Byteskostnader på svenska fasta bredbandsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byteskostnader på svenska fasta bredbandsmarknaden"

Transkript

1 Sebastian Blomdell & Carl Boström Byteskostnader på svenska fasta bredbandsmarknaden Switching costs in the Swedish fixed broadband market Kandidatuppsats i Nationalekonomi Termin: Handledare: HT-2014 Karl-Markus Modén Karlstad Business School Karlstad University SE Karlstad Sweden Phone: Fax:

2 Sammanfattning När en konsument byter leverantör av en tjänst eller vara är det inte bara priset som är avgörande. Byteskostnader är den subjektiva kostnad en konsument upplever i samband med detta byte vilken förutom rent monetära hinder också baseras på individens upplevda ansträngning. Dessa byteskostnader minskar kundens incitament att byta leverantör samt försämrar konkurrensen på marknaden. Denna uppsats syfte är att skatta byteskostnaderna på det fasta bredbandsnätet. För att beräkna dessa byteskostnader har en enkel modell använts som utgår från marknadsandelar och intäkt per kund. Resultatet av denna uppsats visar att bolagen med större marknadsandelar använder sin position och har högre byteskostnader. Uppsatsen har också identifierat byteskostnader på den undersökta marknaden och redogjort för policybeslut rörande dessa. 2

3 Abstract When a consumer switches supplier of a service or good, not only the price matters. Switching costs are the subjective cost a consumer experiences in relation to this change which in addition to purely monetary barriers also will be based on the individual's perceived exertion. These switching costs reduces the customer's incentive to switch supplier and impair competition in the market. This paper aims to estimate switching costs in the fixed broadband market. To calculate these switching costs a simple model has been used based on market share and revenue per customer. The results of this study show that companies with larger market shares use their positions and have higher switching costs. The essay also identifies switching costs on this specific market and accounts for policy decisions regarding these. 3

4 1 Inledning Syfte Metod och begränsningar Datainsamlingsmetod Disposition Teori Definition bredband Trådbundet bredband Telenätet Optisk fiber Kabel- tv Trådlöst bredband Mobilt bredband Satellit Marknaden i Sverige Abonnemang fastanslutning Nedladdningshastigheter på den svenska marknaden Bredbandsabonnemang Bindningstid Uppsägningstid Svårbedömd kvalitet Portering av e- postadress Sampaketerade abonnemang Prisjämförelse av bredbandsabonnemang Prisutveckling Oligopolteori Koncentrationsmått Perfekt konkurrens Imperfekt konkurrens Monopolistisk konkurrens Prissättningsteori Cournot- modellen, konkurrens med kvantitet Stackelberg modellen Bertrand- modellen, konkurrens med pris Definitionen av byteskostnader Effekt på marknad och välfärd Byteskostnader på mogna och omogna marknader Tidigare forskning Shys (2002) modell Härledning Begreppsförteckning till modellen Kritik mot modellen Resultat Beräkningar av pris (intäkt per abonnent) Beräkningar av byteskostnader Diskussion Identifiering av byteskostnader Marknadsstruktur Policyimplikationer Vidare forskning Slutsats Referenslista Appendix

5 1 Inledning En konsument går in i en affär för att köpa mjölk, där butikskedjans lågprismärke står bredvid Arla som denne brukar köpa. Kunden gör ett val och köper då den oprövade mjölken. Den är billigare och ansträngningen för att byta produkt är låg, mjölk som mjölk. Kunden kommer hem och upptäcker att mjölken inte är lika tillfredställande som Arlas, men skillnaden är inte påtaglig då det är en låg monetär engångskostnad att köpa mjölk. Samma kund har även ett bredbandsabonnemang hos en internetleverantör med 1 månads uppsägningstid. Samtidigt som bindningstiden på 24 månader löpt ut får kunden hem ett brev där företaget återigen ska höja månadsavgiften. Konsumenten vill inte betala för två homogena tjänster och behöver därför vara trogen till nuvarande internetleverantör tills uppsägningstiden går ut, trots att denne vill byta till en konkurrerande leverantör med en lägre avgift till liknande abonnemang. Konsumenten har även andra tjänster som är knutet till samma abonnemang exempelvis IP- telefoni och digital- TV. Avtalet med nuvarande företag är därför lukrativt då konsumenten har erhållit mängdrabatt genom att använda tre tjänster från samma företag. Om kunden vill avsluta en av tjänsterna mister denne samlingsrabatten som tidigare tillhandahållits från leverantören, vilket då blir en extra kostnad att ta i beaktandet vid byte av internetoperatör. Det här är ingen kostnad som räknas ut i en handvändning då avtalen ofta sträcker sig över en 24 månaders period. Företaget har när det uppkommit problem hjälpt kunden på ett tillfredställande sätt och det är svårt för kunden att avgöra ifall konkurrerande företag har bättre eller sämre service. Det är även svårt för konsumenten att avgöra ifall kvalitet och avgifter blir tillfredställande då detta skiljer sig åt emellan företagen. Den ansträngning konsumenten är villig att lägga ner i tid och pengar för att känna tillfredställelse vägs mot hur stort värde konsumenten tror att denne får ut av ett byte. 5

6 Kan du relatera till kunden och dennes byteskostnader? I vissa fall sker valen snabbt och nästan undermedvetet, en likartad produkt är billigare, inte samma märke men billigare, den kostar bara några kronor och om den inte uppfyller sin funktion kan vi slänga den, då kan den vara värd att prova. I det andra fallet krävs troligtvis en arbetsinsats på ett par timmar av fokuserad undersökning samt ett antal aktiva beslut för att genomföra bytet. Byteskostnaden finns i vår vardag, vare sig det gäller stora inköp som bilar, el- operatörer, telefonabonnemang med mera, eller bara inköp av mjölk där två likartade mjölkprodukter finns. Hur vi agerar och vilket val vi bestämmer oss för är viktiga för att förstå inlåsningseffekter hos konsumenter på världens olika marknader. Den information som tillhandhålls genom byteskostnaden är oerhört viktig för företag när de prissätter sina produkter/tjänster både för att behålla marknadsandelar, men även när de vill penetrera marknaden och locka till sig fler kunder. Byteskostnaden får också inverkan på konkurrensen som snedvrids. När konsumenter blir orörliga på marknaden kan företag med större marknadsandelar sätta ett pris högre än det effektiva priset, vilket skapar välfärdsförluster. 1.1 Syfte Det primära syftet med denna uppsats är att identifiera och skatta byteskostnaderna på den svenska marknaden för fasta bredbandsabonnemang. Det sekundära syftet är att beskriva bredbandsmarknaden och ge förslag på policyimplikationer. 1.2 Metod och begränsningar Uppsatsen kommer att använda en modell för skattning av byteskostnader modellen beskriven av O. Shy: A quick and easy method for estimating switching costs (2002). 6

7 Uppsatsen är begränsad till marknadens fem största aktörer TeliaSonera, Telenor, Com Hem, Bahnhof och Bredband2, då Shys (2002) metod utgår från marknadsandelar och pris som grundläggande faktorer i modellen. Dessa aktörer har tillsammans över 88,6 procent av den fasta bredbandsmarknaden i Sverige. Vi har ingen ytterligare möjlighet att begränsa oss till privat- respektive företagskunder då all redovisning beträffande företagen inte är tillräckligt snäv för att göra skillnad på dessa två kundsegment. 1.3 Datainsamlingsmetod Studiens teoretiska ramverk bygger på data som redan finns tillgänglig och knuten direkt till frågeställningen som används i modellen för byteskostnaden. För att utföra undersökningen krävs uppgifter från de fem företagen gällande intäkt per abonnent och bredbandsbolagens marknadsandelar. Dessa uppgifter om marknadsandelar hämtas från Post- och Telestyrelsens (PTS) halvårsrapport januari- juni från 2014 och intäkter per kund hämtas direkt från bolagens kvartalsrapporter Q1 och Q Den resterande sekundär data av teoretisk art hämtas via sökningar via internet genom både Google och Google Schoolar samt artiklar har hämtats genom andra författares refererat och hänvisningar till tidigare forskning. 1.4 Disposition Fortsättningen av uppsatsen är disponerad enligt följande: Kapitel 2 utgör ett bakgrundskapitel där den svenska bredbandsmarknaden definieras samt de varierande teknologiska och marknadsmässiga lösningarna presenteras. Senare delen av Kapitel 2 utgörs av den teoretiska referensramen där relevant grundläggande nationalekonomisk presenteras samt beskriver begreppet byteskostnad och dessa byteskostnaders effekt på pris och välfärd. En kort genomgång av relevanta tidigare studier utförda med den metod som används i uppsatsen. Slutligen presenteras Shys (2002) modell, den matematiska modell, 7

8 vilken används för skattning av byteskostnad och pris, där ingår genomgång av modellens matematiska härledning samt upplevd kritik mot modellen. Kapitel 3 redovisar de beräkningar som gjorts med hjälp av Shys (2002) modell samt redovisar resultatet och kopplar detta till tidigare redogjord teori. Kapitel 4 består av en diskussion kring ämnet byteskostnader relaterad till uppsatsen, policyimplikationer, samt öppnar upp frågeställningar till fortsatt forskning. Uppsatsen avslutas med Kapitel 5, vilken består av den slutsats som framkommit. 8

9 2 Teori 2.1 Definition bredband Bredband är ett samlingsnamn för en mängd tekniker som gör det möjligt för kunden att genom internetanslutning erhålla hög överföringshastighet. Det finns inga krav på hur hög överföringshastigheten behöver vara för att definieras som bredband. Hastigheten bör dock vara av den art att kunden klarar av att skicka och hämta stora mängder digital information i form av filmer, bilder och musik. Bredband delas grovt in i två kategorier fastanslutning och trådlösanslutning (Bredbandsforum). 2.2 Trådbundet bredband Fast bredband innebär att kundens internetanslutning är knuten till en viss plats exempelvis hemmet och kontoret och att överföringshastigheten är hög. Det finns tre anslutningsalternativ med fast bredband. Anslutningen sker antingen via uttag för det fasta telefonnätet xdsl (ADSL och VDSL), anslutning sker via uttag för kabel- tv eller att anslutning sker via optisk fiber (Berglund et al. 2011) Telenätet I de bredbandstekniker som kunden kan erhålla från det traditionella kopparbaserade telefonnätet är xdsl 1 (Digital Subscriber Line) sker internetuppkoppling via ett speciellt modem och överföringshastigheten beror på kundens geografiska avstånd till den telestationen där kunden är bunden. xdsl utmärks av att tekniken är asymmetrisk då abonnenten snabbare kan ta emot filer än att skicka iväg den. I Sverige har 95 procent av befolkningen tillgång till xdsl- tekniken och den genomsnittliga överföringshastigheten för ett 1 xdsl är en samlingsbeteckning för teknikerna ADSL, SDSL och VDSL, där x ersätts av den typ av digitalt system som sänds över ledningen till exempel ADSL. 9

10 abonnemang är 10 Mbit/s. Priset för ett bredbandsabonnemang med hög hastighet 30 Mbit/s är ca 400 kronor per månad (Bredbandsforum) Optisk fiber Optisk fiber är en bredbandsteknik baserad på överföring av ljusimpulser. Den här tekniken kan hantera stor mängd data och applikationer över samma internetanslutning. Överföringshastigheten utifrån den här tekniken ger en jämn kvalitet oavsett kundens avstånd till bunden telestation. Tekniken är i dagsläget dock begränsad till storstäder och tätorter. I Sverige har 40 procent av företag och hushåll tillgång till optisk fiber. Den genomsnittliga överföringshastigheten är 50 Mbit/s och ett abonnemang med 100 Mbit/sek kostar ca 400 kronor per månad (Bredbandsforum) Kabel- tv Bredband som är baserat på kabel- tv (koaxialnät) ger abonnenten samma överföringshastigheter som optisk fiber. Uppkopplingen mot internet är asymmetrisk, kunden tar då emot data mängd snabbare än att skicka iväg den. Tillgången till koaxialanslutning är varierande och beroende på geografiskt läge. I tätorter är utbudet större än ute på landsbygden. Av de svenska hushållen kan 40 procent använda sig av tekniken och endast 25 procent av alla företag. Ett abonnemang med 100 Mbit/sek kostar ca 400 kronor per månad (Bredbandsforum). 2.3 Trådlöst bredband Begreppet trådlöst bredband innebär att kundens internetanslutning inte är knuten till en specifik position utan är mobilt. Det finns två sorters accesstekniker för trådlös anslutning; mobilt bredband och fast trådlös anslutning, exempelvis via satellit (Berglund et al. 2011). 10

11 2.3.1 Mobilt bredband Mobilt bredband innebär att kundens internet anslutning inte är knuten till en specifik position och uppkoppling mot internet sker via en radiosändare till de mobila bredbandsnäten. I Sverige finns det bra täckning för mobilt bredband dock är överföringshastigheterna och kvalitet varierande, det här beror på att radio är en delad resurs som påverkas av antalet användare och abonnentens avstånd till närmaste mast. Kostnaden för konsumenten beror på graden av användning, då mobilt bredbandsabonnemang ofta har begränsad användning. Priset för ett mobilt bredbandsabonnemang hos de stora aktörerna med begränsad användning hamnar i prisintervallet kronor och om kunden vill ha obegränsad användning blir kostnaden betydligt dyrare (Bredbandsforum) Satellit I Sverige kan alla hushåll med fastmonterad parabol på sitt bostadshus få tillgång till bredbandsuppkoppling via satellit. Överföringshastigenheten beträffande satellitbredband är asymmetrisk då upplänk- frekvensen är större än nedlänk- frekvensen. Avstånd mellan parabol och satellit gör att svarstider blir långa och begränsar då kapaciteten till hanteringen av applikationer som kräver snabb respons tid. Användningsområdet blir då begränsat till att hantering av bild, ljud och prata i telefon. Användningen är begränsad och abonnentens kostnad är baserad på användningen. Ett satellitbredbands- abonnemang med begränsning ligger på ca 200 kronor om kunden vill ha obegränsad användning blir kostnad ca 800 kr per månad (Bredbandsforum). 11

12 2.4 Marknaden i Sverige I Sverige domineras den fasta bredbandsmarkanden av tre aktörer; TeliaSonera, Telenor 2 och Com Hem som tillsammans har 80,6 procent av den totala marknaden. Den fjärde största leverantören är Bahnhof med 4,2 procent och den femte största är Bredband2 med 3,8 procent. Tillsammans utgör dessa fem bredbandsföretag 88,6 procent av marknaden vilket bör ses som en rättvis bild av den totala marknaden för fast bredband i Sverige. Urvalet av fasta bredbandsleverantörer har begränsats till de fem största enligt PTS halvårsrapport från 2014 (Wigren & Fransén 2014). Marknadsbilden har varit stabil de senaste 10 åren för de tre största aktörerna. TeliaSonera har mellan år vart den största aktören på marknaden med 38,8-39 procent marknadsandelar. Telenor har genom konsolidering kunnat erhålla en stabil marknadsandel på procent. Com Hem köpte upp det amerikanska bredbands- och kabeltevebolaget UPC år 2006 och har sen dess haft en jämn nivå marknadsandelar procent (Wigren & Fransén 2014). Under första kvartalet 2014 minskade Tele2:s kundstock med kunder som en följd av försäljningen till Telenor av deras svenska kabel- och fiberverksamhet på privatmarknaden. Försäljningen till Telenor innebar att Tele2 inte längre är en av de fem största företagen inom detta segment med 2,6 procent av marknaden (Wigren & Fransén 2014). 2 Telenor äger i deras svenska bredbandsverksamhet Bredbandsbolaget och Glocalnet. 12

13 Figur 1 Översikt av marknadsandelarna på den fasta bredbandsmarknaden mellan Källa: Wigren och Fransén (2014) Sverige har sedan 1999 implementerat diverse bredbandsstrategier för att bygga ut bredbandstillgängligheten. Den första bredbandsstrategin ett informationssamhälle för alla implementerades 1999 och målet med denna strategi var att bli det första landet som kunde erbjuda bredband till alla medborgare. För att uppnå målet ville man dels göra TeliaSoneras accessnät tillgängligt för andra leverantörer och investera i uppbyggandet av ny bredbandsteknologi och stamnät (Pratompong 2012). I Sverige äger TeliaSonera merparten av det svenska kopparbaserade accessnätet och har historiskt sett gjort det sen det svenska televerket ombildades till Telia AB den 1 juli 1993 (Berglund et al. 2011). TeliaSoneras ägande av kopparnätet ger företaget kontroll över värdekedjan 3, vilket innebär stort marknadsinflytande. De kan då påverka vilka tjänster som ska erbjudas och hur prisbildningen bör vara (Thomsen et al. 2009). Det här ansågs vara ett av huvudproblemen på marknaden då konkurrerande operatörer inte hade tillgång till TeliaSoneras accessnät, vilket innebar snedvriden konkurrens. Det här problemet löstes genom att göra TeliaSoneras accessnät tillgängligt för andra leverantörer att hyra in sig på, för att kunna leverera bredband till slutkund, och då öppna upp marknaden för fler aktörer. Genom statliga investeringar i bredbandsinfrastrukturen kunde utbyggandet ske på tre nivåer; stamnät, regionala och lokala accessnät. Detta nya accessnät 3 PTS beskriver värdekedjan med hjälp av fem nivåer: naturresursnivå, infrastrukturnivå, transmissionsnivå, ip- nivå samt tjänste- och innehållsnivå. 13

14 byggdes för att konkurrera med TeliaSoneras kopparnät och göra det möjligt för kommuner och mindre privata aktörer att konkurrera på mer konkurrensneutrala villkor (Pratompong 2012). I Sverige har 200 av 290 kommuner i nuläget tillgång till stadsnät. Det har investerats nästan 26 miljarder kronor i utvecklingen och utbyggnaden av stadsnät sedan byggstarten. Den ökade tillväxten för stadsnät har även ökat tillgången för bredbandsnät på glesbygden (Svenska Stadsnätföreningen) Abonnemang fastanslutning I Sverige fanns det den sista juni 2014 nästan 3,2 miljoner fasta bredbandsabonnemang. Det är en ökning med 5 procent, stycken abonnemang, jämfört med samma datum ett år tidigare (Wigren och Fransén 2014). Den accessteknik som stod för den största tillväxten inom fasta bredbandsabonnemang var fiber och fiber- lan. Bredbandsabonnemang med optisk fiber ökade med 21 procent, ungefär stycken nya abonnemang, jämfört med samma datum ett år tidigare. Sveriges marknad för fastanslutning bestod den siste juni 2014 av stycken abonnemang med fiber. I och med ökningen är fiber den vanligaste accesstekniken i Sverige (Wigren och Fransén 2014). xdsl tekniken som är baserad på TeliaSoneras kopparnät har haft en nedåtgående trend sen 2008 och tappat på den nationella marknaden. Antalet abonnemang har minskat med 5 procent årligen och från den sista juni 2013 till den sista juni 2014 har det minskat med totalt stycken abonnemang. I Sverige fanns det stycken xdsl abonnemang den sista juni (Wigren och Fransén 2014). Tillväxten på bredbandsabonnemang via kabel- tv ökade endast med 1 procent, 3000 nya abonnemang från den siste juni 2013 till den siste juni 2014 (Wigren och Fransén 2014). 14

15 Figur 2 - Översikt av tillväxten beträffande marknadens fyra accesstekniker mellan Källa: Wigren och Fransén (2014) Nedladdningshastigheter på den svenska marknaden På den svenska marknaden fortsätter fastabredbandsabonnemang med högre överföringshastigheter att öka och abonnemang med lägre överföringshastigheter fortsätter att minska. Den siste juni 2014 fanns det knappt 1,1 miljoner abonnemang med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer och detta är en ökning med abonnemang (28 procent) jämfört med samma tidpunkt året innan (Wigren och Fransén 2014). Den siste juni 2014 fanns det abonnemang med överföringshastigheter på Mbit/s, vilket är en ökning med 70 procent fler abonnemang. Abonnemang med hastighet på 2-10 Mbit/s tappade marknadsandelar och minskade med 14 procent. Den störste förloraren i sammanhanget var abonnemang med de lägsta hastigheterna, över 144 kbit/s och under 2 Mbit/s, som tappade 31 procent av marknaden och som den siste juni 2014 uppgick till abonnemang (Wigren och Fransén 2014). 15

16 Figur 3 Översikt av fördelningen av den nedladdningshastighet som kunde abonnerar på. Källa: (Wigren och Fransén 2014) Bredbandsabonnemang Köp av bredbandsabonnemang innebär att konsumenten behöver ta ställning till en rad alternativ. Den information som lämnas till konsumenten är ofta omfattande och komplex. De parametrar som kunden behöver ta hänsyn till är abonnemangets pris och den tekniska information som behandlar överföringshastigheter, täckning och datamängder som ingår i bredbandsabonnemanget. Bindningstid och uppsägningstid är även viktigt för konsumenten vid ingått avtal (Norlander och Häggeborn 2012). Det är en förutsättning att den information som ges till konsumenten via marknadens operatörer är tydlig och lättillgänglig. Kunden har då möjlighet att jämföra produkten mot konkurrerande produkter på marknaden och då göra ett rationellt val (Norlander och Häggeborn 2012). Bredbandsteknik är ständigt på framfart och företagens standardavtal begränsar kundens möjlighet att använda andra marknadserbjudanden från konkurrerande bredbandsoperatörer. De parametrar i avtalen som begränsar 16

17 och låser in kundens rörlighet på marknaden är ofta avtalets bindningstid och uppsägningstid (Norlander och Häggeborn 2012) Bindningstid Enligt Rydberg och Montelius (2010) är definitionen av bindningstid den tid en konsument binder upp sig för att köpa en tjänst från en och samma bredbandsleverantör. Löptiden på ett bredbandsabonnemang varierar och sträcker sig ofta från 6, 12, 18 till 24 månader. Långa bindningstider och uppsägningsavtal påverkar bredbandsmarknaden negativt då den totala marknaden blir mindre rörlig, vilket begränsar konsumenten att byta bredbandsleverantör. Enligt lagen om elektronisk kommunaktion (LEK) är den längsta tillåtna bindningstiden i Sverige är 24 månader och i till exempel Danmark är den längsta tillåtna bindningstiden 6 månader. Konsumentverket anser att 24 månaders löptid för ett abonnemang är för lång tid och att den längsta tillåtna abonnemangslängden bör vara 12 månader. Bredbandsmarknaden är komplex och teknikutvecklingen går framåt i rasande fart, det är då svårt för kunden att välja rätt abonnemang. Då är en viktig parameter att konsumenten inte är begränsad till en bredbandsleverantör på grund av avtal med långa bindningstider och uppsägningstider (Rydberg och Montelius 2010). Både Konsumentverket och PTS har i rapporter påvisat att långa bindningstider har negativ påverkan på abonnenten. PTS får långa bindningstider negativa inlåsningseffekter på konsumenten (Rydberg och Montelius 2010). Även Konsumentverket uppmärksammar att abonnemang med lång löptid kan utgör ett problem för marknaden. Abonnemang med lång bindningstid kan till exempel göra konsumenten inaktiv på marknaden och kunden fortsätter vara ansluten till bredbandstjänsten efter att abonnemanget har upphört trots andra valmöjligheter (Rydberg och Montelius 2010). 17

18 2.4.5 Uppsägningstid Uppsägningstid innebär att avtalet inte upphör omedelbart utan sker när uppsägningstiden är avslutad. I Sverige finns det ingen lag som reglerar längden för uppsägningstid. Majoriteten av Sveriges bredbandsoperatörer har en uppsägningstid på en månad. Trots att uppsägningstiden har kortas ner från tre månader till en månad uppkommer fortfarande avtalskonstruktioner där en automatisk förlängning av bindningstiden sker med ytterligare tre månader (då konsumenten säger upp avtalet strax efter bindningstidens slut). Det här skapar en identisk situation som innan då tre månaders uppsägningstid tillämpades (Rydberg och Montelius 2010). Längre uppsägningstider påverkar abonnenten negativt på grund av in låsningseffekter och hinder som försvårar byte av bredbandsoperatör. Kunden behöver även beakta uppsägningstidens längd och därför fodras det framförhållning från konsumenten vid eventuellt byte av leverantör. Dessa komplikationer gör det kostsamt och komplext för kunden att röra sig fritt på marknaden och även marknadskonkurrensen hämmas. Bredbandsmarknaden speglas av snabb teknisk utveckling, men konsumenten har svårt att dra fördelar från andra temporära marknadserbjudande då denne är låst till en leverantör genom lång uppsägningstid (Rydberg och Montelius 2010) Svårbedömd kvalitet Överföringshastigheten som kan förväntas är svårbedömd utifrån en konsuments perspektiv, då den beror på hur accessnätet är draget fram till kund. Det gör det då svårt för kunden att jämföra bredbandsoperatörerna och dess tjänster. I Sverige är bredbandsleverantören numera tvungen att ange den lägsta överföringshastighet som kan erbjudas utifrån konsumentens geografiska punkt. Om leverantören inte uppfyller den avtalade lägsta överföringshastigheten har kunden rätt att häva avtalet (Konsumentverket 2009). 18

19 2.4.7 Portering av e- postadress I en telefonintervju med sakkunnig Anna Montelius från Post- och telestyrelsen erhölls nedanstående information 4. I dagsläget utgör inte e- postadresser någon resurs som varken staten eller PTS förfogar över. Avseende telefonnummer är scenariot däremot tvärtemot det beträffande e- postadresser. Staten förfogar över alla nationella nummer och beslutar om till vilken operatör nummer ska tilldelas och under vilka villkor. Sedan delar operatören ut numret till abonnenten. Gällande telefonnummer finns en skyldighet enligt LEK, att se till att en kund kan behålla sitt nummer när denna byter operatör. För att det ska vara möjligt för konsumenten att behålla sitt nummer finns det en enorm databas med samtliga telefonnummer, en sådan databas finns dock inte för e- postadresser. Det här skulle kunna lösas rent tekniskt hos respektive operatör. Det skulle dock skapa särlösningar och då uppstår genast legala problem till exempel vem som bär ansvaret vid driftstörningar om e- post inte levereras. Då det inte finns möjlighet till byte av e- postadress uppkommer ett konsumentproblem genom inlåsningseffekter, som många löser genom att använda e- postadresser från en tredje part, exempelvis Gmail och Hotmail. En e- postadress är således inte en reglerad resurs på samma sätt som telefonnummer och det finns därmed inte någon lagstiftning i LEK som direkt anger hur operatörer får hantera e- postadresser till exempel i samband med uppsägning av abonnemang. 4 Anna Montelius sakkunning, Post- och telestyrelsen, intervju den 19 januari

20 2.4.8 Sampaketerade abonnemang Sampaketering av olika kommunikationstjänster innebär att abonnenten ingår avtal där kombinationer av två eller fler tjänster sker inom ramen för samma avtal. Detta gäller för kommunikationstjänster som bredband, fasttelefoni, TV- tjänster och mobiltelefoni. Dessa tjänster erbjuds vanligtvis som separata tjänster, men genom sampaketering kan de kombineras utifrån kundens behov. Företagen använder sig av tre olika paketlösningar vid sampaketerade tjänster, Double play är sampaketering av två tjänster, Triple play innehåller tre tjänster och Quadruple play innehåller fyra tjänster (Näringsdepartementet 2013). Den här kategorin av marknadserbjudande avseende kommunikationstjänster blir allt vanligare och viktigare på marknaden och det beror på den ökade trenden av teknologisk konvergens. Det innebär att det blir lättare att använda system och teknologier för liknande eller samma tjänster (Näringsdepartementet 2013). Sampaketering av kommunikationstjänster innebär att konsumenten får subventionerat pris när denna kombinerar ihop individuella tjänster till en paketlösning, där fler tjänster innebär större rabatt. Exempel på en paketlösning är ett Double play abonnemang med bredband och fasttelefoni. Konsumenten får även en bättre översikt på de kostnader som berör avtalet beträffande kommunikationstjänsterna då summan av dessa enbart finns på en räkning. Paketlösningar skapar dock inlåsningseffekter utöver den bindningstid och uppsägningstid som är kopplat till abonnemanget. För konsumenten uppstår en ovilja att byta operatör då denne inte vill gå miste om den samlingsrabatt som erhålls vid sampaketering. Om en av abonnentens tjänster byts ut reduceras rabatten för de kvarvarande tjänsterna, vilket resulterar i en kostnadsökning. Det finns även möjlighet att hela abonnemangsavtalet bryts vid byte av en tjänst, vilket då leder till nya fasta kostnader för konsumenten. Dessa kostnadsökningar leder till att konsumenten finner mindre incitament att bryta ut individuella tjänster hur paketet på grund av tillkommande kostnadsökning (Näringsdepartementet 2013). 20

21 Det blir även svårt för konsumenten att jämföra paketlösningar från de olika aktörerna i och med kombinationen av de fyra tjänsterna. Den minskade transparens av företagens paketlösningar leder till att abonnenten finner det svårare att byta abonnemang då denne inte vet om ett annat erbjudande är lika tillfredställande och prisvärt som det nuvarande (Näringsdepartementet 2013). Sampaketering påverkar inte bara konsumenterna utan har även ett stort inflytande på den rådande marknadsstrukturen. Dessa paketlösningar påverkar marknaden negativt genom att skapa inträdesbarriärer för andra företag. De etablerade företagen kan även använda sampaketerade abonnemang som ett prisdiskrimineringsverktyg, där de prisdifferentierar tjänsterna efter individuell betalningsförmåga och behov. Till exempel Lars som bor granne med Göran behöver bara betala 400 kr/månaden för sitt Double play, men Göran betalar 450 kr/månaden för samma tjänst. En annan fördel för företagen är den kostnadsbesparing som kan utnyttjas genom sampaketerade abonnemang (Näringsdepartementet 2013). På den svenska marknaden fanns den sista juni 2014, sampaketerade abonnemang och samma datum året innan var marknaden på samma nivå. Marknaden domineras av tre företag som tillsammans har 82 procent av den berörda marknaden. TeliaSonera är den största aktören, näst störst är Com Hem och tredje störst är Telenor. Fastbredband är inkluderat i miljoner paketlösningar, vilket var 47 procent av den totala marknaden för fastbredband beräknat utifrån den 30 juni 2014 (Wigren och Fransén 2014). 21

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66)

KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66) KONKURRENS OCH MONOPOL (S.53-66) OLIKA KOSTNADSMÅTT Fasta kostnader (FK) Rörliga kostnader (RK) Marginalkostnad (MK) Total/rörlig/fast styckkostnad Är kosnader som inte varierar med produktionsvolymen.

Läs mer

MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN)

MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN) MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN) - FULLSTÄNDIG KONKURRENS - MONOPOL - MONOPOLISTISK

Läs mer

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Marknadsekonomins grunder. Marknader, fördjupning. Thomas Sonesson, Peter Andersson

Marknadsekonomins grunder. Marknader, fördjupning. Thomas Sonesson, Peter Andersson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens (Läs själva:) PERFEKT KONKURRENS = FULLSTÄNDIG KONKURRENS 2012-11-25 Här analyserar vi marknadsformen perfekt konkurrens. Marginalprincipen vägleder oss till att inse att företagen ökar produktionen så

Läs mer

MONOPOLISTISK KONKURRENS

MONOPOLISTISK KONKURRENS MONOPOLISTISK KONKURRENS Likartade men unika produkter (ofta märkesvaror) begränsat monopol Många små företag, inga hinder för nyetablering påminner om fullständig konkurrens Det unika: smak utseende kvalitet

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14. HÖGSKOLAN I HALMSTAD INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till!

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till! Tentamen består av två delar. Del 1 innehåller fem multiple choice frågor som ger fem poäng vardera och 0 poäng för fel svar. Endast ett alternativ är rätt om inget annat anges. Fråga 6 är en sant/falsk-fråga

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016 0 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf. chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens MARKNADSIMPERFEKTIONER Ofullständig konkurrens Ofullständig information (asymmetrisk information) Externa effekter Kollektiva nyttigheter Ständigt fallande genomsnittskostnader (Jämviktsbrist/trögheter)

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Imperfekt konkurrens är ett samlingsbegrepp för alla de marknadsformer där enskilda aktörer har marknadsmakt åtminstone någon part kan påverka priset genom att styra marknadens

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Matematik och grafik i mikroekonomiska modeller

Matematik och grafik i mikroekonomiska modeller Matematik och grafik i mikroekonomiska modeller Hur bestäms resursfördelningen i en marknadsekonomi? Utbud, efterfrågan priser Bakom detta ligger i sin tur beslut av enskilda företag och hushåll, marknadskrafterna

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 31 januari 2012 Produktion och marknadsformer Marknadsmisslyckanden Plan eller marknad? Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Produktion och marknader

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1

FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1 17 FACIT TILL TENTAMEN, 3/4, 211 Delkurs 1 FRÅGA 1 I. c.(x) 38,25 euro. II. b.(x) Om MC < ATC så sjunker ATC. III. c.(x) 1/3 av skattebördan bärs av konsumenterna och resten av producenterna. 1 3Q = 1

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Vid årsskiftet kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda

Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda Bredbandsgruppens syfte: Att hitta den internetuppkoppling med bäst pris i förhållande till prestanda Historik Bredbandsgruppen bildas av Jonas Svedberg och Kristofer Norén under årsmötet 2013. Målet är

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

TENTAMEN A/MIKROTEORI MED TILLÄMPNINGAR Delkurs 1, 7,5hp VT2011. Examinator: Dr. Petre Badulescu 30 april 2011

TENTAMEN A/MIKROTEORI MED TILLÄMPNINGAR Delkurs 1, 7,5hp VT2011. Examinator: Dr. Petre Badulescu 30 april 2011 1 LINNÉUNIVERSITET KALMAR Nationalekonomi TENTAMEN A/MIKROTEORI MED TILLÄMPNINGAR Delkurs 1, 7,5hp VT2011 Examinator: Dr. Petre Badulescu 30 april 2011 Skrivid: 5 timmar Hjälpmedel: Miniräknare. Programmerbar

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Fråga 3: Följande tabell nedan visar kvantiteterna av efterfrågan och utbud på en viss vara vid olika prisnivåer:

Fråga 3: Följande tabell nedan visar kvantiteterna av efterfrågan och utbud på en viss vara vid olika prisnivåer: ÖVNINGAR MED SVAR TILL FÖRELÄSNING 1-2 fråga 1: Anta att en pizzeria har ett erbjudande som ger kunderna möjligheten att äta hur många bitar pizza som helst för 60 kronor. Anta att 100 individer nappar

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, tillämpad mikroekonomi A, 3 hp (samt 7,5 hp)

Tentamen i nationalekonomi, tillämpad mikroekonomi A, 3 hp (samt 7,5 hp) Tentamen i nationalekonomi, tillämpad mikroekonomi A, 3 hp (samt 7,5 hp) 2011-08-23 Ansvarig lärare: Viktor Mejman Hjälpmedel: Skrivdon och räknare. Kurslitteratur. Maximal poängsumma: 16 För betyget G

Läs mer

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306

Yttrande över utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde Ert Dnr: 11-9306 Till Post- och Telestyrelsen smp@pts.se Ert ärende 11-9306 Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-75/2014 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Yttrande över utkast till analys och reglering

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Övningar Mikro NEGA01 Marknadsmisslyckanden Arbetsmarknaden

Övningar Mikro NEGA01 Marknadsmisslyckanden Arbetsmarknaden Övningar Mikro NEGA01 Marknadsmisslyckanden Arbetsmarknaden Henrik Jaldell Katarina Katz MARKNADSMISSLYCKANDEN 1. Anta att ett naturligt monopol har nedanstående totalkostnadsfunktion och efterfrågefunktion

Läs mer

Uppskattning av byteskostnader på försäkringsmarknaden

Uppskattning av byteskostnader på försäkringsmarknaden Södertörns högskola Institutionen för Statsvetenskap, Nationalekonomi och Juridik Uppskattning av byteskostnader på försäkringsmarknaden Kandidatuppsats Handledare: Stig Blomskog Författare: Sara Qureshi

Läs mer

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Monopol, imperfekt konkurrens, monopsoni.

Monopol, imperfekt konkurrens, monopsoni. Monopol, imperfekt konkurrens, monopsoni. 1 Monopol, imperfekt konkurrens, monopsoni Monopol risdiskriminering Monopolistisk Konkurrens Chamberlinmodellen Oligopol Spelteori Cournotmodellen Bertrandmodellen

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

MIKROTEORI N \: ~ 1-ou

MIKROTEORI N \: ~ 1-ou INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED STATISTIK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet FK MIKROTEORI N \: ~ 1-ou 2012-03- 22 Kl: 08.00-14.00 Denna tentamen består av 6 st frågor om sammanlagt 60 poäng.

Läs mer

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 4, Thomas Sonesson. Marknadens utbud = Σ utbud från enskilda företag (ett eller flera)

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 4, Thomas Sonesson. Marknadens utbud = Σ utbud från enskilda företag (ett eller flera) Produktion Marknadens utbud = Σ utbud från enskilda företag (ett eller flera) Företaget i ekonomisk teori Produktionsresurser FÖRETAGET färdiga produkter (inputs) (produktionsprocesser) (output) Efterfrågan

Läs mer

Inledning. By keeron Published: 2007-10-20 19:13

Inledning. By keeron Published: 2007-10-20 19:13 Inledning Published: 2007-10-20 19:13 Förutsättningarna för tillväxt på Säffles landsbygd är goda. Här finns entreprenörsanda, kreativitet och kompetens. Här finns också en god livsmiljö. För att ta tillvara

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET:

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET: INFORMATION VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? M A P KVALITET? M A P PRISER? HUR LÖSA PROBLEM MED BRISTANDE INFORMATION? LÖNAR DET SIG ATT BEGRÄNSA INFORMATION? I så fall när och för vem?

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Bredbandskollen. surfhastighet i Sverige 2008 2013

Bredbandskollen. surfhastighet i Sverige 2008 2013 Bredbandskollen surfhastighet i Sverige 2008 2013 Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2013 Version 1.0 2014 Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Monopol, imperfekt konkurrens och monopsoni.

Monopol, imperfekt konkurrens och monopsoni. Monopol, imperfekt konkurrens och monopsoni. Monopol Prisdiskriminering Monopolistisk konkurrens Chamberlinmodellen Lokaliseringsmodeller Oligopol Spelteori Cournotmodellen Bertrandmodellen Naturliga monopol

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare Föreläsning 2: Marknadsformer och Arbetsmarknaden Kontaktuppgifter Nationalekonomiska institutionen Rum: A974 E-mail: maria.jakobsson@ne.su.se Syfte: Kursens

Läs mer

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan.

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan. Till Näringsdepartementet IT-politik 103 33 Stockholm Remissyttrande Indikatorer bredbandsstrategin (N2010/4865/ITP). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad remiss.

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 2016-09-16 IT & Telekomföretagen ealmeoa gemensamma_principer@pts.se IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet IT& Telekomföretagen tackar för möjligheten

Läs mer

Jonas Lind Fastbit AB

Jonas Lind Fastbit AB Jonas Lind Fastbit AB Vad är Fastbit? Ett marknad och tjänstebolag. Ägare: Skara Energi AB, Lidköpings kommun och VänerEnergi AB Stadsnäten i Skara, Lidköping, Mariestad, Götene, Skövde, Vara, Falköping,

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Skåne

Listade tjänster från Qmarket Skåne Listade tjänster från Qmarket Skåne Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele Bredband 100 359:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer