Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Pedodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro Handledares och övriga tandläkares kompetens Huvudhandledare Annika Gustafsson Övertandläkare, verksamhetschef Legitimation 1990 Specialistbehörighet 1999 Odontologie doktor 2010 Antal år inom specialiteten 11 Övriga handledare Anja Prah-Nygren Övertandläkare Legitimation 1984 Specialistbehörighet 1995 Antal år inom specialiteten 15 Kristina Arnrup Övertandläkare, forskningschef Legitimation 1980 Odontologie doktor 2003 Specialistbehörighet 1987 Antal år inom specialiteten 23 Sven-Åke Lundin Övertandläkare, utbildningschef Legitimation 1975 Odontologie doktor 1990 Specialistbehörighet 1982 Antal år inom specialiteten 28 Huvudman för utbildningen Folktandvården, Örebro läns landsting Utbildning Utbildningsplan All utbildning sker vid pedodontikliniken, Odontologiska Utbildningsenheten, Örebro såvida inte speciella omständigheter kräver annat. Kliniken kommer i sådant fall att ansöka hos Socialstyrelsen om tillstånd för detta. STtandläkaren erhåller vid utbildningsstarten en individuell utbildningsplan, anpassad efter vederbörandes aktuella kunskaper. Hänsyn skall tas till särskilda önskemål/intressen inom odontologi, som kan rymmas inom utbildningens ram. För varje ST-tandläkare upprättas en "tentamensbok". Målsättning ST-tandläkarens kompetensutveckling i pedodonti sker huvudsakligen genom klinisk tjänstgöring under handledning. Denna tjänstgöring omfattar omhändertagande och utförande av erforderlig tandvård för till specialistkliniken inremitterade patienter. Utbildningen har som mål att ST-tandläkaren efter genomförd utbildning självständigt och rutinerat skall kunna utföra:

2 2 Diagnostik, utredning, prognosbedömning och behandling av patienter med: dentoalveolära traumata grava störningar i tändernas eruption, mineralisation och antal beteendestörning och/eller behov av psykologiskt omhändertagande och/eller speciell sedering anestesirisk grava kariesskador och/eller hög kariesrisk/aktivitet Bedömning av: ortodontiskt behandlingsbehov och indikationer för barn och ungdomar Analys av: bettutvecklingen och tidig diagnostik av malocklusioner samt interceptiv ortodontisk behandling Odontologiskt omhändertagande av barn och ungdomar med: allvarliga somatiska sjukdomar fysiska handikapp begåvningshandikapp psykisk störning Behandling av barn med: tidiga tecken på parodontit ST-tandläkaren skall också efter genomförd utbildning ha uppnått tillräckligt goda kunskaper och färdigheter vad det gäller pedagogisk kompetens och undervisning av tandvårdspersonal tandvårdsplanering planläggning av en tandvårdsorganisations övergripande profylaktik med hänsyn taget till hälsoekonomi och epidemiologi samverkan mellan tandvårdsorganisationens administration, specialister och allmäntandläkare kritisk granskning av vetenskaplig litteratur planläggning och genomförande av ett vetenskapligt arbete Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet Den kliniska tjänstgöringen omfattar 32 timmar per vecka under minst 3 års tid beroende av den studerandes uppnådda kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Av denna tid ägnas c:a 4 timmar per vecka åt genomgång av terapiplaneringar och fallbeskrivningar under teoretisk/ klinisk handledning. Den praktiskt/kliniska handledningen sker fortlöpande under tjänstgöringen. Teoretisk utbildning i form av seminarier i karaktärsämnet Ämne Mål/Innehåll Barnet som patient Barnets fysiska, sociala och mentala utveckling Psykologiskt omhändertagande Smärtkontroll och sedering (benzodiazepiner och lustgas) Generell anestesi/anestesirisk Barn som far illa Kariologi Dentala material Karies epidemiologi Karies etiologi och patogenes Karies diagnostik Bedömning av kariesrisk och kariesprogression Selektion av riskpatienter Värdering av profylaxmetoder Plastiska tandersättningsmaterial Protetik på barn och ungdom Övriga tandersättningsmaterial

3 3 Traumatologi Bett- och tandutvecklingsstörningar Oral patologi hos barn och ungdomar Barn och ungdomar med risk för orala handikapp Diagnostik Terapiplanering, inkl prognosbedömning Diagnostik av kraniofaciala traumata hos barn och ungdomar Diagnostik, utredning och terapiplanering vid: eruptionsstörningar numerära avvikelser tandförlust på grund av trauma morfologiska avvikelser mineraliseringsstörningar Diagnostik, utredning och terapiplanering vid: slemhinneläsioner cystor tumörer infektioner På grund av: tidiga tecken på parodontit medicinska sjukdomar nedsatt immunförsvar fysiska handikapp genetiska sjukdomar begåvningshandikapp psykiska sjukdomar tandvårdsrädsla Kompletterande utbildning Teoretiska studier i form av föreläsningar, läroböcker, handböcker, vetenskapliga tidskrifter, videogram och dylikt kommer att anpassas efter den studerande ST-tandläkarens individuella behov. Följande läroböcker och tidskrifter är obligatoriska: Pediatric Dentistry. A Clinical Approach. Eds. Koch G, Poulsen S. 2009, Blackwell Publishing Ltd. Barnmedicin. Eds Lindberg T, Lagercrantz H; 2003, Studentlitteratur, Lund. Etik i tandvården. Bishofsberger E, Bolin A-K, Nordenram G, René N. 1998, Gothia, Stockholm. Klinisk barnpsykologi. Utveckling på avvägar. Broberg A G, Almqvist K, Tjus T. 2003, Natur & Kultur. Utvecklingspsykologi. Från foster till vuxen. Hwang Ph, Nilsson B; 2003, Natur & Kultur. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. Eds. Andreasen J O, Andreasen F M, Andersson L. 2007, Wiley-Blackwell. Att förebygga karies. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 161, 2002, SBU, Stockholm. Karies diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 188, 2007, SBU, Stockholm. 1. Tandläkartidningen 2. Swedish Dental Journal 3. International Journal of Paediatric Dentistry 4. Pediatric Dentistry 5. Journal of Dentistry for Children 6. European Archives of Paediatric Dentistry 7. European Journal of Oral Sciences 8. Acta Odontologica Scandinavica 9. Tandlaegebladet 10. British Dental Journal 11. Journal of Dental Research 12. Community Dentistry and Oral Epidemiology 13. Dental Traumatology 14. Periodontology 2000

4 4 Klinisk tjänstgöring, auskultation och/eller kurs i andra ämnen Ämne Mål/Innehåll Ortodonti Bettutvecklingsanalyser 15 halvdagar Diagnostik av malocklusioner Bedömning av ortodontiskt behandlingsbehov Ortodontiska faktorer vid trauma- och aplasibehandling Behandling med enklare fast apparatur samt principer Interceptiv ortodontisk behandling och tillväxtstyrning Oral kirurgi Extraktion av retinerade tänder (8:or, premolarer, 3:or) 15 halvdagar Autotransplantation av tänder Auskultation vid käkfrakturbehandling, implantatbehandling anomalikirurgi, ortodontisk kirurgi Oral medicin Slemhinnediagnostik; Benvävnadsdiagnostik 2 halvdagar Biopsiteknik av slemhinna och benvävnad Bettfysiologi Praktisk undersökning och diagnostik av orofaciala muskel- och 2-4 halvdagar ledbesvär hos barn och ungdomar Principer för behandling av bettfysiologiska besvär Praktisk bettskenebehandling Odontologisk röntgendiagnostik Bedömning och val av lämpliga röntgenundersökningsmetoder för 6-10 halvdagar diagnostik av; dentoalveolära avvikelser, patologiska tillstånd i käkar och käkleder, lägesavvikelser, tillväxtstörningar. Modifierade röntgentekniker Scanora-"körkort" Strålhygien; kontroller, metoder Parodontologi Kliniska, röntgenologiska och mikrobiologiska kriterier för 2-4 halvdagar diagnostik av parodontit hos barn och ungdomar Behandlingsprinciper vid parodontit Praktisk klinisk behandling av parodontit (gemensamma pat, parod-ped) Diagnostik av parodontala avvikelser och tillstånd (cleft retraktioner, self-mutilation, utvecklingsstörningar, hyperplasier, plasmacells-gingiviter) Endodonti Praktisk endodontisk behandling av traumaskadade tänder och unga 2-4 halvdagar permanenta molarer Barn- och ungdoms- habilitering Översikt av socialt och medicinskt omhändertagande av barn med 2-4 halvdagar habiliteringsbehov Teoretisk kunskap om praktiskt omhändertagande av vanligt förekommande handikappgrupper Oral patologi Generell smärtlindring och sedering med speciell hänsyn till lustgassedering Barn och ungdomspsykologi/ psykiatri Histopatologisk diagnostik Patologiska reaktionsmönster i orala vävnader Kunskap i preoperativ bedömning, smärtlindring och sedering samt klinisk användning av lustgassedering Auskultationstjänstgöring två veckor på anestesiklinik Klinisk tjänstgöring under handledning på tandklinik där tandbehandling under lustgassedering utförs Utvecklingspsykologi och störningar i mental mognad och utveckling

5 5 Pediatrik Somatisk tillväxt och utveckling samt dess störningar; Spädbarnsnutrition, Barn och läkemedel, Infektioner, Endokrinologi, tillväxtavvikelser, Astma och allergi, Neurologi Onkologi, Hjärtsjukdomar Utbildning i vetenskap och pedagogik Vetenskapligt arbete Genomgång av forskningsförberedande utbildning i vetenskaplig metodik för odontologer (30 hp eller motsvarande) resulterande i uppsats och/eller publicerbart arbete Pedagogisk utbildning Planering och genomförande av seminarier, föreläsningar för tandvårdspersonal alla kategorier Utbildning i profylaktik, hälsoekonomi, epidemiologi. Utbildning rörande profylaktik mot tandsjukdomar kommer att inrymmas inom både kliniskt omhändertagande av teoretisk utbildning för respektive tandsjukdom. Utöver detta kommer riktade seminarier om hälsoekonomi och epidemiologi att hållas inom den kompletterande utbildningen. Ett speciellt avsnitt behandlar profylax mot avvikande tandhälsobeteende vilket innefattar omhändertagande av barn och ungdomar med dels behandlingsproblem av psykologisk art och dels uttalat riskbeteende för tandsjukdomar. Samverkan med övrig tandvård och sjukvård Samverkan sker inom Örebro läns landstings ram genom nära kontakt med landstingets övriga tandvårdande och sjukvårdande inrättningar. I första hand upprätthålls kontakten med Folktandvårdens distriktstandvård genom konsultationer muntligt, klinikbesök inkl utbildning samt genom specifika internutbildningsinsatser. I andra hand sker samverkan med länets sjukvård och då framför allt barnhälsovård och pediatrik. Inom pediatriken sker veckoligen återkommande ronder på Universitetssjukhusets barnavdelningar då inneliggande barn och familjer får råd, behandling eller tid för omhändertagande vid specialisttandkliniken. Ett tredje område för samverkan är Örebro läns habiliteringsvård inom barn- och ungdomshälsovården. Kontinuerlig kontakt hålls med institutioner och behandlings-centra för såväl information/behandling av patienter som utbildning av personal. Slutligen sker ett intimt samarbete med övriga specialiteter inom tandvården i Örebro. Detta underlättas genom att samtliga specialiteter utom oral kirurgi är lokaliserade inom samma hus. Klinikens patientunderlag Inom landstinget finns ca barn och ungdomar. En förväntad/beräknad andel i behov av remiss till specialist i Pedodonti är 1-1,5 %. Remissinflödet över tid till avdelningen för Pedodonti i Örebro har legat strax under eller på 1 %-nivån (se tabell), och det egentliga behovet är sannolikt något tillbakahållet. Förutom remisspatienter får ett hundratal revisionspatienter, som p.g.a. sina funktionshinder och sin odontologiska risksituation har ett permanent behov av omhändertagande på specialistnivå, sin tandvård vid avdelningen. Remiss- och revisionspatienter vid avdelningen bidrar till ett brett vårdpanorama inom ämnesområdet, där ofta komplexiteten (odontologiska, medicinska, psykologiska och sociala förhållanden) i problembilden utgör remissanledning. Patientverksamhet; översikt : Nyinskrivna remisspatienter Färdigbeh remisspatienter Revisionspatienter vid avd Kö

6 6 Procentuell fördelning på Huvuddiagnos Tidigare genomsnitt 2009 Allmänsjukdom Behandlingsproblem av psykologisk art Bettutvecklingsstörningar CMD 1 <1 Karies Parodontala och gingivala tillstånd 2 2 Patologiska tillstånd i käkar/käkben 1 1 Patologiska tillstånd i mjukvävnad exkl gingivit/parodontit 3 3 Pulpala sjukdomstillstånd 3 4 Tandhårdvävnadsskador exkl karies 2 3 Tandutvecklingsstörningar 5 4 Trauma 5 3 Uppföljning av måluppfyllelse Graden av måluppfyllelse följs kontinuerligt under utbildningstiden. Måluppfyllelsen bedöms för tre huvudområden: kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Kunskaper. Kunskapskontroller sker via skriftligt förhör i slutet av varje termin, där den under terminen genomgångna teoretiska utbildningen redovisas. Färdigheter. Praktiskt/kliniska färdigheter redovisas genom redogörelse för patientfall vid behandlingsstolen. För att garantera att viktiga färdigheter inhämtas, skall dessa listas på ett sätt som möjliggör dokumentation av uppnådda färdigheter på motsvarande sätt som den teoretiska kunskapsdokumentationen. Förmågan att i praktiken kritiskt kunna granska vetenskapliga arbeten redovisas genom projektarbete och i seminarieform. Pedagogiska färdigheter redovisas genom föreläsningar/kompendier för olika yrkeskategorier. Förhållningssätt. Handledaren ansvarar för att ST-tandläkaren uppnår ett adekvat förhållningssätt i sin yrkesutövning. Detta sker i huvudsak i den kliniska vardagen och kompletteras genom utvecklingssamtal. Redovisning av patientfall. Skriftlig och muntlig dokumentation av 30 patientfall ger ST-tandläkaren möjlighet att i samlad form redovisa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Redovisningen är samtidigt en viktig pedagogisk träning. Dokumentation av patientfall För att erhålla godkänd specialiseringstjänstgöring i pedodonti krävs skriftlig redovisning av 30 patientfall. Syftet är att ST-tandläkaren skall dokumentera sin förmåga att utreda, göra en sammanfattande bedömning, ställa en prognos samt värdera den utförda behandlingen och dess resultat. Samtliga av de för ämnesområdet karaktäristiska typerna av behandling skall finnas representerade. omhändertagande av barn med behandlingsproblem av psykologisk art trauma mot tänder och omgivande vävnader endodontisk behandling av såväl primära som unga permanenta tänder bett- eller tandutvecklingsstörning särskilt odontologiskt omhändertagande av barn och ungdomar med orala handikapp på grund av allmänsjukdom eller generell utvecklingsstörning Patientfallen kan i övrigt innehålla områden som exempelvis munslemhinneförändring, oralkirurgiskt ingrepp eller kariologisk utredning. Redovisningen skall utformas enligt Nationella riktlinjer för Fallbeskrivningar i ST-utbildningen Redovisningen avslutas med litteraturhänvisning. Patientfallen presenteras vid särskilda tillfällen i anslutning till ordinarie teoretiska seminarieverksamhet vid avdelningen.

7 7 Utvärdering av utbildningen. Ömsesidig utvärdering av den fortlöpande utbildningen skall ske genom utvecklingssamtal minst en gång per termin mellan ST-tandläkaren och huvudhandledaren. Slutprov/examen. Slutprovet är skriftligt och muntligt med dels en teoretisk del, dels en praktisk/klinisk del med diagnostik och terapiplanering av patientfall. I provet ingår genomförande av en offentlig föreläsning. Vid slutprovet skall förutom huvudhandledare också en specialistutbildningsansvarig inom ämnesområdet från annan institution eller fakultet delta som censor. Reviderad AG, KA, SÅL

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Innehåll 1. Mål och strategier 2. Omhändertagande- och ansvarsnivå 3. Riskbedömning, vårdnivå 4. Inskolning till tandvård 5. Tandhälsovårdsprogram

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet S E N S K A P E O O N T I F Ö R E N I N G E N Barntandläkar bladet SENSKA PEOONTIFÖRENINGENS MELEMSBLA NMMER 1 2004 /ÅRGÅNG 17 årmöte i Skevik Projekt för förlossningsrädda Specialistenkäten 2003... och

Läs mer

Underlag för kvalitetsbedömning

Underlag för kvalitetsbedömning Underlag för kvalitetsbedömning Bedömningsområden Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning), dels processen (hur resurserna används). Strukturbedömningen avser en analys av den utbildande

Läs mer

Tema Barn och oral hälsa

Tema Barn och oral hälsa bkn_112_6_cover.qxd:bkn 11/17/12 4:19 PM Page 1 nr.6/2012 Tema Barn och oral hälsa Karies ett folkhälsoproblem Vård av barn med LKG-spalt Barnläkare kräver högre löner IFC-3520 HCP_Nestle+toad.qxd:Layout

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården Delårsbokslut augusti 2014 Folktandvården Augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 4 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 Självvärderingens genomförande Självvärderingen av tandhygienistutbildningen har genomförts av en arbetsgrupp

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet Barntandläkar bladet SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2004 /ÅRGÅNG 17 EAPD-möte i Barcelona Barntandvårdsdagar i Linköping Vad händer med förskolan?... och mycket mer! Barntandläkarbladet

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska pedodontiföreningens medlemsblad. Nummer 1 2012/Årgång 25. Henrik Olsson Barntandläkarbladet 1 2012/årgång 25

Barntandläkarbladet. Svenska pedodontiföreningens medlemsblad. Nummer 1 2012/Årgång 25. Henrik Olsson Barntandläkarbladet 1 2012/årgång 25 Barntandläkarbladet Svenska pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1 2012/Årgång 25 Henrik Olsson Barntandläkarbladet 1 2012/årgång 25 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen

Läs mer

Nr 1 årgång 1 2011 OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

Nr 1 årgång 1 2011 OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Nr 1 årgång 1 2011 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin ISSN: 2000-9070 Plusgiro: Bankgiro: Upplaga

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

INVANDRADE LÄKARE. - en resurs i svensk sjukvård. En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram

INVANDRADE LÄKARE. - en resurs i svensk sjukvård. En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram INVANDRADE LÄKARE - en resurs i svensk sjukvård En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram Sveriges läkarförbund Svenska Läkaresällskapet 2001 Bakgrund Ledningarna

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Christina Lundqvist, leg arbetsterapeut, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka Kvalitet inom arbetsterapi

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad 2012-11-01 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats:

Läs mer