikelse, kan vi också nå mycket bättre resultat, menar Unni Bonnedal och dietisten Cecilia Pettersson håller med. I flera år har jag känt att något saknas i mitt arbete med överviktiga. Det räcker inte med kost, näringslära och att röra på sig, utan det måste till något mer. Den helheten tror jag att vi får genom att lägga till psykologiska metoder i förändringsarbetet. BÅDA DE HÄR BITARNA beskrivs i en konkret behandlingsmanual, skriven direkt för alla i primärvården som arbetar med överviktiga. Det är ett praktiskt verktyg som ska förbättra vården av överviktiga. Samtidigt innebär manualen att vården blir kostnadseffektiv eftersom den bygger på gruppbehandling. Något som är väl beprövat när det gäller att bryta missbruk av olika slag. Det är viktigt att primärvården känner att det här är ett redskap som fungerar utan att kräva nya resurser. Med gruppbehandling når vi fler och får bättre resultat för lägre kostnad, säger Unni Bonnedal. EXAKT HUR behandlingsmetoden går till kommer Unni Bonnedal och Cecilia Pettersson att lära ut vid höstens utbildningsträffar. Efter en halv dags utbildning med genomgång av manualen och dess principer ska metoden kunna användas av primärvården i arbetet med överviktiga patienter. I vår blir det dessutom handledarträffar för att ringa in eventuella problem och frågor. För överviktspatienterna sträcker sig behandlingstiden över tre år; första halvåret träffas gruppen en gång i veckan, andra halvåret en gång i månaden och de två följande åren fyra gånger per år. Hjälpmedel är en matdagbok och en aktivitetsdagbok som varje patient ska fylla i eftersom självklart kost och fysisk aktivitet är viktigt. Men tyngdpunkten ligger på samtalen i gruppen. Det handlar om att ge varandra stöd och möta andra med samma problem. Att lära sig hantera besvikelse och stress och stärka sin självkänsla. Det är en förändringsprocess som tar lång tid, är svår och kräver ett nätverk, både hemma och i överviktsgruppen. Och det är just därför som gruppbehandling brukar fungera så bra. Utbildning för personal i primärvården äger rum i Borås, Uddevalla, Mariestad, Tanumsstrand, Mellerud, Lidköping och Skövde. Manualen har tagits fram på uppdrag av folkhälsans kunskapsområden Psykisk hälsa samt Kost och fysisk aktivitet. För mer information kontakta ansvariga för kunskapsområdena via e-post: eller ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 11

12 Ur Folkhälsokommitténs tidning Folkhälsobladet Livsviktigt nr 2/2002 Fler överviktiga får hjälp Behandlingsmanual för både barn och vuxna Fler överviktiga kan få hjälp i regionen tack vare den manual för gruppbehandling som folkhälsan tagit fram speciellt för primärvården. Nu går man vidare och presenterar en behandlingsmanual för överviktiga barn och deras föräldrar. Sedan manualen presenterades i höstas har totalt 550 anställda i primärvården utbildats. Det innebär att samtliga vårdcentraler i Västra Götaland i dag har kompetens att behandla överviktiga i grupp. Vi visste att behovet var stort, men inte att det var så stort. Det är jätteroligt, speciellt som flera står i begrepp att starta eller redan är igång med grupper och där vi ser att behandlingen fungerar, säger Unni Bonnedal, psykolog och psykoterapeut som tillsammans med dietisten Cecilia Pettersson, båda från Göteborg, har tagit fram behandlingsmanualen. PRECIS SOM ÖVRIGA landsting har Västra Götaland fått del av pengarna från den statliga överviktsbehandlingen i Tranås som avvecklades för några år sedan. En del gick till folkhälsokommittén och behandlingsmanualen. Målet var att hitta en kostnadseffektiv metod som fungerar i primärvården, eftersom övervikt är ett så stort problem att behandling inte kan vara en regionspecialitet. Något som verkar ha lyckats. Det här handlar om att bryta livsstilsmönster mer än något annat. Där är gruppterapi överlägsen, menar Unni Bonnedal, som jobbat med viktproblematik i många år. Behandlingsmanualen beskrivs av de som gått utbildningen som tydlig, enkel och effektiv. Däremot finns det en ovana hos Vi blir allt fetare. Därför krävs en behandlingsmetod som fungerar i primärvården. primärvården att jobba med gruppterapi. Därför erbjuder folkhälsokommittén personal som är igång med överviktsgrupper professionell handledning av Unni Bonnedal. Jag handleder ett tiotal behandlare redan och har lika många på gång. Men jag klarar fler eftersom handledningen sker i grupper. FOKUS I behandlingsmanualen ligger på den allsidiga fysiska aktiviteten och vad och hur man äter. Men psykologin är viktig för att klara av en livsstilsförändring, liksom den långa behandlingstiden. Manualen bygger på att gruppen träffas under tre år. Även gruppen har stor betydelse för ett lyckat resultat. Precis som inom den väl etablerade behandlingen med gruppterapi av Foto: Pressens Bild/Stig Hammarstedt. alkoholism har det visat sig att gruppens stöd gör det lättare att lyckas. Det mesta känns mer rimligt och genomförbart när man upptäcker att man inte är ensam. Och rimlighetstänkandet är grunden för behandlingsmanualen, påpekar Unni Bonnedal. EFTER DEN LYCKADE manualen för vuxna har man på uppdrag av folkhälsokommittén även tagit fram en behandlingsmanual för överviktiga barn. Skillnaden är att både barn och föräldrar måste gå i gruppbehandling. Inte tillsammans utan parallellt. Barn kan inte själva förändra sina matvanor och bli mer aktiva. Här krävs oerhört mycket stöd till föräldrarna för att de ska kunna hjälpa barnen. Med behandlingsmanualen för överviktiga barn och deras föräldrar vänder sig folkhälsan i första hand till skolsköterskor och vårdcentraler. Intresset för utbildningarna, som äger rum nu i maj på fem platser i regionen, har inte oväntat varit mycket stort. Förhoppningen är att de första överviktsgrupperna för barn är igång i höst. För mer information om utbildningstillfällen kontakta ansvarig för folkhälsans kunskapsområde Kost och fysisk aktivitet på e-post Röster från primärvården Susanne Ellbin, psykolog på Kannebäcks vårdcentral i Göteborg: Manualen känns gedigen. Välgjord och konkret plus att den bygger på kända behandlingsprinciper. Jag tror att den har goda chanser att fungera i praktiken, men det ställer också krav på duktig och engagerad personal, bland annat tror jag att en psykolog i behandlingsteamet ger särskild styrka. Tyvärr har vi av arbetsmässiga orsaker inte fått igång någon grupp här, men viljan och behovet är stort så det kommer. Marie-Anne Blondell, sjuksköterska på dagrehab i Lidköping: Jag har en grupp med sju patienter igång och det fungerar mycket bra. Alla är kvar i gruppen, har nått resultat och är tacksamma för att det är så långsiktigt. Jag har arbetat med andra viktminskningsprogram tidigare, men utan samma framgång. Dessutom är det oerhört värdefullt att få handledning av Unni Bonnedal. Som sjuksköterska behöver jag psykologens kunskap för att kunna ge stöd vid misslyckanden. Annika Larsson-Vessby, dietist på vårdcentralen i Hjo och Tidaholm: Trots att vi inte har startat en överviktsgrupp, så har jag stor användning av manualen. Den är enkel, enklare än andra liknande behandlingsmetoder. Speciellt de inledande bedömningsintervjuerna är bra. Däremot kan jag se ett problem i att jobba med gruppterapi på mindre orter eftersom alla känner alla. Men det behöver inte vara så och jag hoppas att vi snart kommer igång med en grupp och provar. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 12

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Manual för Framstegen Projektledare Camilla Emmoth Projekthandledare Lotta Juhlin Utvärderare av projektet

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

MULTIFAMILJETERAPI VID

MULTIFAMILJETERAPI VID MULTIFAMILJETERAPI VID ANOREXIA NERVOSA Behandlingsmanual Framtagen vid Enheten för Anorexi och Bulimi BUP Lund Ulf Wallin Innehåll 1. Introduktion 4 2. Anorexia Nervosa hos den yngre patienten 5 3. Familjens

Läs mer

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram KrAftfull samverkan Utvärdering av KrAftverk Halland ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram Kjell Eriksson, Idétext feb 2004 2 (32) Utvärdering av kraftverk Halland

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem

Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem - en metod eller ett förhållningssätt? Sandra Linder & Marie Sjöstedt GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 2012:4 Hälsopedagogutbildningen:

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer