i överviktsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i överviktsbehandling"

Transkript

1 Överviktsbehandling för vuxna Erfarenheter och resultat från utbildning av primärvårdspersonal i överviktsbehandling hösten 2001 och våren Sammanställt av: Unni Bonnedal, leg. psykolog och leg. psykoterapeut och Cecila Pettersson, dietist.

2 INNEHÅLL Bakgrund 3 Ekonomi och utbildningstillfällen 4 Utbildningen upplägg och syfte 5-6 Uppföljningsseminarier upplägg och syfte 7 Handledningsgrupper upplägg och syfte 7 Utvärdering av utbildningen 8 Kommentarer från deltagare 9-10 Artiklar ur Folkhälsobladet Livsviktigt ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 2

3 Bakgrund och målsättning 2001 tog folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen initiativet till en behandlingsmanual med tillhörande utbildningspaket för att jobba med vuxna överviktiga. Målsättningen var att få fram en metod som 1) fungerar i praktiken för primärvården 2) är kostnadseffektiv 3) ger långsiktigt resultat Bakgrunden var den kraftiga ökningen av antalet överviktiga eller feta personer i befolkningen och de följdsjukdomar som det ofta för med sig. Dessutom fanns ett klart uttalat behov från primärvårdspersonal om hjälp och stöd för att jobba med överviktiga patienter. Uppdraget att ta fram både behandlingsmanualen och utbildningsmaterialet gick till Unni Bonnedal, psykolog och psykoterapeut, och Cecilia Pettersson, dietist. Resultatet blev en manual för gruppbehandling av överviktiga. Det är en kostnadseffektiv behandlingsform och även effektiv när det gäller att uppnå resultat för patienterna. Manualen presenterades hösten 2001 och väckte ett mycket stort intresse. Sedan dess har totalt 16 utbildningstillfällen, riktade direkt till primärvårdens personal, hållits. 550 personer har gått utbildningen. Det innebär att det i dag finns personal, som är utbildad för att arbeta med vuxna överviktiga på i princip samtliga vårdcentraler i regionen. I den här sammanställningen finns mer information om utbildningen och behandlingsmanualen samt synpunkter från de som deltog i utbildningarna under hösten 2001 och En utvärdering av hur manualen fungerar i praktiken blir klar hösten Annika Nilsson-Green Ansvarig för folkhälsans område Kost och fysisk aktivitet E-post: Tel ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 3

4 Ekonomi Behandlingsmanualen för vuxna överviktiga och utbildningspaketet har finansierats med hjälp av medel från omstruktureringen av Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås. Där bedrevs tidigare överviktsbehandling. När sjukhuset avvecklades för några år sedan avsatte staten totalt 25 miljoner kronor för satsningar på överviktsbehandling. Västra Götalandsregionen beviljades 4,2 miljoner kronor av dessa medel och de har i huvudsak gått till olika utvecklingsprojekt inom området överviktsproblematik, bland annat folkhälsokommitténs satsning på en behandlingsmanual. Manualen och överviktsutbildningarna under hösten 2001 och våren 2002 hade en budget på totalt kronor. Pengarna har fördelats enligt följande: Föreläsararvode, uppföljning och handledning Utvärdering av Mössebergs Forskningsstation (klar hösten 2002) Lokaler, material, distribution kronor kronor kronor Utbildningstillfällen Mellan oktober 2001 och februari 2002 genomfördes halvdagsutbildningar i överviktbehandling för vuxna, på följande orter: Datum Ort Borås Uddevalla Mariestad Tanumstrand Mellerud Lidköping Skövde Göteborg Burgården Göteborg Burgården Göteborg Burgården Göteborg Fregatten Stenungsund Burgården Göteborg Stadshuset Falköping Alingsås Lasarett Stadshuset Trollhättan Totala antalet deltagare har varit 550 personer. Av dem har 402 lämnat in utvärdering av utbildningen. Resultaten från den utvärderingen redovisas på sidan 8. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 4

5 Utbildningen SYFTE: Ge information som kan användas i förebyggande arbete. Beskriva en utrednings- och gruppbehandlingsmodell för vuxna med överviktsproblem. INNEHÅLL Definition av övervikt. Information om förekomst av övervikt bland vuxna. Internationella jämförelser och problemets utveckling över tid. Varför är fler människor överviktiga idag? Förklaringsmodeller. Konsekvenser av övervikt: medicinska psykologiska sociala ekonomiska Vad vet vi om tidigare behandlingsmodeller för övervikt? Gruppbehandlingsmodell för patienter med överviktsproblem. Vuxna Utredning inför behandling medicinsk bedömning kost ätbeteende och attityder till mat och ätande motion och aktivitetsnivå funktionsnivå/angränsande problem anhörigas inställning förändringsmotivation Återkoppling av utredning till patienten. Information om gruppbehandling och erbjudande att delta om patienten bedöms vara motiverad. Utifrån forskning vet vi att övervikt kan påverka hälsa, psykiskt välbefinnande, familjerelationer, arbete och livsstil. En effektiv behandlingsmodell måste ta hänsyn till detta och bör innehålla pedagogiska, sociala och psykologiska komponenter. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 5

6 GRUPPBEHANDLINGSMODELL Pedagogiskt innehåll: Fysiska risker och komplikationer vid övervikt. Behov av näring och fysisk aktivitet. Betydelsen av att minska stillasittande. Patientens ansvar. Utforskande: Matens roll i patientens relationer. Sambandet mellan känslor och ätande. Andra problem som framkommit under utredningsfasen. Mål och hemläxor för varje patient: Känslor förknippade med hunger och mättnad. Hur var och en kan minska stillasittande beteende. Övningar för att förändra måltidsrutiner/ätbeteende. Dagbok. Problemlösning: hinder för att uppnå målen hur man reviderar förväntningar och mål de långsiktiga målen återblick Stärka självkänslan fokusera på starka sidor och framsteg lära patienten använda coping mekanismer problemlösningsstrategier för att klara motgångar och stress Anpassning av gruppmodellen till individualbehandling. DOKUMENTATION: Innehållet i gruppbehandlingen presenteras sessionsvis med tillhörande faktablad, så att det kan användas som manual för en 14-veckorsbehandling med frekvensen en gång per vecka, samt 14 uppföljningssessioner under de följande 2.5 åren. Det allmänna materialet samt gruppbehandlingsmanualen kommer att delas ut vid föreläsningarna. OMFATTNING Fyra föreläsningstimmar under en halvdag. Metoden innebär ett förändringsarbete utifrån kognitiva och beteendemässiga principer. Därför är det önskvärt med samarbete/handledning av person med psykologisk kompetens.då deltagarna kommit igång med arbetet bör man samla dem till ett uppföljningsseminarium. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 6

7 Uppföljningsseminarium Uppföljningsseminarier har ägt rum i Göteborg , i Skövde och i Göteborg Syftet med uppföljningsseminarierna har varit att samla kursdeltagare, som kommit i gång med behandling eller håller på att starta behandling enligt den modell de utbildats i. Vi har gjort en genomgång av aktuella problem och frågeställningar från deltagarna. De har sedan arbetat i smågrupper kring temat Problem och fallgropar i överviktsbehandling. Konkreta exempel från vår egen eller deltagarnas behandlingserfarenhet har använts. Efter avslutande diskussion har vi informerat om möjlighet till grupphandledning för behandlarna. Handledningsgrupper Efter utbildning för primärvården i Västra Götaland hösten 2001, i syfte att kunna tilllämpa en utrednings- och gruppbehandlingsmodell för vuxna med överviktsproblem, framkom behovet av regelbunden handledning. Behandlingen innebär ett förändringsarbete utifrån kognitiva och beteendemässiga principer.därför leds handledningen av en person med psykologisk kompetens. Avsikten med handledningen är att behandlingsmodellen ska kunna tillämpas på ett enhetligt sätt, vilket möjliggör utvärdering. Genom handledningen får behandlarna kontinuerligt stöd i sitt patientarbete. De ges möjlighet att bättre förstå de psykologiska processer som kan utgöra hinder för förändrade kost- och motionsvanor och därmed vidmakthålla övervikt. Samtidigt bygger de upp kompetens i överviktsbehandling. Detta kan föras vidare till nya behandlare om man arbetar i skiftande parkonstellationer. Handledning bör starta i samband med att behandlarna börjar träffa patientgrupperna. Tio behandlare, som arbetar i par, får handledning på sitt patientarbete varannan vecka i samband med den första gruppomgången, sammanlagt sju tillfällen. Därefter ges handledning en gång per månad det följande halvåret och vid några tillfällen det påföljande året. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 7

8 Utvärdering av utbildningen Vid samtliga utbildningstillfällen har deltagarna fått delta i en utvärdering. Syftet med utbildningen har varit att deltagarna ska få eller komplettera sina kunskaper i att bemöta och behandla vuxna patienter med övervikt. Utifrån det har de olika delarna i utbildningen värderats på en skala från 1-5 enligt följande kriterier: Ingen nytta alls, ingen särskild nytta, ganska stor nytta, stor nytta samt mycket stor nytta. NEDANSTÅENDE TABELL REDOVISAR MEDELBETYGET. NYTTA/ANVÄNDBARHET Bakgrund och forskning (UB) 4,0 Kost och motion (CP) 4,1 Behandlingsmanual (UB) 4,2 FRAMFÖRANDET: Bakgrund och forskning (UB) 4,5 Kost och motion (CP) 4,5 Behandlingsmanual (UB) 4,5 INNEHÅLLET: Bakgrund och forskning (UB) 4,3 Kost och motion (CP) 4,3 Behandlingsmanual (UB) 4,5 KURSMATERIALET: Bakgrund och forskning (UB) 4,4 Kost och motion (CP) 4,4 Behandlingsmanual (UB) 4,5 HELHETEN: Samtliga föreläsningar 4,5 Inom parentensen anges ansvarig för respektive utbildningsdel. UB Unni Bonnedal, CP Cecila Pettersson. Föreläsningstimmarna var: För få 40% Lagom 46% För många 0.7% ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 8

9 Kommentarer från deltagare NÅGOT SOM VAR SÄRSKILT BRA: Praktiskt förankrat. Fräschheten. Det känns som det går att starta själva hos oss också! Användandet kan tillämpas av ickespecialister. Bakgrund och forskning. Allt! Detaljerad behandlingsmanual. Särskilt bra: hela utbildningen. Bra med patientexempel. En bra modellstruktur för att arbeta med grupp. Kopiorna - allt med hem. Genomgång av behandlingsmodell. Behandlingsmanual fantastisk. Bra utarbetat, väl genomtänkt material. Har inte på länge lagt tid på något så jättebra. Jag tycker det är suveränt bra att ni satsar på detta och delar ut program med mera helt gratis. Lätt att använda materialet direkt. Bra med stenciler man kunde lyssna i lugn och ro. De lösa OH-bladen att använda vid patientundervisning. Föreläsarna MVG. Härligt positivt och humoristiskt framförande. Inspirerande på ett mycket positivt sätt. Grundliga, kunniga, roliga. JAG ÖNSKAR MER INFORMATION/KUNSKAP OM: Handledning av psykolog. Fortsatt uppföljning. Motion i grupp. Uppföljning om grupp kommit igång. Mer konkreta steg om hur fort och hur mycket man ska gå ner. Beteendeförändring hos individen. Terapeutiskt förhållningssätt. Hur bemöta vissa situationer. Ledarutbildning. Lite djupare om kost och motion behövs. Önskar mer om barnfetma. Önskar mer om gravida, preventivmedelspatienter. Önskar mer om barn och ungdom. Önskar mer om barngrupper. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 9

10 ÖVRIGA KOMMENTARER: Man skulle kunna sitta i grupp och ge varandra idéer. En del har haft grupper andra inte. Skulle önskat lite mera tid. Bra material, men tidskrävande att använda. Bra om uppföljning kommer. Jättebra! Bra material. Mycket välkänt, men nu bekräftat. Proffsigt. Kunde berättat mer i stora drag lite väl detaljerat. Komprimerat program. Det gick för snabbt, men det var bra i sin helhet. Inspirerade - man skulle vilja arbeta runt detta. Fler timmar med lägre temp vore att föredra. Mer diskussioner och frågor. Finns oerhört mycket kunskap om övervikt och fetma i Göteborg. Tror detta avsnitt (bakgrund och forskning) skull vinna på om någon fetmaforskare stod för föreläsningen. Entusiastiska, kompetenta föreläsare. Känns motiverande. Önskar mer om kulturella skillnader invandrarkulturer. Bästa föreläsningen jag varit på! Bra: att det var praktiskt förankrat. Var oförberedd på att föreläsningarna handlade om gruppbehandling. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 10

11 Ur Folkhälsokommitténs tidning Folkhälsobladet Livsviktigt nr 3/2001 Manual för behandling av överviktiga Så kan primärvården jobba med fetma En dietist och en psykoterapeut fick ett uppdrag av folkhälsan: Ta fram ett utbildningsmaterial som hjälper primärvården att behandla överviktiga. Resultatet har blivit en skräddarsydd behandlingsmanual. Ännu har inte behandlingsmanualen presenterats för primärvårdens personal. Det sker vid totalt sju utbildningstillfällen i regionen i oktober, november och december. Men metoden är testad i gruppbehandling för överviktiga. Och förhoppningarna är stora. Det här är en behandlingsmetod som fungerar enligt de som sammanställt den, Unni Bonnedal, som är psykolog och psykoterapeut vid Drottning Silvias barnklinik i Göteborg, och Cecilia Pettersson, dietist vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ja, det här är bra. Klart användbart, menar de entusiastiskt. DET ÄR KORSBEFRUKTNINGEN mellan två olika kompetensområden som gör den nya behandlingsmanualen så intressant. Traditionellt bygger överviktsbehandling på råd om kost och motion. Men nu har även den psykologiska aspekten lagts till. Vi har tittat på resultaten av traditionell behandling och det slår sällan fel: Patienterna återgår så småningom till sitt invanda mönster och går upp i vikt igen. Kan vi komma åt de psykologiska orsakerna till varför de äter, som tröst, vid stress eller besvikelse, kan vi också nå mycket bättre resultat, menar Unni Bonnedal och dietisten Cecilia Pettersson håller med. I flera år har jag känt att något saknas i mitt arbete med överviktiga. Det räcker inte med kost, näringslära och att röra på sig, utan det måste till något mer. Den helheten tror jag att vi får genom att lägga till psykologiska metoder i förändringsarbetet. BÅDA DE HÄR BITARNA beskrivs i en konkret behandlingsmanual, skriven direkt för alla i primärvården som arbetar med överviktiga. Det är ett praktiskt verktyg som ska förbättra vården av överviktiga. Samtidigt innebär manualen att vården blir kostnadseffektiv eftersom den bygger på gruppbehandling. Något som är väl beprövat när det gäller att bryta missbruk av olika slag. Det är viktigt att primärvården känner att det här är ett redskap som fungerar utan att kräva nya resurser. Med gruppbehandling når vi fler och får bättre resultat för lägre kostnad, säger Unni Bonnedal. EXAKT HUR behandlingsmetoden går till kommer Unni Bonnedal och Cecilia Pettersson att lära ut vid höstens utbildningsträffar. Efter en halv dags utbildning med genomgång av manualen och dess principer ska metoden kunna användas av primärvården i arbetet med överviktiga patienter. I vår blir det dessutom handledarträffar för att ringa in eventuella problem och frågor. För överviktspatienterna sträcker sig behandlingstiden över tre år; första halvåret träffas gruppen en gång i veckan, andra halvåret en gång i månaden och de två följande åren fyra gånger per år. Hjälpmedel är en matdagbok och en aktivitetsdagbok som varje patient ska fylla i eftersom självklart kost och fysisk aktivitet är viktigt. Men tyngdpunkten ligger på samtalen i gruppen. Det handlar om att ge varandra stöd och möta andra med samma problem. Att lära sig hantera besvikelse och stress och stärka sin självkänsla. Det är en förändringsprocess som tar lång tid, är svår och kräver ett nätverk, både hemma och i överviktsgruppen. Och det är just därför som gruppbehandling brukar fungera så bra. Utbildning för personal i primärvården äger rum i Borås, Uddevalla, Mariestad, Tanumsstrand, Mellerud, Lidköping och Skövde. Manualen har tagits fram på uppdrag av folkhälsans kunskapsområden Psykisk hälsa samt Kost och fysisk aktivitet. För mer information kontakta ansvariga för kunskapsområdena via e-post: eller ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 11

12 Ur Folkhälsokommitténs tidning Folkhälsobladet Livsviktigt nr 2/2002 Fler överviktiga får hjälp Behandlingsmanual för både barn och vuxna Fler överviktiga kan få hjälp i regionen tack vare den manual för gruppbehandling som folkhälsan tagit fram speciellt för primärvården. Nu går man vidare och presenterar en behandlingsmanual för överviktiga barn och deras föräldrar. Sedan manualen presenterades i höstas har totalt 550 anställda i primärvården utbildats. Det innebär att samtliga vårdcentraler i Västra Götaland i dag har kompetens att behandla överviktiga i grupp. Vi visste att behovet var stort, men inte att det var så stort. Det är jätteroligt, speciellt som flera står i begrepp att starta eller redan är igång med grupper och där vi ser att behandlingen fungerar, säger Unni Bonnedal, psykolog och psykoterapeut som tillsammans med dietisten Cecilia Pettersson, båda från Göteborg, har tagit fram behandlingsmanualen. PRECIS SOM ÖVRIGA landsting har Västra Götaland fått del av pengarna från den statliga överviktsbehandlingen i Tranås som avvecklades för några år sedan. En del gick till folkhälsokommittén och behandlingsmanualen. Målet var att hitta en kostnadseffektiv metod som fungerar i primärvården, eftersom övervikt är ett så stort problem att behandling inte kan vara en regionspecialitet. Något som verkar ha lyckats. Det här handlar om att bryta livsstilsmönster mer än något annat. Där är gruppterapi överlägsen, menar Unni Bonnedal, som jobbat med viktproblematik i många år. Behandlingsmanualen beskrivs av de som gått utbildningen som tydlig, enkel och effektiv. Däremot finns det en ovana hos Vi blir allt fetare. Därför krävs en behandlingsmetod som fungerar i primärvården. primärvården att jobba med gruppterapi. Därför erbjuder folkhälsokommittén personal som är igång med överviktsgrupper professionell handledning av Unni Bonnedal. Jag handleder ett tiotal behandlare redan och har lika många på gång. Men jag klarar fler eftersom handledningen sker i grupper. FOKUS I behandlingsmanualen ligger på den allsidiga fysiska aktiviteten och vad och hur man äter. Men psykologin är viktig för att klara av en livsstilsförändring, liksom den långa behandlingstiden. Manualen bygger på att gruppen träffas under tre år. Även gruppen har stor betydelse för ett lyckat resultat. Precis som inom den väl etablerade behandlingen med gruppterapi av Foto: Pressens Bild/Stig Hammarstedt. alkoholism har det visat sig att gruppens stöd gör det lättare att lyckas. Det mesta känns mer rimligt och genomförbart när man upptäcker att man inte är ensam. Och rimlighetstänkandet är grunden för behandlingsmanualen, påpekar Unni Bonnedal. EFTER DEN LYCKADE manualen för vuxna har man på uppdrag av folkhälsokommittén även tagit fram en behandlingsmanual för överviktiga barn. Skillnaden är att både barn och föräldrar måste gå i gruppbehandling. Inte tillsammans utan parallellt. Barn kan inte själva förändra sina matvanor och bli mer aktiva. Här krävs oerhört mycket stöd till föräldrarna för att de ska kunna hjälpa barnen. Med behandlingsmanualen för överviktiga barn och deras föräldrar vänder sig folkhälsan i första hand till skolsköterskor och vårdcentraler. Intresset för utbildningarna, som äger rum nu i maj på fem platser i regionen, har inte oväntat varit mycket stort. Förhoppningen är att de första överviktsgrupperna för barn är igång i höst. För mer information om utbildningstillfällen kontakta ansvarig för folkhälsans kunskapsområde Kost och fysisk aktivitet på e-post Röster från primärvården Susanne Ellbin, psykolog på Kannebäcks vårdcentral i Göteborg: Manualen känns gedigen. Välgjord och konkret plus att den bygger på kända behandlingsprinciper. Jag tror att den har goda chanser att fungera i praktiken, men det ställer också krav på duktig och engagerad personal, bland annat tror jag att en psykolog i behandlingsteamet ger särskild styrka. Tyvärr har vi av arbetsmässiga orsaker inte fått igång någon grupp här, men viljan och behovet är stort så det kommer. Marie-Anne Blondell, sjuksköterska på dagrehab i Lidköping: Jag har en grupp med sju patienter igång och det fungerar mycket bra. Alla är kvar i gruppen, har nått resultat och är tacksamma för att det är så långsiktigt. Jag har arbetat med andra viktminskningsprogram tidigare, men utan samma framgång. Dessutom är det oerhört värdefullt att få handledning av Unni Bonnedal. Som sjuksköterska behöver jag psykologens kunskap för att kunna ge stöd vid misslyckanden. Annika Larsson-Vessby, dietist på vårdcentralen i Hjo och Tidaholm: Trots att vi inte har startat en överviktsgrupp, så har jag stor användning av manualen. Den är enkel, enklare än andra liknande behandlingsmetoder. Speciellt de inledande bedömningsintervjuerna är bra. Däremot kan jag se ett problem i att jobba med gruppterapi på mindre orter eftersom alla känner alla. Men det behöver inte vara så och jag hoppas att vi snart kommer igång med en grupp och provar. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 12

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Kalmar 29 oktober 2013 Marianne Winqvist Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Gruppintervjuer Boendestöd: tre grupper, 4+4+5

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-05-25

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-05-25 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sammanträdesrum 1, Centrumhuset, Henån, kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Anders Hygrell Inga Göransson Lisbeth Arff Lars-Åke Gustavsson

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Sammanställning 2. Bakgrund

Sammanställning 2. Bakgrund Sammanställning 2 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 8 november 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv

Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv Janina Stenlund, Leg. sjuksköterska, Silviasjuksköterska Uppläggning Kognitiv svikt Anhörigsjukdom och anhörigstöd Nationella riktlinjer för vård och omsorg Metoder/förhållningssätt

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Mer harmoni Mindre stress

Mer harmoni Mindre stress Mer harmoni Mindre stress I förskola och skola En utbildningsdag för pedagoger till en bättre hälsa och arbetsmiljö för så väl vuxna som barn * Stress, en del av vardagen I den stress vi alla möter varje

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Friskvårdsprojektet delrapport januari juni 2016

Friskvårdsprojektet delrapport januari juni 2016 1 Friskvårdsprojektet delrapport januari juni 2016 Friskvårdsprojektet Delrapport januari - juni 2016 Lennart Blank Borås augusti 2016 2 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 4 3. Syfte sid.

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Uppsala ser lönsamhet i att förebygga

Uppsala ser lönsamhet i att förebygga Uppsala ser lönsamhet i att förebygga Hälsofrämjande insatser, hälsa och hälsoekonomi - framsteg och utmaningar Varför ska sjukvården arbeta hälsoinriktat? HSL Möten och trovärdighet Stora folksjukdomar

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur!

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Innehållsförteckning Inledning...3 Information och marknadsföring... 4 Event... 5 Lokaler och mötesplatser för unga... 6 Utöka och

Läs mer

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler Mål Att skapa en modell för hur patientorganisationer

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Handledning till Lätta tips barn

Handledning till Lätta tips barn Handledning till Lätta tips barn Lätta tips är ett material riktat till familjer där ett eller flera barn har övervikt. Broschyren Lätta tips kan användas tillsammans med arbetsbladet Min dag samt övriga

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Snacka hjälper. Behandlingsenheten Midgård

Snacka hjälper. Behandlingsenheten Midgård Behandlingsenheten Midgård Snacka hjälper. Från stödsamtal till stressreducerande, allians och copingskapande behandlingssamtal. Ett utvecklingsarbete för att skapa tydligare struktur. Teamets medlemmar

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Övervikt och fetma. Tina Henningson, BHV-öl Skaraborg Mars 2011

Övervikt och fetma. Tina Henningson, BHV-öl Skaraborg Mars 2011 Övervikt och fetma Tina Henningson, BHV-öl Skaraborg Mars 2011 Övervikt & Fetma ÖVERVIKT En riskfaktor för fetma Prevention Kost Motion Levnadsvanor FETMA En sjukdom E66.0 Behandling Beteendeförändring

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

Barn och ungdomar med övervikt och fetma

Barn och ungdomar med övervikt och fetma Barn och ungdomar med övervikt och fetma kunskap utveckling inspiration Framgångsfaktorer och nya behandlingsmetoder ta del av aktuell forskning Hur ser kopplingen ut mellan uppväxtfaktorer, stress och

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Friskvårdsprojektet Rapport 2016

Friskvårdsprojektet Rapport 2016 1 Friskvårdsprojektet Rapport 2016 Friskvårdsprojektet Rapport januari - december 2016 Lennart Blank Borås januari 2017 2 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 4 3. Syfte sid. 4 4. Målgrupp

Läs mer

Utmaningar i fo rskolan

Utmaningar i fo rskolan Studiematerial Utmaningar i fo rskolan Att förebygga problemskapande beteenden Utgiven av Gothia Fortbildning, 2015 Författare: David Edfelt, leg. psykolog, provivus.se Handledning, utbildning och utveckling

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Missbruk och ätstörning. Caroline Björck Leg psykolog, forskningsledare

Missbruk och ätstörning. Caroline Björck Leg psykolog, forskningsledare Missbruk och ätstörning Caroline Björck Leg psykolog, forskningsledare Innehåll Vad är ätstörning? Patienter med ätstörning som missbrukar och missbrukare som har symtom på ätstörning, vad är skillnaden?

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

Grupputbildning vårterminen Nedan kan du läsa om vilka tider vi ger utbildningen. Vecka 13: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Grupputbildning vårterminen Nedan kan du läsa om vilka tider vi ger utbildningen. Vecka 13: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning vårterminen 2017 2017 Vårterminen Översikt Livheim AB anordnar under våren 2017 gruppledarutbildning i ACT - Att hantera stress och främja hälsa.

Läs mer

Förbättringsområde: Att få hypertonipatienter med högt BMI att gå ned i vikt.

Förbättringsområde: Att få hypertonipatienter med högt BMI att gå ned i vikt. Datum: 06-0-6 Ansvariga: Majja Hörnmark, enhetschef Anna Holm, Distriktssköterska Verksamhet: Bankeryds Vårdcentral Förbättringsområde: Att få hypertonipatienter med högt BMI att gå ned i vikt. Bakgrund

Läs mer

Att hantera stress och främja hälsa. Grupputbildning vårterminen Vecka 9: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Att hantera stress och främja hälsa. Grupputbildning vårterminen Vecka 9: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning vårterminen 2017 2017 Vårterminen Sista anmälningsdag Fredag 2016-01-13 (efter det i mån av plats) Plats Luleå lokal ej bestämd Anmälan Via formulär

Läs mer

Nätverksdag samordnare

Nätverksdag samordnare Nätverksdag samordnare Deltagare: se bifogad anmälningslista Möte: 22 september 2011 kl 9-12 (lunch 12-13) Plats: Bohusläns museum, Spisrummet 1. Disa Hansson, från Fyrbodals kommunalförbund hälsade välkomna

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun 2016-2017 Kumla kommun har som ambition att stärka hälsan hos sina invånare. Som en del i arbetet beslutades

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Sammanfattning Tema A 3:3

Sammanfattning Tema A 3:3 Sammanfattning Tema A 3:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Vi är nu framme vid den tredje och sista omgången i Tema

Läs mer

Grupputbildning vintern Vecka 46: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Grupputbildning vintern Vecka 46: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning vintern 2017-18 17-18 Vintern Plats Folkets hus Skolgatan 59 Umeå Anmälan Via formulär på www.livskompass.se senast 31 oktober Pris Inklusive behandlingsmanual

Läs mer

Livsstilsguide. Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Livsstilsguide. Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Livsstilsguide Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Förebyggande arbete med kostråd och fysisk aktivitet Viktnedgång med hjälp av KBT

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Utbildning för personal i demensvård i Sölvesborgs kommun

Utbildning för personal i demensvård i Sölvesborgs kommun Utbildning för personal i demensvård i Sölvesborgs kommun En sammanfattning av ett utbildningsprojekt i fyra steg våren 2008 Juni 2008 Mats Wennstig Kompetenscentrum Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona.

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS TIPS DIG SOM SKA KÖPA EN UTBILDNING 8 SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ 1 FORMULERA TYDLIGA MÅL Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå med kursen. På så sätt kan

Läs mer

Välkomna! Studierektorsenhet primärvård Södra Älvsborg

Välkomna! Studierektorsenhet primärvård Södra Älvsborg Välkomna! AT i primärvård SÄS och Alingsås lasarett Studierektorer: Eva de Fine Licht, Alingsås Jonas Zachrisson, Borås Assistenter: Annika Carlgren, 070-082 43 28, annica.carlgren@vgregion.se Mail: narhalsan.sa.studierektorsenhet@vgregion.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, hp, vt 8 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på högskolepoäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer