Handlingar och Tidskrift!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar och Tidskrift!"

Transkript

1 Nr december Höljt i dunkel?

2 Kungl Krigsvetenskapsakademien diskuterar medborgarnas trygghet och vår gemensamma säkerhet Julklappstips: Ge bort en eller flera prenumerationer på Handlingar och Tidskrift! Helår sex nummer kostar 250 kr (svensk adress) på plusgiro allmänna försvarsföreningens tidskrift. Debatt om säkerhetspolitik och totalförsvar. Utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Nini Engstrand Redaktör: Bo Hugemark Redaktion och expedition: allmänna försvarsföreningen, se nedan. Redaktören personligen: Bolmsövägen 24, Bromma Tel/Fax: E-post: Redaktionskommitté: Redaktör Olof Santesson, ordförande Generalsekr. Nils Eklund, aff Överstelöjtnant Carsten Persson, FHS Förste forskare Niklas Granholm, FOI Handläggare Henrik Olinder, KBM Generalsekr. Heléne Rådemar, Lottorna Prenumeration: 200 kr/helår Lösnummer: (beställs hos expeditionen) Annonser: Redaktionen Annonspriser: Helsida: kr Halvsida: kr Kvartsida: kr Åttondelssida: kr Fyrfärg: Helsida: kr Halvsida: kr Kvartsida: kr Layout och sättning: Ulf Hansson och Annette Hofvander Tryck: Axel Abrahamsons Tryckeri AB Karlskrona ISSN Tidningens uppfattning framgår av ledarsidan. För åsikter framförda i övrigt redaktionellt material svarar respektive författare. allmänna försvarsföreningen, aff, är en ideell förening, fristående från myndigheter och politiska partier. Föreningens ändamål är att, som självständig organisation, skapa insikt om Sveriges säkerhetspolitiska situation och landets behov av ett starkt totalförsvar för att trygga vår fred, frihet och framtid. Ordförande: Nini Engstrand Vice ordförande: Lars Olsson Generalsekreterare: Nils Eklund Expedition: Telefon(svarare) Fax: Postadress: Teatergatan 3, 5 tr Stockholm Bankgiro: Plusgiro E-post: Hemsida: allmänna försvarsföreningen vill verka för en försvarsdebatt med god spridning. Publicering av artiklar införda i vårt försvar medges med angivande av källan. Ekonomiska villkor avtalas med respektive författare. 2

3 innehåll Nr Årgång 118 Ledare: Bo Hugemark: 14 år av förändring 4 Porträttet: Bo Hugemark: Chefen för krishanteringen 5 Hans Rehnvall: Amfi bietrupp i öknen! 7 Beata Hansson: Combat camera med kameran som vapen 10 Referat: Bo Hugemark och Tommy Jeppsson: Vaktombyte i vårt försvar 12 Framsidan: Revingehed maj Soldater ur K3:s Luftburna jägarbataljon framrycker. Framsidestexten får Du tolka som Du vill, kära läsare. Bokstavligt, avseende soldaternas situation. Eller bildligt, avseende brister i försvarsinformationen, osäkerheten om försvarets mål och resurser, ökande oro för framtida hot mot vår existens etc. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera Försvarets Bildbyrå Helge Löfstedt: Det ryska fl yget börjar träna 14 Litteratur: Tommy Jeppsson: Läsvärt om strategi 18 Olof Santesson: Hur Sovjetunionen vann över Tyskland 20 Debatt: Stefan Hedlund: Aldrig mera krig? 24 Gustaf Welin: Befälsbrist? Inte i Högkvarteret! 27 Litteratur: Carl Johan Ljungberg: Ärans fält 28 Debatt: Per Ribbing: aff får inte hemfalla åt önskedrömmar 30 Jan Wickbom: aff bör torgföra en svensk försvarspolitik 31 Lars Olsson: Svar till Per Ribbing/Jan Wickbom 32 Cecilia Hellman: Folkrättens fall och uppgång 33 Föreningsnytt: Lars Olsson: aff:s framtid 36 Läs: Det ryska attackflyget ökar kraftigt sin materiella kapacitet. Mot den bakgrunden framstår nuvarande inriktning på 100 JAS-flygplan i minsta laget hävdar Helge Löfstedt. (sid ). Foto: Försvarets Bildbyrå Tommy Jeppsson: Inför ett nytt försvarsbeslut i Finland 37 Nästa nummer, 1/08, utkommer i mitten av mars Manusstopp 14 februari. 3

4 ledare 4 Bo Hugemark: 14 år av förändring Signerade ledare förekommer normalt inte i vårt försvar. Vanliga ledare är resultatet av ett lagarbete redaktör redaktionskommitté. De uttrycker tidskriftens åsikt. Inte så att tidskriften tar ställning för den ena eller andra säkerhetspolitiska eller försvarlösningen etc. Det handlar i stället om att peka på problem och frågor som glömts eller gömts, att kritiskt granska hållbarheten i olika argument i debatten. Dock tar jag mig nu friheten att i mitt sista nummer som redaktör ge några personliga synpunkter på utvecklingen under de 14 år jag haft äran att redigera vårt försvar och några funderingar om framtiden hade Sovjetsystemet fallit. Ryssland hade fått ett demokratiskt styrelseskick, men dess framtida utveckling var osäker. De baltiska staterna hade gripit tillfället att frigöra sig vid sovjetimperiets sönderfall. De blickade ängsligt västerut för att få sin frihet säkerställd. Personligen var jag övertygad om att detta endast kunde ske genom en NATO-utvidgning. Den uppfattningen delades av många baltiska vänner, men officiellt hade baltstaterna inte, som framgår av intervjuerna med Estlands och Lettlands försvarsministrar i VF 5/1993, vågat tänka den tanken högt. De baltiska staternas försvar var också bara embryon, och uppbyggnaden försvårades av västländernas tvivelaktiga motvilja mot att leverera vapen. Sverige skrotade vid den tiden bl.a. fullt moderna artilleripjäser till miljonkostnader i stället för att skänka bort dem. Västs motvilja mot att upprusta Baltikum berodde väl främst på rädslan att provocera ryssarna och störa en möjlig demokratisk utveckling; om det ryska hotet förut byggt på styrka, hotade Ryssland nu i stället med sin svaghet. De argument som framfördes öppet vittnade om en skrämmande brist på strategiskt tänkande: om ett ryskt militärt hot skulle återkomma var de baltiska försvarsmakterna meningslösa, om inte var de onödiga. Det kallla krigets världsbild fanns kvar i sinnena och skapade ett slags digitalt tänkande. Sveriges försvar hade vid den tiden börjat reduceras kvantitativt. Men samtidigt skedde en kvalitativ upprustning, bl.a. med det stora stridsvagnsköpet. Därmed var vår försvarspolitik som så många gånger förut i otakt med den aktuella hotbilden (som ju nu helt fallit ihop). Men de raljanta kommentarerna till detta missar ett par väsentliga förhållanden. För det första att försvarsuppbyggnad tar tid och därmed måste ske mot framtida utmaningar. För det andra att försvaret inte bara är till för att möta hot utan också har en uppgift att skapa stabilitet. Kanske det svenska försvaret gav oss råg i ryggen när vi gjorde en historisk insats i förhandlingarna som ledde till att de ryska trupperna lämnade Baltikum. Men den avgörande insatsen för baltstaternas säkerhet gjordes förstås av en annan aktör: Förenta Staterna. Bill Clinton övervann motståndet mot NATO-utvidgningen hos både europeiska bundsförvanter och Ryssland och genomförde första omgången av NATO-utvidgningen. George W Bush bestämde efter 11 september 2001 att nu fick det vara slut med långrotandet om den fortsatta utvidgningen, Finish the job, han behövde få arbetsro för andra uppgifter (vilka vet vi nu) Under 1990-talet började internationella insatser spela en allt större roll för Försvarsmakten, till en början med inriktning Balkan. VF 6/93 hade detta till tema. Som en slags inträdesbiljett till EU hade Sverige skickat en bataljon till Bosnien, Ba 02 under befäl av Ulf Henricsson. Dess insatser väckte stor respekt och skiljde sig markant från tidigare FNtrupps passivitet inför hoten mot den civilbefolkning som man var där för att skydda. Bosnienoperationen innebar också en förändring i de internationella insatsernas karaktär. Nu var det inte längre fråga om rent fredsbevarande insatser sedan supermakterna skiljt sina stridande skyddslingar åt. I stället gällde det insatser som snabbt kunde förändras från fredsbevarande till fredsframtvingande eller vice versa. Av insatsförbanden krävdes därför hög flexibilitet och förmåga till olika slags aktiviteter, från rent humanitära till väpnad strid. Den ökade satsningen på internationella insatser helt i linje med Sveriges ofta uttalade solidaritet med förtryckta och nödlidande åstadkom, i kombination med upplevelsen av att hotet mot vår existens försvunnit, en total ominriktning av försvarsmakten. Den har skett i en omtumlande fart, och de flesta försvarsintresserade medborgare har lämnats i okunskap och förvirring om motiven, målen och medlen. Det mesta av kritiken, i dessa spalter eller i inlägg från läsekretsen, utgår inte från att våra internationella insatser ifrågasätts utan handlar dels om tvivel på att omställningen skett på ett rationellt sätt har man inte kastat ut väldigt många barn med badvattnet dels om den till synes fullständiga frånvaron av tankar på ett existensförsvar. Sådana har börjat tänkas i den militära ledningen, men har inget stöd från politiskt håll. Det euforiska hopp jag erfor när det som jag väntat på sedan 1950-talet, Sovjetunionens fall, inträffade på ett mycket mer fredligt sätt än jag

5 vågat tro grumlades snart av den ökande anarkin och oredan under Jeltsin. Det positiva som kan sägas om den tiden för vår del är att det gavs tillfälle att utvidga de västliga säkerhetsstrukturerna, främst NATO, till de befriade nationerna i öst. Själv hade jag trott att de baltiska staternas medlemskap förutsatte ett svensk-finskt. Så blev det inte. Nu är det i stället Sverige som kommer att stå utanför viktiga säkerhetspolitiska avgöranden i vårt närområde, om och när kriser inträffar. Och risken för sådana torde öka. Jeltsin-tidens oreda har efterträtts av Putins hårdnande grepp. KGB:s efterträdare FSB är inte en stat i staten, den är staten. Putin har betecknat Sovjetunionens upplösning som 1900-talets största geopolitiska katastrof. Regimstyrda media piskar upp föreställningar om västlig missaktning mot Ryssland och farhågor för västliga hot. Rysk återupprättad militär makt visas demonstrativt upp. Men medias rapporter och Rysslandsexperters analyser lämnar försvarspolitiker oberörda. Och ve den som antyder ett framtida ryskt hot som motiv för ett existensförsvar med mer än en handfull bataljoner. Han har rysskräck, är regementskramare och ägnar sig åt kallakriget-nostalgi, vill ha tillbaka det gamla invasionsförsvaret. Men i själva verket är det dessa politiker som sitter kvar i det kalla krigets föreställningar. Samma sorts digitala tänkande som när balternas behov av försvar avfärdades. Alternativet till inget hot alls är faktiskt inte den stora landstigningen på Vikbolandet. Vad det handlar om är att bl.a. vara beredda på att ta det ansvar som kommer att läggas på oss om och när våra unionsbröder på andra sidan Östersjön hotas av sin store granne. Vad sådana och andra tänkbara kriser i vår närhet kommer att kräva av försvarskrafter och kanske alliansmedlemskap borde vara en huvudfråga att debattera. Inte bara i vårt försvar. Bo Hugemark: Chefen för krishanteringen Christina Salomonson En myndighetschef som bildligt talat vaknade tidigt den där annandagsmorgonen 2004 var generaldirektören för Räddningsverket, Christina Salomonson. Trots oklara rapporter höjdes beredskapen för en eventuell räddningsinsats. Tämligen snart förstod hon genom kontakter med oroliga anhöriga att en insats borde göras. Men besked om insats dröjde. Först den 27 december på kvällen fick Räddningsverket klartecken att skicka en insatsstyrka. Eftersom verket fortsatt med förberedelserna kunde styrkan snabbt komma iväg. Det torde alltså ha varit ett gott val att den nya regeringen i våras utsåg Christina Salomonson, då generaldirektör för Kustbevakningen, att utreda och lämna ett förslag till en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet. Dess huvuduppgift skulle vara vara att i en krissituation tillgodose be- Foto: Bo Hugemark hovet av samordning avseende regeringens åtgärder och de centrala myndigheternas åtgärder. Hennes utredning förelades statsministern den 4 oktober. Där föreslogs bl.a. inrättande av en chefstjänsteman och ett kansli i Statsrådsberedningen med ansvar för att utveckla, samordna och följa upp Regeringskansliets krishanteringsarbete. Det föreslogs verka inom tre områden, omvärldsbevakning och lägesbild, krishantering samt analys. --- Vid kriser ska kansliet larma, kunna initiera arbetet, stödja beslutsfattare i Regeringskansliet samt samordna underlag. Tämligen självklart är Christina Salomonson designerad som denna chefstjänsteman när organisationen träder i kraft under första kvartalet Med ett förflutet i skolvärlden, folkrörelser och statsförvaltning har porträttet 5

6 6 porträttet hon insikt såväl i hur människor känner och reagerar som hur myndigheter fungerar (eller inte fungerar). Vilka upplevelser tidigare utöver Tsunamin har gett Dig särskilda erfarenheter för krishantering? Den första var kanske när jag som 24-årig vikarierande studierektor fick ta en oväntad ledarroll för att hantera ett läge med en influensaepidemi som sammanföll med Luciastöket. Jag lärde mig då att man måste anpassa sitt ledarskap till personerna som behöver stöd. Till en del kunde man säga Vad tycker Du själv?, och de löste sin uppgift, andra var man tvungen att ge precisa svar och överta ansvaret. En senare upplevelse var när jag var generalsekreterare i Folk och Försvar. Det var ett jobb där man fick växla mellan att tömma papperskorgar och engagera framstående personer till konferenser. Det var en nyttig träning i flexibilitet. Det där låter ganska likt mycket av offi cersyrket med dess växling mellan teori och den mest handfasta praktik. Hur ligger det till med den förmågan i statsförvaltningen i övrigt? Det är nog nyttigt att också få in personer med annan bakgrund än förvaltningskarriären. Ett tredje exempel är från Peter Örns Estoniautredning. Jag hade uppgiften att granska hur frågan om bärgning och övertäckning hade hanterats. Jag träffade anhöriga och fick insikt i hur de kände. Och om vikten att inte från politisk och myndighetsnivå lova vad man inte skulle kunna hålla. Det sista exemplet är när jag deltog vid statsministerns besök i Göteborg efter diskoteksbranden Där såg man också hur viktigt det är att ledande politiker besöker en katastrofplats, både av psykologiska skäl och för att inse vad det handlar om, men också att man undviker förhastade löften. Militärer anklagas ofta för att planlägga för det förra kriget. Detsamma gäller väl dem som skall hantera kriser. Det är ju i och för sig inget fel att titta bakåt; i själva verket är ju erfarenhet det enda man kan lära av. Men risken fi nns ju att man ändå står handfallen i en ny kris, som med säkerhet inte liknar de tidigare. Javisst det är ett givet problem som jag naturligtvis brottats med. Lösningen är förstås att utarbeta system som är tillräckligt flexibla. Planera allt du kan. Se till att ha ordning och fasta rutiner, så du inte behöver uppfinna hjulet igen. Men var beredd på att du blir överraskad och se till att du kan anpassa ditt agerande till det. Uppenbarligen behövs ett visst mått av så att säga sjuklig fantasi för att försöka föreställa sig vidden av tänkbara överraskningar. Har Du i utredningsarbetet haft några mentala bilder av framtida kriser? I viss mån har vi funderat i sådana banor. Men vi har inte arbetat med scenarier, utan i stället kritiskt granskar hur Regeringskansliet fungerar. Var finns flaskhalsar och friktioner? Ett fundamentalt problem därvidlag är ju det som Kungen pekade på i sin tidningsintervju: vikten av att hellre dra igång för mycket och kalla tillbaka brandkåren om det inte behövs än att göra för litet för sent. Ger den nya organisationen Dig befogenheter till en sådan rivstart innan politikerna kunnat fatta beslut? Steg ett är givetvis att larma den politiska ledningen. Men jag kan om situationen kräver starta upp arbetet i kansliet och börja ta kontakter. Men jag har ingen befogenhet att beordra myndigheter att vidta åtgärder. Ditt uppdrag berörde ju bara den övergripande strategiska ledningen, regeringens ansvar. Hur ser Du på den operativa ledningen, den som skall utövas av myndigheter på olika nivåer? Nästa steg är att se hur mitt förslag passar in i resten av krishanteringskedjan. Regeringskansliet måste bättre kunna samverka med myndigheter, kommuner och övriga aktörer som ansvarar för att självständigt besluta och genomföra insatser. Därför föreslår jag att ett krishanteringsråd bestående av myndighetschefer ska ledas av chefstjänstemannen. En motsvarighet till den gamla chefsnämnden inom totalförsvaret? Ja det kan man säga. Det är naturligtvis av vital betydelse att myndighetschefer vet vilka samverkanskontakter som skall tas i en kris. Din förra befattning var generaldirektör för Kustbevakningen. Havet är ju en möjlig skådeplats för framtida kriser. Hur är den operativa och taktiska beredskapen där? Rätt god kan man nog säga. Vi har fått tre nya fartyg för oljebekämpning. Vi har ett väl fungerande samarbete med tull och polis. Kustbevakningens verksamhet belyser tydligt behovet av samverkan; den berör sex politikområden. En sak som inte fungerade vid Tsunamin var kommunikationen till allmänheten. Din erfarenhet har ju visat hur viktigt det är att få ut information och att kunna svara på anrop från oroliga anhöriga. Jag antar att detta nu prioriteras? Självklart. Det finns nu en skiss till system som skall kunna förverkligas tidigt nästa år. Om en kris inträffar innan Din funktion träder i kraft, vilken är Din roll? Ingen alls. Då är det nuvarande struktur, enheten för beredskap och analys i Statsrådsberedningen som får svara för uppstarten. Det får inte bli någon hopblandning av nuvarande och kommande organisation. Förvirring och osäkerhet om ansvar har vi sett för mycket av tidigare. Bo Hugemark är vårt försvars redaktör

7 Hans Rehnvall: Amfibietrupp i öknen! Strax efter nyår 2008 skall ett kompani svenska kustjägare och amfi biesoldater vara på plats i Tchad. Uppgiften är att skapa stabilitet och ge stöd och skydd åt personal från FN och EU som försöker arbeta för de mer än människor från Sudan som fl ytt över gränsen. Det blir en svår uppgift, långt borta i ett land mitt i Afrika, där nöden är mycket stor. Chef på plats för de 200 svenskarna blir överstelöjtnant Peder Ohlsson, som är säker på sin sak: Soldaterna är väl förberedda och utrustade. Foto: Amf 1/Kristina Swaan Istället för stridsbåtar: Pansarterrängbil 203 (Sisu). I pressen har det redan skämtats om att amfibiesoldater, som utbildats för strid i den svenska skärgården och som vant sig vid att färdas med stridsbåtar, nu skall hamna mitt i det väldiga Sahara. Just detta lär dock vara ett av de mindre problemen i sammanhanget det handlar om ett elitförband, och för soldaterna att hoppa in och ut ur ett pansarfordon är inte märkvärdigare än att göra det från en stridsbåt. Det mesta av fordonsutbildningen är snart genomförd. Utfattigt land Av de olika länder där svenska soldater någonsin varit verksamma är Tchad antagligen det minst allmänt kända. De flesta tvingas nog slå upp det i boken eller leta i skolatlasen. Möjligen kan Tchadsjön verka bekant för en generation sedan en av Afrikas största sjöar, som åtminstone syntes på en inte alltför liten jordglob. Idag har den krympt till en tiondel av sin forna yta. Tchad ligger mitt i det gamla franska afrikanska impe- 7

8 8 Förbandschefen överstelöjtnant Peder Ohlsson. Foto: Amf 1/Kristina Swaan riet, klämt mellan Centralafrikanska republiken (ökänt som kejsardöme för ett halvsekel sedan) i söder och det historiskt fientliga Libyen i norr. I öster ligger Sudan, i väster Niger och Kamerun. Området erövrades i slutet av 1800-talet av Frankrike, och avkoloniserades Tchad är ett utfattigt land, som mest består av öken i norr, stäpp och savann i mitten och små områden av någorlunda odlingsbar mark i söder. De flesta av de ca tio miljonerna invånare bor i söder. Ett fåtal försörjer sig fortfarande på den en gång så fiskrika Tchad sjön, andra i trakterna av floden Chari, som flyter in i Tchadsjön från söder. Vid floden ligger Tchads huvudstad N Djamena, ursprungligen en fransk befästning kallad Fort Lamy. Efter självständigheten blev Tchad rent tekniskt en demokrati, med fria val och president. Praktiskt har demokratin hindrats av inbördes stridigheter, av en oerhörd korruption och av yttre strider med Libyen, som hävdat att ett jättelikt vulkanområde i centrala Sahara, kallat Tibesti, rätteligen borde lyda under Tripoli och inte N Djamena. Franska styrkor har i flera omgångar sänts till området för att hävda de gamla kolonialgränserna. Bl.a. var Främlingslegionen där 1969 och Även idag finns franska styrkor på flera platser i landet. Flyktingström från Sudan Grannlandet Sudan har varit sönderslitet av strider i flera generationer. Ursprungligen var det norr mot söder den arabiskdominerade islamiska norra delen mot den afrikanska delvis kristnade södern. Nu är det rebellorganisationer mitt i det väldiga landet (som man omsider upptäckt kan ha ekonomisk betydelse) mot ett slags milis, som stöds av regeringen i Khartoum. Rebellerna har på senare tid splittrats i ett par dussin falanger, som strider mot regeringsmilisen, mot varandra och mot flyktingarna. En vanlig uppgift är att striderna kostat människor livet under de senaste fem åren, och tvingat 2,5 miljoner människor på flykt i provinsen Darfur i västra Sudan. Ungefär av dessa har flytt över gränsen till Tchad, där de nu lever i ytterligt enkla flyktingläger mest i tält eller provisoriska hyddor och är helt beroende av hjälp utifrån. Landet omkring är en del av Sahel, det väldiga band av stäpp, buskvegetation och glest växande träd, som sträcker sig 600 mil tvärsöver Afrika söder om Sahara. Alla platser fyllda Det är här den nya EU-styrkan skall göra sin insats. Projektet leds av Frankrike, och det svenska kompaniet ingår i en fransk bataljon. Frankrike har förklarat att man skulle behöva åtminstone 3000, kanske 4000 man under tolv månader för att lösa uppgifterna hittills har EU ställt upp med 2500, under sex månader. De franska styrkor som redan finns i Tchad har andra uppgifter än att lindra nöden i flyktinglägren. Det svenska bidraget består av 200 man. Det är ett skyttekompani med eget underhåll och fordonsreparationer, ledning och sjukvård. Fem kvinnor ingår, dock inte i skytteplutonerna. Några utbildade kvinnliga kustjägare existerar ännu inte. Alla platser är i stort sett fyllda redan, bl.a. med undantag för några tolkar, berättar Peder Ohlsson. Det handlar om franskspråkiga tolkar. Det svenska kompaniet skall ingå i en fransk bataljon, så arbetsspråket blir franska. I Tchad talas ett tjog språk, bland annat olika dialekter av arabiska. För sådant finns knappast några tolkar. Än mer komplicerat blir det eftersom det är sudanesiska språk som talas i de stora flyktinglägren. Patrullering på stora avstånd Stridsbåtarna är utbytta mot huvudsakligen två fordonstyper: Tretton stycken sexhjuliga pansarterrängbilar 203 (Sisuvagnen) och ett trettiotal fyrhjulsdrivna terrängbilar, GW 270 ( Geländewagen ). Bilarna håller just nu på att målas om och färdigutrustas. Till det kommer lastbilar och hjullastare, som kan hantera containrar med utrustning och förråd. Meningen är att man skall klara patrullering på stora avstånd, något som behövs operationsområdet är tiotals mil tvärsöver.

9 Den tyngre beväpningen är 20 mm automatkanon på pansarterrängbilarna. GW-na har inga fasta vapen. Soldaterna har sin normala beväpning för kustjägare och amfibiesoldater AK5, kulsprutor mm. Sammantaget har de en avsevärd eldkraft för ett så litet förband. Peder Ohlsson säger att förbandet är ett lätt infanteri, eller på engelska Marine Company. väpnade, och det blir som så ofta i internationella operationer svårt att skilja mellan vän och fiende. Alla nödvändiga medel Peder Ohlsson berättar att man lagt ner mycket arbete just på hur man skall agera i olika situationer när man skall använda våld, hur mycket våld man skall använda, när man skall dra sig tillbaka. Soldaterna har övat olika situationer, bl.a. tillsammans med förbandets jurist. EU-styrkan får ta till alla nödvändiga medel för att full- Terrängbil GW 270 (Geländewagen). Många slags motståndare EU-styrkans uppgift är att medverka till att skapa stabilitet i lägren (t.ex. genom att visa upp sig, visa sin styrka), bidra med eskort av hjälparbetare eller transporter, skydda civila mot rebellgrupper eller mot kriminella och överhuvudtaget ge stöd åt de hjälpinsatser EU och FN försöker göra. Det är uppgifter som svenska styrkor i främmande land hanterat tidigare i Bosnien eller Kosovo, i Afghanistan och på andra platser. Problemen i lägren är inte bara fattigdom och sjukdomar. Det är också inbrytningar av diverse rebellgrupper från Sudan, som bl.a. vill stjäla från hjälpsändningar, och konflikter mellan grupper inne i lägren. Den svenska styrkans motståndare är därför av flera olika slag, mer eller mindre primitivt befölja sin uppgift, utöver självförsvar. Vi får alltså öppna eld för att lösa vår uppgift. Här tänker man i termer av en våldstrappa man går in lågt, och går upp stegvis. Det är det man menar med proportionerligt våld, säger Peder Ohlsson. Men det ju inte alls så att det bästa är att skjuta först i alla lägen allt beror på situationen, vilken hotbild man är utsatt för, vad som har hänt i motsvarande situationer tidigare osv. I högkvarteret i Paris arbetar man fram insatsregler (ROE, Rules Of Engagement) för EU-bataljonen. Meningen är att de skall vara klara i god tid före avfärden till Tchad. Verkligheten är ändå lite mer komplicerad utöver dessa regler har varje deltagande land, som Sverige, det avgörande befälet över sin stridande styrka. Hans Rehnvall är frilansjournalist Foto: Amf 1/Kristina Swaan 9

10 Sergant Marco Nilsson arbetar som TV-fotograf för Combat Camera. Foto: Jesper Tengroth/Combat Camera Beata Hansson: Combat camera med kameran som vapen Förr kallades de för frontfotografer. Dagens internationella benämning är Combat camera. Det första teamet av fotograferande soldater har nyligen återkommit från Afghanistan. När Försvarsmakten sökte intresserade till metodförsöket med Combat camera, för i första hand utlandstjänstgöring, uppkom frågan ganska snart: Vad var detta för ett slags jobb? Ett jobb för fotointresserade soldater eller krigsintresserade fotografer? Chef för den första gruppen blev den 27-årige f.d. yrkesofficeren Rickard Wissman. Efter några år i det civila blev längtan tillbaka till det militära livet för stark. I maj 2007 åkte han tillsammans med en grupp soldater, utrustade med kamera, till Afghanistan för att tjänstgöra tillsammans med de övriga trupperna i området Mazar-i- Sharif i landets norra del, där svenskarna har ett geografiskt ansvar. Jag trivs med soldattillvaron utomlands och tycker det är värdefullt att få ta del av ett annat lands kultur. Men det är också viktigt att det fi nns något hemma som väntar. Självklart, finns det ett genuint intresse att fotografera i bakgrunden. Men Rickard vill gärna poängtera att han i första hand ser sig som en soldat. Fördelningen av de femton som anställdes till detta projekt blev hälften militärer, hälften specialister utifrån. Flera hade tidigare utlandserfarenhet, både militär och civil. Utbildningen de fick inför uppdraget blev en grund att stå på för de nya och en välbehövlig uppfräschning för de vana soldaterna. För Richard Wissmans del var det foto- och filmutbildningen som var det nya. Man måste förstå vad man pratar om i kameratermer och man måste lära sig dess begränsningar. Det var en utmaning för honom att fläta in de nya kunskaperna, att praktiskt kunna 10

11 såväl fota som filma och redigera, med sin erfarenhet inom det militära. Men det speciella med oss är att vi är duktiga soldater, med en extra utbildning och speciell bakgrund som nu gett oss spetskompetens. Vi fotografer ska inte vara en belastning för dem vi följer med. Vi ska kunna fota och fi lma på hög nivå men också smälta in i alla miljöer tillsammans med de andra soldaterna. Arbetsuppgifterna varierade. Ibland skulle de dokumentera en vanlig dag på arbetsplatsen, med allt ifrån bastubesök till mäss- och idrottsdagar. Men de skulle också göra en film om sitt arbete, som skulle visas för det afghanska folket, som skulle visa vad de gjorde där och varför de över huvudtaget var där. Mycket handlade om att föreviga vardagen för de svenska soldaterna Det kunde också vara att vi följde en speciell operation och fi lmade svenskarna i aktion, och hur det såg ut på en viss plats, för att ta med hem och utvärdera och även skicka till deras chef. Ett effektivt sätt att korta avståndet mellan den längst ut på linan och beslutsfattaren. Vad är den stora styrkan med combat camera? Vi är de enda inom försvaret som kan fi lma och fota och leverera på en förhållandevis kort tid. Vi tillför att man kan följa förband på ett annat sätt. Vi kan ju skicka bilder direkt från platsen vi befi n- ner oss på till ÖB och visa så här ser det ut i byn. Det blir unika och snabba leveranser till bra kvalitet. Kameran bärs på västen, på den sidan där inte vapnet sitter. Symboliken är slående. Det är två vapen. Full frihet att välja sina motiv. Det betyder att det inte finns några begränsningar eftersom det är Försvarsmakten han representerar Han poängterar ytterligare en gång att han faktiskt är militär. Kameran är ett nytt spännande redskap i hans utrustning. Kamera ses som något positivt. Man kommer närmare andra människor. Det blir en icebreaker. Att fotografera strider har alltid lockat fotografer. Där krutröken ligger tät finns också motiven som få människor får se på riktigt. I krig har dessa bilder vid flera tillfällen haft avgörande betydelse. Det finns fotografier som förändrat utvecklingen i världen. Bilden av den brinnande lilla flickan som springer undan napalmen i Vietnam resulterade i att napalm slutade användas på detta sätt. Kanske förkortades kriget med hjälp av denna bild. Inser Richard Wissman det politiskt känsliga i att de redigerar allt material själva? Nej, vi gör inte ett sådant urval. Vi levererar bilder för Försvarsmaktens interna bruk. Om andra myndigheter eller massmedia väljer att använda våra bilder får de den positiva effekten för Försvarsmakten att de visar den aktuellaste bilden av våra förband i våra operationsområden. Att lägga kameran ifrån sig var inte helt lätt alla gånger. Afghanistan är ett på många sätt mycket vackert land och väldigt annorlunda. Man fastnar lätt i lins- och motivtänkande. Teamchef Rickard Wissman fotograferar. Alla bilder de tar tillhör Försvarsmakten. Det som inte kommer till användning förmedlas vidare till Försvarets bildbyrå. Han tillbakavisar rykten om att detta skulle kunna bli en lukrativ affär för försvaret. Syftet är inte att tjäna pengar på bilderna. Vi gör ju allt från att följa förband längst fram under tuffa förhållanden med väldigt hög hotnivå till att vi tränar våra chefer framför videokameran. Det blir ett brett spektrum. Men det är däremot inte sällan tidningar och andra vänder sig hit för att få aktuella bilder. Han exemplifierar med att berätta om hur man i Danmark en gång i veckan visar i deras riksdag hur det ser ut i de platser utomlands där de finns. I stort sett så rörde dessa tre soldater sig alltid tillsammans med de andra i truppen. Olika grupper varje dag. Även om Rickard och hans kollegor var utbildade så var det ändå de andra soldaterna, som varit här Foto: Jesper Tengroth/Combat Camera 11

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete Nr 1 2011 mars Tema: Nordiskt försvars- samarbete Kallelse till årsstämma allmänna försvarsföreningens årsstämma 2011 äger rum på Teatergatan 3, 5 tr i Drottning Viktorias Örlogshems lokaler, torsdagen

Läs mer

Debattera på nätet! Intressanta inlägg refereras i kommande nummer av Vårt Försvar.

Debattera på nätet! Intressanta inlägg refereras i kommande nummer av Vårt Försvar. Debattera på nätet! Allmänna Försvarsföreningen, AFF, fortsätter försöken med debatt på Internet via hemsidan (www.aff.a.se). Sök upp knappen DEBATT och tyck till i aktuella säkerhets- och försvarspolitiska

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Arbetet med inträdesanförandet har

Arbetet med inträdesanförandet har Från mobiliserande massförsvar till mobiliserat insatsförband HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II den 11 januari 2007 av kommendör Herman Fältström Arbetet med inträdesanförandet

Läs mer

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2011 ANALYS: Oprövad teori bakom Afghanistandoktrin SIDAN 22 BASORG 13: Förbanden betonar osäkerhet SIDAN 10 SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG FICK 5000 KRONOR MER

Läs mer

GRANATER UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE. Snabb insats dröjer. Informationskrig pågår i Baltikum. Mali-insats kan möta motstånd. Ta inte mina miljoner

GRANATER UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE. Snabb insats dröjer. Informationskrig pågår i Baltikum. Mali-insats kan möta motstånd. Ta inte mina miljoner MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 8 2014 UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE GRANATER SIDAN 22 INSÄNDARE: Ta inte mina miljoner SIDAN 35 Snabb insats dröjer SIDAN 7 REPORTAGE: Informationskrig pågår i Baltikum

Läs mer

Nr 1 Folkrätt. Rätten till krig och rätten i krig

Nr 1 Folkrätt. Rätten till krig och rätten i krig Framsyn Nr 1 2003 1 Nr 1 Folkrätt Rätten till krig och rätten i krig När detta skrivs talas det inte om utan när kriget mot Irak startar. När Framsyn kommer ut om några veckor kanske amerikanska soldater

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner.

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner. Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2012 RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN SIDAN 16 LEDARE Så höjde vi soldaternas löner SIDAN 3 HR transformationen granskas SIDAN 10 Minskad kunskap om strid i norr

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

Blekinge visar framåtanda

Blekinge visar framåtanda Terrorister fick kärleksfull vård Under inspektionen visades i Göteborg hur polisen kan avlastas vid en insats. 4 Skåningarna först i basker Högvaktsstyrkan från Södra skånska gruppen fick bära nya baskern

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 1 2005 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 1 2005 Årgång 134 Lennart Gustafsson År 2005...2 Anders Carell

Läs mer

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Försvarets nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med rätt kompetens på rätt plats Civil ledning i afghanistan omdaning av logistiken ny medarbetarundersökning INNEHÅLL Uppgradera Gripen... 4 Fokus:

Läs mer

TIDSKRIFT I SJÖVÅOSENDET

TIDSKRIFT I SJÖVÅOSENDET TIDSKRIFT I SJÖVÅOSENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGS1'1ANNASÄLLSKAPET N:r 1 1996 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2012 Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning SIDAN 5 SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV SÄNKT LÖN SIDAN 14 LEDARE: FÖRSVARS- LOGISTIK PÅ FEL

Läs mer

Försvarets nr 3 2014

Försvarets nr 3 2014 Försvarets nr 3 2014 Försvarsmaktens personaltidning KOLL PÅ KNAPPARNA? Nytt uniformsreglemente på väg VIKTEN AV VÄRDEGRUND Kollegorna, specialisterna och juristerna reder ut begreppen BOSSARNA I BYSSAN

Läs mer

Nu krävs nya soldater - och ett nytt ledarskap

Nu krävs nya soldater - och ett nytt ledarskap Framsyn Nr 2 2006 1 Nr 2 Ledarskap Nu krävs nya soldater - och ett nytt ledarskap Alla dessa sidor och artiklar. I alla dessa år, nästan 40, som jag hållit på har det alltid funnits någon som har läst.

Läs mer

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET UTGES AV KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 1 2015 TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga akademierna - Redaktör och ansvarig utgivare: Konteramiral

Läs mer

Nya ryska storövningar. Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2009. Förbandsbesök: FMLOG i Arboga. Kritik mot odefinierade obligatorieavtal

Nya ryska storövningar. Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2009. Förbandsbesök: FMLOG i Arboga. Kritik mot odefinierade obligatorieavtal Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2009 Nya ryska storövningar Kritik mot odefinierade obligatorieavtal Förbandsbesök: FMLOG i Arboga Arbetstidsförhandlingarna ajournerade Medlemstidning för Officersförbundet

Läs mer

Nr 1 Underrättelser. Underrättelsetjänst ligger i tiden

Nr 1 Underrättelser. Underrättelsetjänst ligger i tiden Framsyn Nr 1 2006 1 Nr 1 Underrättelser Underrättelsetjänst ligger i tiden En gästforskare misstänks för spioneri. Justitieministern backar om ett förslag om telefonavlyssning. I USA angrips Vita huset

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 1 1997 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRST A UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema: Utbildning mot förändrad hotbild Artilleri-Tidskrift Nr 4 2003 SECURES FREEDOM OF OPERATION by: Creating battlespace awareness Suppressing and documenting artillery activity

Läs mer

Svensk militär solidaritet kring Östersjön: Tre scenarier

Svensk militär solidaritet kring Östersjön: Tre scenarier ISBN 91-7566-847-5 NR: 4 Oktober 2011 SAMMANFATTNING: Hur skulle eventuella svenska militära insatser kunna se ut vid olika typer av framtida kriser i Östersjöområdet? Den frågan ställer Karlis Neretnieks

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken.

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. 10 Nya vindar över Östergötland Insatskompaniet tål en kraftmätning med fältförbanden. 16 Doktor Sjöström skriver

Läs mer

AR TAKTIK Sidorna 6-19

AR TAKTIK Sidorna 6-19 ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 2 DECEMBER 2013 TEMANUMMER AR TAKTIK Sidorna 6-19 AUP 2014 Sidorna 20-21 CO KS27 Sidorna 24-25 NNSC KOREA UTVECKLING AFGHANISTAN INNEHÅLL ARMÉREGLEMENTE

Läs mer