i överviktsbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i överviktsbehandling"

Transkript

1 Överviktsbehandling för vuxna Erfarenheter och resultat från utbildning av primärvårdspersonal i överviktsbehandling hösten 2001 och våren Sammanställt av: Unni Bonnedal, leg. psykolog och leg. psykoterapeut och Cecila Pettersson, dietist.

2 INNEHÅLL Bakgrund 3 Ekonomi och utbildningstillfällen 4 Utbildningen upplägg och syfte 5-6 Uppföljningsseminarier upplägg och syfte 7 Handledningsgrupper upplägg och syfte 7 Utvärdering av utbildningen 8 Kommentarer från deltagare 9-10 Artiklar ur Folkhälsobladet Livsviktigt ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 2

3 Bakgrund och målsättning 2001 tog folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen initiativet till en behandlingsmanual med tillhörande utbildningspaket för att jobba med vuxna överviktiga. Målsättningen var att få fram en metod som 1) fungerar i praktiken för primärvården 2) är kostnadseffektiv 3) ger långsiktigt resultat Bakgrunden var den kraftiga ökningen av antalet överviktiga eller feta personer i befolkningen och de följdsjukdomar som det ofta för med sig. Dessutom fanns ett klart uttalat behov från primärvårdspersonal om hjälp och stöd för att jobba med överviktiga patienter. Uppdraget att ta fram både behandlingsmanualen och utbildningsmaterialet gick till Unni Bonnedal, psykolog och psykoterapeut, och Cecilia Pettersson, dietist. Resultatet blev en manual för gruppbehandling av överviktiga. Det är en kostnadseffektiv behandlingsform och även effektiv när det gäller att uppnå resultat för patienterna. Manualen presenterades hösten 2001 och väckte ett mycket stort intresse. Sedan dess har totalt 16 utbildningstillfällen, riktade direkt till primärvårdens personal, hållits. 550 personer har gått utbildningen. Det innebär att det i dag finns personal, som är utbildad för att arbeta med vuxna överviktiga på i princip samtliga vårdcentraler i regionen. I den här sammanställningen finns mer information om utbildningen och behandlingsmanualen samt synpunkter från de som deltog i utbildningarna under hösten 2001 och En utvärdering av hur manualen fungerar i praktiken blir klar hösten Annika Nilsson-Green Ansvarig för folkhälsans område Kost och fysisk aktivitet E-post: Tel ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 3

4 Ekonomi Behandlingsmanualen för vuxna överviktiga och utbildningspaketet har finansierats med hjälp av medel från omstruktureringen av Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås. Där bedrevs tidigare överviktsbehandling. När sjukhuset avvecklades för några år sedan avsatte staten totalt 25 miljoner kronor för satsningar på överviktsbehandling. Västra Götalandsregionen beviljades 4,2 miljoner kronor av dessa medel och de har i huvudsak gått till olika utvecklingsprojekt inom området överviktsproblematik, bland annat folkhälsokommitténs satsning på en behandlingsmanual. Manualen och överviktsutbildningarna under hösten 2001 och våren 2002 hade en budget på totalt kronor. Pengarna har fördelats enligt följande: Föreläsararvode, uppföljning och handledning Utvärdering av Mössebergs Forskningsstation (klar hösten 2002) Lokaler, material, distribution kronor kronor kronor Utbildningstillfällen Mellan oktober 2001 och februari 2002 genomfördes halvdagsutbildningar i överviktbehandling för vuxna, på följande orter: Datum Ort Borås Uddevalla Mariestad Tanumstrand Mellerud Lidköping Skövde Göteborg Burgården Göteborg Burgården Göteborg Burgården Göteborg Fregatten Stenungsund Burgården Göteborg Stadshuset Falköping Alingsås Lasarett Stadshuset Trollhättan Totala antalet deltagare har varit 550 personer. Av dem har 402 lämnat in utvärdering av utbildningen. Resultaten från den utvärderingen redovisas på sidan 8. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 4

5 Utbildningen SYFTE: Ge information som kan användas i förebyggande arbete. Beskriva en utrednings- och gruppbehandlingsmodell för vuxna med överviktsproblem. INNEHÅLL Definition av övervikt. Information om förekomst av övervikt bland vuxna. Internationella jämförelser och problemets utveckling över tid. Varför är fler människor överviktiga idag? Förklaringsmodeller. Konsekvenser av övervikt: medicinska psykologiska sociala ekonomiska Vad vet vi om tidigare behandlingsmodeller för övervikt? Gruppbehandlingsmodell för patienter med överviktsproblem. Vuxna Utredning inför behandling medicinsk bedömning kost ätbeteende och attityder till mat och ätande motion och aktivitetsnivå funktionsnivå/angränsande problem anhörigas inställning förändringsmotivation Återkoppling av utredning till patienten. Information om gruppbehandling och erbjudande att delta om patienten bedöms vara motiverad. Utifrån forskning vet vi att övervikt kan påverka hälsa, psykiskt välbefinnande, familjerelationer, arbete och livsstil. En effektiv behandlingsmodell måste ta hänsyn till detta och bör innehålla pedagogiska, sociala och psykologiska komponenter. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 5

6 GRUPPBEHANDLINGSMODELL Pedagogiskt innehåll: Fysiska risker och komplikationer vid övervikt. Behov av näring och fysisk aktivitet. Betydelsen av att minska stillasittande. Patientens ansvar. Utforskande: Matens roll i patientens relationer. Sambandet mellan känslor och ätande. Andra problem som framkommit under utredningsfasen. Mål och hemläxor för varje patient: Känslor förknippade med hunger och mättnad. Hur var och en kan minska stillasittande beteende. Övningar för att förändra måltidsrutiner/ätbeteende. Dagbok. Problemlösning: hinder för att uppnå målen hur man reviderar förväntningar och mål de långsiktiga målen återblick Stärka självkänslan fokusera på starka sidor och framsteg lära patienten använda coping mekanismer problemlösningsstrategier för att klara motgångar och stress Anpassning av gruppmodellen till individualbehandling. DOKUMENTATION: Innehållet i gruppbehandlingen presenteras sessionsvis med tillhörande faktablad, så att det kan användas som manual för en 14-veckorsbehandling med frekvensen en gång per vecka, samt 14 uppföljningssessioner under de följande 2.5 åren. Det allmänna materialet samt gruppbehandlingsmanualen kommer att delas ut vid föreläsningarna. OMFATTNING Fyra föreläsningstimmar under en halvdag. Metoden innebär ett förändringsarbete utifrån kognitiva och beteendemässiga principer. Därför är det önskvärt med samarbete/handledning av person med psykologisk kompetens.då deltagarna kommit igång med arbetet bör man samla dem till ett uppföljningsseminarium. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 6

7 Uppföljningsseminarium Uppföljningsseminarier har ägt rum i Göteborg , i Skövde och i Göteborg Syftet med uppföljningsseminarierna har varit att samla kursdeltagare, som kommit i gång med behandling eller håller på att starta behandling enligt den modell de utbildats i. Vi har gjort en genomgång av aktuella problem och frågeställningar från deltagarna. De har sedan arbetat i smågrupper kring temat Problem och fallgropar i överviktsbehandling. Konkreta exempel från vår egen eller deltagarnas behandlingserfarenhet har använts. Efter avslutande diskussion har vi informerat om möjlighet till grupphandledning för behandlarna. Handledningsgrupper Efter utbildning för primärvården i Västra Götaland hösten 2001, i syfte att kunna tilllämpa en utrednings- och gruppbehandlingsmodell för vuxna med överviktsproblem, framkom behovet av regelbunden handledning. Behandlingen innebär ett förändringsarbete utifrån kognitiva och beteendemässiga principer.därför leds handledningen av en person med psykologisk kompetens. Avsikten med handledningen är att behandlingsmodellen ska kunna tillämpas på ett enhetligt sätt, vilket möjliggör utvärdering. Genom handledningen får behandlarna kontinuerligt stöd i sitt patientarbete. De ges möjlighet att bättre förstå de psykologiska processer som kan utgöra hinder för förändrade kost- och motionsvanor och därmed vidmakthålla övervikt. Samtidigt bygger de upp kompetens i överviktsbehandling. Detta kan föras vidare till nya behandlare om man arbetar i skiftande parkonstellationer. Handledning bör starta i samband med att behandlarna börjar träffa patientgrupperna. Tio behandlare, som arbetar i par, får handledning på sitt patientarbete varannan vecka i samband med den första gruppomgången, sammanlagt sju tillfällen. Därefter ges handledning en gång per månad det följande halvåret och vid några tillfällen det påföljande året. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 7

8 Utvärdering av utbildningen Vid samtliga utbildningstillfällen har deltagarna fått delta i en utvärdering. Syftet med utbildningen har varit att deltagarna ska få eller komplettera sina kunskaper i att bemöta och behandla vuxna patienter med övervikt. Utifrån det har de olika delarna i utbildningen värderats på en skala från 1-5 enligt följande kriterier: Ingen nytta alls, ingen särskild nytta, ganska stor nytta, stor nytta samt mycket stor nytta. NEDANSTÅENDE TABELL REDOVISAR MEDELBETYGET. NYTTA/ANVÄNDBARHET Bakgrund och forskning (UB) 4,0 Kost och motion (CP) 4,1 Behandlingsmanual (UB) 4,2 FRAMFÖRANDET: Bakgrund och forskning (UB) 4,5 Kost och motion (CP) 4,5 Behandlingsmanual (UB) 4,5 INNEHÅLLET: Bakgrund och forskning (UB) 4,3 Kost och motion (CP) 4,3 Behandlingsmanual (UB) 4,5 KURSMATERIALET: Bakgrund och forskning (UB) 4,4 Kost och motion (CP) 4,4 Behandlingsmanual (UB) 4,5 HELHETEN: Samtliga föreläsningar 4,5 Inom parentensen anges ansvarig för respektive utbildningsdel. UB Unni Bonnedal, CP Cecila Pettersson. Föreläsningstimmarna var: För få 40% Lagom 46% För många 0.7% ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 8

9 Kommentarer från deltagare NÅGOT SOM VAR SÄRSKILT BRA: Praktiskt förankrat. Fräschheten. Det känns som det går att starta själva hos oss också! Användandet kan tillämpas av ickespecialister. Bakgrund och forskning. Allt! Detaljerad behandlingsmanual. Särskilt bra: hela utbildningen. Bra med patientexempel. En bra modellstruktur för att arbeta med grupp. Kopiorna - allt med hem. Genomgång av behandlingsmodell. Behandlingsmanual fantastisk. Bra utarbetat, väl genomtänkt material. Har inte på länge lagt tid på något så jättebra. Jag tycker det är suveränt bra att ni satsar på detta och delar ut program med mera helt gratis. Lätt att använda materialet direkt. Bra med stenciler man kunde lyssna i lugn och ro. De lösa OH-bladen att använda vid patientundervisning. Föreläsarna MVG. Härligt positivt och humoristiskt framförande. Inspirerande på ett mycket positivt sätt. Grundliga, kunniga, roliga. JAG ÖNSKAR MER INFORMATION/KUNSKAP OM: Handledning av psykolog. Fortsatt uppföljning. Motion i grupp. Uppföljning om grupp kommit igång. Mer konkreta steg om hur fort och hur mycket man ska gå ner. Beteendeförändring hos individen. Terapeutiskt förhållningssätt. Hur bemöta vissa situationer. Ledarutbildning. Lite djupare om kost och motion behövs. Önskar mer om barnfetma. Önskar mer om gravida, preventivmedelspatienter. Önskar mer om barn och ungdom. Önskar mer om barngrupper. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 9

10 ÖVRIGA KOMMENTARER: Man skulle kunna sitta i grupp och ge varandra idéer. En del har haft grupper andra inte. Skulle önskat lite mera tid. Bra material, men tidskrävande att använda. Bra om uppföljning kommer. Jättebra! Bra material. Mycket välkänt, men nu bekräftat. Proffsigt. Kunde berättat mer i stora drag lite väl detaljerat. Komprimerat program. Det gick för snabbt, men det var bra i sin helhet. Inspirerade - man skulle vilja arbeta runt detta. Fler timmar med lägre temp vore att föredra. Mer diskussioner och frågor. Finns oerhört mycket kunskap om övervikt och fetma i Göteborg. Tror detta avsnitt (bakgrund och forskning) skull vinna på om någon fetmaforskare stod för föreläsningen. Entusiastiska, kompetenta föreläsare. Känns motiverande. Önskar mer om kulturella skillnader invandrarkulturer. Bästa föreläsningen jag varit på! Bra: att det var praktiskt förankrat. Var oförberedd på att föreläsningarna handlade om gruppbehandling. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 10

11 Ur Folkhälsokommitténs tidning Folkhälsobladet Livsviktigt nr 3/2001 Manual för behandling av överviktiga Så kan primärvården jobba med fetma En dietist och en psykoterapeut fick ett uppdrag av folkhälsan: Ta fram ett utbildningsmaterial som hjälper primärvården att behandla överviktiga. Resultatet har blivit en skräddarsydd behandlingsmanual. Ännu har inte behandlingsmanualen presenterats för primärvårdens personal. Det sker vid totalt sju utbildningstillfällen i regionen i oktober, november och december. Men metoden är testad i gruppbehandling för överviktiga. Och förhoppningarna är stora. Det här är en behandlingsmetod som fungerar enligt de som sammanställt den, Unni Bonnedal, som är psykolog och psykoterapeut vid Drottning Silvias barnklinik i Göteborg, och Cecilia Pettersson, dietist vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ja, det här är bra. Klart användbart, menar de entusiastiskt. DET ÄR KORSBEFRUKTNINGEN mellan två olika kompetensområden som gör den nya behandlingsmanualen så intressant. Traditionellt bygger överviktsbehandling på råd om kost och motion. Men nu har även den psykologiska aspekten lagts till. Vi har tittat på resultaten av traditionell behandling och det slår sällan fel: Patienterna återgår så småningom till sitt invanda mönster och går upp i vikt igen. Kan vi komma åt de psykologiska orsakerna till varför de äter, som tröst, vid stress eller besvikelse, kan vi också nå mycket bättre resultat, menar Unni Bonnedal och dietisten Cecilia Pettersson håller med. I flera år har jag känt att något saknas i mitt arbete med överviktiga. Det räcker inte med kost, näringslära och att röra på sig, utan det måste till något mer. Den helheten tror jag att vi får genom att lägga till psykologiska metoder i förändringsarbetet. BÅDA DE HÄR BITARNA beskrivs i en konkret behandlingsmanual, skriven direkt för alla i primärvården som arbetar med överviktiga. Det är ett praktiskt verktyg som ska förbättra vården av överviktiga. Samtidigt innebär manualen att vården blir kostnadseffektiv eftersom den bygger på gruppbehandling. Något som är väl beprövat när det gäller att bryta missbruk av olika slag. Det är viktigt att primärvården känner att det här är ett redskap som fungerar utan att kräva nya resurser. Med gruppbehandling når vi fler och får bättre resultat för lägre kostnad, säger Unni Bonnedal. EXAKT HUR behandlingsmetoden går till kommer Unni Bonnedal och Cecilia Pettersson att lära ut vid höstens utbildningsträffar. Efter en halv dags utbildning med genomgång av manualen och dess principer ska metoden kunna användas av primärvården i arbetet med överviktiga patienter. I vår blir det dessutom handledarträffar för att ringa in eventuella problem och frågor. För överviktspatienterna sträcker sig behandlingstiden över tre år; första halvåret träffas gruppen en gång i veckan, andra halvåret en gång i månaden och de två följande åren fyra gånger per år. Hjälpmedel är en matdagbok och en aktivitetsdagbok som varje patient ska fylla i eftersom självklart kost och fysisk aktivitet är viktigt. Men tyngdpunkten ligger på samtalen i gruppen. Det handlar om att ge varandra stöd och möta andra med samma problem. Att lära sig hantera besvikelse och stress och stärka sin självkänsla. Det är en förändringsprocess som tar lång tid, är svår och kräver ett nätverk, både hemma och i överviktsgruppen. Och det är just därför som gruppbehandling brukar fungera så bra. Utbildning för personal i primärvården äger rum i Borås, Uddevalla, Mariestad, Tanumsstrand, Mellerud, Lidköping och Skövde. Manualen har tagits fram på uppdrag av folkhälsans kunskapsområden Psykisk hälsa samt Kost och fysisk aktivitet. För mer information kontakta ansvariga för kunskapsområdena via e-post: eller ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 11

12 Ur Folkhälsokommitténs tidning Folkhälsobladet Livsviktigt nr 2/2002 Fler överviktiga får hjälp Behandlingsmanual för både barn och vuxna Fler överviktiga kan få hjälp i regionen tack vare den manual för gruppbehandling som folkhälsan tagit fram speciellt för primärvården. Nu går man vidare och presenterar en behandlingsmanual för överviktiga barn och deras föräldrar. Sedan manualen presenterades i höstas har totalt 550 anställda i primärvården utbildats. Det innebär att samtliga vårdcentraler i Västra Götaland i dag har kompetens att behandla överviktiga i grupp. Vi visste att behovet var stort, men inte att det var så stort. Det är jätteroligt, speciellt som flera står i begrepp att starta eller redan är igång med grupper och där vi ser att behandlingen fungerar, säger Unni Bonnedal, psykolog och psykoterapeut som tillsammans med dietisten Cecilia Pettersson, båda från Göteborg, har tagit fram behandlingsmanualen. PRECIS SOM ÖVRIGA landsting har Västra Götaland fått del av pengarna från den statliga överviktsbehandlingen i Tranås som avvecklades för några år sedan. En del gick till folkhälsokommittén och behandlingsmanualen. Målet var att hitta en kostnadseffektiv metod som fungerar i primärvården, eftersom övervikt är ett så stort problem att behandling inte kan vara en regionspecialitet. Något som verkar ha lyckats. Det här handlar om att bryta livsstilsmönster mer än något annat. Där är gruppterapi överlägsen, menar Unni Bonnedal, som jobbat med viktproblematik i många år. Behandlingsmanualen beskrivs av de som gått utbildningen som tydlig, enkel och effektiv. Däremot finns det en ovana hos Vi blir allt fetare. Därför krävs en behandlingsmetod som fungerar i primärvården. primärvården att jobba med gruppterapi. Därför erbjuder folkhälsokommittén personal som är igång med överviktsgrupper professionell handledning av Unni Bonnedal. Jag handleder ett tiotal behandlare redan och har lika många på gång. Men jag klarar fler eftersom handledningen sker i grupper. FOKUS I behandlingsmanualen ligger på den allsidiga fysiska aktiviteten och vad och hur man äter. Men psykologin är viktig för att klara av en livsstilsförändring, liksom den långa behandlingstiden. Manualen bygger på att gruppen träffas under tre år. Även gruppen har stor betydelse för ett lyckat resultat. Precis som inom den väl etablerade behandlingen med gruppterapi av Foto: Pressens Bild/Stig Hammarstedt. alkoholism har det visat sig att gruppens stöd gör det lättare att lyckas. Det mesta känns mer rimligt och genomförbart när man upptäcker att man inte är ensam. Och rimlighetstänkandet är grunden för behandlingsmanualen, påpekar Unni Bonnedal. EFTER DEN LYCKADE manualen för vuxna har man på uppdrag av folkhälsokommittén även tagit fram en behandlingsmanual för överviktiga barn. Skillnaden är att både barn och föräldrar måste gå i gruppbehandling. Inte tillsammans utan parallellt. Barn kan inte själva förändra sina matvanor och bli mer aktiva. Här krävs oerhört mycket stöd till föräldrarna för att de ska kunna hjälpa barnen. Med behandlingsmanualen för överviktiga barn och deras föräldrar vänder sig folkhälsan i första hand till skolsköterskor och vårdcentraler. Intresset för utbildningarna, som äger rum nu i maj på fem platser i regionen, har inte oväntat varit mycket stort. Förhoppningen är att de första överviktsgrupperna för barn är igång i höst. För mer information om utbildningstillfällen kontakta ansvarig för folkhälsans kunskapsområde Kost och fysisk aktivitet på e-post Röster från primärvården Susanne Ellbin, psykolog på Kannebäcks vårdcentral i Göteborg: Manualen känns gedigen. Välgjord och konkret plus att den bygger på kända behandlingsprinciper. Jag tror att den har goda chanser att fungera i praktiken, men det ställer också krav på duktig och engagerad personal, bland annat tror jag att en psykolog i behandlingsteamet ger särskild styrka. Tyvärr har vi av arbetsmässiga orsaker inte fått igång någon grupp här, men viljan och behovet är stort så det kommer. Marie-Anne Blondell, sjuksköterska på dagrehab i Lidköping: Jag har en grupp med sju patienter igång och det fungerar mycket bra. Alla är kvar i gruppen, har nått resultat och är tacksamma för att det är så långsiktigt. Jag har arbetat med andra viktminskningsprogram tidigare, men utan samma framgång. Dessutom är det oerhört värdefullt att få handledning av Unni Bonnedal. Som sjuksköterska behöver jag psykologens kunskap för att kunna ge stöd vid misslyckanden. Annika Larsson-Vessby, dietist på vårdcentralen i Hjo och Tidaholm: Trots att vi inte har startat en överviktsgrupp, så har jag stor användning av manualen. Den är enkel, enklare än andra liknande behandlingsmetoder. Speciellt de inledande bedömningsintervjuerna är bra. Däremot kan jag se ett problem i att jobba med gruppterapi på mindre orter eftersom alla känner alla. Men det behöver inte vara så och jag hoppas att vi snart kommer igång med en grupp och provar. ÖVERVIKTSBEHANDLING FÖR VUXNA 12

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-05-25

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-05-25 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sammanträdesrum 1, Centrumhuset, Henån, kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Anders Hygrell Inga Göransson Lisbeth Arff Lars-Åke Gustavsson

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Förebyggande arbete med kostråd och fysisk aktivitet Viktnedgång med hjälp av KBT

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Missbruk och ätstörning. Caroline Björck Leg psykolog, forskningsledare

Missbruk och ätstörning. Caroline Björck Leg psykolog, forskningsledare Missbruk och ätstörning Caroline Björck Leg psykolog, forskningsledare Innehåll Vad är ätstörning? Patienter med ätstörning som missbrukar och missbrukare som har symtom på ätstörning, vad är skillnaden?

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala BAKGRUND Vid psykiatrisk mottagning 2, (tidigare mottagningen

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi Fartvindsmodellen 10 Fysioterapi nr 4 / 2009 hjälper runda barn Vid Obesitascentrum i Göteborg får barn och ungdomar med svår fetma hjälp. En viktig del av behandlingen är aktivitetsträning. Hos sjukgymnasten

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Smärtskolan Kunskap för livet

Smärtskolan Kunskap för livet L Smärtskolan Kunskap för livet Långvarig smärta eller fibromyalgi Detta utbildningsmaterial är framtaget av Kaisa Mannerkorpi, leg sjukgymnast, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska

Läs mer

Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet

Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet April 2015 Om oss Anorexi-Bulimiverksamheten Anorexi-Bulimiverksamheten vid Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus består av tre enheter. Förutom dagvårdsavdelningen

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER OHÄLSOSAMMA MATVANOR ELISABETH STRÖMBLAD FHC

SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER OHÄLSOSAMMA MATVANOR ELISABETH STRÖMBLAD FHC SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER OHÄLSOSAMMA MATVANOR ELISABETH STRÖMBLAD FHC PRIMÄRVÅRDEN Samtal om ohälsosamma matvanor I patientenkäten (01) uppger 3% av patienterna att de under sitt besök på hälsocentralen

Läs mer

Bodil Schiller Barnläkare Lena Rydenstam Barnpsykolog Annette Gromell Barnsjuksköterska. Sachsska barnsjukhuset BUP-kliniken Stockholm

Bodil Schiller Barnläkare Lena Rydenstam Barnpsykolog Annette Gromell Barnsjuksköterska. Sachsska barnsjukhuset BUP-kliniken Stockholm Bodil Schiller Barnläkare Lena Rydenstam Barnpsykolog Annette Gromell Barnsjuksköterska Sachsska barnsjukhuset BUP-kliniken Stockholm Små barn med svåra uppfödningsproblem En poliklinisk utvecklingspsykologisk

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige Sverige mot narkotika Seminarieblock E, kl. 10.15-11.00 2 oktober, 2015, Landskrona Adj professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet leg psykolog på Akademiskt

Läs mer

IMPLEMENTERINGSARBETE I SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

IMPLEMENTERINGSARBETE I SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD .se IMPLEMENTERINGSARBETE I SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Kristofer Vernmark, psykolog kristofer.vernmark@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se Vi hjälper verksamheter i hälso- och

Läs mer

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Jill Taube www.sjalochkropp.se Dans och hälsa DOKTOR Författare och föreläsare Jill Taube 2014 Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Bättre levnadsvanor Implementeringsprojekt

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

AP Närpsykiatri, Karlskoga. Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator

AP Närpsykiatri, Karlskoga. Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator AP Närpsykiatri, Karlskoga Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator Hur det började hos oss på Rehab.. 2005 Utbildning i Ett Sundare Liv. - Hälsa och Välbefinnande

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård AB Hösten 2012 våren 2013 Innehåll UTBILDNINGAR En mötesplats för familje- och jourhem... sid 3 Kulturmöten och kulturkrockar barnuppfostran i olika

Läs mer

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik för Fyrbodals kommuner och Lilla Edet Därför behövs utbildningar... De senaste åren har

Läs mer

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp

Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Nyhetsbrev 2 oktober 2011 Södra Älvsborgs Strama-grupp Existensen av det nationella målet på

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Personligt ombud (PO) Lund 170510

Personligt ombud (PO) Lund 170510 Personligt ombud (PO) Lund 170510 Sauli Suominen PL, leg. familjeterapeut och handledare sauli.suominen@welho.com Bakgrund Arbetat i tio år med personligt ombud I början med psykiska funktionshinder men

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Sjukhuset i Mariestad Kärnsjukhuset, Skövde Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Lidköping Informationsmaterial för Verksamhetschefer/enhetschefer

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun Ungdomens hus -1-13 Till; Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsenheten Sociala funktionen Marianne Bentzel Håkansson Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende.

Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende. Behandling av beroende Information om vår behandlingsmodell för alkohol-, tablett- och narkotikaberoende. Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje är en unik aktör inom vård och omsorg. Det som särskiljer oss

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

NYork - terapikolonier för överviktiga barn.

NYork - terapikolonier för överviktiga barn. Folkhälsoprojekt i Stockholm Seminarium kring projekt finansierade av landstingets folkhälsoanslag Tisdag den 15 juni 2010 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård NYork - terapikolonier för överviktiga barn.

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid.

Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Karolinska Institutet Institutionen för Folkhälsovetenskap Folkhälsovetenskapens utveckling Samband mellan ökande BMI och expanderande snabbmatskedjor i Stockholm från 70-talet till nutid. Abstract Bakgrund:

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Att arbeta med KBT i primärvården

Att arbeta med KBT i primärvården Att arbeta med KBT i primärvården Socialstyrelsens nya riktlinjer om KBT hur påverkas du i primärvården? Hur kan primärvårdsteamet samarbeta och ha ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna?

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapport 2008 BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapporten avser registreringar t o m juni 2008. Förändringar som beskrivs nedan är således jämförelser med föregående rapport som avsåg tiden dessförinnan,

Läs mer