Har vi rätt tempo för omvärlden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har vi rätt tempo för omvärlden?"

Transkript

1 Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0

2 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del 1 Personlighetstyper 12 Omvärldsanalys 14 Trender 16 Del 2 Ökad rekrytering 21 Reellt ungdomsinflytande 34 Slutsatser 40 Med på spaningarna 42 Inledning Hösten 2010 kom det in en projektansökan till Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) signerad Avelsföreningen Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) och Svensk Galopp (SG). Det blev startskottet för satsningens största gemensamma projekt någonsin Framtidsspaning 2.0. Under året som gått har vi diskuterat och processat framtidsfrågor i hästsektorn med närmare 560 personer i åldrarna 13 till 73 år. Vi har rest från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vi har träffat ungdomar, beslutsfattare, aktiva och ledare. Inom ramen för projektet och med stöd av arbetsprocessen, har organisationerna satt ord på sina utmaningar och möjligheter. Innehållet i analysen bygger på upplägget i framtidsspaningarna. Del 1 av spaningarna var en inspirationsföreläsning, del 2 var mer av ett diskussions- och processarbetspass där grupperna fick skriva ner sina tankar och funderingar kring ökad rekrytering och reellt ungdomsinflytande. Utifrån de anteckningar som förts vid spaningarna, de individuella utvärderingar som deltgarna har lämnat in plus personliga möten och samtal, har projektgruppen i första hand valt att lyfta de gemensamma områden som har identifierats. Genom hela analysen finns kommentarer från projektgruppen och avslutningsvis finns tre slutsatser som vi tror vore värdefulla för organisationerna att arbeta vidare med. Med hästen i centrum och med sikte mot framtiden! Vem är vad? Där annat inte anges avses med barn i den här analysen personer upp till 12 år och med ungdom år. Aktiva kan vara på såväl hobbysom professionell nivå. Med ledare avses i första hand alla med ett formellt uppdrag/jobb inom någon av organisationerna. I begreppet vi ingår projektgruppen samt de organisationer som varit en del av Framtidsspaning 2.0. I möjligaste mån har citat och sägningar valts som är applicerbara på majoriteten av organisationerna som deltagit, men undantag förekommer. Vid frågor kring nulägesanalysen eller projektet Framtidsspaning, kontakta Jessica Ortiz Bergström, projektledare för Framtidsspaningen. E-post: eller Anahita Arai, verksamhetssamordnare på HNS. E-post: 2 Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys 3

3 Om projektet Projektet Framtidsspaning 2.0 är det största, gemensamma projektet någonsin inom Hästnäringens Ungdsomssatsning. Sex organisationer har samverkat och ett gäng människor har varit involverade i stort som smått. Projektgruppen Given samverkan inom HUS I år fyller Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) 15 år. Sedan starten 1997 har HUS format, vässat och gjort avtryck i ungdomsverksamheten för de organisationer som varit en del av satsningen. Förutom det faktum att HUS skapar utrymme för organisationerna att testa idéer i den egna verksamheten, är samverkan mellan organisationerna en annan vinnande ingrediens i upplägget. Genom regelbundna arbetsmöten med projektledarna har informella och formella nätverk tagit form. Vi ser det i ansökningar och vi ser exempel på det i projektrapporterna. I år är sju organisationer med i HUS Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH), Brukshästarnas Riksorganisation (Brunte), Svensk Galopp (SG), Svensk Travsport (ST), Svenska Islandshästförbundet (SIF), Svenska Hästavelsförbundet (SH), Svenska Ridsportförbundet (SvRF). HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor, Hästnäringens ungdomssatsning samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. Helena Carlsson som var med på framtidsturnén som föreläsare. Helena arbetade med projektet Framtidsspaning 2.0 under våren 2011 då hon bland annat ansvarade för workshopen i maj, dessutom tog hon fram ramarna för spaningsupplägget. Hon arbetar till vardags på Riksidrottsförbundet (RF) och har en lång erfarenhet av förtroendeuppdrag inom ridsporten. För närvarande sitter Helena som ordförande i Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektion (CUS) och även som ledamot i Svenska Ridsportförbundets styrelse. Johan Fyrberg är konsult främst inom ledarskap, prestation och talangutveckling och har bland annat lotsat unga talanger i ridsporten med framgång. Johan blev en del av projektet hösten 2011 då han dels var moderator vid spaningarna, dels har han fungerat som kontaktperson med projektledarna. Jessica Ortiz Bergström är samordnare för hela HUS och övergripande projektledare för Framtidsspaningen. Hon har dels varit ansvarig för produktionen av arbetsmaterialet samt står som författare för den här nulägesanalysen. Anahita Arai är verksamhetssamordnare på HNS och sedan 2011 har Anahita ansvar för HUS. Med sin bakgrund som journalist har hon varit ett stort stöd i kommunikationen kring projektet och har även haft rollen som projektledare under flertalet spaningar. Projektledare samt projektarbetare från respektive organisation: Sara Strömberg, Anna Rogell och Annika Söderholm (ST), Ann-Catrine Bengtsson (SvRF), Lotta Malmborg, Helena Gärtner och Cecilia Gråberg (SG), Iia Abenius (ST & SG), Ann-Charlotte Cardier och Elisabeth Olsson (ASVH), Ulrika Backan och Cina Falk Norgren (SIF) samt Ulrika Myhr (SH) har även varit delaktiga i allt från innehållet i arbetsmaterialet till processupplägg, uppföljningsarbete och rapportinput. Tack även till Angelica Söderberg som har varit med och dokumenterat ett antal spaningar. Cecilia Åkerblom är ledarskapsforskare med en bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan. Hon publicerade nyligen sin doktorsavhandling vid KTH. Den handlar om ungt ledarskap och har titeln Ledarskap, makt och känsla. Cecilia har stöttat projektgruppen genom att vara med på två spaningsdagar och utifrån sin forskning och kunskap varit ett bollplank i projektgruppens analysarbete. 4 Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys 5

4 Åldersfördelningen på spaningarna 3% Under 18 år 26% år 22% år 23% år 16% år 9% år 1% Över 70 år Antal kvinnor/män Gemensamma utmaningar En gemensam projektidé signerad Avelsföreningen Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) och Svensk Galopp (SG) kom till Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) Ansökan utvecklades och samtliga organisationer bjöds in till en workshop i Hästsportens Hus i maj Till den kom ungdomar, projektledare och tjänstemän med ungdomsfrågor på sitt bord. På workshopen enades vi om att vi vill att så många unga som möjligt ska ha möjlighet att hålla på med hästar på hobby- eller elitnivå (oavsett ras, gren eller intresseinriktning), att ungdomar ska kunna tävla, engagera sig, ta plats och ta ansvar i hästnäringens olika organisationer och att hästnäringen ska vara rätt rustad för framtiden. De ungdomar som vill ska även kunna utbilda sig för att så småningom börja arbeta professionellt med hästar. Riktlinjerna för projektet drogs upp i slutet av dagen, bland annat bestämdes att fokus skulle ligga på två gemensamma frågor. Ökad rekrytering. Alla organisationer upplever att det blivit tuffare att rekrytera unga till verksamheten samt engagera och behålla dem. Reellt ungdomsinflytande. Med ett ökat ungdomsperspektiv i hela organisationen skapas förutsättningar för ett reellt inflytande. 74% Kvinnor 26% Män 36% egenskap av beslutsav deltagarna var på plats i fattare inom sin organisation Framtidsspaning på turné Det här blev startskottet för nästa steg Framtidsspaning 2.0. Projektgruppen konceptualiserade arbetsformerna och kommunikationen runt projektet. Bland annat togs ett arbetsmaterial fram samt ett upplägg kring processen. Organisationerna bjöd in allt mellan 25 och 200 personer för att prata framtidsfrågor. Sammanlagt har tio spaningsdagar genomförts. De närmare 560 deltagarna (varav ett tiotal personer har varit med vid flera spaningar) i åldrarna år från Sundsvall i norr till Malmö i söder, har med utgångspunkt från arbetsmaterialet, kryddat med en föreläsning kring personlighetstyper, omvärld och trender (Helena Carlsson) och under ledning av spaningarnas moderator (Johan Fyrberg), fått sätta ord på vilka utmaningar respektive organisation står inför om man vill lyckas öka sin rekrytering samt bereda de unga som finns i organisationen plats. Engagemanget på spaningarna talade sitt tydliga språk frågorna är aktuella och i allra högsta grad relevanta. Samlade erfarenheter Något som projektgruppen tagit fasta på i Framtidsspaning 2.0 är hur mycket vi kan lära av varandra. Att lyssna in, inspireras och kopiera väl valda delar är i mångt och mycket ett vinnande koncept. Det gäller det mesta. Genom att sedan arbeta strukturerat enligt principen fundera, planera, genomföra och utvärdera kommer man långt. Vi har summerat era erfarenheter och kunskaper genom de anteckningar som förts under spaningarna samt de individuella utvärderingar som deltagarna har lämnat in. Förhoppningen är att respektive organisation hittar delar i analysen som kan vara av värde för framtids- och utvecklingsarbetet. Att processen kan bidra till att organisationerna får lite bättre grepp om framtida utmaningar och ser möjligheterna när det gäller att rusta för framtiden. Nästa steg blir att stödja organisationernas projektledare samt beslutsfattare i processen att mejsla ut förbundsspecifika frågor samt prioritera vilken eller vilka utmaningar man upplever mest relevanta att arbeta vidare med, på egen hand eller inom ramen för nästa steg i projektet Framtidsspaning 2.1. Det unika i det här upplägget är nämligen att det finns en fortsättning. Att resurser finns reserverade inom HUS för att ta frågorna vidare och gå från vad till hur från ord till handling. Projektgruppen är övertygad om att styrkan i projektet till stor del ligger i att organisationerna ges möjlighet att jobba vidare med frågorna genom att Genomförda framtidsspaningar 1. Stötta ekonomiskt 2. Ta fram ytterligare verktyg för att jobba mer effektivt med slutsatserna som finns beskrivna sist i den här nulägesanalysen 3. Ge stöd till projektledarna i det fortsatta arbetet Svensk Travsport (ST), den 26 augusti på Bergsåker (pilotspaning), 9 november på Solvalla och 17 januari på Jägersro. Svenska Islandshästförbundet (SIF), 21 oktober och 18 november i Stockholm. Avelsföreningen Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH), 11 november i Nässjö. Svenska Hästavelsförbundet (SH), 12 november i Skövde och 21 januari i Skövde. Svenska Ridsportförbundet (SvRF), 8 januari i Stockholm. Svensk Galopp (SG), 14 januari i Täby. Med rätt stöd tror vi i projektgruppen att ungdomarna kan få hästnäringen i rätt tempo för omvärlden. Det här är bara början! 6 Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys 7

5 Arbetsprocessen nulägesanalysens röda tråd Innehållet i den här nylägesanalysen hänger ihop med upplägget vid framtidsspaningarna. I korthet beskrivs hur arbetsprocessen gått till och i vad som kommit fram vid spaningarna. Det handlar till stor del om att sprida den kunskap och de erfarenheter som projektgruppen samlat på sig under den här resan. Det ligger i sakens natur att diskussionerna tog sig olika uttryck i respektive organisation därför kommer du som har varit med på någon framtidsspaning att känna igen dig mycket i en del som står skrivet och mindre i andra. Medskicket från organisationerna och följaktligen utgångspunkterna när upplägget sattes samman var: Få igång processen genom att öppna upp för dialog Utgå från varje organisations behov och särdrag Inte ge några svar på hur utmaningarna ska lösas, utan i första hand skapa medvetenhet Samverka kring processen, kommunikationen och rapporten Tillsammans med projektledarna från alla deltagande organisationer togs arbetsmaterialet fram som har legat till grund för samtliga spaningar. Förutom att projektgruppen ville få deltagarna att börja diskutera rekrytering och ungdomsinflytande, var det även viktigt att vi kunde få siffror som kan ge en bild av verkligheten att bygga vidare det fortsatta arbetet på. Det löstes genom att mixa inspirationsföreläsningen med grupparbeten (bordlös sittning, sex-åtta personer i varje grupp). Deltagarna fick diskutera och föra anteckningar i grupphäften som sedan samlades in. Avslutningsvis fick även deltagarna fylla i en egen utvärdering. Där fångades deras egen syn på organisationens framtid upp. Vi har även haft en person ur projektgruppen som fört anteckningar vid varje spaning. Det mesta som har noterats har även funnits med i gruppernas arbetshäften, men det har varit värdefullt att få på pränt stämningen, citat och vi har även kunnat fånga upp vissa likheter och olikheter mellan organisationerna. Organisationerna fick själva välja vilka man bjöd in till sin spaning och ansvarade även för gruppindelningen. En del valde att blanda styrelseledamöter och aktiva, medan andra delade in grupperna mer utifrån funktion. Vi upplever att vi har haft en sammantaget bra representation med i processen, allt från ungdomar till högsta beslutande instans. Antalet deltagare har varierat från 25 till närmare 200 personer. Med facit i hand kan vi konstatera att det optimala antalet för den här typen av arbetsprocess ligger runt 50 deltagare. Då har vi fått bäst spänst i diskussionerna och lyckats fånga upp angelägna frågor. Generellt har det varit ett väldigt öppet klimat på spaningarna och högt i tak i diskussionerna. En bidragande faktor har sannolikt varit att projektet kommit lite utifrån den egna organisationen, med dels nya infallsvinklar dels värdefull input från andra organisationer. Projektgruppen kommenterar: 8 Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys 97% tror att ungdomarna kan göra skillnad Det nätverk som har tagit form och öppenheten inom projektet, är och har varit en värdefull pusselbit i arbetet. Istället för att bygga strukturer ovanifrån i ett försök att stöpa alla i samma form, har vi processat fram minsta gemensamma nämnare och värnat om respektive organisations särart. Ett arbetssätt som gett mersmak och en tydlig indikation på att nätverksbaserad samverkan skulle kunna vara framtidens melodi. Uppsnappat på spaningarna: I grupperna blev det stundtals tydligt att det behövs träning och kompetens för att lyssna in, se de yngre och ge deras åsikter utrymme. Flera ungdomar kände att de fick prata men att de äldre i gruppen ändå inte riktigt tog till sig budskapet och hörde vad de sa. Ett viktigt medskick inför framtiden. Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys 9

6 Ett axplock ur det som skrivits om organisationernas Framtidsspaningar. På framtidsspaning med ASVH Ett 30-tal personer framtidsspanade med ASVH i Nässjö den november. Något som många med mig slogs av under dagen var vilket fantastiskt stort engagemang som fanns i rummet och i arbetsgrupperna, alla vill vi framåt och det fanns gott om idéer för hur vi ska nå vidare. Detta känns häftigt, inte minst med tanke på att det i rummet fanns deltagare från år och såväl medlemmar som ASVH anställda. Framtidsspaning 2.0 gav verkligen en positiv känsla av gemenskap, framtidsanda och utvecklingspotential som även märktes av under lördagens avelskonferens. Tillsammans kan vi utveckla vår organisation till att bli precis så som vi vill ha den! Vilken energiboost! Lördagen 12 november samlades ett 20-tal personer från SH:s medlemsföreningar för att framtidsspana tillsammans med SH och Avelsbiten. Engagemanget och viljan att utvecklas var påtaglig. Hästsverige, inklusive SH, ser ett stort behov av att hänga med i pågående samhällstrender för att förstå hur vi ska agera för att kunna rekrytera fler ungdomar till näringen och aveln. Vi vet även att ungdomar har mycket klokt att säga varför vi, genom Avelsbiten, aktivt arbetar med att ungdomar ska få ökat reellt ungdomsinflytande. Föreläsare och moderator för spaningsdagen var Johan Fyrberg, välkänd profil inom ridsporten. Johan besitter en lysande förmåga att snappa upp vad som sägs och sedan plocka ut kärnan ur det. Han är även mycket kompetent i sitt sätt att driva diskussionen framåt, och det är just framåt vi ska. Det är ju där framtiden är. Foto: Stefan Olsson / SG Processledarna Johan och Helena. På spaning efter framtidens ledare Hästnäringen går i bräschen för reellt ungdomsinflytande När hästnäringens framtidsspaningar nu nått halvvägs står det klart att oavsett vilken typ av häst som engagerar finns det många gemensamma nämnare. Även mellan så till synes olika verksamheter som ideellt burna ridskoleverksamheter och trav- och galoppsporternas mest kommersiella sida. Under det första processarbetet i början av 2011 utmejslades de två viktigaste framtidsfrågorna: rekrytering och reellt ungdomsinflytande. Jag tror att alla, både ungdomar och vuxna, känner att det här är gemensamma framtidsfrågor som inte bara berör ungdomar, säger Anahita Arai. En som själv är en produkt av reellt ungdomsinflytande och en förebild för många inom hästnäringen är Helena Carlsson, 27 år. Hon är den yngsta styrelseledamoten på ordinarie mandat i Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse och föreläsare inom Framtidsspaning 2.0. Jag arbetar i dag som idrottspolitisk rådgivare vid Riksidrottsförbundet. Det kan jag tacka mitt engagemang inom ridsporten och den möjlighet jag har fått genom att vara förtroendevald sedan jag var tretton år, säger hon. I takt med omvärlden Viljan att hitta hållbara metoder för organisationsutveckling märktes tydligt under den novembermörka fredagskväll då Svenska Islandshästförbundet samlades för sin andra framtidsspaning. Frågor ställdes på sin spets och diskuterades, vilket i sin tur väckte ännu fler frågor att gå vidare med. Vilka trender i samhället påverkar vår verksamhet, hur kan vi förbättra informationen om vad vi står för och har att erbjuda? Är det ett problem eller en möjlighet att vi påverkas så mycket av att allt fler utgår från what s in it for me? Varefter timmarna gick utmejlsades allt fler möjliga utvecklingsområden, en del förmodligen mer unika för Islandshästförbundets medlemmar andra som snabbt visar sig vara gemensamma med övriga hästsporten. Josefine Denami, ungdomsrepresentant inom rikstäckande avelsföreningen Idun och en nystartad islandshästridskola, ser en akut fråga som går igen även i det svenska näringslivet som helhet. Många äldre lägger ner sina islandshästföretag eftersom de inte har någon som tar över. Generationsskiftet syns väldigt tydligt, säger hon. Islandshästgymnasierna ger en viss återväxt av unga företagare, men Josefine tror det är långt ifrån tillräckligt för att täcka framtidens behov. Vilket gör hästnäringens framtidsspaningar och så småningom slutsatser än mer viktiga. Unga uppfödare i ASVH. Jägersro framtidsspanade Nu har även södra Sverige framtidsspanat och därmed avslutat den första framtidsspaningsturnén för travets del. Ca 60 personer fanns på plats, bland annat från landets södra banor, basorganisationer och gymnasieskolor. Även delar av Travets Talanger samt styrelseledamöter ur Svensk Travsports styrelse och representanter från gruppen Horisont 2017 hade tagit sig till Malmö för att delta i spaningen och ta del av diskussionerna. Processledare var återigen Helena Carlsson och Johan Fyrberg. Detta var den nionde spaningen för dem och det märktes att de var varma i kläderna. Liksom tidigare spaningar blev det diskussioner om travets behov att öppna upp och släppa in alla som vill engagera sig, inte minst unga. Dagen avslutades med en ungdomspanel som fick svara på frågor vad som får unga engagerade och får dem att stanna kvar i sporten. En galoppspaning in i framtiden Ur Travronden: I onsdags möttes ungdomar och äldre personer i samspråk i Nordin-salen på Solvalla för att spana in i framtiden. Vad som blev mycket tydligt i sammanhanget är hur svårt det är för ungdomarna att få sin röst hörd i travvärlden. Rekrytering och ett ökat ungdomsinflytande. Det var två huvudfrågor som behandlades när Hästnäringens Ungdomssatsning och Svensk Galopp bjöd in sportens ungdomar och förtroendevalda till framtidsspaning under en hel dag på Täby Galopp. Drygt 50 personer deltog i lördagens Framtidsspaning, framför allt yngre aktiva under 35 år, men även flera av Svensk Galopps styrelse- och fullmäktigeledamöter. Uppskattningsvis hälften av deltagarna kom från Jägersro- och Göteborgsregionen. Hela galoppsverige fanns med andra ord representerat. Syftet med spaningen var egentligen inte att komma fram till några konkreta lösningar utan snarare skapa en diskussion runt de problem och förbättringar som kan göras i sporten. Helena Carlsson inledde sitt anförande med att beskriva hur ungdomsrepresentation och ungdomsinflytande ser ut i andra idrottsgrenar. Idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet har exempelvis ofta en ungdomssektion med en egen styrelse där ungdomarna tidigt får ta ansvar för sina egna frågor. Ungdomssektionen har vidare en kvoterad plats i föreningens huvudstyrelse. Sedan de första projekten med att ge ungdomar ett ökat inflytande initierades i början på 90-talet har flera positiva effekter uppnåtts, såväl på organisations som på individnivå. Men förändringen måste betraktas som en långsiktig process. Det går inte att sätta in ungdomarna i situationer och ansvarsområden som de inte är redo för. En lång och intensiv lördag summerades med en öppen diskussion där framför allt deltagarna under 26 år fick möjlighet att utrycka sina önskemål och idéer. Även Svensk Galopps VD Gunnar Werner deltog i spaningen och avslutade dagen med ett kortare framförande. Ungdomarnas starka engagemang har tagit tag i oss alla sedan vi startade vår ungdomssatsning. Vi måste betrakta ungdomarna som en integrerad del av vår sport. Inte enbart med tanke på att det är här vi har vår viktigaste rekryteringsbas, utan även för att Svensk Galopp är en öppen och välkomnande sport. Foto: Stefan Olsson / SG Galoppungdomar på spaning. 10 Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys 11

7 Del 1 av arbetsprocessen Personlighetstyper Del 1 av arbetsprocessen Personlighetstyper Deltagande personlighetstyper 42% Entreprenören 28% Lagledaren 16% Idealisten 14% Forskaren Personlighetstyper En attraktionskraft i en organisation kan vara just att det finns många typer av människor det måste vi ta fasta på och sträva efter i större utsträckning, var en återkommande kommentar. Idén att inleda med att låta deltagarna på plats kategorisera sig som en viss personlighetstyp var i första hand en övning för att få igång processen. Vi ville få igång snacket snarare än samla information att bygga några egentliga slutsatser kring. Vi ville också tydliggöra det faktum att en 73-åring i grund och botten kan vara mer lik en 13-åring än någon jämngammal, och att det som skiljer de olika generationerna åt snarare hänger ihop med hur omvärldens förutsättningar har förändrats. Det som projektgruppen såhär i efterhand kan konstatera är att övningen ändå gav oss lite tydligare signaler än vi trott på förhand. För, även om våra fyra typer entreprenören (styrs ofta av sina behov som är frihet att agera efter impulser och möjlighet att göra intryck), lagledaren (kännetecknas av medlemskap, samhörighet, ansvar och plikt), forskaren (gillar att vara organisatör, visionär, strateg kategoriserar och analyserar gärna) och idealisten (vars värderingar styrs av djupa relationer, enighet, samarbete, etik och moral, äkthet och en bra och meningsfull värld samt självförverkligande) är grovt utmejslade, och de flesta människor med största sannolikhet kan plocka drag från samtliga, fick vi ändå en indikation på vilka egenskaper och personlighetsdrag som premieras i våra organisationer. Vi pratar ofta om att hästar lockar till sig individualister som är vana att arbeta utifrån principen kan själv. Starka, drivna personer som många gånger även tar plats och som gillar när det händer saker. Så långt stämmer det överens med vad vi fick fram på spaningarna, där hela 42 % valde att kategorisera sig som entreprenör. Men den input vi fick på spaningarna var att det inte är hela sanningen, utan bara ett tecken på att det i första hand är starka och drivna personer som representerar sina organisationer och föreningar, medan övriga återfinns i andra delar av verksamheten. Flera menade att medan entreprenörerna drar iväg (i dubbel bemärkelse) är idealisterna hemma i stallet och håller ställningarna. Vi fick tydliga signaler på att ser man till hela verksamheten bredd, elit, aktiva, ledare och förtroendevalda finns sannolikt alla fyra personlighetstyperna mer jämnt representerade. Sagt på spaningarna: Vi vill ju att det helst ska hända igår. Det blir naturligt att vi driver frågor, men det kan gå för fort. En styrelse med övervägande entreprenörer kan tendera att bli för operativ vilket kan behöva balanseras mot det uppdrag man har och vad en ideell förening står för. Idealisterna som ibland upplevs som bromsklossar av entreprenörerna är obekväma men inte desto mindre värdefulla för organisationen. Välj smart! Passet med personlighetstyper fick många att notera värdet av att hitta rätt mix av personer till beslutande funktioner. Inte enbart fördelningen män/kvinnor, åldrar och kompetenser utan även ta hänsyn till hur man är som person. Här har valberedningarna en nyckelroll. Det är viktigt att valberedarna besitter en stor kompetens och kunskap kring hur en styrelse bör vara sammansatt för att kunna ge förslag på styrelseledamöter som tillsammans bidrar positivt till organisationens utveckling. Till vilka människor ställs egentligen frågan? De som syns och hörs mest? Ser man verkligen alla? Speglar styrelsen medlemmarnas mångfald? Projektgruppen kommenterar: Vi är generellt är för dåliga på att fånga upp alla typer av människor som finns i vår organisation. Ska vi lyckas nå även de personer som inte hörs och syns mest, spelar valberedningarna en nyckelroll En styrelse som speglar organisationens mångfald har större chans att lyckas med sitt uppdrag. Om vi i första hand premierar en viss typ av människor och kompetenser, missar vi garanterat sidor av ledarskapet som idag inte utvecklas och synliggörs men som sannolikt skulle gynna hela verksamheten 12 Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys 13

8 Del 1 av arbetsprocessen Omvärldsanalys Del 1 av arbetsprocessen Omvärldsanalys Omvärldsanalys En omvärldsanalys handlar om att spana utanför den egna sfären, men också att ha insikt och kunskap om hur den egna organisationen fungerar och reagerar på förändringar. Forskarkollen: Medvetenhet och vilja behövs för att åstadkomma förändring. Dessutom handlar det om en förståelse för att verkligheten inte ÄR, den är SKAPAD. I det ligger förändringspotentialen. För att på ett enkelt sätt börja titta på den egna organisationen, använde vi oss av ett upplägg där tidsperspektivet och organisationens drivkraft delades in i A: bevarande, B: agera här och nu, C: rusta för framtiden. Sedan fick deltagarna i uppgift att svara utifrån tre frågeställningar: Vilket tidsperspektiv har din organisation, gäller samma för ungdomsverksamheten och vad skulle du önska att organisationen hade för tidsperspektiv? Vilket tidsperspektiv har din organisation? 20% A Gäller samma för ungdomsverksamheten? 0% A Vad skulle du önska att organisationen hade för tidsperspektiv? 0% A Till de organisationer som varit med i Framtidsspaningen finns många gånger anställda och kanslier kopplade. Det gör dem i en generell jämförelse med omvärlden och andra ideella, idéburna organisationer, till hög grad professionella. Det tycks vara så att många aktiva med liten insyn i hur organisationen fungerar, upplever att kansliet är organisationen och från deras horisont förväntas det både stå för hög service och organisationsutveckling. Men med starka tillika operativa styrelser är risken stor att kanslierna i för stor utsträckning blir rena serviceorganisationer. Många som har varit med på spaningarna anser att en nyckel till framgång för respektive organisation är en ökad öppenhet, ett enat förbund med gemensam målsättning, bättre kommunikation inom organisationen, tydlighet etc. De här inspelen är symtomen de otydliga rollerna skulle möjligtvis kunna vara orsaken. 75% B 55% B 10% B Sagt på spaningarna: 5% C A: bevarande B: agera här och nu C: rusta för framtiden Om de två sistnämnda frågeställningarna i första hand blev bra snackisar på plats väckte den första frågan desto fler tankar, reflektioner och diskussioner. Relativt många upplever att organisationerna i stor utsträckning agerar här och nu. Att det läggs så mycket fokus på att lösa uppkomna krissituationer och släcka bränder, att de strategiska frågorna hamnar i skymundan. Till och med på styrelsenivå. En del förtroendevalda håller med allt för lite tid ägnas åt frågor av mer strategisk karaktär medan andra menar att det faktiskt bedrivs ett aktivt framtidsarbete på styrelsenivå. I det sistnämnda fallet handlar det i så fall om bristande kommunikation. Att för få känner till vilka frågor som behandlas på mötena och hur de drivs inom organisationen. Men mycket tyder ändå på att flera styrelser är förhållandevis operativa. I ett vidare resonemang kan det innebära att kanslier och personal inte tas till vara till sin fulla potential. Sagt på spaningarna: 45% C 90% C Med en allt snabbare och föränderlig omvärld, ställer det än högre krav på att styrelserna lyfter blicken och ser framtiden an. Vi har olika syn beroende på bristande information och kommunikation vi inom organisationen upplever att vi jobbar proaktivt, medan de som är ute i verksamheten upplever det som att vi bara bevarar det som varit. Unga vet vad unga vill Det var tydligt vid spaningarna att ungdomsverksamheten många gånger upplevs som den del av organisationen som bäst rustar för framtiden. Här testar organisationerna nytt och vågar ta ut svängarna i större utsträckning. Det finns en risk om inte organisationerna ser ungdomsverksamheten som viktig och prioriterad att man inte tar vara på de erfarenheter som görs. Det är även viktigt att organisationen ger nya styrelseledamöter den kompetens som krävs för att lyckas i sitt uppdrag. Tänkvärt är att vilken kompetens som värdesätts mest i en styrelse hänger till stor del ihop med vilket fokus man har i arbetet. I en styrelse där strategiska frågor prioriteras, kan det rentav räcka med att vara ung för att tillföra värdefulla dimensioner till besluten. Omvänt kan en väldigt operativ styrelse ställa krav på kunskap och erfarenhet som inte alla unga har. Därför är det viktigt att det finns en stödjande miljö med chans att utvecklas och växa in i ansvaret. Backspegeln är liten och vindrutan stor. Nu väntar nya äventyr! 14 Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys Framtidsspaning 2.0 Nulägesanalys 15

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Ung, ambitiös och framgångsrik

Ung, ambitiös och framgångsrik EQUUS sid 4-5 Gabriella Strandäng vill bidra till att förbättra den svenska aveln Ung, ambitiös och framgångsrik sid 7 Hästar på EU:s agenda sid 10-11 Tre års studier för hippologer sid 15 Succé för brukshästar

Läs mer

Framtidens idrottsförening Slutrapport

Framtidens idrottsförening Slutrapport Framtidens idrottsförening Slutrapport Sammanfattning Narva boxningsklubb motionerade till RF-stämman 2011. Föreningen föreslog att RS skulle initiera en speciell föreningsutvecklingsgrupp med uppdraget

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer